Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1899

No 7846 Vrydag 24 Maart 1899 3Tste Jaargang fiOüMHË COIRMT iVtèiia en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Tapijten GordijnstofFen Tafelkl8e len Behangselpapieren enz enz Firma B DE JONG C o m w OS M CD SB m Teleftttti II K ADVEKTEN lËN worden ge laatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Annbiweh nd T leffMB n M De üitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zön en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Indien g niet will hoesten gebruikt d llnwag bakntonde n wweldbcroamde Superior Bniiveii Borstlioiiig Extract mt mH uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VAM CilAH4 Co en llaagf Uifleverjnciers OKAMDtl MAOAamS DU PriDtemps NOU VEAU TÉS Wy verzoeken de Dames die onn geiltnt treerd mode album voor bet Zoiner e oert nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II JULES JALDZOT C Paris Hetzelve W Frdt daii mnxaand ijratlit en franco toegezonden Bestellingen van af i tranen vrijl van alle koKteu aan bnis met J verhooging Hfl H Mid l f H N Geoomblneerde NATUUR GENEESINRMT1N6 lioor planlen krulden uiiiui walcr Hebt lacbt fiu liironilcri iKhfindcluiK van ze Bttwzifktea verzwnkkttijjeu lis gevnlg vm lü ban liKe leefwij c of jeiiuilige tmitcieiiorig lic lm hoofd en riigliulen blefkiucht lUaaf lUdeu Kleehte bloeilimrufing lekten dfr stofwIwielInK borstiyden rheuniallmuuii iBwhias vlwlitcn eii limd ltklcii HiUijk pen iion Kxterne tichaiuleling in siïct lale gevallen l roi HSCtttt op Aanvrage tralla en franco Saaatorium Arentsburgh VOORBUlUi Ijij Den Haag aan de eeatbnlg TE HUUR ïMtSTOND ÜF LATER een BOVENHUIS s Adrea MABKT ii8 TANDAUTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPRBEKVRMN HAANDAO DINSDAQ DONDERDAG u ATURUAQ van tot S nur WOBNSDAO MVttIJDAQvan llatS anrÏONOAQS niit HOLLANDSCHE m rnnnniiii rnnnnHirmif AMSTKHUAM PryaaotwriDg t Oblna Congo a tofthee 46 en 60 o Qrot 60 66 tekkero 60 Souobon 76 Oaurige BO Congo 100 4 66 OntbUt Tbee NamUldag Tbe AIImd vatkrügbaar bg P H J van Wankum OOthMVttt U ti Bda Dnk vau A BRINKMAN i U MICUIVI MIKUWX WIEUW iEHl HlKT VODK Uaclitlicliten Koffie en TTiee liten Welke 47 uur branden k 3 en 6 uur brandende 3 oent per itnk Eenig Ag k voor dauda en Üoutnkeo IZ AK CAT8 Papiermolen GOUDA Viud u dit niet goedkoop en a en iakkelijk 7 Hen beboeft bienroor geen Olie goöu Olaa eTl Alleen een lucifer aanateken U noodlg Oebeel aonder gevaar voor brand als ook londer reukj t WICr2sri3 A tTIDELJLI E3iT I S Kort ovenicbt onier PrUiooarant Cd HHKHBIKS l ale en Gold Dry van al I 1 W per 12 Hem ROODI en WITTE I ÜRTWUNEN 1 5 12 5 MADKUA H droog en loet 18 12 VKRMIIITH lo Turin 1 50 flescb HüDEdA CHAMPAGNE 1 75 O 5 OHNAl A I 1 75 I 2 25 1 2 75 1 3 25 3 75 en 6 J J SCOTCH WHIKKY 2 25 S t BORIDE TJ2 § SI S 2ft Pef Fl Per Ank 45 KI I g as LINTRAC I 0 85 Nto I 27 75 S a CHATEAU VALROSE Ü 75 31 S S i Ht ESTEPHE 0 85 i g st EMILION 1894 1 42 C Ti 3 PAUII LAi 18 8 1 25 53 S 2 S UHAVEH Witte Bordeaui Ü 8U 34 IP O a SAIITEKNE 1 42 aStT O S i ELTINGER Moezel 0 90 37 50 50 a l BOURGOGNE 1 10 47 Sj W De HebHehen zijn in de prpen begrepen en worden i 1 ets stnk ternggenomen S Bti elke boevcelheid virkrjlgbaur bij tt Oo s Mellantbe l i l i laidil i dor m M Oo a Mellanthe Kiakhooit ft ro Mellanthe jieaueit k 0 I oml al job Oo i Mellanth ia m aea bu ilo ft Co HeltantlU iaat foortdureml ooilar Solmkuiliig iMwcliL ft Oo a Mellanthe helpt oaharroepalijk ft CO a Veliantbe U twkroond nat Karediplo l ft Co a Hellantbe ia bekrooad nat Qoaii Oo S Mellanthe b kroona toet Zil er ft CO B Mellanthe i arkrggbaar ia acoa van 4b fc rO te CM ft SBAIK L xv aAW VAN 80HAIK VAN SCHAIK VAN 8CHAIK VAN SCHAIK VAN aOBAIK VAN BOHAIK VAN SOBAIK VAN CH I A BOUHAN MoordrMt J C RATBLAND flotVop B V WUK Omdnairr M KOLKMAN WdMiiunmi n ROLLMAN Bodtgrmm PINKaB NUuatTkerktd ljKél Firm WOLFF Co Wartbaven 198 fAwf U MIBBlBB K timeg K 100 Gomla g H V MILD Veerakal B 126 te f o a De flrina T CRfeBAS Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VEBGEER GOyOA LEVERT EOFLATTEN ÏSGIITSATEN EU LUSTSS ook volgens op te gfven Profle Sptiedlge aflevering NeUe fltvoeriiii Coneurreerende prijzen Vloeibaar GOUD en ZILVERBR0N8 om tejrergnlden en te verzilveren in verkr gb ar in flaconw van en as eemt bj J VAN OI IE KLEIWEG o 2 Goiioi GEVRAAGD voor uitgebreide Kaarten en Zeepfabriek in een groote stad van Cfttt een persoon met bet vak volkomen bekend en in het bijzonder met procédés van verzeeping aaponifleatie Bekendbeid met Engel ehe 1 1 Frantehe taal vereischte Br r onder lett E Z Nederl Boekhandel St lacobsmnrkt 50 AsTVfzRPZ Ulenw oaavelroflcB Trof nr l iabera welbekaiid nunr siAeiT iLixia AIIms tckt met FtbriekJmerk tot Tourtdnrende radicale a lekere genezing van alle lella de meeat hardnekkige nenvW Mlektea vooral ontaiaan door laldwalingea op jeugdigen teeftpd Totale genezing van tike iw te Bleek eoebt Benauwdhei Hoofdpnn Migraine r Hartklopping Maagpljn alechte apgarerteriag Onvermogao Impoteni PoUntiona enz Uitvoerige proapeetuaaen Prijapar Dauli B 1 H i l dublxlo laaak 8 CentraalDepfll Matth t i VeRt ZallboiaaaaL Popau M Ctóban k Co Amaterdam P Happel a GraTaaliage I Halmaana da Jaag J Cia BoHndaa Woltr k Co GiHMia an bi alia drogilta Te Huur terstond of later een T BoyeiHUis Tc bevragen Kantoor van Vaste Go iIereB FlBweelen Hingel No li612 OlTVAKCfEN alle soorten 8CH0ENWEBK TO êat seisoen 1899 Oeeu beter adres als het NgordbrainidKh SduwR Laanemiugaiiii KLEIWEG E 30 tegenover de leiweg8teeg Alle reparatien en aangemeten werk Aanbevelend p C SMITS V11U uuiiuuuuily e at laataU Akouneneat roorMelllar Donderdag 23 Kaart 1899 Vereenlgde RoUerdiinsckc Tooieelislei LE GRAS HASPELS I B eg MBBBieB AJIeiuja Drama in 3 bedrijven Gevolgd door EEU STORTBUI Blijapel in 1 bedrijf Aanvang half 8 uuT f Gewuie bcjialiBgen en pry wi KIEZERSLIJST BURGEMELSTKR enH WETHOUDERS der lemecnte OOU0A Gelet op Art a8 der Kieswet Brengen ter algemecne kenm dat de Li t aanwij nde de persooen die binoen deze Gemeente bevoegd zijn tot het ktezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad door hen op nieuw ia vastgesteld en dat deze Lijst met de Lijsten der namen en voor namen van hen die van de Kiezer thjst ijn afgevoerd en van hen die daarop ijn gebracht van den 3n Maart tot en nit t den 2 in April a s v n des voormiddag lo tot des namiddags i ure ter inzage van een ieder up dejplaatiielijke Secretarie neergelegd en tegen beLiIing der kosten in afdruk verkrijgbaar gesteld wordt Voortsjwordt herinnerd dat eenjieder bevoegd ib tot en met den i5n April vcrwtering van de fostgesteld ptiezershjst te vragen op grond dat hj zclt of een ander m strijd met tk wet daarop voorkomt met voorkomt of nwt behoorlijk voorkoflllfc en dat d verzoeken om verbetering die met de noodige tukken vrij iijn van zegel bij hen moeten worden ingediend Gouda den 3in3Maart i89c Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS l c Secretaris BRÜUWhK BaUenlandscli Overzicht In den Franschen senaat heeft Dinsdag Fabre zijn rede van Vrydag hervat en betoogd dat de minister van oorlog had moeten optreden naar aanleiding van de houding van vele oBlcieren De Freycinet heeft er zich met het gewone praatje afgemaakt Wat verwijt men eigenlijk aan de ofücieren zoo vroeg hg onder opmerking dat hg tork nietr op algemecne aanmerkingen kon ant Woorden En daarop kwam als hoogste wijsheid van zoowat alle ministers van oorlog Men moet in het leger vertrouwen stellen en niet den indruk vestigen alsof het bescherming noodig heeft Het debat liep op deze wjjze dood Dat SOU zeker niet het geval zjjn geweest zonder de ons niet geheel dnidelpe tactiek van Trarieui om alles wat met de Dreyfnsen legerzaak in verband staat alleen bntten het parlerfent te behandelen Denzelfdni ochtend toch was een nieuwe brief van den senator bekend geworden ditmaal c en aan i Freycinet wien hij om iUichtingen vraagt over de bekende poging om den loop van het recht te belemmeren FEVILLETOX Uedenksclirl lttn ua een üclukioeker AiTNiBM DE Vondeling Nat het I ramck DOOR W NUTlERs Gij wüt dwrniee wggcn dat ge doorgaansbeter slaagt 4 f Zonder mijzelf te willen vlei Ti mlfnheer durf ik dat toch l eweren Maar waartoe al deze vragen die j lÜic u vreeW voorkomen met waar € Wel senigslRis f Wcbiü ik wilde u een voorstel doen n aardig voorstel Welk mijnheer Kijk hier gij kunt kiezen tus chen twee wegen oogrnbHkkehjk naar het naaste politie bureau te worden gebracht en den nacht door te brengen in de prrffectuui of mij een dienst te bewijieti en eep goudstuk te wrdienen De keus is nog al met heel moeilijk mijnheer Ik kies u den dienst te bewijzen en bovenal het goudstuk te verdienen Op welke wijze kan ik d tf Wij gaan de zaal weer in c 9 Begrepen lk zal jc een jonkman aanwijzen bij de eerstvolgende paiue aadert gfj dat jongemc ich h door alscbe inlichtingen over een der meest bezwarende getuigen tegen I icquart Dezen brief in zijn geheel mede te deelen dient tot niets wijl de feiten bekend zijn maar merkwaardig zgn de daarin voorkomende data 26 Ang werden door de Sub divisie te Batna aan den minister ongunstige modedeelingon over het karakter van Savignaud gedaan Nadat Labori om inlichtingen over dil sujet heeft gevraatgd stuurt generaal Dediizellr December eun rapport waarin bg naar jlat van 25 Auguhtus verwijst l i l eceml er schrijft De Freycinet aan Zurliiiden dat or twee Savignauds zijn en dat de een de scheJm met bedoeld kan zgn eu dat wel bedoeld schgut de Savignaud die ordonnans van Pioquart was en over wien deze zich tevreden toonde IK pecembar scbrgft Labori weer aan de Freycinet dat de door deji minister beitbelile man mei Sj viguand maar Roques heet en dat jnisl de stafmijjikant i bedoeld 4 weken Iaat De Freycinet dien brief onbeantwoord 16 Januari stuurt Labori eeft rappel 18 Januarii krggt hü daarop ten antwooid dat de inlichtingen over Savignaud zoji slecht zijn dat men ze niet uit handen kan geven of toeutaau dat Labori er afschrift van neemt Hoewel Trurieuji De BVeydnet niet beschuldigt blijkt hieruit voldoende dat de minister zelf diep in deze knoeierg is gewikkeld tenzg hg het willoos werktuig van zijn officieren is geweest eu maar teekent of als waar aanneemt wat men hom voorlegt Bovendier deelt Trarieui mede dat hem als een fait is medegedeeld dat Savignaud v6or hg werd opgeroepen te komen getuigen ecij bezoek heelt ontvangen van een majoor en een kapitein van den generalen staf die beiden in de zaak betrokkeai zjjii Dinsdag heeft het hof van Cassatie zgn eerste zitting gehouden over de Dreyfuszaak Of alle leden tegenwoordig waren wordt niet gezegd vele Ijjden aan griep vooral van de struikamer waar de heeren zich overwerkt hebben Het volledige hof bestaat uit 45 leden H veorzitters en een eersten voorzitter Het hof zul in de eerste plaats de vraag beslissen of de leden Petit Lepellftier en Crepon die tot de adviescommissie van onderzoek hiiorden en tegen de revisie waren aan de behandeling zullen deelnemen Mr Mornard de advocaat van mevr Dreyfns heeft een uitvoerige memorie inf ediend waarbg hg tot de conclusie komt dat deze heeren zgn uitgesloten Morgen Bal daarover beslikt worden Daarna heeft in zijn Hnkerjas ak een portefeuille van groen marokiJB Ah zool Gij maakt u meester van die portefeuille en brengt ze mij t Dat kan mijnheer t Ik t schauw dat aU proeve van bekwaamheid Gij neemt het aan J Welzeker mijnheer Maar wanneer die portefeuille vol bankpapter is is een goudstuk dan met wat te wem g Er is niemendal m de portefeuille dan ininnebrieven En mocht er geld in zijn d jn is datvoor u In uwe aanwezigheid zullen we datonderzoeken Ik zal doen ïat mogelijk is mijnheer antwoordde jonkman Het js mij hoogst aangenaam dat te hooren t betuigde de baron En hij het de hand los De zakkenroller was vrij Een oogenblik later betraden beiden opnieuw de aoal Bij de dmir bleven zij een oogenblik staan De baron maakte enkele gebaren De dief knikte Daarop wachtten beiden tot het scherm zon vallen zoiM een oord te wisselen En alles geschiedde gelJiflc door den baron vooraf beuaald was Zoodra liet jjordijn viel naderde de belangwekkende schurk den burggraaf en plaatste zieh zal lAsn aanvang worden gemaakt met hét onderzoek van het geheim dixssier In de Engelsclie pers verluidt met eenige stelligheid dat de onderhandelingen van Rhodes te lierlgn over den Trans Afrikaantichcn orwcg wel niet afgebroken zgn maar t Ch geen voortgang hebben omdat de Duitsehe geldmannen niet over ije brug willen komea verlangden waai bol g voor hun goede marken maar Rhodes vond dat zjj dien waarbol g waar het een spoorweg door Duit ich grondgehii d betrof van hun eigen regeeriag uioesteii zien te krijgen lloe het zij Rhodes vond de Duitsohers naar meu vertelt weinig toes chietelijk Het zgn geen Mamien van zaken moet hij uitgeroepen habbou De Kauch Guardian keurt op krachtige wijze den scherpen toon af dien Chamberlain zich verooi loofde kan te slaan bij de bespreking der binnenlandsrhe zaken van de L K RepubUek Wjj kunnen huh met voorstellen dat de bitterheid van ijjii woorden de spanning zal verminderen die tutschen de bdide landen bestaat I e taal door een verantwoordelijk minister m het Lagerhuis gebruikt is er op berekend k Transvalers in hun verzet te vorstel ken en datirdoor het bestaande gevaar te ver grooten Chamberlain weigert maatregelen te nemi tegen de Truisvaal en daarin heeft hij volkomen recht Ttfaar hij vernietigt de gevolgen die deze gemotiveerde en juiste staatkunde te Pretoria kan hebben door van de regeering der L A lierubliek te spreken in bewoordingen die zoo ze van eenigen Europeeschen staat gebruikt werden een ernstig gevaar zouden opleveren Zeker zal do speech die Chamberlain hield president Kruger niet aanmoedigen om hard aan t werk te gaan voor nieuwe hcrvonsingsvoorstellen hoe gematigd zy ook ziJn mogen De Weetm Gazatte is het in hoofdzaak met Chamberlain eens dit blad schijnt een andeien kijk te hebben op de dingendandc Manch Guardian want hg sihrgft Hoe verschillend is zgn tegenwoordige houding van de overhaasting waarmede hg drie jaren geleden in zgn zorg om alles ia orde te brengen de beruchte déjïêche over de Home Rule plannen voor den Rand publiceerde voordat die nog in handen van president Kruger konden zgn Wij zien in zgn verklaiing een bewijs dat hij thans inziet hoe dwaas hg toen deed achter hem O indien de roon van Martial de Freaitlx had kunnen weten wat hem bedreigde O indien een goede geest hem ingeblazen had Wat hem in deze oogenblikken boven het hoofd hing i Maar een goede Jgeeat was met daar om hem tijdig te waarschuwen De hand van den dief stond gereed tot den greep die hem rampzaUg iQVi maken deze greep zou Raphael vernietigen neerslaan terugstooten in zijn ïtaat van verworpenheid In dien greep werd hem een slag bereid dien een duivel aarzelen zou toe te brengen Het loutere dichtknoopeii van zijn jdi zou misschien zijn verder leven gewijzigd hebben evenals dat van vele anderen In dien greep betrokken Maar het was warm en hij knoopte zyn jas met dicht Be hand chtte nog steeds De vingers krulden zich om elkaar smolten als ineen tot één zeer dikken inger veerkrachtig vlug en onbarmhartig n eedoogenloos En Raphael praatte en schertste zorgeloos jmet zijn vriend En ie ellende algeheele volkome ellende zweefde over hem De greep werd gedaan De hand werd uitgestrekt terwijl een aantal bezoekers zich verwijderende een klein gedrang veroorzaakten De hand werd teruggetrokken tusschen de Vingers een groene portefeuille geklemd Én de zeventien brieven sprekende van verboden liefde gingen over in de battden van i om ipls t tiist hen wat hj nu opentyk moet verklaren dat niet gei ischt kon worden Verspreide Berichten t e ParybcUe correspundeiit van de Indcpt ndance Beige vertelt het vüljfendo over du btikunieuis van ecu der rechterN dio Drey s vtTuordeold hebben Hot gt beurd by Ki legeuheid van eou diner ten huize van een afgevaardigde te Kconen De offlcier wan uit Madagaskar turaggekeerd waar hij twee jaar had duorgebracbt Toen Ureyfus genoemd werd zeide by ait zich zülf het volgende Het geheime stuky Men heelt het ons in de raadkamer uiut laten zien en niemand heeft er om gevr agd maar voordat wy zouden stemmen werd ons een levensbericht over Dreylos voorgelezen op het ministerie van oorlog opgemaakt en daarin werd het veelbesproken stuk aangehaald Overigens w H dat geheel overbodig onze meening Mtond reeds veel vroeger vast Hoe nuy vroeg men verb sd Zeker nujoor Heary hatl als getuige en onder eede verklaard dat zjjn chefs overtaigd waren van Ureyfas schuld Ën dat was a genoeg I I e otflijler erkende dat zoo kalm en eenvoudig mogelijk waarop een der gasten vroeg Is uwe overtuiging niet gewijzigd na al wat er nedert Dreyfus veroordeeling bekend is gewordend Sedert anderhalf jaar ben ik overtuigddat Drevfns ons hu dig ü CI antwoordde deoffleier W De eorrespondent voegt hier b j dat hy de naam van den offleier niet mag noemen maar het was de laagste officier in rang onder de leden van den krygnraad van 1 4 Het moet dan kapitein Feystaetter z n van de marine imanterie Framkuijk Rrnstig is het bericht dat er in het laboratorium van het ministerie van oorlojf te Par K opniedw een ontplofHng heeft plaats gehad Dit is de zesde ontploffing binnen den tud van enkele weken in een Frunsiïhe militaire inrichting De eerste was te Toulon liagoübran de tweede te Marseille toen te liayonne beide niet ernstig daarna twee in een week te Boarges nu te Parp Hot wordt moeiiyk te gelooven dat er geen kwaadwilligheid by in het Kpel zou zyn al laat het ministerie dergeiyk geruchten baron de Maubert De dief had met iets wat nwar trots zweemde de portefeuille overgegeven en het loon aanvaard Hij ging fluitende heen Hij wist met waf hij gedaan had Bij het uitgaan der oper i gaf dü baron de Salluces een wenk Deze scheidde voor een oogenblik van zijn vriend en naderde zijn verderver Deze zeide iGij kunt alleen met Raplihel souijceren ik zal niet komen En de portefeuille heer baron moet ik hem nog stelen Hij sprak dit woord met bitterheid üit en keek verrast op bij het antwoord j OnnoodigH ffHpe Het w de baron de Maubert die een schuritenstreck laat varen Ik laat niets varen mijn jonge vriend M iar de portefeuille van mijn pleegzoon uw vriend reeds in mijn bezit iRccds in uw bezit Kn toen wij hedenavond samen op weg gingen zag ik dat de burggraaf ze nog had t Ziehier dan mijn vriend als ge t niet gelooft ziehier Daarop verwijderde de baron zich verraderlijk hartelijk lachende 0 € prevelde da jongW raaf onwillekeurig de vuisten ballende ideze man is de duivel ff hij ia oen xleeschgcworden boo e geest t Wvrit Vervolgd