Goudsche Courant, maandag 27 maart 1899

i i 4 LOT Prijs KUHHIt P LOT miMwiii Prijs PamzN 94 23 Een Dommekracht 3052 4 Een Bruine Kuin 6 jaar T 203 33 Twee Kaasvaten 3139 17 T ee ïlgtnigj nt rn8 336 10 Een Vos Bles Hit Knin ftw4 3213 2 Een Zwarte Merrie 4 jaar 490 3 Een Zwarte Merrie 3 jaar 3240 30 Een Hooi en Spanzaag I ll 687 21 Twee Lantaarns 3363 24 Een geel Faardedeken 1008 32 Een Melkkan 349e 38 Een Stallantaam 1012 13 Een Boerenwagen tnig 3496 49 Een Waterlomnis 1227 41 Ee atallaj taam 3677 45 Een ParaplniestanUerd 1273 fl Twee Emmers 3696 31 Eea Broodsnijder 1316 6 Een Bmise Merrie 2 jaw 37 4 50 Een Weikuip 1318 48 Een Schop Biek Graai 3855 44 Een stel Harken enz 1987 11 Een Stier 4023 28 Een Stalklok 2077 26 Een stel Leidsel 4358 16 Een Bascule 150 K ö 8166 14 E n Bellenhangef 4369 8 Een Zwarte Ruin 2 jaar 2216 37 Een Uelkblik 4432 22 Een Zweep met Zilver 2332 27 Een Bank i 4445 19 Een Hooldstel 2355 29 Een Schop Riek Graaf 4449 15 Een Bascule 250 $ 3 2635 40 Twee Emmers 4465 34 Een Hooigraal 2550 36 Een Melkkan 4486 46 Een Engelsch leidsel 2713 1 Een Tilbury bespannen compleet 4489 9 Een Vos Hit Ruin 4 jaar 1 2918 42 Een Sljjpsteen 4520 18 Een geruit PaardendeKeg 2986 47 Een Hoofdstel 4551 43 Een Voetenzak m Een Tilburytuig f 3001 20 Een Bankschroef 4682 12 3033 5 Een Zwarte Meifie 2 jaar kol snuit 4710 36 Een Winkelbascnle 3034 25 Een Halsriem met Bellen 4814 7 Een Bruine Merrie 2 j K ftol 37ste Jaargang Dinsdag 38 Maart 1890 H MA he X 9 9n Wli vm Afi Qouda en Omstrekoq LUST der GETEOKKJSU PW2M m de T 4 tiiii BLI GELEGENHEID PE VOOBJAARS PAARDENl AHKT te GOUDA 7849 BiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TOefooD No St ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 1 1 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgare deZer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 2 5 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN u s m f B J VAN SCSAIEH Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapiereii TAPIJTEiN Gordijnstofioa Vitrages ZEILEN LimE JM i H PERS eiiTlir iiil 4ieH eH eii Wal ia da beate umiMM Ofm Vft iaiMIlHtlakaMlaialawBdeataia Jioht kortofli Teeriiiafc i 4e weato AfiMMea aa N T AJKcktel t Oa Ie Betta t m Ta QOUOA bg C LUGBR Apotheker Hackt en bg WOUft fc O WaiUiavHi 199 P V ISB ODDB SCHIEDAMMEB GEITEVEE Jtttrki NIGHTOAP Tarbijibear Uli M PEETEaa Jc N JP Ala bewiia vaa aehOield ie eaoket en kwk ateeda voor aien ran dan naa dar Fima P HOPPK AAIT ALLE mKSïï geef ik gum loiider eenige kosten gratia inlichtingen uit erkentelijkheid toot eene geneeewijze die mij en duizenden met mij mijne gesondheid heeft teruggegeven L T LEEUWIN Ri ii jfi iH Daar het doel lUzer pe eeairti is de herOieniriiig van het bloed en e versterking der 8f ierep strekt hare werking zich pp vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek benpjicht zennwpgn verlamming rnggemergBziekte St Vitus dans booldpün zenuwachtigheid klieren enz De Pink J iUen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelflke en geestelijke overspanning In door bnitensporigbeden Jftijk alle goede produkten worden ook de Pink PilUn reedt nagemaakt een ieder geve dtit vel acht dat er in t Iraneck op het omhtileel ttaeA tFüuUa Pink pour Pereonnet Pdlee du D Wiljianut t OmhuUet en het etiket eijn van rooekleurig papier met btanwe letters Men hoede zich tiofir namaakeeU welke dikwijle getouwlijk zyn voor de gezondheid Wij kunnen de werKdadigheid der Pinkpitlen niet waarborgen indien zij jSI v tt ati c t A nietilveehL JWisT V K 1 zijn dw z nilIJ W BI gelijk aan Bfifsl CRSr TS nnenetaand SnS 1 A J ODtvaBgeii de INeuveauté s In FA ASOLS lüi L van OS M Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Teldphttmt o ai II f Beurs van Aarsterdam rrkn Slotkrf Vm m wj 84 A 84V SS HKUa HlBiauxp üwt Ned W 8 I 8 V dito dito dila S dito dito dito 8 Hoxui Obl Q adl IWleg t ITM UI loMliijiriag IMf ll i OosTin Obl ÏD papier 1806 8 dito io Etlrer 1868 S Fo TE ikL OU met o wï 8 dito tioket 8 6i 8V 8y 08 Smiani Obl Bimienl i i dito Gaoodi 1880 4 dito bq Botbl 188 4 dito bil Hop 1S68 S0 4 dito io goud leen 1888 A dito dito dito 1664 5 Tï nj Qoir CiioT Irun 18 0 4 Jr l Ge l ninfr atriw D 88V Oeo leeaing eer e C S6 4 ZtilD Ant Bep T obl 1h lOS Uuico Obl Buit Sob 1880 6 101 V IDIU Oiil 4 onlsfj 1881 87 AntlISUI Obligetieo 18 8 101 i BonnoxH Stad leeu I8 4 8 101 Nis N Afr Hmdelir eaod as Areiidib TBb Mü Certifio ten 748 Deli Uaatubeppjj dito 807 Aro Hypothoekb pandbr 4 108 Oult HJ dar Vontepl aaod 8 a a Gr Hypótkedlb paodbr 8 i 88 Naderlandacha baak aaud I 804 Ned Haadelmaatioh dito 1C4V N ïf k Pae Hvp b pandbr 8 100 Bott Hrpothaaib peodbi VI 100 Utr Uvpolheekb dito 8V V8i Ooarnni Ooit Hoiiit bank aand i AjoalEi Squt hrpoth pandb 8 90 1011 Smwi Farpet robuU 1881 4 88Vi BoiL Uypotheekbai k paodb 4 Kqut hrpoth pandb 8 Maiw L G Pr Lien rerl ii U 816 100 l 1 160 1 uv z fsv 100 5 V 5 V 1 1 0 104 l 8 8 7 1 14 lé i i Vi Ö loov 107 t ooy 100 100 11 ii lU A 1 1 lil 1 NiD Holl U Spo ri My aand 1181 Hij tot Sipl Bt Spv aand 118 Ked Ind Spoorwegn Kand Ned Zuid A r i m aaod 6 dito uilo ito 1681 dito i ItUJl8 ooril 1II87 KO A Jlobl 8 Zuid Iiii Spv mij A H obl FOLVN Warachaa Weeueu aand 4 tan Gr Buu Spw Mg iibl 4 BaltiBebe dito aan i Faalowa dito aaod f Iwang Pombr dito a ud 8 Kont Ob Aiair ap kap a iI 4 dito dito oblig 4 Ahuiia Oent Pao Sp Hij obl 8 Obio k North W pr C r and dito dito Win Bt Pater ob 7 Sanrer k Bio Gr 8 ni oert va Illinoii Ceotral ohl in tend 4 Lciain k Na biilllOart T aand Miii o N Spw M Ie hvp ü 8 Mum Kaa aa r 4pOt prei aand N Tork Ontat o k Weet aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in oud I Bt PauL Uio i kllanit b 7 Un Pao Hoiifiün obii 8 dito dito U o Ooi Ie hyp O 8 Oaxua Oen South Olieit f aaod V K C Ball kNa lo d 0 A t ni Omniboa Mij aan I Bu t r l TramvaK Btaa a aao l Nlli Siad Ai ilerdam aand 8 lad Boiterdam aan S BllBni 8la l Aiii or wn I 7 8 ad BrUMal 1 8 3 l HoKii Tneu Buu Ir O lelaeb 4 OuarlHa 9tuuleenig 1860 8 K K Ooet B Cr 1880 1 8 jim Blad Madrid i 1668 Nu Ter B AtIi Spool eert f I m imin m r D SAMSOM Markt GOUip A ONTVANGEN Nouveanté s in mosKmoosiüó en Voorjaars Capes e p ieee WP ene4wwp Me Welkt groenten tullen uiif gebruiken f STUKJES APPEfcEN SCHIJFJES APPELEN PARTJES APPELEN PRUIMEN PRUIMEDANTEN PEREN ABRIKOZEN Wilt gg verzekwd xy van prima qiutliteit wendt u dan naar de DE mm WIMEL Lanse Tlendeweg D 26 P P Si ïlffliffi 111 KOPERSI A OER zmKWBRKSB AANLEG VA GAS EN WATEBlHDtNG Specialiteit in L60ID Vemikkeld Brittania Metaalwaren Prachtige collectie GUSWBItlHET IUEL6EM0KmRD Lampen Ganglantaaras mm M n voob oas en petroledi Prima qualiteit lieëoiiulMe KeukünkmNxligiKdeD ENZ ENZ I I I 11 I I p Te Hnor terstond ot later een IO¥G iniIlfil Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel Nu 612 Namens het Bestuur der Aideeüing Gouda en Omstreken dert UoUandsohe Maa chappg v b Landbouw ét De iS retaris TE HUDB TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 J S TAIIBSFATO0I1DT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleejd uan vour het LEVh BEN en MAKEN van HeerenüP eii v filuderliiefïdliis tegen de meest concarreerende pryzen mp Zie de Eialiage i I I I S KEISER Korte ri gdew4 Govix Voortzetting der Algeheele u I T V k R ü O O P wegen pgrtrtk naar elder tfWP Gedurende deze waefc Groote Opraimin vu de Nieuwste Zwarte Stoüen eflen e gewerkte vm ld 30 cent per el 2 el breed groote kenze in alle prezen concurrentie onmogelïk bijzonder geschikt voor Aanneem Trouw en Rouwjaponnen Schotsobs Rniten dubbel breed voor 20 cent de el Linnen voor Lakeps 3 el breed van 50 voor 35 et de b1 Schotsohe Karpetten 3 el lang 21 d breed voor 1 1 25 zoo een koopje komt nooit meer Blauw Cheviot 2 el breed van 36 cent de el Vitrage voor Gordvnen 5 cent Verder worden alle goederen voor spotprijzen opgeruimd Kamgaren en Bocksking Pakken vanat de spotprBs 1 10 50 Jongens Pakjes in alle grootten voor f 1 25 Witte Bokken met breede geborduurde strooken f 125 Alle soorten Luiermand goederen voor de minste prjjs Een groot koopje in Witte Goederen ookTafellakens en Servetten van 15 cent Praohtige gekleurde Talelkleeden van f 6 50 voor f 4 25 van l 4 voor 1 2 75 gapokbedden voor t 10 60 Veerenbedden voor t 28 beste l Jiteit Wollendekens 2 persoon van 15 voor 3 60 Moltondekflns 60 cent zooltng de voorraad strekt Groen damast 30 oent per el Cretonmeubel 10 cent per el Het HUIS is TE HUTJR spoedig te aanvaftrdes I S KEISëR Kortt Tieidewtg Goudt Dnk van A BRINKMAND Zx Bultenlandsch Overzlchl De Spaansche Cortes zjn ontbonden en de verkiezingscampagne is zoo spoedig mogelijk daarna begonnen In de provincièn vooral wordt z j by den dag levendiger Liberalen en republikeinen gaan zegt een telegram uit Madrid op verschillende plaatsen samen zonder een teitelijk verbond te hebben gesloten De candidatnur der afvallige liberalen die door hun stemmen in den Senaat hebben medegewerkt om een conservatief ministerie aan het bewind te brengen worden gesteund door de autoriteiten en de conservatieven Uit de provincies komen tevens berichten omtrent geschillen tusschen de candidaten der conservatieve comité s van de richting van den heer Silvela en die der ultramoutanen van de richting van generaal Polavieja Onder de Carlisten moet verwarring bestaan Don Carlos heeft naar reeds is medegedeeld aan zyn partjjgenooten een circulaire gezonden waarin hi zegt dat h hen vrü laat in het deelnemen aan de verkiezingen mits de gekozen Carlisten optreden als onalhankel ke afgevaardigden en niet als olflcieele vertegenwoordigers der Carlistische partjj De Carlisten weten nu niet volgens een telegram uit Madrid aan de Temps waaraan z j zich te bonden hebben De sociaKsten zullen volgens hetzelfde telegram den strgd aanbinden te Madrid Barcelona en Bilbao De jPeterboergskja Wjèdemosti hangt een droevig tafereel op van den toestand der noodlijdende districten in Rusland Vooral Samara wordt weer vreeseljk geteisterd Niet alleen door hongersnood hebben de menschen daar te lijden maar ook door typhns scheurbuik en andere ziekten En het is onmogelijk om afdoende maatregelen tegen de ziekten te nemen door den ellendigen toestand waarin de menschen leven in kille vochtige vuile hutten waar ziJ het grootste gebrek lijden Hun voedsel bestaat veelal uit wat meel in water gekookt of uit een soort brood dat gebakken is van een weinigje tarwe met gehakt stroo en zemeleu Tal van huizen zijn zonder eenig meubilair daar men alles heelt moeten verkoopen niet weinige arbeiders hebben zelfs hun gereedschappen moeten verkoopen of verpanden en zullen dus niet eens in staat zjjn om het land te bewerken Wat de Zemstwoi hebben gegeven of voorgeschoten was half Februari al op Het Boode Kruis is in deze een ijverige FEVILLEIOX Gedeoksohriiten van eea Gelukzoeker OF AUTÜIBAL DE VONDELING Nmw het Fransch DOOR W NUTTERS En ten slotte zal men zich den wockerjood Ismael van rue Guéntfgaud herinneren en men zal reeds lang begrepen hebben dat die jood en baron de Maubert een en dezelfde persoon waren evenals de woekeraar geldschieter van den boulevard St Martin en baron de Maubert een en dezelfde persoon zijn Inderdaad het drama dat thans volgt heeft veel overeenkomst met dit hetwelk wij hier in bermnering brengen Dien morden was Raphael als gewoonlijk op dit uur in zijn woning Indien er iets bestaat dat den mensch verontrust bij een nakend onheil dat hem op onbekende wij e waarschuwt voor een op handen zijnde ramp wanneer er iets bestaai in de opzichtbarc wereld dftt zich met zijn doen en laten bemoeit belangstdt in rijn wel en wee hem haat of liefheeft kortom a datgene wat wij voorgevoel noemen niet louter een verxinsel van een romanschrijver helper maar de ellende is van zoo groeten omvang dat de weldaden dier vereeniging zijn als een boon in een brouwketel En toch doet zü niet weinig op 1 Februari ontvingen alleen in de provincie Samara 71 000 personen ondersteuning on sedert dien is dat aantal nog vermeerderd De vereeniging heeft 306 gaarkeukens voor kinderen geopend waar 22 090 kinderen worden gespvjzigd benevens 120 voor volwassenen en kinderen te zamen waar 14 064 portieb worden uitgereikt Bovendien deelt zj graan of meel uit aan bijna 34 000 personen die elk 30 tot 35 pond per maand krijgen En te Samara heelt zü een toevlucht voor 461 dakloozen geopend Bij het Engelsche Lagerhuis is een wetsontwerp ingediend door mr Holland een private member betreffende pensioneering van werklieden Het gronddenicbeeld is uit de algemeene kassen eiken onbemiddelden 65 jarige te pensioneeren mot 5 sh per week als hij zichzelf van 25 jarigen leeftijd af voor ziekte en begrafeniskosten verzekerd beeft Als niet onbemiddeld wordt beschouwd wie een inkomen heeft van 40 pd st per jaar De benoodigde sommen moeten betaald worden voor 2 3 uit de Staatskas voor 1 3 uit de graafscbapsbelastingen Namens de Regeering verklaarde Chamberlain dat zü zich niet tegen de tweede lezing verzette en zou voorstellen na Pasohen t ontwerp te verwijzen naar een select committee Xntusachen de hoop uitsprekende dat men door onderlinge aamenwerking tot een bevredigend resultaat zou komen bestreed hij t voorstel in meer dan één opzicht o a omdat het te duur zou worden eersli over 40 jaren zou werken de weduwen onverzorgd liet enz De Amerikaansche commissie voor de Philippijnen heeft een bekendmaking aan de bevolking uitgevaardigd welke in al de tongvallen zal worden vertaald en verapreid In dat stuk wordt den Philippijners een zelfstandig bestuur beloofd onder toezicht en bescherming der Vereenigde Staten waarbg alle geest van dwingelandij ol wraakzucht zal zjn uitgesloten De Vereenigde Staten zoo luidt t hebben tegenover andere Mogendheden ja tegenover de geheele beschaafde wereld zich aansprakelijk gesteld voor een bestendig bestuur op de eilanden en voor den vrede De inlanders worden derhalve aangemaand om hun wapenen neder te leggen en zich toe te vertrouwen aan de Regeering die hen van de Spaansche verdrukking heeft verlost IS maar iets dat is waargenomen dan was aan burggraaf Raphatil een groot verzuim gepleegd Hij had met in het minst eenig voorgevoel van wat hem dreigde Hij had dat niet ofschoon hij sedert eenige uren het verlies van zijn groen marokijn lederen portefeuille ontdekt had Hij had iets gevoeld bij deze ontdekking wat naar spijt zweemde maar m de verste verte voorzag hy geen gevaar in zijn verlies Al de brieven die hij van de hertogin had ontvangen waren ongeteekend zoodat de vinder niets overbleef dan ze in het vuur te werpen Niemand kende zijn verstandhouding met de jonge hertogin de Latour gelijk hij meende Indien üerhalve een zijner vrienden het verlorene vond dan nog zou deze niet kunnen uitmaken van wie de brieven afkomstig waren En een rijtuig naderde pijlsnel zijn woning In dat rijtuig zat een doodsbleeke handenwringende vrouw Dat was hertogin de Latour Raphael onbewust van het bezoek dat hem wachtte hield zich onledig met een boek Er werd aan de deur geklopt Binnenc riep Raphael Acajou verscheen Daar is dame u spreken moetfc zeide de neger Eensklaps werd de neger terzijde gedrongen Mathilda de Latour wankelde de kamer binnen en stortte op een stoel neer snikkende de handen voor het gelaat Ontsteld sprong de burggraaf op en gaf den Telegrammen gewagen van het voortrokken der Amerikaansche troepen en een nederlaag der Filippmos Generaal Otis seinde dat generaal Mac Arthur den vijand tot den aftocht dwong doch dat bij niet in staat was een versterkt punt ton noorden van Polo te bezetten tengevolge van de onbegaanbaarheid van het terrein De Amerikaansche verhezen bedroegen gisteren in het geheel een officier en 25 man gedood en 8 officieren en Ui man gewond Heden werd een beslissend gevecht geleverd in den omtrek van Polo waarbij de vijand hevige verliezen leed De stad Malabon is in den afgeloopen nacht door de opstandelingen in brand gestoken De brigade van Wheaton nam Malinta na een hevig gevecht waarin aan beide zijden hevige verliezen geleden werden Volgens andere berichten is Malabon door de Amerikaansche artillerie in brand geschoten Verspreide Berichten MREirriJS Wij hebben in ons nummer van Zaterdagavond reeds kort gemeld dat de heer Gabriel Monod lid van het Instituut een schrijven h tt doen publiceeren van dr Gihert waarin deze verhaalt een onderhond gehad te hebben met wijlen president Faure waarbij laatstgenoemde erkende dat Dreyfus veroordeeld is op een stuk t welk men noch aan den beschuldigde noch aan diens vertegenwoordigers heeft durven toonen uit vrees voor een diplomatiek conflict Dit onderhond had in Februari 1895 plaats De brief van dr Gibert luidt verkort als volgt Vó6r alles heb ik aan Faure een brief van Dreyfus overhandigd gedateerd van t eiland Ré den eersten dien hij sedert zyn degradatie schreef Deze brief waarin hy aan zjjn vrouw de vreeselijke maar gerechtvaardigde houding van t publiek dat hem immers voor schuldig hield schilderde te La Roebelle zon steenen hebben doen schreien President Faure word er door geroerd zonder geschokt te worden Toen had tnsschen ons het volgende onderhoud plaats Dr Gibert Deze brief overtuigt u niet Maar zeg mj hoe een man zonder beweegreden een dergelijke misdaad zou hebben kunnen begaan Pres Faure Hoe zonder beweegreden f Dr Gibert gaf de bekende motieven op neger een teeken om te verdwijnen In zijn verwarring over dit vreemde bezoek kon ÏUphael geen woorden vinden Hij wist met wat te zeggen niet wat te doen Verlegen met zijn houding bleef hij staan De hertogin ten zijnent De hertogin de Latour wier helde hij gezworen had eenmaal te zullen verwerven wier vriendschap hij tich reeds verzekerd had de hertogin de Latour op du vroege uur in zijn woning En dat onverzeM van iemand ontdaan doodsbleek weenende Wat IS er geschied mevrouw waarom wat voert u hier It Kog luider barstte de beangste vrouw in snikken uit Zij wrong de handen en nep lk ben verloren ik ben verloren ik ben radeloos waarheen U iWat IS het mevrouw dat u deert vroeg de jonkman met het geval volkomen verlegen ïWat het IS O mijn hoofd mijn arm hooö het breekt ik kan met denken ik kan met spreken Mijnheer wat hebt ge gedaan f ilk f Terwijl Raphael dat woord sprak en uadacht over de mogelijke oorzaak van het lijden der hertogin kwam hem wel is waar zijn portefeuille een oogeiiblik voor den geest doch hy verwierp het denkbeeld van mogelijke daaruit voortgevloeide moeielykheden dadelijk verre van zich Toen kwam de hertogin een oogenblik tot zichzelven Zij overhandigde hem den brief dien zij een uur geleden ontvangen had Gretig nam de jongeling den brief aan en la waarop Faure zeide Er ia een beweegreden Dr Gibert Welke V Pres F Ik kan het niet zeggen s menschen hort is vol geheimzinnigheid Dr G Dat geldt evengoed voor my voor u als voor hem Maar dat is niet voldoende Als n hem schuldig gelooft dan kan dat niet op die belachelijke zaak van t bordereau z jn Pres F Als u mjj geheimhouding belooft zal ik n iets anders zeggen Dr G Zeker met uitzondering van de familie Dreyfus Pres F Welnu Hi is niet veroordeeld op de feiten van de terechtzitting maar op een ander stuk dat wij noch aan den beschuldigde noch aan den verdediger hebben kunnen onderwerpen uit vrees voor diplomatieke geschillen Dr G En dat stuk f Pres F Ik kan u niets zeggen dan dat het geen twijfel aan t verraad ovjjflaat Aldus zegt dr Gibert heeft president Faure weinige dagen na de degradatie het vreeselijke feit erkend dat een ongelukkige veroordeeld is zonder zich te kunnen verdedigen DoiTSCHLiND De recbterlöke instructie in zake denRiJselsohen moord in de Broederschool op den leerlmg Gaston Foveaux zal nu spoedig gesloten worden De expertise van de handschriften van alie broeders uit hot gesticht die zonder onderscheid onder directie van den rechter van instructie een brief hebben geschreven hééft den brief van den verdachten broeder Flamidien aangewezen als die het meest overeenkwam met bet briefje by het lyk van den knaap gevonden Het rapport van den geneesheer zegt dat bij een onderzoek der kleeren van alle broeders slechts het bovenkleed van broeder Flamidien verdachte vlakken vertoonde Er is nog altgd een minderheid die stellig in de onschuld van den broeder biyft gclooven en zyn verdediger heeft reed by voorbaat een nieuwe expertise der handschriften en een nieuw geneeskundig onderzoek aangevraagd FatilKBIJK De Gaulois bevat nu toch heusch het bericht dat Zola geschrapt is als eerelid der Touring Club de France Het comité heeft hiertoe moeten besluiten omdat zoovele leden bedankten Het is voornamoiyk gewicht toen generaal Rébillot met zyn uittreding dreigde en meedeelde dat met hem zestien honderd leden der club zouden volgen Wat een krygshattige daad hem Hl het het noodlotlïge papier vallen hij wankelde Thans was de zaak hem duidelijk neen nog niet duidelijk De brieven Deze gedachte schoot hem door het brom Toch die ellendige brieven toch de brieven om wier verhes hij de schouder had opgehaald 1 Maar hoe waren ze in handen gekomen van dien onbekende Hoe had die onbekende zoo spoedig uitgevonden van wier hand l afkomstig waren F Plotseling verhelderde een straal van hoop zijn gelaat Hl naderde de hertogin legde de hand eerbiedig op haren schouder en fluisterde iMevroiiw ik zweer u ik zal mijn leven op het Spel zetten om ook de minste onaangenaamheid te vermijden wees gerust e Mathilda hief het hoofd op en snikte Aan wien hebt ge ze toevertrouwd mijn brieven mijnheer Met wicn is het dat ik te doen heb f lO mevrouw ik zweer u dat het mij onbekend is Als een dierbaar aandenken bewaarde ik uw geschriften ik heb ze voor allen geheim gehouden Ik heb nimmer tegen een levende zid een woord gesproken over de verhouding als ik dat woord gebruiken mag tusschen uen mij O ik weet met wie de ellendeling is die zoo dreigen durft en gelukkig voor hem t Wordt vervolgd A