Goudsche Courant, zaterdag 1 april 1899

zetenen en in het byzonder zyne onderhoorigen in den ontslapen weldoener verloren en spoorde de aanwezigen aan in diens geest te leven door liefde en verdraagzaamheid te betrachten onder elkander Ds van der Meer van Kulfeler predikant te Moordrecht prees den overledene als een Christen in den waren zin des woords waarna de droeve plechtigheid geëindigd ScuoosHOVES Tegen 26 April is door de zangvereeniging Caecilia alhier een zangwedstryd uitgeschreven ter viering van het 25 jarig bestaan dier vereeniging By loting is thans bepaald dat aan dien wedstryd zullen deelnemen do vereenigingen Amphion en Crescendo beide te Rotterdam Ku liefde en Vriendschap te Ameide Ons 8Pnoegen te Dordrecht en Pryst den Heer te Benschop Aangevangen 1 October TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen niet GülDA Wlnterdlenst 18fi8 99 OnDA aoTTIXDAÜTia fim 11 18 U tS l lk S tl 8 67 4 58 5 5 6 18 l 8 0 ♦ 4 15 6 8 4 1 5 11 5 61 6 11 7 81 14 5 1 1 7 1 14 1 18 5 10 40 8 11 8 80 50 DaOtraiDmaïiS U en e U Elk reiiiger moet ziah Ibotdndien roonieo raa n beirij a f 0 80 84 48 18 18 10 8n 11 8 11 85 11 60 11 87 1164 IMS 1 47 8 88 7 46 8 11 9 OOUDA DEN B 4 A O 1 10 88 11 111 5 16 E B4 8 16 7 84 9 17 9 B 87 10 14 11 15 6 66 8 11 8 48 4 8 46 9 18 10 86 10 44 11 46 4 88 4 89 4 68 5 04 8 1 11 87 11 86 18 8 18 0K O O ü U A A WH T K a D A U iood 8 tB 8 14 9 8 10 57 18 10 4 11 5 M 8 18 l 1 17 8 Amat W 8 01 B 06 10 86 18 48 1 6 00 8 87 8 40 10 01 ll 7 lAmitO 8 80 9 81 10 6 1 08 1 18 6 16 I u I n A U T B I C U I liM mi 8 14 9 07 lO l 10 67 D 9 89 10 61 8 84 8 50 5 04 L6 10 88 H 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 66 4 U 6 8 8 8S 6 J6 7 68 8 11 66 11 14 47 4 16 8 61 7 18 p li ma 1 1 8 48 4 87 5 8 8 7 8 86 1 0 8 7 05 8 10 06 11 16 8 58 M6 1 4 8 10 7 48 4A ut W 7 10 8 16 t 8 11 80 8 08 4 00 i 0 86 8 0 10 Ooada 8 0 9 18 10 09 18 61 S t 4 47 6 4 7 4 8 49 11 1 It I U 10 11 11 spoorweg de eerste in Amerika Het werk lal 50 milUoen dollars kosten ZWITSERLASU In den circns vaa Gorty AIthoft te Chemnitz werd sedert eenige dagen een pantomime vertoond waarbij een dniker in een zak gebonden van een 20 meter hooge springplank in een vyver sprong onder water moest hj zich dan van den zak ontdoen en van kleeren verwisselen Dezer dagen had h j onder de fanlares van de mnziek en de toejuichingen van het publiek den sprong gedaan en spoedig daarna kwamen nok de kleeren en de zak boven De dniker kwam ook een oogenblik boven en men zag hem de oogen opslaan maar dadelijk daania verdween hjj weer Het publiek wachtte ademloos drie vijf zeven negen minuten De Waterspiegel bleei stil Toen begonnen de tpeschouwers onrustig te worden en sprong een ander deelnemer aan de pantomime te water om naar zjn kameraad te duiken Hü kwam weer boven met het lp van den ongelokkigen kunstenmaker De man was te lang onder water gebleven en had zoodoende een hartverlamming gekregen Nadat hij was weggedragen had de directie van den circus den trenrigen moed om te trachten de pantomime met muziek ten einde é brengen het publiek protesteerfie hier echter met verontwaardiging tegen en ging heen BINNENLAND Het doel der Nederlandsche Pomologisohe Tereenigmg welker statuten de St Ot van gister bevat is het bevorderen van de fruitteelt in Nederland in don ruirastcn zin van het woord Dit doel zal zij trachten te bereiken door a het breng n van eenheid in de benamingder vruchten b het bekend maken van aanbevelenswaardige soorten en nieuwere ter onderzoek c het doen van proefnemingen d het bevorderen van den frnithandel e het bevorderen van de beplanting doropenbare wegen fi h t uitgeven van een jaarlijksch beredenee ï verslag g hot houden van tentoonstellingen en congres vergaderingen het samenwerken mot andere yereenigingen die hetzelfde doel beoogen eti verder door alle wettige middelen die op den weg der vereeniging liggen De vereeniging bestaat uit gewone leden buitengewone leden begunstigers en leden van verdienste Ï5 De jaarlpsehe contributie bedraagt voor jewone leden 13 voor begunstigers minstens leden betalen f l SO De buitengewone federé bestaande wettig erkende land of tuinbouwvereeniging kan als lid toetreden brengt als zoodanig ééne stem uit en betaalt als bHdrage minstens f 10 Van de door de vereenigmg uitgegeven geschriften ontvangt zü dne exemplaren Minstens 10 loden binffen een bepaalden kring kunnen zich in overleg met het hoofdbestuur tot eene afdeeling vereenigen Op voordracht van het hoofdbestuur benoemt de algomeene vergadering uit de Wendrie commissiën lo een ter bepaling van de jmste benaming dep vruchtensoorten 2o een voor proefnemingen 3o een voor handelsbelangen De leden dezer commissiën worden voor vel jaar gekozen en brongen in overleg met het hoofdbestuur rapport uit 8 85 8 41 8 4 8l88 7 18 7 88 7 8 7 4 7 58 Qoild Maardmillt dow NTlsuwsrlrwk v Oftpelle Hi rd ni 8 otter l K 3 palieHimwurkorkHooTdncht Sauda 8 16 7 85 7 K1 6 68 8 08 11 8 1 8 16 4 46 4 66 E 04 5 11 1 1 7 811 8 80 7 41 8 41 7 68 51 8 07 C 08 8 11 9 08 eooda XanaliuiHii Moarka Hl ÏMtannear Zag Voorburg Har aUaiie Voortarf ZMtarmaar ZiKwaard Z aohmi Moatkapalla 0 nid J IO 6 411 8 a 8 8 8 17 8 18 8 08 6 84 7 61 Oodaw Wowd OuwhI r 8 88 7 04 8 8 8 Utraolil 6 86 6 83 7 46 8 87 8f48 8 00 9 80 I WoviIm 6 4 8 58 8 06 lt Oudav 8 14 1 87 iM 8i Oooda Het hoofdbestuur tracht op verschillende plaatsen in het land waar geen afdeelingen ziJn ledencorrespondenten aan te stellen die geneigd zijn desverlangd inlichtingen te verschaffen Koningin Wilhelmina begaf zich gisterenochtend te voet naar het Bosch om de gebmikelflke ochtendwandeling te doen H M was vergezeld van een der hofdames en een der opperofflcieren van het Militair Huis en werd gevolgd door een lakei De Koningin die zeer eenvoudig gekleed was groene robe donkerbruin fluweelen manteltje en hoedje met lichtbmine veereu groette beleefd de talrijke wandelaars die om het ongewone van Hr Ms verschijning op straat haar aanvankelijk niet herkenden Autoriteiten en particulieren die om bijzondere en persoonlijke redenen mochten wenschen bï Hare Majesteit de Koningin Moeder ter andientie te worden toegelaten tijden Haar verblijf te Amsterdam worden uitgenoodigd een daartoe strekkend verzoek v66r 4 April a s toe te zenden aan den bij H M dienstdoenden kamerheer jht G J van Tets te sOravenhage Ongevallenwet Ook de Kamer van Koophandel te Middelburg heeft aan de Tweede Kamer een adres gericht over de aanhangige ongevallenwet Zy heeft o a bezwaar tegen een ververzekering van slechts sommige werklieden in sommige bedrijven zonder bijdrage van den Staat ten laste van sommige werkgevers Zij keurt het af dat de regeering eerst niet grondig nagegaan heeft welke de zwaarte van dien last is voor de Nederlandsche nijverheid die onder andere omstandigheden verkeert dan die in andere rijken Zij is tegen het ingrijpen van den Htaat nog wel met den dwang van een Rijksverzekeringsbank Wel wil zij een controle van rpswege op de soliditeit derparticullerfi maatschappijen die de verzekering ten doel hebben Zoo in beginsel tot wetteIpe ongevallenverzekering besloten mocht worden wil zy de verzekering verder uitbreiden dan in het wetsontwerp Zg vindt den wachttyd van 3 weken voor den werkman uUerbczwarendst Hellingmans Bouwmaatschappy J In de op heden gehouden Algemeene V ergadering van aandeelhouders te Amsterdam werd verslag nitgebracht over het 6e boekjaar dat evenals de vorigen mede zeer bevredigende resultaten heeft afgeleverd Balans en Winst en Vorliesrekeningwerden goedgekeurd en na afschryving van f 6000 het dividend over 1898 bepaald op 5J pCt Sedert de oprichting der Maatschappybedraagt thans het uitgekeerd dividend respectievelijk 5 6 V 5 7 51 5V A De 113dc algemeene vergadering der Maatschappy tot nut van t algemeen zal te Amsterdam gehouden worden op 24 Mei a s Aan de orde komen o a deze voorstellen van het hoofdbestuur 1 Aan het hoofdbestuur op te dragen de benoeming van eene commissie ten einde a een onderzoek in te stellen naar de rechtskundige vormen waarin de hier te lande werkende productieve associaties en credietinstollingen ten dienste der landbouwers of der volksklasse zyn opgericht en naar de rechtskundige moeiiykheden welke door die corporaties ten aanzien van hare samenstelling worden ondervonden 11 11 11 88 11 85 11 48 11 51 54 10 11 11 11 11 81 5 40 D dMT B 18 B 68 10 1 10 8 10 88 10 48 1 4 9 47 11 18 11 18 19 16 11 80 11 41 11 66 n H 18 48 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 8 85 D daoi 9 0 11 57 10 18 8 87 8 46 3 08 11 14 11 18 11 87 11 46 l 8 1 9b b op grond van de uitkomsten van het in te stellen onderzoek een rapport uit te bren gen én over de voor elke soort van vereenigingen by de bestaide wetgeving meest gewenschto reditskundige samenstelling èn over de wijzigingen welke op dit stuk in de wetgeving gewensclit zyn Op de begrooting uit te trekken een bedrag van f 1500 ter bestryding van de kosten van bet bedoelde rapport n De Vereeniging Centraal bureau voor sociale adviezen te steunen a door ter beschikking van het hoofdbestuurte stellen een krediet van f 2000 en hethoofdbestuur te machtigen dit bedrag geheelof gedeelteiyk als subsidie in eens in de kasder Vereeniging te storten b door toetreding van de Maatschappy tothet lidmaatschap dier Vereeniging tegen eenejaariyksche contributie van f 1 K Gemengde Berichten Een biyvende aanwinst is sedert korten tyd voor Artis geworden de ongeveer achtjarige manneiyke Chimpansé die sedert Augustus 1898 binnen de terreinen van het G enootscl ip tydeiyk gedeponeerd eenige weken geJ den in eigendom is overgegaan Door een zorgvuldige verpleging is het mogen gelukken het dier niet alleen in het leven te behouden doch het is sedert zyn verbiyf goed gegroeid en heeft zelfs aan levendige vrooiykheid gewonnen Aan zyn oppasser die voor zoover de tyd hem toelaat steeds met hem speelt en solt is hy zeer gehecht en verstaat diens minste woorden en wenken De gegronde hoop bestaat dat bet dier nu het aan ons klimaat schynt gewend te zj n nog vele jaren in het leven kan gehouden worden De groote aantrekkeiykheid van het Aquarium biyft nog steeds bestaan en dit is zeker niet te verwonderen zoowel de zee als zoetwaterbassins zyn voortdurend met de meest verscheidene vischsoorten gevuld en in ware onderzeesche tuinen herschapen Behalve de gewone soorten zfln andere zeldzame in meerder of minder aantal vertegenwoordigd Een zeewolf in gezelschap van eenige groote kabeljauwen zeebaarzen groote poenen enz zwemt rustig tusschen tarbot zeepaling zeekreeft en andere zeewaterbewoners Een der grootste merkwaardigheden is wel de kleine school haringen die nu reeds meer dan twee jaren in het leven worden gehouden wat in nog geen enkele inrichting van dezen aard is mogen gelukken Ook do verzameling uitlandsche visschen is in den laatsten tijd met eejiige Schitterend gekleurde soorten vermeerderd Eene herinnering dat het Aquarium ook Voor nietleden k 25 ets per persoon aan de wegzyde toegankeiyk is is hier zeker niet overbodig In den avond van den 28en Maart 1899 is door middel van inslniping gestolen een blikken geldtrommel bevattende onder meer zeven certificaten 2 pets Nederlatdsche Werkeiyke Schnld ieder groot f 1000 nrs 5032 22472 administratie Tjeenk c s nrs 10356 177074 182496 187934 en 195280 administratie Ketwich en Vroombergh Op het aanwyzen van den dader dat tot aanhouding en veroordeeling leidt is eene belooning van f 500 gesteld De commissaris van politie te Vlissingen verzoekt opsporing inbtslagneming en bericht 6 17 8 87 8 84 8 41 8 47 4 40 4 80 4 67 6 04 5 10 8 5U S 4 4 06 1 44 1 64 8 01 1 08 9 14 t n 4 n5 84 4 86 6 7 5 18 6 89 5 87 S 14 8 48 4 4B 18 68 1 8 I IB 1 88 l SH 1 48 M 8 15 1 86 1 41 i 5i 1 08 17 4 08 4 87 18 60 10 36 8 65 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 18 6 80 6 87 6 46 8 48 6 6 14 4 10 U8 10 84 10 64 6 10 9 07 9 18 B 88 8 49 10 84 11 10 Een vermomde bedelaar die in kenneiyken staat te Hoofddorp langs de huizen op de fluit speelde werd door de gemeentepolitie ter ontnuchtering in verzekerde bewaring gesteld By onderzoek werd op hem gevonden een spaarbankboekje ten zynen name tot een bedrag via zevenhonderd ze tig gulden In het oude tuighnis in de Nieuwe Amstelstraat te Amsterdam wurgde zich aan een affuit van een stuk geschut een korporaal waschbaas van de artillerie De ongelukkige laat een vrouw en zeven kinderen achter Vrees van eerstdaags zyn betrekking als waschbaas te verliezen schynt oorzaak te zyn van den wanhopigen stap Men meldt uit Bloemendaal Tien jaren geleden betrapte de heer Bispinck alhier op heeterdaad by diefstal in zyn woning zekeren Willem Wolsing die deswege en ook omdat hy nog eenige andere diefstallen op zyn geweten had door verschillende rechtbanken werd veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf Wolsing schynt den weg in deze gemeente nog niet vergeten te zyn althans is hy gisteren ochtend gevankeiyk uit Utrecht naar Haarlem gebracht als verdacht van den diefstal eenige maanden geleden hier gepleegd by den heer Gruadt van Roggen De daar ontvreemdde zilveren lepels en vorken werden in zyn bezit gevonden Over den toestand in Eiland bevat de N R Ct in de laatste dagen eenige schttsjes van haar correspondent te St Pe tersburg die het door Rusland onderdrukte land is gaan bezoeken Wy laten hier een gedeelte volgen P is op dit oogenblik wel geen gehater man in Enropa denkbaar dan de landvoogd van Finland Bobrikot Wat die man voor verwenschingen en vervloekingen zon kunnen hoeren in heel het land De man ontziet zich niet om tot laagste praktyken zyn toevlucht te nemen om maar haat te zaaien tot de Finnen in verzet zullen komen opdat de Russische troepen met reden het land kunnen bezetten Zoo werd gelukkijj bytyds aan den commissaris van politie overgebriefd aan verklikkers ontbreekt het gelukkig niet ten voordeele der Finnen dat de gouverneur generaal mensohen besteld had die s nachts de ruiten van t paleis moesten ingooien De commissaris versterkte de wachten zoodat het boos opzet niet gelukte Een andermaal waren van de aanplakborden Russische kemiisgevingen afgescheurd en verknoeid De commissaris kwam tot de ontdekking dat dat ook door omgekocht volk geschied was op s landvoogds bevel Toen de commissaris met nadruk tot dezen zeide Ik ken den schuldige Excellentie maar ik moet zeker wel geen vervolging instellen zei Bobrikof ontwykend Nu laat de raak voor ditmaal nog maar loepen Zoo trekken nu ook handlangers der Russen door het land die onder de landbevolking het verhaal verbreiden dat het nu wel beter zal worden voor den landman dat de grond den heeren afgenomen zal worden en gelykelyk onder het volk verdeeld net zooals in Rusland Deze bedriegers worden gelukkig onmiddeliyk aan de kaak gesteld in de kranten wordt elk geval nauwkeurig behandeld de onjuistheid bewezen en het signalement van den propagandist opgegeven Ook in de kerken wordt sterk gewaarschuwd tegen deze individuen Op sommige plaatsen zyn zulke personen al leelyk te land gekomen ATJIEH 10 88 11 18 8 6 1 04 10 11 10 18 10 85 10 34 8 81 D door 8 50 7 85 8 0 8 0 8 18 8 85 10 54 11 88 8 B S7 B 47 B 54 10 01 10 07 7 15 7 46 10 10 11 10 81 10 88 11 88 HM D door 8 66 7 68 84 8 15 8 8 8 84 11 6 18 84 8 48 10 10 7 10 7 65 8 18 8 18 8 80 8 88 6 60 10 1 8 18 7 48 8 5610 18 11 41 Den 28n Februari heeft de raad van justitie te Batavia in behandeling genomen de bekende opiumovertredingszaak van mevrouw P B K geboren I oud 29 jaar zonder beroep Voorzitter was mr J W van Goens het O M werd waargenomen door den sub stituutofficier van justitie mr J F Engelbrecht Aan beklaagde werd ten laatste gezegd dat zy zonder daartoe bevoegd te zyn nóch van ambtswege voor of namens het gouvernement handelende in het bewust bezit is van geweest van een hoeveelheid bereid en een hoeveelheid ruw opinm waarvan ten hnize van mr J H A te öoenoeng Sahari waar zy destyds verbiyf hield op den In November 1898 4 katties en 19 77 thails bereid opium van goede hoedanigheid en 5 katties en 11 70 thails rnw opium verder in den nacht van 7 op 8 November d a v nog 34 katties en 12 98 thails mw opium en ten huize van den heer A J M van H te Soekaboemi op den 8n November d a v 144 katties 14 60 thails en 36 katties en 6 88 thaUs geborgen in twee kisten welke zy aan laatstgenoemde in bewaring had gegeven zyn achterhaald Er werden in deze zaak 9 getuigen gehoord Beklaagde was niet verschenen doch door den raad van justitie werd conform den eisch van het openbaar ministerie voortgang aan de zaak verleend Het requisitoir van het O M was heel kort Het achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen en daar te stellen overtreding van het opium reglement met het oog op de positie van beklaagde als Europeaan zag hy zich genoopt een zware straf te eischen De eisch luidde schuldigverklaring aan het onwettig bezit van opium en veroordeeling tot twee jaren gevangenistraf en f 22 700 boete met verandering dier boete by nietbetaling in drie jaren gevangenisstraf De f 22 700 geven nagenoeg de waarde der achterhaalde opium aan De Raad bepaalde de uitspraak op 8 Maart Rechtzaken By vonnis van de Haagsche Rechtbank werd gisteren de gep kapitein Vemer wegens het voortgezet misdryf van doodslag met aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf Het zeer breed gemotiveerd vonnis overwoog onder meer dat de dood van mevrouw Meyer en van mevrouw Vemer het gevolg is geweest van de plaats gehad hebbende verwonding door middel van een revolver dat bekl het opzet had om beide vrouwen van het leven te berooven doch dat hy niet met voorbedachten rade heeft gehandeld Gehoord de deskundigen en verdere getuigen nam de Rechtbank niet aan dat beklaagde krankzinnig is in den zin der wet doch vereenigde zich met het oordeel der deskundigen dat beklaagde in zyn doen en laten niet gelyk is te stellen met een gewoon mensch Verder werd aangenomen dat er stoornis is in het bewnstzynsleven van beklaagde doch de Rechtbank acht hem niet een dégénoré die thuisbehoort in een krankzinnigengesticht De beklaagde was by het hoeren van zyn vonnis voor zooverre waarneembaar minder zenuwachtig dan by de behandeling zyner zaak STADSNIEUWS GOUDA 31 Maart 1899 De uitslag van het overgangs examen aan de Ryksnormaalschool alhier is aldus Naar de 2e kl werden bevorderd M P Glavinians R Cats C M Griffioen K J Grendel P Glavimans A H Frank J G v Dam C A de Vries J A Vis T Blom N Woensdregt A R v d Putte J P Mossel en A de Beun Naar de 3e kl G 0 Spruit A C Hnber N v Veen M G Herman 6 P Lafeber C J Weurman J Breunesse M v Spongen H J Bitter L Janssen F H Beebeen 1 H Carlier J A Pronk en J M Verboom Naar de 4e kl A A H Resner C A Brinkman W D Teeling C Grendel M 8 v Wyngaarden J M F Verzyl M G Schriek P V Eyk C M de Keyzer P v Dam M den Hoed A P Staal H C Spruit en Th Vlas De metSeenJsterretje geteekende leerlingen zyn meisjes By Kon besluit is met 16 Juni benoemd tot directeur van het post en telegraafkantoor alhier J A H A Jansen thans hoofdcommies der posteryen OonERKBRK a d IJsbl Onder veleblgken van deetaeming werd Woensdag het stoffeiyk overschot van den heer E Hoogendyk van Cappellen ter aarde besteld Aan de groeve herdacht de heer J van Waning burgemeester in een gevoelvolle rede de edele hoedanigheden van den overledene Hy schetste wat de gemeente en wat de inge ter griffie van de Strafkamer van het Hof van Cassatie gedeponeerd Tot dusver is daarvan echter nog geen kennis gegeven aan de advocaten van beide partyen De Ring van Duitsche spiritusfabrikanten is thans definitief tot stand gekomen met een deetaeming van 126 millioen liter Als laatst toegetreden fabriek wordt genoemd de stokery van den aartsbisschop van Posen De rechtbank te Groningen verleende gistermorgen een bevel tot inhechtenisneming van den candidant in de medicynen S H tegen wien Maandag proces verbaal is opgemaakt ter zake van de overtreding van art 297 wetboek van strafrecht Aan genoemd bevel is gistermiddag gevolg gegeven P G C Dames en Heeren PAUAPLÏÏIES b i A Tan OS As Md Taillenr Kleiweg R 73 73 i GOUDA TeUtphaim Jlo il Beurs van Amsterdam VERSCHEIDENHEID Vrkrs Slotkr8 98 101 0 84 19 UAAHT yiDiaiAim üart Ned W S 1 dilo dito dito 3 dito dito dito 3 blaNOAl OU Qouill 1881 88 8 IriLlLlmohrijTiiig 1888 81 6 OoBTlia Obl in papier 1868 8 87 V dilo io nl erl8 8 6 PoarosAl Obl met ooupon 8 dito tiokpt 8 EolUXS Obl Bioneol 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito bii Botha 1889 4 dilo bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1863 8 dito dito dito 1884 5 SrASII Perpel lohuld 1881 4 Touiu Gepr Ooiir leen 1890 i Qec leeoing aetie D f Oeo leaning aerie C ZoiD AiB Eep obl 189J B Muioo Obl Buil Soh 1890 6 VlmBUllA Obl 4 onbop 1881 AviTEBnAii Obligalien 1896 8 SoniIDAll Stsd leeu 1894 8 NlD N Afr Handola aand AiendBb Tab ltü Certili atea Deli Maatichappü dito 4ri Hypolbeekb pandbr 4 CulLMy der Vorttenl aand Qr Hjpolheelb pandbr S ij Nedfirlandsche baek aand Ned Handelniaatiah dito N W il Pao H p b pandbr 8 Bott Hyi othoekb palidlr 8 Ulr Hrpotlieekb dito 8V OoSTENR O 8t HonK baolc aand Buil Hypotheukbank paudb 4 AmiIKA Squt bf potfa pandb 5j Maiw L G Pr Lien rerl NlD Holl IJ 9poorir Mij aand Uy tot Eipl r 81 Spw aandj Ned Ibd Spoorwegm aand Ned Zaid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 IlAUlSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Znid Ital Sp my A H obl 8 PoL N Warachan Weenen aand 4 Bon Qr Rnia 8p Mij obl 4 Ualtiioha dito aand Fattowa dito aand 6 Iwang noin r dito aHnd 5 Karik Cfa Aeow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AliaaiKA C n Pao Bp Mij obl 8 Ch O Niirth W pr C r aand 144 dit dito Win St Peter obl 7 l40 i Denver fc Bio Gr Spm eert r a 1 l j i Illinoia Central obl in gond 4 I 104 LouuT fc NasbTillI Oen V jund 6SVs Meiico N SpiT M Ie brp o 6 105 Miw Kaniai r 4pCt pref aand 14 i N York Ontalio h Weet aand 19 ii dito Penn Ohio obhg 6 OngOD Oalif Iebjrp iogond 5 31 86 98 98V 98V 108 51 i 79 88 187 105 101 lOl l 101 96 746 607 108 85V 98 804 ♦ 100 100 98 Deze week zyn er naar men uit Londen aan de N R Ct seint tusschen Engeland en Frankryk belangryke proeven genomen met Marconi s draadlooze telegrafie Dinsdag gebeurde het tusschen Wimerenx naby Boulogne en den vuurtoren van South Foreland op de Engelsche kust een afstand van 82 Eng niylen Marconi bestuurde de proefneming zelf die uitstekend slaagde Tameiyk lange telegrammen gingen even snel on gemakkelyk heen en weer als de gelyktydtg verzonden onderzeeschekabeltelegram men en dnidelyker dan deze Toevallig liggen die kabels diep onder dezelfde richtingsiyn waarboven de geleidinglooze telegrammen van Marconi het Kanaalluchtruim doorvlogen maar terwyl de onderzeesche kabels dnizen den ponden sterling hebben gekost vergde de proefneming van Marcomie de toestellen bevestigd aan honderd voet hooge mastboomen inbegrepen slechts een uitgaaf van f 3600 98 BurgerlUke Stand Waddinxreen 101 90 81 118 118 ISO 815 loov 67 160 99 8SV GEBOREN Geertruida Johanna Maria ouders K Houtman en M Koolmees Johanna ouders A Veldhuizen en J van Doorn Cornells ouders A Versluis en E Dekker Frank ouders A Alblas en M van der Neut Johannis lozephus ouders J W den Boer en I A van Pruisen Jan Antonie ouders C Polderman enP C de Man Johannes ouders M van Ryswyk en A Bloflenberg Adriana Johanna ouders J H ü Smith en A de Jong Helena Maria ouders T Koolmees en C Kneppers Roelina oaders J Wykstra en M W van Tricht Theodora Maria Anthonia ouders M C Moons en J M Mol Pieternella Adriana ouders J A Noordegraat en G Gondriaan Marinas Jacobus ouders A van Dyk en M J van Haasteren Pieter ouders K Laniens en N de Groot OVERLEDEN C J van Os 17 m J W Brtiuwer 14 m A J Verwoerd 5 m W van Vliet 9 m B MuUeraan 1 m C M Moons 17 j H Donk echtg van V de Zeeuw 83 j L C SImger 5 m M C de Jong echtg van L Slinger 37 j 106 lOl 100 63 GEHUWD J van dor Spek 26 j en C Molenaar 23 j P G de Lange 23 j en J M de Heer 22 j P van den Berg 27 j en M Versluis 27 j 551 Laatste Berichten IS 14V Uit goed ingelichte bron verzekert men dat hot geschil ontstaan door den wensch van het Vatikaan om aan de conferentie te s Gravenhage deel te nemen en de weigering van de Italiaansche regeering om in deze deelneming toe te stemmen op de volgende wyze geregeld is 8 l 69 171 100 107 00 1007 100 118 118 8BV 119 48 Max Regis is uit Bona vertrokken onder sterk politiegeleide Aan de deur van zyu hotel was de militaire macht opgesteld om de menigte terug te houden die van het vertrek yon den oud burgemcester van Algiers getuige wilde zyn Zyn ry tuig werd voorafgegaan en gevolgd door gendarmes te paard ook naast elk portier reed een wacht De menigte juichte den antisemic tischen leider toe totdat de trein naar Algiers vertrok Daar de conferentie zich moet bezig houden met de ontwapening en ook met arbitrage zal de nnntins den Paus vertegenwoordigen by de bespreking over het arbitragevraagstuk dat een volstrekt zedelyke quaestie is waarover een geesteiyke macht heeft mede te spreken maar de nuntius zal niet deelnemen aan de beraadslagingen over de enkel stoffelyke quaesties der ontwapening D SAMSOM Markt OOUDA ONTVANGEN Nouveanté s in Gemeld wordt dat het rapport van raadsheer Chambaraud over het hooger beroep van den heer Rcinach in het proces hem door mevr Heury aangedaan gereed is en TAM ïm COSTUUES en Voorjaars Capes ADVERTENTIEN Iretrouwd G A UE JONG EN A STÜIJ die ook namens wederzydsche Familie hunhartelijken dank betuigen voor de vele bewyzen van belangstelling dezer dagen ondervonden GooDA 29 Maart 1899 Heden overleed zacht en kalm fize lieve Kchtgenoote Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe GATHARINA SGBOnTEN in den ouderdom van ruim 07 jaren Uit aller naam Dr A J VITHINGA s Ghavenhagb 29 Maart 1S99 Heden overleed na een kortstondig lyden onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwdon Grootvader de Heer Cornells van Eijk in den onderdom van rnim 70 jaren Uit aller naam Wed C VAN EIJK vah den toohn Gouda 31 Maart 181 9 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Terstond gevraagd een flink PEESOON zji die met de naald kunnen omgaan hebben de voorkeur bjj L U van her LAAR Bebangery enz Wydstraat Alle LEERBOKKEN ATLASSEN enz voor den nieuwen IJursus worden ten spoedigste geleverd met 10 pCt kortiug düor den Boekhandelaar ALBs IO GI KEL PAXtlJS OOSTHAVEN B 78 GOUDA ORANDS MAOASINS DU ïrintemps NOUVliAUTÉS Wil verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor bet Zomemei oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aaivragen aan MH JDLESJALDZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand ijraUH en franco toegezonden Hestellingen van al 2 5 francs vrji van alle kosten aan huis met 3 vorhiioging neüxpeüille kanloor te lioxfnii ml N i Te Huur terstond 1 later een BOVEllllIlfil Te bevragen Kantoor Van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 il i He gnachadelyktte n e Xi makkelykata poeMmlddel voor Heerea tn yooral dames en Kindenchoenwerk la de Appreluur van C M Muller l Co Berlin BeulhStr 14 Menletteloed op naam en fabrieksmerk Verkryilear by Heeria Wkikdlfri h ithMRWWk falaettriaR a anreaeas tei Biaaftat Oesat blri W aareMiHH AraltiB