Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1899

Woensdag 39 Maart 1899 NIEUW NICUW d7ste Jaargang No 7850 mmm gohmt I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No SS ADVERTENLIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko St De üitg aye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs I per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE TE S S A ADVERTENTIEN EIEEHAITDEL Eene groote BEIEESCHE BIEEB E O U W E R 1 7 hier te lande VEAAGT TOor Oouda en Ommreken een flinken degelgken Vertegenwoordiger die zich tevens met Bottelen zoude willen belasten PikXUJS 2 die eenigen waarborg kunnen stellen genieten de voorkeur VoordeeligcConditiën Eeflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder lett B B aan het Bureau van dit blad ORANDS MAOA81N0 DU Prjotemps NOÜVKAUTÉS Wti verzoeken de Dames die on geïllustreerd modealbum voor het Zomeraei oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aaivragen aan II JULES JALIIZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand j roM en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vrü van alle kosten aan huis met S l verhooging Heexpedltle kanloor Ie Knzendial N K TANDARTS E CASSl TO Gouda Turfmarkt SPBXUEKUBEN MAANDAG DlNaDAQ DONDERDAG ZATËEUAQ van 8 tot S uur WOENSDAG n VRIJDAG van IMS uur ZONDAGS ni t Qeoombineerde NATUnR eENEESINRIGHTING door planten krulden ozon water licht lacht enz Bizondere behandetmg van ze nuwzlekten verzwakkingen aU gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht niaaiclyden slechte bloedameuglnir ziekten der stofwisseling borstiyden rheuinallsmas Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling m speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VOOUBIIKO bij Den Haag aan de Geestbrug FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ eheoiische Wassctieri TAN 19 KrulHhtute Jtotterdam Qsbtevetaerd door Z M dan Koning dor Belgen HoofddepM voor GOUDA de Hew A VAN OS A2 Specialiteit voor het stoomen en verven van 11e Heeren en Dameigarderoban alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van plawiemanteU veeivn bont enz Gordflnen tafelkleeden eni worden naar de aieawite en laatste methode geverfd Alle goederen hetag geetoomd of geverfd worden onschedelflk voor de gecondceid volgens staal bewerlÉt Te Huur terstond of later een Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen JTluf selen Singel No 612 EERSTE lEDERLANDSCHE RUVIELFABRIEK Directeur B BURGERS DEVENTER Prijzen van af 1 Uaart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeden aan de fabriek op Authomatische en Massamachines vervaardigd worden zjjn wjj in staat onderstaande EIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen 1 87 50 Model 4 zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer solied en net algewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden 1145 LUXE EIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor i 200 thans f 160 Deze Bjjwielon onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zp zeer fijn afgewerkt GEWONE TOEE ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATÉNES met gezondheidszadels fljn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prjjzen f 5 hooger PrijB Couranten worden op aanvraag gratis en franco toegezonden Vert i sHoorili er J C DE KUITER lioada Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII U HoUuidflche ni are met 27 afb Prga 2 Kolden Ieder die un de rerMbrilikeiyke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de opreehte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een aekeren dood Te verkrygen bg heiVer l gBMagazin te Leipzig Nemnackt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HOLLANDSCHE IGK AMSTERIIAM Prgsnoteering Cbina Congo Stofthee 45 en 50 o Qrot 60 55 Lekkere 60 Souohon 7B Qeurige 80 Congo 100 OntbUt Thee 66 Namiddag Tbee 76 Alleen verkr gbaar by P H J van Wankura Ootthaven B li Stollwerck sclie Borstbonbons gelAiioeerd na voorachiift vas den ioB Universitals ProC Oahm Eofrad Dr HariMt Boon hebbcB Hedert 60 Jarai ak verzachtend middel t gen boeaten heaaoUieid en aandoeoing der ademingaorganen uitateekEnde diensten bewezea BU spoedigD aMaseUng van wanne en koude lucht is t byzonder auibevaleoswardig een bonbon te gebruiken Yerpakldng Geele pakjes i 25 cent Mom verkrijgbaar TE HÜUE TEESTOND OF LATEE BOVENHUIS Adres MAEKT 58 6f Ida Dmk van A QBINKMAN b HIEUW GESCHIKT VOOE UacMlicliteii Koffie en Theelichten Welke 4Vi uur branden a 2 s en 6 uur brandende 3 cent per atuk Elenig Agent voor Goudo en Omstreken IZAAR CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en greruakkelijk Hen behoeft biervoor geen Olie goan Olaaqe Alleen een luetfer aansteken Is noodlg Qebeel zonder gevaar voor braad ais ook sonder reukj Xet yroora op de ECHT Jutadtoélmainff met rood lettmrtté Oberlahnsfein OmeCTEUKOfK VICTOKMBKOH OB RlAHIItST€lll Maatsehapp tot IkeplotteUie van de VUstoHa Bron Kanttor voor Nederland Boompje éO Botterdam Indien gij niet wilt boesten gebraikt de allerwega bekreonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Eïtract Meiia ti uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloera van H N VAW S CBAHi Co I en Haag Mmmm VAN SCHAIK b Co s Metianthe i het beita niddal dar wvM VAN SCHAIK b Co s Meliantbe geneett Kiokhoeat VAN 80HAIK ft OO S Mellanthe geneeit ioa r l oud tU jn K VAN SCHAIK Co s Meliantbe man in gma huiiggiin ombra ei VAN SCHAIK Co s Mellanthe staat toortdurend onder SeheikuDdig Iwetelit VAN SCHAIK Co s Melianttie balpt oaherroepolijk VAN SCHAIK Co s Mellanthe i bekrooud met Berodiploaa a VAN SCHAIK ft Co s Meliantbe ia bekroond met Ooud VAN SCHAIK ft Co s Mellanthe ia bakrooud met Ziirer VAN SCHAIK Co s Meliantbe ia rarkrqg baar in laooDa i ï umM van 0 Ct to CU en ft hg Firma WOLFF Co A BOÜMAN Uoordr kt Westhaven 198 Qoudit J C BATELANO Bo cop B V WIJK OudmaicT D MIISBlSS K aweg E 100 Gouda M KOLKMAN Waddinmur a a VAK MILD Veerstal H BOLLMAN Bodegrcén B 126 te Gouda PIN iCSE Ninméritrk a d JJml e es e o o t s Kort overzicht onzer FrUsoounnt SHEHEIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fleis 12 12 flesch EOODE en WITTE POETWIJNBN MADEEA S droog en zoet VEEMOÜTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC k i 1 75 t 2 25 1 2 75 l 3 25 i 3 76 en SCOTCH WHISKY 15 1 k S u o a a 18 1 50 1 75 e e f 2 26 l BOI X3ElJ TJX 2 Per Fl Per Ank 45 PI I LISTEAC 0 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALBOSE 0 75 St ESTEPHE 0 86 St EMILION 1894 1 g PAUILLAO 1893 1 25 I QBAVES Witte Bordeaux 0 80 a SAÜTEENE 1 g ZELTINGBE Moezel 0 90 BÖDEG06NE 1 10 De flessclien zjjn in de prgzen begrepen en worden k 3 ets per stak teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrggbaar bg De flrina T CREBAS Gouda tQoedkoopsteen soUedst adriM Toor Vervoer van Islioedel loowel binnen ali boiteii de stad met getloten wageni GRA VESTEIJN Oude Gouwe JUm teorOI Ugen Xratuport êOiade vtnukerd BuilcDlaodsch Ovcrziclit Op bevel van den Keizer heeft Moerawjóf den 23en dezer aan den Eussische vertegenwoordigers in het buitenland een circulaire gezonden waarin hg hnn opdraagt hartelgk dank te betuigen aan allen die door brieven telegrammen of anderszins dea Keizer hun instemming met zgn vredesboodschap hebben betuigd De keizer ziet in de eensgezindheid van de gevoelens en de bereidwillige toestemming van de regeeringen om de confei ntie in Den Haag bj te wonen een onderpand te meer voor het welslagen vau de pogingen om in het bewustzgn van de volkeren vruchtbare vredesgedachten te laten opkiemen ♦ Slatin pasja door de Neue Freie Presse over de overeenkomst tusschen Engeland en Frankrgk over Soedan ondervraagd zegt dat al is die overeenkomst niet ongunstig voor Frankrijk zg voor Engeland toch nog veel voordeeliger is omdat wat Engeland krggt reeds feitelijk bezit is terwijl Frankrijk zijn aandeel nog verwerven moet In de Fransche sfeer van belangen liggen de onafhankelijke koninkrgken van fiornoe en Wadai waarvan de verovering nog veel geld en moeit kosten zal In Oostelgk Soedan heeft Engeland slechts met den chalief in Kordofan te doen Is die eens vernietigd dan is Engeland er de baas Daarom zal einie Juni d i in den regentgd een expeditie tegen den chalief vertrekken De taak van Engeland om dit opperhoofd te vernietigen is makkelijk in vergelijking met den oorlog dien Frankrijk wegens Wadai en de onderwerping van de vele onafhankelijke staten in Westelijk Soedan zal moeten voeren De spoor die Ehodes van Kairo naar de Kaap ontworpen heeft zal volgens Slatin pasja voor Afrika van groot nut zgn omdat met uitzondering van de kuststreken het grootste deel ui s lands voortbrengselen langs ien spOTrweg vervoerd zal worden Daarom is die Ign niet alleen een voordeel voor Engeland maar ook voor Duitschland en zelfs voor Portugal Dit weet men in Borlgn ook zeer goed en als men daar niet dadelijk toeslaat dan is bet alleen omdat men nog wat meer voordeelen van Ehodes erlangen wil Slatin noemt Ehodes een buitengewoon man die weet wat hg wil en die zijn wil met kracht weet door te zetten Beeds zgn uiterlijk verraadt groote wilskracht op een zwaren nek rust een groot fioofd met breed voorhoofd Sedert Koning Leopold tot de Belgische FEVILLETOX tiedenkscbrllten vao een Gelakioekcr OF AimiBAL DE VOITDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTERS 53 Ik ben verloren ik weet geen raad ik ben vernietigd mijnheer En dat alles door uw schuld O had ik maar nooit de onvoorzichtigheid gehad u te schrijven Hoe vaak heb ik niet geaarzeld had ik maar gehoor gegeven aan de waarschuwende stem m mij Ellende en ellende anders niets kan voortkomen uit zoo iets Maar mevrouw de brieven zijn niet van dien aard dat zij u zouden kunnen compromitteeren c 0 mijn vriend praat met zoo Ge kent den hertog niet Ik bid u red mij help mij of ik ben verloren Mevrouw ik herhaal wat ik zooeven aeide ik ben bereid mijn leven te wagen om u te redden En ik zal u redden t Gjj zult het Gij kunt mij redden Het is n uw macht Pc Ik heb sterk vertrouwen dat het mij wel zal elukken c Gij hebt vertrouwen gij weet het dan niet Wpaald zeker O mevrouw ik durf wel zeggen dat ik zeker Hu mijn Ltk ben natie een oproep hoeft gericht een nationale handelsvloot te scheppen is deze vraag in België aan de orde van den dag gekomen Eeeders kapitalisten groote kooplieden hebben syndicaten opgericht en nationale stoonivaartlijnen onder Belgische vlag naar den Congo naar de Middellandsche de Oosten de Witte Zee havens zgn in t leven geroepen Een stoomvaartlijn tusschen Antwerpen en Hankou in China zal weldra worden georganiseerd De afdeeling voor handels aardrjjkskunde van de Antwerpsche Kamer van Koophandel en do centrale commissie van ditzelfde lichaam hebben thans de vraag aan een uitvoerig onderzoek onderworpen en zgn tot het besluit gekomen de staatsinmenging de staats subsidies eu preujlffin evenals het geheele systeem van bescheriïfing van staatswege van de hand te wijzen alsmede de stichting van een uit zeilschepen Bestaande vloot Het stichten van een nationale vloot van stoomschepenAmoet geheel aan het particulier initiatief en dB industrie worden overgelaten De Belgische icheep8bouwkunst zal op eigen bodem de buitmlandscho werven concurrentie aandoen Induskrieelen en kapitalisten moeten de handen ineenslaan om nationale scheepswerven op te richten Trapsgewijze zal zich langs normalen weg de handelsvloot ontwikkelen met het oog op de transporten die de handel en industrie van België haar beloven Van deze grondbeginselen doordrongen heeft de Kamer van Koophandel te Antwerpen Vrijdag een verzoekschrift aan de Belgische regeering gericht waarin zg haar dringend verzoekt de opleiding van scheepsbouwingonieurs te bevorderen om zoodoende in België de uitbreiding van de scheepsbüuwindustrie en de scheepsuitrusting te bevorderen Zooals uit ons vorig overzicht blijkt is het waarlgk geen lichte taak die de Amerikanen op de Philippijnen hebben Het is mogelijk dat ziJ het winnen vooral nu nog maar op den duur ziet het er voor hen toch niet vroolijk uit Een reiziger die de in opstand gekomen provincies heeft doorreisd vertelt zgn ervaringen in de New York Herald De geboete inboorlingenbevülking in de provinciën en op de Noordelijke eilanden is onder de wapens en is vol geestdrift Zg is uitmuntend voorzien van wapenen munitie en mondïoorraad Alle steden in het binnenland zgn versterkt terwgl die op de kust verlaten zgn en men zich gereed houdt ze in brand te steken wanneer de Amerikanen er mochren wMaar hoe zult ge het kunnen doen F Hoe mij te redden fflk zal de brieven die ik op onverklaarbare wijze heb verloren aan de schandelijke handen waarin ze thans zijn ontrukken door de som te betalen of er borg voor te staan ffZulk een som betalen P Gij zijt dan rijk mijnheer dat ge zooveel geld bijeen kunt brengen ri p de hertogin met een zweem van hoop ffja mevrouw antwoordde Raphael na eenïge oogenblikken aarzelen ïk ben rijk genoeg daarvoor t 0 dat is alles wat noodig is Dan ben ik gered Dan heb ik niets te vreezen Het ii alleen geld wat men vraagt t Het vertrouwen der hertogin verschrikte den burggraaf Het speet hem reeds dat hij zulk een voorbarige verzekenng gegeven had die op niets steunde Maar het was hem onmogelijk om de jonge vrouw opnieuw der wanhoop prijs te geven door zijn verzekering te herroepen en haar daardoor misschien alle vertrouwen in hem te ontnemen en haar tot het uiterste te drijven Daarom zweeg hij In zijn hart ontveinsde hij zich geenszins de onzekerheid waarop zijn hoop zich grondde Maar evenals een drenkeling zich vastgrijpt aan alles wat hij in zijn bereik ziet of voelt alzoo deed ook hij De ondTgang deier vrouw was ook zijn ondergang En de stroohalm waaraan hij zich vastklemde de reddende engel op wiens bijstand hij meende te mogen rekenen het was zijn pleegvader zijn milde weldoener de baron de Maubert Maar hij begreep dat de tijd drong en dat er willen landen Generaal Otis kan de troepen van Aguinaldo waarschijnlijk wel verslaan zooals hg dan ook in den laatsten tgd zg het ook niet zonder verliezen gedaan hoeft maar daarna moet de rust hersteld worden in het binnenland in verafgelegen provincie n waar geen schaduw van zekerheid heerscht en de opwinding zeer groot is Wanneer de Amerikanen in de Philippijnen een even onrustig bezit verkrijgen als de eUandw voor de Spanjaarden geweest zgn dan kan men hen met hunne nieuwe bezitting moeilijk gelukwenschen Aan de Daily Mail wordt uit Kaapstad gemeld dat Kruger het welkomstadres der Eustenburgsche burgerij beantwoord heeft met een toespraak waarin hü beslist opkomt tegen Chamberlain s rede in het Lagerhuis Kruger sprak Chamberlains beweringen tegen en schreef ze toe aan diens vrees voor algeheele bevrediging van ZuidAfrika want daardoor zou Engeland geheime wensch om Transvaal weer in te lijven vergdeld worden De President verklaarde nadrukkeljk dat hg aan Engeland wilde toegeven in bijzaken ma hr niet inquaesties waarbij zelfstandigheid van de Eepubliek gevaar kon loopen Verspreide Berichten nilKYFCS De correspondent van de Ind pendance Beige treedt nu na een halve tcgenspraak van den hoofdpersoon in zijn verbaal betreffende een lid van den krijgsraad die in 1894 Dreyfus veroordeelde in nadere bijzonderheden Freystaetter moet op het düier bij de Lanessan letterlijk dit gezegd hebben Op Madagaskar word ik goed op de hoogte gehouden men zond mij pakken kranten en sedert anderhalf jaar ben ik overtuigd van üreyfus onschuld Ik heb het aan kolonel Liauté gezegd ik zeide Kolonel daar heeft men ons schandelijk laten inloopen Ik vond de kwestie des te onaangenamer omdat toen ik tl Versailles terugkwam velen van mjjn kameraden overtuigd waren dat Dreyfus schuldig was en om mijnentwil Want zij zeiden Als F reystaetter hem veroordeeld heeft dan moet Dreyfus schuldig zgn De Fransche bladen bevatten oenitegenspraak van Le Gall chef van het kabinet van wijlen president Faure nopens den brief van dr Gibert te Havre Ue tegenspraak geen uur geen minuut geen seconde zelfs te verliezen was Stel u gerust mevrouw weldra zal alles in orde zijn zeide hij len al bleek de taak onmogelijk mijn bewondering voor u zal mij in staat stellen het onmogelijke te doen Een ellendeling zal u met in het verderf storten Ik heb u lief mevrouw mijn hart slaat voor u alleen ik t Mijnheer ik mag u niet laten voortgaan ontzie mi wees edelmoedig Ik zwijg mevrouw ik wil alleen nog zeggen dat ik weet geduld te oefenen En nu zal ik mij haaiten om deze za ik met die brieven in orde te maken Keer terug naar uw hotel laat den hertog op Uw gelaat geen sporen van uw aandoeningen zien En vertrouw op mij Vergeef mij mijn noodlottige achteloosheid weldra hoop ik de brieven in uwe handen te kunnen leggen U Bij deze woorden sprong de hertogin op en zeide zijn hand grijpende 0 mijnheer doe dat Spaar geen nweite en als ge ze hebt kom ze mij brengen kom ze mij persoonlijk brengen Laat mij geen seconde langer dan noodig is in mijn vreesehjke onzekerheid De bedienden kennen u als ge de brieven hebt laat u dan bij mij aandienen Ik zal belet geven voor heel de wereld ik zal mij opsluiten totdat ik de brieven heb voor elkeen En als men u in de antichambre laat weet dan dat ik in de naaste kamer mijn alon ben Spreek luid met den bediende en laat het woord gelukkig hooren Dan za ik weten dat de brieven in uw bezit zijn Misschien zal ik u dan niet ontvangen uit vrees dat ik mij misschien in aan is vooral gegrond op het feit dat onder de nagelaten papieren van l auro het eerste kranteberichtje waarip op het geval gezinspeeld werd door wijlen den president op den rand voorzien is van de aanteekening Dit is een leugen Enkel de Aurore plaatst hier de kantteekening hg Waarom het dan toen niet tegengesproken f De secretaris van de Touring Club verklaart dat er niets aan is van het bericht van de Ganlois als zou Zola van de ledenlijst der club geschrapt zgn en als zou generaal Kebillot met 1600 bedankjes bg het bestuur zgn gekomen Het bestuur heeft Zola geschorst als lid toen de Baad van orde van hot Legioen van eer hem schorsto als ridder en het zai de einduitspraak van dien Eaad afwachten Middelerwgl is er geen aanleiding eenig besluit ten aanzien van Zola te nemen Italik De paus neemt met den dag in beterschap toe hij gebruikt vrjj veel voedsel en herkrijgt langzamerhand zgn krachten Zaterdagmorgen celebreerde hij zonder oenige hulp de mis en waarschijnlijk zal hij op een Zondag kort na Paschen in de St Pieterskerk oftlciceren De doktoren zijn zeer tevreden over het verloop der genezing van de operatiewond Frankrijk Wegens oen twist over de Dreyfus zaak heeft te Petersburg een duel plaats gehad tusschen den advocaat Kortchinsl y en den gewezen ï ranschen officier Fabri De officier kreeg een revolverkogel in do knie waarvan waarschijnlijk amputatie van het been een gevolg zal zgn Ï IUI I UKEK Op een hoogte van 800 M boven de zee is door natuuronderzoekers op een der Filippijnen Mindanao in de buurt van den vulkaan Apo een kolossale bloem gevonden De knoppen te midden der laag groeiende struiken zijn gelgk aan reusachtige bruine kolen maar de open bloem met vijf bladeren heeft ongeveer een meter diameter Men bevond dat één enkele bloem 22 pond woog Het was onmogelijk de geheele bloem mede te nemen daarom werd zij gefotografeerd en droogde men een aantal harer bladen bg het vuur Toen een en ander aankwam aan den Plantentuin te Breslau herkende de directeur de bloem dadelijk als een lid der familie Eafflesiaceae vroeger op Sumatra ontdekt en genaamd naar den Engelschen gouverneur Rafües wezigheid van derden met zou kunnen inhouden Maar ik za dan gerust zijn O en m ijn leven lang dankbaar t Ik zal alles doen mevrouw tot het onmogelijke vertrouw op mij Toen geleidde de burggraafde jonge vrouw naar het rijtuig dat nog wachtte terug De zwarte bediende sloeg beiden aandachtig gade en grijnslachte En Raphael terugkeerende in zijn salon dacht een oogenblik na en begon zich vervolgens te kleeden Zij vertrouwt op mij beschamen wij haar niet Voort naar den baron Hij zal mij helpen Een kwartier later bracht een huurrijtuig hem naar ruü Meslay HOOFDSTUK Xm Raphael s beschirmer Waarde baron nep Raphael het bA ende kabinet zijns pleegvaders binnentredende Jik bid u sluit uw deur voor iedereen ik moet u spreken dadelijk u spreken omtrent een vreeselijke zaak Gij doet mij schrikken Raphael zeide de baron de deur van zijn kabinet op slot doende Laat zien wat hebt ge c Heer baron gij zyt mijn vriend mijn weldoener begon de jongeling Zeker zeker Raphael wie twijfelt daaraan viel de baron hem in de rede