Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1899

37s e Jaargang i o 7S44 Verullikcicn Telefoon Ne 8t ADVEBTENTIEN wor n geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaattmiimte laiending van Advertentiën tot 1 uur des midd m HaAderin Rij Wielen en Benooégdlieden smoeclerij H hclniakcrlj Stoom njetaa ldraaierij Spofial Fabriek CAPPËNËRSTRËG 14 aan de Zeugstraat Woensdag 22 Maart 1809 fiOMCHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefkei Re M Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Aironderlyke Nommers VU F GENTEN SIOAKE MAGAZIJ1 WILHELMII A Rook het Merk VORSTENLANDEN ÖEVBAAöD tegen 1 Mei te 8 Haok Koningsplein B eenc flinke Dienstbode P G netjes en zelfstandig kannende werken nints dragen gewenscht Loon I 100 en verval Zonder goede getuigen aanmelden onnoodig EBRSTE NEDERUHDSCHB RUWIELf ABRIEL DirKtaar H BUHQKRS DEVENTER Prijzen van af 1 Haart 1899 Door hot groote prodnctie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabriek up Anthomatit che en MasBamacliinen vervaardigd worden zijn wj In staat onderstfunde RIJWIELEN met een jaar volle gitt antle te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer aoued en net algewerkt zonder rem en spatschermen f M7 50 Model il zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht 1110 Model AA Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden f 126 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadol snelste banden f UB LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 üeie Bywielen onderscheiden leb door een specialen bouw met twee buizen aan don küttingkant loopen zeer licht en zijn zeer fijn afgewerkt HEWONE TOER ACATÉNfeS met best zadel on zeer licht loopend f 1B5 LIIXE ACATENËS met gezondheidszadels fijn afgewerkt i 180 P 8 DAMES KETTINORIJWIELEN op alle prijzen f h hoogor FrUi CouraDtea vorden op aanvraag gratis en franco toegeionden Vert emonli r J C DE RUITER Gouda Een ware Schal ▼ oor de ongelukkige slnobtoffert der ZtM bevlekking Onanie en gehe me ait patUngen is het beroemde werk Z Dr Retail ELFBEWARI HollandKhe aitgare met 27 afb l rna iralden ledar die an de verschrilikalgka gevolgen van dme nndengd lijdt mo t het laan da oprechte leenng die h t geeft radt jaarlgkii dmr nd van een nkaren dood Ta vatkrjjgen bü hetVarlaga Magann ta Leipiig Nauuarkt 34 fraueo tegan inzending van hat badng ook in postiagals au in alken boakkandal in Bolland nieuw NiEtlWI IIEUWI GESCHIKT VOOR ITachtUcMeii Koffie en Tlieelicliteii Wetke 4Vt uui braudeu k a t en 6 uur brandende k 3 ceut per stuk Eenig Agent voor Gouda en OoistrekeD IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en aremakkeliik Hen behoeft hiervoor geen OUe geen Olaa e I Alleen een lucifer aansteken U uoodig CGeheel londer gevaar voor brand ali ook londer reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEK ABGEITBA7EII EN LUSTEK ook volgens op te geven Profiel ISIpoedl § aileverlug Nette uitvoering Coneiirreerénde prlfsen TB TT Cria texetond of latex t BN Te bevragen HanroM van ratte tioeOerem FL0WEELEN SI aflLNo 612 ibt pMinental o Si u 9 sr e I 9 a t 9 V t o I iCS Kort overaleht oftgar prUsoourant SHERRIES PaK en Gold Drji 16 50 per 12 fless 12 12 Issph ROODE en WITTE POBTWIJÏfEN MADERA S droog en zoet l 8 26 VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC Ji f 1 76 f 2 26 f 2 75 8 26 f 3 75 en SCOTCH WHISKY S3 L I I Per PI Per Ank 46 Fl I g f 0 65 Nto f 27 76 81 LISTRAC 0 75 0 85 1 1 25 0 80 l 0 90 36 42 53 34 42 37 50 47 CHATEAU VALROSE 8t ESTEPHE 8t EMILION 1894 PAUILLAO 1893 GRA ES Witte Bordeaux SAUTERNE ZELTINGER Moeael BOUEÖOÖNE SS Bviunuuwi r De üesschen ijjn in de prijzen begrepSn en worden i 3 et pef stuk teruggenomen Bü olko hoeveelheid verkrijgbaar biJ HElJRlGfi 9 CEMTS SIGAAB flrina T CRCHAI GoudA FEANSCHE STOOMVEEVEEU elieniiselie W ssrherlj H OPPEKHEIMEIt 19 Kmiêkade BoUtrdam OabreTetaurd de or Z M deu Koning der Belgen HoofddapAt voor GOUDA de Ilaer A VAN OS z paeialiteit voor hat itooraeu en verven van lla HeeraD en Dameagarderobea alacoV alle Kindergoederan Speciale innchting voor het itooro □ van plnehamnntels veeren bont enx Gordijnen tafelkleeden enz worden uaar da DÏenwita en laatite methode geverfd Alfa goederen hetag gestoomd oi in arld worden onichadelgk voor da gezondteid volKenK fitaal bewerlit s j TAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LWERÏ Rehangselpapiei en TAPIJTEW Gordijnstoffen Vitrages zeiLEn wmm mm eiiTiife k eedeii iii iii fl HU bnu on li ddykat m i uklulj kiti paelu el voot He re I vooral d in i o K ii4wHliMawfrlt Il iK Apprituur tu 0 H IIUm 4 Ca w acrIln itulll Str l4 Mintettt 0M lilt op naam n fabrlekanurk VarkryOur ky Il wH W k ltw I ickn virt lalHiwlM rt rv na i Ri BMir l 0 tly arri nua AnbM jUllU UUllUUUUll e ot laatste IbonnemeBt Voontellbig Donderdag IZ Va rt Y refiqig e Hollif dtwulic Tqancellslen LE GRAS HASPELS I l U ail l i tSgBBISBBBBiWUWWPi j i Alleluja I iiggggiBaaggigsBgBg n Drama in 3 bedrijven Gevolgd door EEK ISTORTBIII Blijspel in 1 bedrijf Aaiojeang half 8 uur 1 ewone be iylngen en pr ai Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BuHenlan lscb Over lclit Koningin Christina van Spanje heeft in naam van haren minderjarigen zoon Alfonso Zaterdag de vredesovereenkomht met de Vereenigde Staten onderteekend zonder den uitslag van den strijd af te wachten die nitgebroken is over de vraag of de ortes tot deze ondertoekening machtiging moeten verleenen De Koningin heeft op raad van Silvela verklaard dat haar souvereine macht haar onafhankelgk van de meening der Cortes hierover kan doen beslissen De vrees iat de Vereenigde Staten die goedkeuring van de volksvertegenwoordiging zouden eischen schijnt volkomen ongegrond Want naar uit Washington gemeld wordt worden maatregelen genomen voor het herstellen van de dipliimatieke betrekkingen die sedert het uitbreken van den oorlog afgebroken zijn Vopr de Vereenigde Staten komt thans een groote moeilijkheid aan Het vredesverdrag bepaalt dat bij de ratificatie alle Spaansche krijgsgevangenen voor zoover ze nog niet uitgeleverd zijn zullen worden in vrijheid gesteld Ue Spaansche krijgegevangenen op de Philippijiien bevinden zich echter in handen van Aguinnldü Deze heeft gezworen ze niet te zullen vrglaten zoolang generaal Polavieja minister van oorlog is Öe Amerikanen die met Aguinaldo feitelijk in oorlog zijn kunnen hem niet dwingen onmiddellijk die gevangenen in vrijheid te stellen Het ia daarom niet dnidelïk op welke wijze de Vereenigde Staten deze bepaling van hot vredestractaat zullen uitvoeren Het is gegaan zooals te vreezen stond het Finsche atgozantschap van vierhonderd man die een verzoekschrift meebrachten met meer dan een half miUioeu handteekeningen dat wil zeggen de handteekeningen van een vijfde deel van de bevolking van het gruotvorstendom is niet hg den Keizer toegelaten Maar dat was niet genoeg met alle geweld moesten die brave menschen gekrenkt en verdacht gemaakt worden en daarom gaf men hun de boodschap dat zjj ten spoedigste naar hun land moesten te rugkeeren als ze niet met geweld en door de openbare macht langs adminiatratieven weg wilden worden teruggebracht De Keizer Grootvorst heeft de onvergefelijke zwakheid gehad om zjjn trouwste onderdanen FEViLLElOlM Cpdeaksebrlllea na Mi Gelukzoeker APIBAL DE VONDELING J amr het Fransch DOOR W NU ITERS 147 Kachtmerriet van bankbiljetten die bij het aanraken verdwenen deden mij koud zweet uitbreken Gaasche drommen vijffrancstukken duisUn als beschonken booze geesten voor mijn oogen De kopstukken traden levendgemaakt te voornc ijn en bewogen voor mij en zagen mij half serbiedig half bevreesd aan heel kluchtig en dwaas ongeveer op de wijze zooala gij dikwijls doel Tegen den morgen kwam er uit de verte een onweder opzetten klinkend als pas geslagen munt Het brak lüs boven mijn hoofd bliksemstralen sloegen Deer voor mijn voeten en bleven als eindektoze aich in de wolken verliezende staven gouda rechtop ÏD den grond staan Ik hoorde donderslagen een eeklank ali van ontelbare zakken geld die men honderd voeten boven een metalen plaat leegachudt Stortbuien van geldttukken van muntsoorten van alle naden van over heel de wereld die er ooit zijn geweest zijn pf zijta zullen deden in een ommezien de Seine bftiten h re oevers treden In uw plaats zocht ik een op den boden van die rivier want o ik heb alles zoo duidelijk zien Een buitengewoon groote louii d or verbnJMide al te wgzen alsof het verraders waren terwjl hijzell een verrader is geworden aan zijn keizerlijk woord van den 6cn November 1894 Wij hebben goedgevonden hierdoor opnieuw te ievestigen en te bekrachtigen den godsdienst de grond © de rechten en privilegiën welke alle standen van t grootvorstendom in t bijzonder en alle daarin wonende onderdanen hoog en laag tot nog toe hebben genoten volgens de bepalingen van dat land Eén troost heeft Finland zegt de KMnische Zeituug de deelneming van de geheele beschaafde wereld Dat is waar maar hoe schraal is die troost zoolang niet het halfbarbaarsche werelddeel Rusland begrepen heeft wat het misdoet Een schrale troost als men verneemt dat de houding van den Finschen Senaat en den Landdag waarin met het sterktte vergrootglas niets onwettigs is te bespeuren en niets dat niet overeenkomt met de trouw aan den Vorst wordt uitgelegd als opruiing van het volk tot ongehoorzaamheid en verzet tegen de rijkswetten en eerstdaags aanleiding zal geven tot nienwe dwangmaatregelen fn Finland denkt niemand aan verzat maar dat komt de Russische machthebbersniet in hun kraam te pas er moet een verzetverzonnen worden ten einde verder geweldte rechtvaardigen V De bezorgheid omtrent s Pausen gezondheidstoestand houdt volgens Opinione en Fanlulla nog steeds aan De hooge Iper moet zich zeer zwak gevoelen In tegenspraak hiermede zijn de berichten welke verspreid worden door verschillende bezoekers die verklaren dat de Paus niet bedlegerig is doch wel zjjn kamer houdt Hij houdt lich onledig met het ordenen van zgn kleine bibliotheek en van de schilderijen die zich in ziJn studeerkamer bevinden Ook het Vatikaan spreekt alle geruchten van een verergerden toestand jegen De geneesheeren hebben onlangs de wonde moeten reinigen waaraan echter niet het geringste gevaar verbonden was De paus ontvangt bezoeken van kardinalen heeft geregelde korte besprekingen met Bampolla leest kranten en hoorde Vrijdag nog een korte vasteuprediking aan Te Cimiez waar koningin Victoria zich sedert eenige dagen bevindt ia een familieraad gehouden Behalve ié verloving van hare kleindochter met den Griekschen prins Georges den gouverneur van Kreta is daar naar gemeld wordt de erfopvolging in een jonkman in een bootje het hoofd en bleef rechtop staan in de gapende wonde l oen ik goed keek zag ik duidelijk uw gezicht op dat gou tuk en de jonkman in het bootje was Raphael Toen overviel mij in mijn slaap zulk een lachbui dat ik wakker werd En er kvam een plan bij mij op Dat droomen van al dat gefd en die laatste klucht bracht mij op een idéé Het kwam bij mij op dat ik alles precies zoo kon doen plaats hebben Daarom Het ik u roepen De brieven van de hertogin vertegenwoordigen voor mij vijfhonderdduisend francs ik schat ze tenminste op dat bedrag het is een hertogin Ik heb zulke verheven persoiien nog niet in mijn netten gehad Albert de Prie wiens geschiedenis ge u nog wel herinnert ge weet wel met de echtgenoote van den bankier Stackpland brackt me met veel moeite het tiende gedeelte van die som op iMaar ge verklaardet zoo even zelf dat die brieven Raphael nooit verlaten Hoe moet ik ze dan in mijn bezit krij n in s hemels naam Ik ken uw weinig vindingrijken geest uw vreesachtigheid en uw gebrek aan mo i en heb daarom ook een plan ontworpen hoe het geschieden zal En ik b oef u dit plan niet meer te ontvouwen het if altijd noj hetzelfde Een souper en drie droppels uit de kleine flacon in een glas madera champagne of zoo wat Gi kent de wer king immers wel 0 moet met hem evenzoo gehandeld worden als met mij iWel ja Ge kunt bg ondervinding weten dat het secuur is Hoe argeloos dronk gij het en hoe aan armen en Voeten gebonden zijt ge nu nieti Saksen Cobarg en Gotha behandeld egens het overlijden van den eenigen zoou van hertog Alfred vroegar hertog van Edinbnrg is ie derde zoon van de koningin Arthur hertog van Connaught geroepen tot de kropn Van het Dnitsche hertogdom Prins Arthur die met een dochter van prins Frederik Karel van Pruisen is gehuwd schijnt echter geneigd afstand van ziJn rechten te doen ten behoeve van zijn eenigon zoon die ook Arthur heet thans 18 jaar is en te Eton studeert Vermoedelijk zal deze jonge prins thans naar Duitschland komen tot voltooiing zijner studiOn alvorens hjj in het Duitsche leger wordt opgenomen Wij hebben een telegram van Reuter medegedeeld over een redevoering die president Krager Vrjjdag te Heidelberg heeft gelanden Wjj willen het aanvullen met eeiwe bijzonderheden die in een Havastelegram in de Temps staan Hieronder votót dus de inhoud van de redevoering Een bekwaam financier die in Europa in hoog aanzien staat zal overkomen om de geltoiddelen in Transvaal op stevigen grond te vestigen In Mei zal de regeering bij den Volksraad de bekrachtiging van dien maatregel aanvragen Die financieole deskundige zal verantwoordelijk zijn aan den VoUcsraad en in den Uitvoerenden Baad mee tB wemmen over alle geWelJke aangelegenheden Voor hjj een rapport over den staat van zaken heeft uitgebracht is do regeering niet van zins nienwe belastingen in te voeren De regeering de dynamietkwestie zoo spoedig mogelijk op voor beide partijen zoo voordeelig mogelijke wijze willende beslissen is voornemens de dynamietlabriek bg het verstrijken van de concessie of misschien nog eerder over te nemen en haar in s lands belang zelf te drijven De st at moet dit monopolie aan zich honden omdat bjj moeiIgkhedeu met andere mogendheden de toevoer van ontplofbare stoffen afgesneden zou kunnen worden Wat de mjjnrechten onder de bewaarplaatsen betreft De regeering zal den Volksraad verzoeken op zijn besluit om die aan den meestbiedeuden te verkoopen terug te komen De regeering wil de waarde van die mijnrechton zorgvuldig laten schatten en dan met inachtneming van de rechten van de bezitters der bewaarplaatsen den bovengrond aan de drijvers van de belendende mijnen het recht van voorkeur geven Wat het kiesrecht betreft zelde de president dat nu de tyd gekomen is om op dat punt vrijzinniger te zijn De regeering zal dus den Volksraad uitnoodigen de wet aldus te her Ja ja precies nog altijd dezelfde methode Ik behoef dus niet lang uit te leggen en veel woorden te verspillen om u aan het verstand te brengen wat Cr gedaan moet worden precies zooals met tl juist eve heena heer graaft Ea wie moet de droppels in zijn glas ïnengen vro de jonkman üij parbleu Ik moet dus Raphael op een souper nooaigen ecD souper met ons beiden U Juist Wanneer tDezen avond nog irMaar het is van avond opera en hij zal er ongetwijfeld heengaan i ftn soupeert ge met hem na afloop van de opera mijn waarde fWaar zou ik hem heenleiden f Naar caf Foy waar ik het genoegen zal hebben u aan te treffen fGij iDUpeert mee fNaftmriijk Ik sta er zeer sterk op dat de portefeuille van uit Raphaels zak via graaf de Salluce dadelijk in mijn handen komt Maar gij zijt degeen die handelt En daar het niet bUUjk is dat gij ten mijnen gerieve onkosten maakt ziediur duizend francs om de kosten te dekken En nu heb ik de eer u te groeten nwn er zeker van dat ge juist zoo Toen zult zffials ik u heb uitgelegd dat mijn verlangen is Tot vanavond in cafe Foy 1 I e jonge graaf verliet den baronde Maubcrt welke laatste in gedachten verzonkeOu kabinet op en neer begon te loopen prevel zien dat vreemdelingen inplaats van twaalf jaar gelgk nu slechts negen jaar zullen te wachten hebben om voUo burgerrechten te verkrijgen maar onder voorwaarde dat zg den eed van trouw aan de Republiek afleggen zooalf het in de Vereenigde Staten wet is Na twee jaar verblgf kun do vreemdeling onder aflegging van dien eed genaturaliseerd worden hij h eft dan dadelijk het kiesrecht voor de plaatselijke overheden en voor den Tweeden Volksraad Na nog eens twee jaar wordt hg zelf verkiesbaar voor den Tweeden Volksraad na nog eens vjjt jaar heeft hij volle burgerrechten De Rand Post van Johaiinesbnrg is van oordeel dat de ontvangst van Rhodes door den Dnitschen keizer gelijk staat mot zjjn rehabilitatie Transvaal kan nu niet langer op den steun van Duitschland rekenen en Engeland krggt in Zuid Alrika de vrije hand De Times verneemt uit Johannesburg over do redevoering v n president Krugcr te Heidelberg nog dat een vo orstel van de Johanesburgsche kamers van mijnen om de dynamietfabriek at te koopen de regeering nooit bereikt heeft Ook zeide president dut een leening niet meer noodig is nu de N Z A S M de geleende twee millioen pond sterling terngiKstaalt 13ii de verlichting van de voorwaarden waaronder vri fradelingen het volle burgerrecht zullen verkrijgen OU de beperking worden gemaakt dat voorloopigP alleen de oude burgers den president der Republiek zullen kiezen Verspreide Berichten uiiüvrcs i De Pargsche Petit Bleu bevatte dezer dagen breedvo erige onthullingen over de DreyfuBzaak waaruit blgken zou dut de valsche brieven van keizer Wilhelm wafitrin de haam Dreyfus genoemd werd afkomstig waren van don oud Russischen gezant te Parijs baron De Mohrenhoim die sedert is afgetreden en te Pau verblijf houdt Baron De Mohfenheim verklaarde aan een correspondent van de Temps dat hg bjj deze zaak volstrekt niet betrokken was en dat de mededeelngen van de Petit Bleu uit den duim waren gezogen EXBELAN De prins van Wales die zich te Villelranche bevindt is bjj het verlaten van zijn rijtuig uitgegleden Men weet dat de prins eenigen tjjd geleden bij een val lijn knieschgf jjezoerd heeft Het big kt niet of deze lliatste val ernstige gevolgen heeft gehad Het zal noodig zijn dat ik mij den cenen of anderen dag van den armen Sallucei ontiioe Ik heb me zeer in hem bedrogen Ik heb me kolossaal in hem vergist Ik dacht dat hij een doortrapte rakker was en hij blijkt een onnoozele kwezel ta zijn Beginsels liedenkmgen angstvalligheid gewetensbezwaren het is treurig Hem vroeger hoorende bluffen en redeneeren en hem met alles hoorende spotten met een vrij en frank cynisme ou men in hem een sterke natuur verondersteld hebben Hij huichelde slechtheid nog beter dan v le vroomheid Men vin t heden ten dage bijna geen energieke natuur meer Men kan op geen sterveling meer staat maken De brave lui huichelen boosheid de slechte lieden veinzen vroomheid I Waar moet dat heen Hoe kan een verstandig ménsch in zulk een doolhof den weg vinden Het beate zal zijn dat ik omtrent den Salluoes een of twee woorder aan Caraisard of aan Carillon alias Jean Paid in het oor fluistert we zullen dat eeni in bedenking nemen HOOFDSTUlC XI DB ZAKKEVROLLER Gelijk wij uit den mond van den graaf de Halluces vernamen was het dien dag opera of liever het was opera avond Niettegenstaande de drukke zomerwarmte was er een groote massa bijeengestroomd in de groote Operazaal der Académie royale de muaique Men gaf De Vestaalsche Wêrii urwlgd