Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1899

Donderdag 30 Maart 1890 378te Jaargang No 7851 mmmi mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko 89 ADVEKTEÏÜTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoim No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN J E 7ANIEFATI10IIST Kleiw eg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor bet LEVEREN en MAKEN van Heeren eii Nkliiderkleedlns tegen de meest concurreerende pryzen 9 Zie de Etalag e ü SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Hork NlGHTCAl M PEETERS Jz N BA Ia bevijs van ooiitheul i p cachet en kurk altoiit voot CHIcPAM I Eien van den naam dar Pirna P HOFPP Te Hnnr terstond ol later een BOVEinUI I Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 Goud Druk van A BRINKMAN Zs Beurs van Amsterdam Vilir Slotkrs m 87 6 96 lOl s 90 8 l 8 V 6S z 98 98 8Vi 8 IM s 61 7 28 8 106 10 101 8 l 101 1011 96 74b 107 108 5 Wi S04l 1641 100 100 8V 00 88V 83 118 118 sso i 100 5 6VU Vu 160 99 106 10 100 68 56 144 140 l s 83 10 7 66 lOS 14 KV 1 li MAAET HiDiiLUiD C rl l Jed W 3 Jdll diio dl o 8 di u dito dito 8 Uoi OU Ooudl 1881 88 ITUII InlchrjJTiDg 1881 81 SOommL Obl in pipier 1888 edito ia zilrerl868 6 FOKTCGAL ObU met ooupon 8 dito tieket S SuiuilD Obl Binnenl 1891 4 dito Geooai 1880 4 dito bii Rotbs 183 i dito bfj Hop 188U 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SM lin Ferpet iobuld 1881 4 TsiEiu Oepr Conr leen 1890 4 Geo leening serie B Geo leening serie C ZniDA Bcp ohl 18t s I Uliioo Obl Buit Sch 18 0 ViN zuiL O il 4 onbep 1861 Ahstesdak Obligation Wi S BoTTUliAH Sted leeu 1SII4 3 i Nro N Afr Handolsf umi Arend b Tsb Mij OerlifiosteQ Deli Maauohsppü dito Arii Hypotheekb pnodor 4 Oult Mij der Vorsteui sand 1 s Or Hl polh ekb psndbr S s Nederlaudsche bank aand Ned Handelmaatsob dito N W k Pac Hyp h pandbr 8 Bolt Hypotheekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito S s OosTlNB Oost Hong bank sand BvsL Hypotheekbank pandb 4 AlouKa Bqut hypoth panib 6 Maiw L O Fr Lien rert Km HoU U 8poo MiJ aand MJ tot Eip St Spw aand Ned Ind Spooriregm aand I Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 diio i Iluil Bpoorol 1887 89 A Eobl S Zuid Ital 8p niij A H ob 8 FonH Wsrsohan Weenen aand 4 BVBL Gr Bnis Sptr Hy obl 4 Baltisohe dito aand Faitova dito aand 6 ïwang Dombr dito aand B Kirsk Oh Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AmulA Cent Pao Bp Hij obl 8 Ohio k North W pr O i aand dllo dito Win 8t Polar obl 7 Denrer k Biu Gr Spm eert r a Illinou Ceiitrsl obl in goud 4 1 LouUt k NaihfilliOert y aand Meiioo N Spw M Ie hyp o 8 Mus Ksniaa r 4 pCt pref aand N York Outasio k West aand i dito Fenu Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp In goud i 8 l in s 100 107 00 lOOT 100 116 118 36 Ui 8t Paul Min kManit obl 7 Vl Cn Pao Hoof lón ob ig 8 dito dito Li 0 Ooi lo hyp o S OuAoi Can South Chert T aand Vm C Eallw kNa loh d o 01 Amsterd Omnibus Mg aand Botterd TrBmire Maats sand NlD Stad Amsterdam aand 8 atad Eo terdam aand 8 BlLon Stad Antwerpen 1887 S J Stad Brussel 1888 UoHO TheisB Eegullr Goselseh 4 OosTin StaaUlaenig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sruin Stad Madrid 1888 Km Ver Bw Afh SpOel oert D SAMSOM Markf GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in Tim UABE G03MES en Voorjaars Capes ADVERTEWTIEN V Voor de vele bewijzen van belangstelling by het overlijilen van onze Echtgenoote en Moeder ontvangen betalgen wü bfj dezen onzen innigen dank p a BUEÖHOüT M E BUEÖHOüT GouBi 28 Maart 1899 Terstond yevraagd een flink PEESOON zy dio met de naald kannen omgaan hebben de voorkeur by L U vas dïk LAAR Behangerij enz Wjjdstraat TE HOUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 68 Anti Septisclie Tandpoeder VAN K CASSUTO Taodarls te GOUDA Ëeaig Agent voor Nederiaml G IJSSELSTIJN Verkrygbaar in doozen van 10 IS i5 eèt 40 cent by B SOHOLTEN Ooillenr Gouda C C KROM Drogist Fh 1 V 1 STOK Markt F STROEVE Th SCHMIDT Hoogstraut D MIEBIES Drogist G VISSKR Waddinxtkes M DE JONG BoeKoop Gcz STEEN Alphen SCHOLTEN Coifleur Woeedes O 0 VAS GENNEP Moordrecht Wed H LINNEBANK Oudewatek A N VAK ZESSEN Chemische Fabriek SC1100SHOVE5 A HOEPNAGEL Coifleur A G J B V D GAAG Groote Markt i s Gravehhaqe F HAPPEL Wagenstr Mej C MONTFOOKÏ Hoogstr SCHIEDAU Firma WITJENS Kipstraat ROTTERDAU STAALMAN Arkhem CRAEMER 0 Z Voorburgwal AySTERDAH T C C HENDRIKS Cüiöenr Leiue 1 i VAN LEEUWEN Rubwuk BffiRHAITOEL Eene groote BEIERSCHE BIERBROUWERIJ hier te laude VRAAGT voor Qouda on Omstreken een Hinken degciyken V ertegen w ooid igei diö zich teveuB met Bottelen zoude willen belasten Z die eenigen waarborg kunnen stellen genieten de voorkeur Voordeelige Condition Reftecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder lett B B aan het Bureau van dit blad Nieuw onovetroflen Trof ür Liebers welbekend tlIttrW KRAGBT liaSB Allnn clit m t Fibrulsntrli tot voortdurende radicale en cekere genezing van alle zetfa de meest hardnekkige xenuwDlekten vooral ontstaan door afdwalingen op ieugdigen leeltyd totale genezing an elke zwakte Bleek zacht Benauwdheid Hooldpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysverteriug Onvermogen Tmpotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen 1 rg per fieMh II 1 fl SV dubbele Beseli fl fV Cenlra l Depöt Matth d Vegte Zaltbommel DcpOte M CUban k Co Amsterdam V Happel s Gravenhage T IlalmmAn ds Joqj J üta Rotterdam Wrl fc Co fiouda CU bii alle droj ste EEM DEPOT MTSEE Nou wordt vtriooht op t HERK te letttii OIT H T MaOVZIJN VA l RAVENSWAAYZüNEX QORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van n twee en een half eo een Ned om imet vermeldinft van Nommer en Pr s voorzien vaiu nevenstaand Merk volgeus d Wet gedepo neerd Zich tot do uitvoeriog van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ HIEUW NIEUW IIEIJIW GESCHIKT VOOR Uaclitlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4 uur branden a 2 3 on 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Goudn en Omatreken IZAAK CATS Papiermolon GOUDA Vind u dit niet goedkoop en enaakkeli ik Meu behoeft Uiervoor geen Olie geen Glaasje Alleen een lucifer aansteken is noodlg Oeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerweg bekroonde eu wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract m mM uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van B 1 VAIV SlCHAIIi Co Uen Haagr Uoflmranciers SCHAIE SCHAIK 8 HAlK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s MeliaDthe 19 het bosto njuldel dor wereld CO S Melianthe l eneL St KmkhoeBt Po 8 Melianthe enoeat zoowel oud els jnnfï Co s Melianthe maj m eeu buiflg 7 Lii ontbre ee Co s Jttelianthe alant voorUlur ud onder Sohuikuodi teeiiiobt Go s Melianthe lielpt Oülierroepelyk Co s Melianthe i hukroond met Eenidiploioa s Co s Melianthe is bekrooud met Goud Co 8 Melianthe n bekroon m Zilver CO S Melianthe i verkrijsibuar in flacon van 40 Cta 10 € tt en ff bij A BOÜMAN Moordreeht J C KATKLAND Bns iop B V WI IK Oadewalrr M KOLKiaAN Waddin ee B KOLLMAN Bodegraven PI N Kft E Nieuwerkerk a d 1 1 mei Firma WOLFF 81 Co Westhaven 198 Qoud D MIEBIMS K eimii E 100 Gouda B H VAN MILU Veerstal B 126 te ourfa DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK lievettigd Ie uasrKXHiltlK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop jTBstort 100 000 Sluit op billijke voorwaarden UeUleeulugeH onder iCevle Hypothecair verhand op Hataeu en IjUnderUeH ponder vooruitbotaling van rente Geelt 3S en 4 o fandbrleeeu i i Ib Inlichtingen te bekomen te Gobda voor de g andbrieeen bi de Heeren MJ OUl h B Co Kassiers eu Commis ionn irsio Effeeten voorde Êlypotheken bu den HeerW J PORTUIJN DKOOGLEKVER Haven aldaar Directenreu DROOGLBEVEB FORTUYN M S JULES BNTHOVEN Steeds voorradig eeiie ruime keii ie der Soliedsle soorlen Naaimachines welke tot billijke prijzen wonlen geleverd mW Des erkiezend op albetaling per maand en per week A LEWEi STEIlN GOUDA Kleiweg 49 s j TAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVEET Behangselpapiereii TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEPi LINOLEUM mUM eiiTarelkleedeu eiii eu FEANSCHE STOOMVERVEEIJ N eheiiiisclie Wsssclierij VAM H OPPËKIIËIMER m Kruiskade Batterdam Qabnreteerd duor Z M den Konina iet Belgm Hoolddepat voor GOUDA da Hm A VAN OS Az AAIT ALLE ZIEKEN geef ik gaarne zonder eenige Losten gratis nlichtingen mt erkentelijkheid Toor eene geneeswijze die mij en duizenden met raij njijne geïondheid heeft teruggegeven Lf WWeNJijswijkbijSmtbroj Specialiteit toot het atoomen en verreii tad atlfl Heoren en Oameigarderobeu alsook alleKinderffoederen i peciale inrichting Toor het atoom ti piQcnemantels veeren bont enz Gordgnen tatelkleeden enz worden naar é nieuwste n laatste methode everfd Alle goederen betzg lareetoomd of gevertti worden onachadel k voor de fiteEondbeül Tolgens staal bewerkt BuiteDlandsch Overzicbl Het Hof van cassatie heeft zich Maandag voor het eerst in zjn geheel hehoudens de zieken beziggehouden met het onderzoek van het geheime dossier van het ministerie van oorlog toegelicht door generaal Chamoin niet Chanoine en kapitein Cnignet Er zullen met dit onderzoek waarschflnlvjk drie dagen heengaan De Pafpche correspondent van de Times maakt melding van het gerucht hy kan het niet gelooven seint hij uit hoe goede bron het ook komt dat het Hof van cassatie het onderzoek van de strafkamer ter z jde zou leggen en geen nieuw onderzoek zou doen maar verklaren Ie dat het feit van eea onwettigheid by het proces van 94 begaan de vernietiging van dat proces zonder verwijzing naar een nieuwen krygsraad zon meebrengen 2e dat de taak van het Hof niet is het proces te vernietigen maar te bepalen of er grond is voor revisie 3e dat het valsche stuk van Henry geen nieuw feit is in den zin der wet By gevolg zou het Hof het verzoek om revisie verwerpen V De Oostenrüksche miniaterpresident zwicht voor den tegenstand dien zyn plan om krachtens artikel veertien een taalwet uit te vaardigen ondervindt zoowel bg de Duitschers als bii do Tsjechen Hij heeft wordt officieus meegedeeld besloten om het plan zooal niet geheel op te geven in elk geval uit te stellen Maar hoe dan met den Rijksraad dien de regeering nu eenmaal noodig heeft voor het goedkeuren van het Vergelijk f Wel die zal pas in t najaar bijeenkomen en als de obstructie voortduurt weer worden ontbonden zoodra de Delegatie is gekozen Men zal dus in t najaar geen stap verder wezen dan nu tenzij er iets onverwachts gebeurt De vinnige uitval van Chamberlain aan het adres van president Kmger is door dezen in een redevoering te Rustenbnrg op de kalme en afdoende wyze beantwoord waarvan de Staatspresident der Z A Republiek het geheim bezit De telegrammen die hier ontvangen zijn betreffende de redevoering van den heer Chamberlain zeide president Kmger verdienen zeker geengrootvertronwen want als men zich daarop moest verlaten zon het onmogelijk zijn iets van Chamberlains houding te begrijpen Ik wil geen kwaad zeggen van den heer Chan berlain maar als hij werkelijk gezegd FEUiLLElOX Gedeiikschrilten v n een Gelukzoeker AMIBAL DE VoOTELmQ Naar het FranscK BOOR W NUTTKRS 154 0 heer vader gij hebt alles voor mij gedaan gij hebt mijn leven gered dat ik op het punt stond in de wateren van de Seine te eindigen Wat ik ben ben ik alleen door u wat ik bezit hebt ij me geschonken maar boven dat alles kom ik thans een dienst van u vragen waarvan mijn leven af hangt e Wat dan fGij hebt mijn leven in uw handen red mij gij alleen kunt het Wat wilt ge zeggen Raphael Gij zult inzien dat het mij eenigsziias moeilijk moet vallen om iets te begrijpen uit uw onsamenhangende woorden Verklaar u nader kalm als ge kunt Wat is er f Gij doet mij sidderen Ik moet geld hebben en anders ben ik een verloren man M 0 geld Is dat alles Geld f hoeveel mijn zoon i 0 vreeselijk veell Spreek noem cijfers laat mij getallen hooren dat ik de som kan aftellen zeide de baron zijn ecretaire opecende en een portefeuille voor den heeft wat de dagbladen mededeelen dan heeft hij zich zeer onvoorzichtig uitgelaten toen hij sprak over miJ en niijne regeering zonder zelfs de moeite te nemen zich behoorlijk en volledig te doen inlichten De President ontkende dat hij beloften had afgelegd die door hem niet waren uitgevoerd Chamberlain beweerde dat de President zou hebben beloofd den inval van Jameson te zullen vergeven en vergeten doch in zijn proclamatie had hjj gezegd de aanleggers moeten worden gestraft doch de anderen kunnen vrij uitgaan En dit was ook geschied Ook de overige beloften waren nagekomen De Engelsche kinderen krijgen les op de lagere scholen in het Engelsch lohannesburg heelt een gemeenteraad gakregeu het dynami et monopolie zal worden gewijzigd en een Enropeesch deskundige is benoemd voor het beheer der financiën Er is geen enkele belofte afgelegd die niet volkomen zal worden ingelost zeide president Krnger Maar uit de woorden van den heer Chamberlain indien de dagbladbcFichten die ten minste goed hebben overgebracht spreekt een poging om de geschillen met de Z A Republiek levendig to houden Het maakt den indruk zeide president Kruger alsof Chamberlain vreest dat hier vrede zal komen tusschen Uitlanders en Transvalers Dit blijkt het best uit wat Chamberlain zeide over de mishandeling van zwarten en koelies Bijna kan ik niet gelooven dat Chamberlain dit gezegd heeft zeide president Kruger En als hij het gezegd heeft dan spijt het mij dat hiJ zich heeft laten verleiden om over deze zaken te spreken zonder de beide partijen te hebben gehoord De kleurlingen onder de Engelsche onderdanen zouden er niet aan denken de wetten der Republiek te overtreden indien zij niet werden opgezet door vijanden van die Republiek die al hun best doen om onrust te zaaien Doch ik ontken ten sterkste dat Engelsche onderdanen mishandeld zgn De eenige grief die onze vj anden tegen ons inbrengen is saam te vatten in deze woorden Geef de Transvaal terug aan Engeland Daar komt alle onrust alle twist nit voort niet van binnen maar van buiten komt de last De bewoners van den Rand zijn tevreden over den toestand on wat nog niet geregeld is zal geregeld worden Doch één ding moet niet vergeten worden namelijk dat de President geen onbeperkte macht heeft Hy zal echter alles doen wat iu zjn vermogen is om den Volksraad te overtuigen van de noodzakelijkheid om alle nfoodige hervormingen toe te staan dag halende lioeveel hebt ge noodig Vijf tien twintigduizend francs i Ze zijn hier tot je beschikking Twintigduizend francs Ah I dat ia even zooveel als een druppel water in de zee Maar mijn God Raphael hoeveel hebt ge dan wel noodig r 0 vader ik moet heden nog een half miUioen hebben De baron sprong overeind Een half milhoen Een half millioen Vijfmaal honderdduizend francs Gij zijt vrees ik buiten uw zinnen De dokter is hier noodig Neen f riep Raphael met bitterheid o neen ik ben niet buiten mijn zinnen Ik herhaal hctu als ik vandaag dat geld niet vindt blijft me niets ahdera over dan mij een kogel door het hoofd te jagen Alweer zelfmoord wat is er geschied Gespeeld verloren Ah ware dat het geval dat zou niets beteekenen niets In 3 hemels naam zeg mij dan toch waarvoor ge dat kolossale bedrag noodig hebt Leg mij de zaak bloot Wanneer in de eerste plaats moet ge ze uiterlijk hebben uw vijfhonderdduizend francs Vandaag nog Vandaag Ja vóór tien uur vanavond vóór hedenavond tien uur I iMaar dat ib onmogelijk 1 Onmogelijk vader riep Raphael uit op den Verspreide Berichten DRElfFDS I Siècle hernieuwt het eergisteren gegeven bericht omtrent de ophanden zynde arrestatie van du Paty de Clam De tegenspraak in de Temps is ook te algemeen daarin wordt alleen gezegd dat het ministerie van oorlog zonder meer het bericht loochent En de Siècle maakt opnieuw de beschuldigingen tegen den overste van Tuil jl opcnbaaf dan besluitende Maar markies du Paty weet geheimen van Boisdeffre die ze van Mercier kent die op zjjn beurt Dnpuy vast heeft En ziedaar waarom men du Paty niet in hechtenis durft nemen André Honnorat redacteur aan de Rappel die naar njeri zegt kapitein Freystaetter lid van den krijgsraad van 1894 aan het diner bij de LanesSan zijn later ontstane overtuiging van Dreyfus onschuld heeft hoeren uitspreken heeft thans aan president Mazeau verzocht door het Hof van cassatie gehoord te mogen worden terwijl hij zich anders genoodzaakt zal zien wat hij te zeggen heeft openbaar te maken Fkabkkijk De redactie van de Lanterne en de redactie secretarissen der Parysche bladen boden gisteravond een diner aan aan Louis Olivier die indertijd door mevrouw Paulmier de echtgenoote van den afgevaardigde met revolverschoten werd gewond en nu geheel hersteld is Turkije De eerste geneesheer van den sultin dr Emin Pacha is tot levenslange verbanning ueroordeeld Hij fl as voornemens oen aanslag op het leven van den sultan te doen doch zijn vrouw verried hem Rusland Te AsBchabad op den Transcaspiechen spoorweg is een trein gederailleerd waardoor zes spoorwegbeambten en tien reizigers werden gedood een groot aantal personen werd gewond Amerika Verleden week Dinsdag werd te New York zoo meldt Dalziel een bijeenkomst gehouden waar een der voornaamste spiritisten van de stad de geesten opriep van verschillende bekende persoonlijkheden of van verwanten der aanwezigen Dien middag had men het bericht ontvangen dat John Shermann de ond minister van buitenlandsche zaken overleden was en het sloteffect van de bijeen toon der wanhoop Volkomen beslist onmogelijk Waar vindt men zulke kapitalen ïDan ik herhaal het u blijft me niets anders over dan wat ik gezegd heb En dat gezegd hebbende maakte de burggraaf een beweging om zich te verwyderen iMaar wacht tenminste nog even ongelukkigelc riep de baron Wie heeft zooveel geld noodig neen geen verwijten Dit later Laten wij sampn eens praten misschien vinden we dan een middel om u uit de moeilijkheid waarin ge schijnt geraakt te zijn te helpen Zeg mij daarvoor in de eerste plaats waarvoor ge zooveel geld noodig hebt en waarom zoo eensklaps en op staanden voet € O mijn hemel heer vader ik kan het u niet zeggen Het geheim is niet mijn geheim Ik mag het niet prijsgeven Spaar mij Raphael zeide de baron in zijn stem een zekere teederheid leggende er zijn oogenblikken dat men geen rekening mag of kan houden raet dwaze vooroordeelen En uw zwijgen berust op een vooroordeel Gij zyt er hoop ik tenminste geheel van overtuigd dat uw geheim goed bij mij bewaard is het is geen onbescheiden nïeuws gierige dien ge het toevertrouwt Ge komt bij ff mij om hulp Ik heb dus in zekeren zin het recht om te weten waarvoor myn hulp verlangd wordt en ik eisch ook inderdaad verklaring Ik wil weten wat er gebeurd is Misschien is het iets geheel denkbeeldiga En een half miliioen is wel de moeite waard om na te gaan waarvoor men het uitgeeft komst zou bestaan in de oproeping van Sherman s geest Die geest werd dus geroepen en hij verscheen Hij vertelde de vergadering dat hy het zeer prettig VQnd in den hemel waar het heel mooi was Zyn vroegere ambtgenooten te Washington herinnerde hy zich nog zeer goed hy zond zijn beleefde groeten aan prftsident Mac Kinley en verzocht hem ook aan te bevelen in do herinnering van de andere regeeringspersonen Vervolgens schreef hy iets op een lei en men zeide dat het schrift heel veel leek op dat van Sherman Natuurlijk waren alle aanwezigen diep getroffen door hetgeen zij gezien en gehoord hadden Maar den volgenden morgen bleek dat Sherman niet dood was en hij leeft nóg Hoe nu BINNENLAND De rijkswaterstaat neemt te Hoek van Holland proeven om de uitgestrekte duingronden aan den linkeroever van den Nieuwen Waterweg te bebosschen zooals dit ook op enkele plaatsen langs de zeekust geschiedt ten einde de onvruchtbare gronden na verloop van jaren productief te maken De dennenplantjes ter plaatse gekweekt worden na verloop van twee of drie jaren op een terrein uitgepoot dat door vlechtwerk afgesloten is voor de konynen omdat deze bii voorkeur aan de teere jonge boompjes knagen en daaraan groote schade zouden berokkenen Naar wij vernemen zijn in don laatsten tyd vooral in het Ruiden dos lands doch ook te Rotterdam en eon enkele maal te Amsterdam valsche biljetten van f 25 aangetroffen In weerwil van tal van afwijkingen in de bijzonderheden komt de gravure dier biljetten vrijwel met die der echto overeen De valschheid is evenwel gemakkelyk te outdekken aan het sterk glimmend papier dat vetachtig voelt en aan de nabootsing van het watermerk aan de kserzyde van het biljet Opmerkeiyk is het ook weder by deze biljetten dat in den afdruk der bepaling van het Wetboek van Strafrecht een drukfout voorkomt In vroegere valsche biljetten las men gefaugenis in deze staat gevangennis Het schyat wel of de graveur by het bewerken van die strafbedreiging steeds zenuwachtig wordt Als ge niet kunt besluiten om mij te vertrouwen dan kan ik niet besluiten mijn best voor u te doen Ik wacht € In deze laatste woorden meende de burggraaf een verborgen belofte te hooren doorschemeren er bleef hem geen keus over wHet betreft de eer het leven eener vrouw antwoordde hij zacht alsof hij vreesde gehoord te worden O heer baron lieve vader zweer mij dat er nooit een woord van wat ge zult vernemen over uw lippen zal komen Als ge dat nog noodig oor deelt dan stel ik u gaarne gerust ofschoon ik liever meer vertrouwen in mij bij u had gezien Ik zweer het u op mijn woord van edelman Raphael Lees vadcr ï En de burggraaf overhandigde den baron den brief van Van der Grijp aan den hertog welke de ongelukkige vrouw m zijn handen achtergelaten had Dit schrift komt mij bekend voor € zeide hij de letters beschouwende en terwijl een duivelachtige lach om zijn lippen speelde Maar lezen wij Al naarmate hij verder las kwamen er op zijn gelaat teekenen van schrik van walging en afschuw hij gevoelde dat des jonkmans blik op hem rustte De ellendeling mompelde de baron den burggraaf het papier teruggevende kunt ge in t geheel niet uitmaken met wien ge hier te doen hebt Neen vader Maar begrijpt ge thans begrijpt ge mijn toestand