Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1899

♦ Ulreeie Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 AaogevüDgeo I October TUd vao Greenwicb OOUDA ROTTSRD Hvke tcth 4 68 5 88 6 61 6 18 7 31 9 14 9 86 9 64 10 11 11 18 6 10 5 40 10 6 30 7 50 9 34 9 43 10 18 10 30 11 39 8 50 S 4Ï 4 05 4 40 5 85 6 17 7 85 8 9 37 lO lOi Da D treiaen ll £ 4 50 6 87 9 47 Ie en ie kl Btt a a a 4 67 a 6 34 a ü a reiziger moet xiob P 6 04 V 6 41 f r 10 01 g iMTeodien Toorzieo VM t O 4 16 4 84 6 10 6 65 6 47 7 46 80 10 07 lO SOl een bewij f 0 60 7 8 8 40 D a a e H door 7 46 8 11 9 9 88 9 63 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 I 10 89 1 54 10 86 9 01 10 43 2 08 9 47 8 10 4 11 64 18 08 19 47 8 14 OOCDA DEN HiiOrieg tuu 11 18 18 16 18 66 8 14 3 46 4 49 4 6511 80 1 8 5 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 83 5 88 H 18 46 1 38 8 49 4 16 6 1B 5 87 6 86 G 54 6 15 7 34 9 17 9 8 9 57 10 14 11 15 5 56 6 88 143 8 04 9 5 9 86 10 86 10 44 11 46 7 46 o 7 6 84 3 8 39 88 54 f 0 0 1 1 A A US T L R U A U louila 6 S 8 14 9 48 10 67 18 10 4 U 1 80 1 11 96 in l7 8 Anut W 8 01 9 06 10 85 18 48 1 5 00 6 37 8 40 10 0 U 87 lLmit C 8 80 9 88 10 60 1 03 1 18 6 16 8 68 10 18 11 41 lee lecH 4 80 3 17 4 38 8 37 8 46 3 08 9 07 10 19 lis 7 88 7 04 8 86 8 65 x S 10 51 11 45 18 SS 5 38 6 33 6 65 Uuorbt 6 86 6 33 7 4S 8 37 8 49 9 00 9 80 lo lj I0JI8 11 38 18 08 1 37 3 08 3 86 3 66 4 48 Wo 4i K 6 49 1 63 8 06 9 18 10 38 11 65 18 84 8 47 4 16 t dow 8 14 10 46 4 84 aait 8 7 9 M 8 a 8 88 10 68 11 10 18 11 8 ti9 3 40 4 87 6 80 68 9 07 10 08 10 34 9 10 9 88 10 64 mkCa 7 06 3 10 9 05 11 16 8 53 8 46 4 46 6 80 7 45 8 4 9 36 Amll W 7 80 8 85 8 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 9 48 10 34 11 10 Oouda 8 09 9 1810 09 18 618 68 4 47 5 49 7 49 8 4 111 tegenspreken Het zon ook knnnen zjn datmen proeven nam met een gevharl ke ontplofbare stof maar daarvan blykt uit deverstrekte inliehtingen niets en hiervan zou trouwens b j een ramp als die te Tonlongeen sprake kunnen z n En ten slotte kanhet toch altyd toeval 7 n Het bedoelde laboi atoriunf te Parijs is een klein gebouwtje los van het departement staande en uitziende op den quai He ri IV De slag was zeer Inid maar richtte geen andere scha aan dan dat de ruiten op de binnenplaats van het ministeri sprongen Drie heeren die in het laboratijrinra rkten onder wie de directeuii wcrdfc licht gewond Men is zeer spaarzaa i met inlichtingen IJe slachtoffers jan de ontploffing te Bonrges zijn eergistc on onder groeten toeloop van belangstellenden begraven Alle militaire en burgerlijke autoriteiten waren bij de plechtigheid tegenwoordig Amerika Dinsdag is in de gevangenis Sing Sing in den staat Ncw York voor de eerste maal een vrouw Martha Place door middel van den electrischen htroom terechtgesteld De deskundigen wai en zeer tevreden over de snelheid waarmede deze electrocutie geschiedde en alles ging zoo ordeljjk en zonder jfikeligheid als bü een of andere heelkundige operatie Ook de veroordeelde WAs kalm zij maakte geen sei ne zoggen de Amerik ansche kranten cynisch De eerste schok was zeer krachtig HBO volts en werd vier seconden volgehouden waarna de stroom op 200 volts geliraclil werd 56 seconden lang Na een korte poos werd de stroom opnieuw door het lichaam van de terechtgestelde geleid om zeker te zijn dat zij dood was Aan het lp waren bijna geon sporen van de electrocutie te zien en ook de gelaatsuitdrukking was kalm alleen bleef de mond sterk dichtgeklemd Mrs Place had uit jaloezie haar 19 jaiige ïstiejdochter vermoord en daarna ha ir man Vet een bijl zwaar gewond De brand te New York Het vermoeden dat de brand in het Windsor hotel liet werk zon zijn van kwaiidwiUigcn wint hoe langer hoe meer jveld Op de plaats des onheils is een individfi gearresteerd in wiens bezit voor een waarde van 10 000 dollars aan edolfeesteenten werd gevonden waarvan hij d herkomst niet kon opgeven Van den anderen kant wordt door sommige geredden verzekerd dat de dikke rook di j in het hotel opsteeg op het oogenblik dat de eerste alarmkreten werden gehoord een olieachtigen geur verspreidde Men meent daaruit te kunnen opmaken dat de dieven die in de algemeenc paniek hun slag wildon slaan den brand hebben gesticht door het behangsel in een vertrek met petroleum te bestrijken Anderen verklaren te midden der vreeseiyke verwarring onbekende personen te hebben 4ien binnendringen in een paar kamers Voortdurend worden nog lijken onder de puinhoopen vandaaii gehaald Ook vindt men van tijd tot tp kistbaarhedki waarvan do eigenaars echter onbekend dus vermoedelijk omgekomen zijn Op het oogenblik worden nog 63 personen vermist 6 7 86 7 88 7 39 7 46 7 65 6 36 S 48 8 49 8 66 9 85 Qoüdi Hoordr dit KimrwVak 0 alle BAfterdun 6 80 8 18 7 86 4 46 6 68 6 15 4 66 6 03 6 04 6 11 6 11 6 19 6 17 6 86 6 38 tUitUrdak Oapalle Kieawwkerk Uoordnofct ftrad Bond 7 311 8 80 KerentiuiMn MoarkB lle 7 48 8 49 Zoelanaeac Zegwutd 7 53 8 61 Voorborg 8 07 S OS Htm 8 18 9 08 l 0 iHage 6 46 7 80 Voorburg 6 68 a Zoetemefr Zemard 6 6 i aTanbaizaii Moatkapalle 6 17 a Qond 6 Sg 7 48 6 39 6 6 7 8 M 7 81 8 14 5 80 5 1l5 6 43 tettda OsAaw Waard Utraekl 8 08 Over de ernstige opstootjes te Havana worden jnog weinig nadere bijzonderheden bekend Maar het is er nog niet rustig Maand vond heeft de officier van politie Cassin in het hotel Inglaterra een Cnbaanschen majoor doodgeschoten Bfl de ongeregeldheden die naar aanleiding daarvan ontstonden werd een man gewond In de Btraatgevochten van Zaterdag en Zondag zijn drie agenten en vijf burgers gedood en 15 agenten en tusschen de 00 en 70 burgers gewond eenigen doodelijk Beloif Vreeseijk ongeluk te Schaerbeek Een treurig ongeluk heeft esrgisfermorgeli te 5 uur plaats gehad in het spoorwegstation te Schaerbeek nabij Brussel Acht werklieden van de telefoon waren bezig op de kap van liet station een dvadeahek te plaatsen toen door een verkeerde beweging zeven werklii d n onivergeworpen werden cu op het perron vielen De achtste die zich aan de draden vastgreep bleef er aan hangen tot men er in slaagde hem uit zijn haclielijke positie te verlossen Van de zeven mannen die op liet perron vielen bleef er een op de plaats dood de schedel van den ongelukkige was gespleten Een tweede die inwendige kneuzingen had bekomen werd in een naburig huis binnengebracht en overleed twee uren later De vier anderen hadden de armen en beenen gebroken zIj worden naar het hospitaal te Schaerbeek gebracht Hun toestand is zeer zorgwekkend BINNENLAND Het bericlit dat de Koninginnen na het bezoek aan Amsterdam van 11 tot 17 April naar Hoestdijk zullen gaan is volgens de Haagsche Kroniek in do N fir Ct onjuist Zij meent te kunnen verzekeren dat H H II M uit de hoofdstad naar het buitenland vertrekken om daar oen week of drie te vertoeven Dan is het plan om naar Den Haag terug te keeren opdat de Koningin in de eerste dagen der vredesconferentie de gedelegeerden nog daar ter stede zal kunnen ontvangen In Mei verlaten H H M M de hofstad echter vo jr geruimen tjjd niet om naar Soestdjjk maar naar het Loo te vertrekken waar zjj de vredos gedelegeerden nog een paar malen zullen ontvangen yoor oen groot diner en een garden party Naar wiJ vernemen zal de Nederlandsche legoering daartoe door de Krausche rogeeriug uitgenoodigd aan het in de volgende maand te Parijs te honden internationaal congres tot bestrijding van het misbruik van alcoholische dranken declnemt m en aldaar door twee gedelegeerden worden vcjrtegenwoordigd Sinds eenigen tüd lyordt onderhandeW over de overneming oer lijnen van de ftooischo Stoomtram maatschappij door eene nieuwe maatschappij iaat het plan door dan zal de fioüische stoomtram nog vó6r October a s veranderen in een electrischo tram De nieuwe ondernemer stelt zich tevens voor dl gemeenten welke door het tramnet onderling verl pnden zijn electrisch te verlichten dus de gemeenten Watersgraafmeer Di en Muiden Naarden Bussum Laren en Hilversum Ken moeielijkheid is iiog te overwinnen doordien de staatsspoor aan de nieuwe onderne ming niet de gelegenhSid tot Uet vestigen v an het station Amsterdam op hetjterrein van bet station aan do Weesperpoortwil geven Met het gemeentebestuur zal dusoverlegd moeten worn waar het nieuwestation der electrische tram het best te vestigen zal zjjn Gemeng ile Berichten 11 81 11 88 1LS5 11 48 11 51 18 58 1 1 7 1 14 1 88 15 D door II 0 H 11 35 9 46 10 11 10 17 10 38 10 48 10 1 10 f4 11 87 11 67 I D A V T C a I 10 67 18 00 18 10 18 38 n i4 11 88 18 87 0 i 8 84 3 60 5 04 1 86 Door de politie in IJen Haag zjjn aanhoudingen godaan in verband met den diefstal op Nienwejaarsdag ten huize van de weduwe Roos op den Loosduinschen Weg Nog steeds blijft het onderzoek zich bewegen in de richting van jersonen die geacht kunnen worden volkomen op de hoogte te zjjn met de plaats waar de bcandkns geborgen was jWintertemperatnnr in de Lente plaatst de tilobe boven haar artikeltje waarin zjj enkele berichten samenvat welke betrekking hebben op het ruwe weer der laatste dagen De temiieratunr is dan ook te Londen evenals hier zeer sterk gedaald In sommige districten had men 15 graden vorst in andere d iarentcgcn slechts vijf De sneeuw begon Dinsdagnamiddag te Londen te yaUen en soms in znlke dikke vlokken dat zij het gezicht meermalen belemmerde In een oogwenk lag en stond alles dan ook in zijn wintertooi In de Midlands daalile ie llu imüuii ter in den nacht van Maandag op Dinsdag tot op 12 graden Fahrenheit dus ÜO graden vorst Tc Liverpool begon het Dinsdagochtend om vijf uur te sneeuwen en ook hier spoedig in zulke dichte massa s dat het verkeer met tram en gewone rijtuigen daardoor groote moeilijkheden ondervond Te Mid heshire heeft men dezen winter nog niet zulk een hevigeu sneenwstorm gehad als die er Maandag en Dinsdag woedde Hetzelfde kan ook met vriJ groote zekerheid gezegd worden van Het bovenstaande geldt voor Engeland Ook andere landen hebben niet minder te lijden gehad Uit Kouaan wordt geseind jistermorgeu is het zwaar beginnen te sneeuwen de koude is geducht Eu uit Arras Sedert eergisteren Maandag valt de sneeuw onophoudelijk uit Lo ïans De sneeuw valt van gisternacht af ni groote hoeveelheid het is onnitstaanbaar koud en het gevolg daarvan zal zijn dat de plantengroei welke reeds mooi gevorderd was groot nadeel zal ondervinden 4 58 6 5 5 18 6 18 8 11 3 48 8 57 4 16 1 36 1 41 1 66 8 06 8 17 4 33 4 18 4 i M 6 16 18 88 l M 4 08 4 17 5 80 6 C 6 87 6 45 6 4 6 56 7 10 7 18 7 39 10 17 10 34 10 41 11 19 8 48 5 11 19 6 36 7 53 7 18 J 7 89 8 86 Uit verscliillende plaatsen van Duitschland en België gelijkluidende berichtjn Tries heeft in geen jaren znlk een sneeuwstorm gekend Het scheepvaartverkeer moest geheel gestaakt worden want geen schip kon de haven uit of in Over de geheele Adriatische zee moet een verschrikkelijk weer heerschen En aan de andere zjjde van den Oceaan woedt het onweer met dezelfde kracht Eergisteren hebben wjj melding gemaakt van het bericht dat enkele staten der Vereenigde Staten Mississippi Arkansas Alabama enz door een cycloon zijn geteisterd Noordelijker in Canada heeft men het te kwaad gehad met een sneeuwstorm welke een groote vertraging in het spoorwegverkeer heeft doen ontstaan Op een spoorlijn nabij Lewis is een goederentrein onder een sneeuwval bedolven Twintig personen die bezig waren den trein uit te graven geraakten onder een tweede lawine doch werden gelukkig allen gered hoewel het anderhalf uur duurde voor de laatste te voorschijn was gehaald In geen twee dagen is een trein genoemd punt gepasseerd Taal en Spelling 10 86 11 18 7 55 8 08 8 08 8 16 1 86 8 38 D door 8 50 10 04 10 11 10 18 10 85 10 84 IK 10 64 11 80 8 54 10 88 11 10 7 58 84 8 16 8 89 8 84 10 10 18 10 81 10 83 10 38 8J9 D door 8 56 7 66 6 18 6 18 6 S0 6 89 6 60 5 80 7 80 8 98 6 7 4S Lezing vooi t Nut Dinsdag 15 Maart Vervolg Wel was nu vooi De Vries en Te Winkel de klank al op zich zelf beschouwd iets reélers dan lionderd jaar voor hun wel was Taalverandering voor hun al niet meer koitweg verbastering maar toch staan ze histories op de lijn van het Klafcsicisme Vooral De Vries was n echt Klasiiiek man door familietradisie opvoeding vorming en door aard misschien Klassiek hier moet ik zeggen ook Klassicisties n Tiepies staaltje daarvan is in het firote Nederlandse Woordenboek de manier waarop hij beredeneert dat men niet moet schrijyen groter alt maar groter dan En hoe regelden zij dan de Spelling Wanneer ik u nu op t ogenblik vraag Kijk eens ehovén boomm met twee o s is etymologiese Spelling dat wil zeggen met éne o is t nftch geloven en net zu góéd geloven maar wij schrgven t met twéé o s omdat onze grootvaders in de da en van Karel de trote 1000 jaar geleden gelouven zeiden met n tweeklank daarom ter lierinneriiig aan die uiM klank schrijven wij noch tiDee o s als ik u nu ecus vroeg wat vindt u uu geschikter om t etymologies te doen of maar eenvoudig zonder etymologie wat zoudt u dan zeggen Ik hoef het niet dadelik te weten Maar De Vries en Te Winkel hebben gezegd in de dagen van Karel de Orote was het geloiiven wij kunnen al die woorden die vroeger u on of n au hadden noch heel geschikt met twee o s schrijven Eu zo behoren we ook al die woorden die vroeger de tweeklank ei hadden en nu n al zulke woorden als b v teeken behoren we ook met twee e s te spellen Ook in de spelling van de medeklinkers bi hielden ze veel etymologie brachten ook nieuwe etymologie erin Als u let op het beschaafde spreken dan zult u als meervoud van b v pon minstens zo vaak sponzen met 2 als spomen met horen Zij zeiden apomen zal alleen maar met z n Waarom met f Het was de etymologiese vorm Hoc echt die vorm met z is dat merkt u wel daaraan dat u nooit zult zeggen lianzen of kouten wel apoxaen Wij zeggen te iamen met maar iu de Spelling van 1865 is het Ie zamen naar de oorspronkelike vorm Wjj zeggen ook in beschaafd spreken kerafeeat De Vries en Te Winkel achtten dft oen slordigheid sn een onchristelike spelling het behoorde keratfreat met te zijn naar Kerat de middeleeuwse naam van Christus Een sprekend voorbeeld van etymologiese manier van redeneren zal ik u noch geven We hebben het woord beaje een oud beaje het béajeahuit baaje zat in t knekelhuia Wat is de etymologiese oudste vorm van dit woord i I weet we korten eigennamen graag af het is zo gemakkelijk Petrus Piet Hendrik Hein Cornelia Cor lohanna To Zo doen wjj ook namen die veel iièt als eigennamen om iemand aan te spreken gebruikt worden vader va moeder moe zuater zuaje jongen jo Zo is ook in t aanspreken ons baker uit bakermoer bakermoeder minne uit minnemoer ontstaan Voor grootvader zei men vroeger beatevader beatevaar net als noch bute jonge beate vriend En zo ook voor grootmoeder beatemoer Maar voor z n grootmoeder is men licht liever noch dan voor z n grootvAder en zo werd in de aanspraak mèt het liefkozende achtervoegsel je grootmoeder grootje nbeatemoer beeje besjezonAett evenals vogelneeje veajeazakje kinderhoo je wanf in de verbinding Hj en fij verdwijnt altjd de i Welnn die herkomst van t woord beaje ken den De Vries eu Te Winkel 6ók en en daarom brachten zjj er een in Ziedaar etymologiese Spelliugberedenering n Verkeerde voorstelling zou t echter zijn als ik n iu t iedee bracht dat z ej op uit waren zoveel m6g£ ijk de ouwe woorden weer in de Spelling in te brengen Maar dit karakteriseert hun SpeUingtegeliug dat ze zich konservatief met zekere angstvalligheid regelen naar het Gebruik Zich regelen naar het Qrbruik nu levert iu voel gevallen juist n fonetiese spelling zo bleven ze schrijven bijkana zonder t dus niet etymologies want bijkans wil zeggen bij t iantje af Maar om het Gebruik 64k behielden ze de Spelling met twee o s en twee s in woorden als boomen gelooven deelen ieeken etc etc etc Oii t Gebruik behielden ze ik word met d hij wordt met di verhuiad uitgedoofd met d hoed haard etc goed e a met d en hoezeer dit hun hart had blijkt uit hun verdedigen van die d ze zeiden dan kwam hoed goed ik word beter overeen met hoedhi goede worden alsof die zogenaamde overeenstemming ergens toe dienstig was Om t Gebruik ook behielden ze de A van thans Wel stelden ook zü de fonetiese regel t spellen naar de klank voorop en ze noemen dit zelfs de Natuurwet der Spelling maAr hoezeer met enige voorzichtigheid het etymologiese iu het gebruik lieten ze bij voorkeur onaangetaat ze lubben het beveatigd en ook met weinig steekhoudende argumenten Waar is het dat hun voorname argument voor t etymologiese was dat men t Gebruik eerbiedigen moest maar uit alles blijkt dat ze voor de klank weinig voelden dat ze van t etymologiese hartelik veel hielden dat ze voelden overeenkomstig het Gebruik Ik heb u doen zien dat de etymologiese Spelling ook naar natuurwet bestaat De Vries en Te Winkel noemen het de Natuurwet der Spelling fonéties te zijn maar zélf stonden ze in dienst van de andere wet de Etymologiese Dat zij er niet aau denken konden om voor t gewone schrijven de vorm den af te schaffen spreekt van zelf natuurlik tekenden zjj geen protest aau tegen schrijfvormen als mijne eene mijnen etc Ook hierin werkte dezelfde voorliefde Maar hier zat toch noch meer in Ik mag daar nu niet over spreken als het anders dó irover gaal d u ki ijgt Oud geslacht en long geslacht elkaar eerst recht bij de haren de Nederlaudse Taalmaagd l ötaat er dau bij te huilen dan voelt ze de Taal het historiose Monument ïichhdden op haar grondvesten Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA as Maart 1899 Heden middag ontstond brand in oen turfpakhuis met bovenwoning in de Messenmakersteeg Door het werpen van een twintigtal emmers water had men spoedig den brand gehluseht Gisteren is geslaagd te s Gravenhage voor het examen nuttige handwerken o a mej H Vetter alhier Door B en W is het volgende stuk aande raadsleden toegezonden No 23 Gouda den 21 Maart 1899 Onderwerp Oemeentegrond De Raad besloot in zjjne vel gadering van 10 December 1897 wegens wanbetaling van de verschuldigde jaarlgksche pacht het door Jacobus van Mensch timmerman alhier uitgeoefende recht van erfpacht on opstal van de perceelen kadastraal bekend in Sectie C N 1723 en 1724 tezamen groot 229 Ceutiaren waarvan ide gemeente eigenares is met 31 Maart 1899 te doen eindigen Ter uitvoering van dat besluit is den 30 December 1897 bij denrwaardek sexploit namens de gemeente aan voornoemden van Mensch aangezegd dat het bovenomschreven recht op gemeldeu datum zoude ophouden Aangezien de genoemde perceelen vroeger een geheel bekend als Sectie O No 502 aan den voorganger van van Mensèh Th Heugen waren uitgegeven in erfpacht met het recht van opstal is ie gemeente gehouden krachtons artikel 762 van het Burgerlijk Wetboek aan den opstalhouder de waarde der daarop gemaakte gebouwen en werken te betalen Bjj het exploit is aan van Mensch derhalve tevens aangezegd om wanneer hj niet voornemens is de zich op den grond bevindende opstallen af te breken tijdig met ons in overle te treden over de wijze waarop de waarde dier opstallen zal worden bepaald Hieraan is door van Mensch voldaan en met wederzijdsch goedvinden is de waarde op 17 dezer door den gemeentebou Rrmeester daartoe door ons aangewezen en door den heer Th Boot door den opstalhouder uitgenoodigd geschat en bepaald op f 800 Öeze som zou hem derhalve op 31 dezer uitbetaald dienen te worden waarna de perceelen ontruimd moeten worden heeft de betaling later plaats dan heeft van Mensch t t aan de voldoening recht van terughouding Wij zullen den Raad nadere voorstellen doen omtrent de bestemming aan de perceelen te geven in afwachting daarvan geven wjj voorloopig in overweging ons te machtigen aau 1 van Mensch te betalen eene som van f 300 zijnde de waarde van de opstallen der perceelen Sectie C N 1723 en 1724 vau welke het door hem uitgeoefende recht van erfpacht en opstal op 31 Maart a s zal ophouden en te bepalen dat deze betaling zal komen ten laste van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 187 der gemeente begrooting voor 1899 NiEi WEKKEBK A D I lsEi Beroepeu bij de Ned Herv Kerk alhier ds 1 Lammerts van Buercn te Bunnik Haastebcbt Volgeus de vastgestelde kiozierslijst is het aantal kiezers voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten 302 waarvan voor den Gemeenteraad 241 Vi isT Volgens de vastgestelde kiezerslijst is het aantal kiezers voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten 71 waarvan voor don Gemeenteraad 59 Laatste Berichten Uit Pisa wordt geseind dat barones Beukcudorf geb Munster idochter van den Duitscheu gezant te Parijs bestolen is waarschijnlijk door een knecht die gevlucht is met een becjrag van 107 000 francs aan juweelen eu 3000 francs aan papier De Duitsche Rijksdag is tot 11 April uiteengegaan floop der Openbare Verkooping van Oaroerende Goederen VEILING 23 MAARÏil89 gehouden door Notaris J 1 A MONÏIJN te Gouda Landbouwerswoning wjjk F uo 29 met Stalling Schuurberg en Stoephok Erf en eenige Perceelen Wei en Hooiland Water en Kade staande en gelegen aan den Kleiweg in den Polder Bloemendaal ouder de Gemeente Waddinxveen op 16 Maart 1899 ingezet zijnde op f 12000 en tus schentijds verhoogd tot f13000 is niet gemijnd Eenige Perceelen Wei en Hooiland Water en Kade gelegen als voren en strekkende als voreu op 16 Maart 1899 ingezet zijnde op f 5000 en tusschentps niet verhoogd werd gemijnd door den heer C A J de tioeii op f475 M AR TBERICHTEN Gouda 23 Maart 1899 Graneo m flauwe stemming Verlcooper waren echter niet genegen lager af te geven Tarwe Zeeuwsche ƒ 675 i ƒ 7 10 Mindere duo ƒ 6 25 i 6 60 Afwijkende ƒ 5 25 a 5 90 Polder 6 il ƒ 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 10 i 540 l older 4 75 i 5 Gerit Winter ƒ 4 60 5 Zomer 4 jo V 4 90 Chevallier 5 50 il 6 25 Haver per heet 3 25 i 3 70 per 100 kilo 7 as il 7 50 Hennepzaad iïuitenlanÜHChe ƒ 7 50 i ƒ 8 Kanariezaad 6 1 ƒ 7 50 KooUaaJ 8 40 4 8 75 Erwten Kookerwten 7 50 i ƒ 9 Niet kookende 675 it 7 Buitenland die voererwten per 80 Kilo ƒ 5 80 è 6 20 Boonen Briiineboonen ƒ 10 50 ii 11 50 üaivenboonen ƒ 675 il ƒ 6 90 Paardeboonen ƒ 5 90 t f 6 20 Mais per 100 Kilo Bonte Amerik iansehe ƒ 4 80 5 Cmqliantine 6 a 6 25 Koxanian 510 il 5 50 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen flauw Vette varkem matige aanvoer handel Triiwel 15 il 17 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 17 i 17I ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 0 65 ii 0 90 per week Vette Schapen red aanvoer handel vlug 14 a 25 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 4 7 Fokkalveren 8 k 14 Boter goede aanvoer handel vlug üoeboter o 95 i i io Weiboter aSo k 0 90 per Kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Maart Sara oudersD de Jong en 8 ter Beek 21 Johan WiUem ouders C Groenendp en G van t Veer Albertus Leendert ouders C Verschut en F A Tempelman 22 Lena ouders A Koolwijk en C Koogje 3ornelis ouders C van Vliet en N Kromhout OVERLEDEN 21 Maart 1 J Bosman i Haan 59 j M van Reeden 3 m GEHUWD 22 Maart J W Cabout en W E Janssen J Schellingerhout eu C K van der Hoeve A P W van der Hoeven en H J Tijsterman Reeuwijk GEBOREN Gerrit ouders G Heü en P vau DiJk OVERLEDEN C J van Leeuwen 16 j GEHUWD M Blanken en G Boere Haastrecht OVERLEDEN A Tolk 72 j J W Kemp 1 j ONDERTROUWD H J Gejjsendorphor en M C Meijer Vlist GEBOREN Elizabeth Maria ouders J Neleman en J Straver iiivantteii de Nouveaiilé s in PARASOLS bij A van OS Az Md Tailleur Kleiwec K 73 73u GÜUUA lelephoan ti tl Beurs insterdain Vtkrs Slotkrs sev 101 90 84 van 87 88 M MAAUT Ci i LAKi Crt Ned W 8 ïdito dit dito 3 dito dito dito 3 HoNUia OM Gou 11 1831 88 2 Italië laaohr vmg 1868 81 S Oqstine OW in papier 1868 6 dito ia zilver 18tt8 6 Foatuau Obl met coupon 8 dito ticket 3 65 98 88 98V I lOS 51 1 n I 23 88 i 105 101 S7 ld lOlV 9BV i 746 1 607 103 I 65 98 ÏOl j 1541 100 100 s 98V 101 BuiUMO Obl Binnenl 1894 4 dito ösoon 1880 4 dito bi U lig 1839 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in froud leen 1883 6 dit5 dito dito i8S4 5 3pis E Parpct solmid 18S1 4 TomtBlJ Goor Coor leoo 1890 Ge leeoing Biri D Giw leoamg ser e C Zoio Ar Sep V obl 1891 1 Meuoo Obl Buit Soil 1890 6 VxHfZUBU Ohl 4 ool op 1881 AvSTEKDUi Obligation 1896 3 BoTTEBDJUf Stod leeu 1894 3 NlD N Afr Hmdel ï aonil S3V 220 Slli 100 69 67 5 u i Maiir L Q Pr Litn rert I sa Ned Holl IJ apoonv Mii a nd 118 Mij totEipL ï 8t 3pir aand IIS Ned Iiid Spoonregm naud Ned Zuid Aft Spm aaod 6 dito liito dito 1891 Ulo i I ITVUE Spoor 1 1887 89 AEolil 8Zuid Ilal Sp mij AH obl S Poi K Warsi hau Woenen aand 4 160 E0SL 8r Ku B Spw Mij obl 4 i 9 BaUiaohe cito aand j 56 331 i z 14 I 66 105 14 l l 48 69 171 I00 107 OO s 100 100 118 1187 8 lil 7i Pastowa dito aand 5 1 Iwanf Dorabp dito aund 6 106 1 KuTBk Gil Aüow Sp kap opl 4 102 ïdito dito oblig 4 100 1 Amebika Cüiii Pao Sp Mij obl 6 53 gChio i No th W pr O V aand 144 dito dito Win Si I oter obl 7 1 1407 Denver Bio Gr Spm eert v a 21 Illinois Central olil itj oud 4 104 LouwT 8e Na hsilIiCert v aand Moii o N Spw M Ie l yp o 6 MiSB KauFHB V 4pCt prof aand N Tork Oiitaso k West aand dito Penn Obio oblig 6Oregon üalif I o hyp in ïoud 6St Paul Minn il Maoit obl 7 On Pao Hoof l D ob i 6 dito dito Lii O Col Ie byp O 6 Cakada Can South Chert r aand Veh 0 Ballw Na lo b d 0 0 Amaterd OmnibuB Mij aand Kottord Tramtre MaaiB naud Keo Stad Ameterdam aaod 8 Stad Bolterdam aand 8 BEUIEStad Antwerpea 1887 Stad Bruasel 1886 HoNQ TheisB Begullr Qpaelsoh 4 OoaniCB Staatileenig 1860 6 CE Oost B Cr 1880 8 SpAHn Blad Madrid 3 1C68 NW Ver Bbz Av Spo4 eert 1 S IMSOiH Marlet GOUDA ONW NGKN Xouveauté s in taildh mi imm en Voorjaars Capes aeO StaatslotenJ Ie Klauig Trekking an Donderdag 93 Maart No 8976 i n 11S04 ieder ƒ 100 Prijaen tan O 81 21H 7 384 9966 1180S 13968 169S4 18190 484 S639 7R44 10073 12263 86 16S9Z 18896 6 0 2718 8436 10807 86 UOOl 16884 18931 91 3151 4S 10478 12140 71 169SS 19196 82 3634 94 1097t 12606 14108 lfi217 19Ü6S 1170 389 8826 11040 12743 1422 16619 H687 1104 4412 026 1 12896 14348 16794 90 87 4991 9162 11499 12942 14434 1I1 4S 19721 1709 60J 928111 CS 13n7 14609 16968 19893 71 5137 9314 78 1S826 148S1 77 19932 187U HOI 9764 11698 1 421 1 9 9 17371 20061 1 37 sMS 8868 11777 61 16188 17964 20686 3116 6 7 ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon A IJ8SELSTI TN Jonker GooDi 22 Maart 1899 Voorspoedig bevallen van een Zoon M VAN MILD SOHVLINO Gouda 23 Maart 1899 ♦ Heden overleed lo Utuci iir onze Behuwdznster I antc en Belmwdtaiile Mejuöronw Lena de Jong n den ouderdom vau ili jaren Uit aller naam P GOEDKWAAGEN GoiiiiA 22 Maart 1899 Een flink Dagmeisje gevraagd Hi k 17 jaar KEIZEBSTRAAT 188 Vleesehhouwei ij Tl Huur terstond ol later een IIOVG IIIIIISI Te bevragen Kantoor van Vaste tJoederen Fluweelen Singel No 12 Gecombineerde NATUUR EENEESINRIGHTING tloor plAiiten kiiiitlen itzou wafer licht tncht en BiKondere behandehni van zelUIWZil kten verzwakkingen aU gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buiteni porigheden hoofd en rughiden bli ekziicht inaaiclljden slecht bloetlsmeiijpiiir lekten der stofwisiselliiir borKtljjdeii rheuiimdsMiuN Us Ilias vlechten en huid n kten Billijlc pension Externe beliandehng ui bpetiale gevallen Prospect IIH op aanvrage gratlK en franco Sanatorium Arentfiburgh VOOHIttKO bij De ag aan de Geestbrug ORANDS MAQASINS DU Printemps NOUVKAUTÈS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerneixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aa vragen aan MM JULES JALÜZOT C M a ris Hetzelve wordt dan omgaand r riiti en franco toegezonden Bestellingen vau at 2 ö francs vriJ van alle kosten aan huis met 5 verhooging Reéxpeditie kaiiloor te lioieiidial N li TANü VlJi K CASSUTO Grouda Turfmarkt SPHEEli II HEN MAANDAG DlNSilAÜ ÜONUKRUAO en ZATERDAG vau S tot S uur WOENSDA ö tóvKIJDAG ïon tl tt uur ZUNDAQB xêJfTl