Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1899

Ulrecte SiMMrwegverblndlngen mei GOUDA Wlolerdleiist 1898 99 AuKevaBgt 1 October TUd vai GreeDwIcb e lDi iOTTiiDaii i Tin UMds i 7 11 1 10 t U 14 0 U 14 10 U U 1I a 8i ii ti 11 11 i ir i u m7 4 11 4 M l ll Ml 1 11 7 11 7 11 Mi l ll 10 04 10 11 U ll MooidiMkl imirlM 41 t li n f 1 m t M f v Ml j lO U Ml 10 11 MUanrksk 7 11 4r II t U II 1 7 1 11 r t CtaMll 7 41 M d ia I M 7 11 l ll Ml 11 11 1 14 l ll 1 V 1 11 door t 10 11 MI J 4 T il f ll 1 41 1 40 lO lS 10 10 tl lS U ll IMI 1 11 I M 4 4 11 l ll 1 10 1 40 1 10 r lO 7 10 l ll 1 10 1 10 10 S4 10 14 ll M BMMfdas 4 41 i ii 1 11 I H Ml U U U II U ilM7 1 44 1 10 1 41 4 01 4 40 l ll 1 17 7 11 1 1 17 10 1 DoDttnaeailuE Oaptll 4 11 I OI r D t tM r M4 r 4 10 M7 f 1 17 U M Ie kl Hk Himvnkwk 1 04 11 n 1A H p f 1 01 t 4 17 M4 0 14 rtuigar moM dok lloordnoht l ll 1 11 dter i a Ml t 1 04 1 41 f bovvadiaa roorsien na Mda I lf a ll u T 4I I U 1 1 47 10 11 i a 11 14 11 01 11 47 1 14 1 0 4 01 14 1 10 l ll 1 4 7 41 1 10 10 07 10 31 Mn bevy k 1 O IOJ SOUDA DIN BAAS fia M e id 7 10 I IO 1 17 1 Mf 10 14 ll II 11 11 11 11 U ll 1 14 Ml 1 41 4 11 l ll 14 l li 1 7 f 7 14 7 11 M 1 14 10 10 11 U ll t nsli iMi MMrkaMll 2e t raHrZM wi i 7 41 l 4i t Il 11 10 1 1 a t 1 n 10 11 Ml 10 11 7 11 l ll V 11 41 l ll 11 11 1 U lil f Voarbarg 1 07 l ll t f Il f l ll door 10 Hwl l ll I OI Ml 10 11 10 44 11 41 11 IMI l ll Ml 4 11 l ll 1 17 l li Ml 41 M4 1 14 I M l ll lO II 11 1 1 44 iUb l ll Toorbarg I M 7 10 7 40 7 II l ll 4 10 11 11 17 lull IMI l ll 1 41 3 40 4 4 SI 1 10 1 11 7 10 7 M l ll lO N 10 11 1 41 f 4 M 1 11 r ♦ ZMUraMT urd 14 ï Mg 4 M 1 10 1 41 Urn lO M A i M M I W 0 d 11 7 41 I OI I OI la ia 10 14 11 17 11 01 1I M I IT 1 14 4 01 4 17 l ll 1 I IO 7 41 lil 10 10 10 l t 3t4l 77 3 15 l 8 53 II SM j l 88 il 3707 58 17 70S 41 11 11 8 l 183 S804 88 I tS 15 984 1 83 4 1001 3938 58 41 60 SI 3 4 18 79 3716 0 llOi 4108 II 81 ISO 98 1811 4380 1408 4414 80 78 1 07 45fc0 it 4659 0 74 99 38 833 17 7 1771 133 1134 I 31 7 41 93 74 I4S 90 10 1118 30 85 86 90l9 6704 911 38 41 411 45 85 9338 10 48 46l 73 65 7 30 9510 7931 9 7308 9616 30 88 71 9 38 80 9768 7580 9 18 77 I41I0 113III l 4 O 14134 11407 M 81 14841 98 4 11850 64 11700 73 45 14487 11873 49 76 61 11911 14501 85 SI 11173 78 74 99 71 14118 85 I 11113 II W1I5 14705 18 II 33 ei 88 71 18391 11018 114 3 97 11113 15111 61 36 71 18381 ii 85 71 94 18011 11417 39 61 11134 98 44 16S09 lllll 13 48 9t 18 16651 71 58 19844 3 46 16733 ut 168 I4 19S85 101 1 80DUA A1 8TEIDA H h d II 14 9 41 10 1711 10 4 11 inv d S l l l l Awl W t 01 I OI 10 111 41 1 1 00 17 1 40 10 01 11 17 Ajut C 110 II 10 10 118 l ll lil Ml 10 11 U 4I I u e n A i T ra o H i m tam 1 14 1 07 10 11 1M7 1I AA 11 10 jl lS 1 10 1 IT 4 11 I IO Ml l ll 11 14 Mf 1 17 J IO 11 11 1M7 Ml M4 141 1 14 7 11 I II I W 10 11 11 41 11 81 l l I OI 1 10 I S4 47 41 I M I IO 10 11 1041 11 31 11 01 1 37 3 M LM I II 4 41 I U M3 Ml 7 11 l ll 10 11 11 11 IM4 M7 4 11 II 7 11 Q O ll f 11 4 ♦ ♦ il l ll 10 11 U l 11 11 l ul 3 4 0 4 37 4 10 MO 7JI Ml tKiiOl f Ai 1 10 I M KRAÜKRin Er miii t wi iT gi iichiilcn i up ecu chlldwai lit v tt fcn liroitraaj z btiToalira I e rliildwacht itcluK Imt ma r rncr lniemand r troflpn VcKKEifiaDii Hrttm Dl vemiütidens v n lirandMtlrhtlnK in lul Windwr hotpl mhpu n nnf np niet M f andent U bcnutcn dan op het leit d t vele liolclgasti ri voor fcn anniii nlpc wnardc aan jowi lfn fii anderp kn tl iuirbi dcn bjj zii h hnddfn en op fen ttrncht dat di lirnnd aan twep kanten van t giUmw Ifgolijk Ik nit i pbroken BINNENLAND Bjj Kon bmlailin binoemd tot booifli praar in de lai nltcit der rocbl iift li crdhi id iiaii i i Rjjka ttnivcniildt te Leiden om nnderwg tr geven in het burgerlp recUt bet handel reeht ca de horgerlgke jeehtnvorderinu mr A Viswr advocaat en wethouder te toriovhem BJ Kon beslnit i Ie bet etal der Inapeeteors van bel niiddalbanr onder y naderi bepaald p vier M lot iiispeitenr van bet middelbaar ondorwO benoemd II 1 de Uroot direetenr der bDri eravondsehool en der ambaebt o e jool te Alkmaar ny Kon boKlait m tot iniipeetear van het middelbaar onderwij benoemd dr 1 I ampnrt direetenr eenor nmcentelöke hoogere DBrgersrhoiil met vHlfarigen eiirsnt te msterdani Men veriioekt on Ie melden dal er te Wravenhftge o a bestaan aen Brooden MoeHabriek en een HaagHche Broorttabrivk Aan i erBtgenoemrte dlrecteqr Kusaen hebben de slinblielingcn van den lateren t tl plaat De andere direetenr Koeter van Ijetkiep ütnat er gelieel Imiten Daar de verwarring buiten de tad tot allerlei mma onaangename minvattingen aanleiding geelt uilen onze eollegas elderi een goed werk doen als i de namen dier twee fabrieken alt elkaar lionden Het Diploma A voordezaiverv toepusaiug van het lorrespondentlewbrilt en vertrouwdheid met hel jHteem Htoize W ry werd voratrekt aan do Damos M A Dujk z b Nymegen O lodseliulk b V Oravenbaga 1 4okkeH z b Doetiiebi m M Pranger z b Stadükanaal K I L Hollmauu z b Hilverdnni jtertba de Koning b Hi wyk e 1 KüUWer z b Zeixt 1 Waterloo z b Amatordara en aan de Heeren H de Uraaff I b Rotterdam K Urnndy TecbniBcli Ambtenaar NtaatsHpoor IJtreeht H l erlon z b Hengelo en A Zilvold b Assen Over de prooluchrilten van I eandidaten Toor Diploma A moest alw zend worden beschikt Oemengde Beriehten M4 f ll UMda Otdn Wovd airwki MO Ml l ll Ml 1 41 7 1 I OI 7 H Ml Ml 7 4 UlrMhl I M 1 31 7 41 Llf I WM In 1 41 l tl I OI lltdaw 1 14 I I7 I M I I e kerk te Oversehie nog in laatste dagen aandacht trokkende door een peiineitryd waarby in hoofdzaak de vraag gold of zy g re tanreord of geheel vernieuwd zou orden ia niet meer Het bliksem nar maakte een einde aan baar leven zoodat geen ati yd van meiwchen meer om haar noodig is Tegen Zondag negen uur sloeg by een korte doch hevige donderbni de blikvuii in den toren biykonde uil oen Jiuntal kleine vlammetjes die tich vertoonden aan de spit die zich bjna M verheft boven het metaelwerk waarop zy ni t N iet veel lati r sloeg de vlam reed uit enwatOverscUcaanbluwhmiddelen bad a hbcht voldoende m de uniligg nde hniz n die benteodig do jr vallende takken vnar werden beittookt nat t handen Dorh ook de van Kolterdaiii nitgezonden Btoomspnil vermofbl niet veel Kort na half heil welk tgrt li i dipiir het nnrwerk nog dnideiyk werd jümifegeven kantelde de npit e ten gevolge Tan 4c wy vm Imuw kon het ni t aiHlnni ol z9 mopKt op de kerk tereeht komen Met een geweldigen slag w Td het dak van dit irehoBw verpli tterd zonder dal men d ianiit Ie loren veel bad kannen ribden Alleen de onderljonw van den toren taat nog en verlieft zieb 28 M boven den grond en van de kerk is niet veel meer ftver dan kale ninren Met deze kerk verdwynt een merkwaardig gebouw dalperende van lli Er waren ook tie ehilderde glazen met wapens en namen van dl vroi dsrhap eji kerkmeesters van 1721 in hel koor werd en welhord aangetroffen en tevens een bord waarop de namen iler predikanten die er sinds de lji formati optraden bik de predikstoel doophek eu banken waren op antieke wgze bewerkt wat ook liet geval was niet den toren die voor de helll vierkant voor de andere helft een bolronden vorm liad en in het geheel iti M hoog was De toren was niet voorzien van een blik el llcider en deze zorgelnnrfieid kost ons land eer eeii zyner weinige gehijQwen nit den onderen Ijd De assurantie bedraagt 40 mille voor de kerk en 5 mille voor hel orgel De sommen zgn natuuriyk onvoldoende 0111 de tinaneieele sehade te dekken Hier moge als lykrede een zinimedi herhaald worden nit het artikel dat Jhr Mr Victor de 8tner 17 Kebrnari wydde aan het gebouw j De kerk van Oversehie is een schilderai htig gelHin dat een gohecle geschiedenis aehter zich heeft Het is oorsoronkeiyk een Komaaiiselie tofsteenen kerk uit de He of 12e eeuw geweest waarvan do sporen nog aan het niiddj uehoor zichtbaar zyn ook de zeer aardige toren dagt ekent uil dien lyd doch Is in de Ue eeuw verhoogd on later van n sieriyke spit voortien In het begm der 16e eenw werd de tegenwoordige kerk gebouwd zy werd tydens den opstand tegen den koning van Hpaiije door deKotteidauisolie bezetting verbrand en horhaaldeluk o a in Kinl hentteld Uitwendig hebben die herstellingen het aanzien der kerk zeer benadeeld doch inwendiï is het gelHiuw zeei interessant De loren IS bepaald fraai cii sehilderachtiK D behandeling der zaak legen det gep kapitein V emer werd gisteren voor de Haagsehe Kecbtbank voortgezet De beklaagde was aanwezig en gat wederom biyken van zeer zennwnchtig te zyn Aangevangen werd met de voorlezing vanhet rapport van de nieuw benoemde deskundigen dr t owan uit s t ravenhane en dr Van Steenbergen 2e geneesheer in hetkraukzinnigengeiitictit te Delft De geneeshoeren komen lot de conclusie dat de beklaagde krankzinnig ia De deskundigenverklaren dat zy zouden gekomen gn toteen meer positieve wetenscha ipeiyke diagnose omtrent den vorm van krankzinnigheid wanneer het oodonoek had plaatsgehad in een gesticht Het O M wyzende op de niet beslissende verklaringen der de kundiïen aihtte het bewys van krankzinjugheid niid geleverd en hiindhaalde den eiscb van lü jaar gevangenisstraf I O I DA I TVIOH I tla Meii luetdt uit Den Haag In den qacht van Zaterdag op Sïondag ongeveer halt i én werden de bewoners van de jroote Markt en omgeving opgeschrikt door drie snel elkaar opiolgeüde revolverschoten gelust djwr twee politiebtiarabteg die handelend uo iite n optreden tegenover burger die iiarbtgemebt maakten Tot ra t aangemaand gal een der levenmakers een der beambten nadat deze zgn qualiteit bi kend had gemaakt een vuistslag op het oog waarop deze een revolverschot in de lucht loste Toen de burgers daarop gezameuiyk de ilitie te lyi wilden gaan loste ook de andertj politieman twee schoten waarop agiiiteii jter assistentie kwamen en de mannen naar het politiebureau overbraihti u Taal en Spelling I ezing voor t Nut Dinsdag l i Maart orrigendnm In t vorigp unmmer zyn drukfouten geslopen nl tUeiltn moet zyn tUnIm en voor het deelteken op nfn dmm as natuurlik een streepje k doeld I M 10 17 10 31 10 14 1 41 10 41 II U ll U ll 1 07 tl I M 1 41 11 14 11 10 10 01 10 14 10 14 Vervolg WM Mgne hoorders hebben we nu gevonden 1 Dat de Spelling van n taal van nature Imttiu is maar dat ze van iiatgre ook altyd etymologies dat is im oiutuê gaat wi irden In de Hpelhng is het dus altgd als in n huis dat tegen zich zelf verdeeld ia Volgt hier nu met dadelik uit dat Alle Spelling zirh zélf altgd weer opheft dat géén Spelling ooit ziJn kan voor de eeuwigheids De Taal verandert en de Spelling mét haar Dit ii n natuurwet Want n Spelling kan zeer Onloueties worden zodat de helft van de woorden ol meer loopt met het masker van z ii voorvader voor maar de neiging om tonetic te schryven om niet te srhryven het woord van houderde jaren geleden raaar het woord van heden de klank van nu blglt di i irworken Zolang de mensen niet met elkaar afspreken om de Spelling als ze in zekere tgd eindelik zo en zo geworden is nu ook zo te hondeu zal er altgd weer nieuwe fonetiese Spelling ontstUn dó r de ouwe heen en luUtat de ouwe In de geschriften van alle perioden van de taal kan men dit zien En ook al spreken de mensen dit af Kr zijn inderdaad tgden dat de mensen een zodanige zin voor stabiliteit on voor iimloriniteit in alles aan den fiag leggen dat ze de van nature veranderlike spelling als t ware dwingen tot n compromis tot n roMipromis van de iu haar werkende tcgenstrgdige krachten en dan heet eike zich door t werken van de lonetiese keiging voor dsende Iwyidng van t nu vastgestelde een oul sis iemand dan m eij ik aorl met een l schryit en than zondt r h dan is dat n ont Maar tegen het ijwihgen tót uniformiteit zal op den duur iiltyd weer reaksie komen daar zal altfd weer n tgd aanbreken dat de mensen weer stérk gaan voelen de realiteit van de taal in Aan d i de realiteit van lit ilinl dat zg die klank gaan voelen nu lielhebben als het eigenlike leven en de etymologlese Spelling als mummie als iete doods als iels wat begiaveu moest worden Kn d n gaat weer biyken dat al wordt Spelling altgd by t veranderen van de taal van nature rtymológies immers door de kracht der gewói mte en door de macht vaii het véórboeld dat de oorspronkelike kracht die de spelvorjuen schépt de lonetiese neiging niét ophoudt op haar beurt in de Spelling te heersen Dat spelling altgd weer verandert ia n natuurwet en die er zich als dt lyd van verandering gekomen is tegen verzet verzet zich tot z n eigen scha on hy verzet zich te vergeefs Gaat het niet zo met al wat des mensen is met onze instellingen en met onze denkbeelden W f kennen nu Mgne hoorders de natanr van de Spelling En ik heb n tot het inzicht trachten te brengen dat ze n natnnrprodukt Mav het zal u niet ontgaan zyn dat ik zoeven van n niéuwe een derde laktor in de spellingvorming gewaagd heb nl van wat men wel eens met n zonderlinge term de willekeur den mensen noemt Ik zei immers de mensen van zekere tyd zeggen somtgds z4 zal de spelling na voortaan zyn Ik had er by kannen zeggen de mensen van dien tgd wijzigen dan zelfe wel de spelling Kn in t begin van m n beloog hebben we de vraag gesteld IUaf men de spelling wyzigenV Klinkt ook deze vraag eigenlik niet alaol de meni bAven de natuur stond alsol hg er ten slotte nit pure willekeur over te beschikken had hoe ol de Spelling zgn zou In de grond van de zaak en ftp die grondmoeten we nu zien te komen want anderszyn we niet waar we wezen moeten in degrond van de zaak is die vraag inderdaadgekheid Want wél kunnen mensen met bewustheid in de spelling ingrypen wel z ab v de tgdgeiioten van De Vries en Te Winkelhet samen over n bepaalde spell ingregelingeens geworden maar ze regelden nl t nit willekeur maar omdat ze t niOt Uiten konden Kr werkte iets in hun dat hnn daartoe drong en gegeven alle omstandigheden werd die drang ook n dwang En meteen was n dwang dat ze de Spelling regelden op die m dit maiffer Want wanneer b v De Vries en Te Winkel tot deze tegenwoordige jongere generasie behoorden dan zonden ze niet meer zgn De Vries en Te Winkel van toen ze zouden niet willen wat ze toen gewild hebben 01 ook wanneer ze hoezeer zgnde van deze generasie toch van zodanige natuur en opvoeding eu op kweking waren dat ze zich noch in strgd voelden met het geslacht van tegenwoordig dan zouden ze toch geen drang voelen tot het ontwerpen van n stelsel als dat van 1865 ot ook indien ze er onder bizondere omstandigheden toe kwAmen dan zonden toch de mensen van nu die spelling niet meer accepteren Kii zo staat het ook met de mannen van de Niéuwe Spelling Ook hun willen i iet j en willekeur In Itjtiö zouden ook zg ders bijibben gedacht 01 zo een enkel man uit kracht van z n eigenaardige natuur b v n Koorda uit kracU yan z n bizonder sterk FriMt natuur n Spelling als nu deze nieuwe reeds toen gewild had en dit is inderdaad het geval dan zouden de mensen van toen toch z n denkbeeld eenvoudig schouderophalend hebben aangehoord en hem alleen hebben laten staan en ook dit ii gebeurd Nee wy moeten niet vragen Ma men de Spelling verandaren y wef moeten eenvoudig dit konstat ren in sommige tyden kAmen de mensen er toe ze worden er toe gebricht om mt ixwutiJmd in te grypen Zo was het op t laatst van de XVIIe eenw zo was het in de XVIlle zo ontstond in t begin van deze de Spelling Siegenbeek en in 1865 die van De Vries en Te Winkel Zo is het nu weer Zi konden het niet kiten en ook wy w worden gtdrm En de kracht die dryit is de kracht die werkt in t gehele mensen samenleven van n zekere tyd dat wat men met n te weinig zeggende term de geest des tyds noemt Ook het bewuste ingrypen in de Spelling de derde faktor in de Spellingvorming geschiedt met noodwendigheid gaat niet werken dan als de tyd daartoe gekomen is ol het geschiedt ol niet geschiedt het hangt aan het grote geheel dat samenleving heet en dat een deel van do natunr is in welke fase ol in welk stadium hot grote geheel zich bevindt Kn welk was nu het Spelling iedee dat zich in de hoofden van De Vries en Te Winkel en hnn toenmalige en noch tegenwMrdige tgdgenoten bevond en bevindt en walk bevindt zich nu in 6nze hoofden V Na myn betoog znlt n van zeil inzien dat er priusipieel op twee manieren over Spelling gedacht kan worden óf men voelt voor het fonetiese 61 men voelt voor het etymologiese voor het etymologiese gevoelt die zich yn tifftn voord weinig bewust ia voor wie iets zeer reëels is dé iMUr die hy heeft leren schrgven die hy altgd geschreven ziet die zich sterker bewust is de klank die hg zegt en hoort voelt voor het lonetiese In de dagen van De Vries en Te Winkel voelde men de realiteit van de klank maar zwak IVTdl vawlgi Posterijen eo Telegrapbie Vacante directie Postkantoor Uroningen laarwedde f 3600 benevens eene toelage zoolang het gemis ran vrge woning duurt Pensioensgrondslag 1 00 Borgtocht t 18 692 reeêl Sollicitaties in te zenden vóér 6 April a s Benoemd 1 April Ter directie van de Bgkspostspaarbank tot adjnnct commies J H van den Berg J Altena K 1 van Braband O J B Merstraaz van Tienhoven en de Jonge Oudraat allen thans klerk tot telephonist te Amsterdam mej H C ü Hoek mej A P Kcverling mej Parrée enfmej J H Scholen te Arnhem mej C M Sissing te Vlaardingen mej fH P J K Heise te IJmuiden mej M L Bronkema en te s Hertogenbosch mej T H Ouwerkerk tot brievengaardér te Oosterhesselen ü Scholten ïthans postbode te Ekaloo 1 Mei Tot directeur van het postkantoor te Amsterdam W Chevallier thans in gelgke betrekking te Droniiigen Verplaatst 10 Maart De klerk der postergen en telegrapbie 2de klasse W Uab van Amsterdam telegraafkantoor naar Harlingen 1 April De klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse H van der Horst naar Mselstoin E Huizuig naar Deventer telegraafkantoor en W A Brey naar Zevenbergen allen van Amsterdam telegraafkantoor de telephonisten mej W M C Comelissen van Haarlem mej C C Ruyter van Vlaardin en beiden naar Amsterdam mej A Heringa van s Hertogeiibosch naar Haarlem mej H S Bronner van Arnhem naar sGravenbage en mej E Winkel vai Umniden naar Utrecht Eervol ontslagen 1 April De brievengaardér te Beek gemeente sHerenberg li JQerritsen Overleden 7 Maart De klerk der postergen Iste klasse A van der Wal te Borkeloo De verplaatsing van de commiezen der telegraphic 1 L Schlang en A G C Baleidyk gaat in op 1 Mei in plaats van op 1 April a 8 AT JEM De correspondent der N R Ot te Batavia seint onder dagteekening van 20 Maart De troepen van Van Hentsz bereikten Tamseh Panglima FoUm vluchtte naar Oeumpaug De pretendent sultan is in de wonden Van Heutsz vervolgt hem Een later telegram van de correspondent te Batavia luidt Van Heutsz vertrekt naar Samalanga By het departement van kolonién Is ontvangen het volgende van 20 Maart gedagtoekende talegram van den gouverneur generaal van Nederl Indië j De beide respectieveiyk van Scgli en Selimoen uitgerukte colonnes bereikten den veertienden dezer Tamseh Vgand ontmimde zyncatelliftgen bi den nacht van den dertienden aonder verdediging In verschillende richtingen wordt gepatrouilleerd fiwraadbeldstoeatand goed De Indische correspondent van het H ndelablad seinde gister Se cavalerie is den negentiende s middags teruggekomen De vyand verliet in den nacht van den dertiende eene sterke stelling by Beniet Beide colonnes bereikten xonder eenig verlies Tamseh Polim vluchtte naai Oeumpang d pretendent is in de boiachen gevloden De correspondent van het Handel8blad seinde nog het volgende hengeiyke nieuws D Pretendent Sultan wil zich overgeven Zoo vallen ze éin voor ëin de hooidenTan het verzet de eene door den dood deandere door zich te buigen voor het NederUndsche gezag dat hun thans te machtig biykt STADSNIEUWS 80ÜBA 21 Haart 1899 By do nitceten Koch eu Knnttel alhier is verschenen het nieuwe Adresboek voor deze gemeente dat gciyk vorige jaren uitmunt door practische inrichting en nette nitvoering De ervaring heelt geleerd dat op het kantoor in den winkel in de huiskamer vin onze ingezetenen het Adresboek telkens met vrucht ter hand genomen wordt en ieder zal zich dus in z n eigen belang haasten wanneer hg het nog niet heelt aangeschaft het aan te schatten Het bevat ook evenals vorige jaren tal van advertentiSn In ons nummer van Zaterdag meldden wg dat de brand bg den heer Sprngt was ontstaan door het jgynvallen van een kachel naar de heer Sprngt ons verzekerde was dit niet alzoo de oorzaak van den brand ligt dus nog in het duistere of om een meer geykte term te gebruiken oorzaak onbekend De heer E C Surmondt Mz is gisteren benoemd tot directeur der Uastabriek te Edam genoemde heer was voorheen werkzaam als technisch ambtenaar by de verbouwing der gasfabriek alhier Waddihosvesk Maandag middag geraakte het zoontje van den landbouwer K alhier onder een wagen geladen met pulp ot moes met het ongelukkig gevolg dat knaapjes rechtervoet geheel ontveld en gekneusd werd Woensdag avond 22 Maart ten 8 ure precies hoopt het Fanfarecorps Jondordia alhier onder directie van den heer C C Kegt hare eersto uitvoering te geven in lokaal van school D Keibpes a d L k Ter hoogte van dezalmvisscherg de Merwede te Kralingssheveer is de schuit bevaren door schipperKalkman wonende alhier en beladen metly nkoeken omvergeslagen De opvarendenwerden door visachers gered as 8=qqig=ga5BBge Rechtgaken Door de politie wordt opgespoord de wed W nit de Molensteeg te Rotterdam die verdacht wordt van verduisterbig van billard dat zy van een firma te iouda op afbetaling gekocht had en hetwelk zg na een klein bedrag voldaan hebbende aan derde verkocht heeft zonder hare verdere schuld at te doen zy is voortvluchtig naar Parys De rethtbank te Rotterdam deed heden uitspraak in de volgende zaken M H Slot fabrieksarbeidster die het kind waarvan hare dochter bevallen was verdronk in een sloot nabg Schiedam tot 5 jaar gev atral De eiach was 10 jaar De rechtbank verklaarde haar niet schuldig aan de verzwarende omstandigheid voorbedachten rade W Uoosens zaakwaarnemer wegens verduistering tot 4 maanden gov strat Vrygesprokeu werd J P van Lier vroedvrouw te HiUigersberg beschuldigd van het toebrengen van zwaar lichamelgk letsel by eene vj onw De eisch was B maanden gev Eveneans werd vrygesproken H L Tobias depothonder der firma Boele beschuldigd van verduistering van f 100 VERSCHEIDENHEU In de utoomtram Boer Eh ik docht dat een kind hier vry was van betaling Conducteur Ja als het op den arm wordt gedragen Boer Ik zeg dat is ongeparmitteerd I Hoe kan ik die groote dikke meid van 26 jaar op mgn arm dragen P Een miUionair te Londen met name Stem zyn vermogen wordt op een vjjt en dertig millioen fgulden geschat is krankzinnig verklaSïrd Hg verbeeldde zich de prins van Wales te zyn en wilde als zoodanig Marlborough House het paleis van den prins binnendringen Den dood van president Paure schraal hy toe aan schrik op het hooren dat hy Stem opgesloten werd gehouden Hy had ook de gewoonte om in de handen te gaan klappen soms een hall uur lang aan éen stuk dat deed hy om de geesten van Napoleon en Wellington op te roepen Burgerlifke Stand ÖEBOEEN 17 Maart Maarten Johannes ouders G L Hammer en L C G Spee 18 Christianna J seph ouders J L Zwarts en M Verby Sara Rebecca ouders A van Maaren en H G van der Ree 19 Arie ouders C Noorlander en 8 van den Heuvel Johannes Comelis ouders J C K mp eii F van Hattem Johannes Jacobus ouders H Bosman en 8 C Serton Beitns ouders J Baapis en M van der Veer Pieter Baatiaan ondera N Cos en N D Prince 21 Maria Cornelia ouders J P lie Graal en L Burger OVi RLEDEN 18 Maart N van VUet hniiTT van H Schrave 60 j A Bünig 76 j B G J van Dentekom 67 j 19 J jH ten Bokum 64 j 20 W Wildacbat 167 j J £ van der Burg 2 j Oilvxigen de Nouieaulé s in PARASOLS bij A van OS hx Md TaiUnr Kleiweg E 73 73 OOUHA tnislerdain Tikn U an Beurs aii II MAART Hasiau Un Nmi w S I 171 dito dito 400 3 Ml i dito dilo dito I lil HoiiajaOhl Gou II 1111 811 loi iTAUallMlrdTIDKlMI 11 1 10 Ooi niia ObL in pipur 1818 1 14 dito IQ nlrerUrl i i M i PoiTWAL Oil met ooopon I dito ticket 3 II 101 101 371 loiV loiv Il 741 107 103 V KniuxD OW BinMnl 1114 4 II due Qsecint DeO 4 111 dOobiiRothi IU jjli lo m Hop 18il 0 4 ll i dito b goud iMO 1883 I dito diUi dito IIS4 i 101 8 A n Parpft Mbald 1 81 4 11 Tinaiu Q r Co l UjOj jvi 0 Wniag Hri D Il OM lMaiBgMr 0 ZuWiAw Run I obl 18 1 taiioo Obi Buit Bob Ulo Viaimu OSI onhep 1111 Awnuu Obli ti n lavi 3 BotrnuiH Stal e i 18 4 3 Nio N Afr H nil i uad Arendh T b Mu CrtiJortan I liMAAUeh npij dito Ar i Urpotbeekb pHudor 4 C ll M j UrVoi t nn nd Ur Uïpolbtkb p n lbr 3 II Nist ud ch6 bANk und 10 11 Nad Hands muttnb duo U4 N W Pm Hjp i patidbr 3 100 m Hjr iiii orkb pan I r a i 100 Ui Hjr otbiKHb d to IV l t Mi O t HoDK ban auiil Kutl H ntSa baiik pandb 4 Aitiiuia Kqii bypotb pan ib i 10 II Mal L O Pr Li n art N D Holl U 8po r Mlj a ad Ill Mij t iBi I f 8t 8p aand Ill K l I d 8 nrwegm a d 110 Hail Zuid Air 8i aand a IU Ito ilo Ito ISll duo i 100 iTAillSiKKir I HS7 S A ïobll 17 Zuid Il 1 8p mij A H b 3 ll L H Wa anbna Wfe en aand t 180 ailuOr R 8pw M obl 4 I BaltiMbs Itii aan I Pa V a d to aanil Uaai I m it a i d i 101 mt Oil At p kap op 4 lOIV ai 8p M 0 I I3V JS lil ilitu ubliv 1 10 Am UXA C C 144 140 1 114 M tri Ha 10 TDi n O Mii K na i t i a o 14 N rork On o k Wi a i d 1 dito Penn übio uhliv 8 Oragoii Oahf tjp i ogd 8t Haul Ulo t Uaoit nb 7 O Pao Houf liin ob Ig I dltn dito Li o OuL la b p O I 0uiali4 Can aoutli Ok t f aaa i Vm C IUII kNa l h d i O Anitard Ommbaa Hy aand Eotard Tra Maa a and Xati 8ud ABaturilam aand 8 tad Bo twriiMin am l 8 B un 8tad Aot arpeallsrii Bad Bmaaol 18 8 l aae TiieiasE iu lrO srlanb 4 Oom StaauletolK Ibin i E E Goal B Cr lH8ilS SfAHa Blad Madrid s 1481 V D Ter B i Avh 8po o rt 137 Ok a k N lil W il flito Win iu HM II I 7 Da r raSi br Spin mn i lllii ou Oiiiilr II ud I LHilaT k Na hvl II Jen n Mali o N Bu H Ie p s 1 1 I 100 ü7 00 100 100 118 111 SS 11 D 8AM80M Markf GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in MOS mi COSTUMES en V oorjaars Capes 360 Staat8loteriJ Ie KlaiK Trekking ran Dinidag 1 1 Maut NO 150 e 8000 No ISSsa an 8 891 ieder 1500 No 8810 1000 No 8808 401 No II 7 eo H5I7 ieder 00 No 818 8307 141 1 0I8 1781 so 14440 ieder 100 Prijaen van 0 1S61 II 1868 i 68 7 18717 38 41 81 IIIOI 15781 1 8 7 83 15 8 41 16044 60 K113 90 16878 81 677S 8344 1810 78 810 I 7 8443 I 81 18 i 48 II 78 85ir 003 48 80 8817 7 II ia 14 1087 18 87 SU 13711 10945 IS843 il IS 18 15 11117 13131 81 81 57 8811 81 SOOS 118 10 41 aa 41 47 ItlOl 85 81 317 3170 1 01 418 3818 88 80 87 O 41 II l 01 ooo 65 11 71 73 1811 40 41 47 4 51 78 91 II 88 16 i7 17034 51 17101 1 1 17 65 17 15 8 17303 41 l 07 I 6 7II 31 74 11611 40 5 II 85 61 17400 19885 41 I7 0 b08 88 11 l 48 15103 71 85 1178 77 16 88 11817 8 7 IISS8 ll 0 15 8 93 S l OI 88 51 11 13143 11554 llIOS 81 7707 71 31 lOi 70 Si 101 11 54 II 71 Oinill 33 10 54 10318 77 61 7 4110137 58 4 60 1056 3 11618 8 80 10 6 87 1101 61 10 tl 1 io g5 8113 1010 1 S4 87 19911 I7SI7 10045 U684 49 3 IIISIO 17710 10817 1140 4916 9 70 1000 7 118 6144 8810 68 59 10 91 81 VI 5130 415 4 t 15 41 8668 81 1841 5101 1700 78 l 5601 li7 37 17850 41 11 77 8 10401 17947 80618 18046 10746 1 18135 48 61 77 91 18101 94 IStS 10843 41 49 13411 15819 UMI 16 18 1I788 13601 81 II 5 i 60 I0 41 68 IS49I 13400 14771 60 AD VERTE WT IEN Te Hnur terstond ot later een BOVEiniIlS Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Kluweelen Hingel No 612 TANDAIMS K CASSITO fonda Turfmarkt I S I H K KK V H KKi MAANDAG DINSOAO D0 DE1IDAU n ZATKKDACi van II tot A imr W0EN8DA0 aViiUDAUTan Itot aar ZONDAGB niat J iTAND£FA700EDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVftRKN en MAKEN van llcereii eii HiiKlerklcedliig tegen de meest concurreerende prezen g Zie de Ktala jfe AHMEirzona Afdeeling WEKKVEKSCHAFFINÜ roor VHOUWE N en ME18JE S enoak NAAIWERK aao huis voor aan nette Naaister loliehtingen raratrekt Mej HilLT SEli Oouve C IMa Stollwerck sche 1 BorstbonboQB gifcbiioeerd na vooituhrift vu den 1 kon ünivwaiteiti Proe Oefam Hofrad Dr HlriMt Bmn heUxn sedert 60 Jsren ala TsachtoDd middel ttgeo hoealan h MoUie d Ol aandaaning der ademingsorganoi nititoakenda dienaten baweaen B j apoedigo afiriaaeling van wanne en koude lueht u t byzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pakjea i 25 pent Altm virkrijgbaar