Goudsche Courant, maandag 27 maart 1899

v 378te Jaargang Maandag 27 Maart 1899 No 7848 ROOKT DA CAPO CT SIC AAR LOUIS BISSCHOP mimm JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en dmstreken DTüit Te dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s M ADVERTEN lËN weiden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen 0 MH1 0 ® De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd file door my gebottelde Bieren worden bewerkt dooi de ISOBAEOMETEISCHE TAPmEICnTING welke hel Bier veel fijner aflevert dan eenig ander Taptoestel en daarom ver te prefereeren is I Uubevelend J H ROODE Zeugstraat 85 ijtmonaaefabriek U CateaOe ADVERTEN J Groote lettois vtforden berekend naar plaatsruimte 1 Wraagt § teedSk Ie merkeo uil liet ISIgareiimagazIJii van W G BOELE Senior Hofl Kampbn Markt 54 GOUDA Markt 54 BELEEFD AANBEVELEND CF BUSCH GOUDA Markt A 64 Ti© u xr e rOORJAABSHANTELS MantelCOStumeS Tailor made enz enz op een lief bnitentje een equipage met 2 paarden het benoodigde Hollandia Tafelwater en 50 gulden per week levenslang dat alles met elkaar voor slechts Laat dus deze gelegenheid niet voorbg gaan en luister goed Op 1 pril © s trekken de TURKSUHE LOTEN met hoofdprflzen vau Ifc 600 000 frs 60 000 frs 20 000 frs 6 000 frs 3 000 frs 1000 en honderden anderen van frs 400 dus 1 zonder nieten Voor deze trekking zfln verkrflgbaar heele aandeeleii voor ƒ Ü OO halve aandeelen voor f 100 bij J VAl OU E HIelweg No 3 Gouda o o Si Si s 5 9 Naar buiten tegen toezending van postwihsel De winner van den Hoofdprijs kan naar verkiezing ook kr gen een lief buitentje metprachtig jachtterrein een equipage met 2 paarden benevens levenslang 50 gulden perweek en het benoodigde BOLLANDIA lAFELWATEB e iS 9 Kort overzicht onzer Frijsaouraiit Sb SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 12 Besch O 18 1 50 1 75 5 2 26 a MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin 2 BODEGA CHAMPAGNE COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f B 75 en g SCOTCH WHISKY 2 26 C Per Fl Per Ank 45 Fl I g o o LISTRAC J 0 65 to f 27 75 0 75 81 36 42 42 53 53 34 34 42 42 37 50 47 CHATEAU VALROSE fi È 5 St ESTEPHE 0 85 s St BMILION 1894 1 e PAUILLAC 1893 1 25 is 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 O i SAUTERNE 1 O o ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden jt 3 ets per stuk teruggenomen BBij elke hoeveelheid verkrijgbaar bi De flrma T CBEBA GoH la t a 13 s IIEUW JIIËUWI NIEUW GESCHIKT VOOR naditlicMen Eol e en Theelichten Welke 4V9 uïir branden k a j en 6 uur brandende k 3 cent per stuk£ Dig £ Agent Toor Gouda en OmstrekeD IZAAB CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Olaa e Alleen een lucifer aansteken ia noodig Qebeel sonder geraar voor brand als ook londer reuk I IEU W GE BAR Frsan scla e TTaxiille T afeltjes DOUBLE S met FKAIUBOZEI Duchesses au Chocolat de noisettes J A rERtlOEFF Hoogstraat n mm mt m DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANK ÜecetUga Ie UHMVK U 4tlB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slnrt op billijke voorwaarden fJeMleeulMgen onder Kerête Uypotkecair vyrlianA op Hui em en iMnOerlJem londer voormtbetalmg van rente Geeft 3 en 4 l auabrieceu oit tógen den koers van M i 7 Inlichtiugen te bekomen te Goooi voor de J an f Arfeoen bij de Heereo M J 061ER Co Kassier en CommisBionniirsin Effecten voorde Hypotheken b j den HeerW J FORTÜIJN DBOOGLEEVEK Haven aldaar Directeuren DROOGLKETKE FORTUYN M 8 JULES ENTHOVEN Steeds voorradig eene ruiaie keuze der Soliedsle soorten Naaimachines welke tot billijke prijisen worden geleverd § r Dea erkiezend op afbetaling per maand en per week B A LKWKrMSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEtSR GOUDA LEVERT KOrLATTBN AEGEITSATEN EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel Slpoedlge aflewering Nette uitvoering Coneiirreerende prijzen DE ORGELS van story clark lyn alleen in Nederland reeds bg ulaenden ingevoerd en alom bekend engeliefd Steeds een fraaie aorteerlng er van voorhanden ook van ander uitnemende 1 fabrikaten GBOOTE VERSCHEIDENHEID van ILLERLEI MÜZIEKINSTHDMBNTKN en BENOODIGDE VOORWiSBPEN BIJ DE MUZIEK To IwhareD StrUkStoliken m ie leveren Mi m gf If 1 1 i t J otopdeo lutsteu Udaf ao i d re maaiid 1 Ij t tJi MARKT tfonda Druk van A BRINKMAN i Z TWEEDü BLAD Per Telegraaf De Burgemeester van Rotterdam deelde heden middag schriftelijk a n de raadsleden mede dat de Koninginnen dezen zomer tweemaal Rotterdam zullen bezoeken in Juni en vermoedelp in September Het tweede bezoek is speciaal gewijd aan de handelsintichtillfen VEKG4DERIN6V4NDËN GEHËENTËR44D VRIJDAG 24 JHAART 1899 Voorzitter De Burgemeester R h Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorst Hoogenboom Prince van de Velde van Galen van Iterson Bellaart Krook Donker Straater Dessing VingerUng en Jaspers De Voorzitter De heer de Baadt heeft bericht verhinderd te zyn deze vergadering bij te wonen De Notnlen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede Dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken de rijks vergoeding in de kosten vooi het Lager Onderwüs over 1897 is bepaald op l 15486 40 dat door Gedeputeerde Staten de ontvangst is bericht van de hun in afschrift medegedeelde Verordening tot regeling van de bouwpolitie tot wijziging der algemeene politie Verordening en tot wijziging der Verordening op de brandweer en dat voorts zijn goedgekeurd de raadsbesluiten van 21 Februari jl tot wijziging van de gemeente begrooting dienst 1899 dat door B en W aan Johanna van der Vlist weduwe van P van Okkeren een pensioen is verleend van f 122 50 sjaars Voorden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 De verslagen over 1898 van het BurgerIjk Armbestuur van regenten der beide gasthuizen van regenten van het vereeuigdWeesen Aelmoezeniershuis van regenten van het Bestedelingenhuis van Curatorenvan het Gymnasinm van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs van de Commissie over de Stadsmnziekschool van de Commissie van de StedelgkeZweminrichting van regenten van de Volksgaarkeuken van de regenten van het Hoffmansgesticht en van de JKamer van KoophandeL De Voorzitter Ik stel voor deze verslagen te stellen in handen van B en W om daarvan gebruik te maken voor de samenstelling van het gemeente verslag Wordt aldus besloten 2 Ben voorstel van de Commissie voor de Strafverordeningen tot wijziging van deverordening op de brandweer Dit is gedrukt aan de leden gezonden en wordt ter visie gelegd 3 Een voorstel van B en W tot uitkeeringvan loon bij ziekte aan de werklieden dergemeente Gouda Dit is gedrukt aan de leden gezonden en wordt ter visie gelegd 4 De rekening der stedelijke gasfabriekover 1898 Dit is gedrukt aan de leden gezonden en wordt ter visie gelegd 5 Een voorstel van B en W tot het uitb talen van een schadeloosstelling aan 3 van Men ch Dit ia gedrukt aan de leden gezonden ik stel voor dit ter visie te leggen De heer Vingerling M de Voorzitter ik lou willen voorstellen dit na afloop van de aan de orde zjjnde voorstellen heden nog in behandeling te nemen De Voorzitter Als de raad daar niet tefes lal ik dit na afioop van de agenda aan de orde stellen Aldus besloten 6 Een voorstel van Regenten der beideGasthuizen tot wijziging der begrooting Heeft voor de raadsleden ti i visie gelegen en is heden aan de orde gesteld 7 Een voorstel van het Bnrgerlgk Armbestuur tot wijziging der begrooting Heeft voor de raadsleden ter visie gelegen en is heden aan de orde gesteld Een voorstel van het Israfelitiesch armbestuur tot wijziging der begroeting Heeft voor de raadsleden ter visieen is heden aan de orde gesteld Ben brief van B en W tot wijziging der gemeentebegrooting Is gedrukt aan de raadsleden gezonden en heden aan de orde gestold 10 Een voorstel van B en W tot wijzigingder instructie voor den Marktmeester Is gedrukt aan de raadsleden gezonden en heden aan de orde 11 Een brief van B en W betreffende debijdrage door de gemeente te betalen aanhet riJk voor de inrichting der rijks hoogere Burgerschool tot eene met 5jarigecursus Is gedrukt aan de raadsleden gezonden en heden aan de orde 12 Ben adres van de directie der Waterleiding Maatschappï met rapport van B en W tot afstand van grond Is gedrukt aan de raadsleden gezonden en heden aan de orde 13 Een adres van den Kerkeraad der Herv Gemeente tot afschaffing jan de Kermis Ter visie 14 Een adres van de afd Gouda vanhet Nederl Onderw zersgenootschap verzoekende wijziging van het maxima der salarissen voor onderwijzers en onderwijzeressen niet als waarnemende hoofden fnngeeronde In handen van B en W om bericht en raad 15 Een adres van den Bond van Ned Onderwyzers adhaesie betuigende aan bovenstaand adres Eveneens in handen van B en W 16 Een verzoek van den heer J M VasVisser te Voorburg verzoekende concessie voor een stoomtram van Gouda naar Schoonhoven en van Gouda naat Boskoop In handen van B en W om bericht en raad 17 Een adres van C P Barneveld houdende verzoek om eervol ontslag als marktmeester tegen 15 Mei en hem pensioen teverleenen De Voorzitter De marktmeester Barneveld heeft lange jaren aan de gemeente goede diensten bewezen het zal daarom den Raad zeker leed doen te vernemen dat hii zich gedrongen heelt gezien door hoogen ouderdom ontslag te vragen uit die betrekking Ik stel namens B en W voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen met ingang van 15 Mei a s Aldns wordt besloten i De Voorzitter Op het verzoek om pensioen te verleenen zal ingevolge de betrekkelijke verordening worden beschikt door B en W Adressen van C Boer T de Bruin G Dortland M Jonkman G Kramp B Lakerveld J Ouwersloot en H Wortman verzoekende benoemd te worden tot gaarderaan de Haastrechtsche brug Ter visie Adressen van P P Barneveld en P Weil Fz verzoekende benoemd te wordentot marktmeester Ter visie Aan de ordeDe benoeming van drie leden in ieder stembureau en van hunne plaatsvervangers voor de verkiezingen van de leden van de Kamers van Arbeid en wel voor die op 7 AprU Tot 1ste lid wordt benoemd de heer Noothoven van Goor Tot 2de lid wordt benoemd de heer Jager Sie V Galen Tot Iste plaatsverv lid 4 heer Bellaart 2de Vingerling 3de Donker X oor de verkiezing p 10 April worden benoemd Tot Iste lid de heer van Iterson 2de Herman t 3de Jaspers ot Iste plaatsverv lid de heer Prince 2de Krook 3de V d Velde Aan de orde benoeming van een lid der Commissie Toezicht op het Lager Onderwas leuoemd wordt de heer Dr P 1 A Le g met algemeene btemmen Aan de orde benoeming van een onderwijzer aan de fTussehensehool lenocmd w dt de heer H Klehi te Nienwerkeik a d IJsel met 15 stemmen de heer J Tceuwon verkreeg 1 stem Wordt vervolgd 1 Gremengde Berichten Ih den nacht van Ma indag op Dinsdag weiden by den heer D K A te Hoornaar twffe schapen en schuin over de Giesen bij A v d H in Slingeland een bootje gestolen Gisier zyn schapen en bootje reeds terecht ge men Denzelfden nacht van den diefstal wefd de dief aan het Sohoonhovensche veer aangesproken en gevraagd waarheen hy met de schapen ging waarop hij ijlings den Streefkerkerpolder invluchtte boot en schapen in den steek latende De gehcel onlhondersvelddag zal op 2en Pinkstei dag worden gehouden op het buitenverblijf De Haitenkamp te Heemstede tocbehoorende aan B baron van Verschuor Twee fanfarekorpsen werken mede en van Amsterdam zal een feestboot varen STADSNIEUWS GOUDA 25 Maart 1899 Aan het toelatings examen voor de KijksNormaallessen hebben voldaann de volgende Meisjes W Schriek N C v d Want A de Vries C A F Robberse M C Keikhof A M Dirkzwager en R J Tienstra en de volgende Jongens A de Bi uin C Lugthart M A J Hoogerwaard A 1 Zijderlaan W Kwakemaak 0 v Spengen J Klingen A v d Graaff en N B Slothouber By beschikking van den Minister van Binnenl Zaken is als assistent voor de jeheikunde aan de Polytechnische School te Delft voor het tijdvak van 1 April 1899 tot en met 31 Juli d a v benoemd L Van Scherpenzeel van Schoonhoven oud leerling van het Gondsche gymnasium ZsvKKHOizEs Op uitnoodiging van do antirevolntioimaire kiesveroeniging trad in de kolfbaan van den heer De Vos te Zevenhuizen og Donderdag 16 Maart als spreker op Ds G Wisse predikant te Gouda Tut onderwerp had ZEerw gekozen tweeerlei wereldbeschouwirrg of optimisme en pessimisme In de toespraak deed spreker zich kennen als een tegenstander van leerplicht welk onderwerp hij evenwel slechts ter loops behandelde daar hij zich hoofdzakeijk bepaalde tot aanprijzing van den godsdienst evenwel afkeurende het moderne heidendom zooals hij dit noemde Van de gelegenheid tot debat werd door niemand gebruik gemaakt Een honderd dertigtal hoorders vulde de zaal Ds F D J Moorrees sedert 1862 predikant der Herv gennpnto te Vianeu a d Lek heeft wagens hoogen leeftijd emeritaat aangevaagd met ingang van 1 October a s Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Maart Cornells ouders J A C Usselstijn en A Jonker 23 iJi Johanna Wilhelmina ouders J G longeneel en € van der Stam Everardus Hubertus ouders E H van Mild en M Scliuling André ouders L C J de Groot en M J Zuidweg Abraham ouders A Burghoorn en H r van der Wolf Willem ouders A van Vliet en C Nobel 24 Anthonie Gijsbertus ouders A C Steenwmkel en fl J van Vulren Christina Maria Johanna ouders 1 Vermeulen en C J M Bockstart OVERLEDEN 24 Maart L de Heij 1 j 6 m A F van den Broek 5 w ONUERTllOUWD 24 Maart R A den Unden on A J W du Chatenier M C Mianso te Breukelen Njenrodo en P van Teut N Sluiter en J van Drielen J Ottens te Brielle en J van der Laar M A Heerkcns en J M van Asten J W Woerlee en E J Bonwmeester J M üumonlin en B Hei DE GEVAARLIJKE LEEFTIJD Er bestaan in het leven der vrouw twee tjdstippen gedurende de welke er waarlijk raoeielijke oogenblikken zich vourdoen en die de gezondheid op ernstige wijze kunnen schokken De eerste is die der vorming wanneer hot jonge meisje vrouw wordt Gruotc voorzorgsmaatregelen zijn iioodig te nemen Het tweede tijdstip is de Zoogenoemdc kritieke leeftijd Waarlijk dit laatste tijdstip is welhet gevaarlijkste De vrouw beeft sedert jeugdigen leeftyd alle soorten van ongevallen kunnen verdragen wpike baar gestel haai bloed en hare zenuwen hebben kunnen veizwakken Onder die omstandigheden is z niet meer zoo geschikt aan de ongevallenaan dien leeftijd verbonden weerstand te bieden Het is verstandig en vooizichtig de gevaren er van te voorkomen Het zekerstemiddel bestaat zekfi daarin om de kiachtigste spierversterker en de beste hernieuwervan het bloed te gebruiken Do Pink Pillenvan Dr Williams geven het zekerste resultaat Men móet ze by de geringste gewaarwording aanwenden De heer M D de Regt B 13 Lange Nüordstraat te Vlissingen echryft ons daaromtrent het volgende Mijne vrouw l ed gedurende tien maanden op eene vreesel jke wyze aan de maag elk voedsel dat zy gebruikte kon zy met in haar lichaam houden en braakte het onmiddellyk weder uit hoe weinig het ook ware Verder had zij pijn in rug en lendenen volstrekt geen slaap geen eetlust eu bijna niet in staat hare huiselijke bezigheilen te verrichten Geneeskundig hulp moch haar niet baton wij waren ten einde raad Toevalliger wijze lazen wil in de jVlissingsche C o nrant de wondorvolle genezingen zelfs in onze woonplaats door de beroemde Pink Pillen verkiegen Na de eeiste doos gevoelde rayne echtgenoote zich reeds veel verlicht en na zeven doozen gebruikt te hebben is zj volkomen genezen De pijn is verdwenen en de eetlust is terug gekomen ja zy is om zoo te zeggen hongerig geworden en de loomheid is ook verdwenen Ziehier wyordelyk weergegeven wat haar echtgenoot ons schryft Waar ik kan en gelegenheid vind zal ik IJwe Pink Pillen van Dr Williams ten sterkste aanbevelen Verdere aanbeveling dunkt ons is overbodig een ieder kan zich van bovenstaande verklaring persoonlijk rekenschap geven PriJB f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bij J H I SniniuÊ Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen