Goudsche Courant, dinsdag 21 maart 1899

firn I Vikrs ülotkrs 87 96 98 6 l 101 90 84 ♦ Vl 66 I 98V 98 flsv 103 61 i 7 23 n ll B 10 101V 8Ï 1 1 1011 96 745 607 103 5 9 8 80 1 41 10 100 8V H il 90 32 88 118 119 220 215 lOO 67 67 V 100 9 106 109 100 63 56 144 1407 91 23 104 66 10 14 H U l l ♦ Vl ♦ 8 V 71 100 107 00 100 100 11 118 35 U men weet dat daarvoor in tegenstellini met het vorige geen bijdrage van de gembente noodig is Ook de Regeering heeft haar r iedeworking toegezegd wat eveneens verklaarbaar is doordien het tegenwoordige post en telegraafkantoor door onvoldoende afmeting en ondoelmatige inrichting sinds langnietjmeer viddoet en daar toch binnenkort veranJleringeu gemaakt zonden moeten worden VUoen ih tot voorwaarde gesteld dak een oppervlakte beschikbaar zon zijn van H m 4 KH M dat is pi m l ilKI M grootei dan het nieuwe postkantoor te Amsterdam Daaraan kan worden voldaan zoodat bezwaren van die zjjde niet meer te wachten zijn Ook het verkrijgen der benoodigde panden in den omtrek van de Benrs levert thans geen moeiiykheid raeer op daar nu ten behoeve van het Rijk ingeval van nood natuurlijk onteigend kan worden tngelwijfeld zal dit nienwe plan ook met sympathie worden begroet wellicht met nog meer omdat nu tevens het onooglijke postkantoor door een nieuw wordt vervangen welke verfraaiing tevens ten goede komt aan een belangrijke verruiming van het Beur plan De nieuwe Beurs zou een oppervlakte krijgen van Vm M Oiilvangen de N ouveauté s tn PARASOLS bij A 7a OS Az Md Tailleur Kleiwes E 73 73a GÜUUA lelephituH o il Ueurs aii 18 MAART NlsnUNl Uirt Mml W 9 8 duo dito ili n 3 dito ilito ilito 3 HoIiaiR Oil Gou 1 1881 882 iTAUJuIii olir ïinif 62 Rl 5 OosTlNU Obt m papier 1868 8 tlito UI iilvsr 18 8 6 PoiiTL UAt o 1 met ooupon 8 d to ti k t 3 ftu Ulll Obl BinDeDl 1894 4 dltii OeooDl 1880 4 duo bil Riilhs 188 4 dito bü dop 18S9 90 4 dtoin ronil leou 18 3 6 d l clita liito 18 5 SpiSJK fo pit chulH 18 l 4 TunKiUIGenr Cou loon 1890 4 Ge l nmg i ri D Ge Iwiiing Bor e C ZeiDAr Ht p olil 1 k9 MMIOO Ob BuiLSoh 1890 6 VkS SUKLA 01 1 4 oiil fi 1881 AmTmBill ObliK tieii 181 6 3 BorroDiH Sl l Irèu 1894 3 Ned N Afr U n ie a imiul Arend li T b M Cereficaten DehHaalacbat iiu litu Ar Hypoiheekl p iid T O 11 Hg Ier Vorsten Hind iGr Hvpoib ekli paii lhr 31 g K lerlii d I e Sr k Han t Net H tfle mHafrh li o N W Pae Hyp andbr 3 Het Hy 01 ai kli pnn r Utr Hy ollieokb i Iff 3 ÜOSTRNK C t HuiiK iiao aan ItDii Hyiliie bai k paiidb 4 Ahkeika Ë ia hypoth pan b 5 Msio L G er Li n en N u Holl Uapa r U j a nd Mli I t Ei v Sl 8p aand Ne I I d 8 irwe in a d Neil Zuid Afr Spm aand 6 Ito uito Ito 1891 duo 6 ITIIH Spoor 1 1887 S9 A Kobl 3 ZuidIe l Sp ni j A H b S l N W b u W n enaand 1 B sl Gr Rut apw Mijolil 4 Baltiaobe Ito aan I Fa l iwa dit aa i l 6 IwanK P iin r itn a iid 6 Kunk Cb Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblin 4 Amfeuia On a Sp M o 1 6 Cbo iNoth W pr C V aan l il duo Win Si tor ubl 7 De iiier V El Gr Spm oart t i lliiiioii Central ol i i if iud 4 L uiiv JtNa h illiCert v an I Meii o N 8p M leyp 6 Mi K n a 4pCl pef a nd N York Oul o Si Wen aand dito Pi nn Obio obliti 6 Oref OD Cahf byp i oud 6 9t Paul Min li Manit nb 7 Uil Pao Hoofiun ob i t 6 dito dito Li o Col Ie byp O 6 CjtNAUa Can Soutb Cbert ir aao ViH C lUllw Na l h d O Amstenl Oni i buii Mg aan l Ro terd TrMmwt Man a and Nbu Slid Araatt r lalD aand 3 i lad Ro tTlHffl BiiU l 8 8 ad Bfuaiel 1886 2 HoNo Tbeiia B ku Ir G irlaob 4 Ojitihe Btaiulrenii 1880 6 K K Ooal B Cr 188 3 8 Sta l Madrid 3 1S68 NlB V r B j A Spoel oort Uiislordaiii Gemengde Berichten Zondagavond te il uur is gedurende het korte onweder gepaard met een feilen hagelslag de vermaarde toren in brand is gerankt van do N ed Herv Kerk te Overschie Volgens nader ingewonnen berichten begon de brand geheel bovenaan waar zich kleine vlammen vertoonden troote angst onder de dorpsgenooten De kleine spuitjes van Overschie kunnen de vlam niet bereiken en houden de oraligtrende woningen nat wier inboedels in veiligheid werden giibracht De Burffemeester van Overschie de heer Bus hcJr naar Rotterdam getelephoneerd om een stoombrandspuit Burgemeester s Jacob heeft onmiddellp de stoomspuit no 2 gelast uit te rukken hetwelk om lil unr 15 min gesebieddo De kerk staat inwendig geheel in branden vertoont een ware vuurzee Do brand is te Rotterdam duidelijk zicftbaar in t westeiyk gedeelte der stad Later seint men Volgons nader bericht zijn kerk en toren geheel uitgebrand nog slechts de vier muren zijn over ook de dravende stoomspuit i ontboden Zaterdag ontvingen wfl Uet eerste numiori van Krolage s Bloemhi öeïUustreerd Maandblad voor bloemenliefhebbers bezitters van tuinen enz Als tuinbouwblad bevat het ontegenzeglijk veel belangrps en wij kunnen daarom den bloemliethebbers aanraden er eens kennis mede te maken Het blad versehilnt bij K H Krelage Zoon te Haarlem D V Men meldt uit Amsterdam aan de N R et De politie heelt de hand gelegd op een persoon die zich voordeed als een rechercheur en onder voorwendsels angstvallige ingezetenen oplichtte Zoo was hij dezer dagen bj eene onde vrouw gekomen de tante van oen marine matroos te Helder zeggende dat haar neef in een leelijke zaak betrokken was maar dat hij als rechercheur hem nog wel buiten het gerecht kon houden als men er terstond 1 26 voor over had I e goede vrouw gaf het geld en al spoedig bleek dut haar neef in het geheel niet in ongelegenheid verkeerde Wlulerdlensi 1898 99 Aausevaogen I üctüber TUd van Green icii 0OUD4 80TT8KD4ll iae lem U tl 18 18 18 63 9 11 3 68 3 67 4 6811 88 1 6 6 11 86 1 1 6 18 11 48 r n 6 1 11 81 18 8 1 88 9 30 4 4 16 6 86 Markt GOUDA ONTVA NGEN NonveauKs n in TAHiOE MADE mWl n Voorjaars Capt s AD VER K MTVZÜi 4 88 6 98 5 61 8 18 7 81 6 10 6 40 10 80 7 60 11 86 11 60 lï 87 10 1 10 8 10 S 10 4 1 4 u 47 11 64 19 08 OOnOi DEN BAAStm ma 11 18 19 18 18 68 8 14 l 4 4 4 4 86 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 38 6 89 It 19 44 1 34 8 48 4 16 6 16 6 87 4 86 64 8 16 7 84 17 67 10 14 11 18 Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot Vader Beliuwdcn ürootvader de WelEd üobtr Heer B G J m mnm in den oadordom van rniin fj7 jaar llit aller naam Wed B ü J VAN DEI TEKOM MlSUBKA Gouda i OiiARLois 18 Maart 1899 Assen JJe Familie verzoekt oau rouwbeklag vermltoond te blijven 6 66 8 88 8 43 8 04 iM 18 1o B 10 44 ll 48 4 38 4 3 4 63 8 04 1 18 11 36 11 87 10 11 10 17 10 81 10 43 10 64 11 67 e 00 U4 4 WSTKKDIM roldk B 14 10 67 18 10 4 11 i 1 i 8 Am t W 8 0I 06 10 36 18 48 1 6 00 8 87 8 40 lO Oi U 87 Aiut C 8 80 9 88 10 80 1 03 1 18 S 1 8 66 10 18 11 41 a o I Di U T H I 1 10 67 18 00 19 10 18 6311 14 11 8 18 87 11 46 19 119 l 3 17 4 8 8 80 8 87 8 46 8 118 8 84 3 60 6 04 i roT8li inört 37 3 03 3 8 8 68 4 48 6 88 8 88 8 38 7 8 11 66 18 84 47 IJ D lUO is ll O VmitCS TM 8 10 9 06 11 15 8 46 t 4l 80 7 4 9 4Ami W 7 80 8 86 9 80 11 30 8 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 OoiuU 8 0 9 1 10 0 18 61 3 68 4 47 6 4 7 4 8 4 1 1 gedeelte gebrnclit na r de woning v n mU Helen Would aan ilc andere öde van de avenne gele en welke woning die later ook vlam vatte doch door tijdig optreden der brandweer gespaard bleef Het hotel werd in 1871 gelumwd Z jii front wa 2 K voet lang terwfll het een diepte had van 100 voet Het gebonw had een waard van 7 i0 lKH dollar het ge ledi ii verliös wordt geHchat opé nmillioendollais BINNENLAND Door de Kegeering is ingediend een fupplelüire begrooting van üuitenlandsche Zaken waarbij wordt aangevraagd een som van f 7 000 voor dn konten van ontvangst van de algevaanligib ii tot de alhier te houden ontwapiMiinK ci iifiTentie en van alle verdere met di i onffifntie in verband staande uitgaven De Eegeering heeft gemeend daartoe een c ijter te moeten aanvragen dat buiten twijfel voor het beofigde doel voldctendo zal blijken Door het toestaan van bet aangevraagde bedra g zal geenszina worde n uitgemaakt dat dit zal worden besteed doeh het zal leehts boHchouwd worden al een muximuincrcdiet waarvan niet dan met inachtneming van gepaste zuinigheid gebrnik zal worden gemaakt Uc M v O heeft aan de autoriteiten der landmacht een voorstel gezonden tot unifnrmveraudering waaronder o ra voorkomt het vervallen van deu gouden zilverenj kraag der hooldoftieiercsn Zg zouden aldaii een kraag op de kortejas dragen van dezelfde stof al de subalterne ofücieren van hnn wapen evenwel aan do hovenzijde omzet met een gouden galon van 15 mM breedte De hoer iU eü Rhodes bezocht Zaterdag Haarlem en bezichtigde daar do verschillende mnsea en do droote Kerk De correspondent van hot Hand te Hottordam sehrijlt Voor eonigen tijd deelden wü een en ander mede van een plan door een aantal met aardscho goederen gezegende pi rsonen die met behulp van de architect W Molenbroek dcii bouwmeester van het Witte Huis Kottenlam wildon begiftigen met een nieuwe Beur een zoogenaamde winkelbenrs die zou komen op een stuk grond begrensd ditor het Ve tniüuwland de Noordblaak en een nieuw ontworpen BeursBtraat Sinds hoorde muQ daarvau niet veel meer on dat deed het ergste vreezen voor de verwezenlijking van dit plan Inderdaad blijkt dan ook than dat liet met lioevi el sympathie van verschillende kanten begroet is afKe tuit op den onwil van enkele bezitters van benoodigde panden die door hot vragen van tabuleuse prijzen de zaak onmogelijk mankten t Tevens is echter gebleken dat de ontwerpers 4eu moed niet hebben verloren Ken nieuwe Benrs zon er konnjn i n het tweede plan dat zij gemaakt en waaraan ziJ een begin van uitvoering hebben gegeven is zeker niet minder geniaal bedacht en wat meer ï6gt heeft veel meer kans om verwezenlijkt te worden Men wil do nieuwe Beurs thans bouwen ter plaatse van het legeiiwomdiK post en telegraafkantoor benevens op een deel dor te dempen Hlaak terwijl dan een nieuw posten telegraafkantoor zou verrijzen op i eii ruimte gevormd voor een deel door den grond van het oude Beursgebouw en cenige belendi nde perceelen Ook dit plan kan de sympathie van li en V wegdragen wat niet verwonderen zal al Ulrocle Spourwegverblndlngen ml iUlUA 9 64 lO U ll lS 8 10 9 14 a 86 8 86 11 41 8 4 8 88 9 06 li ud 7 86 Maoniraolit door 7 88 NiHwarkurk 7 89 OuMille 7 48 IB tS 10 80 11 88 84 48 IU rJ n 8 80 7 6 9 63 S8 8 16 7 16 7 68 8 40 O door 8 8 Mi 8 11 6 19 11 96 4 48 4 88 6 04 6 11 8 17 47 10 18 8 88 7 48 8 Ï1 Howil aihuiHii Moerkapella Zoaterma riS K ur l Voorburg I H n 8 80 8 48 8 61 9 08 08 7 3 7 48 7 88 8 07 8 18 48 7 80 8 8i D M g dooc 8 64 0S Hn 6 48 Voorburg 6 6 ZoelennMi Ze wa rd 8 e enh iMB Moorkepelle 8 17 iH 88 84 I 1 os 10 18 8 84 7 61 8 14 9 07 10 19 D 8 10 61 4 80 8 8 6 36 8 68 6 4 8 T 8 8 08 7 88 Uonii Dttdew Woud Ittreilli 8 08 7 04 8 86 8 88 8 4 00 30 10 16 ll 10 38 10 48 8 98 68 10 6 88 7 46 8 87 8 13 8 08 8 14 8 97 08 Ulreohl 6 6 Wwirdau 6 4 Uudow Ooude t Hatttrdan a palle Hianwirketk Moordrashl Het Hblad geeft eene ecnigszins andere lezing omtrent bet mislukken dor plannen voor de verbouwing van het kotflehni Be Bisschop op den ïtam hoek Damrak te Amsterdam Het plan was eerst om tevens aan het huis een belangrijke uitbreiding te geven door aankoop van den boekwinkel van den heer Seyffardt en van den sigarenwinkel die aan denzeltden eigena ir behoort Door de combinatie dif het nieuwe eaf doet l ouwi ii werd geboden hondeidduizrud gulden benevens een huis van vijftigduizend gulden dat door haar voor dit doel was aangekocht De onderhandelingen sprongen echter om verschillende redenen af Ten eerste was de flrma Seyffard niet zeer geneigd haar huis te verlaten en bovendien bleek dat ziJ niet de volle hond rddnizend gulden in geld zou krijgen maar voor een gedeelte van de koopsom aandeelen in het groote café dat gebouwd zou worden met kantoorlokalen op de bovenverdiepingen Taal 8XL Spelling Lezing voor t Xut op Dinsdag 14 Maart Vervolg Onderscheidt wèl Taal en spelling van Taal Ken kind wil iets vragen aan haar Oom maar de Oom is van huis en Uet kind wil toch vragen Nu neemt hot kind de pen en het is noch natuurlik en in tekens duidt het aan wat het te zeggen heeft Oom mag ik morgen wat bloemen plukken in uw tuin Die zwarte tekens daar op het wit papier dat is de spelling van t kind haar taal en iiit dii tekens hoort de Oom de kinderstem tot hem komen Wij moeten die tekens niet de afbeelding noemen van de kindjrvraag want de kl ink is voor het oor en ft klank als zodanig is niet af te beelden Het is niet meer dan n aanduiding En het is n sobere aanduiding want in de geluiden van de stem is n rijzing en daling daar is n hoog en laag in let op uw eigen spreken en u zult merken dat de taal zich uit in een oneindige variasio van golfbeweging maar lil recht lijn staan daar de tekens van de spelling Op h6e velerlei wijze zeggen we niet ons enkele woord Ja t gewone toestemmende ja j kort en met nadruk jèa 14ng en met nadruk ja u a met een beweging van op on neer = wat zal ik je zeggen ja a op en neer maar korter en met nadruk = ja daar kan k niet aan doen ié tjk tj ijè i jii u hoort wel dit is volstrekt niet altijd een en hetzelfde woord het is telkens de uiting van iets anders binnen in ons en ga nu noch na die verscheid n nuanses van t vragende ja Hoe armoeilig is nu niet het teken bet gespelde woord dat bij al deze verscheidenheid nooit anders zijn kun dan een plus n oy Met een paar leestekens kunnen we noch ietwat variëren maar de armoe blijft ex even groot om En neem nu een boek laat het zijn wat het wil recht als rfjen van gehoorzame soldaten in t gelid staan daar de tekens waar zijn de accenten de sterkere en de mindere nadruk waar het snellere en langzamere tempo waar de hogere en lagere tonen waar hèèl die beweging van de klankenreeksen waar de ziel van de levende mens zich zo direkt in uit haar gevoel haar innigste intensie haar stemming V Want eerst als we hoorden hoe iemand iets zei het volle moduleren van zjjn zinnen eerst diïn hebben we op dat ogenblik z u taal gehad en weten we wat hij te zeggen had En diiarom kan het teken dat mor liet oog is niet zijn de taal die alleen door bet oor tot ons kan komen 1I 6U 8 4 4 06 4 40 4 60 4 87 6 04 6 10 8 17 8 97 8 84 8 41 47 1 44 1 64 8 01 9 08 9 14 lU 4 06 4 94 9 48 18 9 1 86 1 41 1 66 8 08 8 17 i 8 10 S8 8 66 7 10 7 18 7 3 6 80 8 87 8 4 10 17 10 34 10 41 1 U 8 43 69 10 08 60 10 84 10 64 1 07 9 88 9 38 4 10 34 11 10 Wanneer wij nu n vriend die vertrekt naar Vmerika ons laatst vaarwel toe willen roepen en we kmmea niet naar m toegaan en WO doen ak het kind van daareven WÜ nemen de pen om ons vaarwel in tel ien te brengen van welk beginsel zullen 1 e dani onwillekeurig uitgaan Zullen we schrijven f rwo f Of Vb ncor Nee Ire zullen geen verwal schreven en evenmin voerwül Het woord zélf zuilen we aanduiden Ook op het papier voelen we oua al sprekende in onze taal De natuurUte regel van ons spellen zal zijn dat we iiar duiden de Iclank Met z n wetenschappelike naam heet dit de fonctiese regel d i de klank regel De spelling dus is van nature foneties 6mdat ze is aanduiding van klanken 8 6 8 88 D door 10 04 10 S8 1 10 11 10 18 10 96 10 84 10 64 II o D6 D treiieoall Ie M ie kt Elk reiziger moet zioh boTendieo Toorzieo Tan I be ij f 0 80 1 7 66 8 08 8 0 8 18 8 lO lOj 7 86 37 9 47 9 64 10 01 10 07 lO SOl 8J9 D door 8 68 7 5 84 8 15 8 89 8 84 10 10 8 U ü 10 18 10 81 10 38 I 10 88 11 6 1 4 10 06 7 55 9 98 34 9 48 9 69 i 10 10 10 8 6 18 8 18 6 30 8 3 60 7 48 8 Maar de spelling van de talen is een van de eigenaardigste dingen van de wereld Alle levende d w z alle door een gemeenschap van mensen gesproken taal verandert voortduiend Kr is ii tijd geweest dat wy allemaal onze voorvaderen namolik Icerkt reize kerke teideu vrouwe vreze etemme nomte koningivne zoete rijke eehone ik Ao r was ik hort ik vinil ik mitde Je hoort was da horee Ik dronk ik bond luidde eenmaal ik drank ik band Zo was het in de Middeleeuwen Ik laadde was toen ik loed ik hakte ik boek ik lachte ik loeg i zond was tk zendde en ik acliond ik echendde Ik bm was ik bem met n m en ik gnn was ik an zonder de g ik durf ik dar zonder de Als we dat alles geregeld na zouden gaan door al de vormen van ons spreken heen dat zou ons lang bezig kunnen houden Het is zeker dat hier in dit zelfde Holland JÜO jaar geleden heel anders gesproken werd 4an nu t ok de klanken waren toen heel andere Woorden als huie buigen duivel klonken toen huus bügen duvel mijn was müln wijn wien blijven blieven etc etc Een gedeelte van de woorden waarin wij een e zeggen had toen iets van n tweeklank in zich zo iets als dceiten ons doelen noch hoort men t zo b v in Zeeland of ook wel in andere streken ze hadden ei net als nu noch in verbreiden vergeiyk breed Ook in veel woorden met o hoorde men iets van n tweeklank looven kool luister nócli naar do Zeenwen En gaan we van de XlVde eeuw noch uenige honderde jaren verder achteruit dan zyn de klanken en de vormen alweer andere Taal verandert altyd en dit veranderen gaat niet met plotselinge sprongen maar Allengs langzamerhand zo dat de sprekende mensen het zich niet ofnauweliks bewust worden Stelt u nu voor dat de mensen omtrent zekere tjjd beginnen te sohryven Hun spelling nietwaar zal van nature lonelies zijn ze zullen met hun tèkena gaan aanduiden hun woorden Laat ons onderstellen dat er vrij véél in die tyd geschreven wordt Nu zal de hand van de schryvende mensen gewoon worden om de woorden op die bepaalde manier te sohryven en hun ooff zal gewoon worden ze aldus te zien Wat zal er nu gebeuren als na een zeker tydsverloop de taal zozeer veranderd is dat andere klanken en ook sommige andere vormen weer algemeen zyn geworden V De ouwere mensen zullen de ouwe toekens blijven schryven en de jongere mensen zullen dat schryïm van hun overnemen ook het lezen vaifij de in vroeger tyd geschreven boeken zafw ouwere tekens by het jongere geslacht inprenteiL En zo zal er dan door de macht van het voorbeeld en door de kracht der gewoonte een verschil zyn gekomen tussen de Spellingen de Taal die een andere is geworden de Spelling zal niet meer in allen dele n foneticse een klankspelling zyn Stellen wy ons goed voor wat dit zeggen wil Laat er b v van t jaar 1600 tot het jaar 1700 n dergelike taalverandering hebben plaatsgegrepen dan zal de Spelling van het jaar 1700 reeksen van spelvormen bevatten die nitt de woorden van t jaar 1700 maar noch altyd de woorden van t jaar 1600 te lezen geven Natuurlik kan de ouwe spelvorm daarom el gelezen worden alsof het nieuwe het Uvendt woord er stond Waar dit toe leiden kan zien we al heel mooi aan de Spelling van het Frans en het Engels Elke bladzy in die talen zit vol van spelvormen waarin noch altyd het ouwe woord bewaard is en het wordt gelezen alsof het nieuwe woord het hedendaagse er stond Vuur is oir in t Engels maar in de Spelling staat het middeleeuwse fire want zo is de klank eenmaal geweest Gezien is sièn maar de óiiwe klank e staat er noch altyd in de tekens Üroom is drxrm maar de spelling dream heeft noch het ouwe dri am bewaard lu de spellmg van de Engelse woorden voor macht nacht nl might en night staan de óiidengelsü woorden noch Denk aan 1 know ik weet dat een k vertoont die in de tail niet meer is Een vorm als mait in t Frans = maar was werkelik de fonetiese spelling van ma it eiland warm was als noch in de spelling oudtyds sjaoed a=oe Zulk een oudere woordvorm is n zogenaamde etymologiese vorm en wanneer een woord van heden van 1899 gespeld wordt zoals t vroeger was dan noemen we dat n etymologiese spelling Etymologies gespelde woorden zyn dus net alsof wy mensen rondgingen met de mombakkesen of eerbiediger uitgedrukt met de maskers van onze voorouders voor ons gezicht Wordt vervolgd Praktieee O omerking naar aanleiding van bovenstaande Als we zyn op t gemaskerde bal dan weten we toch wel dat onze goeie kennissen niet iverkelik zo zyn als ze er uitzien van buiten Een etymologiese spelling is als n maskerade en diar is menigeen mee in de war Het is heel gewoon dat luen op de scholen de hinders leert lezen eene Ik ben wel tem by hem geweest Want we hebben wel n woord eene maar het beteekent eenmaal ik ben maar eens by hem geweest Het eene eens en het andere eens zyn dus in workclikheid heel andere woorden Zelis zyn er mensen die niet alleen eene lézen maar t zéggen let wol omdat het er stiit pas dat maar eens toe op t Frans en op t Engels Net zo doen ze met een Het telwoord voor 1 en het zogenaamde lidwoord van onbepaaldheid in daar staat een man aan de deur geef me een sentje dan ga ik voorbji zyn twee heel andere woorden ook in de klank die t niet wist moet maar een fnwtert naar t spreken van wié hy maar wil Maar omdat t er stiUt leert menigeen daar staat een man aan de deur in plaats van n leder die eens even wil acht geven op z n eigen spreken zal opmerken dat daar staat eene vrouw aan de deur eenvoudig niet bestaat dat het net is als daar staat n man aan de deur en by zal noch sterker voelen hoe echt dit w is als hy ook eens zegt met zyn eeii band pakte hy de stoel beet of die eene vertrouw ik niet al te best Want er blykt dan dat het woord eene wel degelik bestaat maar ongelukkig niet in dat ise iiezuster van hem we hebben eene nieuwe tafel noodig net zo min als een in neem een stoel en ga zitten Als je zo t hele lezen dat men de Nederlandse mensheid leert zoals ook sommige redenaars en zogenaamde sprekers zelfs blieven te spreken eens door en nagaat dan begin je te geiyk te lachen en boos te worden Daarin gaat alles maar van de letter uit niet van de klank die de taal is maar van de klank nduiding die etymologies of noch minder dan dat is Zzzoo zzzoo zzzei Piet Hoe vvvaart uw vwadery met volkomen miskenning met volstrekt gemis van besef hoe de beschaafde Nederlandse klank is van welk spraakgeluid i en r by ons de tekens zyn Dit raakt het onderwys STADSNIEUWS GOUDA 20 Ma rt 1899 Door het Sigaren Magazyn Wilhelmuia alhier is een nieuw merk sigaren in den handel gebracht onder den naam van Goudsche Courant Bedriegen wy oss niet is dit geschied in navolging van merken voor andere Couranten zooals Telegraaf Nieuws v d Dag en Rotterdamsch Nieuwsblad wy hebben een proefkistje ontvangen en ons personeel in de gelegenheid gesteld met dit merk kennis te maken en allen verklaren dat hot een uitmuntende sigaar is die voor den prys van 2 cent waarvoor hy wordt verkocht uitstekend voldoet Heden morgen is Achter de Kerk oen vreemdeling gevonden die een zenuwtoeval had gekregen Nadat bedoeld persoon by deu heer Bik was ingebracht is hy later per brancard naar het Gasthuis vervoerd Gisterenmiddag en ongeveer haU twee is het öjarig zoontje van J Jongeneel op het Verlorenkost in het water geraakt De vader had het geluk zyn kind van een wissen dood te redden Boskoop Door samenwerking der drie tuiiibouwvereénigingen alhier had Vrydag de tweede voo jaarstentoonstelling van in bloei getrokken planten plaats Zy werd te l uur door den heer De Groot van Embden burgemeeester alhier geopend De ingezonden planten die in de groote zaal van den heer Klaseii opgesteld zyn maken een prachtig effect d planten zjn in bloei getrokken in kweekkassen wat by de beoordeeling in aanmerking moet genomen worden Laatste Berichten Het congres voor geheel onthouding zal op 23 en 24 Mei e k byeenkonien in het Gebouw V d Werkenden Stand Kloveniersburgwal te Amsterdam In het programma is eene kleine verandering gekomen Daar jonkvr Hartsen wegens familieomstandigheden de door haar beloofde inleiding niet kun houden 4s het onderwerp Zedeiykheidsbewustzyn en Drinkgewoonte overgenomen door prof van üyk te Groningen VERSCHEIDENHEID Te Bourges zyn zes granaten gesprongen Vier werklieden werden gedood en vyf zwaar gewond De ontploffing is een ongeluk geen gevolg van kwaadwilligheid aeO Staats loterij lü IClnsie Tre kiii i vau MauQ la O Miuirt Nü 2S iB ei 4 t4B Ledur O H NO 741 7a 011 iai9 loo Prijïon ao l 34 8172 70t 1 n 111491 ISIaS li 76 19020 1S7 8224 11 7977 U sal Wis 87 41 87 62 1 9 4i 48 18037 1917 2J7 58 n 8021 1 1810 133U 8 1 1 98 8 1 6 4898 61 81 66 7 801 66 4988 Hl 107S7 7 9 i 19215 40 88 lilt 4 67 76 10114 19308 46 K 87 8149 ï 77 i 38 47 2346 6801 S3 79 13 12 Bi 42 91 68 63 5 1091 11 13S01 98 60 94 s 61 93 11024 94 16206 53 410 7 76 82116 69 1 7 2 28 0 22 2412 83 12 76 75 l 404 671 S2 6322 27 1U3S 87 16 64 11 94 3 40 53 4 18963 73 69 603 860 48 8306 46 140 3 16432 8 6 2602 7 23 51 4111 39 1960i 11 26 645S 67 8 36 10 8 30 91 6 03 72 11265 14200 li 43 69 i783 6 80 8 16631 44 728 2828 6664 89 1S94 40 16617 9 86 26 71 8419 97 66 16724 19614 69 27 96 86 6 11401 68 40 90 92 46 6704 31 21 14 18 67 19703 840 2963 40 6 48 14431 68 30 69 64 2 82 89 42 166 3 19806 4 94 561 8616 11502 1 16930 25 991 3016 41 8722 46 19 17018 66 39 29 71 n 16 14636 30 19606 91 8 6909 48 11683 46 44 60 1081 3186 6 98 t923 11702 14717 17129 63 XUi 3921 6213 90 8 61 36 20189 1308 3380 60 9 6 11808 71 1728 48 PO 94 85 9201 11912 14831 17836 95 1519 34£S 6S85 3 19 76 17+84 20201 8 73 6500 48 9 14906 17596 19 43 74 85 91 90 29 62 69 98 3509 6706 9 36 12070 0 66 2036 i 1600 10 22 9401 12126 6 96 61 ii SI 91 4 68 7 1771 6 f 37 VI 6816 86 1 223 1 060 17li2S 78 1711 94 60 81 96 6 18021 Ï062I 1 36 1 95 96 4 12399 96 39 76 67 62 6938 36 12640 16103 18136 20709 84 70 52 782 76 65 43 g 1824 99 87 911 12 42 73 18266 8 47 3782 0 801 76 77 18 37 9 71 3886 7045 22 97 86 r4 57 88 85 3924 7 88 18784 35 66 1958 0 7878 44 84 41 92 80809 69 98 77 9909 90 16342 18409 78 65 4076 9 44 19894 79 69 86 85 78 4118 781 48 18981 91 74 96 4209 7401 10009 86 16404 18628 8614 8001 66 43 36 18080 16 08 46 7886 48 4 4 44 101 6 66 85 18683 638 88 44 7680 68 4 87 84 9461 2109 97 7606 60 96 16624 U702 11779 26 4617 64 10296 13113 16777 80 13898 27 87 7703 10404 49 16811 63 1 776 43 4641 83 16 63 30 9 19960 46 81 7S66 63 98 1 918 1887 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maaiuiag 20 Maart 1899 Vette en en Koeien goeden aanvoer ie kwaliteit 30 2e kwaliteit 38 3e kwaliteit 35 cent per half Kilo Vette Kalveren rtiimeren aanvoer ïe kwaliteit 30 ae kwaliteit a8 3 xrülitcit 35 cent per haU Kilo Vette Varkens goeden aanvoef if kwaliteit 17 2e kwaliteit 16 3 kwaliteit 151 tent wtrt 1 Kilo bchapen en Lammeren wemig aangevoerd De handel was in v t Vee en vette Alv ren stadig prijnhoudend Varkens flauw en sch en iJaniraeren prijühQudend V De Heer en Mevrouw COS geb Pbisoï geven kennis van de jjoboorte van om Zoon ioiDA 19 Maiirt 1899 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden b j hot overljjden van onze liüve Moeder betuigen wü onzen harteIgken dank M W KRUISHEER M KHfisHKEB touu 20 Maart 1899 Gi VKAAGD voor uityebreifïe Knarnen en Zeep f a PikJRXjra brirk in en rootc stad vun C ii een porsuon met hot vak volkomen bekend on in het byzoiiUcr inet procédés van vcrzoeping SttiK ttifie tie Bekendheid mot iSnffelêche hl Ft nnticlui taal veroischte Br ü under lett K Z NedeH Boekhandel St JaeobMuarkt all A N rwi Ki KN Irintemps OÜ VKAl JTfc8 WÜ verzDükün de Üauieh die ons geïUuBtreerd ntüdealbuiii vour htit Zoinernei tten nog niet untvangt ii hebben dit te Willen aanvragen aan IH JULES JALUZOT C Pdris Hetzelve wordt dan omgaand gviitl on ffffiico toegezonden Bestellingen van af 2ö triincs vrjj van allo kosten aan Uuia met 5 verhooghig ItcüxpMiliiivkanloor tt ItiHeiiil lal N U H LLANDS HE taUT¥ tU M Priianoteeritig übiua Congo Stofthee 46 ea SO c 1 Grol 50 SB Lekkere 60 Bouohon 75 Geurige 90 Congo 100 OutbUt Thee 66 Namiddag Thee 5 Alleen verkrijgliaar bjj F 1 J J van Wankuiii OoDlhnreit It 14 iimmmmi Kleiweg Ji 48 GOUDA Beveelt zicli beleefd aan voor hot LEVtiBEN en MAKKN van lleercii eii Hliiderklecdiiig tegen d meest concurreerende pr jzen 0 Lie de Etalugc Iirnf i U bMto wwTniriiic tageo Jicht n vtmoÊiUk L dup iiK kortom ff Anter Pain Expeller le aiiuud Ylt liMtkttMlMMuuittirMiilwtapiii = S lnf ai tx ieHer ir haiigvxb gS TAilBr PaliiIxpeller PiV 60 oeat 76 o t on f de U i Tnrkudan ia d mM t Apothvkiïu en h j r iJPBioklK Co te BotterdAm TeOOUDA b j C LüOf A othek r lUrkt au b WOLPV Si Co WnthaTen 199 = IJ