Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1899

worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen door het riJk en dè provincie voor deze tramljn vast te stellen VERSCHEIDENHEID Sedert eenige dagen brandt reiUs een dor mijnen van de Brüxer Bcrgbonwmaatschappij Niet alleen worden alle nnjuworkeli bedreigd doch ook het dorp Solipllenkcii loèpt gevaar Laatste Berichten Omstreeks half twee ontstond in den afgeloopen nacht brand in Specialiteiten theater Victoria in de Nes te Amsterdam juist nadat de worstelwedstryd voor do dames was afgeloopen en eenige specialiteiten zouden optreden De brand moet volgens ooggetuigen veroorzaakt ziju door liot omvallen van een lamp in een der kleedkamers achter het tooneel Dit dunne bt scbot en de decors die daar stonden vatten onmiddellijk vlam on breiddon zich snel uit en de dametjes moesten met achterlating van al hare kleedcren spoedig maken dat zg weg kwamen Het publiek dat in de zaal aanwezig was kon zich gemakkelijk verwyderen zoodat er van eene paniek hoegenaamd geen sprake is geweest Ook zij die boven de zaal woonden konden bijtijds gewaarschuwd worden en hunne woningen verlaten Omstreeks twee uur was de brandweer het vuur meester Zooals te begrijpen is veroorzaakte het ongeval in deze buurt waar de menschen over t algemeen nog al matineus zijn heel wat opschudding De politie had ecbtci alle toegangen doelmatig afgezet waardoor de kijkers op een eerbiedigen afstand werden gehouden Na den brand bood de zaal zelf een treurig aanzien Verdwenen waren de decors verdwenen waren de schitterende danseuses en voor dit alles was in de plaats gekomen een luimte waarin het water oveivloedig aanwezig was terwijl bil de kachel een troepje vrouwen bibberend van koude omhangen met mausjassen in allerlei talen en dialecten over de ramp zaten te redeneoren lachtlust op en was een waardig slot aan dezen feestavond Daarna was er bal en geruimen tiJd bleef men nog gezellig bgeen meester d r jaar en weekmarkten Art 1 wordt onveranderd goedgekeurd Art 2 Hö is belast met de invordering der voor de ingenomen of besproken staanplaatsen verschuldigde marktgelden geeft aan de belanghebbeneen voor het betaalde kwitantie en draagt de ontvangen gelden door tusschenkomst van den bode voor de gemeente belastingen over aan den gemeenteontvanger De heer van de Velde Het zon mij wenscheljk voorkomen dat de marktmeester de gelden direct aan den gemeente ontvanger afdraagt dan kon in dit artikel door tusschenkomst van den bode voor de gemeentebelastingen vervallen Do Voorzitter Dat kan niet ingevolge de vroeger voor den bode voor de gemeentebelastingen vastgestelde instructie die door den raad is vastgesteld Art 2 wordt daarop goedgekeurd Art 3 Hij is verplicht aan den bode voor de gemeentebelastingen na afloop van iedere markt gedetailleerde opgaven te doen van het vee de kraampjes en wagens de hoeveelheden boter enz waarmede de markt bezocht is geweest en ham deswege alle verlangde inlichtingen te verstrekken De heer van de Velde Hier zou ik ook van den bode willen weglaten dat acht ik overbodig De Voorzitter Vroeger moest de marktmeester ook aan de gemeente ontvanger afdragen doch dat is veranderd door de vaststelling der instructie voor den bode en wanneer hfl nu afdroeg aan den gemeenteontvanger dan zou de bode controle dp den gemeente ontvanger moeten houden De heer van de Velde Dan zou ik wil BINNEKLAx D doorschutten door het Moordrechtsche Verlaat en met het bedienen van de nabij deze sluis gelegen ophaalbrug Hij int de voor het schutten verschuldigde sluisgelden Wordt goedgekeurd Beraadslaging over Art 2 luidende De schutting zal plaats hebben om het uur en wel gedurende de maanden Mei Juni Juli en Augustus van des morgens vijf uur tot des avonds acht uur gedurende de maanden Maart April September en October van des morgens zes uur tot des avonds zeven uur en gedurende de maanden November December Januari en Februari van des morgens zeven uur tot des avonds zes uur Voor schutting buiten deze uren is noodig de vergunning van den Burgemeester Wamieer het water in den Oostpolder staat op of boven maalpeil heeft de schutting plaats om de twee uren De heer Vingerling M de Voorzitter met het oog op de üoodige rust en vooral des Zondags voor den sluiswachter zou ik in Art 2 willen toevoegen De schutting zal plaats hebben alle dagen behalve des Zondags om het uur en wel enz want anders moet die sluiswachter steeds tegenwoordig zfln en kan hij nooit van hnis De heer Bellaart Is de bedoeling van den heer Vingerling om des Zondags om de twee uur te laten schutten ï De heer Vingerling Dat is mgn bedoeling niet het komt zoo weinig voor dat des Zondags geschut wordt zooals mjj de sluiswachter heeft medegedeeld dat ik er geen bezwaar in zie des Zondags niet te schutten De Voorzitter Dan geef ik in overweging als laatste alinea aan dit artikel toe te voegen des Zondags wordt niet geschut De heer Nederhorst Ik zal daar tegen zijn er wordt daar zoo weinig gebruik van gemaakt dat het niet de moeite waard is dit er bjj op te nemen het zou evenwel kunnen gebeuren dat het eens noodig moest z n en dan zou de sluiswachter het kunnen weigeren De heer Viigerling Als het er niet m staat dan moet de sluiswachter steeds gereed zijn De heer Prince M de Voorzitter ik zal tegen het voorstel van den heer Vingerling ztjn ik zou het des Zondags twee uur willen openstellen Do heer Herman Het is waar die man moet daar Zondags voor thuis blijven maar wamieer hij eens weg wil kan hij zich doen vervangen dat doet de man met het pontje op den Kattensingel ook wel De heer Vingerling Ik kan mij ook wel met het voorstel van den heer Prince vereenigen De heer Straater Ik kan mij wel met het voorstel van den heer Prince vereenigen maar dan zou ik des morgens en des avonds een uur willen stellen De Voorzitter Dus dan zon er gelezen kunnen worden des Zondags wordt alleen geschut van 7 8 uur des morgens en des avonds van 6 7 uur De heer Straater Dat uur des avonds vind ik voor den winter wel wat laat dan is het donker en geen enkele schipper zal dunkt mü schutten en dan zijn schuit vastleggen daarom zou ik willen zetten van 5 6 uur De Voorzitter B en W nemen dit over Art 2 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Zonder hoofdelpe stemming worden eveneens goedgekeurd de artt 3 4 5 6 7 en 8 en daarna de geheele Instructie voor den sluiswachter van het Moordrechtsche Verlaat Aan de orde De ontwerpinstructie voor den markt Naar wj vernemen heelt te 8 Gravenhage een vergadering plaats gehad ter bespreking van het denkbeeld om in ons land een vereeniging tot verbetering der vrouwenkleeding op te richten In den loop van t jaar 1898 0 a by gelegenheid en naar aanleiding van de pr j svraag uitgeschreven door de industrieCommisBie der Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid bleek bij velen groote sympathie voor dat denkbeeld te bestaan dit werd vooral bewezen doordat gaandeweg adhaesie werd betuigd door meer dan 200 personen mannen en vrouwen uit verschillende kringen die allen daardoor toonden het streven naar meer natuurlijkheid on gezondheid in de kleeding toe te juichen Uit de aanwezigen op de vergadering vormde zich een voorloopig comité belast met het voorbereiden van een of meer openbare vergaderingen en met het rondzenden van circulaires waarin doel en plannen nader uiteengezet zuUcn worden Tevens tracht dit comité de medewerking te verkrijgen van verschillende medici en van mannen en vrouwen wier oordeel op gebied van smaak hygiëne en practijk belangrijk kan worden geacht Het voorloopig c ité bestaat uit de dames mevr Boumanï De Lange Schoveningen mevr De FeyferTüotterdam mej Suze Groshans Scheveningen jonkvr J Hoeufft s Gravenhage mej Marie Jungins sGra venhage mej M Milatz Zwolle mevr De Nerée tot Babberich van Houten sGra venhage Het doctoraal examen in de rechten is met goed gevolg afgelegd door den heer J F A M Wierdels De eindexamens der hoogere burgerscholen in Zuid Holland zullen dit jaar worden afgenomen te Rotterdam Tot leden der examen commissie zjjn benoemd de heeren Menalda van Schouwenburg voorzitter Birnie Van Everdingen Lallemau en Van Schalk te Rotterdam Balabrega Leopold en Veltman te Delft Croin Duvanel Hesslüig en Lubberhuizen te Dordrecht Hiebendaal Meerbnrg en Munk te Gorinchem Boers Postma en Langerhuizen van üven te Gouda Brandes Van Tiel Quint en Varenhorst te s Gravenhage De Loos Goossens Kunst en Maasink te Leiden en Beekman Bakker en Steenhuis te Schiedam Van de inenting rechtstreeks van het kalf werd gisteren op het raadhuis door 96 personen gebruik gemaakt Wij ontvingen een present exemplaar van een Teleloonljjst aangeboden door de As surantieMaatschappij tegen Brandschade de Nederlanden Deze lyst is bestemd om daarop alphabetisch de namen van die personen met hun telephoonnummer te schrijven met wie men telefoneert Onbescheiden blikken van bezoekers kunnen die namen niet lozen wat van bovengenoemde Maatschappij zeer goed gezien is Zaterdag 25 Maart 11 vergaderde de afd Gouda e o van den Bond van Ned Onderwijzers In deze vergadering verklaarde de afdeeling deel te zullen nemen aan een Congres dat na de Pinksteren bijeengeroepen zal worden ter bespreking van de belangen van het Volksonderwijs Ook werd met algemeene stemmen besloten de ondersteuning te doen voortduren van collega Nouwen die zich om gezondheidsredenen in Zwitserland bevindt De uitslag der stemmingen voor het Hoofdbestuur was District I Groningen Heeres 14 Kraai 4 District II Overijsel v d Berg 9 v Wielink 9 Voor Redacteur van de Bode kreeg de heer Teheac 10 stemmen en de heer de Vries 8 len lezen aan den burgemeester De Voorzitter Dan zon volgens nw voorstel de burgemeester de tusschenpersoon zijn tusschen den marktmeester en den bode dat kan niet volgens de instructie van den bode Artt 3 4 5 en 6 worden onveranderd goedgekeurd zonder hoofdelijke stemming Aan de orde Het voorstel om machtiging te verleenen tot het sluiten eener nieuwe overeenkomst betreffende de bijdrage aan het Rp voor de instandhouding der Hoogere Burgerschool met 5jarigen cursus De heer Herman M de Voorzitter het is zeker eene aangename mededeeling voor ons leden van den gemeenteraad niet alleen maar ook voor de ingezetenen dat de hooge regeering de beschikking genomen heeft de jaarljksche gemeentelijke bedrage aan het rök voor de R H B te verlagen met f 4250 m n vrienden en ik kunnen dan ook niet anders dan ons zeer gaarne aansluiten bij de hulde door B en W gebracht vervat in de ingekomen stukken No 18 aan Zijne Excellentie den Minister van B Z den heer Goeman Borgesius en aan onzen geachten afgevaardigde der Tweede Kamer voor dit district den heer van Bjland die het voetspoor volgde van onzen geachten oudafgevaardigde der Tweede Kamer den Heer T G G Valette welke daartoe het initiatief nam en alzoo de vraag opende bij de discBssiën der Staatsbegrooting voor 1894 en OBS zjn krachtigen steun verleende om dit besluit te verkrijgen De heer van de Velde M de Voorzitter wat is de gedachtengang geweest van den Minister is daaruit niet op te maken hoe het komt dat het niet geheel wordt opgeheven of is daar later nog op te hopen De Voorzitter Ik zie geen bezwaar de betreffende missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken voor te lezen deze luidt Gouda 3 Maart 1899 Na overweging van het door Uw College bij nevenvermeld adres gedaan verzoek om ontheffing van de jaarlijksche bprage door Uwe gemeente in de kosten voortvloeiende uit de uitbreiding der Rijks hoogere burgerschool aldaar tot eene met 5 jarigen cursus en nadat mij gebleken is dat de flnancieele toestand Uwer gemeente in de laatste jaren zeer is verminderd meen ik dat er thans wel aanleiding bestaat om ten minste gedeeltelijk aan dat verzoek een gunstig gevolg te geven Na gehouden overleg met mj n ambtgenoot voor FinauciSn verklaar ik mj mitsdien bereid tot wijzigmg der overeenkomst van 21 29 Augustus 1883 in dier voege dat het bedrag hetwelk Uwe gemeente te rekenen van het jaar 1900 zal bedragen in de kosten der uitbreiding van de Eps Hoogere Burgerschool aldaar worde bepaald op f 2500 sjaars boven en behalve de verplichting om den concierge der school te baren koste vrje woning benevens vuur en licht te blijven Terschailes In verband met het bovenstaande heb ik de er Uw College te verzoeken mij het ontwerp eener overeenkomst tot wjziging der bestaande overeenkomst in bovenvermelden zin ter beoordeeling te doen toekomen De Minister van Bimnenl Zaken H GOEMAN BORGESIUS Hot voorstel wordt goedgekeurd De Koningin reed eergisteren met de Ko ninginMoeder en prinses Elisabeth naar Delit alwaar het vorstelijk gezelschap een bezoek bracht eerst aan het Prinsenhof en daarna aan de fabriek van Delltsch aardewerk van Thooft en Labouchere Men meldt ons uit Baden Baden dat H M de Koningin dor Nederlanden 21 of 22 April te Baden Weiier wordt verwacht D Binnenlandsche Granen KOTTKEDAM Noteerilg rau C Uiart 1899 TARWE por HL ƒ 5 10 6 8Ü per 100 KG 7 JS B ƒ 8 betere ouiil per lüO K Ö OANA DA per Hl 8 40 ROGaR por H L 4 50 s 6 20 WINTISHOEKST i er HL per 100 K G 7 60 è 8 ZOMKBöERST per H L 4 40 a 6 10 per 100 K O 7 S0 a 0HKVAL1ERQER3T per 100 K O 8 i S eO per HL 6 HAVER per H L 8 90 4 8 76 per 100 K G 7 a 7 S0 PAARD15B00NKN por H L B BO 4 ƒ 30 WITTB BOÜNEN per H L 9 6 1 10 76 BRUI E BOONKN por HL 8 i 11 BLAUWE ERWTEN Kookeoonen per HL 7 il 7 76 Niet kookioorten p rf L 6 40 a ƒ 6 76 KANARIBZAAn por H L B0 a h 7s KOOLZAAD uieu per H L a Per Telegraaf ROTTERDAM 97 Maart la 9 Tar o 7 B0 a I a6 Wiuler or t 7 60 a 10 Zomergoril 1 U i f 7j9B Niol In Schoterland circuleert een adres aan den minister van binnenlandsche zaken houdende gemotiveerd verzoek om wettel ke maatregelen te nemen tegen de loterijen die tal van winkeliers tegenwoordig aan hunne nering verbinden waardoor aan het publiek en aan de winkeliers die er geen loterij P nahouden veel schade wordt berokkend Het adres telt reeds vele handteekeningen Haastrecut Volgens de ter visie liggende rekening en begrooting van den polder Hoonaard bedragen de ontvangsten 1 663 57 en de uitgaven f 280 88 derhalve een batig saldo van f 382 69 Z M Koning Leopold II heeft aan het aanstaande Nederlandsch Taal en Letterkundig Congres zijne Hooge bescherming verleend Thans zullen ook stappen aangewend worden bij H M Koningin Wilhelmina en President Kruger om dezelfde gnnst te bekomen De heer P van Wetter rector en Jhr Wolters beheerder en opziener van de Gentsche Universiteit hebben het eerelid maatschap van het aanstaande Nederlandsch Congres aanvaard Het bestnur der regelingscommissie heeft een oproeping gericht tot de Gentsche Vlaamschgezinden die in 1891 leden van Congres geweest zijn alsook tot overheden en hooge beambten en verder belangstellenden der stad om te willen deel maken van de regelingscommissie Reeds velen hebben bevestigend geantwoord Bt Kon besluit is bepaald dat bij het wapen der cavalerie door officieren onderolflcieren en manschappen bij diensten te paard de sabel gedragen wordt in een lederen koker BoDEQEivEN Beuocmd tot onderwijzer aan school A alhier de heer C Faas te Hoogwoad 8CH00KH0VEN Do gemeenteraad alhier heeft met algemeene stemmen besloten a Op het adres van A Kapteyn te Gouda waarbij concessie wordt gevraagd voor denaanleg en exploitatie van een stoomtramwogvan Gouda te besluiten dat aangezien deKrimpenerwaardspoorwegmaatschappii zichniet heeft losgemaakt van den raad dochintegendeel nieuwe plannen in overwegingheeft gegeven vooralsnog andere aanvragenniet in behandeling kunnen genomen worden b Op het adres van J M Vas Visser directeur van de Maatschappij tot Exploitatievan Tramwegen waarbij gevraagd wordtconcessie voor den aanleg en exploitatie vaneen stoomtramljjn Gouda Stolwijk BergAmbacht Ammerstol Schoonhoven benevens een renteloos voorschot te besluiten voor zooveel noodig concessie te verleenen voor den aanleg en exploitatie vaneen stoomtramlflu Gouda Stolwijk BergAmbacht Ammerstol Schoonhoven een renteloos voorschot voor die Ijjnte verleenen van f30 000 waarvan f25 000in contanten en 1 5000 aan bouwgrond toteen maximum uitgestrektheid van 1 hectaregrond thans eigendom van de gemeente teneinde dien grond te doen gebruiken voorden aanleg van de tramlijn benevens vooremplacement remise werkplaatsen enz binnen deze gemeente om het besluit nu reeds te nomen datbij eene eventueele uitbreiding van het voorgeschreven tramlijnnet te bepalen dat deraad in overweging zal nemen een renteloosvoorschot te verleenen van f 10 000 vooreen Ijn naar Utrecht van f 10 000 voor eenlijn richting Gorinchem van f 10 000 vooreen lijn richting Rotterdam dat het besluit indertijd genomen om 60 mille subsidie te geven voor een locaalspoor Gouda Schoonhoven gehandhaafdbip tot dat het besluit in 1 en 2 bedoeld in uitvoering komt 6 dat het besluit 1 en 2 vervalt wanneer niet binnen drie jaren na heden de gevraagde tramlijn in exploitatie is gebracht 6 dat de nadere bepalingen omtrent de wijze van betaling aanvang der lijn binnen de gemeente enz bedoeld in 1 en 2 zullen 8 1 Kookori lon 6 BO a ƒ 8 7 Veemarkt te Rotterdam Maandag 27 Maart 1899 Vette Oasen en Koeien goeden aanvoer iekwaliteit 31 2e kwaliteit 28 3e kwaliteit 25 tentper half Kilo 1 Vette Kalveren redelijke aanvoer e kwaliteit 31 2e kwaliteit 29 3e kwaliteit 35 cent per halt Kilo Vette Varkens groote aanvoer i kwaliteit 17 2e kwaliteit 16 3e kwaliteit 15 cent per half Kilo Suhapen en Lammeren weinig aangevoerd De handel was over t algemeen slap wegenb de IbraelitiBche feestdagen Oiiivangeii de ouveaiité s tii PARASOLS bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a ÖOCDA leleithmm Ka 11 D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveauté s in TAILOE mi COSTUMES en Voorjaars Capes 10 8 11 10 7 08 8 10 9 0t U IS 8 68 S 48 4 46 6 80 7 41 9 4 7 iO 8 88 9 88 11 80 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 lO t 8 0 18 W 18 81 84 4 47 6 4 7 4 8 49 H welke met riemen aan den zadel bevestigd is iemeng de Berichten Vrijdagavond kwam uit een hnis in de Schotelboschstraat 51 te Eotterdam een vrouw de deur nitloopen roepende dat haar man bezig was den boel in brand te steken Een door de buren ingesteld onderzoek bevestigde dit maar al te zeer De omvang dien het vuur had genomen was reeds van dien aard dat de hulp der brandweer noodig was Nadat drie spuiten geruimen tijd water gegeven hadden werd de brand gebluscht en toen men de woning binnendrong vond men in het achtervertrek het verkoolde l k van den bewoner H J Koenraad geheeten De man leed aan delirium en zou dezer dagen in een gesticht worden opgenomen Het vermoeden ligt dus voor de hand dat hij in een vlaag van dronkemanswaanzinge handeld heeft en daarvan zelf het slachtoffer werd sterke politiemacht toezicht Met vele treinen worden aan het station Noord Scharwoude politieagenten aangevoerd terwijl andere gereed staan om zich naar hunne standplaats te begeven Woensdagmiddag werd de burgerij bijbekkenslag ernstig aangemaand zich rustigte houden N v d D ATJKH De correspondent te Batavia van het Hblad seint van eergibter De pretendent sultan Panglima Polim en andere hoofden hebben zich ten oosten van Kemala verzameld en pogen naar Meureudoe te ontsnappen De gouverneur keerde naar 8egli terug ten einde alles in gereedheid te brengen voor een tocht naar Meureudoe Het blad toekent hierbij aan Men deelt aan Recht voor Allen mede dat door eenige anarchisten te Amsterdam een openbare vergadermg zal worden gehouden ter gelegenheid der vredescoiiferen tie waarvoor eenige buitenlandsche anarchisten zijn uitgenoodigd als sprekers o a ook Sebastiaan Faure Nader verneemt het blad dat de Vrije Socialistische Vereeniging een groote op nbare vergadering zal houden om het standpunt der socialisten tegenover de vredesmanifestatie uiteen te zetten Als sprekers hiervoor zullen worden uitgenoodigd Domela Nieuwenhuis Nauta en dr Bihler Folim bevond zich volgens het laatste bericht bij den Boekit Geumpang ten zuidwesten van Tamseh en de president was in de bosschen bij Tamseh gevlucht Achterom Tamseh zjjn zij nu blijkbaar getrokken ten einde noordoostwaarts doorgaande het kuststaatje Meureudoe of Merdoe te bereiken Meureudoe ligt op de Noordkust van Atjeh tusschen Ndjong en Samalanga VKRGADRRinir VA IIP liEMKFJTülU D VRIJDAG 24 MAART 1899 Vervolg Aan de orde De rekening over 1898 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Taai dierenleven Bjj de verbouwing van een winkelhuis in de Marktstraat te Assen was door toevallige omstandigheden eene kat ingesloten geworden tussclien het plafond en de zoldering Eerst twaalf dagen later werd het dier ontdekt en verlost Poes is weder springlevend Wordt goedgekeurd Aan de orde De rekening van den Kassier der Stedelijke Bank van Leening sluitende met een iiadeelig saldo van f 531 77 het bedrijfskapitaal der bank bedraagt f 28204 52 Te Ond Karspel N H verkeert men sinds eenige dagen in zeer gespannen toestand De woning van het hodfd der school aldaar moest voortdurend door een sterke politiemacht bewaakt worden wijl zij niet veilig schgnt te zijn tegen aanvallen der burgerij althans van een gedeelte daarvan De hoofdoorzaak wordt gezocht in een hetzij weïkelijk hetzij vermeend onrecht hetwelk door genoemd schoolhoofd aan zijne vrouw wordt aangedaan Sedert eenige dagen was haar de echtelijke woning ontzegd doch bij afwezigheid van haren echtgenoot kwam zij weder daarbinnen terwjl de smid bezig was een slot van een der deuren te herstellen Toen nu het schoolhoofd verleden Maandag met persotfeel waarvan twee onderwijzers en de onderwijzeres biJ hem in den kost zijn uit de school thuis kwam moest de vrouw weder uit de woning verwijderd worden Daartegen verzette zich echter de saamgeschoolde menigte De spanning werd allengs grooter men eischte dat de onderwijzeres zou vertrekken De inmiddels versterkte politiemacht was niet in staat de aangroeiende volksmenigte tot kalmte en heengaan te bewegen Nog dienzelfden avond vertrok de onderwijzeres naar Brenkelen Door de politie moest evenwel nog steeds de grootste waakzaamheid worden betoond Dinsdagmorgen is het hoofd dor school naar Amsterdam vertrokken met naar ons werd verzekerd vier dagen verlof door den burgemeester Voortdurend blijft echter de grootste spanning heerschen Zelfs heeft de politie niet kunnen beletten dat de tuin voor een goed deel vernield en de woning reeds eenigszins beschadigd werd Bij voortduring houdt eene De heer van de Velde M de Voorzitter liet is niet over de rekening zelve dat ik het woord wensch maar het is mij niet ontgaan dat de rekening loopt van 1 Mei tot 31 Dec 1898 er staat evenwel tot 31 December 1899 dit is bepaald een schrijffout De Voorzitter Dat is ons ontgaan wij zullen het laten veranderen De rekening wordt daarop zonder hoofdelpe stemming goedgekeurd Aan de orde zijn rf De voorstellen tot wijziging der begrooting voor 1898 van a het Vereenigd Wees en Aalmoezeniershuis b het Oud Vronwenhuis c de dienstdoende Schutterij d het Burgerlijk Armbestuur e het Israelietisch Armbestuur Worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1898 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1899 Wordt goedgekeurd Aan de orde De ontAerp instructie voor den sluiswachter van het Moordrechtsche Verlaat De heer van Galon M de Voorzitter vroeger werd voor iedere schuit geschut en nu wordt voorgesteld om het uur te schutten is dit op verzoek van het polderbestuur in de instructie gelast De Voorzitter Vroeger moest hü daags soms 40 maal schutten en daar dit nog al een zwaar werk is stellen B en W voor dit per uur te doen geschieden Art 1 De sluiswachter is belast met het 8 88 D ioor 8 80 10 04 10 11 10 18 10 88 1014 7 88 8 08 8 09 8 18 8 88 8 81 8 18 7 81 4 18 8 48 9 87 4 88 1 8 8 18 6 1 8 S B4 10 11 ll H 14 86 8 88 8 48 8 4 8 8r t C 1 88 1 18 8 7 48 7 18 CkMMll 8 KMrdTMilit dow Kinwnkvk f OMMlIa aoKurim 8 80 aottardn Oaptlla Nie w keik Moordrwht mdli 10 64 11 80 Olrwie IWI wenvefblmilngfii ft GOUDA WlDterdleost 1898 99 AaogevaDgeD 1 October TUd vao Greenwich aOUDA 1 11 81 18 18 18 68 11 88 1 11 88 1 7 11 48 1 14 11 81 18 88 1 88 8 10 S 40 H m 8 80 7 80 iS 1 84 48 10 18 10 80 11 8 8 87 lO lOj 1 47 84 10 81 10 07 DaDtraiawilM la 1 8 kL Btt nincer moet lioli IboTsodien roonieD Tn wn bewji t f 0 80 7 88 8 88 4 08 8 17 8 87 8 84 8 4l 8 47 4 40 4 80 4 87 8 04 8 10 10 1 11 88 11 80 18 87 1 44 10 8 f 1 84 10 88 8 01 10 48 t 8 08 l 4 11 84 1J 08 18 47 J U 8 40 D door 9 4 48 4 88 8 04 8 11 8 17 1 80 H n 4 08 4 84 47 10 18 8 11 eOSDA DGN BAASfia ej D door 8 88 10 10 1 10 81 10 38 8 86 6 64 8 16 7 84 7 88 84 8 18 8 1 S S4 8 14 8 48 4 4 4 88 6 7 8 18 8 89 6 87 18 88 1 8 1 1 1 88 18 11 18 11 80 11 41 11 88 lt 8 80 9 x7 9 67 10 14 11 18 8 80 8 48 8 81 S 08 t 08 Qoad t ml ÜMn Uo r1upalla Zmt mMr Z g i td VoorbMg Hm lUg Voorh r Z et rmMr gwiird Zinnliutaii MMckapalle U 8 8 88 8 88 8 48 8 I4 8 48 4 18 6 18 18 48 9 48 lo 8 8 10 44 11 48 7 66 8 18 84 9 48 9 8 10 10 6 80 8 18 8 18 8 80 8 8 8 60 4 88 4 89 4 88 8 04 8 18 8 4E 1 88 1 41 LS8 8 08 8 17 11 88 11 87 7 tu 7 48 7 88 8 07 8 18 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 7 80 7 40 6 48 8 68 ll BO 1187 10 18 fl O C ü A A WS T k a D A U 8 8 14 8 10 P7 18 10 l l 5 l S 1M7 8 1 O 1 D A t 1 B BCH 10 67 18 00 18 10 18 8811 14 11 18 18 87 11 48 1 S 1 8 8 88 10 17 10 84 8 48 10 41 89 11 18 10 38 8 68 7 10 7 18 7 89 6 80 8 87 8 46 8 80 8 17 4 88 8 87 8 48 8 08 8 8 8 17 7 81 8 14 9 07 10 1 D 9 89 10 61 8 80 8 86 8 48 8 08 Ailut W B 01 9 0610 88 18 41 1 6 00 8 87 8 40 10 08 lAmita 8 80 9 88 10 80 1 9 1 18 818 8 68 10 18 lloodi Oll46W Wowd ntnehl 1187 11 1 8 84 4 8 84 8 60 6 04 8 89 8 68 8 08 8 98 T B 7 98 8 66 7 04 10 84 10 64 80 9 10 07 9 88 9 38 8 48 8 88 8 68 4 48 6 88 8 33 8 58 7 88 8 47 4 18 8 88 7 18 4 84 8 19 8 40 4 87 6 90 8 10 7 99 8 86 Uireobt 6 86 8 Wo 6 49 8 1 U ilaw iiint 0 8 Amm W OoiuU 48 8 87 8 49 9 00 9 80 10 18 10 88 11 38 18 08 1 87 3 8 06 8 18 10 88 11 68 18 84 10 84 11 10 8 14 10 48 8 87 9 M m 8 88 10 69 11 10 18 11 Aan de orde Het voorstel tot uitgifte in erfpacht van een gedeelte berm van den Hoogen Schielandschen Zeedijk aan de Goudsche Wa terleidingMaatschappij De heer Jager Het is zeer aangenaam dat de waterleiding goed vooruit gaat maar M de Voorzitter zouden wjj nu bij deze gelegenheid ook niet eens kunnen aandringen dat er eens een proef werd genomen om een urinoir met de waterleiding te voorzien al was het maar gedurende een jaar wij zouden het bjj deze gelegenheid eens kunnen probeeren De Voorzitter Ik ben gaarne bereid nW voorstel bij B en W over te brengen en tevens bij de Waterleiding Maatschappij daar ik als commissaris voor de gemeente optreed De heer van Galen Ik bon ook voor het voorstel maar zou nu tevens willen vragen of B en W zoo beleefd zouden willen zijn eens een kosten rekening in te dienen om aUe urinoirs te voorzien De Voorzitter Ook uw verzoek zal ik overbrengen Het voorstel wordt goedgekeurd Aan de orde De ontwerp verordening op de heffing en de invordering van recht en loonen voor het gebruik van het Stoombootenveer enz De heer Bellaart M de Voorzitter ik wenschte te vragen of deze Verordening tevens is een instructie voor den commissaris van het stoombootenveer De Voorzitter Deze Verordening strekt tevens als instructie wanneer het noodig blpt zullen wS eene nieuwe instructie voor den commissaris uidienen Art 1 wordt goedgekeurd Beraadslaging over Art 2 Art 2 Db Commissaris zal daartoe dagelijks van des morgens zeven tot des avonds acht uur tegenwoordig zjjn in het kantoor van het Veer en buiten die uren bovendien wanneer de aankomst van booten te verwachten is H zal zich des Zondags den goheelen dag en op werkdagen des morgens v66r zeven uur des middags van twee tot drie uur en des avonds na acht uur mogen doen vervangen door een onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders door hem aan te stellen gemachtigde De heer van Galen M de Voorzitter zou het niet goed zijn hier nog bü te voegen dat hfl zijn kantoor goed afgesloten moet houden en de verschillende adressen door het loket aaimemen Wanneer wij onze adressen daar afgaven zou het zeer goed kunnen zijn wanneer het kantoor open is dat verschillende adressen door nieuwsgierigen werden bezichtigd tevens acht ik het noodig dat de commissaris lijsten laat drukken en die verkrijgbaar stelt van de plaatsen waarheen de verschillende booten varen met de uren of dagen van vertrek er bij De Voorzitter Dat geschiedt tegenwoordig ook dus zal het zoo blijven De heer Vingerling Ik lees daar dat het kantoor alle dagen en ook des Zondags geopend moet ziJn maar M de Voorzitter zou daar niets aan te doen zjjn door b v by de stoomboot maatschappijen te bewerken dat zij op Zondag hun boot niet laten varen De Voorzitter Ik zal bij B en W over uw gedachte spreken Art 2 wordt daarop vastgesteld Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 27 Maart 1899 De Onderofficiers vereeniging Eensgezindheid alhier gaf Zaterdagavond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen voor leden en ge mtroduceerden eene uitvoering die vereerd werd door de tegenwoordigheid van den beschermheer de Maj Comm P W van de Velde den eere voorz de Ie Init adj M M IJssell van den heer Burgemeester en echtgenoote en verscheidene officieren van het garnizoen en schutterij De zaal was geheel bezet velen moesten zich met een staanplaats vergenoegen De muziek die in de pauzen uitgevoerd werd was uitstekend vooral de polka pour la piston uitgevoerd door den heer W J Smolders was een der mooiste nummers De Fantassie op de Wapenen op Sabel Degen en Geweer was een aardig en flink nummer van het programma Alles ging even keurig op de maat van the Washenton Post de iaedewerkers znllen er wel eenige moeite aan gehad hebben de Slotapotheose was mooi en deed ontwerper en vertolkers eer aan De beide klnchtspelen De Weerbaarheid van Heidorp en Oom Slaapt waren goed ingestudeerd en flink vertolkt Het laatste Oom Slaapt beviel ons het beste en men amuseerde zich kostelijk De ballet pantomime de Barbier van Sevilla in één acte was heel aardig en verplaatste ons in een geheel ander land De costumes waren mooi de dansen uitmuntend en menigeen zal er wel een lesje aan genomen hebben Het laatste nummer van het programma Schaduwbseldeu wekte ook menigmaal den