Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1899

No 7853 Waterdag Ir April 1899 38ste Jaargang mm mmm ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelcfoAii Xu 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENXIEN worden geplaatst vaa 1 5 I egels a 50 Centen iedere regel meer Il Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveiientiën tot l uur des midd Terstond ffevraagd een flink PERSOON zg die met de naald kunnen omgaan hebben de voorkeur bfl L M van ber LAAK Behangers 6nz Wijdstraat TE KOOP door êterfgeeal een in volle werking zgnde StoomwassclieriJ en StrykinricMng gelegen nabg MSTEHUAM Informatiün by de makelaars I V vo ÖLAHN den Teistraat 54 en C G MEEKBURÖ Damrak 26 te AMSTEBDiM BERHAHDEL Eene groote BEIEKSCHE BIERBROüWEBIJ hier te lande VRAAGT voor I Oouda en Omatreken een flinken degeiyken V ertegen u oordiger die iich tevem met Bottelen zonde willen belasten Zö die eenigen waarborg kunnen stellen genieten de voorkeur Voordeelige Conditiën Befledteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder lett B B aan het Bnrean van dit blad Zenuw en Maafylijders wordt ait orertoiging als een werkelyke holp in dan nood bet boek urn bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ocdt dit boflkje iranco per post to f ezouden door BLO FOEL S Boakli Zaltbamme BOEKÏÏOÏÏDEN c a OPllElDING voor de prakH lf en de seaman Het Hchriltf HJk onderricht geeft beate Iresnltaton Hef dwingt tot oordeelknndigi en accuraat werken Br fro te adr Korte Groenenwegje 8 tusBchen Koning Str en Stationsweg Dta Hüo 4 i i TE HÜUB TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adrel MARKT 58 J iWBEPAMlT II Kleiweg E 48 GOUDA Bcvcilt zich beleefd aan voor het LEVkl EN en MAKEN van Heereii eu Hliiderkleedlng tegen dij meest concurreerende prijzen l Zie de Etalage OIlT¥A VGEN alle Bodrten SCHOENWERK voor het seisoen 1899 Geen bi ter adres als hot Noordbililianilsch kkmn m Laamnmagazijii KLEIWEG E HO tegenover de Kleiwegsteeg Alle neparatiSn en aangemeten werk Aanbevelend T H t beitt ontohadalykiM m mkfckelykite povtsmbldtl voor Hnmi m Toofkl d in a n KtndeTMhoenwerk tl de Apprttuur van C M Mllll r It Ca ÊB i Berlin Beuth Str 14 Men lette coed ÜLi Op naam en fabrloksmerk VirkryftM by Htttn Wliihi ieri tn itXieRwirh i lllirltR iraier van ani Ml fitnarul Datalby W tariMiaiiH AriilitM Wü Gouda Druk van A BRINKMAN Zn C SMITS Het moderne Borduren op de Singer I a a i iii a e h i n e op Maandag 10 April beginnen wjj te Gouda met een op 12 dagen berekenden theoretischen en practischen iV BORDUUR CURSUS M in eene gereserveerde kamer van het mode magazjjn l Espéranre Oosthaven B 19 De les uren zyn voormiddags van 9 12 uur en des namiddags van 2 5 uur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nieuwe kunst grondig verstaat is geheel kosteloos en zonder verplichting om bj ons te koopen zy die aan dezen cnrsus wenschen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd hiervan kennis te geven aan bovengenoemd adren ofwel aan ons kantoor te SotterdatH Hoog traat 346 S1NGER MAATS JH APPIJ ZéBt voorai op de liondtoeTceninQ met roode letters CtORIAWf4 Oberlalinstein OIRCCTCUR DtR VICTOHIMBKOH OBCRIAHHSWH Maatsehappif tot ExploitaHe van de Fietorla Bron Kantioor voor NederlancU Boompjeê éO Rotterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEH AllCEir ATEN ïï mm ook volgens op te geven Profiel fiipoedtgc aflevering Metle uitvoering Coneiirreerende prijzen HiCUWI NIKUH HIEUW GESCHIKT VOOR Hachtlichten Koffie en Theelichteii Welke 4Vi uur branden k 2 s en 6 uur brandende k 3 ceot per atukËenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAR CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeli ik 7f Her behoeft biervoor geen Olie goan Qlaa ellll Alleen een luoifer aansteken is noodlg Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Het BIJ1TKl VKRBLIJF benevens de EQUIPAGE met 2 PAARDEN en 50 GULDEN per week levenslang of naar verkiezing de Hoofdprijs der TURKSCJHE LOTEN van Irs GOO OOO in geld moet heden 1 APRIL worden getrokken Tot Vrijdag avond 6 nur z jn nog beschikbaar heele aan ieelen oor f 2 00 halve aandeelen voor f 1 00 iVal ts Patent H Stollen V misschirr iagf iriiBHirin IBiBjlltll Dmv grotM Br filQ oen amUUOi vtèen Patent H StoU ti trrungèn fti W lu tv iehladmtm wwiMoêen Nachahmungm j i Min tauf tttlnr umtft ateta Bcharfett H Sfotlr nur fon MM titMt Ofitt in totetint iltênhêndlun tn n 0fnM üMi r Pl k t mh MbêtMahmd tutithintt mt SZ pirMaUêt0n mtf Zmifffiiwe indk mê frmm bij J VAK out Kleiweg o 2 GOLDA Opentare Verkoopingen te DRIËBRÜGGE gemeente LANOEUXJIGEWMIDB ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C EORTUIJN DROOGLEEVER Op DINSDAG 11 APRIL 1899 des morgens te elf uren in het Kofilehnis van den heer L de Bkuin te Driebruooe van Een fd onèrhouèn en goed beldaut WINRELHÜIS met Vergunning WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND staande en liggende ie DRIMBBVQGB gemeente Jjangeruigeweide geteekend Nr 55 kadastraal bekend in Sectie A Nr 1728 groot 5 Aren 50 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het perceel is 3 werkdagen vóór den vetkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen En 2 Op DINSDAG 18 APRIL 1899 dos morgens te 10 uren aan voorgemeld Huis van Den WII Ki K IWVE VTARi8 als Nienw GLASen AARDEWERK Nieuwe BUSSEN en TROMMELS Nieuw VAATWERK eene partg KRUIDENIERSWAREN WIJN en LIKEUREN enz voorts een fli 1 met KAK en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Daags te voren van 10 tot 3 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda EERSTE NEDERLAKDSCHE HIJWIBLFABRIfiL Dirstteur H BUBÖEBS DEVENTER Frijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabriek op Anthomatische en Massamachines vervaardigd worden zjn wfl in staat onderstaande RLIWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prpen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model A zeer soiled en net algewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeef licht f 110 Model AA Xe Klas fijn gemonteerd snelste banden f125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden 1145 LOXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze R wielen onderscheiden zich door een specialeu bonw met twee bnizen aan den kettingkant loopen er licht en z jn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATÉNES met gezondbeidszadels fijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGRIJWIKLEN op alle prijzen f 5 hooger PtfjB Couranten worden op aanvraag gratis en franco toegezonden Yertegettff r r J G DE RUITER fioada AAisr ALLE Timm geef ik gaarne zosder eeniee kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid voor eene geneeswijie die mij en duiiendcO met mij mijne geiondheid heeft teruggegeven Lt LEKIJWEN Rijswijk bij Géestbrug IE ® P U 1KB OUDE SCHIEDAMMEIt GEHE7EE lff ii f il Merk 1 NIGHTCAP Verkqtfbaat büi M PEETERS Jz N B Al bewiJB vaa echtheid ia I cachet en kurk Hteedt rooN xiea van denaaaai r Firta P HOFPF BulteBlapd sch Overzicht Het Hof van Cassatie is Woensdag gereed gekomen met het onderzoek van de geheime Dreyfas dossiers en daarop tot 13 April met vacantie gegaan Raadsheer Ballot Beaupré zal gednrende dezen rusttijd onafgebroken aan zjjn rapport weiken hjj kan echter nog niet overzien wanneer hg gereed zal z jn noch of hü een supplementair onderzoek zal vragen zoodat alle voorspellingen omtrent het tpsfip van de behandeling der zaak tot dusver op niets berusten Denemarken wil deel hebben aan de verdeeling van China Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de Regeering het verwerven van een Cihineesche laven ten doel heeft en daarom een kmiser onder bevel van prins Walderaar naar Oost Azié heeft gezonden De Voss Ztg noemt dit verstandiger dan de handelwijze van Italië met betrekkipg tot de Sanmoen haai Want Denemarken heeft groote belangen in Oost Azië In het jaar 1895 namen 495 vaartuigen onder Deensche vlag deel aan dé Chineesche kustvaart de Noordelijke telegraaflijn die door China en Siberië loopt en tot Kopenhagen verlengd is wordt voor het grootste deel door Deensehe ambtenaren bediend en ook aan sn Chineeschen douanedienst ziJn vele Deensche ambtenaren verbonden Thans is onder den naam DeenschOost Aziatische Maatschappij te Kopenhagen een flnancieele combinatie ontstaan die zich de bevordering van den handel op China ten doel stelt De Deensche regeering kan zich van Rnsland s bteun verzekerd houden en het verkrijgen van een handelshaven zal voor Denemarken geen bezwaar opleveren De onderhandelingen over den afstand van een haven worden door bemiddeling van Petersburg gevoerd en de oom aan de Newa zal er wel voor zorgen dat de neet aan boord van de Pijen geen nederlaag lijdt zooals Italië leed toen het om de San moen baai kwam Prins Waldemar wordt op zgn tocht naar het Hemelsche Rijk vergezeld door zflne gemalin prinses Marie van Orleans V Het schrikbewind van Bobrikot wordt met den dag ondragelgker in inland Hü doet geen moeite meer om te verhelen dat alle maatregelen van den laatsten tijd tot niets anders dienen dan tot russificatie van Finland en is nn bezig met de kennis van het Russisch onder de Finsche troepen te bevorderen In strp met de Finsche grondwet heeft hiJ FËVILLEIOIM Uedenkscbrittea van een iehikzoeker DB AMIBAL DE VOiniELING Naar het J ranuA DOOR W pïüTTERS 156 Om te beginnen herhaal ik u dat het onmogelijk volkomen onmogelijk is om in de tijdruimte van dit oogenblik tot vanavontl tien uur de enorme som die geeischt wgrdt bijeen te hrengen Want gesteld dat ik zooveel bezit dan lou er oog veel meer tijd dan wij hebbep mee heengaan orjn zulk een kapitaal op te nemen Daartoe moeten allerlei formaliteiten geschieden Maar ik heb iets anders 0 spreek vader De hertog de Latour is onbercfceiiba r rijk en hij heeft bij rijn huwelijk op haar naan overgebracht een landgoed gelegen te Nivernals ter waarde van om eeks twee miltioeu francs Welnu vader Kijk ik denk zoo Dit landgoed behoort haar toe natuurlijk in gemeenschsp tn t den hertog Maar deze is hoogbejaard wanneer lij nu eens bil vettig contract afstand deed va n dit landgoed in ruil voor de brieyen lOnmogelijk hoe kan zij Ujadgoederen verkoopen die haar niet toebehowren c 0 daar is wel ietB op te vindei i Het contract in een dagorder de Russische taal als de voornaamste en onmisbare voorwaarde voor bevordering tot zekere rangen gesteld Bj het derde regiment Finsche schutters is het verplicht onderwijs in het Russisch ingevoerd voor het kader en de recruten De toestand in Finland meldt de Kölnische Zeitnng is op het oogenblik tot een ware paniek gestegen Bijna elke trein vervoert krachtige mannen en vrouwen die de verloren vrijheid in Amerika willen terugvinden Er heerscht een dofte wezenlooze angst die allen aangrijpt Men weet niet wat er gebeuren moet Landerijen worden bü hoopen te koop geboden maar er zijn geen kooperfe Te Weenen is een door den welbekenden Oostenrijkschen afgevaardigde Woll opge roepen Duitsche volksdag gehouden Er waren omstreeks 4000 personen tegenwoordig waaronder vele deputaties uit de provincie Op de tribune stond een groote buste van Bismarck De predikant Antonino hield een rede over Bismarck waarin hij dezen prees als een nationalen held en Evangelisch Christen Een zinspeling op het overgaan van de Roomache naar de Protestantsche Kerk werd met een donderend applaus begroet Een ander spreker hield een rede over de Czechische woelingen in BenedenOostenrijk en Bobemen waarna Wolf sprak over den politieken toestand Zelfs al trad de Ministerpresident graaf Thnn af en al werd de taaiverordening afgeschaft ook dan nog zeide Wolt zou er geen orde gaan heerscben Het geheele stelsel moest worden afgeschaft dan eerst zoudan de Duitschers tevreden gesteld zjjn Er werden een geheele reeks vooritellen aangenomen waaronder een tot stichting van een nieuwe vereeniging te Weenen onder den naam van De Duitsche Dbnauwacht In een der ingediende voorstellen werd gesproken over bet onwettig toepassen van art 14 der Grondwet door de Regeering doch deze zinsnede werd op verlangen van den Hegeeringscommissaris die tegenwoordig was uit het voorstel gelicht Onder het zingen van Die Wacht am Rhein ging de velksdag niteen De Britsche minister van financiën do heer Balfour die tijdelp het departement van Buitenlandsche zaken beheert ontving Woensdagmiddag m Downing Street een deputatie uit de Vereeniging voor den internationalen vredeskrnistocht waarvan o a earl van Aberdeen en de bisschoppen van Londen en Rochester deel nitmaaktea De deputatie overhandigde den minister een kan derwijze worden ingericht dat de hoiidir e van eerst na het overlijden van den hertog aanspraak op kap maken Hij A dat gaarne doen aangezien wat men hem aanbiedt het vierdubbele is van hetgeen hij eischt En als hij daarmee geen genoegen neemt wat heel wel mogelijk is want als de zaak uitlekte dap zou de wet misschien het contract onwettig verklaren en den houder nog bovendien veroordeelen wegens afpersing aU hij niet toestemt dan kunnen mijn twintigduizend francs hier er nog bij gedaan worden Verdei zal de hertogin wel eenig geld hebben benevens kostbaarheden enfin op die wij ze zou de kerel misschifen tevreden te stellen Zijn Men kan het tenmmste beproeven f 0 maar vader hoe kunt ge dat alles zeggen hoe denkt ge er aan ffik geloof dat ik er heel goed en verstandig over denk men moet aomb alles wagen en opofferen om alles te redden In gevallen als dit is elk middel dat maar eenigszins kans van slagen belooft een uitkomst En luister asjeblieft tot ik uitgesproken heb Als de hertogin te bewegen is op een gezegeld stuk papier te verklaren dat zij zoodra haar actueel echtgenoot komt te overlijden afttand doet van haar bezitting te Nivemais dan vergezel ik u naar Van der Grijp en zal verder de zaak in orde maken Ik zal mij borg stellen alles doen beloven en betalen wat men maar wil Zie dus wat ge doet Maar we komen daarmee niet verder Dat zou zijn de zaak een andere richting geven De hertogin was dan nog even volkomen m de macht van doL elt die dezen brief ichreef dan au het memorie van atuiheveling van de denkbeelden in het vredesmanitest van d jB Russischep keizer welk stuk voorzien is vaifhandteekeningen uit meer dan twee hónderd steden van Groot Bi ittanniö Minister Balfour verklaarde in zijn antuntwoord dat de Btitsche Regvering de zaak van den vrede hartelijk genogen is en wees er Terder op dat hjj ten zeerste betreart het ttishikkwi van het plan van een algomeon arbitrageverdrag tussehen het Vareenigd Koninkrijk en de Vereeuigde Staten De mmiiiter is overtuigd dat eenmaal de dag lal aanbreken waarop zulk oen verdrag tusBchen beide groote Angelsaksische rassen tot stand zal komen Al het voornaamste kenmerk v n het ontwapeningsplau noemde de heer Balfour de omstandigheid dat het is uitgegaan van het hoofd van de grootste militeire natie der wereld n met genoegen constateerde hij dat het nergens zulk een zuiveren en onmiddellflken weerklank heeft gevonden als in Engeland De minister ziet in de ontwapeningsbeweging een merkteeken in den vooruitgang der menschheid een nieuwen stap die de wereld nader gekomen is tèt het grootsche denkbeeld van den wereldvrede Verspreide Berichten ftBTres De meening van den heer IJe Blowitz den Parijschen correspondent van de Times dat de revisie in de Dreyfns zaak met een verwerping om de jnridieke redenen zal afioopen wint veld De Eclair beweert dat het Hot van Cassatie zich uitsluitend zal bepalen tot de vraag ot een nieuw feit aan het licht is gekomen en die vraag ontkennend beantwoorden geIp de drie raadsheoron hebben gedaan die in October den minister van justitie moesten voorlichten De heer Janrès beweert tevens dat de tegenstanders der revisie thans zooveel gerustheid toouen omdat hij met zekerheid heeft vernomen dat uit het geheim dossier dat het Hof van Cassatie thans in handen heeft gekregen de aanteekeningen zijn verdwenen door Du Paty de Clam daarbij gevoegd on zeer conipromitteerend voor hem en anderen Vermoedelijk zal de raadsheer rapporteur niet vódr het begin van Mei met zijn verslag gereed zijn en zal de openbare behandeling voor bet Hof van Cassatie eerst in het eind dier maand kunnen be innen Als om een aanwijzing te geven dat men in staat is de enquête der strafkamer openbaar te maken het heet in welingelichte geval IS met die brieven Zij zou dan misschien morgen een gelijken brief ontvangen waar niets aan wab vermindeEd en waar bovendien nog aan was toegevoegd een korte inhoud van het contract mZoo hoe is dat mogelijk h Wel eenvoudig Daar de eischer haar dat contract afperst zou de wet het onwettig kunnen verklaren en de schurk zou shm genoeg zijn om het contract zoodanig te stellen dat hij haar er volkomen mee in zijn macht houdt Ook zal hij dat doen om den burggraaf Raphael te beletten wraak te nemen O hoe gaarne zou ik willen weten wie de ellendeling ia f iHebt ge op geen enkele uwer kennissen eenig vermoeden i Volstrekt met Ik acht niemand tot zulk een laagheid in staat Dat is te neggen niemand uwer kennissen niet waar Raphael Ja het preekt van zelt dat ikvan hen spreek Wat moet ik doen waar het geld iat ik noodig heb te vinden als zelfs mijn pleegvader mij niet kan heljien Wat ge doen moet Natuurlijk naar uw hertogin loopen en haar overtuigen dat ie over moet gaan tot dat offer dat zij haar villa met toebehooren te Nivernaia moet opofferen Ga oogenblikkelijk naar haar toe haal haar over om naar den notaris des hertogs te gaan hem haren toestand bloot te leggen en door hem een acte van overdracht die voor baar verder geen kwade gevolgen kan hebben en dus volstrekt niet spreekt van brieven of van iet dergelijks en kom met dat contract by m j daü xal ik zien of ik deze letingen dat jneh het reeds nu zou kunnen doen heeft eetf comité van negentien mannen allen bekanjenfeen oproeping gedaan om de bedoelde litukkeii en het verslag Tan de behandeliag der revibie zaak voor liet Hot van t as at e openbaar Ie maken en te verspreiden zoodra het geoorloofd zal z n Op de eerste lijst is voor frs fOPO geteekend FBiSKBfiK Üit Parijs wordt aan de Morhing Post gemeld De Russische rogeering heeft ba sloten de geheele RnsslBche artillecie met een nieuw snelvuurkanon te hewaMnoh dat zeer veel moet gelijken op het Pransche model De bestelling voor een batterij zou reeds aan eene Fransche Irma gegeven zijn Een Parijsche miUtaite autoriteit moet gezegd hebben dat bet j bericht waarsobynljj juist is Leve de otitwapenipg Te Bayonne is ui 1897 een zeilschip in de vaart gebracht van 40 meter lengte en en tonnemaat van S185 dat aan do drie masten zeilen met gaten heeft De gkten ziJn stelselmatig aangebracht en do ervaring hoeft geleerd dat daardoor de snelheid van het schij jeer wordt bevorderd en de gang veel gor Ujkmatiger is is Pmüb m men w Ura irM l iaTzeM n voorkomt aan het heien gaan En wel voor den reusacbtigen gemetsi lden schoorsteen die 80 meter hoog op bet tentoonstellingsterrein zal verrijzen voor de luacbincgalerö Liethebbers van klimmen krijgen de gelegenheid den top te bereiken langs een ijzeren ladder die van binnen wordt aangebracht ZiJ kunnen bovenop dan rondwandelen en op Parjjs eu omstreken neerzien Zulk een schoorsteen is onlangs ook voor de electrische fabriek der trammaatschappij te New York opgebouwd met 3 t luillioen motsclateenen Hij is 106 meter hoog en rust op een beton fundeering gedragen door 1300 ingeheltte palen Di rrsoHHNii Luidcns een nader bericht uit Spandaa denkt men niet dat de ontploffing in het raadhuis het gevolg is geweest van een aanslag Het is mogelijk dat do helsche machine wel twintig jaar geleden door de politie in beslag is genomen en in een vergeten hoek onder het stot is geraakt waar de concierge baar tot zijn ongeluk ontdekte De toestand van den man is ernstig i AUEBIKA New York krijgt een ondergrondschen ongelukkige zaak verder in orde kan maken En laat ze haar diamanten er bijj doen of een ronde som die beschikbaar heeft Want wel is haar eigendom te Nivernais het vierdubbele waard VHn wat geeischt wordt maar de hertog kan nog wel twintig jaar leven en alvorenb deze dood is kan de houder van het contract niet zijn eigendom aanvaarden ook doet er zich van iets van zoo hooge waarde niet dadelijk een kooper op er kunnen allerlei ongelukken gebeuren kortom men moet deze schikking op alle mogelijke manieren maar oo aannemelijk mogelijk maken En ik zal er misschien wel in slagen de acte terug te koopen als ik na een dag of acht er m geslaagd ben het half milHoen francs bij mijn bankier los te maken Dit Raphael is het eenige wat ik u kan aanraden Doe met mijn raad wat ge wilt Ik kan verder niets voor u doen i De burggraaf dacht eenige oogenblikken na en stond eensklaps op als had hij een besluit genon en Hij iiam afscheid van zijn pleegvader na verklaard te hebben dat diena raad 0 te volgen het eenige wai wat hij doen kon en derhalve maar zou overgaan om dal te doen hetgeen de baron betuigde zeer verstandig te vinden hem veel succes toewcnschende IVtrdt vervolgd