Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1899

Zaterdag 18 Maart 1809 J o 7841 37ste Jaargang fiöiDSCHE mum ieuw8 en Advertentieblad voor Hou da en Omstreken Telcfoui No M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met tiitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AlzonderUjke Hommers VU F CENTEN Telefoon No M AÜVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 fi reg fls a 50 Centen iedere regel meer Centen trroofe letter worder hfrek ml naar plaatfiruimte Inzendint van Aitvpri iiii ii ii i I uut les tnidil Te GOUDA biJ C LUüER Apotheker Markt en bü WOW Co Westhaven 191 360 8TAAT5L0TEBU De ÏKEKKING begint naanOag 0 Maart a Loten en edeelt n vao loten zyn te bekumeu ten kanturo van do CoUoctcarh A C COSIJN Öonwe C 9 bji de Vischmarkt W J L YAji üfflSEli Gouwe C 217 A SLEGT btTMltiicb uu tut hrt leieren lao Zuivdr Zseuvsoh Tamebrood t cent de R Q NIEUWE BAVEN 28 W Ê Bekroood op de Interofttiovate Tenoon telling tan Bakkerg Mkaldsry on Kookkanst te t Oravenluigt met een diploma Varguld Zilveren Medaille FEANSCHE STOOMVEEVEEK eheiuisclitt Wsssclierij TAW H Oi PËL HEIMEB 19 Kruléikaite BoUerdam Gabrevetsord dipor Z H den Koning der Belgen floofddepftt Toor OOUDA de Heer A VAN OS Az peoialiteit voor het toornen en vor en an alle Heerenen Dameigarderoben alnook alle Kindergoedaren Speciale inrichting oor het toom n van ptnehe mantele veeren bont enz Qordjnen tatelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode gerertd Alle goederen hetifl gestoomd of gevertuworden onsohadelflk voor de gezond deidrolgens taal bewerkt Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffer der Zellhevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIXCi flollandsohe uitgave met 27 fb Pr 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeu jd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjk duizend van een zekeren dood Te verkrögen hjj hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland n j TAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 ioiida LEVEKT Behaiigselpapiei eii TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LIPLEUM L00PER8 cnTafelh lcc len enz eai MOLLANDSCHK Pr isuota ring i Obina Congo Stofthee 45 en BO c Orot 80 65 Lekkere 22 Souohon 25 Oeurige f Congo 100 OütbUt Thee 25 Wamiddag Thee 5 Alleen verkrügbaar bg P H J vaii VS ankum OoMhavtn li li VAN Rlommestein s Inkt E iUcfoniie ïinüeli k de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APriDOORN HOltflN n TANDARTS K CASSITO Touda Turfmarkt SP HB EKURKN MAANDAG DINSDAO DO NUEKUAG m ZATKRÜAO van 8 tut S uur OBANjDS MAOABIN WÜËNSUAO eirVltUUAUvan Itott uur ZONDAGS niat fritemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd raodealbnm voor het Zomernei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen nan MM JULES JAIÜZOT AC Paris Hetzelve wordt dan omgaand ijrati en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrfl van allo kosten aan huis met 5 verhooging HéCxpcdille kanloor te llozenüjal N Een DAGMEISJE van de P 4 Zich te vervoegen Varkensmarkt 231 Zenuw en Maajjlijdeis wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp in deo nood het boek I lSe a d gre v©x aaobovoten Na ontvangst van adres per briefkaart ordt dit boekje Iranco per post tosgezouden doo BLOKPOEIj S Boekh Zaltbomme EEiSlMTHEL Hen wordt verzocht op t HEKK te letten UIT HET MiOlïira TAN Vl ftAVKNSVVAAYZOlVEN QORINOHE Deze THEEËN worden afigele verd in verzegelde pakjes van vgt twee en een halj en een Ned ont met vermelding van Nommer en IPrys voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BBEEBAAllT LZ MT ÜEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als het Noordbrabant cb Schoen en Laanenmagazyn Kleiveg E 30 tegenover de Kleiteegtteey Aanbevelend ur t ia U Wsta tswiMf tg M Jlobti WHj Rlmimatiek Laaiviiitjaw kortom sas iM pttaan vaa atISilaanir Val tosutMMiiMa TtrtoatteM Wit h ta Msr halsiesto Prik M otBt re oiat a flX ds IsMh Ttoijuta la 4e SMsts ipelMkaa Ml T IjittoUar 4 Os Il Bettenbua Alle reparatiSn en aangemeten werk Oprui ming van het nog voorradig wintetwerk en ongesorteerd schoenwerk Zie ie etalage NIEUW HIEUW flEUW GEHf HIKT VOOR NacMlicliteii Kof e en Theelicliten WeUte 4 b uur branden k 2 a eu 6 uur brandende k 3 cent per ituli £ eoig Ageut voor Goudu en Oaistrekeu IZ AK C TS I apiermolen GOIJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Meti behoeft hiervoor geeo Olie geen Olaai e Alleen een luolfer aansteken Is noodlg Oebeel zonder gevaar voor brand aU ook zonder reuk TE h tTTJE3 texst02=Lca of latex EEit Te bevragen Miaatoor e B faête ederen FLUWEELEN SINGEL No 612 Stoom ZUgerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT immil AfiCSITllATEN EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel SIpoedIge aflcveriug Metle nllvoerliig CoDCurreereiide prijzen o A7 ij 2sri3 isriDBrj A ï Eisr § S Kort overzicht onzer PrUsoourant m SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 18 50 per 12 üesB BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 B a MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch m te BODEHA CHAMPAGNE 1 75 i COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 8 25 l 3 76 en 5 i r SCOTCH WHISKY 2 25 ff g a Per Fl Per Ank 45 Fl I g 2 S § LISTRAC f 0 65 Nto f27 75 = B a CHATEAU VALROSE 0 75 31 S g ï St ESTEPHE 0 86 36 g g C St EMILION 1894 1 42 g g PAUILLAC 1893 1 25 63 g 3 2 1 GRAVES Witte Bordeaux 1 0 80 34 gS O 2 SAUTKRNE 1 J2 BS 4 O S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 5q fc BOURGOGNE l lü 47 S W De flesschcn zijn in de prjjzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen gB j elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAI § Gouda DE STEDELIJKE OTPOTHEEKBANK leve UgA te ê GBSrKXaMfiB Volteekend Maatschappelyk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Simt op billyke voorwaarden tleiaieenlUgen onder Kerêle Ugpotkeialr VdTm liand op UaitÊen en iMUderUen on voomitbetaling van rente Geeft ai en 4 fanültrtevea uit tegen den koers van S en lOOil Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de g andhrleeeH by de Heeren M J OGIBB S Lo Kaasiers eu Commiesionnnirs in Effecten i voorde UppothekeH bj den HeerW J ÜÜttl UIJIN DROOOLëKVBR Haven aldaar I Directeoren DROOGL BVtR FORTUYN Me 8 JULES ENTHOVBN JtBBdt le0aJng JL t yroora Ji ECHT axtitrood vOberlahnslein OlfUCTEUK om VICTOftlABKO l OBtRlAHHSWH Overal 5£££l£lft wkriigbaar Maataehapp tot JBxplottaUe van de FietoHa Brm KtaUiior toor Nederland Boompje éO BoUerdam KElIXISGIilVIIVG Inrichtinübn welke gevaar schade of HINDER KUNNh N VRKOORZiKEN BURÜEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan A J Schrave en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der stoombleekenj in het perceel aan de Boelekade wijk K no 95 kadastraal bekend sectie A no 3337 Gouda den 17 Maart iSqg Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTKNS De Secretaris BROUWER BuUenlandscti Over lctil Bii de derde lezing van de legerwet in den Eijkïdag komt aan de orde een voorstel van den afgevaardigde Lieber om artikel 2 verhooging van de legersterkte in vredestp weder te lezen volgens het voorstel der commissie van rapporteurs en tevens de bereidwilligheid van den fiijksdag uit to spreken oin met de regeering opnienw te overleggen over de bepaling dier sterkte indien practisch de ont jereikendheid van het cijfer blijkt door de commissie voorgesteld Verder verlangt het amendement dat in de kleedingmagazijnen in de plaats van manschappen in werkelöken dienst arbeiders die geen soldaat zijn aan het werk gezet worden Bij de algemeene beraadslaging verklaart de minister van oorlog Von Gosslel onder erkenning van de juistheid van een deel van het commissievoorstel vast te honden aan het geheele regeeringsontwerp Indien nu niet de volle legersterkte wordt toegestaan moet het voorstel toch noodzakelijk terugkomen Na Von flossier spreekt Lieber Deze doet een beroep op den Bondsraad en den Rijkskanselier om zijn amendement tot herstel van het commissievoorstel wat betreft de legersterkte in tgd van vrede aan te nemen Een ontbinding van den Rijksdag zou maken dat men geruimen tp zonder begrooting moest blijven Het amendement was geïnspireerd door liefde voor het vaderland De Rijkskanselier verklaarde dat de verbonden regeeringen instemmen met het heden door den heer Lieber gedane voorstel tot het herstellen van het besluit der commissie FEVtLLElOX tiMlenkscliiilleo van een Uelukzofker OF MIBAL DE VONDELmC Naar hft Fransch DOOR W NUTTERS 144 In elkaar gekrompen de boenen opgetrokken meer op den hals dan op den mg van zijn paard liggende het hoofd terzijde om de baan goed te kunnen overzien onafgebroken door uitroepingen zijn ros geestdrift en aanvuring inblazende kwam Lord Archibald aanstuiven aU een wervelwind Als een bovennatuurlijk monster ten verderve aansnellende Het hij een wolkig spoor na van omhoog geworpen stof De tribune der feestcommisiic naderende hield hij de snelheid van zijn paard een weinig in en itond eindelijk voor het koord Hij was overwinnaar I Een donderend applaudissement ging op uit de toeschouwers De dronkenschap der overspanning kwam m zijn stadium van luidruchtigheid En het was echt zinnelijke geestdrift men klapte in de handen stampte met de voeten met parasols en wandelstokken stak de armen omhoog en gïMe als een bezetenen Men omhelsde elkaar men danste men wierp hoeden omhoog zwaaide met xakdoeken betreffende de vredcsstorkte van het leger onder voorbehoud dat de Begeeringen in overeenstemming met de in de voorstellen van Lieber uitgesproken bereidwilligheid van den Rijksdag vóór het eindigen van den vastgesteldeu termijn een nieuwe voordi acht zullen indienen Lovetzow Kardoff Bassermann en Rickert steunen het voorstel Lieher namens conservatieven nationaalliberalen en Vrijzinnige Vereenigiiig Nadat de sprekers voor het voorstol Lieber het woord hadden gevoerd waren de bestrijders daarvan waaronder de heeren Richter en Bebel aan het woord Na het sluiten van de algemeene beraadslagingen werden de artiluden behandeld Het dWr de commissie onvCTanderd goedgekeurde artikel 1 der Regeeringsvoordracht werd aangenomen Artikel 2 bepalende de sterkte van het leger op voet van vrede werd aangenomen in de lezing der commissie in overeenstemming met het voorstel Lieber Tegen stemden de vrijzinnigen de Unitschevolkspartji desociaaldemoeraten de Elsassers en de Reform partij Een voorstel van Richter tot definitieve vaststelling van den tweejarigen diensttijd werd verworpen De overige paragrafen van het Begeeringsvoorstel geamendeerd in overeenstemming met bet voorstel Lieber en met de voorstellen der commissie van rapporteurs werden daarna aangenomen Ten slotte werd het aldus gewijzigde Regeeringsvoorstel bü hoofdelijke stemming aangenomen met 222 tegen 182 stemmen De koning van Griekenland opende gister de zitting der Kamer De troonrede herinnert aan de installatie van prins George als commissaris der mogendheden op Kreta en spreekt de hoop nit dat deze benoeming moge leiden tot het herstellen der rnst en orde op liet eiland De koning spreekt dank uit jegens de mogendheden en geeft een overzicht dor hervormingen die door de regeering aan de Kamer znllen worden voorgelegd De voornaamste hervormingen ziJn een beroep op vreemdelingen tot het organiseeren van verschillende openbare diensten en de instelling van een ministerie van koophandel eu nijverheid In Spanje is eenig verschil ontstaan over de vraag of de Koningin Regentes bevoegd is het vredesverdrag met de Vcreeuigdc Staten te onderteekenen zonder voorafgaande goedkeuring door de Oortes De grondwet van 1876 kent der Koningin het recht toe verdragen te sluiten en in De schilderij was veranderd Van de tienduizend toeschouwers zooeven sprakeloos en als versteend was geen enkel lichaamsdeel in rust Het was thans de razernij in uitbarsting Het was uitgelatenheid Men dftikte elkaar de hand alsof een glori olle overwinning behaald was En al die bewegWgen smolten meen tot een ontzaggelijken kreetj die over de vlakte rolde Men vergat den overwinnaar men vergat de reden waarom men juichte Men gilde louter om het gegil men schreeuwde en slarapte omdat schreeuwen en stampen geluid voortbrengt kortom men was in vuur De Markiezin de Vilbers danste in huar calèche en sloeg geen a ht meer op hertogin Mathilda de Latour die zonder deel te nemen aan derazende uitbarsting in gedachten verzonken voor zich keek in de richting van de plaats waar de overwinnaar stond en buigingen maakte Daar drong zich een jonkman in rgkostuum ofschoon hij te voet ging door de joelende menigte en stond stil bij het rijtuig der hertogin Hij fluisterde een woord onverstaanbaar maar toch door Mathilda opgevangen Zij keek om en schrikte Mis Orphelie is dood doodgereden hierom om dit te halen I De hertogin slaakte een kreet De joukman legde de vingers op de lippen en wierp haar een bouqu © toe geheel gelijk aan dat der markiezin In ongeloofelijk korten tijd had hij zes mijlen afgelegd den prija opgeofferd en zijn renpaard dcK dgereden om die bloemen te halen September 1898 heeft de Cortes besloten de BtAecring maclitiging Ie verleenen tot afstand va9 de aoiivoreinitoit over de koloniën De coMervatieven de groep van den hertog van Telttan en de liberale dissidenten hebben de opvatting verdedigd dat de goedkeuring dor Coj teb niet noodig is de liberale yartö de Republikeinen en CarÜsten daaien te n aebtojj dio goedkeuring wel noudig omdat het tractaat tot afstand van 8paansch grondgebied aan een vreemde mogendheid strekt en voor vervreemding de machtiging der vertegenwoordiging noudig i Sagasta wilde de zaak aan de Cortes onderwwpen dücli 8ilvela heeft dadelyk na zü opfredeu verklaard dat de Koningin het tractawt zonder meer kun ouderteekenen t eltelyk wordt deze oplossing door alle partyen het meest gewenscht want geen der partyen wil zich belasten jnet den naam een vredeyvenirag te hebben goedgekeurd dat Spwije van al zyn koloniën berooft En toch kan niemand er ernstig aan denken aan het triTOtaut de geèischte goedkeuring te ontfaoiMlen Maar nu de quaestie eenmaal is opgewoi n en de oppositie zich er van heeft meester gemaakt moet t volhouden Zij doet het zelfh voorkomon dat de Amerikaausche regeering de pailementaire goedkeuring eiseht Dit nu wordt tegengesproken door de SpMsehe regeering de goedkeuring van het vredesverdrag is een binnenlandsche aangelegenheid waarmede de Vereonigde Staten niets te maken I jibben Vermoedelijk zal Hilvela zich over de geopperde bezwaren heenzetten en hot tractaat aan de Koningiiï tor teekening voorleggen Want de hoop dat er een wending in den stand vau zaken komen zal waardoor de Amerikanen genoodzaakt zullen worden Cuba Porto Rico en de Pliilippynen terng te geven kan men nu in Madrid wel opgeven Üelijk de telegraaf ons reeds met een enkel woord gemeld heeft heeft Chamberlain Dinsdag in het Lagerhuis het wetsontwerp ingebracht dat plaatse yke overheden in staat wil stellen menschen niet alleen werklieden die in een huurhuis wonen van minder dan £ BOO waarde geld voor te schieten om dat huis te koopen maar niet meer dan £ 240 De vooruitstrevende bladen zyn met de bepalingen van het wetsontwerp niet ingenomen omdat alles vrywillig moet gaan De plaatselijke overheid kan weigeren het geld voor te schieten de eigenaar kan weigeren zyn huis te verkoopen Zij vreezen dat er op die manier weinig van den maatregel zal terecht kumen Een onderlinge ongekende gewaarwurding overstroomde Mathilda s ziel Zij drukte een kus op de bloemen onwillekeiuig en blozende van schaamte over hare onwillekeurige laad Het scheen of haar tong worstelde om een woord te uiten Op dit oogenbhk keei de de hertog naar het rijtuig terug Raphael dit ziende bukte en verwijderde zich haastig Mathilda verborg haastig de kostelijke bloemen tusichen haar gewaad Ik heb gewonnen U riep de markiezin de Villiera Mathilda toe leve Lord Archibald Archibald voor immer Ja t nep Mathilda le Latour ik erken ik heb verloren ïHoeveel lieve f vroeg de hertog do kales instappende ïVijfentwmtig louis antwoordde de jonge vrouw eerlijk verloren t En in haar ziel voegde zij er bij En roijn hart I HOOFDSTUK XL RAPHAEL IN QEVAAR Twee en een halve maand zijn verloopen sedert den wedren Graaf Hektor de Salluces bevond zich bij den baron de Maubert in het bureau waar wij reeds meer dan eenmaal den lezer heengeleid hebben De nieuwe grondwet van Kieta zal niet Paschen worden afgekondigd Nutuurlyk bevredigt de wet niet allo Kretenzers in allen deele De Mohammedanen heet het ziJn ontevreden over den algemeenen dienstplielit en over de verheffing van het xrieksch tot oenige officieele taal hoewel de gewone taal van de Mohammedanen zelf toch ook het Ürieksch is en do radicale Christenen zyn misnoegd over het verwerpen van hun voorstel dat de regeeringscommis sari s den eed op de grondwet moet afleggen Verspreide Beriehten nilKVFUN De vrijspraak van Urbain ïohier is voor velen een groote Verrassing geweest Ze teekont de verandeide sleimning die eenige gerompromittciTiic ofticu reii niet laufrer met het leger wil gfliikstelh n en niet meer een ieder die de armee eritiseert voor een slecht vaderlander wil houden Er kwamen overigens in het werk uitspraken voor kras genoeg om een veroordoeling te doen verwachten Zoo b v deze De kazerne is alleen de school van alle schandelijke ondeugden van luiheid leugen verklikking ontueht vuile uitspatting zedelyke laaglieid en dronkenschap Of wel De kazerne doet Frankrijk verteren door drankzucht en schrikkclüke erfelijke ziekten en wie legt dit alles op aan het vülki Zü die er niet heengaan Om voorts deze ook niot te vergeten Zelfzuchtige naüvor lage jalouhie fabelachtige onkunde belachelijke inbeelding domheid misdadige oogluiking niets is daaraan veranderd in de logeraanvoering sedert 1870 Wy hebben niet meer dezelfde soldaten maar wij hebben nog dezelfde chefs Dat een jury hierin en in een twintigtal dergelijke zinsneden de eerlyke bedoeling om gezonde kritiek te oefenen erkent en in plaats van dadelyk verrader te schreeuwen den schrijver vrijspreekt is een feit van groote politieke beteekenis als uiting van veranderden volksgeest zoowel als nederlaag voor de regeering Do vrijspraak geschiedde met tien tegen twee stemmen Zes uur lang was Clemenceau aan het woord geweest voor zyn pleidooi De Pressensé maakt zooals men weet een reis door het Zuiden avond aan avond in verschillende steden sprekende over de Zaak In Alais heeft hg groot succes gehad te Nimes Dinsdagavond werd de orde verstoord en hadden er betoogingen over het legrr plaats Tusschen ziJn eonférenci S door heeft De baron had vour iedereen belet gegeven zelfs voor den buiggraaf De conver5 Uie wat zeer levendig geweest en het stilzwiigen dat op het oogcni hk dat wij binnentreden heerscht schijnt slechts een tijdelijke wapenstilstand waarin beide partijen nieuwe krachten verzamelen om aanstonds den stry d met dubbele hevigheid te hervatten Kü n heer baron c eide de Sulluces moeite doende om een ghmlafbje op zijn lippen te brengen kom kom wees wat redeJijk i ik geloof neen ik heb zekerheid dat ik redelijk genoeg ben U iNeen dat zijt ge niet riep de jonge graaf in plotselinge drift gij liegt en ge weet dat ge liegt hoe kunt ge nog praten van redelijk zijn terwijl ge de prachtigste voorstellen van de hand wijst t ïMisschien is het ook dat ik uw voorstellenverre van aannemelijk vmd t Gij weet dat mijn vader tachtigduizend francs rente geniet Ik weet dat sedert lang heer graaf en ziedaar de vierde maal dat ge het mij staande ons onderhoud herhaalt t lOok is het u bekend dat ik slechts behoef te d elen met een enkelen broeder zoodat de heUt van het vaderlijk erfgoed eenmaal in mijn handen komt i Wanneer t T at weet ik niet Maar wat eerder of laterknjg ik een millioentje in handen Dat al tamelijk aangesproken is t Worü vmx Ig4j