Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1899

gens verduistering van een riem grïls zikkenpapier t it 1 maand gevangenisstral B V Z S2 jaar arlioider te Jaiirsvcld beklaagd fm diefatal van 6 konönen tocbülioorende aan 11 Lakerveld werd vrfe Hpruken No 7840 Vrijdag 17 Maart 1899 iTTsCj f 37ste Jaargang GOiDSCHE mum Sieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AANBESTRDTNO Gister werd doiir burgemeeeter en wethoader van Rütterdam ten raadlmize aldaar a nbe teed het boawen vau het ZuidWeti teiyk Stoomgemaal op een terrein ten oosten van de Woltaertatraat voormalig Charlois met bybehoorende werken O a kwamen de volgende biljetten int H J NederhorKt Gouda 1 13W H43 P W Dessing Gouda t 135 100 A van der Htraaten ergambaeUt f 13H H00 V BSCHEIDKNHEID In de wetgevende vergadering van den AmerikaanBcbcn staat Wisconsin is een voorstel ingediend dat zeker groote sensatie zal veroorzaken onder de dames in de Nieuwe Wereld De republikelnsehe atgovaar4igde Dagget stelt voor om redenen van hygiëniselien aard aati alle vrouwen hetzij zij gehuwd zjjn of niet te verbieden zich te rjgen d w z baar corsctteu te nanw toe te halen Natuurlijk wordt dit voorstel drnk besproken In een interview heeft de presidente van de Amerikuansche vrouwonverconiging zeUs de vrees uitgedrukt dat indien het voorstel werd aangenomen er onlusten zouden uitbreken onder de dames OHA Nr 3 MAOASIN8 DU Frintenips MOU VKAU TÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomemeixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJüLESJALüZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand grati en franco toegezonden Bestellingen van af 2o francs vry van alle kosten aan buis met 5 o verhooging Kéex iedilie kanloor te Itoiend tal N Ü Telefoon No ftS iiDVERTEl TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd T tofo B Ho M £ e Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1J25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF GENTEK ADVERTENTIEN is bv Heden overleed ten huize van Mevr de Wed Hudklaar na een langdurig Ijjden onze geliefde Zuster en Behuwdzuster Mejuffrouw Catharina Bokhoven in den ouderdom van Jil jaar W BOKHOVEN A C BOKHOVEN BOKKl R J SCHENK G J SCHENK BOKHOVKN Gomii 14 Maart 1899 Tot onze diepe droefheid oveileed heden ten onzen huize na een langdurig doch geduldig lyden Mej Catharina Bokhoven Wed HIJDEI AAR HlNKlCHS E HINRU HS Gouda 14 Maart IHO V HediMi overleed zaoht en kalm onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Adriana Uithof Wed ToANNi s iiv Krï ijf nu voorzien te z jn van de H H Sacramenten der Htervenden in den ouderdom van ruim Hl jaar lOANNES i K KEÜI TF MAEIA DK KBUIJF Erbervki h CORNELIS DE 140EI OOHNEtJA m JOEI im Kbuuk Stbis 1 I Maart IHilil VERHLIZIINGEIN INNEN en BUITEN l E STAD P6 M m H M CA C3 Az icri r va st Tapijten Gordijnstoffen Tbfelkleeclen Behangselpapierenenz enz i Firma B DE JO Aanbevelend Openbare Vrijwillige Verkooping Ie c oijda IX Notaris JAN JACOB ABRAHAM MONTI IN resideerende te Gouda zalopDONUERUAGEX i en 23 JIA4HT 1W 9 bfl inzet vorhooging en afslag in het Koffiehuis van den Heer e A J DE GOEU aan den Kleiweg aldaar telkens des v66rmiddags ten tl ure publiek veilen en verkoopen Perceel 1 DeLandljouwerswoiiing gemerkt F Nummer 29 in den Polder Bloem en daal ouder de gemeente Waddingsveen aan den Kleiweg met STALLING SOHIJURBEBG en STOEPHOK EHF zoomede diverse perceelen uitmuntend WEI en n0UILA Ü WATER en KADE Kad Sectie I nos 032 nm 30 136 137 140 en 141 te zamen groot 39 130 HA En Perceel 2 Eenige perceelen uitmuntend Wei en ïïooiland WATER en KADE gelegen naast het vorige perceel Kad Sectie I der gemeente Waddingsvecn nos 631 629 133 l34 13 i 138 en 139 te zamen groot Ü98 0S HA Beu en ander bij elkander gunstig gelegen nabil de gemeente Gouda Combinatie voorbehouden Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1899 Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore va voornoemden Notaria MON TIJN aan den Kleiweg te Gouda GEVRüllLGD Een DAökEISJE van dü P iit Zicli te yervoegen Vt rkenti markt 231 3C0 S TAATSLO TERIJ De TREKKING begi it Maanaaff O Maart a § j Loten en gcdeeltj n van loten zijn te bekomen ten kantoiB van de f oUocteurs A e COSLIN GoJwo O 9 btj de Vischnmrkt W J L VAN DISSEL Gouwe V 217 HOLLANpstJHE AlUSTKnlilAM Prijimotearing j übina Congo Stofthee 45 en 80 c GrolT BO 66 Lekkere i 60 Souohon 75 Oeurige 90 Congo I 100 Ontbijt Theo j 66 Namiddag Thee j 75 Alleen terkrggbaar P H J vanVVankura Oonthni tn B 14 PAXUJS E J m SCIAIEK Behanger n S t o f f e e r d e r Boolokiuie ly i oiida LEVERT Hehaiigselpapieieii TAPI ITEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LIKOLEUH LOOPERS eiiTafelklee leii eii2 m TANDAUT8 E CASSrTO Gouda l urfmai kt apnEKKVBieil MAANDAG DINSDAG DONDERDAG o ZATERDAG v n tot ft uur WOENSDAG an VRIJDAG u liot uur ZONDAGS ui t tOoedkaopsteeu soliedst adres voor vervoer van Inboedel zoowel binnen als buitea de stAcl ai t gesloten WAgeiia A GR A VEST E IJ N Oude Gouwe Alle woriU tegen Xrantimrt HChade eerxekerd Indien gl niet wilt boesten gebruikt de allerwet a bekroonde en wsreMberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mmM uit de Koninklijke Stooinfebriek De Honigbloem van H N VAN ISCHAIK € o Uen lluag Van y AN Van Van VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK CO S Melianthe 1 bei bMloniddel der uroW 3CHAIK Co a Melianthe ücneot Kinliliousi 8CHAXK 8c Co s Melianthe gunoest loow 1 oaJ lU jnnn SCHAIK CO e Melianthe ma in mn hunguzin nntijra rn SOHAIE CO S Melianthe stuut voorUiureml oiidor Stdiuilturuti lQr lubt SCHAIK Co B Melianthe helpt ouherroopolijk SOHAIE Co s Melianthe i bokruond met Eerodiiiloma SCHAIK St Co 8 Melianthe is bekroond mot öoud SCHAIK Co s Melianthe i bokrooud met Zilvor SCHAIK Co s Melianthe i orknjgboar in flaoon ïan 0 Ctt to CU eu f bj Firma WOLPK k Co 1 A UOUMAN Uoordrielu Westhaven 198 Üomh J C IIATELAND Sou op D Af JBBiBS Kleiweg E 100 U v WIJK Oik w r Gouda M KOLKMAiN WoiJmOTs tl itOLLMAN Bodegraven PINK8E Nieuwerkerkad IJnet e H VIN MILD V ir tol a 126 te iouda nieuw NIEUW llEtlWI GESCHIKT VOOR Naclitlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4Va uur branden k 2 ï en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëanig Agent voor Gouda en Omatrekeo IZA ÏK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goe4koop en gemakkelijk Meu hehoeft hlpnroor geen lie 0 n O f f JJ t en iB noodig CQeheel aonder geraar voor bran d ali ooli zonder reuk XE HTJTJIS terstorxd of later Te bevragen K l or ran la te GoeOeiren KLUWEELEN SIN ELNo 612 t Veeinvoer naar België De BURGEMI ESTER van Gouda maakt bekend dat het den Ministers van Waterstaat Handel en Nijterheid en van Binnenlandsche Zaken wenschelijk is voorgekomen de geldigheidsduur van het certificaat bedoeld bij de beschikking van den Minister van W H N van 26 October 1898 Staatscourant No 251 met mgang van 14 dezer te beperken tot ia uur na het onderzoek Bovendien is ter voorkoming van misbruik bij de inlï ding bepaald dat het certificaat bij de aanbieding ten vervoer in duplo behoort te worden overgelegd een der exemplaren blijft even als thans berusten aan het station van mlading terwijl het andere aan het laatste Naderlandsche station wordt ingenomen Van het gewijzigd certificaat is een exemplaar ter Secretarie ter inzage nedergelegd Tevens wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd dat hun eigen belang meebrengt met anders dan gezonde en onbesmette dieren naar België uit te voeren Gouda den 16 Maart 1S99 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Butieiilandseti Ovcrzlcbl Heden heelt in den Duitschen Rijksdag de derde leaing van de logerwet plaats en dan valt de definitieve besliasing Ue tweede lezing ureeft nog zekerheid omtrent de v bd8teniniing In den loop van het debat verklaarden de woordvoerderö der meeste partyen dat zü eetHt bjj de derde lezing definitie stelling zouden nemen ten opzichte van het ontwerp waarna met 209 tegen 141 stemmen het regeeringsvoorstel èn dat van de commissie verworpen werd Gelijk men weet vraagt het regeeringsontwerp verhooging van de werkelpe sterkte in vredestyd tot 502 500 man de commissie uit den Kyksdag wilde daarentegen 7000 man schrappen en maar 495 500 man toestaan De beteekenis van deze stemmingen komt dus kort gezdgd hierop neer dat byna alle partyen met het centrum aan het hoofd zich nog een termyn voor verdere onderhandelingen over oen compromis tot de derde lezing wilden voorbehouden Er zal dus heel wat onderhandeld worden ♦ De berichtgeTera van de Engelsebe bladen te Beriyn zenden gunstige berichten over de onderhandetingen van Cecil Rhodes terwyi de Dnitsohe bladen nog steeds icb gereserteerd boaden sommige zelfs zich zeer sceptisch oitlaten Rhodes conlereerde met den Rykakanselier en den Staatssecretaris voor FEViLLElOK iedeokschriften vao eeo Gelukzoeker AMIBAL DE VokEUNG J aar het Fransch ttoOk W NUTTERS 143 De lichamen der toeschouwers werden langer Hunne oogen werden tienvoudig verscherpt Als een gansch leger door een reusachtigen blikstmstraal in een enkele seconde doodgeslagen stonden lij daar Zakkenrollers verwenschten de weinige nlaatsruimte hunner zakken Ze hadden de keus aan zich om millionnair te zijn Niemand was zichzelf bewust Men verslond de renbaan Men kan zich verbeelden een dof geklop te hooren a s van een tienduizend harten die stonden te bersten De vlakte gloeide van het Vuurstralen der oogen Een enkde hadde hij op dit oogenblik zijn evenwicht verloren zou al de anderen hebben doen omver tuimelen Daar stonden tienduizend sujetten van een almachtig medium de renbaan De vlakte van Satory was één groote schilderij de zwijgende razenij voorstellende De renbaan kronkelde zich daar als een reusachtige slang tienduizend duiven betooverende ze aantrekkende om zich in haar wijdgeopenden muil te storten Of wel ze scheen een levend wezen van wier blankheid wellustige bekoring uitging Het stof dat üj opwierp scheen te bedwelmen buiten land Bche cakon Ook eenige voorname Daitiche financiers nemen deel aan de onderhandelingen Over het verdrag betreffende het leggen van een telegraaflgn van Noord naar Zqid over Daitsch Oost Afrika ecu men het reeds eens zya geworden terwgl over den aanleg van een spoorweg in dezeltde richting nog Duitsche deskundigen worden gehoord Eergisteren ontmoette de Keizer Rhodes weer op een soiree van den Engelsohen gezant Heden voormiddag elf nur wordt het Igk van Rismarck en zyn vrouw uit het buitenvwbiyf te Friedrichsrnh oTergJebrflcht naar t mansolenm Alleen de familie zal bg de plechtigheid tegenwoordig zyn De leden van de nationale ktearereeniging te Hamborg die elk jaar op 1 April een fakkeloptocht hielden zullen na zich opstellen tnischen het hols en het maasolenm Tervgl Daitschland op het oogenblik das op de nienwsmarkt do plaats inneemt welke zoovele maanden het monopolie van Frankrp scheen ralt ook nit dit land een merkwaardige tyding te vermelden welke veel goeds beïooit De jury heeft raet algemeene stemmen Urbaia Gohier vrggegproken Voor een groot deel is dat zeker te danken aan de krachtige getuigenissen waarm werd gewezen op de misstanden in het leger en in het legerbestnur verklaringen welke gestaafd ffi n i aarotete 8 eiVre ö nSer ffö St hg gemakkelgker den wejj vond in de legerbegrootingen van andere ruken dan in die van zgn eigen land Maar het belangrijkste is dunkt ons dat de aanklacht beleediging van het leger niet de jary dermate verblindde dat zg ontoegankelgk was voor de indrukken van die verklaringen Dat men niet la mort auns phrase maar wel een rrgspraak gaf is het beste bewya dat de gemoederen tot kalmte komen Ja wy achten het zelfs niet geheel onmogelijk dat de kalmte van nu plaats maakt voor een beweging in andere richting want steeds luider worden de stemmen die aantoonen hoe schandelijk verdorven het Fransche leger is De Narodni Listy vertelt na als volstrekt zeker dat aan graaf Thun van hoogerhand de keus is gelaten tusschen de Duitschers verzoenen en aftreden Zyn reis naar Praag was a n tocht naar CanoHsa geweest Het heeft allen scbyn alsof dit waar is Maar dan zal nog moeten blyken of de Duitschers zich door Than laten verzoenen In den Boheemschen landdag is geen Duitsöher verschenen en graal Lobkowitz de opperlandmaarschalk deelde mee dat de elke zandatome bracht dronkenschap De renners zelf waren ofschoon ze ais duivelen op spookrossen voortgierden bedaarder beter bij hun zinnen dan de toeschouwers Hun spanning was minder koortsachtig Zij verloren niet uit het oog dat de uitslag hoofdzakelijk afhing van hunne koelbloedigheid Op het oogenblik dat de markiezin de ViUiers het ongeval haars echtgenoots constateerde naderde een deputatie der kamprechters het rijtuig van den hertog en verzochten hem op de meest beleefde wijze en met de vleiendste woorden deel uit te maken van het comité dat den prijs moest toewijzen terwijl alsdan zijn aafideel in de werkzaamheden zijn zou dien prijs den overwinnaar plechtig te overhandigen Aan zoo een beleefd verzoek kon de hertog onmogelijk weigeren gevolg te geven Hij stapte uit men opende een soort hekdeurtje in het staketsel in de nabijheid van nijn rijtuig Mathilda bleef alleen in de calèche achter Ternauwernood had de hertog op de eereplaats op de tribune van de feestcommissie plaats genomen of men zag langs de baan enkele deelnemers terugkeeren Zij hadden alle kans op een gunstigen uitslag zich zien ontnemen en wilden hunne dieren sparen Alleen Archibald Sidney en de burggraaf Raphael zetten den strijd voort slechts enkele gedeelten der tribunes waren zoodanig gelegen dat degenen die daar hun plaaU hadden de renbaan ook voorbij DüitscU r Weruusky het ambt van land maarschalkplaatavervanger neerlegde De Tajeehen hebben aan den stadhouder als diens opvolger voorgesteld Podlipny den elTsjechischen burgemeester van Praag maar de stadhouder zei dat Podlipny toch wel niet benoemd zou worden Wohanka de voorzitter van de Praagsche Kamer van Koophandel de candidaat van den stadhouder heelt voor de er bedankt omdat hy vindt dat de waardigheid den burgemeester toekomt In den Silezischen landdag hebben de Duitschers een motie van protest aangenomen tegen de taalverordoniugen voor Silczië De Tsjechen en Polen hadden vóór de stemming 4e zaal verlaten De jongste bericliten uit Peking toonen dat de Italiaansche regeering geen ultimatum heeft aangeboden aan de Cbineesche regeering yignor do Martino hoeft zyn instructies overschreden toen hy de tweede nota aan den TBaagli Yaraen zond en is door de regeering teruggeroepen De Tribana meldt dat de behartiging der belangen van Italië is opgediagen aan den Engelschen gezant sir Claude Macdonald tot opvolger van Do Martino is de Italiaansche gezant te Tokio graaf Orsinl aangei vezen ChBai tffl5ll 8V3ffn voortgezet zegt de Italië Die onderhandelingen hebben niet ten doel de verkonding tot de Knropeesche mogendheden te bemoeiiyken integendeel die verhouding is steeds van vriendschappelyken aard geweest Dat erkent ook Whist in den Figaro die van de ItaliaanMche eischen zegt Geen der Europeesche mogendhedt n heeft protest aangeteckend tegen de Italiaansche eÏHchen Italië draagt alleen de verantwoordelykheid voor zyn optreden en met een beetje voorzichtigheid en beleid zal de qnaestie wel geschikt worden in overeenstemming met het verlangen van de Italiaansche liegeering De meening dat Italië de Colonia Erythrea aan Engeland zou afstaan als vergoeding voor den dienst hi China door Engeland aan Italië bewezen werd door den heer lirodrick in hot Lagerhuis beslist tegengesproken Ook deze staatsman verklaarde dat Italië op eigen verantwoordelijkheid gehandeld heeft en van Engeland slechts diplomatieken steun heeft ontvangen Berichten ujt Weenen melden dat ook Oostenrijk voornemens ia in China een concessie te vragen de bocht konden volgen en de kampers gadeslaan Eensklaps kwam er beweging en leven m de als versteende toeschouwers Men keek elkaar op een gegeven oogenblik aan er werd met de vingers naar de baan gewe en op gedeelten der tribunes hoorde men luide kreten dat waren die gedeelten welke het oog op de gansche baan hadden Een dof gemompel begon 5oor de rijen te loopen men vormde groepen wEen der kampers heeft de baan verlaten Hij IS gestort De andere gaat door Waar is de tweede toch f Wie is er gestort Die op den schimmel Is de schimmel gestort wNeen de andere Hoe lit dat Waar zoo ongeveer Is er geen hulp noodig f Ligt de ruiter onder het paard irHij is niet gevallen Hij is verdwenen heeft de baan verlaten De baan verlaten zegt ge V wEr zijn Is de tweede ook teruggegaan fZiet men nog niets Is de tweede ruiter nog niet te zien jrHij blijft weg Zooeven zag ik hem nog hij was nummer één Hoever van t eind nog af Tien minuten vijf weet ik het I lEr is misschien wat gebeurd kijk nog eens goed op de baan Verspreide Berichten UIIKYVUI tieneraal Roget die zyn plicht gedaan heeft toen Déronldde zyn dwaze poging deed om hem te bewegen naar het Eljaée te gaon trouwene op een oogenblik dat voor een staatRoircept met zeer geschikt zou geweest iijn heeft daarvoor zeer vee lof ingeoogst men heeft hem als een held een redder der Itepuhliuk voorgesteld Het kan daarom geen kwaad dat men den volgenden brief O oa leest dien deze gewezen chef van het kabinet van Cavaignae en zeker een der hoofdvervolgers van Ficqiiart geschreven heelt antwoord op een huldebribf van een dame in Zwitserland weduwe van een militair Aldus schrijft Roget Mevronw Ik on zeer diep getrofien zyn door uw brief als een uwer zinsneden my geen ongerustheid inboezemde en my geen raisverstar d deed vreezen Ik ben tegeo Dreyfus en hoewel ik in 1894 niet by zyn zaak gemoeid ben geweest ken ik haar te goed om niet overtuigd tezynvanzijn schuld en om niet een voorname rcil te pelen in de voorvallen die ons ongelukkig land overstelpen Dat heett my niet belet Découldde te laten arresteeren omdat het myo plicht was hoeveel bewondering ik gelyk u gevoel voor zijn edet nftinjir ifl Uik ka ktftR e vestigde Franschen bumoedigd heeft beu ik daar zeer verheugd over fk keo de moeieli ke positie waarin men hem brengt en ik lyd er diep onder Maar ik ben even overtuigd dat alle Fran schen die aan de schuld van Dreyfns golooven en dat is de overgroote meerderbiiid des lands gelyk hebben tegen heel Europa in Alfl gj de gevoelens deelt die du meeste uwer landgenooten bezielen en niets veroorlooft my daaraan te twijfelen dan zal ik mij zonder voorbehoud gelukwruschen uw lofuitingen verdend te hebbeiK Commentaar overbodig Men ziet het t is een qnaestie van gloof Wie aan de schnld van Dreyfus gelooft diens lof wordt door den generaal aanvaard In zaken van geloof vraagt men niet naar bewyzen en de bewjizen der ongeloovigen zyn geen weerleggiug waard OOHTENRIJK HON UAKIJE Ongeveer een jaar geleden vatten eenige Hongaren bet denkbeeld op aan kolouel Picquart een eeresabel aan te bieden Het wapen werd besteld en een wapensmid te Budapesth zette ich aan den arbeid De Fransche legatie te Weenen kwam toen echter tusschenbeide en om een onaangenaam incident te voorkomen Dergelijke uitroepen en antwoorden was de inhoud der gesprekken die over de geheele lengte der baan gevoerd werden Men wond zich op over het Intusschen had een der achterblijvers die het laatste den kamp had opgegeven de feestrommiasto verslaggedaan van een zoiiderhng voorval Zoodra de beide kampvechters de bocht eenigs zins achter zuh hadden had burgsjraaf Raphael die twee paanlelengten vóór was eensklaps xijn paard een kwartcirkel laten best hnjven had zijn paard over een tjzerdraa l dat de baan afsloot laten springen en had ich in dolle vaart in een bowïhje geworpen met welk doel was onbekend De fecstcommmie deed ito enke e vragen dorh de hoodschapper wist mets meeren kon zelfs geen enkele reden met een zweem van waar ichijnlijkheid opgeven en schreef de handelwij e des burggraven aan een dwa e excentrieke gril toe Men verdiepte zich in gissingen en kwam tot de ongerijmdhte gevolgtrekkingen Eindelijk zag men lord Archibald terugkeeren ofschoon zonder mededinger liad hij de lieleefdheid om te rijden met een snelheid alsuf hij er twintig op een paardekoplengte achter zich had Luide kreten begroetten hem langs heel de baan ter aanmoediging W rdt vervoigdj