Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1899

liotMriUan 4 46 8 18 16 7 86 7 8 40 9 88 9 88 10 19 11 86 11 80 11 87 1 44 8 80 8 4i 4 06 4 40 6 86 8 17 7 86 t 87 10 1 0 D D trsiDeoall 3 pen Hirawnkuk 4 66 8 08 D t V 10 89 r r 1 84 H 4 60 ff 7 r f 9 47 f le ea Se kl Sik 8 04 n 10 88 8 01 U V 4 67 ff 84 § 9 54 ff reictger moet tich Hoordiwht 6 11 19 dMt V 10 48 f 8 08 P f 8 04 ff 41 lO ftl r Dood 6 1T B 88 7 48 8 U 9 47 10 18 li 4 11 84 19 08 19 47 8 14 i n 4 01 4 84 6 10 S 86 47 7 4 H IO 10 07 0 aOl eea bewijs f 0 60 8 48 VooibMg 8 81 J 80 7 41 7 46 ff 7 88 S 8 8S 9 4S 10 11 11 87 11 86 18 88 1 88 8 4E 8 40 4 4 88 6 80 8 18 7 80 7 ti 9 8 10 06 O V 10 17 ff ff ff 1 41 ff ff ff 4 89 ff 18 ff ff 9 84 ff ZMtormMr ZeKTTMtd 8 8 ff 8 84 S 1 BS9R 10 88 ff ff ff 1 68 ff ff V 4 88 ff 80 9 48 ff 7innliiii ii Uoarkipalle 8 17 10 48 ff y 8 08 ff ff ff 8 04 ff 89 9 69 ff ftourtn 88 7 48 8 08 8 64 9 08 l 10 84 11 67 18 08 18 80 8 17 8 14 4 08 4 87 8 18 8 to 7 48 8 88 10 10 jojt Oil u 1 IB c H Iffff nm 10 87 18 00 li lo 18 68 8 80 8 17 4 88 8 90 06 66 8 8 10 17 11 14 ff ff ff 8 87 ff ff 8 87 ff 7 10 ff 10 84 11 98 ff 18 87 ff 9 46 8 84 8 46 94 7 18 8 48 10 41 11 48 19 89 I S 8 08 8 60 8 04 4 7 89 V 89 11 18 aangevangen Alleen wenschen zü geljk reeds gemeld werd twee zaken in acht genomen te zien lo Men scheide niet de verzekering tegen de gevolgen van ongevallen van die tegen de gevolgen van andere ongesteldheden 2o Men dwinge niet verandering te brengen in toestanden die voldoende geregeld zijn mits voldoende waarborgen kunnen worden gegeven dat dit zoo is en door controleercnde bepalingen ook verzekering worde verkregen dat zulks in de toekomst zoo zal zijn ïn de laatste weken hebben wederom tal van vrijwillig dienende onderofficieren en korporaals den dienst met paspoort verlaten zoodat het langzamerhand er niet beter op wordt voor het nog aanwezige kader Zelfs bij de bereden wapens waarbij doorgaans het organiek getal vrijwilligers compleet was bestaat thans reeds een belangrijk incomjleet Tel Ook de coöperatieve arbeidorsvereeniging te Zaandam heeft zich genoodzaakt gezien den nachtarbeid in hare bakkerij weder in te voeren Vooreerst waren de gezellen minder tevreden met de verdeeling der dagtaak waardoor zjj meer ingespannen moesten werken maar vooral is de oorzaak deze dat vele ledenverbruikers die toch in hoofdzaak onder den arbeidenden stand gevonden worden hun brood kochten bij anderen die des nachts hadden gebakken In Drente onder Gieten is door eenige ondernemers op groote schaal een bessentuin aangelegd Voor de verzending zijn echter manden noodig en nu is door de ondernemers ook een mandenmakerij aan de onderneming verbonden Er is daartoe reeds een terrein bepoot met wilgenhout zoogenaamd bindwilg waarvan de jonge twijgen voor de mandenmakerij geschikt zijn Deze mandenmakerij noodzakelijk voor de verzending van ooft zal dus weer een vermeerdering van werk geven en alzoo aan de arbeidende standen ten goede komen De minister van oorlog brengt ter kenftis van belanghebben dat lo het examen van hen die wenschen te worden toegelaten tot de verbintenis als vrijwilliger voor het reservekader bij do infanterie en biJ de artillerie dit jaar zal plaats hebben op 19 Juli en zoo noodig op een of meer volgende dagen 2o in verband daarmede de aanmelding voor het examen moet plaats hebben vöór 19 Juni bij den hoofdofficier voor het reservftkader te s Gravonhage Paramnribostraat 11 door het inzenden der kennisgeving volgens een biJ de keimisgeving opgenomen model 3o het meerbedoelde examen dit jaar zal worden afgenomen te Amsterdam Arnhem Assen Breda Deventer s Gravenhage Groningen den Helden Leeuwarden Maastricht Middelburg Utrecht en Gorinchem 4o aan het examen ook kan wordendeelgenomen door hen die in het jaar 1882 geboren zijnde op den dag of op een derdagen waarop het examen wordt gehouden den leeftijd van 17 jaar nog ftiet hebbenbereikt Htct Gemengde Berichten Gisteren morgen omstreeks 8 nur is een der buitenste draagmuren omgevallen van een huis dat door de bonwoudernemers Onlangs en Hollander aan den Boezemsingel tegenover de Veemarkt te Rotterdam wordt gezet Deze muur ongeveer 3 meter boven den beganen grond opgetrokken viel om op Directe Spoorwegverbindingen et GOUDA Wlnterdtenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 30VDA SOTTlIDlHfiM n 1 14 1 88 l 1 1 14 1 88 4 89 6 88 6 81 8 18 7 81 11 81 11 88 11 88 11 48 11 61 18 18 10 11 9 14 9 6 8 10 6 40 10 8 80 7 60 9 84 9 48 10 18 10 80 U 8I SOUDA DEN BAlStk 1 10 14 11 18 11 18 18 18 18 88 8 14 8 48 4 49 ff 11 80 ff 1 8 ff ff ff 11 41 ff 1 19 ff ff ff I ff 11 88 ff 1 88 ff ff ff 10 88 10 44 11 46 19 18 4 1 88 8 48 4 18 6 18 4 66 6 88 6 64 8 16 7 84 7 68 6 7 ff ff ff ff 84 6 18 ff ff ff ff 8 16 6 88 ff ff ff ff 8 89 door 8 87 6 86 8 88 48 8 04 8 84 8 88 7 8U 8 80 7 48 8 48 7 68 8 81 8 07 9 08 8 11 9 08 9 41 9 17 9 8 9 67 l 6 O O U U A A kSTtüRDAVt o d 6 9 8 14 9 48 10 67 18 10 t 11 9n TM 8 SU 11 17 J Amil W 8 01 9 06 10 88 18 48 1 6 00 8 87 8 40 10 01 11 87 AduLC 8 80 9 88 10 60 108 1 18 6 18 8 6810 18 11 41 07 t0 19 D Sr 10 81 98 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 ll 3a 11 38 18 08 1 87 3 08 8 88 8 88 4 48 8 88 8 83 7 68 60 9 07 10 08 10 84 48 1 68 8 08 ff ff 9 18 10 88 ll r 13 84 8 47 4 18 8 68 7 18 9 10 9 88 10 84 8 14 ff ff ff 10 48 ff ff ff ff 4 84 ff 9 88 8 87 9 04 jm 9 88 10 89 11 18 K l 8 09 3 40 4 87 6 80 8 10 7 89 8 86 9 49 10 84 11 10 LOS 7 Gt 8 10 9 06 11 16 1 68 48 4M S0 7 46 9 4 Aau W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 8 00 6 88 8 00 10 0 Ooilda 8 09 19 10 09 18 81 8 8 4 47 6 49 7 49 8 4V 11 nit zon volgen dat het gansche Siberische spoorwegnet zal moeten worden herbouwd waarmede millioenen gepaard gaan De maximnin snelheid welke op de Siberische spoorwegen kan worden verkregen is niet meer dan 16 mijlen in t unr Daar de thans in gebrnik zijnde machines van het zwaarste model zjjn hebben er reeds verscheiden ongelukken plaats gehad zegt de correspondent Tot December 1897 was voor het bouwen van de hooldlgn en d zijlijnen voor de stoompont van het Baikalmeer voor het bonwen van de haven van Wladiwostock en het verbeteren van de scheepvaart reeds uitgegeven een bedrag van meer dan 32 5 mUlioen Het herbouwen van de lijn welke om de znidpnnt van het Baikalmeer loopt zou 15 millioen roebels kosten BINNEKLAND De heeren W Hovy en J Schwartz directeuren der bierbrouwerij en Azijnmakerü De Gekroonde Valk te Amsterdam hebben hnnne bezwaren tegen de aanhangige Ongevallenwet in een adres aan de Tweede Kamer uiteengezet Zij merken daarin o a op dat zij zich steeds verplicht hebben geacht hun werklieden bij ziekte en bij ongeval voldoende te ondersteunen en reeds vele jaren eene regeling hebben getroflen waarfti in geval van overlijden van den vader ot den kostwinner de weduwe en de kinderen eene wekelijksche bijdrage ontvangen terwijl bij invaliditeit en onderdom een pensioen is verzekerd geëvenredigd aan bet aantal jaren in dienst der handelsvennootschap doorgebracht zoodat voor hun bedrij bet tot stand komen der aanhangige voordracht eene gcheele wijziging zou brengen in bestaande toestanden daar de nagelaten betrekkingen van den door een ongeval gotroltene toch niet aanspraak knnnen maken op dubbele ondersteuning Wii vragen ons af waarom is het noodig gedwongen te worden tot betaling van een vast jaarlijks terugkeerend percentage van het loon om voorziening te treöen voor ongevallen die er misschien niet geweest zijn Waarom behoeft een zeker met zoo onaanzienlijk deel dor bijdragen te worden besteed voor bestrijding van onkosten van Bijksverzekeringsbank raad van beroep controleerende agenten enz die den arbeider niet direct ten goede komen on gemeden kunnen worden indien op eenvoudiger Wijze hetzelfde doel kon worden bereikt Zal het in de practijk niet blijken dat aan het bestuur der Eijksvorzekeringsbank oen veel te zware taak zal zijn opgedragen f Is het gevaar niet denkbaar dat de agenten der Rijksverzckeringsbank een tweede editie van inspecteurs van den arbeid zullen worden wat dezen laatsten toch niet aangenaam kan zijn Zal het feit dat men gedwongen is zich voor een vaste premie te verzekeren tegen de gevolgen van ongevallen onwillekeurig niet leidon tot verslapping in bet nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen f Zal de door een ongeval getroffen werkman zoo niet financieel dan toch moreel niet in een mindere conditie komen wanneer hij een vaste nitkeering ontvangt in den vorm van rento van de Eijki verzekeringsbank dan wanneer hem de gelegenheid wordt geopend één of ander werk te verrichten geSvenredigd aan zijn krachten S 86 48 8 49 8 te Osad I MoordrMht dow Kbuwwkflrk Onpalle RottOTdui 8 81 7 88 7 88 7 89 7 4 7 SS eowi S TnhuiMQ Nh rkaMlU ZottarmMvZigvura Voorborg 8 84 1 61 8 14 8 80 8 89 6 8i 8 68 8 48 7 8 8 08 7 88 Msdt Ondaw Wowd Ditwkt 8 8 8 7 04 8 tt Otmlil 8 1 WowdM 6 üïid 01J 4 Adressanten achten wettelijke voorschriften uiterst gowenscht en noodzakelijk Zij willen niet zoover gaan te beweren dat waar niet alles kan verkregen worden toch niet reeds met het mindere kan worden een oogenblik dat vier werklieden bezig waren daarnaast een geul te graven waardoor vermoedelijk het omvallen verhaast is Alle vier kwamen onder de steenen Twee der werklieden de opperman H H en de metselaar F P kwamen zoo goed als met den schrik vriJ De derde de grondwerker C V werd op last van den geneesheer dr Mees terstond naar het ziekenhnis gebracht Hfl is ernstig verwond aan het onderlijf en de beenen De vierde man de grondwerker J M is na aanvankelijk huiswaarts gebracht te zijn in den loop van den dag eveneens naar het ziekenhuis vervoerd met een gebroken sleutelbeen en andere kneuzingen De toestand der verwonden is niet levensgevaarlijk De inspecteur der bouwpolitie de heer R P Stuivinga doet een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval De armvoogdij van t dorp Wommels tusschen Sneek en Franeker gaf onlangs eenbehoeftige vrouw geld om zich onder behandeling te stellen van het Staphorsterboertje De wereldkampioen in het biljartspel Hngo Kerkau heeft een nieuw wereldrecord gevestigd In een match van 900 punten waarbij zijn tegenstander Karl Hchoszwald 6000 punten verkreeg maakte Kerkau de volgende seriën 712 259 71B 509 594 10 769 6 212 773 401 439 189 588 547 243 64 306 63 581 1072 = 9000 Schoszwald behaalde in het geheel 727 punten Kerkau maakte gemiddeld 428 57 punten per serie wat wereldrecord is Leerplicht noodig Niet minder dan 2070 kinderen 910 jongens en 1160 meisjes tusschen 8 en 12 jaar te Amsterdam genoten op 1 Januari j l geen onderwijs Te Enschedé wordt een nieuwe fabriek in werking gebracht waarin boorden manchetten fronts en overhemden worden vervaardigd Het is de eerste inrichting van dien aard in ons land Men meldt uit Den Haag Op een tweetal na die niet meer toegelaten zijn hebben gisteren de arbeidsters van de fabriek voor het vervaardigen van garens netten en zeildoek aan de Haringkade te Scheveningen het werk hervat Deze werksters een 25 tal meisjes van 14 tot 18 jaren hadden Maandag en Dinsdag gestaakt wegens verschil met den fabrieksbaas over het loon voor overwerk De directie hoeft aan den eisch toegegeven en het verschil zal Zaterdag geregeld worden Aan de N Gr Ct wordt uit Nieuwe Schans gemeld Een vreeselijke brand brak hier gisteren nacht omstreeks 1 uur uit in het bekende hotel Wagho In de schuur aangekomen nam de brand weldra zoo toe dat binnen korten tijd het geheele kolossale gebouw één vuurgloed was Al het raenbilair is er in verbrand de bewoners er waren toevallig geen logeergasten wisten zich bijtijds te redden Met moeite gelukte het de brandweer de nab zijnde perceelen te behouden 4 68 8 8 8 18 6 11 8 18 i ll 8 48 8 87 4 4 16 Een tamboer die uit het garnizoen te Middelburg vermist werd en onder Arnemuiden zjjn militaire kleeding wegwierp na door een ingezetene dier gemeente van burgerkleeding voorzien te zijn heeft zich te Borgen op Zoom in de kazerne aangemeld Door de rijksveldwacht is proces verbaal opgemaakt tegen twee Amemuidenaars wegens het bevorderen van desertie van een militair Te Leeuwarden zal aanvangende 5 April a 9 eiken Woensdag een publieke kaasmarkt gehouden worden Met ingang van 1 Wei zullen alle treinen van de Staatsspoorwegen van Amsterdam naar Parijs langs den weg van Rotterdam hunne bestemming volgen De controledienst van de Holl Spoorwegmaatschappij wordt op dien datum opgeheven het personeel van perron controleurs te Rotterdam belangrijk uitgebreid en alleen door de Staatsspoorwegen uitgevoerd De nog altijd hangende quaestie van den Haarlemmermeerpolder met het Rijk over het stellen van palen voor de telephoon op den grond van dien polder is opgelost door het afzagen der palen langs den grond vanaf de Lijnden tot Leimuiden De geheele dienst Amsterdam Rotterdam is gestoord Een ontaarde moeder De rechtbank te Kleef heeft een arbeidersvrouw tot 15 jaren gevangenisstraf veroordeeld wegens onmenschelijke mishandeling van haar stiefdochter die zij ten slotte heeft doodgemarteld Terwijl de vrouw haar schuld hardnekkig ontkende waren de verklaringen der getuigen en deskundigen vernietigend voor haar Eén der als deskundigen opgeroepen doktoren verklaarde In den rug van het slachtoffer bevonden zich 60 wonden en die welke zich aan het gelaat den buik en de armen bevonden waren ontelbaar De spiervaten waren geheel met bloed doorloopen en verpletterd Achter de huid van den buik was een verbloeding ontstaan d w z het kind was inwendig doodgebloed De bloedvaten in de buikstreek waren geheel ledig Zoo iets afschuwelijks en beestachtigs als in deze zaak heb ik nog nimmer beleefd Ter terechtzitting werd nog vastgesteld dat het kind met een touw om den hals was geworgd De dood is ingetreden nadat het door de moeder van een trap in den kelder geworpen was Te Rotterdam is overleden de heer A J Le Gras de bekende acteur en regisseur die ziJn naam heeft gegeven aan het gezelschap der Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten onder leiding van Le Gras Haspels Na de ophefüng van de Rotterdamsche afdeeling van het Nederlandsch Tooneel vereenigde do heer Le Gras zich met de beide heeren Haspels mevr Beersmans en Rosier Faassen en deze vijf werden sociétaires van het gezelschap dat nu reeds vijftien jaar bestaat Vroeger was Le Gras o a reeds directeur geweest van het gezelschap Le Gras Van Zuylen en Haspels dat te Rotterdam eerst den kleinen later ook den groeten schouwburg had gespeeld Van de sociétaire vennootschap werd Le Gras de regisseur Doch hij speelde ook Velen zuUen zich bijv zijn Schnkenschener in Vorstenschool herinneren zijn Marksteen in de Kiesvereeniging enz 8 88 D door 8 60 8 6 7 88 8 08 8 09 8 18 8 88 10 04 10 11 10 18 10 88 10 4 lO S 11 V8 8JW D 8 S4 10 10 89 ll O ff 1 1 10 81 10 88 9 88 10 88 11 6 I 44 Jarenlang is Le Gras tevens een zeer gewaardeerd leeraar geweest aan de TooneelBchool In de laatste jaren was hij steeds lijdende en al wat men van liem merkte was de jaarlijksche benefiet voorstelling die zjjn oud gezelschap voor hem gaf en die door de Rotterdamsche kunstliefhebbers steeds trouw bezocht werd Men schrijft aan t Nienws uit Zaandam Het is hier sinds menschenheugenis niet V orgekomen dat een of ander voorval een bezoek van het parket der justitie noodig maakte Zondagmorgen is een dergeljk geval geschied hetgeen natunrljk druk werd besproken en nieuw voedsel gaf aan de geruchten omtrent de zaak waarover men meende dat dit gerechtelijk bezoek geschiedde Een paar dagen geleden heeft de 68 iarige A G zelfmoord gepleegd onder omstandigheden welke stof gaven tot allerlei vermoedens G was tegen den zin en naar men zegt zonder de voorkennis van zijne kinderen in ondertrouw opgenomen met zijne huishoudster Toen zijn kinderen hiervan boorden hebben zij een bezoek gebracht aan het onderlp huis en daar uiting gegeven aan hun spjt over het voorgenomen huw lijk waarbij aan de huishoudster verweten werd dat deze om onedele doeleinden het huwelijk zou hebben doorgedreven Des anderen daags vond men den vader dood door ophanging Bovendien ontdekte men aan de polsen en handen verscheiden sneden De justitie vond hierin aanleiding tot een onderzoek Daaruit en uit de daarbij gehouden lijkschouwing door twee geneesheeren is echter overtuigend gebleken dat aan niets anders dan zelfmoord moet gedacht worden en ook dat zedelijk de beweegreden tot deze daad niet moet worden toegeschreven aan invloeden van naastbestaanden Gisteravond kregen twee vischventers te s Bosoh twist Een van hen E Hartraans trok onverwachts zijn mes en stak de vrouw van zijn tegenstander Oijen zoodanig in den hals dat zij in hopeloozen toestand naar het gasthuis werd gebracht De dader is in arrest STADSNIEUWS r GOUDA 30 Maart 1899 WS ontvingen eenige proefnummers van de Soldatenkrant die sedert anderhalf jaar te Breda wordt uitgegeven Het doel dat met de uitgave dezer courant beoogd wordt is het tegen geringen pr s versohaffen van eenvoudige en gezonde lectuur aan den soldaat De courant bevat tal van gezegden verhalen enz om de liefde voor Vorstenhuis en Vaderland aan te kweeken en militaire deugden te bevorderen Daar ziJ geheel neutraal is kan ze door iedereen gelezen worden De Soldatenkrant heeft in een bepaalde behoefte voorzien en de Redactie ontving talrijke bewijzen van instemming Woerden De harddraverij vereeniging Wilbelmina alhier heeft tegen 23 Augustus een tentoonstellmg uitgeschieven van merrien met haar veulens prgzen f 100 f 50 f26 en paarden ruins of merriën geboren in 1894 of 1895 met pr jzen van f 100 f 50 en f 25 alsmede een wedstrijd van de schoonst in het tuig loopende paarden aan landbouwers loebehoorende met prnzeu van f 100 f 50 en f 25 Des namiddags zal een harddraverij gehouden worden door paarden van zessen klaar prijzen f 300 f 200 f 100 en f 50 Met Mei zal er een motor omnibnsdienst in werking treden van hier naar Leiden v v Driemaal daags zal in den beginne gelegenheid zijn die reis te maken NiKuwKEKEEK A LlsEL Door den minister van waterstaat is vergunning verleend om ten dienste van het veer alhier een aanlegsteiger te maken ter lengte van 14 meter Deze vergunning werd reeds eenigen tijd met verlangen te gemoet gezien VERSCHEIDENHEID Een Engelschman heeft een aantal proeven genomen op zichzelf en de uitkomsten daarvan in een statistiek openbaar gemaakt Zoo hoeft hij nagegaan dat hij in een jaar tijds elf millioen achthonderdduizend woorden uitgesproken en twaalfhonderd handdrukken nitgedeeld heeft v De spierkracht welke hn door dit laatste karweitje heeft aangewend zon voldoende zijn om een locomotief vaii middelmatige grootte op te lichten Hij heeft de oogen in dien tijd 94 millioen zeshonderdduizend maal open en dicht gedaan en de spierkracht welke hfl daarvoor heeft aangewend zon voldoende ziJn om een gewicht van 26 kilogram op te tillen Dezelfde Engelschman heeft geconstateerd dat een eenigszins druk cigarettenrooker 70 duizend cigaretten per jaar oprookt en dat iemand die dagelflks een wandeling maakt van eenige kilometers na verloop van een jaar een afstand heeft doorloopen welke gelijk is aaii dien tusschen Londen en Konstantinopel Een Engelsche statisticus heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe Dnd de balletdanseressen worden en is tot het verrassend resultaat gejtomen dat althans bj beroemde danïeressep een buitengewoon hooge ouder dom regel is De beroeinde Carlotta Grisi is nu 77 jaar oud Amalia Ferraris geeft thans nog op 78 jarigen leeftp te Pargs onderricht in haar kunst en zet deze bezigheid met groote opgewektheid voort Faimy Elszler was 74 jaar oud toen zj stierf en Taglioni was ruim 80 jaar Rosita Mauri de gevierde eerste danseres aan de groote Opéra te Parijs is ruim 50 jaar en nu eerst spreekt zjj er van het tooneel vaarwel te zeggen üit Montreal wordt gemeld dat de toestand van de reeds 52 dagen in t js van de jfoll van de St Laurent rivier ingesloten stoomboot Gaspesia reden tot ernstige bezorgdheid geeft De stoomboot drijft hulpeloos rond en signaleerde dat zij gebrek aan kolen en proviand heeft De stoomboot is onmogelijk te bereiken In vele streken van Rusland heerscht hongersnood De toestand in de noodlijdende gouvernementen Samara Oefa Simbirsk en Kazan is vreeselijk Honderden zflu van honger gestorven duizenden lijden aan hongerziekten vooral typhus Er is een inschrijving geopend daar de staatshulp bij lange na niet toereikend is gedeelteijk doordat ouder gewoonte de rapporten van de ambtenaren den toestand van den beginne af aan veel te gunstig hebben voorgesteld De keizer heeft voor anderhalf millioen roebels geteekcnd hij had vroeger ook al een half en naderhand nog eens een heel millioen gegeven en de troonsopvolger voor 25 000 roebels Naar aanleiding van het besluit tot t sloopen der N Z Kapel te Amsterdam schrijft de Kroniek In Amsterdam toch reeds zoo arm aan middeleeuwscbe bouwwerken is de N Z Kapel tenslotte geofferd aan den Mammon Zooals de Opmerker het aardig zeide dezelfde lieden die in dit gebouw menigen Zondagochtend de ïwaardeloosheid van het geld zullen hebben bepleit laten thans eens zien dat zjj op stuk van zaken toch nog zoo vies niet zjjn van t aardsche slijk Het is een prettig vooruitzirht de typische Kastjes op zichzelf een Amsterdamsche vermaardheid het aardig poortje op het Rokin en het mooie Gothische gevelhalsje aan de Kapelsteeg vervangen to zien door z g Hollandsche renaissancebonwerij van den werkzamen architectraadsman der Ned Herv gemeente wien onze stad al zooveel versierends is verplicht van het administratiegebouw der Hollandscho spoor tot den suikerpot op den top der Nieuwe Kerk Laten we hopen dat de slooper wien devereerende taak te beurt zal vallen dit monument van middelceuwseh bijgeloof zooalsdominee Vos het noemde voorgoed aan deergernis der gemeente te onttrokken ook opzijne beurt zal trachten een slaadje te slaan en ZÓ6 voorzichtig zijn breekijzers zal hanteeren dat de afbraak nog antiquiteitswaarde houdt Enkele détails knnnen danmisschien voor veel geld door een onzermusea worden gered De sluitsteenen dergewelven o a mogen hem bijzonder wordenaanbevolen want het is waarschijnlijk datziJ geflgnurd zijn geweest Hit een schrijven uit Leeuwarden aan het Hbid toegezonden wordt medegedeeld dat de benoeming van den heer Servatins president der rechtbank tot vice president van het Hof aldaar veel verbazing heeft gewekt daar men niet anders verwachtte of dé oudste raadsheer mr Dntry van Haeften zou de man zijn Ook He Vad ontving een dergelijk schrijven Men voege er bjj bt de heer Servatins een sympathiek man ifcingenaam in den omgang in de toongevende wereld te Leeuwarden vele en veelvermogende vrienden telt wier advies naar het schijnt meer gewicht in de schaal legt dan het deskundig oordeel der leden van het Hof die mr Dutry van Haeften als jurist hooger stellen dan den benoemde en dien hoogen scherpzinnigen en werkzamen maar stil voor zich heen levenden man door de bevordering van den heer S gepasseerd achten Voorts deelt men mede dat de president van het Hof mr Boeles tegen Juli a s zjn ontslag neemt Zou dit niet een geschikte gelegenheid geacht kunnen worden om iets goed te maken vraagt Het Vad Laatste Berichten Volgens de Petit Bleu van Brussel zun de anarchisten voornemens tijdens de ontwapenmgs conferentie te s Gravenhaee vergadert een internationale bijeenkomst te Amsterdam te houden om zich ten gunste van ontwapening en van de opheffing der staande legers te verklaren Max Regis zal op verzoek van den kou vemeurgeneraal van Algiers onmiddellijk Bona waar hfl den boel erg op stelten zette verlaten De Staatsspoorweg Maatschappü heeft omtrent het gebruik van kilometerboekjes het volgende bepaald Indien houders van kilometerboekjes opeen der stations Arnhem Dordrecht Dieren Geldermalsen Hengelo Leeuwarden Nijmegen Rotterdam B Rotterdam D P Utrecht of Zntphen aankomen met treinender H IJ S M en hunne reis per aansluitennen S S of N C S wenschen voort tezetten terwjjl de tijd ontbreekt om het kilometerboekje aan het loket te doen invullenen afstempelen dan knnnen zij mits hetgeenovereenkomstig sub 21 der instructie door denhouder zelf moet worden ingevuld inderdaadmet inkt is ingevuld hnn boekje voor devoort te zetten reis doen geldig maken doorden dienstdoendon stationschef deze druktdaartoe den stempel bestemd voor het waarmerken der plaatsbewijzen bij het afbrekender reis onderweg af in de ruimte van hetvakje dat voor het afdrukken van den sta tionsdatumstempel is bestemd OiitvanRen de ouveaiité s In PARASOLS bij A van OS Az Md a ailleur Klmweu E 73 73a GOUDA Telephuon Vo 3f Beurs van iiisterdain $ lotkr s 87 98 1 Vrkr V 9 l loiv 90 8 89 UAAUT KlM LAlla Oort Sai W 3 9 dito dilo dito 3 dito dito dito S HoKOH OU Gootll 1881 88 8 iTALn Inaohr ffmg 1868 81 6 Oo T N OW in pipiar 1888 dito ia niver 1868 6 FoATOOAL Obl mot ooupon 8 dito tiokot 8 6 98 98V 98V 1031 61 BuiLAlt Obl Biooeal 1884 4 dito Omods 1880 4 dito bil Kalhs 1889 4 98 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 O dito dito dito 18 4 6 ToffKiu Qepr OoiiT leen 1890 4 7liVa Gee leening Borio D 88 tiec leening Bar e 0 88 ZoiD Ara Rep ff obl 189 s 106 Mliioo Obl Buit 8oh 1890 lOL VlN ZIHl i Obl 4 onlipp 1881 i S7 AmTBADAM Obligetien 1896 8 101 EoTTlïDAli Sled leeu 1894 8 101 NlD N Aft H ndols eend 961 Arendffb Tab Mii Corliftorten 746 De1i 4M utsefaappü dito 607 Am Hfpotlieekb paiidbr 4 108 Oült Mü dor Voretenl end 5 eOr Hypolheekb pendbr 3 98 Nederlandiohe biiiit aaad 1 S04 Ned HandelmAitieb dtto 1641 N W fc Pee Hyp b piindbr 8 100 Eott Hypotboekb pencil r 8 100 101 Sfiujïl Poriwl chulJ 1881 4 90 118 38 916 100 V 691 180 671 Utr Hypolheekb d to 8 OoaTls 0 tHong bank Bind RosL Hypotlieekbauk piudb 4 AuiBlKA Equt bypoth pan ib 6 Maiw L G Pr Lieu cert I Ne Holl IJ 3 oorw Mü a nd Mg lotEipl ff 8t 8p eend 119 Ned Ii d Spoorvega nand 990 Ned Zuid Afr Spm aand S dilo dito dito 1891 ililo 6 IlAUlSpoorol 1887 89 A Sobi S 106 109 100 98 IW ♦ Vl Zuiil Ilal 8p imij A H obl 3 POLi N Weriobau Weeuen aand 4 Buil Qt Ruaa 8piv M j obl 4 99 Baltiaobe dito aAnd Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaiid 6 Kunk Ob Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 I AuiiuiA Cent Pao Sp Mij oM 63 Chlo l Nonh W pr C T aand 144 ditodiloWin 8t Coter oU 7 1 1401 Denier t Rio Or Spm oett T a 81 lUieou Ceotral obl in goud 4 I 104 LouiiT k KaïbtilliOert v aaod 8 Meiieo N Sptr H lehyp o j 106 Uiaa Kaniae r 4pOt pren aand 14 N Toik Ontaiio k Weet aand 197 dito Fena Obio obhg 1 Oregon Oalif 1 e byp in good 8 Panl Minn Maoit obl 7 B9V ini 100 107 ooi 100 100 lU UB 86 Un Pae Hoof lyn ob ig dito dito Lino Col le hyp O 6 Canada Can South Ohert T aand Vtji 0 BaIIw Na lo b d o O Anieterd Otnnibus Mij aand Botterd Tramweir Maate Band tfSD Stad Ameterdam aand 8 SUd Rotterdam aand 8 BlLOIS Stad Antwerpen 1887 8 Stad Bruaael 18S 8 Hoilil TbeiH Begullr Geeelub 4 Oonin Btaalaleenig 1880 6 KJC Ooal B Cr 1880 3 SFAi n 8tid Madrid 3 li 8 VlD Ver Biz Avh Spool eert D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveauté s in T OR mi mm en Voorjaars Capes JBnrg e nuke Stand ÖEBOREN 27 Maart Jan ouders E van der Laan en W D Holster 29 Albert Christiftan ouders A H Scheffer en A M den Held Jacobus ouders J de long en L W van Eijk Bastiaan ouders J Bojawal en M van Roon Dirk ouders ö V de Jong en S D Kalkman OVERLEDEN 26 Maart P J van der Heidon 5 j 27 J H Bekkers 8 m 28 C van Movink 13 m Reeuwijk GEBOREN Arie ouders 1 do long en 1 van Roon Conielis Jan ouders 0 Hoogendoorn en M van Spongen Rijkje onders A Stonthart en J van Donselaar i OVERLEDEN G Stouthart 2 j A van der Starre O j GEHUWD M Blanken en G Boere A B T M E R 1 C H T B M Gouda 30 Maart 1899 Granen algemeen Mt vaster echter zonder veel kooplust Tarwe Zeeuwithe 6 90 i ƒ 7 10 Mindere dito 6 35 i 6 60 Afwijkende 5 25 i s 00 Polder 6 i 6 50 Rogge ecuwbche f ia 4 5 SO Polder 4 75 4 5 Gerst Winter ƒ 4 60 4 5 Zomer 4 50 i ƒ 4 90 Chevallier 5 5 a 625 Haver jier heet ƒ 3 25 a 3 7 = per loo kilo 7 25 i ƒ 7 50 Hennepzaad lluitenlandsrhe 7 50 1 ƒ Kanariezaad 64 75o Koolzaad y 8 40 a 8 75 Lrwten Kookerwten ƒ 7 50 i g Niet koekende O 75 i 7 Buitenlandsche voererwten jier 80 Kilo ƒ 5 80 il ƒ 6 25 Boonen Bruineböonen 10 50 4 ƒ 11 50 üuivenbooncn 675 4 690 Paardeboonen J 5904 615 Maïs lier 100 Kilo Bonte Amenknan che 5 10 f 5 25 Cinquantine 6 4 6 25 ïoxanian S io 4 550 Veemark I Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vrijwel Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 15 4 17 ct per half K G Higgen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 4 17 ct per halfK G Magere Biggen goede aanvoer handel matig o 65 4 o i o per week Vette Schajicn handel v in geen beteekent Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 44 7 Fokkalveren 8 4 14 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ o 95 4 f Xo $ Weiboter o 80 4 o 90 jier Kilo ADVERTEWTIEN Wetrouvrd ft MOERKERK ES M T A HINRIOHS die mede namens wederzijdsche familie dank betuigen voor de ontvangen blijken van belangstelling HtKKiNoBK iü Maarl 1H99 1 Heden overleed te Dns Haau I 1 onze geliefde Zuster en Behnwdzuster 1 1 Mevrouw VITRINeA SGHODTEN 1 Uit aller naam J W SCHOI PEN 1 1 01 HA 29 M tart 189 1 HOLLANDSCHE ïii ïMmiEsra AMS TEBItiMW PrijflQotMring üliina Congo Stofthee 45 en 50 o Grot 60 55 1 Lekkere eo 1 Souohon 90 1 100 I ï 66 76 Geurige Congo Ontbijt Thee Namiddag Tbee Alleen verkrggbaar bu P U J vaii Wankum Oosthtitten ft 14 Kon ware Schal voor de oogelnkkige slHChtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe me lifcapaitingen is iet beroemde werk Z Dr Retail s FzLFftEWAKI Hollandscbe uitgave met 27 afb Prns 2 gulden leder die aan de Terschnkkeljgke gevolgen van deae ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duizend van een seker n dood Te verkrggeu hi hetVerlagB MttgiBin te Loipiig Neumarkt 34 franco tegen in zonding van het beding ook in noitiegols sa in i lken honkkandel in Holland