Goudsche Courant, maandag 20 maart 1899

IVgt ia dl barta ta rrifnai tagaa Jiolii l Blmiiuliak Laoda ao kortom Ë ff Anfcer Paiii ExpellBr Ylf la mat hal MM Mill aan Ie veaden tagea ÜaSj Anfcer Paln Expfiller If t Mal tea alaaila in idkar hoiafieiiii EzT Anlnr Paii Expeller 7 wy verzoeken do Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het ZumerHei oen nog niet ontvangen bebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JALDZOT C M oris Hetzelve wordt dan omgaand ijraU en ffanco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vry van alle kosten aan huis met Ü U verbooging l cfX iedilie kaiiloor Ie llnifiid lal N Ii Wtnlerdtenst 1898 99 Aansevaogeo I October 88 1 8 18 7 31 eOUDA BOTTIRDAHfm lem ll ai II IS 18 68 8 11 8 48 8 67 4 68 ILSi l 6 6 11 8 1 1 18 11 48 M4 6 1 11 61 18 S8 1 88 8 80 4 4 16 6 88 80 7 60 I 7 46 8üUD DUN HAAfi i I 11 18 l l 1 6 8 14 8 48 4 4 4 66 11 80 1 8 ff ff U 11 41 ff 1 1 ff ff 11 86 1 88 ff ff ff V i 10J6 10 4 11 46 V n 4 1 81 8 48 4 16 5 16 6 87 6 66 18 60 G o D 1 l l s r f K D 1 M md 8 14 t 8 10 7 18 10 1 8 S i 9 07 10 1 10 6 19 00 18 10 18 8 8 80 8 17 4 88 6 80 8 06 n ff ll U ff ff ff U W ff 18 87 8 45 8 84 6 46 84 10 1 11 46 18 88 I 8 08 8 60 6 04 ioial W B oi 06 10 86 13 48 1 6 00 8 87 8 40 lO Oi AmaLO 8 90 98 10 60 1 OS 1 18 6 16 8 68 10 8 llreohl 6 86 i3 4i 8T 8 4 00 9 0 l Mi 10 88 U J8 1 J 8 1 87 S 08 8 80 8 6 ti 6 88 6 83 58 7 88 Woordim 8 4 8 68 8 0 18 10 88 11 66 U 84 8 47 4 1 8 66 7 18 Uuduw 8 14 lfl 48 ff ff ff aadl 1 87 l 0 8 88 68 10 9 11 10 18 11 8 1 8 40 4 87 S0 10 matCS 7 05 J IO 06 11 16 SS 1 46 1 4 8 80 1 45 4 jAmi W 7 80 8 86 S 80 U SO S 08 4 00 6 00 8 8S 8 00 10 0 lÜO Boud 1 0 9 18 10 0 18 61 8 8 4 47 6 4 7 4 8 49 1 1 francs geleend heeft Ik kom nu bier om hem liet geld terug te geven maar ik heli zjn naam vergeten De waard herinnert zich de geschiedenis niet en bedroefd gaat f antor achter zjn kop koffie zitten bedroefd rookt by jjii cigarette Een poos later komt een brniiie zoon der woestyn het lokaal binnen kgkt in het rond ziet a stor en omhelst z jn ouden vriend Zoo duts jy bent het werkeiyk la ik ben het Hassan je vriend dnjeeen jaar geleden 10 francs beeft geleend Ikhoor daar dat je hier gekoniou bent om my het geld terug te geven Maar ben je het werkeiyk V Zeker vriend ik ben hot Heb je hetgeld hyP la hier is het maar waar is iiiynhorloge V Welk horloge Wel het gouden remontoir horloge dutik je te pand iteb gegeven V Ik weet van geen horloge af Wat f chavuit De 10 francs wil je me afnemen die je me geleend hebt en van bi t horloge weet je niet af Zo zool De heeren zyn getuige 1 Nugaaw naar de politie De zoon der woestyn nioesl mede naar het iiolitieburean kreeg daar zyn 10 francs maar werd vevooideeld HO fr iiics S halleloossJe ing voor bet hojlui i ir lirtfiifii Daarna bebben l astoi en l olliix een gocileii dag gehad ook eene niet gewelddadige de voorkeur geven Men wil misschien wel eens weten wat men aan den heer Schaper heeft Welnu in één opzicht kan men zich troosten De gekozene behoort iü allen geval tot de bekwamen van zyue party De heer 1 H A Schaper redactear van De Stryd is lid vati de Staten van Hroningen en van den Gemeenteraad der provinciale hoofdstad en heeft als zoodanig getoond een schrander man te zgn De burgemeester van jroningen verklaarde van den heer Schaper dut hj eene eereplaats in den Kaad bekleedt Dit moge ons eenigszins troosten voor het verlies van den heer Smidt die een zeer bekwaam en zoer geacht lid van de Kamer was getuige o a yn werkzaamheden als rapporteur van Binnenlandsche Zaken tweemaal van Ittstitie van Financien en van bet wetsontwerp op den leerplicht Hjj vertegenwoordigde Veendam sinds JU Nov ISjÜH Tot de veelpruters behoorde de heer Smidt zeker niet en ook in dat opzicht zal door de jongste versti rking van de sociaal democratische ai beidersparty in de Kamer wel eenige verandering merkbaar zjn De samenstelling der Kamer is ua deze verkiezing als volgt Liberalen të Hadicalen4 Antirevoltttionnairen van de twee groepen 20 Katholieken 2Ü bristciyk Historischen en ronservatieveii en Sociaal di inocraten 4 BINNENLAND Dit jaar zal voor de eerste maal hel ex amen voor toelating tot den cursus by de korpsen worden afgencjinen op de w jzezooals door den M v O is bepaald n l dat evenals voor de andere vergeiykeiide examens ook het geval is het schrifteiyk gedeelte in de verschillende garnizoenen op hetzelfde lydslip wordt afgenomen en dat aan de adspirantiin dezelfde vriignn ter beantwoording worden gegeven Do afvaardiging van het bestuur der legftlings coniinissie vnii betX WeNederlaitdsch Taal en hetlerkiiiidig congres dal dit jaar te üent zal jiiaats liebben zal waarsciiyniyk reeds nog vi ior l ascben door den heer Minister van Hinnenlandsehe zaken in verhoor ontvangen worden De koning is als naar gewoonte iwingevraagd geworden liet hescherinheersehftii te willen aanvaarden De divisie bestemd voor Ned liidie bestaande uit de schepen Holland Kiiesbuid en Piot Hein is vidgens een ontvangen bericht aan het departement van marine te Oloh Leh aangekomen Taal en Spelling Over de verkiezing te Veendam zegt het Hand o a Met de cyfers voor oogen is het dunkt ons onbetwistbaar dat een deel dor antirevolutionairen op den heer Schaper heeft gestemd De anti revolutionairen hebben dan ook den duorslog gegeven ten gunste van don seeialikl Zonder hunne i4i ateuiinon ware do heer Hehapor niot gekozen Inderdaad wj bebben den anti revolutionairen onrecht gedaan door bun eene al tegrooto onverdraagzaamheid toe te scbryven Ook tegenover socialisten zyn zy zeer verdraagzaam als er maar een liberaal te bestryden valt Maar wy vragen Wat is er te wachten van menschen dii in den stryd tnsschen een geavanceerd liberaal en een socialist aan den voorstander van dp revolutie iij het dan Lezing voor het Nut op Dinsdag 14 Maart Wanneer het mu gelukken mocht uw belangstelling te wekken voor myn onderwerp dames en lieereii dan zult u straks mis hicii dat onderwerp niet droog meer vinden maar het staat als zo droog ja zo Allerdroogst aangeschreven tot zelfs by mannen van t vak dat ik waarlik wel heginnen mag met uw welwillende aandacht te verzoeken Schenkt ze Jtn bid ik u en laat my beproeven ot ik het spellen van de taal tot iets interessants voor u maken kan Dat het spellen n zaak van gewicht is daarover zyn we het allen eens zyn tiil niet te kannen spellen beschouwen wy ais n sjirekend teken van gebrek aan beselinving om niet Ie eggen van ojiIm si iia ifdheid Kn wanneer ons n geschrift oiidi r de ogen komt dat n andere spelling vertoont dan de gebiuikelike dan laat ons dat niet onverschillig maar de vraag dringt zich aan ons op Zou dit wel gued züii te keuren Ik denk dat ik u niet te vergeefs om uw aandacht verzocht zal hebben Want het zal ook geen van u onbekend zyu dat er onder da vel aanhangige kwesties van onze dagen ook n spelkwestie is Knige jaren geleden toen de kwestie gesteld werd bracht dit niet maar tal van pennen in beweguig maar vele gemoederen bracht het in beroering Zy slaan de schendende hand aan het histories monument van de Moedertaal zei de oen en n ander verzekerde alsof ie t gezien had De Nederlandse Taaimaagd staat te weeneii hy bedoelde dat ze tranen stortte van ziolsverdriet Gèèn man van wetenschap en beschaving getuigde n derde zttl aan dit laalbedcrven meedoen U merkt er was oen werkelike beroering er was n hnrtstochtelik verzet Niet enkel de meerderheid van de deskundigen ook aan hot ontwikkelde beschaafde publiek scheen do verkondiging van de Nieuwe Spelling n gevaarlike kettery Tot zelfs in onze Volksvertegenwoordiging werd een en andermaal do zaak ter sjirake gebracht er wkren er die oordelende dat de spelling n regeringszaak was de minister aanzochten de Nieuwe Spelling tl verbieden Wanneer ik u nu meedeel Myne Hoorders dat ondertussen iJirecitt h K rwe tvei bln Üii j eii met uOuDA 10 18 10 80 11 88 48 98 4 10 11 joud 8 7 88 8 10 8 86 9 1 Uounlruehl door 7 8 1 48 f Mi mi erV k v 7 8 D 8 4 JhiwII 7 48 It 8 88 Rotterdam n SO 7 8 8 88 9 C 8 U S 11 80 1 1 87 10 1 lO it io g 10 48 1 4 1 loltordMa OipoUfl Hianworkwli HoordrKlil èoudn 4 46 4 6 B 04 6 11 17 1 7 86 7 8 8 40 D H It I dMt 88 7 48 8 11 11 64 18 08 li 47 9 47 7 80 8 80 7 48 8 49 7 68 S 61 8 07 08 8 18 08 Uoiide Keveiliuiaeii Mo Tkapelle Zoetormotf KegWMrd Voorburg Hm S 8 D don 9 08 8 17 8 V 87 10 14 U ll 10 11 10 17 10 88 1 1 48 10 84 eHifr 6 4 7 80 40 oorlmrg 8 5 v i Zoelermeer ZeKwaird afanliaiuB MMrkapdIe 17 O U 1 88 7 48 08 18 nu 10 18 11 7 Oouila 6 80 8 8 8 34 7 61 I idaw 5 86 f8 ff ft WoMd 6 S 7 8 8 08 Ittrwh 08 t 9 7 04 8 i 8 14 8 66 7 16 o 7 68 4 8Ï 8 64 Prof van Heiten Prof Symon Prof Speyer Prof Logeman de spelling voorstellen ondertekenden dat n zo klassiek man als Prof Moltzer van die ondertekening toen werd afgehouden alleen maar door z n meningsverschil omtrent de spelling van de rreimdt woorden dat ook de oawc Prof t osyn het in het prinsiepc en wat de toepassing betreft ook in de hoofdzaken eens was als ik u dit meedeel of tu herinner wordt u daU niet u weinig nieuwsgierig om te vernemen wat voor n kwestie de spelling kwestie dan toch eigenlik wel is Dat er tegenstand was is te begrüpen Wij spellen het woordje mijn in myn vader met zo n lange ij en de Duitsers spellen datzelfde woordje met u I Als we nu morgen in n Nederlands boek mijn met ei zien staan en al die woordjes met n lange ij allemaal met dan schrikken e en als we dan in n üuiu boek al die woordjes met u ei zien staan met n lange g b v mijn VaUr undmijn Mutter dan schrikken we ook U ziet het is maar net zo ais we t gewend zyn Dat mijn en de woordjes tmjden en hijten kunnen zo goed met staan als met lange ij maar in t Duits zyn we t zè gewend en in t Nederlands anders Wat volgt hieruit Dat u zeker mensengeslacht altgd zal ingenomen zyn met de spelling die t gewoon is voor zyn oogen te hebben men ziet dat het best aan de gekke spelling van t Engels En dat dat iiiensengoslacbt Altyd zal afkeuren een nieuwe spelling waar t niét aan gcwui in is Hadden we allemaal boomen met éne o leren spellen zodat we in elkaar brieven en boeken en kranten nooit anders zagen dan bomen met éne o dan zouden we ons nu allerheftigst verzetten als men ons nu boomen met twéé o onder de ogen bracht Onze ogen zouden dut weigeren Het is er mee als met zo veel gewoonte is n twede natuur Zoudt u wel deuken dat de voorstellers van die Nieuwe Spelling Andere ogen hebben Neen ook ban ogen hebben zich moeten wennen Welnu zoals we nu de tegenstanders recht hebben laten wedervaren door te erkennen dat een Nieuwe Spelling in t begin onacceptabel is voor t oog laat ik eraan toevoegen oiiacceptabel ook voor de hand en de pen die iiewoon zyn als de eorste o van boomen gezet is er nóch eentje te zetten laten we nu alzo rechtvaardig zyn voor de mannen van de Ntemee Spelling Wat ging er toch by die ketters om dat zy hclkt achtten het grote bezwaar van zovele anderen dat toch evenzeer gevoeld werd door him Het is u duidelik er moet iets zjn dat zij gewichtig achtten maar waar de tegenstanders géén drie maanden onaangenamo aandoening van de ogen voor over hadden dat zeals geen de minste opoffering waardig beschouwden Het is inderdaad omdat ook hy iny zw ilrwegende iets dat ik juist hy het Publiek vmr de Maatsch tot Nut v t Maar vèi ir ik het noem wens ik de vraag te beantwoorden Maif men de spelling van n taal veranderen En daartoe moet ik n onderhouden over wat is Spelling wat IS de natiiiir van de Spelling hoe moeten we Spelling beschouwen Wordt vervolgd INQEZONDEN üüUDA 18 Maart 1899 Mijnheer de Redaelenr I f t 6 10 40 4 40 4 60 4 87 6 04 6 10 1 44 1 4 8 01 8 08 4 06 60 3 4 S 87 8 84 e 41 8 4 l mi 4 06 4 84 0 16 48 4 38 4 1 I M 6 18 1 86 1 41 1 68 8 06 8 17 S 4E 8 14 4 08 4 17 66 7 10 7 18 7 8 6 9 10 10 17 10 34 10 41 1 19 8 48 69 U ISJ 10 84 10 64 9 07 9 88 3 9 49 10 08 D 7 8 8 6 10 84 Eenigen tyd geledon werd ray een ttfsjhrift gezonden van onderstaand adres door het Hoofdbestuur van de Dageraad gericht aan Z E den Heer Minister van Binnenl Z4ken Ik gaf dat om er publiciteit aan te geven aan de Redactie van het Dagblad van Qouda die in overweging zon nemen om het te plaatsen Toen het evenwel niet geplaatst werd kreeg ik tot bescheid dat plaatsgebrek zulks belet had Voor een rubriek verscheidenheden was wél plaats Hoe t zy ik heb er toen maar niet nader op iangedrougen wel begrypende dat wanneer het plaatsing mocht erlangen dit Centre Coeur zou geschieden Het is daarom M de K dat ik U beleeldeiyk verzoek bedoeld adres een plaatsje te willen verleenen in Uw Blad Uy voorbaat myn dank üKd Dw A DEKKER Secretaris van de Dageraad afd rouda en omstreken Het volgend verzoekschrift is verzonden Aan Zyne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken teeft eerbiedig te kennen het Bestuur van de Vereeniging De Dageraad gevestigd te Amsterdam goedgekeurd by koiiinkiyk besluit van den 27 Eebr 1890 No 6 dat hy vorige volkstellingen door velen van hen die van gemeentewege waren belast met het opbalen der biljetten of kaarten de betrokkenen in den waan werden gebracht dat de kolom Kerkgenootschap niet mocht worden ingevuld met het woordje Geen doch dat in die kolom den naam van een of ander Kerkgenootschap moeet worden vermeld dat aan adressant tallooze gevallen zy n bekend waarin niets minder dan preeais werd uitgeoefend om bedoelde kolom aldus te doen invullen dat zulks geschiedde in alle deelen van het land zoowel in de grootste steden als in de kleinste dorpen waarover trouwens in de meeste bladen uit die dagen geschreven is dut door deze opvatting der beambten de uitkomsten er telling natuuriyk geheel onbetrouvibaar worden wat betreft deze kolom waardoor een goede statistiek onmogeiyk wordt dat het ook in dez n geldt beter geene dan vah che dat adressant zich om die reden tot Uwe Kxcellentie wendt met het verzoek óf bedoelde kolom te doen verdwynen van de tolkaarten óf de kaarten zoodanig in te richten dat het voor lederen lezer duideiyk is dat hy de kolom Kerkgenootschap raag en moet invullen met liet woordje geene indien hy feitelyk niet tot eenigKerkgenootschap behoort t Wolk doende enz Namens het Restuur voornoemd I B Hk de VKIES Voorzitter J JUYPERS Secretaris lanuari 1899 ADVERTENTIEN Voor de vele bewyzen van deelneming by het overiyden van myn geliefden Vader ontvangen betuig ik myn hartelyken dank D 1 VAN HEÜSDE GEVR AAGD tegen 1 Mei te sHaob Konuigsplein 8 eene flinke Dieoslbode P G netjes en zelfstandig kunnende werken muts dragen gewenScht Loon f 100 en verval Zouder goede getuigen aanmelden onnoodig TUd vao re nwlcli 7 66 s ss 8 81 10 04 10 8 8 08 D 10 11 V 8 0 10 18 ff 8 18 door 10 86 ff 8 86 8 60 1 10 10 84 10 64 11 18 1 U 80 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 7 86 Ds D tretDEn M6 Ie m U kl Elk reisijïer moet zioh boreodien Tflorzieo ras een beirii i f O o j 7 84 7 69 4 8 16 8 8 8 4 8 84 8 8 O door 8 6 10 10 8 n c 10 1 10 81 r 10 88 1 I S8 II 6 1 44 lO Oi in 6 18 8 80 8 S 60 6 80 7 56 9 88 84 8 48 9 6 187 11 41 8 98 in io OFEKBABE MMINB te GOUDA op MAANDAG 27 MAART 1899 des morgens te elf r i in het koffiehuis Haemokie aan de Markt ten overstaan van den Notaris O C FOEÏÜIJN DEOOGLEEVER van 94 fieil oiiilerbudeii HUIZEN PAKIÏÏIS en EEYEN allen staande en liggende te Gouda en wel No 1 Een HUIS en ERF aan de Gouwe Oostzyde VVyk ur 15 Te aanvaarden 1 Mei 1899 No 2 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt Wyk 1 nr 149 Te aanvaarden 1 Mei 1899 No 3 Een PAKHUIS en ERE uict afzunderlyke BOVENWONING naast bet vorige perceel Wyk I Nrs 1 50 en W a Het Pakhuis is terstond te aanvaarden de Bovenwoning is verhuurd voor f 2 per week Nra 4 i en 6 Drie HUIZEN en ERVEN elk in tweeën bewoond naast het vorige perceel Wyk I Nrs 151 151o 152 1620 en 153 en ib ia Verhuurd by de week en wel 151 en 151o voor I l HO ea 1 1 70 Nr 152 en 152a voor f 1 8Ü enf l CO en Nr ISÜ en 153a voor f l SOen f l 2ü Nrs 7 8 en 9 Drie HUIZEN en ERVEN Achter de Vischmarkt smalle zydi Wyk I nr 172 174 en 175 Verhuurd by de week elk voor f 1 50 No 10 tot 14 Vier HUIZEN en ERVEN en een SCHUUR en perceel GROND in de Vischsteeg Wyk 1 Nr 177 185 1HB en 187 Verhuurd by de week Nr 177 voor 50 cents Nr 185 voor f 1 05 Nr 18 j en 187 elk voor f 0 75 en de ischnnr met den Grond is terstond te aanvaarden Nr 15 en 10 Twee HUIZEN en ERVEN in do Keizerstraat Wyk K Nrs 118 en 119 Verhuurd by de week Nr 118 in 2 gedeelten voor f 1 60 en f 1 50 enNr 119 voor f 1 80 Nr 17 Een HUIS en ERF in de Kuiperstraat wyk K Nr 107 Verhuurd by de week voor f 1 70 Nr 18 Een HUIS en ERF in de Jappenaarsteeg aan de Zengstraat Wyk G Nr 27 Verhuurd by de weck voor fr 1 60 No 19 Een HUIS en ERF ni Vrouwevestestecg Wyk N Nr 240 Verhiiurd by deweek voor f 1 80 I No 20 Een HUIS en ERF in d jn Langen Groenendaal Wyk 1 No 80 Tei aanvaarden 1 Mei 1899 Nr 21 Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en aangenaam gelegen WOOI HlJIS I erf en TUIN aan den Bleekerssingel wyk R Nr 269 groot 1 Are 23 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1899 j Het HUIS bevat 4 Kamers groote Alkoof Keuken Waranda en Zolder en het heeft Tèlo gemakken No 22 Een WINKELHUIS iket BAK KERU en afzonderlijke BOVEnIwONING aan de Nieuwe Haven wyk N Nors 22 en 22a Verhuurd by de week beneden voor 1 3 en boven voor f 1 50 Nr 23 Een ruim ingericht gèdeelteiyk vernieuwd HUIS en ERF in de Kuiperstraat wijk K Nr 219 zoodanig het is afgfeacheiden En Nr 24 Een dubbel WOONHUIS hreed aan den weg 15 Meters met een groeten TUIN waarin 400 Q Meters goeden Tuingroiid in de Korte Akkeren Ie Gonda wyk P Nr 300 tegenover de bjoemistery van de heeren Schoemaxeb Terstond te aanvaarden De perceelen zyn te bezichtigeji en wel Nrs 1 tot en met 20 en Nrs 22 tot en met 24 den 23 24 en 25 Maart 1899 jan 10 tot 3 uren het perceel Nr 21 Huis BleekersBingel den 28en en 24en Maart 1 1899 van 12 tot 3 uren en al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris hXIRTUIJN DROOGLEEVER te Gouda IJWsöiÏLir Behanger pn S t o l fe arde r Boelekade 132 Gouda LEVERT Rehangst lpapiereii TAPIJTKN Gordijnstoffen Vitrages ZËILEK LINOLEUM L00PER8 ciiTaf lkleedeii enz eiiz EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEK Directeur H B II It G E H S DI VKNTKU Prij 8n van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en oiiderddelen aan de fabriek op Autbomatisclie en Massamachhies vervaardigd worden zyn wy ui staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage pryzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model A zeer soiled en net afgewerkt met reui en spatschermen t 9Ü Model A zeer solii en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ic Klas lijn gemonteerd snelste banden 1125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f145 LUXE RI IWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Rywielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kcttingkant loopen zeer licht en zyn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER A ATÉNE S met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE AUATENES met gezöndheidszadels öjn afgewerkt f 180 P 8 DAMES KETTINGRI IWIELEN op alle pryzen f 5 hooger Prijs Courauten worden op aanvraag gratis ea franoo toegezonden Vi tlei Hiwoorilii e r J DE HUITER liouda 360 STAATSLOTERIJ De TREKKl G begint naauaag O Maart ü Loten en gudeelten van luien zyu te bekomen ten kantore van de jollectenrs A 0 COSI IN Gouwe C 9 hy de Vischmarkt W 1 L VAN DLS8EL Gouwe U 217 I S KEISER Korle l mi m ioiida Voürtzetting der Algelieelc u I T ¥ e n fi O O p teegeng vertrek naar elder Gedurende deze week Groote Opruiming van de Nieuwste Zwarte Stoffen effen en gewerkte van af 30 cent per cl 2 el breed groote keuze in alle pryzen concurrentie onmogeiyk byzonder geschikt voor Aanneem Trouw en Rouwjaponnen Schotscho Ruiten dubbel breed voor 20 cent de el Linnen voor Lakens 3 el breed van 50 voor 35 et de el Schotsche Karpetten 3 el lang 2 iel breed voor t 1 25 zoo een koopje komt nooit meer Blauw Cheviot 2 el breed van 35 cent de el Vitrage voor Gordynen 5 cent Verder worden alle goedereu voor spotpryzen opgeruimd Kamgaren en Buckskmg Pakken vanaf de spotprijs f 10 50 Jongens Pakjes in alle grootten voor f 1 25 Witte Rokken met breede geborduurde strooken f 1 25 Alle soorten Luiermand goederen voor de minste prys Een groot koopje in Witte Goederen ook Tafellakens en Servetten van 16 cent Prachtige gekleurde Tafelkleeden van f 6 50 voor f 4 25 van f 4 voor 1 2 75 Kapokbedden voor f 10 50 Veercnbedden voor f 28 beste qualiteit Wollendekene 2 persoon van f 5 voor i 3 60 Moltondekens 60 cent zoolang de voorraad strekt Het HUIS is TE HUUR spoedig te aanvaarden I I S KËISEH Korle TIeDdeweg Gouda Pnja 90 oaat 76 wat au fl ii le ilos ih Veorlüadao la da maeata A othflken ur hy r K Cottar t Oo ta Hotiarjam NüUVKAUTÉS Te GOUDA b V LUUEIl Aputhekfr Markt eu by WOLt K li o Wealhaven 199 Het IDo pot SoeiélMiéitéralc dt s Kaïix ile k de op ir gev fitigd ZEUfiSTIJAAÏ G 85 levert het bakende fijiio nierU nil KKIAL Pt lier Liter In orij iiiflelc verpakking A anbe velend van Blommestein s Inkt J H ROODE IS proefonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORM HOLLAND VA S n RY CLAUK DE ORGELS ilJn alleen in Nederland rued by dtUmeHtlril lugi ioerd en alom bekend engebeld Steeds een fraaie ttortcerltig er ïau voorhanden ook van a irfece uitnemonilefabrikaleu OllÜOTE VKRSCIIKIDKNHKlü v ui ALLKliLKl MUZ1K KI STIII MKNTKN en BKNOODIGUK VÜ0 WüHPEN BIJ DE MUZIEK g te Tub hnp iiStrl kStOHküll intük iTcii iiór jj j j j A MAItKT of o i clcii laatslen Vydllg Mim ifn m n l Zuivere Medicinale Levertraan 0 30 per i fleêCh Verkrygbaar by o V t 9 VI n sr ï 9 © e 5 t n 9 S te a o 9 V7 Jcrnsria A iNriDE ii A ï E isr Kort overziclit onzer PrUsoourant SHERRIES Pak en Gold Dry ROODE en WITTE PORTWl lNEN MADEKA S droog eu zoet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE rOGNAC a f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 26 f 3 75 SCDTI H WHISKV van uf f UiM pel 12 Hess 12 flesch U 18 18 1 60 1 75 5 2 26 BORDEJ TTXl 2 D MIKBiei Uroslst Hlelwfeg E 11 0 O O S n Por Kl Por Ank 45 Fl 1 cr f Ü fiö Nto f 27 75 12 53 Sm 2 LISTRAO CHATEAU VALROSE 0 75 St ESTEPHE 0 86 S t Ii St EMILION 1894 1 2 PAUILLAC 1893 1 25 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 Sc o o u S SAUTEHNE 1 42 h ü ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De üesschen zyn in de pryzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen 2 ISy elke hoeveelheid verkrygbaar by De flrina T C HEBAS Gouda V1CI H TJ XZ JÏ ±T t Goedkoopste en aoUedst adres voor Vervoer van Inboedel coowel binnen als buiten de stad mat gealoten wagena C5 RA VEWTEIJN Oude iouwe Alle I wordt legen TrnnapnrI Knhade vertekerd iïÊÏJWÏ iiEum iïËïiwï GESCHIKT VOOR ÏTachtlicliten Koffie en Tlieelicliteii Wetke 47 uur branden k 2 i en 0 uur brandende k 3 cent per stuk Kenig Agent voor Oouda en Omstreken lïAÏK C IT8 Papiprmolon Ol l Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Me T twhoelï hiervoor geen Olie geen Glaasje Uil Alleen eeu lucifer aansteken is noollg Oebeel lODdor gevaar voor bmnd aU ook londer reuki