Goudsche Courant, maandag 27 maart 1899

Maandag 87 Maart 189 § 378te Jaargang No 7848 op iHMi lief buitentje t i u cquipatfo mnt 2 paavdfii iiet beiM odig de Honan lia l ftfelwiiti r I ll 5 l ruiden jior eek li vi iislanf dat alles mot elfeatir voor slechts liiiiil lus li zr gelegenheid niet voorbij gaan n luister goed Op 1 i pïil SU trekken de TUHKHCHK l D l EN uict IiooMprjizeh vim frn BOO OOO Irs 60 l l rv 2 l 0 frs 6 KX frs i K l frs IIMKI eii h i derdpii anderen van frs 1400 duh ziinder nieten Voor deze trekking zflu verkrijgbaar heele aandeeleu voor ƒ Ü OO hnlve iiiiitilfrifn loor f l oo bli J VAM OIJE Kleiweg Mo 9 Codoa Naar buiten tegen tnezendint vtui postwiKsd De winner van den HooïdpnJK kan naar verkiezing oök krijgen een Hef buitlentje met praehtig jachtterrein een eqoipage met 2 paarden benevens levenhlanK ü gilden per week en het benüodigde I10LL4 if TA JAFELWATEIi mumi mum I ie ws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Mo t ADVERTENilÈN worden ge laatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer O Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In sending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMB So De üitgaTe dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Indien gij niel wilt hoesten gebruikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Mtiiamhe uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honigbloem vtin H SCHAIIi Co I en llaa f llollev iancim CO S Meliaothe t het beala iiiiiMel dur erelil Co S Melianthe smenl Kinkhoest f Po S Melianthe lenueBt oow I oud als jiiütt CO S Meliantbe ma m een huissï i lii ontbre i n Co s Mellanthe slant voortdurt rul onder Sclieiknndii Go s Meliantbe lielpl oDlurroepelgk Co s BleLianthe is ixikrunnd mei Kerediploma a Co 8 Moliantbo ia bekroond mfft ioud Co s Meiianlhe is bekroond met ilver CO B Meliantbe ia verkrgi bnar in flacons van 40 eil to CU en ft bjj A BOUMAN Moordrteltf 1 0 RATKLANÜ Bni rop B ï WIJK Oudmaitr M KOLKMAN Waddinmea II IIOLLMAN Bodegravm PI N KSE MeuwertwA a d I hul Firma WOLFK Co Weathaven 198 ISmuin l MIJiBJES Kleiweg K 100 Gouda K H ïi MILl Veerstal U 126 te Oomia tOcodkoopste en soliedsl adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ak buiten de atad met gesloteniWigeHi bi A ORAVESTEIJN Oude üoAwe 4W wordt tegen Trnngport schade vertekefd Het Bestuur van de Bijbank maakt bekend dat de Dtrectlr der Xederlandsche Bank te Ambterdam met ingang van 1 April 1899 eervol ontêltiu heeft verleend als VorresimndeiUen te Gouda aan deHeereu Wed KN X DORTLA ND te V la irdingen ann de Heeren BETZ VAN HFIJST te BrlellB aan de Heeren DB KANTEH VEEQENS en heeft benoemd tot orrenpondenten Ie klasse te Gouda de Heereu A DORTLAND Jr ea J A DO ITLANU leden der firma Weti Knox DoKTfAxn tot Correspondenten Ie klasse te Vlaardlngen den Heer J C VAN BODEEN VAN HEUST lid der firma Betz VAN Hkijst tot Correspondenten He klasse te Brielle den Heer A VAN ODDGAABDEN lid der firma uk Kanteb it Vekuenh Het Beutnur van de Bpank der Nederlandsche Bank R N L MIKANDÜLLE Praidmt i MODi Secrttarit Rotterdam 23 Maart 1K W TE HtlUE I KR SÏOND OF LATER HOLLANDSCHE IMSTEHIIAM Prijanoteering China Congo Stofthee 45 en èo c iGrof 50 58 Lekkere ÖO Souohon 75 Geurige 90 Congo 100 Ontbiit Thee § 6 Namiddag Thee 78 i Alleen vejkrflgbMr bjj P H J van Wanlium Oosthaven B 14 GRATIS letomt eUe leur nn dit U il h t niet RÜeeD Toor zieken maar ook voor lennden lioogst belangrijke en auttige boek DE ÏMtlD DEI imt MVQ achiiJT wne briefkaart uoRielitcr i Boekhandel te AvwAw Botterdam awwiam Stollwerck schl I Borstbonbons mfcbriceerd na voorachrift v a den kon Universitata Frot Oofam Hafirad Dr HarlMt Boon hebben sedert 60 jaren ak verzachtend middel togen hoMten beeeokböd en aandoeoii der ademings organen niMaekauto diensten bewezen Bij spoedige afwjaseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder aanbeTSlenB wardig een bonbon te gebmiken Terpakking Geele pakjes i 25 oect Alom verkrijgbaar BOVENHUIS Adres MARKT 5H AIIMEIT20RG Afdeeling WERKVERSCHAFFING voor VBOÜWEN en MEISJES erjoekt NAAIWERK n hoi voor een nette Naaister Inlichtingen verstrekt Mej SüLTSEK QoBwe C 166 ouda Druk van A BEINKKAN Zs KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOfIHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art il van het Reglement van Schieland de verkiezinjr van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINGELANDEJV PLAATSVEBVANGEBS voor de districten als hieronder nader vermeid zal plaats hebben op Donderdag den 6 April 1890 ran dim roornUfMat g ten i tot dex namUldagx ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meerg enoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Oeerxeliie in de uitspanning de Vergulde Koetx maffen voor het 2e kiesdistrict te Bleüwijk in het Gemeentehuh voor het 3e kiesdistrict te Nieitwcrherk aid Ynxel in het Qemeentehui en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het xte Distriet Voor den Heer C D MICHIELEN Hoofdtmjeland i volgens A TAB VLIET Hoofdingelatid Plaatsvenanger VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK Si HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK hl het 2de District Voor den Heer Mr J ö PATUN Hoofdingeland i ToigcLs G W H SÜBRMONDT Hoofdi igeland Plaaiavervanger X fhi In het Me Dixtrict Voor den Heer G W LANS Hoofdingeland rolnein J E 7ANVOOBTHUY8EN Hoo rfJnj a d P aoiOT i a r r Xè Jg In het Me District I volgens Hoofdinge aud Plaatsvervanger ftrea ng Voor den Heer K van der TORREN Kz Hoofdingeland L EXALTO En Toorts in laatstgenoemd district voor tyiee Hoofdingelanden Plaatsvervangers wegens de benoeming van den Heer P VRDLANDT tot H ofd Ingeland en het bedanken van den Heer A KLUIT UzN die respectievelijk in 1901 en in 1903 aan de beurt van aftreding zouden zijn geweest Voor de periodieke verkiejingen zullen witte voor de vacature VRIJLANÜT roode en voor de vacature KLUIT blauwe stembiljetten worden verstrekt Dijkgraaf en Hooghkembaden van 8chieland De Secretarix Uentiiieeêter De Dyhgraaf C 3 VAILLANT P D KLEI T A BLKHSSEN ZONEN liXlra Wij maken bijzonder attent op de puike Kaassoorten die wU tot zee blUHke prijzen in al onze winkels verkoopen en geven op elk pond tot en met I April cadeau 2 aandeelen in de verloting der 90 prachtige nikkelen Bonilloirs per pond ter waarde van tSSO üuMenDe prijzen zUn Zeer fljne vette belegen GOünsCHE 40 Ot iPrima oude 35 Ct Ooede jonge 30 Ct Prima OUDE LEID8CHE 25 Ct De kwaliteit van 40 CA is het neusje van den zalm Onze prima versohe Roomboter segarandeerd zuiverl kost tbaos 75 Ct per pond met 1 dubbelties tablet CDooolade of 4 vritte bons er bij Cadeau bovendien esn aandeel m de verloting Te GOUDA aitslu tend Wijdstraat 160 II A BLÜIJSSKI ZONEl i I HIEUW HIEUW HIEUW GESCHIKT VOOR Naclitlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4V3 uur branden k 2 a en 6 uur brandende 3 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda eo Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOLDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Mea behoeft hiervoor geen Olie goan Glaasue Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Zuivere Medicinale Levertraan ƒ 0 30 per VleêCh Vorkrijgliaai lii D 1IEBI£J§I nrogisi Hleiwes E 100 Dit o bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bulieiilaodsch Overzicht Uit Londen wordt meegedeeld dat de onderhandelingen tusschen Engeland en Busland gevoerd over de China quaestie een prakjiischen vorm hebben aangenomen en dat er aÜe reden is te hopen dat zj tot een bemoedigend einde zullen gebracht worden binnen een niet ver verwperd tijdstip Minister Brodrick bevestigde in het Lagerhuis in hoofdzaak de juistheid van de bekend gemaakte berichten omtrent de Engelsch Fransche overeenkomst welke hj hoopte binnenkort openbaar te kunnen maken De begrootiugscommissic nit de Fransrlie learner heelt Woensdag den minister president Dupuy en den minister van financiën gehoord over het voorstel om aan de regeering nog twee voorloopige twaalfden op de begrooting toe te staan voor de maanden April en Mei tot een gezamenlijk bedrag van 638 millioen francs Een der leden gaf in overweging de zitttog der algemeene raden te verdagen opdat de beide Kamers omstreeks halt April met de begrooting kunnen gereed zijn maar Dopny geloofde niet dat de Senaat daartoe bereid zal wezen ler l ïe règecring de zitting der algemeene raden niet wil uitstellen De Kamer zal vermoedelijk nog vóór de Paasehvacantie gereed komen met de begrooting en de Senaat daarmede in de eerste week van Mei een begin maken Na het vertrek der ministers besloot de commissie de twee voorloopige twaalfden toe te staan en in gel jken zin besliste Donderdag de Kamer Voor April en Mei is de regeering dus weer geholpen Bij de behandeling der Marine begrootiug is het amendement van den heer Dejeante om de aalmoezeniers der vloot af te schaffen na bestrijding door den n inister met 321 tegen 154 stemmen verworpen een van Basly tot afschaffing der kerkelijke viering van den Goeden Vrijdag aan boord der schepen met 328 tegen 195 stemmen en een van den üudminister admiraal Eiennier om den post van 1 945 000 francs voor den bouw van zes onderzeesche torpedobooten te schrappen verworpen zonder hoofdeljke stemming Iets uitvoeriger dan de andere bladen wj weten niet of het daarom meer vertrouwen verdient seint de Romeinsche correspondent van de Matin d 4 22 Maart FEVILLEIOIM Uedeiikschrillen van eeo Uelukzoek r LMIBÈL DE VoNIlELINa iVffar Aet Fransck DOOR W NUTTERS ISO Op een morgen was Mathilda in haar slaapvertrek alleen met Justine de ontrouwe kamenier de betaalde verapiedster vari den baron de Maubert Mathilda kleedde zich om uit te gaan en als om uit te gaan naar een feest De kamenier vlocht hare lange haren tot dikke vlechten op een stoel lag het blauwzijden gewaad dat de hertogin voor vandaag gekozen had Onder haar werk door babbelde Justine als naar gewoonte over honderd nietigheden en wist behendig hare meesteres te vleien kortom gedroeg zich geheel ais iemand die zich gaarne in de gunst van zijn meerdere indringt en koos daartoe de middelen die haar kleingeestige ziel als de uitsluitend kana van slagen hebbende beschouwde Er werd zacht aan de deur geklopt Wie is daar € vroeg Justine £ en stem antwoordde Een brief voor mevrouw de hertogin Hij werd zooeven aan de deur afgegeven raut de boodschap dat hij onverwijld de hertogin overhandigd moeat worden j maar op antwoord werd Ziehier de werkelijke waarheid omtrent den toestand van den Paus De krachten keeren niet terng de Iper heelt veel last van slapeloosheid en neemt weinig voedsel HiJ woont de mis bö maar draagt die niet op hij zit dan naast hot altaar en paart ziJn gebeden aan die vaaden kapelaan Aangekondigde audiënties bepalen zich tut een korte voorstelling aan den Paus die op een ligstoel uitgestrekt ligt Leo XIII blijft niettemin bewijzen geven van een merkwaardige tegenwoordigheid van geest hjj zou telkens een onderhoud willen beginnen maar wordt dan genoopt het te staken wegens zijn bijzondere zwakte De wond is nog niet geheel gesloten Daar doctor Ijapponi ongesteld is neemt dr Mazzoni den dagelijksclien dienst bü den lioogen lijder waar Diens fragiele gezondheidstoestand welke nog lang kan dareu maakt het voorwerp van alle gesprekken en overwegingen van de kardinalen uit De berichten nit Manilla nit Amerikaansche bron zijn zeer karig uit Engelsche bladen vei nemen wij echter dat generaal Otis zich in een zeer moeilijke positie bevindt Geen twintig kilometer van Manilla by Marilao bevindt zich een sterk Tegalen leger dat zich krachtig versterkt heeft op de heuvelen onder de bescherming van de jnagles daarsehter Be Tegalrn te TeMTiJTotTtrit Bnn sterke posities is voor generaal Otis moeiljjk zoo niet onmogelp zoolang hij geen versterkingen ontvangen heeft Bovendien is de bosch en de moeras oorlog voor de Amerikaansche troepen zeer gevaarlijk En om de Tegalen uit te hongeren en daardoor tot het neerleggen der wapenen te dwingen is een omtrekking noodzakelijk die de jungles volkomen onuitvoerbaar maken De sterkte van het Tegalen leger wordt zeer verschillend opgegeven de cijfers loopen van 25 000 tot 70 000 man Doch alle berithten melden dat Aguinaldo de strengste discipline onder zflne troepen handhaaft en bereid is tot het uiterste te strpen Elk denkbeeld van onderwerping wordt onmiddellijk krachtig onderdrukt Twaalf Filipino s die in Manilla wonen hadden Aguinaldo schriftelijk verzocht zich aan de Amerikanen te onderwerpen ziJ werden door Aguinaldo vogelvrij verklaard en hunne bezittingen werden aan de wraak der Tegalen overgegeven Een zijner onderbevelhebbers die over capitulatie wilde spreken werd onmiddellijk onthoofd Ook uit Ilo Ilo komen verontrustende berichten wel is de hoofdstad door de Amerikanen genomen doch in het binnenland houden de Tegalen zich staande en richten niet gewacht iDoe de deur open en pak dien brief aiin Justine It gebood Mathilda De kamenier handelde gelijk haar geboden werd De brief was gewikkeld m eene kleine elegante enveloppe het adres was met uitermate duidelijke karakters neergesleld in een der benedenhoeken waren de woorden zeer dringend aangebracht tweemalen met roede inkt onderstreept Tevergeefs beschouwde Mathilda de hand om uit het schrift den schrijver af te leiden Zij herinnerde zich niet ooit die schnjfhand gezien te hebben Terwijl zij de onverwachte brief opeii rak beefden hare vingers Zij verbleekte Zij wankelde Eensklaps scheen zij zich te herstellen Radeloos van angst zonder zich den tijd te gunnen haar toilet te voltooien trok zij zonder hulp harer kamenier het eerste het beste gewaad aan dat onder haar bereik was zette een hoedje op en snelde bleek als een doode haar slaapkamer uit rende de trappen af en opende eigenhandig de voordeur Juist reed een huurrijtuig voorbij Zij riep den koetsier en wierp hem haar beurs toe die hij behendig opving Boulevard de Grand t riep zy De koetsier bij instinct gevoelende dat spoedmaken hier gewen cht waa legde de zweep over zijn magere paarden die minder tot spoed gene zÜ zich krachtig tot de verdediging in Ken Amerikaansche afdeeling die de opdracht had hen te verdryven werd na een hevig gevecht tot den terugtocht genoodzaaakt President Kruger antwoorde op het welkom dat men hem te Rnstenburg heette dat hij en de Uitvoerende Raad hun uiterste best deden hot schip van Staat tusschen de hinderpalen door to staren Wat de kleinere aangelegenheden betrof zou men toegeven doch wanneer de onafhankelijkheid van het land aangetast werd zouden zij geen duimbreed voor iemand wijken Verspreide Berichten tllKYi US Wet Hof van cassatie heeft de wraking van rechters verworpen en mevrouw Dreyfus tof 100 fr boete veroordeeld Nu ook dr Gibert te Havre overleden is geeft Gabriel Monod openbaarheid aan een brief van November 1897 waarin dr Gibert hem mededeeling doet van een gesprek in Februari 1895 met Felix Paure gevoerd Hieruit het volgende I anre Nu dan Dreyfus is niet veroordMld op leiten die ter terechtzitting zijn g l ken maar op het rtoonen van een stuk dat wü uit vrees voor diplomatieke verwikkelingen noch aan den beschuldigde noch aan den verdediger hebben kunnen overleggen Gibert En dat stuk is t Vaure Ik kan u niets verder zeggen dan dat het allen twijfel omtrent het verraad opheft Gibert had van te voren den president geheimhouding beloofd Daarom waarschijnlijk is altijd slechts bü geruchte van dit onderhoud gesproken Monod beeft den brief van Gibert aan advocaat Mornard ter hand gesteld Frakkbijk Drieduizend arbeiders aan de Parijsehe gasfabrieken hebben den arbeid gestaakt De drie grootste fabrieken staan stil Er ziJn echter maatregelen getroffen om het bedrijf spoedig te hervatten Enoelasd Donderdagochtend om 3 uur vroor het te Londen tieu graden F om 9 uur nog drie graden Het is van den winter daar nog jjet zoo koud geweest Donderdag was men uyeral in den omtrek aan het scbhatsenrij gen bleken en herhaaldelijk zweepslagen tot aanmoedigmg behoefden Ziehier wat Mathilda in den brief zooeven ontvangen gelezen had Madame hertogin De Latour Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat ge aan zekeren heer genaamd burggraaf Raphael herhaaldelijk brieven hebt geschreven m het geheel tot een getal van zeventien Deze brieven ademen een verhouding die ge ik twijfel er niet aan zeer gaarne voor mijnheer den hertog De Latour uw echtgenoot verborgen wenscht te houden Door een samenloop van omstandigheden met de uiteenzetting waarvan ik u volstrekt niet wil vervelen zijn deze brieven in mijn handen goraakt Deze brieven mevrouw zijn in mijn bezit Verschrik met al te hevig bij het vernemen daarvan Hij die u dit schnjlt is een wellevend mensch en die niet dan in het alleruiterste geval besluiten zal tot suppen die u onaangenaam zijn Tot hedenavond tien uur precies zijn de bovenbedoelde brieven ter uwer bebchikking Zij zullen u ter hand gesteld worden of aan iemand uit uw naam ze opeischende in ruil voor een som van vijfhonderdduizend francs waaraan ik helaas dringend behoefte heb Indien deze ruil evenwel op het uur dat ik genoemd heb niet heeft plaats gehad zal ik me tot mijn innig leedwezen gedrongen zien me tot mijnheer den hertog uw geniaal te wenden Ik twijfel er niet aan of hij zal elke som die men verlangt zwijgend betalen aan dengenen die hem te koop aanbiedt brieven door zijn gemalin den In Noord Wales vroor het Woensdagavond zestien graden WiJ vinden gewag gemaakt van twee menseben die op verschillende plaatsen doodgevroren zyn Er is ook veel sneeuw gevallen Te Londen is de sterfte aan influenza zeer groot BINNENLAND De opperkamerheer en de chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin maakt bekend dat H M op Woensdag 12 April in het Paleis te Amsterdam gelegenheid zal geven bij Hoogstdezelve hunne opwachting temaken des voormiddags te 10 uren aan militaire autoriteiten en des namiddags van dienzelfden dag te een uur aan civiele autoriteiten Op Donderdag 13 April zal Hare Majesteit te 10 uren voormiddags aan commissiSn gelegenheid geven hunne opwachting te maken terwijl om 11 uren door Hare Majesteit aan particulieren audiëntie zal worden verleend Dengenen die verlangen daartoe te worden toegelaten worden uitgenoodigd zich in te schrijven op eene der lijsteu welke aan gezegd Paleis gereed zullen liggen van heden af tot en met Zaterdag 1 April des avonds te 8 uren op jüjBlkeBiÜd de lijsten zullen worden gesloten Gistermiddag te 2 02 arriveerden HH MM da Koninginnen en prinses Elisabeth van Waldeck te Haarlem De Koningin was gekleed in groen fluweel de Koningin Moeder in het zivart Aan het station waar zich een groote menigte verzameld had werden HH MM ontvangen door den burgemeester Het gevolg bestond uit barones Snoeck van Hardingöveld baron Sirtema van Grovestins baron Bentiuck jhr Van der Stael en jhr Six De stoet bestaande uit het rjjtuig van den burgemeester een hofrytuig voor de Koninginnen en twee landauers voor het gevolg nam zijn weg onmiddellijk naar bet Museum van Kunstnijverheid ten einde de tentoonstelling van Indische monumenten ui oogenschonw te nomen Hier werden de vorstelijke bezoeksters ontvangen door een commissie bestaande uit de heeren F M baron van Lynden F W van Eeden en E A von Saher Na het bezoek aan het Musenra reden de Koninginnen naar het Stadhuis en brachten een bezoek aan het Stedelijk Museum van Schilderijen en Oudheden buiten zijn weten geschreven aan een vriend wiens vriendschap voor zijn echtgenoote hem onbekend IS En ge weet misschien beter dan schrijver de gevolgen van iets in dien geest Aanvaard intusschen hoogweledelgeboren vrouwe de betuipngen van diepen eerbied en nederige hoogachting van ErN ONBIKENDE P S De eventien brieven zijn op ditoogenbhk in handen van den heer Van der Grijp Iiandelaar in ongeregelde goederen Boulevard SaintMartin No die zich de moeite heeft willen getroosten deze zaak op zich te nemen en er zich verder mee wil belasten Tot hem derhalve is het dat men zich wenden moet Ongetwijfeld zullen de lezers zich nog wel het geval van Albert de Prie en den bankier Stackpland herinneren welk drama zijn ontknooping vond in het zelfmoord plegen eener jonge vrouw en den dood der beide betrokken mannen in een tweegevecht a les ter oorzaak van gestolen brieven Men zal zich tevens het verhaal van een der getuigen van dat duel herinneren en de verschillende omstandigheden die hij meedeelde Wordt vervolgd