Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1899

Vrijdag 31 Maart 1S99 J o 7852 37ste Jaargang mmmi amm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 4 TelMi Telefoon No HV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 1 1 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave de er Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEIS fii S9 S a EERSTE MEDERLANDSGHE RUWIELIABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Prijzen van ai 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabpïek op Aathomati8chc en Massamarhijies vervaardigd worden zgn wg in utaat onder tijandB RIJWIELEN met een jaar volle gfarantle te leveren tegen zeer lage prijzen al Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en bpatscliermett t 87 50 Hodel A zeer oolied en net algewerkt met rem en spatschermen I 90 Hodel A zeer solied en net algewerkt gang zeer licht 1110 Hodel AA Ie Klas lijn gemonteerd snelüte banden f 125 Hodel AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden 1145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met leer veel sncces verkocht voor 1 200 than t 160 Deze Egwielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zgn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend 1 165 LUXE ACATENEH met gezond heidszadels lijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger PrIJs Couranten worden op aanvraag gratd en franoo toegezonden Yertegen oonlii er J C I Oecombioeerde NATUUR eSNEESINRIGHTING door planten krulden ozon water licht lucht enz Bizondere behandeling van zenuwziekten verzwalckingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporig heden lioofilen ruglijden bleekzucht inaigl den slechte kloedamenglni ziekten der nfwissellng borstiyden rheumatismns Isschias vlediten en huid ieltten litllijlc pension Externe behandeling in speciale gevallen frospeetUB op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsbvirgh VUORItlJKCI lil Den Haag aan de C eestbrug A SLEGT barwUiich ua tot het leftren ran Zuiver ZeeuTrsoli Tarwebrood 19 cent de K G iaat NIEUWE HAVEN 28 K Bekroond p de Inteiaatio le Teooonitelling vaa Bakkerij Maalderg en Kookknntt te i Oraotntiapt met een diploma Vergald Zilveren Medaj TANDARTS E CASSl TO Gouda Turf mark t SPSBEKXTBUN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG VRIJDAG van ttetS uur ZONDAGS niet Wal U i beM tam Mlif tegen Jiobi nn Rheometfek Leeaeap eii kortom SSS tegen Mi n iBfln ren allerlei ui47 ylfH 1 Beth Ml nnn san te wendeo tegen sJ T ïAiikBr PiiB ExpellBr Teite eMf Hit aeet 4ee iteede in Mv hul eib = Hr AikBrliiii xpeiler Pllia SO elat 7e nest m fl de llanliTeerlundea k de meèite Ipotbeken en k T Ai IUolitet 4 O te Bottentoni Te GOUDA bg O LUGER Apotheker Harkt en hg WOLfV h Co Weethavn 199 TE HUUR TERSTOND OP LATER BOVENHUtS Adres MARKT 58 Het moderne Borduren op de Singer a a i ni a c h i n e Op Maandag 10 Aprii beginnen wj te Gouda met een op 12 dagen berekenden theoretischen en practischen PP BORDUUR CURSUS in eene gereserveerde kamer van het mode magazijn l Espérance Oosthaven B 19 De les nren ziJn voormiddags van 9 12 nnr en des namiddags van 2 5 uur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nienwe kunst grondigverstaat is g eheel kosteloos en zonder verplichting om bij ons te koopen Zij die aan dezen cursus wenscheu deel te nemen worden beleefd nitgenoodigd hiervan kennis te geven aan bovengenoemd adre ofwel aan ons kantoor te Rotterdam Boogttraat 346 S1NGËR MAAT8 HAPPIJ s o o u 9 i p ntlnenial 5 t S W IJ 3iTI3 3SriDEXj I Elsr Kort overzicht onzer Fr jBoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless fiOÜDE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 t o 1 c 015 f er MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 u a mi U O a S COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 H BOK rtej TJx g o Per Fl Pe Ank 45 Fl 1 aLISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 vS CHATi AÜ VALROSE 0 75 31 g 2 St ESTEPHE 0 86 86 f Z St EMILION 1894 1 42 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 gig 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S p o o h S SAUTERNE 1 42 SS S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 JS BOURGOGNE 1 10 47 z De ilesschen zijn in de prijzen begrepen en werden i 3 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar hg Ué firma Te CREBAIS Go idae ÉIEUW IIEUW HIKUWI GESCHIKT VOOR Hacitlicliteii Koffie en Theelichten Welke 47s uur branden k 3Vs en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen tiOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen beboeft biervoor geen Olie geen Olaa e Alleen een luoifer aansteken ia noodlg Oebeel zonder gevaar voor brand ali ook zonder reuk mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊtmÊÊÊÊÊÊÊtmÊÊ mÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiaÊm Indien gij niet wik hoesten gebraikt de allenr bekroonde en wsreldberoemde Superior Druiten Borsthonig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van He 1 VAN SCHAIIi € Oé Uen Haagf Iltfiererdnciers SOHAIK BCHAIK 8CHA1K SCBAIK 8GB AIK 8CHAIK SCBAIK SCBAIK SCBAIK SCBAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Metianthe bet bette middel der veretd Co s Maliantba gmeett Kinkboeat Co 8 Melianthe l enoest Boowut oud als jneit C0 9 Melianthe maft in fteen huisgusin ontbre en OO S Melianthe staat voartdermd on er Soheikendtg teetleht CO S Melianthe betpt onherroepelijk Co s Melianthe is bokroond met Eerediploma a Co 8 Melianthe bekroond met Good Co 8 Melianthe is bekroond met iWor C0 8 Melianthe is vorkrüf baar in flaooDS van o Cft re cv e ft H A BOOMAN Moordruht J C RATELAND Bos oop B V WIJK Oudeaairr H KOLKMAN Waddinmuii H ROLLMAN Bodegraom PINKSE Nimvterlcerkad lJml Firma WOLFF Co Weatfaaven 198 Omida D r ££ £ Kleiweg E 100 Gouda E B viH MILD Veeratal B 126 te Gouda rada Druk van A BRINKMAN Zn Ontvangen eene nieuW zending EMSER WATEE bij SL0TËM4KËR A € o BOEKIOïïDEïf Cs a OPLEIDING voor de prnkti l en de KatHen Het Schriftelijk onderricht geeft 1 beste resultaten Het dwingt i ot oordeelkundig en accuraat werken Br fro te adr Korte Groonenwegje 8 tusschen Koning Str en Stationsweg Dek Hauo Te Huur terstond of later een BOVEIVHUISI Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelen Singel No 612 Nieuw ODevetrofleu Frof Dr Liebors welbekend aUUW KBACBT ILIZIB AUmb acht met Fibrielumcxk iot Toortdorende radicale en H H fteliere genezing van alle celft BaÉgH de meest hardnekkige enuW Iffinfl xiekten vooral ontstaan door Eaflfiji dwalingea op jeugdigen leeftydlotale genezing van elke swakte Bleek tacht Benauwdheid Hootdpön Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spggvertering Onrermogen Impoteiiz PoUatione enz Uitvoerige proepectcssen 11 j f r letcb fl 1 ö Si dubbeleflesoh Oiifr i l Jtepót Mattli v d VcRte ZaltboBiBri L püii M Clébaii Co AmBterdam F Happol 3 üravenhujïe u T Italmmans da Jung Czu Eotttrduu V Iff fc Co ftouda a bii alle drogisten 1 J TAN imii Behanger en 8to f f e e r d e r Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangseipapieren TAPIJTEM Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLËLH LOOPËRS enTafelkleedeii eDz eiiz StoUwerck sche Borstbonbons geiibrioeerd na voor efarift van den hotL Umversiteils ProC G hm Ht rad Dr HarlMt Boon hebheo sedert SO jarmi bIb TeracfateDd middel tegw boeatao heeaokheid eo aaitdpcning der ademingaorganen uiMmkende dienatoi bewezen Bg spoedigo afwisteling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenBwardig een bonbon te gebnüken Verpakking Geele pakjee i 26 oent Alom verkrijgbaar FEMSCHB STOOMVEEVEEIJ au chemische Wtsscherij VAM H Ol PEiMHBlMEa 19 Kruinkade R tterdatn GebnTMeerd door Z M den Konii der BelgeUe HoofddepÖt voor GOUDA de Hmt A VAN OS Al Specialiteit voor het gtoomen en vervea van atle Beerenen Uameagarderoben alsook alle Kind ergoederen Speciale inriohting voor het itoom n van pluene mantels veeren bont ene Oordgnen iafelkleeden enz worden naar de BieDwBte en laatste methode gererfd Alle goederen betig gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondneid volgens staal bewent fl60 l ty Het bdte ontdMddyktto M ia maklielrkste poetsmMde VDof Heeree en vooral damta en Kinderachoenwerk is de Appretuur van C M MfltlMT k Ct Bbrlin B utti Slr 14 Meo lette goed op naam en fabneksmerit VtHiryikiir by H r ii MiHwi laMlttMWtrl iilMlwlM lrt nr itini ti OMaraal Oapflthir W ar Mku Arnhi Klclnliaadel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Juni i88i Staatsblud No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften v ande navolgende personen waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd om in de bij lederb naam vermelde locaUteit sterken drank m het klein te mogenvcrkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit A J de Boom Fluweelen Singel K 623 J Reurings 4de Kade R 432 C È Frie Wed L Jansen K Gouda den 30 Maart 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kuiteninndscli Overzicht De Fransche Kamer heeft met 258 tegen 246 stemmen niettegenstaande het verzet van den minister van financiën besloten den post betreffende de salarissen der ontvangers en betaalmeesters met 360 000 fran cs te verminderen V Gisteren werd in de Belgische Kamer door de heeren Lorahd nFléchetgeïnterpelleerd over het uitzetten van den gewezen Franschen abbé Charbonnel nit België Deze interpellatie had heftige incidenten ten gevolge De rechterzpe vraagt sluiting der discussie waartegen de linkerzijde en de socialisten protesteeren Verscheiden socialisten doen uitvallen tegen den koning waarna de heer Demblon socialist tot de orde wordt geroepen Er barst nu een hevig lawaai los waarop de president dreigt ile zitting te zullen schorsen De heer Journez socialist zegt dat de regeering aJleen kennis heeft genomen van de zaakCharbonnel uit de rapporten van haar monchards De president schorst de zitting de linkerzijde dringt daarop naar de rechterzijde toe en dreigt haar met de vuisten Eenige leden van de rechterzpe verhinderen een vuist gevecht doch de leden van de rechter en linkerzijde blijven elkaar beleedigen Men roept Lafaards Het lawaai is oorverdoovend De president doet het publiek verwijderen een der toehoorders vraagt den afgevaardigden der linkerzflde of men het pnbliek de leur mag uitzetten De socialisten roepen Neen I Een deel vah het pnbliek verzet zich tegen FEVtLLElOX Gedenkschrilteo van een Gelakzoeker OF AMUAL D £ VOITBELmGs JVamr hei Framch DOOR W NUTTERS Ik begrijp dat er betaald moet worden en dat anders deze dame verloren is 0 vader help mij Maar de familie de Latour is ontzettend rijk kan de dame zelve niet zorgen dat dit geld aanwezig is de hertogin de LatoUr Dat is de jonge dame die wij voor eenige maanden in de opera gezien en bewonderd hebben en waaromtrent ik nog eenige inlichtmgen heb ingewonnen die ons leerden dat zij gehuwd was Hebt gij niettemin betrekking met haar aangeknoopt Niets geen betrekking ik heb haar enkele diensten mogen bewijzeQ f ïMaar die brieven dan Die zijn heel onschuldig en beteekenen of zeggen niemendal Waaraan onUeenen ze dan hun macht om haar en vervolgens u in het verderf te storten Dat weet ik niet De hertogin is er van overtuigd dat de hertog de zaak als formeele echtbreuk zal beschouwen en haar geenzins zal sparen Wat itaat er dan alzoo in die btieven r Nwts bijzonders Voornamelijk dat zy de uitzetting de deurwaardars en de soldaten kunnen slechts met moeite het publiek verwperen Er wordt op de publieke tribune gevochten terwijl de afgevaardigden voortgaan met elkaar te beleedigen De heer Béthune van de rechterzijde en lonmez socialist hebben elkaar hun getuigen gezonden Na een uur schorsing wordt de zitting hervat en wordt het pnbliek weer op de tribune toegelaten Een lange wisseling van gedachten tusschen de afgevaardigden der liidter en rechterzijde Het voorstel om het debat te verdagen werd verworpen met 71 tegen 24 stemmen Op het oogenblik dat gestemd zou worden over een tot de orde roepen was de Kamer niet meer voltallig In Italië heeft de ontevredenheid tegen de reactionnaire g weldmaatregelen van het ministerie Pellonx zich weer eens op onbedrlegelijke wijze geuit Maandag heeft Milaan de stad waar verleden jaar het bloedige socialisten oproer plaats had tot afgevaardigde herkozen den republikein Tnrati door den krijgsraad tpens den staa t van beleg tot een groot aantal jaren gevangenisstraf veroordeeld nadat de Kamer in zijn vervolging had toegestemd Ravenna koos Do Andreis die op g lijke wjjze z n zetel van volksvertegenwoordiger voor een cel moest verruilen en de journalist Chiesi ond directenr van de Italia del Populo won het gemakkelijk in het kiesdistrict Forli van den miniSïter Eortis Zondag was het de bevolking van Livorno die alle politieke veroordeelden eike men in de gevangenis van Final Borgo opgesloten houdt benoemde tot gemeenteraadsleden terwijl in andere plaatsen zelfs bü een toevallig voorkomende verkiezing voor de kamer van koophandel van de gelegenheid gobrnik werd gemaakt om bij wijze van protest de veroordeelden door de militaire uitspraak te benoemen tot leden in dat college Deze opeenvolgende verkiezingen achten velen het sprekend bewijs dat het volk het onrecht niet vergeet waardoor men mannen om dingen die zü gezegd of gesproken hadden maanden vóór het oproer te Milalta en in geeneriêi verband daarmede tot jarenlange kerkerstraf veroordeeld heeft Anderen zien er een protest in tegen de onwettige tactiek van het kabinet en vreezen wanneer de regeering nog langer aarzelt met het verleenen van vermindering of kwijtschelding van straf aan de schuldigen voor een nog krachtiger uiting van ontevredenheid De Frankf Ztg dringt er sterk op aaili gelukkig is dat de hertog zoo vreeselijk jaloersch IS enzoovoort f Wat staat er boven Meestal lieve vriend of zoo iets Ze zi h niet geteekend fl at beduidt weinig De hertog zal haar hand herkennen Natuurlijk en haar als hoeleerster als echtbreekster behandelen t Het ib ook onvoorzichtig van haar zulke brieven te schrijven Neen als de oude hertog maar meer begipvan de eischen en behoeften van het hart had Waarom verbond hij zich aan een kmd Waaromspeelde hij met het levensgeluk v in een wees Ja dat IS allemaal zijn zaak lij wilt het natuurlijk zoo wel En het zal u met zoo moeilijk vallen haar gedrag te verontschuldigen Maar het is van de hertogm vreeselijk onvoorzichtig Enfin het is nog weinig meer dan een kind het ib een dwaze verecniging die de wet behoorde to voorkomen Nooit kan zoo teti goed afloopen En nog jaloersch bovendien Maar hoe zijt ge zoo dwaas geweest die papieren in handen van anderen te laten vallen Ik ben met dwaas geweest ik begrijp er niets van Gtóteren had ik ze nog Giateren moet ik ze verloren hebben Niemand ter wereld wist van die brieven Nooit heb ik er tegenover iemand een woord over gerept zelft niet tegen u wat ik overbodig oordeelde want die brieven zeggen weinig j alhoewel ze voor mij een zoete hoop voor de toekomst behelzen beloven of verbinden ze zich tot niets een jaloericb oud heer alleen dat het journiilistencongres dezen zomer te Rome te houden voor de confrères die hut blad martelaren der vrije gedachten noemt in de bres zal springen Koloman Szell en graaf Thun hebben Maandag een gesprek van twee uur gehad dat volgens het Fremdenblatt voornamelijk over het Vergelijk liep Deo 9en April zullen te Weenen de gevolmachtigden van alle Unitsclie oppositiepartijen samen vergaderen om de gezamenlijke nationale en staatkundige eisehen van de Dïitschers te bepalen De Jong Tsjechen zullen trachten te verkrijgen dat binnenkort het nitvoercnd comité van de parlementaire rechterzij bpengeroepen wordt Zij zijn bang dat de regeering anders toch buiten de rechterzij om zal beslissen Verspreide Berichten nilEVFDS Eergisteren heeft het Hof van Cassatie opnieuw met gedoten deuren het geheime dossier onderzocht De Temps zegt dat de randbemerking van Fanre op de Cri de Paris met het bekende artikel volgens t welk Fauro erkend zon hebken dat Dreyfus veroordeeld is op tukken door hem zelf noch zjjn verdediger gezien niet is zooals Lo Gall beweerde Dit is een lengen doch veel sterker uitdrukkingen bevatte die men daarom niet heeft willen publiceeren Mathieu Dreyfus verklaart dat 21 Febr dr Gibert het Elysée verlatende hem het onderhoud mededeelde dat hij met Faure had gehad Mathieu Dreyfus heeft er tot nu toe over gezwegen daar men hem toch niet geloofd z u hebben Kapitein Freystaetter weigert journalisten te ontvangen of eenige inlichting te geven Hij zegt als soldaat slechts aan zjjn chefs verantwoording schuldig te ziJn De Siècle gaat voort mat haar aanvallen op Du Paty de lam Niet alletn houdt het blad vol dat Dupuy en Lebret dezen officier in bescherming genomen hebben toen de Kreycinet hem wilde vervolgen maar het voegt er bij Du Paty de Clam is de medeplichtige van Esterhazy en Marguerite Pays Du Paty de Olam is de officier die Esterhazy gewaarschuwd heeft die om den verrader te redden het geheim van het onderzoek tegen Dreyfus heeft geschonden kan het kwalijk nemen Waarom mij ook niet vertrouwd waartoedie geheimzinnigheid Ze waren van geen belang die brieven Dat is best mogelijk Maar als ge mij in uw vertrouwen had genomen dan zoudt ge hier nu niet staan als een wanhopige Ik aou u wel overtuigd hebben dat zulke papieren niet bewaard moeten worden t Heer vader ze hielden mijn hoop levendig IJt bemin deze vrouw Gij bemint de hertogin ija meer fUn mijzelve in weerwil van haar positie En bemint zij u r Ik weet het niet Ik heb reden om het te hopen Tot wien immers kwam ze in haargrooten nood tot mij Maar we hebben noK nimmer over hefde gesproken Altijd is de oude hertog geëerbiedigd geworden O die jeugd de jeugd is de dronkenschap der hersenen heeft een aclirijver gezegd en het is waar Dwaas is en blijft de jeugd Dvaas en zorgebos en onvoorzichtijj Maar heer vader die brief van dien onbekende zou Van der Grijp die deze zaak in handen Iweft waarlijk den treurigen moed hebben om de bedreiging die zijn lastgever heeft durven neerstellen ten nitvoer te brengen Zou hij met die brieven naar den hertog durven gaan Twijfel daar niet aan Hij heeft de zaak in handen genomen en zich natuurlijk verbonden om ze tot een of ander einde te brengen Hij heeft zich verbonden en kan zelfs niet ander £ n die Esterhazy heeft ingelicht raad gegeven hem in alles geleid De gesluierde dame de uitvinder van zooveel schandelijke bedrijven Is niemand anders dan Dn Paty de Ham Du Paty heeft Esterhazy het document libérateur verschaft dat wederrechtelijk uit do geheime laden van het ministerie van oorlog te Vüorschp is gebracht De telegrammen Blanche en Speranza zip door IJu Paty de lam nitgedacht Maar mpheer de markies du Paty kent de geheimen van generaal de Boisdcffre die do geheimen van Mercier kent en deze kent op ziJn beurt de geheimen van Dupuy En daarom durft men Do Paty niet in hechtenis nemen DunaoHi iiiD Toen de concierge van het raadhuis te Spandau dezer dagen het saamgeveegde vuil in de kachel van de centrale verwarming wierp hoorde hjj een geweldigen knal en werd hij bedekt met brandende voorwerpen Hjj kreeg ernstige brandwonden aan gelaat armen en handen Later vond men bjj h t vuur de overblijfselen van oen helsche machine Wie den aanslag beraamd heeft is nog onbekend Volgens een geneeskundig blad dat te Mnnchen uitkomt is het aan twee artsen gelukt de maag te photographeeron Z brengen daartoe in do mnag een bnis aan welker einde een toestelletje van 66 raillmoter lengte en U milimeter doorsnede is verbonden torwjjl door die buis de draden loopen voor een electrisch lampje Zy hebben aldus in 10 tot 15 minuten ongeveer 50 zeer kleine afbeeldingen van den maagwand verkregen nadat déze geleegd en met lucht gevnld en dus gespannen was Bij vergrooting der photographieSn welke door het omdraaien van het toestel van alle zpen genomen konden worden kreeg men een duidelijk beeld van den maagwand OOHTBHRIJK HONOAKUB Te Prieaenetz nabij Brunn is een spinnerij afgebrand waarbij twee werklieden in de vlammen omkwamen De materiecle schade bedraagt 200 000 gulden SlBKBIÉ Volgens den Petersburger correspondent van de Engelsche Globe zou de deugdelijkheid van den bouw van den spoorweg door Siberië veel te wenscheu laten Het Rapport van de commissie welke eenige Biaanden geloden met een onderzoek belast Is in do pers openbaar gemaakt en daar bovendien een ellendeling aK liij herinner u het geval met mijn vervalsi hte handteekcning is tot alles wat wintt belooft in st iat t Ik heb den toestand dan naar uwe meentng niet te donker ingezien t In t geheel mei Ik beschouw de zaak geheel all gij Die vrouw is verloren Dan vader help mij help mij I Zal ik vanavond of eerder nog de vijfhonderdduizend frans hebben t En RaphaÖl richtte zijn blik strak op het gelaat van den baron met een uitdrukking ahof leven of dood van het antwoord afiiingen De baron weeg en verzonk in gedachten Naar zijn voorkomen te oordeelen was zijn overpemzing niet van dien aard om den wachtende veel hoop te laten Eindelijk begon hij Luister Raphael laten wij de zaak eens ferm onder de oogen zien Dit begm en vooral de toon waarop de woorden werden uitgesproken voorspelden weinig goeds Raphael sidderde Wanhoop niet mijn zoon ging de baron langzaam voort Wij zullen voorzeker iets er op vinden all wij met ver tand en overleg te werk gaan Hot hoofdvereischte in deze treurige zaak is te voorkomen dat de brieven in kwestie in handen van den echtgenoot der betrokken dame komen