Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1899

Zaterdag 25 Maart 1899 37ste Jaarganj i o 784T Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon lïo ADVERTEN lÈN worden ge laatst van 1 5 regels k SO Centen iedere regel meer li Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adyertentien tot 1 uur des midd geschiedt dagelijks en Feestdagen i8 1 25 franco per IJF CENTE iNRlCmiNGIN WIKE i fcVAM hAr lilND R HpNNtN VPUOORZ KtN BtROCMEEi lÊR en WhlHOUD IIÜUDA I l J Geiten ari k iif Hmdenvet Doen t4 iveten M Dat iif ver6un mg hebben verletndè Jweget l o nf tien Ad een perced 4 n d beWMKei ti udttlff t mm tGoedkoopste en soliedat adres voor Vervoer wan Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wi jens GRA VESTEIJN Oude ouwe AUe wordt tegen Tran port KChade verzekerd i Hl A TE HTTUR TERSTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres MAltKT iH iimmmm Kleiweg E 48 GOUDA Bevoelt aih liileeM 1 111 voor het liEVüREN on MAKEN van Heeren eii K üliiderkleedliig tegen dt lueeBt onouiifi lendi pm en g T Zie de Etalag e B j m mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM LOOPËRS eiiTarelkleedea eiiz tu Zenuw en Ülaajylijders wordt nit overtuiglDg ah een weikelijte huljp ia dea nood het boek MiiütöTolen Na ontvangst van adres per briefkaart wortit dit boek e franco pei post tosi ezonden door BLOEPOBLS Boekh Zaltbomme FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ fiheiiiische Wasscherli VAN H OPPËNHKIMËK 19 Kruiskade Kotterdam öibreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az jpeciahteit voor het toornen en yerveil n alle Heeren en üameigarderohen alsook alle Kindergoederen Speciale innehtmg voor het toora o va pluchemantel veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden eni worden naar de nienwste en laatste methode ueverfd Alle goederen hetiB gestoomd of geverfa worden onschadelflk voor de gezondoeid volgens staal bewerkt Gi VHAAGD voor uitgebreide Kaargen en Zeepfabriek UI een groote btad van C iW cin peisoou met hot vak volkumeh bekend on m het bfl onder met procédés van voizeoping Saponifloatie Bekendheid nut Engel tehe of FranHChe taal vereisoht Bi fi onder lett K Nodcil Boekhandel t lacobsmark t ¥ Niwnirt N A SLEGT beveelt iich aan tot i t leveren van Zuiver Zseuvsoh Tarwebrood MH cent de K G NlEliWÜ HAVEN 28 V fE Bekroond op de Internationale TenSelhng van Bakkerfl Maalderi en Kookkunst te i tiraienhaqe met een diploma Verguld Zilveren Medaille Ofcfe SCHIEDAMMER BENEVEE Merk i hllTOA I NI Varkryabaar l yi PEETERS Jz Ma howys van echtliüiil i arhül eii kurk ateedfl vu irzien van dau irnaui dor firing p eoppv PU 1KB OUDf RENNISSEVING DUKOKAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art W van het Reglement van Schieland de veikio ing van HOUPDINGELAJSDEN en HOOPDINGELANDEN PLAATSVERVAJMGEBS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 6 April 1899 imii den coormiddags ten tot den nandddagx ten 2 ure 111 de hoofdplaatsen der kiesdistrieten als bij ait 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdiitrict te Overschie iii de Uithpanning de Vergulde Koetswagen voor het 2e kiesdistrict te Bleüwijk in het Gemeentehmi voor het 3e kiesdistrict te Nieuirerkerlt ajd Ynsel m het Gemeentehuü en voor het 4e kiesdistrict te Mooi drerh mede in het Gemeentehui en wel volgens rooster van aftreding In het Inte District Voor den Heer C D MICHIELEN Hooldin elan4 A VAN VLIET Boofdmgeland Plaatsvervanget VOljJCÜS ruobter van a trufliilg In het 2de Dütriet Voor den Heer Mr J G PATIJN Hoofdingeland G W B SDEKMONDT Hoofdingeland Plaatsvervanger In het Me Dütriet volgens rooster vuil aftreding Voor den Heer G W LANS Hoofdtitgeland J E VAN VOORTHUY8EN Hoo diH fto Z P aafoi i farther Iti het ide Dutrict 1 Voor den Heer K VAN dek TOBREN Kz Hoofdingeland 1 i volgens L EXALTO Hoojdingeland Flaatsveivanger aiir dmg En voorts in laatstgenoemd district voor twee Boofd ngelanden Plaati t ei vangers wegens de benoeming van den Heer P VRIJLANDT tot Hoofd Ingeland en het bedanken vin den Heei A KLUIT UzN die respeotievelgk m 1901 en in 1903 aan de bemt van aftreding zouden zijn geweest Voor de periodieke verkiezingen zullen wttte tooi de vacature VRIILANÜT roodff en voor de vacature KLUIT blauwe stembiljetten worden verstrekt f DijKGBAAF en HooGHKBMRADEN Van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dyhgraaf V VAILLANT P D KLEI T NIEUU NIEUW NIEUW GESCHIKT VOOR ITaclitlicliten Kofae en Theelichten Welke 4Va uur branden i 2Va en 6 uur brandende 3 cent per stuk Ëenig Agent toot fjoudo en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOtDA Vind u dit niet goedkoop en gexnakkelijk Meu behoeft hiervoor geen Olie goan Olaa e M lauadtBeikeaing ECHT Sv jy letterst Let voorai op de Maatschappij tot XkepUdtaHe van de Fietoria Sron KatOfwr voor Nederland Boompiea éO Kotterdam nd Dijnk van A BRINKMAN Z Alleen een lucifer aansteken is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Openbare Yergadering vdii Jen i i l rol Bond VRIJDAG 24 MAART 18 H de iHiinds tui 8 t iini 1 liet Kerkgebouw der RenionMtrantnehe Oe ne te V 11 k e 1 Dr I H RITTEfll van I Namen het Bestnui I T t REBAS Seoret iris Toegang Vrij EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS 1 DEVENTER 1 Prijken van af 1 MaaH 18 Door hot gtooto productie Yetmogen aarallo Stampings on ondeideelei afin de fabriekop Authomatischo en Massa hachuios verïaardigd worden z n Wfl ü staat ondeiJ staande JRIIWIELEN met i en jaai vuilegarantie te level en tegdn zeer Ifgc prflzen alsModel A zeer siliod on iet afgewerkt zonder rem en spatschermffli f 87 50 Model A zeoi soiled on ne afgewerkt met lem en spittschwriiiui f 90 Model A zeer soiled t i net afgewerkt gang zeer liéht f 1 0 Model AA Klas H n gemqnteerd snelste banden f 1261 Model A4A Puike ld Klai met 1 gezondhtldHz del sn te banden f WB LUXK RltttlELEN ju 1898 met zèei voel iiücces vefkocht voor I 200 thlns j f ipO Deze Ejwijplen onderscheiden znh door een specialen bouw met tw e buizen aan den kj ttmgkaiit Wiopen zeei hcht en z n zeei ftjn nfgewerkfc GEWONK lt EE ACATENES met bestzadU en lieer licht loopend f 155 LUXE ACATENES met gezondheid zadels fljn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINÖRIJWIELEN op alle prjzon f 6 hooger Prijs Couranten worden op aanvraag gratis en franco toegezonden Wq4 u dfl btsto iawitrin Rtwnmahek Lenwnj AfliBrPaiii ExpBlIer teg D Jiohi inj nw kortom If gf u nat hst kitll Hmi a B te wendMi te n m AnkerPain Expeiiep Wat hougsxu Vertegenwoordiger J G DERmR Couiia Anfcer Pain Expeiier IwworiMie kOB M Pr 60 MBt 75 oeot an f 25 de flmi Jt Tror nden u da in eat Apotheken on b F AtWiohter k Oo h RottenJam Te GOUDA bii C LtïGER Apotheker Markt en h WOLFF Co Westhaven 1Ö9 OÜTVANGEII dlle soorten SC HOEN WERK voor het seisoen 1899 IJeon botoi adies als het iloorilliraknilscb Schoen en LdarzenmagazijQ KLEIWEG K 30 tegenover de Klem egsteeg Alle reparatiiSn en aangenieten werk Aanbevelend C SMITS Stollwerck sche Borstbonbons gefabnceerd na voonwhrift van den I kon Universiteits Prof Gohm Hoftod J Dr Harl l Bonn hebbeo sedert 60 Ju ak verzuchtend middel tegen hoesten heesohbeid en aandoening der ademings organm misteekende diensten bewezea I Bg spoedige afwissehng van warme I en koude lucht is t bijzonder anbevelens 1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pa es h 25 cent Alom verkrijgbaar TtlefooB Ito M De üitgaye dezer Couran met uitzondering van De prijs per drie maand erkiezi post 1 70 Afeo derlijke Nommers BURSEMl EbrFR en WbrHüUDpR 5 vin GOUDA Gu ien de bebthikking van ilèn Minister vanWaterbtaat Handel en Nijverheid an 15 Maart 1899 Ni 197J Brensen ter algemeene Hennib dat a de verkiezing van l lEN I bDLN vijf patroon en vnf werklieden van rte Kamer vm Arbeid ïoor de Bouwbe ijven zal plaats hebben op Vnj dai April 1899 en 4 de verkiezing van TIEN 1 EDEN vijf patroons en vnf werklieden Van de Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrijven lA worden gehouden op Maandag 10 April 1899 zullende de evenUieele heritemmingen geschieden op Vrijdag 14 April en Maandag 17 April d a v Het Stembureau al zitting houden in liet RAADHUIS van des voormiddag 8 tot des na middags 3 uren Gouda den 230 Maart 1899 Burgemeester en Wethouoers voornoemd R 1 MARIENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzicht Het Fransche Hot van cassatie zal Maan dag zjn eerste zitting houden tot oudei zoek van de geheime dossieis Ue due laadsheeren die lid van de ad viescommibMe geweest zou velzetten zich tegen hun wraking Zi hebben zeggen zfl geen advies gegeven ovei het fond der zaak V oordeelden onkel dat de FEVILLEIOX iedpiiks cliiilteii v iii een Oelnkioeker OF AMIBAL DE VONDELmG A aar hft Fransch DOOR W NUl TERb no HOOFDbiUK XII De betrekking bestaande tus ichen de hertogin de Latoiir en burggraaf Raphat l was slechts te omschrijven door het woord vriendschap Nimmer was het woord hefde tusachen hen ge wiiseld De jonkman had hel zich tot een ernstige gewetenszaak gemaakt den naam der jonge hertogin ontuchtig en zorgvuldig te ontzien Hij had zichzclven door vrte ehjke eeden ver bonden om voor haar te verzwijgen wat hij voor haar gevoelde totdat zij vrij zijn zou Dit ou dacht htj niet lang meer kunnen duren Intusbchen trachtte hij haar op ille wij en aangenaam te zijn haar kleine diensten te bewijaen kleme beleefdheden haar vleiende zonder een vleier te zijn om aldus langzamerhand haar hart aan zich te verbinden En dit gelukte hem zeer wel Mathilda s hefde voor den hertog as eene liefde all die eener dochter jegens haar vader Zij niouwe feiten in het verzQfk vari mevi oim Dreyf is gesteld met vo d ellde Ifaron om het in tefwuligen B epn zitting Van bet gehoele Mof kan ei geen spiike van wrakin zfln me eu zij en de w Lebiot eisiht dat aUe5Wadsheei bn inedeBoiKen tot dt beslissing in rovisijS ten m nei juge ik Wijzondei dfizocar kan jjvoioei fond lzocar jmoellrt Mei zou kiinneii pmei ken dat m revikiozaken m het iilgei eii on m d Drei fns zaak uaijstie van voiin ofvolstrekt afgescheidtii en i i I nd liHifccn tifbiohen Franki Ijk en Wiiliinventie zun iteni lat BiBbdag wold undei I van pe Fasho jt quaestic ere Swi van verwikko laainfflfljng v n de reojls gcrtMiii oiitie l dw Babi el Gfna al t n 1 ijM y adai Bain nil en H § j t n noijirtlai van het grenzen aii de sfeei llc ioiiii i Engt and o digd jj het teektBd is t e lingelji jlM vroeger j flot ï Engeland bt Dal f OU Frantó i Ot gibied ton üomeer Tschad gblej Bovendien zjn L van invloed der bettie lalden vij pfinx keurig aangegeven I i Beide landen waarbbigen elkander gel ke rechten vooi den handel in het gebied tus schelt den NJl en het meer Tschad en verbinden zich gem staatkundige of terntoiiale rechten uit te oefenen buitea het gobwd bfl dit tractaat vastgesteld Door deze ovei eenkomst heeft Frankrykeen toegang tot den Nyl verworven on iser een onafgebroken samenhang ontstaan tnssohen het Fransche longo gebied en het Fraiische Sahai a gebicd Op het papiei althans Want Bagiimi is by de Fransche bezittuigen gerekend doth Rabae heeft dit ryk veroverd de hoofdstad Massenja mge nomen en de sultan is naai het eiland Logono gevlucht Inmiddels is Rabao gestorven doch zijn schoonzoon Ha atoo heeft zyn eife nis aanvaard on ook Bagirmi in bezit genomen Erankryk zal dus een expeditie moeten uitrusten om Hayatoe uit het Sultanaat van Bagumi te verjagen on tevens Wadai in Kanem lu bezit te nemen Sultan Ah van Wadai schijnt een zoor lastig hcei te zyn vooi wien zelfs Slatin pacha en de Mahdi ontzag hadden Ovei het geheel kan Frankryij met het verkregen gebied tevreden zyn al zal zich ook Fiaiikrykb dioom van een Fransch Afiika dat tot aan het Ryk van AbessyniS leikte niet verwezenlykeu En Engeland heeft dooi deze ovei eenkomst de hoop vorloioii ooit zyn Nigergebied met de veiovoringen in gevoelde een oneindige dankbaarheid vooi zijne goedheden Mair hoc zou zij hem hebben kun nen beni nncn hem den stroeven trnstigen man die het grootste deel van ijn leven op slagvelden en aan het hoofd van legers had doorgebracht en die niets of zeer weinig had wat een jong meiye een jonge Wel sprak de hertog lang en vee en met diep gevoel over liefde Wel bemmde liij haar met een krachtigen hartstocht vol teederheid Maar iets als een koude noordenwind weefde tusschen zijn woorden AU hij haar kuste meende Mathilda een kouden adem over zich te voelen heenstnjken Het was haar alsof een door machinale krachten m beweging gebrachte ijsman haar omarmde een met schijnleven bezielde automaat onbewust van zijn eigen handehngen Hij kon haar geen kleme vleierijen eggen waaraan haar jong hart behoefte had Hy eiftchte of verwachtte gehoorzaamheid hefde op bevel hartstocht op de klok af nauwkeurig en afgemeten kort en luist als een soldaten regiment Hij beminde haar met koude vlammen zonder gloed zonder leven Hij was bereid voor haar te sterven gehjk hij vroeger zijn leven voor het land dat hij diende zou geven plichtmatig Hij 70U haar verstooten ontslagen hebben mdien hij inbreuk maken op de discipline consta teeren moest i oodan m verbinding te brengen De Eiigelsche bladen oordeelen oveugen over hot tiactaat met zekere ingononienheid Aj erkonuon dat het een biUyke overein komst is Dp Standar is vooral nigehomen met bét Voornitzicht dat nu de oorzaak an onSicten met Iiankiyk in l lyk beja I beschoM viid s I utihoudi Ue Ifransclio pf A toont zi ii eveneens in genomen i piit hel resultaat Bvan do onderhandelitigeiiBFraljnyk h oft iogt de Eilaii groote offers moetM brengen maar net stiekt tot twjost dat o m gevaarlyk conflict door deze Wereciikomstfl vermeden nordt Do jïemps orlrent eveneens dat Frank lyk bejaiigiyke eoScessién moest doen maar beschouwt dei conventie als een weik des dat sti kkën zal om de interrtatioiiale hóndiii in btter en steikei te maken In de Dinsdagzitting der Belgische Kamer beoft de mimstei van buitenlandsehe zaken m aiitwooi d op een desbetreffende viaag gezegd dat Volgens een vroeger tusschen hma en B Igië gesloten vel drag Belgiö het i echt ki eog in het hemolsche Ryk woonhuizen en andere gulftSiJ eo te zetten In Jiet verdrag kwam tevens vooi dat de Chineesche regeermg aan do Belgen een behooilyke stadswyk zoude aanwyzen om zich te vestigen Men vroeg toen Hankau Internationale verwikkeling eide de minister was op dit punt met te duchten Op aandringen van denzelfden bewindsman hebben meer dan 200 Belgische handelshui zen besloten i ene deputatie naar China ti zenden cm de middelen en wegen tot vergemakkeiyking en uitbieiding van den Belgi sehen handel te onderzoeken De kosten der Vüorioopig op een jaai berekende zending zyn op 100 000 frs gei aamd en dooi de deeluemenden hyeengebi acht Diar intusschen voortdurend nog meel fabrikanten en handelshuizen toetieden zal de onderneming latei over belangryk grooteie middelen beschikken en ene blyvendt verbinding tusschen Bi Igiè on hma voi mi ii De leiding an de ondei neming IS opgedragen aan den Belgischen con sulgeneraal van Guatemala lules Duckerts uit Verviels Aau het hoofd van de Belgische eummissie staat de direeteni genei aal Greiner van de maatschappy John tockei ill m Sei aing De heer Duckeits is leeds op wog naai Shanghai Hi t hoofddoel van de missie zal zyn dinete haiidelsbttri kkmgen tusschen Hij had naai hef met een onuititaanbare def ligheid fooit veroorloofde hij ich kleine dwtisheden nooit fluisterde hij haar beminnelijke onzin in het oor Nooit veroorloofde hij een kleine gril of boog liet hoofd voor een onbeteekenende hum Nooit het hij tch van ongelijk overtuigen altijd weerlegde hij alles wat zij tegen sommige ijner begrippen inbracht altijd hield het koele verstand de overhand Nooit kneep hy haar in het oor en zette dan een gezicht alsof hij bezig was een of ander uit e rekenen Nooit trok hij haar plagenderwys aan de hnge blonde haren of kriewelde haar op de wandeling met een halmpje dat ij het kon uitgieren over het prettig akelige gevoel Nooit sloeg hij achter haar staande ijn hertogelijke handen voor haar oogen om haar te laten raden wie het was Nooit vulde hy haar tlaeon met schoon water om hiar een kluchtig teleur tellin getje te bereiden op die ilacon prijkte het ge slachtswapcn der Latour i Hij had haar het met een onuitstaanbare vervelende betamehjkheid Zyn hefde was droog als de inhoudstafel van een leerboek der algelira En Maihilda dorstte naar leven Haar hart trilde naar poëzie zij hunkerde naar een liefde als de hertog met schenken kon en met kon begrypen De natuur laat zich met bespotten Zy wreekt streng dies wat ile mensch tegen haar onderneemt jles wat tegennatuurhjk is is tegen haar en zy eekt zich met meedoogenlooïc strengheid België tn China voor te bereiden en de kostbai e tnsschenkomst van vreemden te ontgaan t Verspreide Berichten I Itill YiriJS De Siècje bevat voor ije tneede maal met dikke Mtl rs hot volgondii Wy verzekeren dat den dag vooi depegiafims van Féliï Faufe generial Roget de heeien Quesnay de Beaurepaire en péroulede gozamenlyk gedineerd hebben by mevrouw Eugi ni ung i 7 Rue de Courcelles Vis dit naai was zou het vah ei listige bétockenis zyn Roget on Derouii de slimen aan oen diuer den dag vooi dat Uatstgenoemde de teugels van des generaals paard jgreep eiji hom toeuep i l Blysee En Boaurepaiie lals derde Mevrduw nng hooft reeds tegengospioken Zoo doet ook Heiiii Gallé viiendvan Déroulode in do Liberté de volkstnbunn hpeft den heelen bedoelden dag met het bestuur van de Digne dooigehi acht zegt hy Déioulède zelf weigert nilichtiiigcn er over te geven aan den rechter van instinctie Hy laat ni t algemoui hoewel de volle verantwoordelykheid voor al het gebeurde op zich nemend maai zeer weinig los zeggende dat hy alles bewaart vqor den dag van zyn pieces waarby het ganscho pailemontaire stelsel zal tf icfhtstaan ZwiT81f RI AND Volgons La Suisse is Emile Zoia op het oogenhlik in Zwitserland men zou hem te Hnttw l hebben gozien Enoelanu De Iceuwenjacht in Engeland Op de heide van WiUesden nabij Londen bezit de bekende dierentemmer Georg Sanger een handel in wildo dioion Zondag 11 had de ervaien dierentemmei em vi lend ton eten gonoodigd met wion hy ecu wandeling tusschen de kooien maakte toen plotseling een heug lawaai beviees dat er iets bniteiigewoons voorvnl De tygers panters wolven en h i na s hieven oen oorverdoovend gibrul tn gehuil aan in daartnsschin neorklonk Int trompetachtig geschreeuw van de olifantin Reden tot een en andei was er voldoende want Prins een pracht exeinplaar van e n Af 1 ikaansdiiII leeuw was uit zyn kooi ont snapt en had de vlniht genoindi Sangoi nep zyn bedienden byeen en spoedig ontdekte men dm vlaehtehng op oen voetbalvild iii de nabylieid Gelnkkig was het dioi juist gevoedeid en verkeerde het dientengevolge De vriendBchap van burggnaf Raphiel wa $ voor haar belangwekkender dan de koude om bere en afgepaste hirtstoeht vin den hertog Hi m kon zy plagen met haar vernuftige uitvallen Hij het zich in verwarring brengen en bracht haar dikwyls in verwarring Hy bi vees haar niet altyd dat hij precies gelyk en zij juist het omgekeerde van elyk liad Nooit spiak hij tot haar in positieven vorm oo is het en oo IS het niet Altijd kleedde hy zijn gezegden in een negatieven vorm waar zij naar moe t raden en wair y in het vlugge riden haar vluggen geest aan den dig kon leggen 1 n ZIJ begon haar nuttejoo en ei hl te betreurt n Maar nimmer had zy tn woorden of gedachten elffl fcicli vergrepen i m den heiligen ban l die haar bond De burggraaf was haar vriend De baron de Maubert wist dit zeer goed Hij wist dat er mets ernstig schuldigs was in de verhouding van zyn pleegzoon jegens de hertogin de I atour Maar hy kende de redelooze jaloezie vim den ouden hertog En hy wijt dat Mathilda met den bur graifin briefwisseling stond Hy wist dat de hertog dat zöu aanmerken als formeele echtbreuk Dat hy haar van bewezen overspel zou Iwschul digen en haar als zoodanig zou behandelen Jok wist hy dat Mathilda haar echtgenoot op dat pu nt volkomen kende I n op dat alles bouw Ie hij yn plannen lVfir it vervolgd