Goudsche Courant, zaterdag 25 maart 1899

1898 99 Aaüscvttugou SOTTZR ltlT nm Uirecte Spoorwegverbiu ermet ïUUüA Winterdienst 18 18 18 68 8 14 3 45 1 8 B 1 19 1 88 18 411 l S 17 t ft lit ln 5 10 44 11 45 u I D A l 1 a BC II 1 l nni 11 07 10 19 10 7 18 00 If IO 18 68 8 80 8 17 4 8S n 11 S 1 88 18 87 8 46 8 34 U 8 10 61 11 46 108 L Ï i IL 6 S4 7 51 8 14 18 08 1 37 J 08 8 86 3 55 4 41 6 88 6 33 6 56 7 63 7 8 8 86 6 85 6 38 7 46 8 37 8 49 9 00 9 80 10 15 10 88 11 38 9 18 10 88 11 56 18 84 8 47 4 10 1 65 7 18 10 46 4 84 8 1 9 8 40 4 87 6 0 6 10 9 68 10 59 11 10 18 11 in een heel fldeele stemming Het wandelde op den straatweg vriendelijk voortiü een zooals te begrijpen is doodelp verschrilite oude dame m wendde zioli daarna in de riclitiug van een poorwegbaan w uvr zyn vervolgers lieni zwügend en in alle stilte omsingelden De meesten hadden zekeiheichhalve hun geweren medegenomen en in liet voorste gelid stond Hanger met de bekwaamste oppassers De lasso s werden uitgeworpen en de in acht strikken gevangen koning der woestijn liet zieh rnstig door zaehte Htooten met ijzt ren stangen in zgn kooi terugbrengen Aldus veT liep deze jaelit aK oen onschuldigen Zondagsnitspanniug BINNENLAND In het Vülksblad Orgaan der vereeniging Volksonderwijs richt het Hootdbestuai zich tot de leden om niting te geven aan zijn ingenomenheid met het gewijzigd ontwerp op den leerplicht Onder meer wordt in dit artikel gezegd Het meeste bezwaar liaddon wij tegen de toelatmg tweemaal sjaars en de regeling van het toezicht Het eerste is vervalle en tegen hot tweede pnnt z ju de hoofdbezwaren weggenomen De minister volgt thans den natuurlijken den door de practp als t ware aangewezen weg dien onze Vereeniging indertijd ook in haar ontwerp gevolgd had dat nainelijk in de administratieve bemoeiingen die de eigenlijke strafprocedure vooraf gaan hot hoofd der school de eerste is die optreedt gelijk ook deze de man is die in eerste instantie ovei het al of niet geoorloofde van een verzuim beslist Toch gplooven wij zal de arrondissementsschoolopziener vooral hl den eersten tp werk genoeg krijgen door het tot stand komen dezer wet doch nu de minister zelf verklaart daaraan tegemoet te willen komen door vermeerderinj van hun aantal en betere regeling van hun werkkring zoo gelooven wjj tevens dat er geen gevaar bestaat voor onuitvoerbaarheid van wat de minister nu voorstelt Het verheugt ons te meer dat de Minister op dit purtt heeft toegegeven omdat inderdaad de regeling van het toezicht in het vorig ontwerp ons onmogelijk voorkwam iets wat den sterkstee voorstander van Leerplicht zon hebben kunnen maken tot tegenstander van t ontwerp en t verwondert ons dan ook dat de Minister in zijn memorie nog zooveel woorden verspilt aan het door hom verlaten en dan ook nagenoeg eenparig veroordeelde stelsel Do Kamer heeft besloten en t was trouwens te verwachten dat dit nieuwe ontweriiin de afdeclingon zal worden onderzocht Dat zal het tot stand komen vertragen doch wil betreuren het niet Zulke maatregelen moeten zij het ook na lievigenstrijd langs natunrlyken weg tot standkomen en moeten niet worden geforceerd Zooiets zou de goede werking der wet teneeuwigen dage belemmeren De tijd moet gelaten worden aan voor en tegenstander omzijn oordeel dettnitief te vestigen Daarom vragen wij u leden van Volksonderwijs tenslotte bestudeert hot ontwerp en waar giJ nog licht over de zaak kunt laten scliijnen blijft hierin niet ten achter Qoud I Moordrooht do r t iauverVffk ir Ciipxlla of r l iii 80 I sa 7 48 7 58 K17 Ooadt ïeienkaieen oerkapeU ZoatanBeerZ L VMrd Voorburg Hwe 8 4 J 8 51 e os 08 5 46 8 6 7 80 H ge Voorburg Zoetermeer y füweerd ZeTenhmisen Moerk pelle 8 17 6 88 7 48 8ond 6 S9 6 S6 7 S 1 88 6 80 6 85 5 48 4 08 Uouda Oude Woerd Dlreohi Ulreoht Wo ti duw Jonde 8 08 8 81 8 66 7 04 6 49 6 5 S 8 06 8 14 8 27 9 06 9 4 Bij beschikking van don minister van binnenlandsche zaken is aks assistent voor descheikunde aan de Polytechnische school teDelft voor het tpvak van 1 April tot enmet 31 Juli benoemd li van Kchorpenaeel te Leiden Stct Gemengde Berichten IMen schrijft uit Amsterdam Onlangs maakten wii melding van de zeoi gelukkig gesinagde proeven met de planting van de ialicische karper in de wateren onder Spaarndam thans kunnen wij melden dat do heer i Kuyten vischhandelaar en invoerder van rasvisschen ttï Woerden bezig is de polders van Filanen in zijne onigoviug te bevolken met de Boheomsehe of Spiegelkarper Voor dit doel laat liüsucce9sievelp32 K t stuks eenjarige karpers nit den vreemde overkomen en het is zijn doel de roofvisch zooveel mogelijk aanhoudend te laten wegvisschen alhoewel bet noodig is eenige roofvisch te behouden om het water van medeeters te bevrijden Ter raderbaar is te Amsterdam naar het militair hospitaal vervoerd een korporaal die op de Vasaan Kade met zijn meisje liep en door oen jongen met een sneeuwbal tegen het hoofd werd gegooid De bal raakte het meisje tegen liet hoofd en de korporaal in drift ontstoken was den jongen nageloopen en had hem verwoed met de parapluie van ziJn meisje geslagen HU haar teruggekeerd zakte hü ineen enwerilji bewusteloos biJ een drogist binnengebraclit en van daar vervoerd Hü aankomstin het hospitaal was hij reeds overleden De dienstdoende officier van gezondheid constateerde dat de dood een gevolg was vanliariverlamming Hbl Oisli ravond omstreeks acht uur ontstond brand in den stadhuistoren te Leiden In den beginne liet do brand zich vrij ernstig aanzien vooral om het vele houtwerk dat om dien toren staat voor herstellingen Door het spoedig aanbrengen van hulp door de brandweer werd eeliter het vnur geblnscht zonder groote verwoestingen te hebben aangericht Vronw P te Druten tapte sinds jaar en dag zonder vergunning sterken drank in het klein Kindelijk werd zij bekeurd en gestraft Nadat zfl reeds éénmaal nitetel van straf gehad had kwamen eergisteren twee rijksvéldwachters haar halen Maar met raestvork en peperzak gewapend vluchtte ztj naar den zolder en bedreigde ieder die haar durfde naderen Door liet zolderlnik was dit onmogelijk Eeii gat werd in het dak gebroken maar ook nn bleef vrouw V moedig het beleg van 7 politiemannen doorstaan Ten slotte stortto hanr zoon de ver sBlnldigde boete Woensdagmorgen elf nnr gingen zes bommen uit Sclieveningen naar zee en werden wat later op de kust door het geweldige weer overvallen om vier uur nog wisten zy tot hun behoud veilig te I lmuiden binnen te loepen De zee leverde tegen twee uur W iensdagmiddag tydons do stormvlagen en sneeuwbuien een prachtige n aanblik op zoover hetoog reikte was de zee met witschuimendegolven overdekt men was zeer ongerustvoor het avondtij en voor de drie bommenaan het strand in de nabijheid van den muur maar t is zonder ongevallen afgeloopen Degarnalenbooten bracht men op den boulevardin veiligheid fV 11 18 11 80 11 41 11 65 8i D deo ns 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 7 45 o 7 68 = 8 84 2 8 89 S8 54 11 67 10 16 C4isterenmorgen ontstond op de veemarkt te Delft een twist tusschen twee veedrijders welke zoo hoog liep dat de een den ander in den neus heet en hem zoodanig verwondde dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen t kennen zult de gematigdheid waarmee Spelling vereenvoudigers zyn te werk gegaan Want niet uit liefde voor het etymologiese als De Vries en Te Winkel hebben dit alles in de traditie gelaten waren tij naar hiin hait te werk gegaan ik wort xou n t hoed zou n t vertonen maar ze begrepen dat ze niet Alles konden verlangen dat het ebroik in de natuur gegronde rechten bezit Het voornaamste van wat ze hebbeu voorgesteld is dit wy schrijven niet meer met twee o s en twee s wat er staan kan met één zondei undnidelikheid te veroorzaken Wij schryven niet meer die ch in woorden als vaU vensen wassen hoUandae die sinds eeuwen en eenwen verdwenen is W j leren onze kinderen niet meer eene vrouw mijne moeder mijnen vader en h v den N B armen onderstand te verleenen is Chriatenplv ht Ku eindelik lezen we in de Voorstellen De kunstmatige en daarom op zich zelf al te veroordelen poging om met verkrachting van het eigenaardige karakter van onze tegenwoordige taal in t geschreven woord de oude onderscheiding te handhaveritjjMfl de vroHw in de vierde naamval en den mari de zuster en den broeder de tafel en den stoel deze poging veroorzaakt zowel letterkundigen als leken zoveel onnodige en overbodige last en doet bij t Onderwys zoveel tyd verspillen dat we wel zullen doen vanneer we oufc aanwennen die w te besparen t Zelfde geldt dan natuurlik voor de n van t byvoeglik naamwoord Zoals dus b v ik van avond tot U spreek zo als U allen doet in uw beschaafdste uw meest verzorgde natuarlike spreken zo schryven we dan Die probertfn gaat Myne Hoorders zoals liier is voorgesteld zal het n korte tyd n weinig vreemd zyn lastig vooi z n hand oneigen aan z n oog Dit is de gewoonte het natuurlike konservatieve m onze natuur Waarom Is het im dat ik u allen wel in overweging zou willen geven probeer liet eens Niet alle leden van de Vereniging hebben zich aangesloten om dat ze het woord van heden liever hadden dan het woord van eeuwen geleden al zal die liefde by hun allen komen Ken grote massa is toegetreden en onder hen vele van onze beste mannen omdat ze de Vereenvoudiging van de Spelling een algemeen Volksbelang achtten Niet een belang voor de kringen van de meest Beschaafden in de eerste plaats Het is waar aat zelfs gèèn tA è lkundige onze Spelling geheel kent het is wèl aan te nemen dat de meesten van ons hoe beschaafd en ontwikkeld ook voor onze komplete scbooldicteetjes gezet meer fouten zouden maken dan zy zelve zich zouden willen permitteren maar ocb n schryft niet zóveel dat uw gebrekkige kennis n hinderlik wordt en evenmin hindert het u n uw boeken en krantenlezen als u b v hoonen dan met twee o s en dan met één o onder de ogen voorbystrykt dwepen dan met éf n dan met twee s dominee dan met twee s dan met n e accent mgu é critiek dan met c dan met dit alles gebeurt u s morgens en s avonds maar het hindert u niet u merkt het niet Kennen doen we de Spelling mogelik geen van allen u niet en ik niet wy onderwyzers leren het wel zowat doordat we t dageliks aan de jongens leren als we enige jaren gehakt hebben met ons byltje maar kennen in de puntjes doen ook wij de Spelling nw zelfs niet de mannen van t eigenlike vak t mocht zijn n heel enkele speciale Spellingspecialiteit die in z n leven niets beters vindon kon om te doen dan zich met letters te amuseren als er zo ieman fis en er zon n lang register een eindeloos register zyn op te i aken van allerlei zonden tegen onze etymologiesc taal codex byeenverza meid uit de geschriften van al onze eerste schrijvers letterkundigen taalkundigen doe Taal 9n SpolHng Lezing voor t Nut Uinsda 15 Maart Vervolg II Ik mag denk ik ondcrhtellen ieuchto Huurders dat nit al het voorgaande n goeie kp up de Xi uwe Spelling b i n ontstaan ai ün Zomin aK by Üe Vries en Te Winkel de voorlielde voor t Ktymologiese n gril was zo min by osijn Moltzer Gallér Hyinons Speycr Van Heiten Uittée Logeman Vercoullie Hoogleraren allemaal aan verscUilleude Univerbiteiten en by tal vau Doctnreii in Taalwetenschap de vourliefile vuor t fonuticse de Klank Di tijden zyii veranderd Ook de Taalwetenschap is veranderd n Wezenlik modern taalbeoelenaar beschonwt niet de letter als het eigenlike maar de klank Hy weet dat Spelling van nature etymologies wordt maar de klank daar houdt hij van met de klank houdt hy zieh votrr alles be7ig en die is hem sterk bewust ik wort heeft voor hem geen d maar n t en de vooiwerpsvonn van Ue en die en deze en onze is by hem geen den dien dezen onzen maar net als in de zogenaamde eerste naamval de die deze onze en 7A behoorde men naar hnn mening te spellen In t juwet van deze mannen is iets veranderd ze kyken anders wat voor dl vroegeren grote lejten waren is voor hun schim geworden en lieel andere leiten zien 2y Dat zy andere mannen zyn als hun leermeesters is hun schuld niet ook dit IS natuurwcrkiifg en wetmatig O i welke wyze rle natuur nu werkte zult u ook inzien Zij ging op nieuw weer uit vau de Klank en de etymologie de ouwe woorden die in de Spelling noch als schimmen voortbestouden de etymologie werd uit de Spelling uitgewerkt niet alles want andere machten in ons houden alt d tegen liet is n proces dat lang fjjd aan kan houden Van veel woerden T len de ma kers af de mas kers van de üders die ze droegen Het woord in un woord van deze tyd drong om erkend te worden en het werd erkend Dua zal Spelling verandering in m tijd wacrin men steri de Klattk voelt van zelf Spelling VereenviMtdtging zijn Kn omgekeerd zal het in H e h gVereejwoudtging altijd aankomen op het uitbannen van Etymologie Van Küllewijn Buitenrust Hettema Gerard Keller e a ging straks het initiatief nit tot het doen erkennen van n Nieuwe Spelling en met schrijvers aK Marcellui Emants en Brandt van Doorne Pol de Mont lohan Been Boele van Hensbroek Smit Kleine fohan de Meester Swart Abrahamsz met tal van Doctoren ook in de Klassieke Talen met tal van erkende taalkundigen en van onze beste schoolmannen in Lager Middelbaar en Hooger zyn allerlei soort van mensen nit allerlei beroepskringen daaronder akademies gevormden van alle faculteiten en Hoogleraren als van Rees en Bellaar Spruit con Vereniging gaan vormen tcrwyl de eigenlike Spelling voorstellen door vier van de genoemde Houglcrarea in Taal mee ondertekend waren Heel wat is er sinds in Nieuwe Spelling verschenen aan onze Akademies is men met Proefschriften in Nieuwe Spelling gepromoveerd h nu in deze Spelling alles foneties Xeen Laat ik U dadelik geruststellen Ik word ik houd hij houdt heeft ï n d en dt behouden verbaasd geplooid etc hoed goed en al zulke woorden staan ook nu noch met d De eene helft van de woorden die de tweeklanlt hebhen blyven we schryven etymologies met de lange ij Ik hoop Myne Hoorders dat U hierin er Doctoren van allerlei soort zijn er 60 j 70 lid i October TUd vao Greenwicli t M D door 8 60 B U 7 31 7 S5 8 0 S 09 l l 8 15 10 04 10 11 10 18 lO tl 10 84 10 54 11 s e 81 lO lOi ♦ 7 9 54 10 01 10 07 Da olraï Mdi2 Ie en e U Bk RuiKer moet siolt boTenaieD foorEies vck een be i f 0 80 7 31 4 55 5 7 5 18 5 8 S 87 in S9 11 c 7 58 tJ 8 54 10 O 10 18 8 16 f 10 81 door 10 88 8 84 8 68 9 18 10 88 U 6 1 48 4 15 5 15 5 56 8 88 48 8 04 7 80 9 88 8 84 9 48 9 6 10 10 4 38 4 39 4 68 6 04 8 16 1 85 1 41 1 65 8 06 9 17 6 18 6 18 8 80 6 88 6 60 10 38 8 f8 T 48 4 08 4 37 6 55 7 10 7 18 7 Sa 5 80 6 87 8 45 10 17 10 84 10 41 li lS 6 84 4 8 43 6y 10 84 10 54 9 07 9 88 8 88 8 49 10 08 68 9 10 6 on U 1 WaT t H Dl M oudk 6 9 8 14 9 8 10 57 18 1 4 11 80 7 M 1 86 1 P Ba i net W 8 01 9 05 10 86 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 U 87 lAoit 0 8 80 9 88 10 60 108 1 18 5 16 8 58 10 18 11 41 o t O 8 km W Joude 10 84 U IO 7 05 8 10 9 05 11 15 8 58 8 46 4 45 6 80 7 45 9 4 7 80 8 86 8 80 11 30 3 08 4 00 5 00 6 85 8 00 10 0 8 09 9 18 lO Ot 18 61 8 68 4 47 5 4 7 4 8 4 1 1 toren professoren ook in Nederlandse ta l hoe zal het dan nu zjjn b j de leken V maar zy merken zo niet hoe t inet hnn staat zoveel hebben we door al om Uftn wel in de macht van onze Spelling dat onze ennnUndheid ons zelf en ons anderen verborgen hiytt Maar hoe zal t nn zjjn overal waar minder gelezen wordt in mime kringen van de middenstand in de kieiqe burgerstand En allertrenrigst is het gesteld bjj t eigenlike volk Daarom was het my aangenaam voor de Maatschappj Tot Nut van t Algemeen hier over de Spellingkwestie te mogen lenen Want staat niet dit in uw eerste artikel te lezen Wi trachten mee te werken tot verbetering van den verstandeljjken zedelükeu en rauatschappelijken toestand des volks bepaaldelijk door invloed te oefenen op de opvoeding en Uet enderwp de veredeling van volksbegrippen en de verheffing zoowel van het arbeidBvormogen als van den levensstandaard der werklieden Hier staat bepaald werklieden maar de Maatschappij zal dit sekei wel heel ruim willen hebben opgevat Wordt vervolgd TO02 TEE3L Alleluja werd gisterenavond als het laatste stuk in het Abonnement door de Eütterdamsche Tooneelisteii voor een niet talrSk auditorium opgevoerd Voorzeker les absents avaient tort Er is zeldzaam mooi gespeeld en daaroin alleen was een gang naar Ons Genoegen de moeite wel waard Nog vour dat het stuk in Amsterdam en Den Haag is gegeven hebben wfl ionwenaars de eer genoten van dit nieuwe product van den sijhrijver van De stem van het hart Het is in de artisten stellig te prijzen dal ze in het laatst van het seizoen nog den lust haddon om zulk een uitmuntend verzorgd drama in te studeeren Wy hebbeu de talenten van den Heer J € de Vos in de laatste jaren niet zoo kunnen waardeeren als in deze titelrol die hy z6o bohüon vertulkte dat men boramigc minder gunstige byzonderheden in de samenstelling van het stuk haast over t hoofd zon zien Toch moeten we er op wijzen dat het ons onverklaarbaar ja vooral in Italië het land van de inecr sprekende bartstochten oimatnnriyk toeschijnt dat een echtpjMirzóo twintig jaar met elkaar kan blyven leven Wonderiyk komt het ons voor dat de eenige dochter het kind dat door beiden verafgood wordt niets heeft gemerkt van de allertrenrigste verstandhouding van Vader en Moeder Maar dit alles komt op rekening van den schryver en wordt werkeiyk vergoeljkt door het geniaal spel der artisten Waariyk als Mares Praga J 0 de Vos had gezien in zyne zware taak in zyne ver schillende moeielijke overgangen van toorn en zielesmart dan zou hy moeten getuigen dat hö meer geeft dan de auteur had durven verwachten Hoogst erkenteiyk zal gewis iedere bezoeker zyn geneest voor do ernstige studie welke de Heer de V van dit karakter heeft gemaakt Waardig werd hy terzgde gestaan door Mevr Van Kerckboven Jonkers Blgkbaar ging zy ook op in de taak die ze zoo goed vervulde it spel en gebaren kwam dit duideiyk voor den dag De Heer Erfmann heeft zich niet minder goed van zyn plicht gekweten vooral in het laatste bedryf beviel hy ons uitmuntend Bidder Flaviano Conté verpersooniykt door den Heer Brondgeest had de schryver op de eene of andere manier nog wat te slikken moeten geven voor zyn misplaatst eergevoel Voor menscheiyk medegevoel was in dit koude karakter zeker geen plaatsje over De Heer Brondgeest heefi ietsinzüne stem waardoor hfl dat zeer goed deed uitkomen de schryver zou ook over hem zeer tevreden geweest zyn Gelukkig bracht Marzotti middenin een ernstige scène eene gewilde variatie door zgn aardig optreden en den angst die op zgn gelaat te lozen was dat het feest niet zou slagen waarvoor hy zich zooveel moeite had getroost Mevrouw Poolman die in het laatste bedryf zoo juist en natnuriyk sprak brengen we ook gaarne onze hulde Het nastnkje Een Stortbui werd geestig gespeeld en was voor de toehoorders inderdaad eene welkome verfrissching na zooveel droevige tooneelen Alles te zamen genomen moeten wy den Vereenigden Rotterdamschen Tooneelisten dankbaar ztjn voor hetgeen zy ons in t afgeloopen seizoen hebben doen genieten en wy roepen ze een harteiyk Tot weeraieas toe StADSNlEUWS GQTOA 24 Maart 1899 In de hedeX middag gehouden zitting van den gemeenteraad waarin alle leden behalve de heer de Raadt tegenwoordig waren werd tot onderwyzer aan de Tussehenschool benoemd de heer H Klein te Nieawerkerk a d IJsel en tot lid van de Commissie van toezicht op het Lager Inderwija de heer Dr P A J Levedag Tot leden van het stembureau voor de verkiezing voor de Kamers van Arbeid werden gekozen de hh Noothoven van Goor Jager van Galen van Iterson Herman en Jaspers Tot hunne plaatsvervangers de hh Bellaart Vingerling Donker Prinoe Krook en van de Velde In ons volgend nummer zullen wö een uitgebreider Verslag opnemen Door de politie alhier zyn een viertal minderjarige jongens aangehouden die te Rotterdam tehuis behooren zy worden derwaarts overgebracht De voorjaars paardenmarkt die heden a hier werd gehouden was niet zoo irtk bezocht als het vorige jaar het dit is toe te schryven aan he laatste dagen waardoor vele begaanbaar Zfln Er waren eenïTD den aangevoerd de handel was vlug De navolgende pryzen werden besteed voor Hitten van f 100 tot f 250 Veulens 150 200 2 jarige 150 300 3 250 350 3 tot 6 300 600 Aftands 150 300 Krimpen a d Lek By Kon besluit is benoemd tot burgemeester alhier de heer J G van Mierop secretaris dezer gemeente MooKDBECHT Vülgens do ter visie liggende kiezersiyst bedraagt het aantal kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 206 en voor den Gemeenteraad 178 VERSCHjEIDENHEID Men herinnert zich dat ws onlangs melding hebben gemaakt van een geheimzihnigen moord te Londen in Whitfiele street Tottenham court road gepleegd ten huize van een paar Hollanders de Swart met name die daar een pension hebbeu Een Duitsche man en vronw die zich voor het echtpaar Briesenick uitgaven hadden daar hnn intrek genomen De man was veel jonger daij de vrouw zy verdiende het geld met kaartleggen maar toen de pensionhouders daartegen bezwaar hadden gemaakt plaatste Fran Briesenick advertenties waarin zy zich als masseuse aanbeval Toen in het begin van deze maand de Briesenick zich een paar dagen niet vertoonden terwyi hun kamer gesloten was kregen de Swarts ofschoon zfl een briefkaart hadden gekregen van Briesenick nnd Frau meldende dat zg niet dadeUjk thuis zouden komen achterdocht en braken de deur open Op het bed lag in ysljken toestand het lyk van een vrouw waarin zy spoedig Frau Briesenick herkenden De man had toen al drie dagen tyd gehad om zich te bergen Na eenigen tyd begon men echter te twyfelen of de bUjkbaar vermoorde vronw werkeiyk Frau Briesenick was en door het onderzoek der politie kwam ten slotte uit dat zy het niet was Men zocht verder en vond dat de overledene een Duitsche dienstbode te Londen was geweest dat zyopeen advertentie van de Briesenicks was afgekomen en dat zy daar onder een strafbare konstbewerking waarscbyniyk tengevolge van ingenomen geneesmiddelen gestorven was De Briesenicks hadden haar toen in het bed laten liggen en waren gevlucht Zy zyn nu echter te Beriyu gevat en zullen als Duitsche onderdanen ook daar terechtstaan Laatste Berichten In de zaak Christiaan tegen Walsin Esterhazy heeft de civiele rechtbank te Parys beslist dat zy onbevoegd is kennis te nemen van de actie tot schadevergoeding wegens beleediging van Christiaan door Walsin en den uitgever Fayarp door middel van de brochures Les desBons de l affaire Christiaan is in die geschriften beleedigd als getuige en daar dergelyke beleedigingen door de assiezen berecht moeten worden kon volgens de rechtbank de civiele actie in dezen niet van de strafvervolging gescheiden worden Burgerlijke Stand Moordrecbt GEBOREN Stephanus ouders J Vonk en A Verwey Jan Johan ouders D Vergunst en I van der Weyde Johanna ouders G Ryneveld en W Ooms Klaas ouders A Marck en J Bos Adriana ouders G de Knikker en C de Winter ONDERTROUWD L de Vries 23 jaar wonende te Dordrecht en A van der Graaf 24 jaar Ontvangen de ouveaulé s In PARASOLS bij A van OS Az Md Tailleni Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephouu Ko 31 iiislerdain Trkrs Sllotkrs lOlf 901 jitMirs Villi as M 4AUT 87 96 Kisuunu Uart Vei W B 8 dito ilito ivo 3 dilo dito dito 3 Hoxua OM flouill 1881 88 8 IliLn IoMktgTinu 1868 81 6 Ooenxa OU in papier 1868 6 dito in EÏlrerlSRS 5 PoaTOOil O il mot coupon 8 dito tioket 8 65 SS 98 9V 103 Sl i TtuiLAliD Obl Binnenl 1894 4 dito QeooQs 1880 4 ditobiiItotba l88g4 98 dito bij Hop 1889 90 4 djto in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Sriure ïerpol obuld 1881 4 ToMBU Qepr Conr leen 1890 4 101 Gei Icening oris D SS j 3eo leening er e 0 88 ZoidAm Esp T obl 189 1 106 UlKOO Obl Buil Bob 1890 6 101 ViH ÏU li Obl 4 onhep 1881 37 A T nDui Obligstien 1896 8 101 BonunAH Stall leen 1894 8 101 KiD N AIt HinHalsi sand 95 i Aren b TiibMg C ertifieaten 745 SeliMasttchanpij dito 607 Arii Hypoibeekb pander 4 103 Cull Hü derVontenl aand eSVi Or Hypolb okb pandbr 3 i 98 NnderlandKhe bank aand 8047 Nod Handelmaatacb dito U4I N W k Pao Hyp b pandbr 3 100 Bolt Hyi olheollb panill r 100 Utr Hypolhookb dito 3 8V Oo T Kn Oi lHong bam aand RmL Hyuotheokbaiik pandb 4 Amnlii E iut hypotb pan b 5 90 33 571 60 561 881 14 Maiv L O Hr Li n ert ii l NiD Holt IJ 8po r Mij a md 1181 Mij trt£ipl v Bt 8p aand 118 i Ned I d H i iorwegm rand 880 INed Zuid Afr 8 im aand 6 81 Kdilo üilo ilito 1891 duo 5 1011 iTAUl Spoor 1 IS A Eol l 8 57 Zuid Ii l Sp mg A H b 8 59 I oi K Wa b u W enaand 160 EiBLOr Rui 8pw M4 uh1 4 99 Baltiaobe ito aan i Fatotra dito aand 5 I ang Poio r Mt a U 6 106 Kuril Ch A o 8p kap opl i 108 dito dito oblig 100 AllJ ncA Cnl Pa 8p M j oi1 B 68 Ohio k North W pr C r aan l 144 dit dito Win 8t eter obl 7 KO DeoTer II Bi Or Spm oen T a il UlinoiaCeDtralobl i iioad4 04 LouisT J Nab illiOert v n l 66 Mali o N Spw M Ie l yp u 6 10 MU K ii i T 4pCt prof aand 14 N ïork Ontaa o It Weai aand 1 dito Penn Ohio oblig 6 8 l 1711 100 107 00 100 100 1161 118 SS lUf Ongon Calif obyp lngoud i St PaiU Minri StManit cb 7i Vi On Pao Hoofign obig 6 dito dilo Lino OAje hyp O 5 OAMiDi Cao South Ohen r aan 1 Vra 0 Eal1e Na loh d c O Amtterd Omnibn Mij aand Eottard Traniwe Maaia and Nio Stad Ameterdam aand 8 tad BoUerdam aand 8 BlMII Stad Antwerpen 1887 S J Stad BrUBKl 1886 8i Hom Theiu Begullr Q aeInb 4 Ciamni Staetaleenig 1860 6 E K Ooat B Cr 1880 8 Swin Stad Madrid 3 le68 Ntn Ver B r ATl Spool eort I SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveanté s in WLOnABEGOSTÜKES en Voorjaars Capes ADVERTENTIEN Heden overleed te Utbecht onze Behuwdzuster Tante en Behnwdtante Mejuffrouw Lena de Jong in den onderdom van 66 jaren Uit aller naam P 60EDEWAA6EN louiiA iJ2 Maart 1899 Voor de vele bewijzen van belangstellmg op mynen 90 verjaardag betuig ik hierdoor mynen harteiyken dank Wed BÜELSÜMS Haalueuer GoireiA 24 3 99 Te Hnnr terstond of later een Bovi iniiii§i Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 8ia AAIT ALLE ZIEKEÏÏ geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid voor eene geneeswijze die mij en duizenden raet mij mijne gezondheid heeft teruggegeven Li LEEUWËi Rijswijk bij Geestbrug FEMSCHE STOOMVEEVEEU cheraisolie WLsscherij VAÜ H OLH Ei IIKIMEK I KriilsKwU liotteritnm Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen UtnfddepM voor UOUDA de Hen A VAN OS Az ripecmiiteit voor het gtoorueu eo vtirven van alle HeHrenen Damesgardwoben alsook ftlle Kiod ergoede ron Speciale mnohtmg voor het itoom van Iihiche mantels veeroii bont mz Gordgnen taielkleeden enr worden oaar de aieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen beti j geHtoomd of gevert i worden onschadel k voor de gezondceid volgens Htaal bewerkt EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BUUGUUS DKVKNTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeden aan de fabriek op Anthomatische en Massamachines vervaardigd worden zyn wy in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prjjzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model 4 zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model Aa Ie Klas fljngemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Rywielen onderscheiden zieh door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loepen zeer licht en zyn zeer fljn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATÉNES met gezondheidszadels fljn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINÖEIJWIELEN op alle prflzen f 5 hoogerj Prljs Courantea worden op aanvraag gratU en franoo toegezonden Verte eiiwoiirilii r J C DEHl im Uoüda A SLEGT beveelt lich un tot het leraren tan Zuiver Zseuwsoh Tarwebrood tX cent de K O NIEUWE HAVEN 28 Bekroond ep de Inteinttionale Tenoonetelling T n Bekkery MaalderJ en Kookkunst te i Oratxnhaga met een diploma Vergald Zilveren Me deille F D I K fci O t u m SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerk NIOBLTCAP Verbijgbur b M PEETER8 Jz N B Ale bewiji vsa echtheid ie oeehet ea kurk steeds voor CHItDAM I iideaMMiderFira V HOPFB