Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1899

eene menigte ellende zonde twist drankzucht wreedheid tegenover kinderen onzedelykheid en wanhoop gevonden wordt onder wat men noemt de lagere standen Doch slechts weinigen hebben een denkbeeld van de ontzagiyke uitgebreidheid van al dit kwaad Do OffIciereB van het Leger des Heils echter zgn byzonder in de gelegenheid de e duistere z de van de maatachappy te loeren kennen Onze ooren zfln voortdurend vervuld met een geroep dat als een cycloon opstijgt uit de schare van gevallenen misdadigers en wanhopigen In onze Barmluirtigheidspostijn in onze 24 MaatschappeUjke Instellingen Toevinchten Werkplaatsen PapierSorteering Eeddingshnizen Kinderlinis Landkolcftiie en in onZe 70 Korjsen en Buitenposten zyn meer dan 300 Officieren en helpers voortdurend aan den arbeid bezig met reddingswerk van allerlei aard In de laatste i 2 maanden Ischonk ons Leger aan onbehui den 4B 2 283 maaltgden en 104 728 slaapgelegenheden 79 vrouwen zyn opgenomen van de straat en uit de bordeelen en voor haar welzyn wordt zorg gedragen in de Reddingshuizen te Amsterdam en Den Haag In het atgclüopen jaar zyn niet minder dan 28 400 byeenkomsten gehouden teiwyl ilOl byeenkomsten voor kinderen zyn geleid door bekwame verantwoordclyke Officieren Wy verblyden ons te kunnen zeggen dat het werk waren dègciyken vooruitgang maakt en nooit op een l eteren grondslag wati dan iin Wy kunnen de zorgvuldigste en zuinigste administratie toonen Maar fondsen zyn voortdurend noodig Eene byzondere gelegenheid zal weldra aangeboden worden aan alle liefdadige uienschen om dit werk te steunen en zoodoende door middel van ons een werk te doen dat zy wellicht niet in staat zyn rechtstreeks te doen Onze jaariyksehe Week van Zelfverloochening beguit op Zondag 19 Maart en eindigt Zaterdag 2 Maart De leden van het Leger des Heils door het geheele land ofschoon de meesten hunner tot den werkmansstand behüoren zullen door zekere daden van Zelfverloochening en opoffering iets bydragen om dit werk ftnaneieel te steunen En daarom kunnen wy met do s te meer vertrouwen een beroep doen op hen die in gunstiger omstandigheden verkeeren en die ook gaarne ons zouden willen helpen om goed te doen Byzondere byeenkomsten zullen in al ouzc korpen gehouden worden van Zondag 19 tot Zaterdag 25 Maart waarin byzondere koliekten zullen worden gehouden en gevolmachtigde personen zullen onze aanvraagelroulaires bezorgen aan de hflizOn van hen die sympathiseeren met ons werk nydragen kunnen ook gezonden worden aan Arthur S Booth Cüibborn Warmoesstraat 134 Amsterdam A en 0 BOOTH CLIBBORN Gremeng de Berichten De socialist P 0 Bos die door zyn overluid venten met couranten te Sneek en Heerenveen volksoploopen veroorzaakte wordt vervolgd wegens beleediging van den commissaris van politie te Sneok dien hy eenschoft noemde Hblad Het Deensehe barksehip Verdarda heeft Zaterdag de bemanning van het Engelsche barksehip Liddartha kapitein W Gerard te Amsterdam binnengebracht De Liddartha met een lading hout pitch pine van Jacksonville Fhirida naar Liverpool bestemd werd den 2en Februari door een storm geheel ontredderd Het schip bleef op de lading dryven ofschoon liet wator rccte Sp MirwegverblD llngen met UUUÜA Wlnterdteost 1868 99 Aangevangen 1 October TlJd van Greenwich eODDl ROTTIHDAHTUe nru 18 18 18 68 811 8 43 3 57 4 68 4 68 6 98 5 51 6 18 7 81 11 81 11 93 11 88 11 48 11 61 9 64 10 11 11 19 1 1 7 1 14 1 88 6 10 6 40 4 10 6 80 7 60 Tib 6 85 6 17 7 85 4 60 6 87 4 67 6 84 5 04 6 41 6 10 5 65 6 47 7 46 10 18 10 80 11 89 Dt D trelDenahél Ie en 2e U Bik reiaiger moet zich boTe dieii rcorziua vaa een benij a f 0 60 11 85 11 60 19 97 10 19 10 99 10 88 10 43 1 4 8 40 D door 9 6 16 7 86 7 59 11 64 19 08 19 47 10 18 OOUDl DEN HiAOfln Tim 18 18 18 86 8 14 8 46 4 49 U l 6 88 6 64 6 1S 7 S4 111 11 80 11 41 11 56 19 18 46 9 17 9 8 9 87 10 14 11 16 1 8 1 19 1 88 l 8f 6 65 6 98 6 48 8 n4 9 46 9 66 lo 86 10 4 11 46 4 88 4 S9 4 68 5 04 5 16 11 87 11 86 18 88 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 9 46 7 68 = 8 841 8 89 8 64 door 9 08 11 57 18 06 U 50 10 16 BOUD A i ytSTBBDArt toud 6 19 8 14 9 48 10 67 19 10 4 11 5 80 7 61 8 8 1 V Zt ut W 01 9 05 10 86 19 48 1 6 00 6 87 8 40 lO Oi lABUtO 8 90 9 89 10 50 1 08 1 18 6 16 8 56 10 U l D A U T S K C H I l rem 9 07 10 19 10 67 18 00 li lO 18 58 8 80 8 17 4 88 6 80 6 05 T H 14 9 87 6 87 11 88 18 87 8 45 8 84 6 46 8 94 9 88 10 51 11 45 18 39 l 8l 8 08 8 50 5 04 4 6 88 6 88 7 46 8 87 8 49 9 80 9 90 10 15 ÏÖ s8 ïl 38 18 09 1 87 3 08 8 86 8 56 4 48 8 88 8 83 6 S6 7 68 10 88 11 66 19 94 8 47 4 16 6 68 7 18 4 84 Vmrt 08 7 05 8 10 9 06 11 16 9 58 8 46 4 4 6 80 4 9 4 Ama W 7 80 8 95 9 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 oud 8 09 9 18 10 09 18 51 8 16 4 47 6 49 7 49 8 4 J 1 1 10 46 9 88 10 6 11 10 1 11 4 8 6 80 8 10 i i B 8 40 zÜn verzonden aan Av regeerirrg om inlicb tingen Het adreb van den heser Bogaerts te Boxiel om vergcieding van schade geleden door di uitgifti der portretten der Koningin dour den Minister van Binneiil Zaken tegenover soortgeiyiie portretten naar de peintnreBogaerts is wegens afwezigheid van gronden Vüoireelit en billijkheid neergelegd ter griffie Aan de orde is de motie Ketelaar de wensehelijkheid uituprekende tot vaststelling van het tractement der volgende gonvernearsgenoraal te brengen op f KKl lKIf alzoo te verminderen met I t2 0f 0 De heer Ketelaar verdedigt zijn motie Z j wenscht tegen te gaan dat de gouveriienrsgeneraal boven hnn pensioen zich nog een fortuin verwerven en zö zal eene onsehade lyke bezniniging invoeren Ook op andere traetementen en pensioenen valt te bekorten De Minister van Koloniön ontkent dat bg behoorlijke vervulling der waardighei l van HouverneurOeneraal een fortuin over is te houden en hy bestrydt de vermindering wegens de uitbreiding der bi stunrstaak van den Oonverncur ieneraal Jlen heperke de kenze niet vorder De gouverneurs moeten ook zorgen voor hunne betrekkingen b j overlpen De Minister wil eehter voor de toekomst met den wenseh rekenen Nadat de heer Ketelaar het denkbeeld had geopperd den diensttjjd der gouverneurs des noods te verdubbelen is de motie verwor ien met 40 tegen 21 stemmen In behandeling komt de motie lliuk wenBchende een verbod door het openbaar gezag van JEicht op waterwild met kanongeweer Do voorsteller betoogt dat het gebruik van moorddadige jachttnigen strijdt tegen lcn geest dor jachtwot die eendenkooien beschermt Kvenals de noordvisscherij worde ook leze vernietigende jacht verlwden Werd de motie ondersteund door den heer Van den Berrh van Heemstede in het belang der beseherining der eendvogels de heer Lncasse bestreed haar ali nadeelig voor de schatkist en de eendenkooien zelf HiJ weersprak dat het kanongeweer het gevogelte uitroeit of verminkt Een verbod ten alle lyde gaat te ver en zon broodjagerjj nitlokken De Minister van t inanciiiu kreeg den indrnk dat de jacht niet het kanongeweer niet schadi lijk is mits gedreven jp bepaalden afstand der eendenkooi waarin de arabtoiyke rapjiortoii hem bevestigden zoomede de door den Minister geraadpleegden directeur der Hotterdamsche diergaarde Dr Buttekofer Echter zal de Minister in overleg treden met den Minister van Justitie over de verscherping der bepalingen van het jagen met kanongeweer in vei boden kringen De Minister van Justitie deelt de redenen mede voor niet overneming der wyziging der jachtwet van zyn voorganger en bericlit dat oen beslissing van den Hoogen Raad is nitgehikt over de toepasseiykheid der jachtwet op dit geval De motie Bink is aangenomen met 4 i tegen 23 stemmen Na een kort debat werd aangenomen art 1 van het wetsontwerp houdende bepalingen ter uitvoering van art 187 der grondwet staat van oorlog en beleg Nog ecnige wetsontwerpen zgn na de aanhangige door de Kamer aan de orde gesteld Op verzoek van den heer Van Gyn zal diens motie betreffende een Dordtschen waterweg viior het regos niet behandeld worden Niemand is onkundig van het feit dat er i 8 85 8 48 8 49 8 68 06 7 86 7 88 7 89 7 48 7 65 UouJa 6 HüDTdr oht doot KiouwerVeck OHMlIe Baftnrdun 0 80 4 48 4 66 6 04 5 11 8 17 7 46 8 11 B tt rd B Oapglla Kianweikiirli ttoorinobl md 8 80 8 48 8 51 9 08 8 08 7 S0 7 48 7 58 8 07 8 18 Qottda l anali iMii Uoarlup U i iMtormew Zagwurd Tombarg Hun 7 80 5 46 6 68 6 17 6 88 7 48 H re Voorbiir ïoelenneer Z Rw ird 7 oiih ivMii M rk p lle S ad 4 89 6 16 7 8 7 88 5 90 6 86 6 48 8 08 6 84 7 61 8 14 8 08 8 16 8 88 7 04 ionda Oiidew Wo d Ulr lii Utiwhl 9 18 Woerden 6 40 63 8 06 Osduw 8 14 Hwh 8 97 9 06 8 88 overal vryen toegang had en ook elk logies geheel onder water stond Als eenig voedsel hadden de maimen diesteeds aan weer en wind waren blootgesteld zout vleesch rauwe aardappelen en meel Vuur hadden zy niet Het kan ons dan ookniet verwonderen dat drie dagen nadat zyop 22 Vebruari door de Verarda warenopgepikt een hunner ten gevolge der geleden ontberingen overleed De mannen hebbennu in de leeszaal van de Vereeniging tenbehoeve van zeelieden van elke nationaliteiteen tehuis kunnen vinden Hbl Onder de geroepen dienstplichtigen vanWormerveer die naar Amsterdam werdenovergebracht om te worden ingedeeld bevond zich ook een doofstomme zekere K Pot tevens cenige zoon Ken zyiier familieleden had wyi hy zelf ongesteld was voor hem geloot en geen of geen voldoende redenen van vrystelling opgegeven ook had hy zich niet laten keuren Vandaar dus zyn oproeping Pot die meubelmaker van beroep is is een flinke gezonde vroolyke jongen wien men het niet zou aanzien dat hy doofstom is en die zich ondanks zyn gebrek goed weet te redden Hy had recht veel pleizicr in het geval en wist op zyn manier zyne kameraden wat op te vrooiyken Ofschoon hy wel graag zou willen dienen verwacht hy tot zyn spyt dat hy wel zal worden afgekeurd By het binnenkomen van een trein uit Esschen daclit de arbeider P Veearts de spoorbaan te Rosendaal nog te knnncn overloopen doch werd door de machine tegen den grond geworpen Hy bleef plat op den grond liggen en de trein was reeds 10 meter over hem heen gegaan toen deze stopte De man kon nu niet uit zyn benarde positie komen alvorens de trein wat optrok Hy bleef ongedeerd De voordracht voor de benoeming van een directeur voor de gemeente tram en een directenr voor het electrisch bedryf te Amsterdam kan nu weldra gereed lijn De sollicitanten iyst is gesloten en circuleert by de wethouders Voor tramdirecteur hebben zich 02 voor het electrisch bedryf 27 sollicitanten aangemeld De milicien ïolsto it heeft na door den Regimentscommandant te Bergen op Zoom op zyn verplichtingen te zyn gewezen zich aan eene keuring onderworpen en de krygsartikelen geteekend Eene verplaatsing naar Vlissingen in het belang van dien milicien is daarop gevolgd In eene vergadering der afdeeling Amsterdam van de maatschappy tot bevordering der Bouwkmist is besloten alle architecten in Nederland uit te noodigen in hnnne bestekken de bepaling op te nemen dat de werklieden op de bouwwerken man voor man in afgepast geld moeten worden uitbetaald tenzy de uitbetaling geschiedt aan de werkplaats of het kantoor van den aannemer of onderaannemer Het bestuur der afdeeling Amsterdam van den Volksbond had verzocht deze bepaling in de bestakken op te nemen om aldus te trachten een einde te maken aan de gewoonte van uitbetaling van werklieden door onderaannemers of ploegbazen in kroegen of dergeiyke plaatsen waar sterke drank wordt verbocht 6 6 8 18 6 18 6 98 4 16 8 80 1 44 1 64 9 01 9 08 9 14 1 0 4 06 4 94 4 65 6 7 6 18 6 88 5 87 8 49 4 16 6 15 1 36 1 41 1 56 8 06 8 17 4 08 6 56 7 10 7 18 7 89 8 86 10 17 10 84 10 41 11 19 8 43 69 10 09 10 84 10 64 5 9 10 9 07 9 88 9 86 9 48 10 84 11 10 7 88 8 85 Bestuurderên der afdeeling Amsterdam van de My t b d b noodigen alle Nederlansche architecten dringend uit in deze geest mede te willen werken Per Telegraaf Volgens een particulier telegram is de Indische ambtenaar L C Knappert op Celebes vermoord STADSNIEUWS GOUDA 1 5 Maart 1899 De oud leerling der K H B alhier S L Veens tra is door den min van b z met ingang van 16 Maart tot 31 Dec benoemil tot adsistent voor de sterrenkunde aan de ryksnniversiteit te Groningen By Kon besluit is aan den luitenant ter zee der 2de klasse F B Klaverweiden met 18 Maait op zyn verzoek eervol ontslag uit den zeedienst verleend en is met ingang van dienzellden datum de adelborst der iste klasse 0 D Julius bevorderd tot luitenant ter zee der 2de klasse Hedenmorgen is door de politie aangehouden een minderjarige die te Rotterdam onder gezag van zyn voogd zal worden gesteld Van de Coöperatieve Raiffeisenbank voor Gouda on Omstreken te Gouda zyn de Kon goedgekeurde statuten geplaatst in de StaatsCt No 62 zy is gevestigd te Gouda en strekt zich uit over de gemeenten Gouda Waddingsveen Reeuwyk Haastrecht Stolwyk Gouderak en Moordrecht Haar doel is ter verbetering van het landbouwbedryf a aan vertrouwbarc medeleden het noodige geld voor te schieten b aan de leden gelegenheid te geven om ledig liggend geld veilig te beleggen c een fonds te vormen of te houden Aan de raadsleden zyn door B en W de volgende stukken toegezonden No 19 Gouda 14 Maart 1899 Onderwerp Uitkeering van loon by ziekte aan de werklieden der gemeente looda By ziekte wordt thans aan de werklieden der gemeente het loon geheel of gedeelteiyk uitbetaald de regelen daarvoor aangenomen verschillen naar gelang de werkman aangesteld is by de fabricage of by de gasfabriek Het komt ons gewenscht voor dat in deze voor alle werklieden der gemeente dezelfde regelen gelden Wy hebben daarom de eer den Raad hierby ter vaststelling aan te bieden de volgende VERORDENING regelende de uitkeering van loon by ziekte aan de werklieden der gemeente Gouda Artikel 1 Aan de werklieden der gemeente wordt by ziekte ziekenloon uitbetaald onder de voorwaarden en naar de regelen by deze Verordening bepaald Art 2 Voor de toepassing dezer Verordening worden behoudens het bepaalde by do artikelen 6 en 7 onder werklieden der gemeente begrepen zy die in vasten dienst der gemeente zyn aangesteld by de fabricage als timmerman metselaar opperman t Bcijilder smid loodgieter dykwerker tuinknecht en by de gasfabriek als machinist 8 88 D door 8 60 10 04 10 11 10 18 10 95 10 4 10 86 1 S 7 66 8 08 8 09 8 18 8 96 10 64 n H 8 87 9 47 8 64 10 01 in M 8 89 D 10 10 89 10 18 10 81 10 88 10 88 11 6 7 68 84 8 16 8 89 8 84 door 8 66 7 65 6 18 6 18 6 30 6 89 60 S8 7 48 1117 11 41 stoker metselaar fitter dryver der ammoniakfabriek plaatsman Art 3 Wanneer de ziekte het gevolg is van een ongeval den werkman niet door eigen grove schuld in en door den dienst der gemeente overkomen wordt als ziekenloon het volle loon uitgekeerd gedurende zes maanden Art 4 Wanneer de ziekte niet in en door den dienst is ontstaan wordt als ziekenloon uitgekeerd gedurende de eerste acht weken drievier den van het loon gedurende de volgende acht weken de helft van het loon echter met dien verstande dat gedurend de eerste drie dagen geen ziekenloon wordt betaald Art 5 Wanneer de ziekte het gevolg is van eigen grove schuld of middelyk of onmiddeiyk het gevolg van dronkenschap wordt gten ziekenloon uitgekeerd Art 6 Aan losse dat zyn tydeiyk in dienst genomen werklieden wordt wanneer zy als gevolg van een ongeval hun niet door eigen grove schuld in en door den dienst der gemeente overkomen door ziekte verhinderd worden te werken ls ziekenloon het volle loon gedurende dertien weken uitgekeerd Art 7 Op de lantarenopstekers is artikel 3 van toepassing By ziekte niet in en door den dienst ontstaan wordt hun als ziekenloon gedurende de eerste dertien weken uitgekeerd de helft van het loou met dien verstande dat gedurende de eerste drie dagen geen ziekenloon wordt betaald Art 8 Als loon wordt aangenomen het gewone vaste weekloon zonder overwerk of indien de werkman geen vast weekloon geniet doch per uur wordt betaald het zestigvoud van het uurloon Al t 9 De ziekte moet by den aanvang on verder wekeiyks gestaafd worden door eene verklaring van een genees of heelkundige Burgemeester en Wethouders hebben het recht den als ziek aangegeven werkman ten allen tyde door een gemeente arts te doen onderzoeken oordeelt deze dat de ziekte geweken is dan wordt de uitkeering van het ziekenloon gestaakt Art 10 Na de in artikelen 3 en 4 genoemde termynen wordt geen ziekenloon meer uitgekeerd doch kan pensioen worden verleend volgens de regelen der Verordening op het verleenen van pensioen aan de ambtenaren der gemeente Gouda en aan hnnne weduwen en weezen Art 11 Deze Verordening treedt in werking op 1 Mei 1899 No 20 Gouda 14 Maart 1899 Onderwerp Marktmeester Door de herziening van het tarief is de opbrengst der marktgelden en der staangelden voor spellen en kramen waarmede de kermis bezocht wordt aanmerkeiyk vermeerderd en daarmede ook de belooning van den marktmeester zonder dat zyne werkzaamheden toenamen of meerdere diensten van hem moesten worden gevergd Ontving hy als perceptieloon by Raadsbesluit van 27 December 1856 vastgesteld op vyftien percent der door hem geinde markt en staangelden in 1895 byvoorbeeld f 636 75 over 1897 bedroeg zyne belooning f 1025 59 en over 1898 f 965 72 Daartegenover heeft de marktmeester de verplichting te zorgeu voor het stellen en opbergen d r hokken voor schapeu enz voo het spannen der touwen op de veemarkt voor het ordelyk doen opzetten en plaatsen van kraampjes wagens enz en voor het innen van het verschuldigde marktgeld Hy heeft daartoe des Donderdags in dienst vyf mannelyke personen en eene vrouw die geaameniyk aan loon verdienen ongeveer f 6 per markt en behoeft gedurende de kermis eenige hulp welke met 115 ruim beloond ïal zyn De kosten door den marktmeester te dragen beloopen derhalve hoogstens 1 350 s jaars zoodat voor hem overschiet eene zuivere verdienste van f 600 i f 650 s jaar Wy achten die belooning niet in overeenstemmtag met de door hem te prestoeren diensten om redenen van biliykheid tegenover den tegenwoordigen titularis werden wy echter tot nog toe weerhouden voorBtellen te doen om tot eene vermindering van de hem toegekende vergoeding te geraken Nu de marktmeester Barneveld door hoogen ondordom zich genoopt ziet eervol ontslag uit zyne betrekking aan te vragen oordeelen wij het tyd de regeling van het perceptieloon te herzien jDe scherpere controle na 1 Januari jl leerde reeds dat actiever optreden zooals met igrond vtin een jeugdiger man dan de tegenwoordige overigens zeer verdiensteiyke bejaarde marktmeester mag worden verwacht de opbrengst van het marktgeld niet onbelangryk zal doen stygen zoodat die opbrengst veilig kan worden gesteld op f 6500 s jaars Werd van dit bedrag tien percent als perceptieloon uitgekeerd dan zou de marktmeester ontvangen f6 50 zelfs wanneer de onkosten voor een jeugdiger man op dezelfde som worden begroot als thans schynt te worden betaald zou dus als zuivere belooning overblyven een bedrag van ruim f 300 s jaars naar ons oordeel alleszins voldoende om te mogen eischen eene yverige en eerlyke vervulling dezer betrekking van vertrouwen Wy achten het noodig ook de verplichtingen van den marktmeester juister te omschryven dan tot nog toe het geval was wy hebben daarom de eer den Raad in overweghig te geven met ingang van 15 Mei a s en met wyziging in zoover van zyn besluit van 27 December 1856 tot regejing van de bezoldiging van de beambten belast met de invordering van brug en marktgelden vast te stellen de volgende INSTRUCTIE voor den Marktmeester der Weeken Jaarmarkten Art 1 De Marktmeester der Week en Jaarmarkten is belast met het aanwyzen dei staanplaatsen van hen die met vee uitgezonderd varkeus of koopwaren de veemarkt de kaasmarkt de botermarkt of de weekmarkt bezoeken en van hen aan wie vergund is om gedurende de kermis kramen tenten of spellen op te slaan Hy zorgt voor en is zoo noodig behulpzaam tot het geregeld innemen dier plaatsen Art 2 Hy is belast met de invordering der voor de ingenomen of besproken staanplaatsen verschuldigde marktgelden geeft aan de belanghebbenden voor het betaalde kwitantie en draagt de ontvangen gelden door tusschenkorast van den bode voor de ge meentebelastingen over aan den gemeenteontvanger Art 3 Hy is verplicht aan den bode voor de gemeente belastingen na afloop van iedere markt gedetailleerde opgaven te doen van het vee de kraampjes en wagens de hoeveelheden boter enz waarmede de markt bezocht is geweest en hem deswege alle verlangde inlichtingen te verstrekken Art 4 Hy zorgt dat des raiddernachts voor lederen marktdag de hokken voor schapen en ander klein vee uitgezonderd varkens behüoriyk op de daarvoor bestemde plaatsen gesteld on de lynen voor het vee gespannen zyn Art 5 Alle kosten welke het gevolg zyn van de hem opgedragen verplichtingen biyven voor zyne rekening Hy zal daarentegen genieten een loon van tien percent van de door hem ontvangen marktgelden Art 6 Hii wordt door den Raad op voordracht van Burgemeester en Wethouders benoemd en ontslagen No 21 Gouda 14 Maart 1899 Onderwerp Rekening van de gemeente gasfabriek dienstjaar 1898 wy hebben de eer den Raad hierby ter vaststelling aan te bieden de van de Commissie van bystand ontvangen rekening der gemeentegasfabriek over het dienstjaar 1898 vergezeld van de noodige bescheiden De rekening sluit meteenbedrag van f 99789 88 aan ontvangsten en met een bedrag van f 99779 50 aan uitgaven derhalve met een voordeelig saldo van f 10 38 De ontvangsten waren f 14989 88 hooger dan de raming daarentegen moest op eenige posten meer worden uitgegeven dan by de begrooting was amgenomen Ter toelichting daarvan moge het volgende dienen Volgnummer 9 Steenkolen raming f 34500 Door het grooter gasdebiet moest f 37428 31 worden besteed voor steenkolen en carburatiemiddelen Volgnummer 10 Kalk yzoroxyde enz raming f2000 De zuivering van het meerdere geproduceerde gas vorderde f 376 68 meor dan deze raming Volgnummer 11 laarwedde van den directeur raming f 3000 De zuivere exploitatiewinst heelt bedragen f 30763 62 waarvan den directeur als veranderiyke belooning toekomt 3 of f 923 hetgeen gevoegd hy zyne vaste jaarwedde van t 2400 een totaal geeft van f 3323 Volgnnmtaer 15 Onderhond van gebouwen machines enz raming f 800 Dat f 2334 02 meer moest worden uitgegeven was in hoofdzaak het gevolg v n de met machtiging van den Raad tot stand gebrachte verbeteringen in de buisleiding Volgnummer 16 Werkloonen der werklieden raming f 9000 Deze post moest met f 606 32 worden overschreden tengevolge van de toeneming der gasproductie en van de vele nieuwe aansluitingen Volgnummer 18 Kosten van fittings en dergelyke de raming van f 2000 bleek f 2150 63 en die van Volgnummer 19 Aankoop en herstelling van gasmeters 13500 bedragende f 1163 68 te laag te zyn om te kunnen voldoen aan de vele aanvragen tot aansluiting van nieuwe gasverbrnikers Volgnummer 21 Assurantie raming f 400 vorderde f 27 20 meer omdat veiligheidshalve de voorraad steenkolen voor een aanzienlyk booger bedrag tegen brand schade is verzekerd dan vroeger het geval was Volgnummer 22 Kantoorbehoeften enz rammg f 600 werd overschreden met f 28s7 al mede tengevolge van het grooter aantal aangeslotenen Volgnummer 24 Rente en aflossing der geldleeniiigen ramüig f 11852 Het bleek mogelyk aan de gemeente behalve de rente ad 4 pCt over het haar nog toekome ide kapitaal van f 12 5000 uit te keeren als aflossing een bedrag van f 11000 zynde hetge m doorde gemeente zelve ook op de ten behoeve der fabriek aangegane geldleeningen op ultimo 1898 is afgelost De schuld der fabriek bedraagt thans derhalve f U4000 Volgnummer 25 Retributie voor bnisleidin gen raming f 4572 Tengevolge van de uitbreiding en verzwaring van het buizennet en de service leidingen is deze retributie voor 1898 volgens berekening van don directeur van f 6030 over 1897 geklommen tot 1 6461 wy geven den Haad in overweging de overgelegde rekening goed te keuren en te bepalen dat het saldo ad f 10 38 zal worden overgebracht op den dienst 1899 Hekendohp 10 MaiiTt Heden avond had alhier in de openbare school de aangekondigde uitvoering plaats van de Christ Zangvereeniging Pryst den Heer Door prachtig weer begunstigd mocht zy ook ditmaal zich verheugen in een groot aantal toehoorders Het was dan ook niet vergeefsch want hier werd veel ten gehoore gegeven wat het verlangen kan bevredigen De zang was over het geheel zeer goed byzonder trok de aandacht het Weeskind solo en koor met bromstemmen door Mej J S van der Vlist en in de Levensboot solo met tenor met orgelbegeleiding door den heer Am van der Vlist Van de samenspraken geldt eveneons als van den zang het spreekwoord Oefening baart kunst daar de repetities met een goeden uitslag werden bekrc o id Do eerste samenspraak van het program was Miehie Adriaanz de Ruiter als koopman door vyf personen Hierin kwam uit hoe men door eeriyk en trouw te zijn ten laatste zegeviert De tweede was getiteld Slecht hameur door vyf dames Deze bevatte de waarschuwing op uiteriyke vormen niet te steunen maar dat men doordrongen moet zyn van ware liefde De laatste was Vooruit deze gaf in schoonc trekken aan hoe het ideaal van vooruitgang meestal schooner klinkt dan het werkelyk is Ook was het leerzaam om te Uooren hoe treurig het is een jabroer te zyn waaruit vanzelf spreekt dat uien zonder beginsel is en gevaarlyk voor de samenleving Werd door den W Eerw heer ds Margadant predikant te Oudewater de zangnitvoering ingeleid ook werd doorZyriEerw nog een woord van dank gebracht aan onzen zeer geachten Burgemeester W H M Doorman voor zyne tegenwoordigheid en ook aan den wethouder den beer G van Vliet Vervolgens werd de dank gebracht aan den heer J Posthumus onder wiens directie het zangkoor staat en dat deze avond weer getuigd had dat de zang goed ingestudeerd was En eindciyk bracht ZEw dank aan het bestuur voor de goede regeling en voor het welslagen van dezen avond Na het zingen door alle aanwezigen van Gezang 96 ging elk zeker voldaan huiswaarts Nu wachtten de zangers en zangeressen nog eenige genoegelyko uren Hecht gezellig waren zy daar te zamen menige aanspraak en voordracht werd daar ten gehoore gebracht zoodal het uur van scheiden te spoedig aanbrak en allen den wenseh uitspraken om in de maand September weer met de oefeningen te mogen beginnen Zoo werd dan deze avond gesloten met nog een nummer van het program te zingen en wel het schooiie lied Scheiden Laatste Berichten Dinsdagmiddag te ruim 4 uur had ten huize van den vleeschhouwer F J Goeden woonachtig Kamperstraat 21 te Haarlem een ernstig ongeluk plaats Terwyi de heer Goeden afwezig was en de vrouw des huizes eene dame die haar omtrent het een en ander inliclituigen kwam vragen te woord stond is het vierjarig dochtertje naar boven gegaan zooals vermoed wordt om haar springtouwt e te halen Dit touwtje lag ongelukkigerwys op een tafeltje waarop zich twi e brandende petroleumtoestellen bevonden Waarschynlyk heeft de kleine nu by haar poging om het springtouwtje te krygen bot tafeltje omgetrokken of de beide toestellend er af getrokken tenminste een oogenblik later werd de moeder door een doordringenden kreet opgeschrikt Dadeiyk begaf zy zich naar boven en zag de kleine geheel in brand staan In haar angst trachtte zy het kind te grypen waarby zy ielve brandwonden aan het aangezicht de beide armen en handen bekwam zonder evenwel iets voor het kind te kunnen doen Daarop snelde een metselaar die juist passeerde de trap Of doch hy kon het kind vanwege de vlammen evenmin bereiken Vervolgens trok hy bet met een stoel uit de omringende vlammen en kon toen de kleine aan de beentje die nog niet brandden naar beneden dragen alwaac de vlammen werden gobluscht Het kind dat geheel met brandwonden was overdekt werd vervolgens in een wollen deken gebuid en naar het St Elizabeth gast huis vervoerd Hoewel het hy aankomst aldaar nog leefde is de toestand hopeloos Di Goekoop verleende de eerste geneeskundige hulp De brand werd hierop spoedig gebluschi de kamer brandde grootendecls uit Hlvangen de Nouveaiiié s In PAEASOLS bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a ÖOUDA Tefeiihoou Ho 3Ê nislei iiiin Vrkrs üiotkrs 87 0 i lOl i 8 ♦ Vi It urs van 18 MAART 877 8 NfEDBH i u üm iNoil W S 9 ditu liiti dl I 3 liu dito d 10 3 Hoiioi OM Qoull 1881 88 9 IiiLlE IiKohr Tiu t 1869 81 5 OoBTlN Obl m rapier 1868 6 ihto ill Eiivur 18n8 6 l OHTUOAL Olil mut coupon 8 dito tli lcel 3 66 8 8 j U U 98 V 1031 61 RoiLitm Obl Bi inonl 1894 4 duo 0 oonB 1880 4 dlo bil Ri llu 1889 4 il til liy Hop 18SU U0 4 d 10 m KOU I leuti 18 3 6 fht illto ditu 1814 5 Spanjb Perpet i phulii 18S1 4 Tii naiJ Ooer O iuv Inen I8D0 4 7l i 23 8 106 101 3 i 101 un i 61 745 501 103 51 9 7 80 4 10 1011 8 öu l emiiK 8 n D lölV li v leiiii nirser e O Znlu Ani Ui p v obl H Maiioo Oli Buit 8oli 1890 6 VtS ZOBLA O 1 4 011 j 1881 AMSTRaDAH 0 l KHtlHll 18v5 8 RorTKaOAH 3t Idbii 1S1I4 3 NiD N Air H II t 8 ft ii l Arend n T bMij Curoarato Doli Mistarhn tg lilo Ar Hvpuilifekti p i d r C li Mij letV r toii i l Or H pil II k p iillir 31 NlHriH lts 1 e H imii t Nul II Ik iimi lU N W Pil Hïi iil iir S R il Hy o k i r Ulr lly ell 11 1 10 a U08TKNB ü l Hoiiiï ban iian Ilmi Hy I e b k iiiiidb 4 i U ii V 118 820 811 100 5 6 160 83 Akkkika Kiju hviiolh piD h ft M L 1 IT Li 11 erl V u Hull IJ 8po r MO a ml Uij I I Ex V Si Bp aanii Nel I II 8 iiroregm ii d Neil Ziiid Afr S m aand 6 It iU itii ISMI dito 6 671 6 l lT i Siioiir I 1S 7 S A Eu lS Ziiiil lI Sp rag A H li 8 i OL N Wa Bi hiiu W i I ll aand i RiaL r Ru 8p Mgul l 4 Baltmoliii Ito na I I 106 102 100 Fa t wa lil Ui aaoil a IwKoa I It a iiiil 5 Kunb Cli Aeiiw Sp kap op 1 dito ihlo obiiK i 55V 287 AlIfailA C n I ae Sp Mij o 1 6 63 Cho Noth W pr J B ii I 144 ftii lilo Wm 8t I eter obl 7 140 Dei er 11 Bi i Or Spm eert v a 81 llliiioii Ceutml oi m Koud 4 104 Lnuinï liNa bfilllCort t n I 66 Meii o N Sp M lelivp i 6 10 i Mis Kmai ï 4pCt prof aanj U 14 N York üul o k We l aaud Ix i dito Feiin Ohio ohlin 6 Oregon Calif hyp in oud 5 St Paul Mm i Manit ob 7 On Pao Hoofign ob ig 6 48 i I 48 1711 100 107 00 100 100 11 118 dito dito Lino Col lo hyp 0 5 ClNitDA Can South Chert r aan I ftB s Van C Rallw t Na lo h d r 0 AniBteni Omnibus Mij aanii Roiterd Tramtre Man a and NiD Stad Amsterdam aand 8 ad Roitiirdam aand 3 BiLGll Stad Ant erpeD 18S7 8 Sad Brussel 1886 2i HOHO TheissReftU lrG sutsob 4 OusTlva Stnauleenifï I860 5 K K Ooat B Cr 1880 S SpiSJ Slad Madrid S IS68 I S NiD V r B Afi Spo l c Tl I 111 Markt GOUDA IIXTV NOEN Xonveanlé lAiLOEi mi mmii en Voorjaars Capos Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld L L 28 jaar los werkman te Gouda we ¥