Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1899

No 7842 Maandag SO Maart 1890 37s e Jaargang ftOüDSöïE mum l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letter worden berekend nn r plniitf mimt Telefoeu Ito M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nemmers VU F CENTEN lii f i i ni vHfi AiivHricii 4h P o IKE OU Dli HTKDAMMEH QENEVEB NUiHTr Ai PKKTKRS Iz Als Iwwijs vu ucItCiixui IK oschtit en kurk steuds vaortton vftn leD naam lur Kirui P HOPPE 3e0 SIAATSLOTEBIJ De TREKKIN J boKiut Maanilag 0 maart a i Lutcii vn d cdeclli n van Itilcn tin te bckouit nten kmitorc vim de illfctciirh A I OSr IN Hoiiwi fl tiij dl Visclimiukt VV 1 L VAS DLSHKU ioiiw C 217 Mfiiw onovelrollrn Prof Dr Ijiolifirrt wülbokeiid IIIQW KKACST BtlXSB AUcMii wbt uirt Kibnelumcrk tot roortdarende ra licBle enzekere genozin van alle zelfide meest hardnekkigi zeittiiV ttlekterit Tooral oatstaao doorafdwalingen op eiij di n ItcHtjdTotale enoziuK van elke twakte Hleekzucht Beüttowdlieid Hoofdpijn MiRrftine nartklu pin f Maagpijn Bleulit pgnTertöring Onvermogen Inipoteiiz Hollutione enz lïtToerl e prunpertUH en l njBper fltts h il 1 fi fl 3 hil rtimcb O 11 6 ÏetitrualDopól Mnttli v i Vi kifl mraoi Di póta M CliSlmn k o Am tor larii V lUppel B Omviihtige I Hulm Hiii ric lotiK J i zn HolterilHin Wolff k Oo Joiidn en 1iii nlltf ilroKi tuii AHMEirzOM fdeeling WEUKVEIlSdHAKFl NU ü r VKOUWE N en MBIHJEH verioekl NAAIWERK aau haÏR voor een nette Na aister Inlichtingen Uouir O K Van ene 1 vcrliiK overgrlilevcii 2000 Btiks tooKmumte forttrekt Moj SaLTHËK torFaarta Oetoii wiinUn wagis kU iiia foutan oUt julit vnl nuK i i dKl ultsaruarda rftiiilnn t t iltin iMttprU vul 11 4 7 1 xtok rnulitatntaki n Hit l nmli uwBrn Ml u it varkooln lU OIHKR rriillJlbRi Drken Biiü Ki nt aI rrn l rl i 0 x tw cM Kn i l lil lini l dnril gahaal buiUltkntxti ditiikcrbi nlBi mot t niwli rniiür i iii vnn A bmaila ireiv l l lt KUM fOSmil Eogclsche Spori Dubbel Paarden viekens OrAiiJ kl iir r 1 iRi I boiianiii mal 4 iirnr UtiKO biveda tr aii viKiriiaii Isie i n wij wagaiia o t f rliifa ali lita doi r mniiiian vnn h t vnk liamarkMnl fi utan k 4 atuk i u warli mki wft rd i HMMlliiiiiaii U ati lci mat duidelijk ndr tagan vonruittwUliug of rambiiiira Mtn TerseiidhuU Merkuur Mrhalierl A Vo Amtlrtdaut N Z V wrliurfwitl ÏS StoUwerck sche Bbrstbonbons nUnioeerd ua vuomohrift van den 1 koo üniïWBiteits Prof Gohm Hofrad Dr HtrtoM Bonn hebben gedert 60 Jaren ak rzaohtend middel teg n hoeatoo 1 beaacUioid en aandoening der ademings l organen nitateekende dieneton bewezen Dy spoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder aanbovelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjea 2S cent Alom vtrkriJglMtr FRAUSCHE STOOMVERYEBIJ cheuiiscbe W ssrbftrij 19 KruUkfuU Botterdam xbreTeteerd door Z U den Koning der Belgen Hoofddepót Toot UUUÜA d Heer A VAN OS z Specialiteit Toor het itoomeo en rerrea van alle Ueerenen Uameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale innchtiug voor bet atoom n vaa pluche mantels veeren bont enz Oordgneu tafelkleeden ent worden naar de nienwate en laatate methode geverfd Alle goedenn hetc gestoomd o geverld warden onachadelgk voor de geiondneid volgens ataat bewerlct ORANDS MAOAaiMB DU Friotemps ISOÜ Vl AU TfcS Wy vei zoeken Ie Unmes lie on goillu trecrd raodtialhum voor h t Zitmeritei oe noch iiint ontvangen hebben dit te willen aunviaifen aan MM JüLESJALBZöT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand tfratlsm franco toegezonden Bestellingen van at £ Iiancsvrü van allo kosten aan hulN met 5 verhooging RéPxpedllie kaiitoor te KoMndial N II E j m mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 ouda LEVERT Behaiigselpapieren TAPIJTEJN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LI OLEIM LOOPËRS eiiTarelklee leii eni enz EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur U BUllülSKS DEVENTER Prijzen 7an af 1 Uaart 1899 Door het grootc productie vermogen daar alle Stampings en onderdcelen aan de labriek op Autliomatihche en Massamachines vervaardigd worden zijn w j in staat onderstaande KHWIEIjEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prezen als Model A zeer 6olie i eu net afgewerkt zonder rem en spatschermcn 1 87 50 Model A zeer soiled en net afgewerkt met rem en Bpatschermen f 90 Model A zeer soUti en net algewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas lijn gemonteerd snelste banden fl ift Mndol AAA Pnike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f W 1 1 XE KI IWlEIiES in 1898 met aeer veel succes verkocht voor f 200 thans 1 160 Deze Kywielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee bnizen aan den keltingkant loopen zeer licht en zjn zeer fijn afgewerkt 4E V0NE TOER ACATÉNES met host zadel en leer licht loopend f 155 I rXE ACATÉNES met gezondheidszadel lijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTI tJRIJ IELEN op alle pryien f 5 hooger PrUa Couranten worden op aanvraag gratig en franoo toegesonden Yerlegeiwoordiger J C DEBl ITER kmda tGoedkoopsteen soliedst adres voor Vervoer va Inboedel zoowel buinen als buiten de stad roet gesloten wagftii a ii U A V E S l K IJ N Oude iouwe Allü moi ilt lef en Tmurport mluiile nvr e kenl Indien gtj iiiei will iiueslen gebrnikt de allerwe a bekroonde en wereldberoemde Superior toiven Borsthonig Extract Meiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H f VAW MtHAII4 Co Uen llaagr HoDevemiiders Sb CO b MeUanthe is het beita nlddul dor werttld jE Co S Meïiantbe eeueeat Knikhocii ro 8 Melianthe ganoeal zoow l oud ais j tajï Co 8 Melianthe max K liuias ontbra ea Co a Meitanthe aUnt voorUiumid omier ïiohoiltuiitliR ta iicbt Co s Melianttie helpt onherroopelyk Co a Meïiantbe ia llokrooml met Kürodiploma a Co 8 Meliantba ia bekroond niut fioutl Co 8 Melianthe a l kro ii met Zilver Co B Melianthe ia rurkriji baar in flacona van o Ctê f O Ct en ff bij SCBAIK SCHAIK 3CHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Van Van Van Van Van Van VAN VAN VAN A UÜUMAN Moordrtehl J C HATELAND Bn fop B V WIJK OruUmatcr M KOLKMAN Waddüiavêe U ItOLLMAN Bodtgravm PINKS E Kirms WüLFK Co Westhaven 198 Hou h It M KBifJ lI KIeiweg E100 Gouda i K H vjN MILD Veerstiil U 126 te io M Steeds voorradig eciie ruimt keiue der Soliedsie soorten Naaimachines vrelU tot biliijkf prijzen worden grleverd tfitr Des erkiezend op afbetaling per maand en per week IK A LKWi i STKIN GOUDA Kleiweg 40 IIEIJW NIEUf I IIEUWI GESCHIKT VOt R ITacMlicliten Koffie en Theelichten Welke 4 A uur branden k 3 a en 6 uur brandende k 8 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken Z AK CATS Papiermolen GODDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk 7 Meii behoeft hiervoor geen Olie geen Qlaa e Ill Alleen een luoifer aansteken is noodlg Geheel zobder gevaar voor brand als ook zonder reuk rp E HTJTJIS terstond of latex EEN lt ¥ Tc bevragen Haufoor van Wa te tioederen t LUWEELEN SINGEL No 612 Het groote aantal zenuwkwalen VU EBlir rhoofdpIJD af tot de voorafgaande kflateekeiKin van ap plasle Ii niattbsroert to trotaaeraa nog steedB alln Tniddelen door de meaisohe weteoa Imp aanKAwend Knnt aan d ii nleawAn tijd kamt d eer toe dat itj door het gflbruik makAuvaH den eaavoudlKitAn weg nanelijk langa da bold acB physioloriBchBODtdflkklngKMliitn bepft die na tionderdaproetnemtngeDtfaaBioverdecBliMilBweraU verbreid ia en terwijl ïif in wetoD ch ppoll ke kringan oe hooMt b l af teUilitw kk UTtusané weldaad blijkt te xiju voor da aan xenuwkwalen itjdende menacbbald Usie geoeeawtjM ii nltgavof den door den iieweEnn Ofüeler tmi Oezondbeit Ur Boman Weiaamaim te Vilahofsa an beroit op da OD dervindlng opgedaftn In aesB HHartge praktijk Hoor wsmrIiIwc v n het N eaimAU nrr dtiir n ordrn diiario geMhlkteaMfTaii 4 r d kald aMdellIJk n h t Beanw Cfiitcl mrdCKfdeeld Hetdaxe BMiwijM warden warkeiyk aoUttonod rwaltatea TWkMgMt an til maakte idovc 1 ovwutx dftt van een doof den oltiinderjnMhnTtn w ni OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkomiag an eaaiin I Innen kartoi UK reeda de Hie druk verscheaen ir Dit boekje bevat nM alte t mor iMt frMte publiek verstaanbare verklarlngea ontrent bet wei n der meawera therapie en d daarmede lelfk Ill wHnbonlie reYaJlen verkrejen uitweikinj maar ook vindt men daarin wetviaabapBeliJlM vtfhnuilf IlDEen uit de m dUehe binden die aan deze goneeiwij e gewild sUn toomtde anobrift vai ichriften Van tiooggeplaatate ganaeiiknndiKen onder welke P Étatèr Ml r pntttvm tal vau getoizachrlfteii B r = aa i i polykiinTsk te PbH i raa Rauflameflt 10 Steingraber wul Ir praktltMrMf geaetflkaar wa ket kraM ilanlgaH naitleM leCharenten SeiilldUratli Dr Cona ta Stattin arMafnaan n d Ir arroal arh ta JBkUnBMf k ill k a h La a a a a k i Atk n a kk a u m t a fU k Dr p reraatler gan ili er lrecleur van hat haipiUal te Afen Baliatartlfe Dr Ialitria k aM l ttvteah Bad Ert Daraef mtd dr gsnaa hBW dir ctaur d r Balvana thsrapewtlMhe Inrlahthig vHr laaawlijdara fl Parltt rtie St Haaoré 334 Contul von Atohenliach msd dr ta Oerfu Dr liiataek arraal arts II Hrkalti Obiritabi it Jechl med dr tn Waaaaa Dr C Dongavel tela FarrPire Eura III ïaa laa Caaaall Caatral l li r i ai Il a taali la Frankrijk en vele anderea Aan allen wiep aennwc mevr f Minder mmMfcAmmn t mt nnn ttogtnmÊi ém B n wn liti h ld l J l a waarvan de kenteekenen sIJq eliroaiiDha hsaNpiJa mitrahie lahila beef Iplla blealaalraai iroBla arifekellaarbaid gafugdba d iiapelteabell llBkainatllka Miruet en aabahaiall ka ta itatid verder alle ifcken dia door beroerte letroAo waidan in ROg lijden aan da gevolgen d aiT n Booala varlB a lB a oavpvniea tat iprokafl rwara lea vat eelell k tHkkaa aUjfliell Ur lawrlebtan ant veertéarsiila pDii ptaati ll ia twalti v riwakkln v a iihfagaik aax llj ate reed onder geneeakwitii behandeling cewevit iIJb naar door de befcanda middetui nli OBthondiugêeo ea kondwftterknnr wrijven lertrlsfcren etoomlooi of M baden ea fenettnc ef leiJMng bmanw kmal farondea hebben en ten elotta liJ die vi ree uevnelen T r ber rt tnuütoa redes hebben weffeaa renchljnaaien ala liak aankoudand aafattf vealaa veNoavina la bet beett beoHalie M t detiell hall rnkkartaaeaen donUr worlcM voorde oogia Irakkeniepllatalar bet vierkeeM aaWnibi eerea betvaaea aa krwailap In tn hat iiapea van hanlea ea voalaa aan al das drie eete orils vnn wijdere ftla ook aan Jenoe lljdanla aaa klaakiaaht aa traaMeloeabell MK ea getonde lalfb aan Jeaga perionan dia veeJ wet h l hoofd werk a en KeeBtelIjke reaotln willen voorkomen wordt dringend aangeraden sit b het boven vermelde warkje aan te Bchaffen hetwelk paeavnga koitelaea eamnee ver lettden wordt donr AniMterdnwi door M IXBBAV dl Co Hetligaweg 48 Kttirrrdara F B vnn HAIVt Bir KOLrV Apotheker Korte Hoohteeg t Virecht LODRV A PORTOW Ünden anht blJ de Oaardbrag F itt rgiennlach inediaitmle tuntoonatelUni la de Dr Weleeaesaj aehe C I do BlIv4 r K Nadnllle ItehrMiad üp de joneate hniennlacl vUm eer de Mediauhe inrii OmIi D a c vu BRINKMAN 4 Zk Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Uuiteiilandsch Overzicbl In don Franbchen Henaat ititerpelleerde de het r Fabre de regeering over de aanwerving van oflicieren door den Bond van liet FranscliB Vaderland en over hel samengaan van dezen bond met andere Liga s die zich aan bet boofd van den burgeroorlog willen stellen De iiiterpellant merkte op dat een der bedoelingen van den Bond wellicht is een pretendent op den troon te plaatsen Hü gaf zjn alkooring te kennen over de beleediging van president Loub t op den dag van z jn verkiezing en wees er op dat de ofücieren niet hot recht hebben aan politiek te doen en verweet daarom generaal Roget het openbaar maken van een brief waarin hij aan Dérouléde ridderlijke gevoelens toeschryft De interpellatie zal Dinsdag worden voortgezet daar de heer Fabre ongesteld is In de Kamer hield minister Lockroy tydens de behandeling van de begroeting van marine een lofspraak op de onderzeesche boot ïustave Zédé die hij een verschrikkelijk wapen noemt Hy gaf daarop uitvoerige byzonderheden over de verdeeling van de vloot en verklaarde dat Frankrijk een krachtige marine uioct hebüen DaarvOWT acht hj hervormingen noodig Voor de plechtige overbrenging van Bismarck s stoffelijk overschot naar den graftempel die op een henvel bg Friedrichsnilio i opgericht heeft de Keizer een pracbtigen krans gezonden die een meter breed ia en Bit laurierbladen on meibloemen is gemaakt rnstendü op een grooten Cykastak aaneengebonden door een langen strik van witten atlas met gouden franje en met do gekroonde W in gonddruk Duizenden belangstellenden ten deele door vier treuien aangebracht wachtten den Keizer op die tegen 11 i uur aankwam De stoet zette zich onder trommelslag in beweging vooraf een militaire kapel dan twee geosteiyken daarachter de lijkkist van prinses von Bismarck gedragen door dienaren en hierop die van den prins gedragen door onderoflicieren Terstond hierachter liep de Keizer met zijn gevolg Langs den weg waren 15 X fakkeldragers geschaard V66r hot mausoleum werd de stoet afgewacht door een eere compagnie en prins Herbert von Bismarck met de andere verwanten De kisten werden naar binnen ge FEVILLE IOX Gedeokscliriiten VAn een tieiokzoeker OF MIHBAL DE V01IDELIN Naar het Franuh DOOR W NUTTERS 45 Tweehonderd duizend francs nagenoeg Er blijven me dan nog altijd achthonderdduizend francs over wat nog al de moeite waard is zou ik raeenen tZeker We nu ik bied u aan een acceptatie groot honderdduizend francs te teekenen zonder aanduiding van vervaldag wat u zekerheid geeft om desnoods den dag nadat ik mijn erfenis in handen heb betaald te worden In ruil van die acceptatie vraag ik niemendal dan die ongelukkige valsche handteekeningen die ge mij aU het ware afgedwongen hebt geef mij mijn vrijheid terug dat is alles wat ik vraag Ringeloor me niet langer het mes als op de keel de strop om den hals gebruik me niet langer als een bewusteloos werktuig voor zaken waarvan ik walg en die ik verafschuw bewijs mij die gunst heer baron ook in uw eigen belang en ik zweer u op mijn eer dat uwe geheimen in mijn hart als m een graf besloten zullen liggen nooit zal een enkel woord van mij u compromitteeren Indien ge heteischt ben ik bereid myn vftderland te verlaten üc zal dragen de Keizer en de geuoodigden volgden en toen werden de deuren gesloten Een kwartier daarna vuurde de eere compagnie een salvo af als tceken dat de plechtigheid was afgeloopen Do Keizer verliet het gratgebouw en keerde met do nabestaanden en zijn gevolg naar het kasteel terug waar hö een eenvoudig ontbgt gebruikte Kort na 1 uur vertrok hy weder met den koizeriyken trein Afgevaardigden van alle standen van Finland afgevaardigden van alle gemeenten van dien staat samen vierhonderd personen zijn eergisteren in kleine groepjes in Petersburg aangekomen en wilden den KeizerGrootvorst pogen ttjrng te brengen van de verfooiiyke maatregelen die tegen Finland worden genomen Misschien zullen den Tsaar nu eindelijk de schellen van de oogen vallen Door de gobenrtenissen van de laatste dagen is hij eenigszins erop voorbereid Maar dan is het nog de vraag of hg de kraclit zal bobben om zijn wil door te zotten tegen den zin van het reactionaire ambtenaarsgebroed Het nieuwe ministerie Silvela heeft reeds thans met moeilijkheden te kampen Niet over de ondertcekening van hot vredesverdrag volgens een gister ontvangen telegram zal do Koningin het verdrag ratiftceeren zonder dat de Cortes dit eerst hebben goedgekeurd Maar de heeren kunnen het ouderling al niet best moer vhiden Generaal Polavieja heeft verklaard dat hiJ wanneer zyn geheelc programma niet gevolgd werd uit het kabinet zou treden Eu zonder generaal Polavieja een man die het vertrouwen geniet vau de geestelijkheid zou Silvela geen acht dagen kunnen regeeren aan don anderen kant beteekent het program van den generaal totale onderwerping aan de wenschen en verlangens der gcesteiykheid en daarin sch nt Silvela toch ook niet veel lust te hebben Reeds over de benoeming van een burgemeester van Barcelona zyn de beide ministers het oneens geworden Ieder heeft een candidaat Het gevolg zal wel zyn dat een derde wordt benoemd maar dit bewijst toch wel dat de homogeniteit in het kabinet geheel ontbreekt En dan zyn er do iinancieele moeiiykheden Biykons ons telegram van gistermorgen heeft koningin Christina bepaald dat de achterstallige soldyen aan do in Spanje teruggekeerde soldaten zullen worden betaald Waarschyniyk zouden de ministers die dit besluit zullen moeten uitvoeren er hunne gebiedster zeer dankbaar voor zjjn wanneer voor een jaar voor twee jaren tien als het moet gaan reizen in Azie of Amerika naar China desnoods ik ben bereid tienduizend mijlen tusschen Parijs en mij te zetten I aat hoeren ntemt ge mijn voor itel aan Voor de vierde maal herhaal ik u dat ik weiger Deze vierde maal is bij voorbaat ook van kracht voor de vijfde de honderate de tienduizendste maal dat ge mij het zult voorstellen Ik doe het niet uit wMaar waarom met Te drommel omdat ik het goed vind het niet goed te vinden Ik ben u geen rekenschap schuldig Het IS in uw macht geweest om te zorgen dat ge met geheel van mij afhanhelijk werd Nu ge onder mijn tyrannie zijt gekomen blijft ge er onder Ik vind dat goed en dat is alles wat hier van betcekenis is Heer baron siste de Sallures terwijl zijn handen zich krakend tot vuisten balden en met op elkaar geklemde tanden Heer graaf vroeg de baron met de meeste kalmte den ïonkman strak aanziende wat is er van uw orders De jonge graaf deed een bovenmenschelijke poging om beoaard te blijven en ging voort rOenk eens aan wat hebt ge al niet van mij geëischt denk eens wat ge nu weer eischt ik ben edelman mijnheer 1 En ik dan Is het bijgeval dat ik niet van edele geboorte ben mijn waarde ffGij riep de Salluces gij lijt een ellendige bandiet de gevaarlijkste schoft van heel Parijs a£n gij het htüpelooi slachtoffer van den groot WWS z an ook maar de fondsen wilde aanwyzon wmmit deze betaling zal moeten worden et aii De schatkist is leeg De Regeering wil y i millioon pesetas vragen van do Cortes voor de betaling der schuld aan de soldatenj maar dit zal waarschyulyk slechts voldoends zyn om de helft van hot leger te voldoen en bovendien dit geld moge toegestaan worden doer de nieuwe Cortes daarmee is het er niet Jooals de Voss Ztg spreekt zon er maar ééii middel zyn om de financiën van Spanje to verbeteren dat is do intrekking dor kerkelyko gcAderen Maar daarvan is natuuriyk togenwfcrdig heelemaal geen i uaestio Verspreide Bericiiten i niifrivFUS Dit een onderhoud van een redacteur der Matin met Esterhazy Oeneraal Pellion noemde hy eon eoriyk man maar een lafaard Gonseeon zwakhoofi Moreler een knap leugenaar BiUot een politicus vroeger een soldaat Zurlinden en Chanoine schavuiten die hot soiip verlaten zoodra zy water zien Rogot dal boozen geest vau Cavaignac allen saam lalaards in zedelyken zin Volgt Cavaignac da onwuardigHto van allen een schurk on Zift iema d heeft er nog geen oogenblik aan gi irf ht pixaident der republiek te worden Piciinart eindelyk de grootste ellendeling dezer eeuw goon soldaat on do bitterste vyand van Esterhazy Rest uit heel de bent die by do Dreyfnszaak betrokken is niomand dan Ksterhazy als goed soldaat eerlyk man voortreffoiyk vader echtgenoot enz enz Of neen er zyn er nög enkeion te good voor de strop Dn Paty en Henry kunnen ooknog genade vinden in de oogen van donmajoor St Het is waar wat Cornély oergisteren in de Figaro zeide niet enkel narigheid ia uit de üreyfus zaak voortgekomen zy heeft snaren gespannon en doen trillen ook m de zielen van ben wie een hardnekkige traditie ongevoelig noemt voor edeler en hoogere indrukken De gemoederen der kruideniers zijn in opstand gekomen Der kruideniers Dit is geen beeldspraak Ue zielen der kruideniers trillen van verontwaardiging de zielen der echte heuschelyke witschortigo nagel on foolie genrende kruideniers Esterhazy heelt ben beleodigd In zyn laatsten brief aan Drnmont schreef de Uhlaan Men noemt my een condottiere De ziel sten bandiet van Parijs Heer graaf hoe ver ia het met u gekomen hoe beklagenswaardig is iiw toeitand Een edelman door zijn handelingen de trekpop geworden van een bandiel Uw leerschool moet voorzeker het bagno zijn geweest Misschien hebt ge wel gelijk heer graaf zeide de baron met een onbeschrijfelijk tergend uarcaame in zijn stem misschien is dat zoo mogelijk heb ik wel eenige jaren bagno achter den mg Maar in elk geval ben ik er thans niet Uw toestand IS eenigszins ander Gij zijt er thans ook met maar het ligt alcchti aan mij om te bepalen wanneer gfi er wel zult zijn Alweer is dus het voordeel aan mijn kant Want het zal u bij eeniji nadenken opvallen dat het heel wat verkieselijker IS zoo ieth achter den rug te hebben dan het nog wachtende te ijn Daarenboven is het geen bewezen £ iak dat ik ooit een voet heb gezel in de inrichting waarvan wij thans spreken terwijl het een onomstootelijka waarheid is dat gij er binnen een maand in de registers kunt zijn ingeschreven Ik wil maar zeffgen dat aU we elkaar verwijten gaan doen ik met positiever zaken voor den dag kan komen dan gij Gelijk bij dergelijke gevaUen iteedi gochiedde gebeurde ook thans De jonge graaf boog het hoofil en zweeg Wij zijn als voor elkaar geschapen vervolgde de baron om elkaar te begrijpen en te steunen Vergeten wij d en kleinen twist Laat geen wolk van ongenoegen ook maar een voorbijgaande verkoeling teweegbrengen tusschen u en mij laat niets een schaduw kunnen werj en op ome w rme Il i i iiiii ila N niiiM van don condottiere is althans geen kraidenieraziel Toon greep de bootdrodacteur van de Epicier die den romantischon naam van Seigneurie draagt naar de pen en hy schreef een hoofdartikel getiteld t ündottiori en kruideniers Gowoonlyk zoo zeide hy haalden zyn vakgenooten de schouders op als men hun zin voor het hoogere in twyfel trok M iar dit was to voel Loefden met van ouds do rondottiori van roof verkrachting en moord f Kn zeker bet was waar het stille duister waarin do kruidenier ook in vroegere tyden de meeste zynor bezigheden vorrichlte was niet van dien aard dat het poiitcn bezielde om een romanliold van hera to maken Maar eens vooron kruideniers als koopvaarders naar verre landen Kruideniers waren generaals van de Republiek geworden Het zyn eenvoudigen maar oprechten Zy vorkoopen hnn kaniiy 011 hun stroop maar met liun oor en hun geloof In hot jaar 1H70 hebben zy linii phclit gedaan Met doornis boschouwon zy de mi sdadigors die op hun deugden smalen Aldus schroef La Seigneurie in do Kpicier En er zal nn een nieuwe beeldspraak gevonden moeten worden om uit to drukken wat we tot heden verstonden onder een kruideniersziel VEREESlaDB StiTK Een lüO jarige Nederlandsche ie dezer dagen te New Vork overlodon het is mistress Mary Feraves oen I orlugooschIs raClietische die in Februari IViO te Amsterdam geboren werd Haar vader Ladviga Lopez genaamd was in onze hoofdstad rnim oen eeuw geleden een welgesteld schoopsbouwer Mary Feraves laat 25 kleinkindoren en 23 achterkleinkinderen na iii hot gohool volgden 150 bloedverwimton haar lyk naar do laatste rustplaats Frankuijk Een matroziinstreek Een tkansch blad beweert dat de volgende goHchrodenis volkomen waar is en daarom willen wy het gekloven Te Algiers gaan twee raatrozon aan land om de styiheid een weinig uit hun beonen te loepen en zich eens e n vroolykon dag te verschaffen Maar aan do uitvoering van hot laatstgenoemde plan was oon groot bezwaar verbundi U Caslor had maar 20 stuivers en Pollux maar 10 francs in zyn zak Daarmee kan men niet vcol uitvoeren Castor kreeg echter een inval De matrozen gaan oen Arabisch ctM binnen en Castor begroet den waard Hoor je nog wel eens iets van dien guoden Arijbier die me een jaar geloden 10 innige vriemKihap Ik heb u noodig dank den hemtjt daarvoor want gij hebt mij zeer noo lig I Hlijven wij vrienden blijven wij 1 ondgenootcn Kr moet maar liever een eind aan komen zeide de Sallutes iWat bedoelt ge daarmee Hoe veriUat jc dat mijn wuarde t De jonge raaf naderde een wapenrek en koos twee degens van gelijke lengte en beproefde tic scherpte die bevredigend uitviel De baron beschouwde hera met de grootst mogelijke kalmte Wat is uw doel met che itiikjci speeigo d vroeg hij Ik wil er een find aan hebben gelijk ik zooeven reide was t antwoord i Ah zoo I Wij zijn alleen op t oogenblik wij zijn opgesloten neem een dezer w ipeni vechten wij om het leven zonder getuigen en alles il gedaan zijn Zoiidt ge denken Het komt me zoo voor En het lacht mij bqzonder toe Het komt u zoo voor en inderdaad als het mij gelukte u te dooden dan zou alles gedian zijn Maar als gij integendeel het ongeluk had mij een doodelijken slag toe te breugen Welnu ga voort U W vervol id