Goudsche Courant, maandag 27 maart 1899

Zuivere Medicinale Levertraan ƒ 0 30 per Vleaeh i Verkrygbaar by P illEBICS Drogli l Kleiweg BJ O iMBM BMiMMBMMMiBaBM jwiwmiii rii iii iiiiiiiïiiim ig oFEmBE wimm tèlOOVDA op MAAND IG 27 MAART 1899 des morgens te elf uren in het kolflehuis Haehohik aan de Markt ten overstaan van den Notaris ö C FÓRTÜIJN DROOGLEEVER JALOEZIE BiM en ROORD Blauwstraat bij G IJSSELSTIJI tOoedkoopste en ooliedst adres voor Vervoer vau liilfoedel zoowel binnen ala buiten de stad m t gesloten wagens i ii A ORA VKSTEIJN Oude Uouwe AUfi timvtU teyen TrnnitpoH schafle verufkei fU t miet m zyn en dat ik het liet gehad iileelV Van de een van de Ligger Onder btig in dat een andere tokh wel niet m het W n men d Ijve wogeii 1 ileen als n ischeiuwen ziclj voor n niet in illig als Directe SpoorweKVcrblndlngen met faOllDA WInterdlensl 1808 99 Aaosevaageo I October TUd van Greenwich 4 68 5 83 B 61 6 18 7 81 6 10 5 40 10 6 80 7 60 M 9 48 1Ö 1 8 lo SO 11 88 A 16 7 86 7 1 a 8 40 D H nu door 8 83 7 4 8 11 6 86 r 64 6 16 7 84 9 17 9 8 9 67 10 14 11 15 6 66 6 88 48 8 n4 46 9 68 10 86 10 44 11 45 4 38 4 39 4 6S 5 04 6 16 7 68 = 8 84 8 89 g8 64 i G o D U A l r K ü A M iou la 8 9 8 14 0 48 10 7 18 10 il i 8l 1 S SU h l7 S AmBt W 8 0l 9 06 10 36 18 48 1 6 00 6 37 8 40 10 08 1 11 87 lAin l O 8 80 23 10 50 108 1 18 6 16 8 66 10 18 MAX 6 86 S 4 8 87 8 49 9 00 i tO 10 I 6 49 8 63 i W 9 11 lO t S 14 10 4 11 M m 9 6 10 58 11 11 m toa 7 s 8 10 9 06 11 16 i SS 1 46 t 4S 8 30 7J45 9 4 Ama W 7 80 8 86 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 6 86 8 KI 10 0 Oottda 6 09 9 19 10 09 18 51 S S6 4 47 5 4 7 49 8 4 J 11 Vervolgens namen de Vorstinnen de Baadzaal n bnrgemeeBters kamer iu oogensc bonw Toen werd nog een rytoor door de stad gemaakt met bet station als eindpunt waarna H H M M onder het gejuich van bol talrijk publiek weder naar de Hesidentie terugkeerdon Taal en Spelling Lezing voor t Nut Dinsdag 1 Maait Vervolg 11 Do grote ineerderboid kan met spellen Iets voor ht Nut om zich aan te trekken Staat niet dit in uw eerste artiekel te lezen WÜ trachten mee te werken totlverbetering van den vurstandeiyken redelijken eu maatscbappelükeii toestand des volks bepaaldelijk door invloed te oefenen op de opvoeding en bet onderwys de veredeling van volksbegrippen en de verheffing zoowel van bet arbeidsvermogen uls van den levensstandaard der werklieden 7 SS 7 38 7 89 7 4 1 51 iM S 4 8 8 4 8 6 9 15 Ooada 6 Moordrwht ivK NiaiwsrVark 0 pelle iitl diiii 1 80 5 S8 B I S 8 11 1 19 6 4 46 4 66 5 04 6 11 6 17 Rouerdan Oapalle Nieuwerkark Uoordracht load 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 Boud 7 30 E r liuiMa Moarka ieUe 7 48 Zoatwmeai ZegiiTaard 7 6S Voorburg 8 07 t Haw 8 18 Hage 6 48 7 80 Voorburg 5 58 Zoetermecr Zegwaard 6 6 Zereuhuizen Moarkapelle 6 17 G uda 8 88 4 7 B iO 6 SS 5 8 1 II 1 Uouda Oaiaw Wo d 6 66 7 8 7 88 r8 7 04 1 66 Is het dan zo erg als men niefweet welke letters men zetten moet Ik beeld mg met in Toehoorders dat letters brood zün maar niet te weten welke letters men metten moet ziJn wü gewoon n teken van onbescbaafdheid te achten daar kleeft voor t gevoel van XIXde eeuwse beschaafden iets nmacfckh aan iets hi èl smadeliks omdat bet gescbievene zich voordoet als n onmiddellike uiting van de geest En om n moeielike Spelling te léren daarvoor is nodig veel ondtirwys en later vtel lektuur en tij on tot lektuur n Zeer kleine minderheid beeft maar het vooirocbt van veel onderwjj on later lektuur met tijd en lust Wij moeten dus niet tot die minderen in stand zeggen Boaciiaaf U maar wjj moeten hun tegemoet koihen Ik weet wel aangenomen d it de nieesti mensen onder gegeven omstandigheden goode schepsel kunnen zijn is algemene wèzenlike beschaving die van binnen zit n eeonomiese kwestie d w z n zaak van materiële welvaart maar daarom behoeft de minder beschaafde en de onbeschaafde toch niet smadeliker te zgn dan hij is Hieraan Mijne Hoorders kunnen wy iets doen Wij kunnen vAn onze beschaving zoveel mogelik binnen het bereik van die minderen brengen ik denk aan t openstellen van Museums en zo waar mensen die geen fatsoenlike kleren hebben of op wie altijd n zware last van arbeid en financiële zorg en kommer drukt anders weinig aan hebbon maar voor alles indien wy wilden zouden wo kunnen ophouden met de Beschaving in z n uiterlikbedon zover mogelik te brengen buiten hun bereik En dit laatste doen wij met ons de weelde te veroorloven van n Spelling zó moeielik dat ze voor de meerderheid van de naatsie niet te leren is De ouderwetse beschaafden de noch bjj duizendtallen te tellen vertegenwoordigers van de ouwe Renaissance beschaving met z n klassiek taaibegrip en z n klassiek etymologies Spellingbegrip verlimgeu n zodanige Spelling aan Spelling behoort een reuke der geleerdheid te zijn Spelling móet niet makkelik zijn binnen ieders bereik En zulk n spelling vinden ze evenwel toch nasjonaal omdat ze de grote hoop gelijk ze t noemen in werkelikheid niet tot de naatsie rekenen Daarom zei de Franse Professor Havet indien ik mijn spelling foneties laat worden wat onderscheidt mij dan noch van mjjn keukeiitneid Ik weet wel Z H Gel overdreef bier maar er openbaart zich n geest in dit zeggen Maar mi hebben ook ons indien indien wij onze Spelling vereenvoudigen zal er minder smaad op de min matisten lyn de mannen van t vak de deskundigen van t Ouwe stelsel d j specialiteiten 111 èéne bepaalde opvatting die ni j meei zien daarbuiten De mannen van t vak dat zyn altyd gedurende zekere tyd de grote sta iu de wegs ze kennen hun lesje zo goed En daarom wordt de wereld telkens als t er og aankomt ook iet door de deskundiiren geregeerd maar door het instinkt wwi de ondeskundige massa die z n ogen gebruikt om te zien z n oren om te boren eu die gehoor geeft aan bet ftjiio raadgevcn van het üjn WAarnemende hart Daarom iu de taalen Spellingkwestie als in de politiek en de godsdienst wees wakker voel zie aamchouw en durf en doe het zonder de altijd tl age bevooi oordeelde offlciéle deskundigheid Zó h bbeii gedaan in groot getal de mannen van ijet Lager Onderwijs Aan bun Van t Openbaar en het Byby lua sa lid van de Vereobe ln ftf opk toen de Gelet viiiaa hftbben ze de ijn gste götoond en ze hebben gelhanben getoond scboolmjianeu te misschien niet t iib ttiid zijn sinds versclieiden jaren n ivoi niiqgs eest door üeel het ijsi gaat hoe de ledee v u n ü nr in alle richtingen mrkt leeste van die ii nlioid veniehttia om dere man en het volk kleven Want bet is smadelik voor uw gevoel z n taal niet te kunnen schryven Indien J Myne Hoorders uw Spelling vei eeuvondigt zal er in n zeer hoog opzicht altans niet meer afstand tussen u en de grote meerderheid zjjn dan er behoeft te zjjn want ziet dit viH in wanneer de Beschaafden bun Spellmg wyzigen dan u de gewijzigde Spelling daarmee de Beschaafde Spelling geworden Het is niet zo dat de Beschaafden zich daarmee aan n onbeschaafd spellen zouden schuldig maken maar n zes of zeven maal groter aantal mensen zal voortaan spellen alt U d i nj zullen bescbiafd spellen wy zullen onze beschaving binnen hun bereik hebben gebracht geen verwijt j zonder zjjn nigiiig Van j tolden noch belangstelling deld Ze h 3 zijn Het zal I gebleven hof kracht ige hal Lager ünderl Nieuwe Schof Tekent bet ijet dat dif nen die daaiflde zware n le leggoW zonder welki ook nieuw Midaelbaar en l toger Z4I kiulneii verrijzen ook r We ttjIiuWe Spellhig i Het weteiii ilat waftneer dal lie stitullen het Lager Onebben dat daar ook n nieuwe Spelling gelord 2UI worden met ïangei n H iel iiig V0Ü4 zoals iineu t iu t egin van e eeuw genoemd izou hebben voor ll l jiafde Lieden van den Deftigeiï iStaud zal er te ear toe komeii naar ate datBesehaafde l ublle i het inniger als n t verplichting gaat gevoeliSi om de wei old méé vooruit tt beip ij n fijneri aat beseffen dat het daartoe krachtdadig laoe willen werkeui 4n de richting vin hot welzijn Is onder de di voor de hajid liggen om tereesserenj met die ve alles misdeelde Lagere geen brood maar ieder dat de Nifuwe Spelling algemeen wordt en binlieli niet te lange tijd in de School geduld zal kunnen of ook bij verzet vaii konseivatief scbooltoezioht door bon geduld zal moeten worden die zal iets beters gedaan hebben dan filanthropie hiJ zal voor n betere Toekomst het i ijne hebben verricht die fmidame il dimr aauiji Onderwijs ni Ijverig jijn s good om iierste van flerwys zichïzal jhj Ulirnid be n n lüeuw iTaalonderwiJs oi SJ Il r yalA Al i rr vHpn meest algemeene gen die t meest f zich voor te ingeminachte en in ihool i Letters zijn ie er to meewerkt met meer spoed dan bij uitzondering weer op de goeie weg te krijgen het is bedorven voor goed Zie Mijne Hoorders hier wordt het belang van die meerderheid die maar weinig onderwijs genieten kan weer het eigen belang van ons allen Hogere Burgerschool en Gymnasium bouwen op de Lagere In Onderwijs kan zich bet eene niet hervormen zonder het andere Zullen nu de scholen Hogere en Lagere ophouden kweekplaatsen van taalbedeif te zijn dan moet het Beechna d Publiek meer dan het tot nu toe deed de Spellingboweging bevorderen Het Beschaafd Publiek Het spijt my dat ik zeggen moet ook de leraren van onze hogere inrichtingen niet de Professoren in de hedendaagse Taalwetenschap die interesseren zich laten er zich mee in betuigen adhesie sluiten zich aan steunen de meeste van hun maar t is er net mee als in b v in theologie de eigeulike dog Er is meer Toehoorders er is iets noch groters eu ook dAt n zaak van beschaving Het is niet enkel dat de Spelling onleei baar is maar de Spelling op de Lagere School laat geen plaats voor het werkelik Taalonderwijs laat geen tyd over om het jonge Nederland te oefenen in bet uiten van z n gedachte Ik kom hier biftnén de kring v m nveei omvattende kwestie Moet ons tot in hot bmnonste merg verklassiekfe Taalonderwijs d i ons Taalonderwijs dat geheel eu ar en principieel sinds eeuwen buiten het Leven d i buiten de levenskriiig van het Individu staat moet dit niet op n andere voet worden gebracht Ook deze zaak is wel binnen de bevatting van n beschaafd publiek to brengen maar nu kan dit niet Hierom gaat bet dat n zo groot mogelik aantal mensen zal kunnen praten en spreken ilu ik bjj biezondere gelegenheden ook op vergaderingen ook op het papier Dit wordt nu niet geleerd het is u bekend feit la de samensteUers van de meest gebruikt wordende LagereSchüol taalboekjes zeggen het ronduit het zeggen valn z n eigen gpdaclilc ij iieemen dit he Vnio Opstel ligt bui ten do Lagere School Daar hebt u het MB Maar die mensen zjjn er zelf mee schu l PiJ iaar het aan Handen vol werk heeft de LageB j i Onderwijzer om z n kinderen de etymologiesè de nu dode maar als schim noch voorthestaande taalvormen te leren En liymóèt z n Schoolopzieners dWidgen hem zij dwingen hem in naam van de Beschaving die oude meer en meer verouderende Beschaviiii Indien nu de Spelling vei anderde dan zon het nieuwe Taalonderwijs daarmee noch uiijt gegeven zjjn maar er zou plaats er zou tyd zijn En het nieuwe Taajonderwys ontwiW kolt zich al zoals de aieuwe Aardrijkst knnde en de nieuwe Geschiedenis in heel n nieuw Onderwijs Het is alsnoch onmachtig Onmachtig 6 ik op Hogere Burgerschool gsi Gymnasium Want het kind dat van Tn zesde jaar tot z n twaalfde onderwijs in letters kreeg al maar in letters dat is niet D w i dan moet co c dit gebeuren dat we er dan zijn OOUDA ROTTIBDAUii veru 18 18 18 53 2 11 8 58 8 67 4 68 11 21 11 28 11 86 11 48 11 61 9 64 10 11 11 18 6 6 6 12 6 1 6 81 1 1 7 1 14 1 8S 8 17 27 8 84 8 41 8 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 5 35 1 4 I S4 8 01 8 118 11 64 1J 08 12 7 14 3 60 3 4i 4 06 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 1 4 11 86 11 60 18 27 9 88 9 47 in i GOUDA II 11 N HAAG VIM Teiu 18 16 18 56 2 14 8 45 4 49 4 65 5 7 18 6 88 87 11 18 11 80 11 41 11 66 1 1 8 1 19 1 88 3 8 48 4 15 5 16 1 86 1 41 L65 8 00 9 17 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 U 87 dooi 9 03 8 14 18 60 13 06 11 67 10 18 O I 1 A l I R I C H TiMTem 10 67 18 00 U IO 18 58 8 80 3 17 4 83 6 80 8 06 8 56 8 26 10 17 10 11 14 2 87 6 87 7 10 10 34 11 88 18 87 8 46 8 84 6 46 84 7 18 8 48 10 41 11 4 1 S8 B 8 118 3 60 6 04 4 7 3H 11 IS 1L 18 07 10 19 B I S 10 61 10 08 10 34 10 54 6 i3 6 S6 7 63 8 66 7 13 jj 7 89 8 86 9 07 9 88 9 38 9 49 SI Jl 38 13 03 1 37 J 08 3 23 3 66 4 48 6 88 11 66 18 84 8 47 4 16 4 34 t ll l 7 4 87 6 80 6 M 9 10 10 34 11 10 Ik heh al te veel van uw aandacht gevergd MiJn Hoorders Myn taak is nu af Ik zou bliJ zijn als ik vooi de zaak van de Spelling belangstelling by u gewekt had als ik u de indruk had gegeven dat het hier geldt een wezenlik volksbelang als u eindelik op het Spellen zelf zulk n kijk hadt gekregen dat bet denkbeeld van Spellingwyzigiug meer nilar t fonetiese u nu als iets goeds iets verstandigs en iets mogeliks voorkwam Maar ik zou toch niet tevreden zyn over mij zelf als niemand evenwel lust gevoelde om ook to steunen en te helpen Ik had mij niet tot taak gesteld de Spelling De Vries en Te Winkel te kritiseren de Nien ve te bespreken Want om te oordelen moest n eerst op n hoogte staan en daar heb ik u eerst dezen avond willen biengen Maar voor n belangstellend Publiek zou ik altijd gaarne in biezonderbedeu noch eens aantonen wièrom die ouwe Spelling nu in de schatting van zo velen n kwaad is en hoeveel gezond verstand er is iJi de Nieuwe Gouda heet zo konservatief tp zyn maar zou men iiier niet n afdeling van de Spe lling Vei enignig kuimen krjjgenV Ik hoop dat velen onder u hierover eöus denken willen 1 H V D B NASCHRIFT Zoals in zake de Sociaal Demokratie gebeurt hebben sommige vertegeawoordigers vau de Goudse pers ook in zakt de Nieuwe Spidling geoordeeld het Publiek niet beter te kunnen dienen dan door hèt niet in te lichten Omdat nu heel het Ptlbiiek by de Spellingkwestie belang heeft nam ik gaarne het aanbod aan van de Goudsche Courant om de gehouden Lezing in z n gdheel in haar kolommen te publiseren iederfeen kon dan oormlen en men kon zien wi t voor verslaggevCas al zo in dienst van de jloudse pers staall Ik was beschuldigd van op aatipathiike wyze gesproken te hpbbfen over het 3 lager Onderwijs Oudertusspn beeft ook n onderwijzeres de verslaggever van het Dagblad hier in dit blad behiiorlik a air genomen Maar nu kan iec ereen lezen Ondertussen wenste ik niyu geachte verdediger wel te vragen waarmee of ik me van tiaai kjint nu t verwijt op den hals helj 1 gehaaldj de spreker beurde t onder i w zena perfs meel o ver t Ipaard ten koste vaii het besépaafde publiekj smaak vi el IkAmoöt opni over onderWyzi d person heb Welk ndel wijzend pi scholen bierfiiii de siad seho enP Ik flad het over wijs in ziJn iel eel Dat v ündfrwijs gewrtrkt wordt Schiol voüilj tB berei feii al onbliend zyn fj iEn hoe zou i Besiiaafil Pub k k waim kuuni het finiet mcedMajt ü onze iii Men zou bet iglioid moeten haafdi Publi rwijs vraagsti het onve vanl OiiderWijs tek i vai do waiAeer h t belaiigryke On tereeteerde wailf voor het indenViJS van z n eig rooHp het in t algemeen in n tjjflï van diepgaande meningsverschillen zelfi t e begeerte niet bad Om toti Oordelen in stiiwite worden gesteld Nu heeft men in Golda wèl het tiepe Getrouwe lejei maar ef is toch ook noch wel ènder Beschaafd Publiek in Gouda ADVERTENTIEW AVONDSCDOOLVOORlMBlGHimËDËl TEmONSTELLip VAN TfiEKENINGEN e BOETSEER RK door tl leprllngeii iu ileni eumut t89H l899 iwrvaardifi TOEGANG voor belangstellenden op DINSDAG 28 en VOENSDAG 29 MAART des avonds van 7 9 uur Ontvang en eene nieuwe sorteering EEBKBOEEEN in verschillende Banden en pryzeji in den Boekhandel van ALBs JüXGEXEEL io è ii it 7 66 8 88 8 61 10 04 8 08 D 10 11 t 09 10 18 8 16 door 10 SS 8 86 8 60 9 111 10 14 11 80 Da D Ireloen alléS Ie en 2e kl BUc reitiger mbot ioh jborendien Tojorzien vin een bewjJB i f 0 6O 10 64 9 37 9 47 9 54 10 01 10 07 7 85 u o 8 99 D door 8 66 10 10 18 10 31 10 88 I0 S8 1 68 84 8 16 8 89 8 84 10 11 6 7 6i 6 12 6 18 6 80 89 ll SO 5 80 9 41 6 I 10 10 lost 8 88 7 48 Oostbaven B 78 Gouda 94 jioed onderhouden 1 IUIZI 1N PAKÏÏÏÏIS m mrm allen staande en liggende te Gi nda en wol No 1 E n HUIS en ERF oiandeGomlre Ooatzyd WiJk C n 15 Tei ai vaardeu 1 Mei 1899 f Ho 2 Een HUIS en ERF ter deVisohmarkt Wijk I nr 149 Te aanv arden 1 tfei 1899 No 8 Een PAKHUIS tv ERF met irfziinderlijke BOVENWOlJipGI naast het vpTte pdrceel Wijk I rs ipolen 150o Het P khuiS is terstond te aaavatodeiti dö Bovlnwofliig is verhuurd voé f 2 per w ek P s 4 5 en 6 Drie ttJIZBN dh ERelk in j tweeën bewijond naa t het 1 il r T m s 151 lol 152 Verhjmrd bij de 1 lo taMt 1 60 n voor l 1 80 en 1 153a voor 1 80 9 fariiBT HÜIZEN eB IRV sc iiniarkt smalle lyde 174 eil l75 Verhuld by diweek elk voir f 1 0 llo 10 tot U VierWlZEN en EliVEN eijleen SCHUUR en perceel GROND 1 in de Vischstee g Wyk I m 177 185 1186 en 187 Verhuurd b j dij week Nr lij voor 50 cents Nr 185 voor f 1 05 r 186 en 187 elk voor f 0 75 en de Schuur met den Grond is terstond te aanvaarden Nr 15 en 16 Twee HUIZEN p ERVEN in de Keizerstraat Wijk K Nils 118 en 119 Verhuurd by de week Nr 118 in 2 gedeelten voor f 1 60 en 1 1 50 en Nr 119 voor t 1 80 Nr 17 Een HUIS en ERF in de Kuiperstraat Wijk K Nr 107 Verhuurd by de week voor f 1 70 Nr 18 Een HUIS en ERF in de Cappenaarsteeg aan de Zeugstraat Wyk G Nr 27 Verhuurd b de week voor t 1 50 No 19 Een HUIS en ERF in de Vrouwevestesteeg WiJk N Nr 240 jV6rhunrd bö de week voor f 1 80 No 20 Een HUIS en ERF in den Langen Groenendaal Wijk I No 80 Te aanvaarden 1 Mei 1899 Nr 21 Een enkele jaren geleden gebouwd gOed onderhouden en aangenaam gelegen WOO HUIS EKF en TUIN aan den Bleekerssingel wök R Nr 259 groot 1 Are 23 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het HUIS bevat i Kamers groote Alkoof Keuken Waranda en Zolder en het heelt vele gemakken No 22 Een WINKELHUÏS met BAKKERIJ en ofzonderlyke BOVENWONING aan de Nieuwe Haven wyk N Nnrs 22 on 22b Verhuurd by de week beneden voor f 3 en boven voor 1 1 50 Nr 23 Een ruim ingericht gedeeltelijk vernieuwd HUIS en ERF in de Ksiperstraat wiJk K Nr 219 zoodanig het is atiescheiden I En Nr 24 Een dubbel WpONHÜIS breed aan den weg 15 Meters met een groeten TUIN waarin 400 D Moters goeden Tuingrond in de Korte Akkeren te Gouda Wyk F Nr 300 tegenover de bloemisterij van de heeren Schoemakeh Terstond te aanvaarden De perceelen zyn te bezichtigen en wel Nrs 1 tot en met 20 en Nrs 22 tot en met 24 den 23 24 en 25 Maart 1899 van 10 tot 3 nren het perceel Nr 21 Huis Bleekers singel den 23en en 4en Maart 1899 van 12 tot 3 nrenfen a de perceelen op den verkoopdag van 9 tof 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVF R te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping 1 TE 1 EENER SI iKTö L iöim De Notaris Mr I MOLENAAR ter standplaa ts WaÏiuihxvein zal ten verzoeke zijns prhicipaalsj 6I velllug en ajtlag op ÜoiiderifiKcn 6 kis April 1899 i morgenslen ff ure 1 in het Yetkooplokall van het Café Hsi 1 ScuAAKBCjK i aan jllin Kleiweg te Gouda De Kapitale onlangs gedeeltelijk verDi6uwde el onderhouden liilflBlJ genaamd u OUDE HOF met de daarbij behorende allen aaneengelegen we betrerlcfe en A af ¥ ei enSooilanden gelegen n tten tfutaplatpoMer eau lcMe$and aan iHen Noorden van denZuidelijken dwarswig tusschen dien wegen de Zuidelijke dwarstocht binnen de Gemeente 7 tor grooljfre van 27 UecUlen 7 S Aren 43 taliaren verhuurd tegen f ISOO p j aan den Heer 1 Vebkaik Lzn de Landerijen tot 15 NOV 199 de Woning c a tot 30 APRIL 1900 NOTIÏIËN dezer verkoopuig omvattende de 8 veilingspereeelen opgaven van Lasten verdeeling der huurpenningen en de vooril VeilingsVoorwaarden enz zjjn van den 15en MAART e k af gratis te verkrijgen ten kantore van genoemden Notaris I Mr 1 MOLENAAR te Wamiikxveek Dijkgraaf en Hoogheemraden van Uijnlaiid brengen by dezen ter kennis van ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1898 op de secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal liggen van 27 Maart tot 10 April 1899 en aldaar tegen betaling van 15 cents in druk vorkriigbaar zal zyn 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus uiterlijk op 15 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 29 April 1899 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris ALLE SOORTEN VAN IJzer en Koperwaren GEREEDSCHAPPEN H uir houdA r tikele n BnEUKBANUBN tot billijken prys bij JAN Eom Korte Groenendaal I 199 200 OPENBARE VSRROOPING I te GOUDA lp ÜINSDAQ S UAAHT 1899 des morgens te 9 ur 9H ten sterfhnize van den Heer V Berlijn achter de Visehmarkt Wijk 1 No 149 v4n enen nelttn en A nnilerhoiidcii 111 n A171 n n Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien M m üUIllilllJll EN llrtmiüilldUli Abonnement meer billijk Ook aan huis te ontbieden Beleefd aanbevelend Joh Schermerts Markt 54 Gouda Nadere mlichtmgen geeft Notaris 0 L FORÏUIJN DROOÖLEEVER te üoeDi EERSTE NEÜERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BUROKBS DBVENTËR Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabriek op Authomatische en Massamachines vervaardigd worden zijn wij in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantiötte leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model i zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatsehermen f 90 Model 1 zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas lijn gemonteerd snelste banden f125 Model AAA Ruike Ie Klas met gezondheidszadol snelste handen f 145 LDXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f löU Deze Rijwielen onderscheiden zieh door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zyn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATÉNES met gezondheidszadels fijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger PrUs Cöuranten worden op aanvraag gratis ea fTanoo toegezondeu VerlojjmoordijjerJ C DE KUITER lioniia EIEEEAITDEL Eene groote B K I E H S C H E B I E HB B O IJ W E R IJ hier te lande VRAAGT voor Oontlrt en OmtitFeken een flijiken degelijken VerCegeiiwoordiger die zieh tevens met Bottelen zoude willen belasten FOTUKRtVIE Ml IHO ri mtlin Si j i 588 Oo rf Reproductie werk ergrootingen Buste Opname b Iiitei leui s Kinderojiimme s enz enz l t U ki nk iH 2ndt gnpnd I Serteu werk Billijke iirijzeu Zij die eenigen waarborg kunnen stellen genieten de voorkeur Voordeeligc onditit n Reflecteerenden gelieven zich te adresseereii met franco brieven onder lett B H aan het Bureau van dit blad Yoor het Aannemen Oi TVAMGEJI IN ÓQ tSühuwQ Windel M4RKT A 70 een prachtige Sorteering HEEREN Dassen en Strikken FRONT S BOOltUEN iKBHIII üiimi GlOOte k U WITT £ ROKKEN met geboi duurde Strook Comsiten hm Uniiièn n Mrikkuii enz Aanbevelend 0 A B BA ÏZI SKR Likenr Stokeri DE CURA540 APPEL Lange Tiendewe D 34 iouda Kcmg vcrkoopei aii HENRES DODE JENEVER Aanbevelend Firma C LüUHK S