Goudsche Courant, maandag 3 april 1899

4 06 4 40 6 85 6 17 7 86 8 8 87 10 10 D O trainen US 4 60 8 87 f 8 47 f la an 8e kl Bk 4 87 6 84 0 64 f reiziger moet zioh 6 04 6 41 t 9 10 81 V boTandiea Toonian na 4 84 6 10 5 65 6 47 7 46 B IO 10 07 10 80 een beirija i t 0 60 bloote voeten op den nitstekenden bovenrand van een venster der eerste verdieping maar had met den mg naar het publiek het hoofd nog binnenshuis Daarbinnen hield men hem stevig vast en spande men alle krachten iii om het lichaam over het raamkozijn naar zich toe te trekken Dit gelukte maar zeer langzaam De ongelukkige hield tegen zooveel htl kon Op het laatst haakte hy zijne teenen nog krampachtig om het raamkozijn Inmiddels was echter personeel van het hotel ter hulpe toegeschoten zoodat men den waanzinnige meester werd VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD 3VE A C3 A ZIJ1T VA nsr Cd Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JOi G Aanbevelend Te Assen werd gisterochtend bemerkt dat in de villa van den heer G van Baaien uit n vertrek waarvan de ramen openstonden een gouden horloge met ketting was ontvreemd Eenigeu tj d later werd dit horloge te koop aangeboden aan den horlogemaker Stuart die het meermalen had gerepareerd en zoodoende herkende Hjj maakte gerucht van de zaak zoodat de politie er in slaagde den bewusten persoon te arresteeren toen hj het horloge in de bank van leening te gelde wilde maken Hjj is een der den vorigen dag uit Veenhuizen ontslagen verpleegden Van zijn uitgaanskas ad t 61 92 was geen cent meer over voor het Dessert LA FURESA 5 Cents na het Dessert CAEDIITAAL 12 Gonts SIGAAR ROOKT Openbare Vrijwillige Verkooping TE De te Vlissingen gestolen eflecten zeven cortillcaten 2t p Jt Nederlandsche werkelijke schuld ieder groot f 1000 zjjn terecht Hedenmorgen haalde de politie bg het dreggen ia een sloot op dezelfde plaats waar Woensdagmorgen andere gestolen papieren waren gevonden het vermiste trommeltje met de effecten op Thans wordt nog slechts vermist hetbankpapier en de specie tot een bedrag vanongeveer f 600 M E Op de Mississippi is Woensdag een stoomboot tengevolge van een ontploffing gezonken Volgens een bericht van Kenter nit Memphis üijn er 50 menschen h $ omgekomen volgens een ander bericht is het aantal slachtoffers veel geringer £ S3CXd lv£S HET VOORJAAR Vooral bg het aanbreken van de lente komt het bloed in het menschelijk lichaam in werking en oefent zjjn invloed uit op het lichaamsgestel Het is juist op dit oogenbjik dat men het bloed te hulp moei komen om zich te versterken bö personen waar de dagelgksche voeding t zg door eone slechte spiJBvertering t zij door eene andere oorzaak die gewenschte kracht niet geeft Ziehier wat de heer T D Smallcgoor Hoogstraat te Zutphen ons daaromtrent schrift Bil deze kan ik U berichten dat de PinkPillen die ik U besteld heb bestemd warenvoor Gerritjo Lankhorst dienstbode te Wariisreld bij Zutphen die sedert langen tjjd sukkelende was aan bleekzncht en pijn in dezijde zoodat ziJ vaak naar huis moest enhaar dienst niet kon waarnemen Veel hadïD er aan gedaan maar niets hielp thansechter na t gebruik Uwer wonderpillen isïij genezen en heeft eene kleur als oenc roosen het eten heeft haar zelden zoo goed gesmaakt U kunt van dit attest naar goedvinden gebruik maken Al deze getuigschriften worden vrijwillig Ülrecte SpoorwegverbiDdliigen met GOUDA Wlnterdleost 1898 99 AaoKevaogeD 1 October TUd vaD Greenwich OOUDA ROTTIlDAÜTiK nmu 11 81 18 18 18 68 8 11 8 48 8 67 4 58 11 88 l 6 8 11 86 1 7 f 6 l 11 48 I4 6 1 11 61 18 88 1 8 S SO 4 4 15 6 88 4 8 5 88 6 51 0 18 7 81 8 10 8 88 = 48 K 48 8 58 8 08 U 8 85 0 ldi 8 7 88 MMrdnokt dow 7 88 Kinwwkatk 7 8 0 mU l tatterdu 80 7 85 5 10 6 40 4 10 8 80 7 60 40 D d or 11 85 11 60 11 87 8 16 7 86 7 l 6 68 8 08 8 11 8 18 6 88 4 48 4 58 5 04 6 11 8 17 Ki twrd B Oapella Kienwerkerk Uoordraoht nd 8 47 10 11 1 40 1164 lf 08 18 47 6 8S 7 48 8 11 OOUDA DEN BAAO 11 18 18 16 18 68 1 14 8 4611 80 1 8 11 41 1 18 f 11 66 1 88 II 11 4 1 38 1 41 4 16 6 11 6 64 6 16 7 84 17 8 8 9 67 10 14 11 16 8 80 8 48 8 61 S 08 8 08 7 80 7 41 7 68 1 07 8 11 Soada SeTaakitiian VoarkaiMUa ZaatannaatZagwMud Voorburg Hanfc 5 66 8 81 8 48 8 04 8 46 9 88 10 86 10 44 11 46 i U 6 80 8 18 7 80 7 56 9 88 18 06 19 6 18 I S4 4 11 6 80 8 t l 4 8 89 9 69 8 18 8 6 60 7 48 8 8 10 10 10 aUaga 6 4 7 80 7 40 7 46 Voorburg 6 68 7 68 Zoatermaar Zemnard 6 6 a Zaranknlaan MoarkayaUe 8 17 8 81 1 Onida 8 88 7 41 8 08 8 64 eODDA A MSTERDIM louda 8 8 8 14 9 48 10 67 18 10 4 11 6 10 7 11 8JI8 lO lf M Aaut W 8 01 1 0610 II 11 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 11 17 JiaLO 8 80 9 18 10 60 108 1 18 616 8 6810 18 UAl b l l A OTRKOHI flM ma 8 84 7 81 8 14 9 07 10 19 10 57 1 8 00 18 10 H U 8 80 n 8 08 11 81 11 87 8 46 7 04 8 88 8 66 9 81 10 51 11 46 1 8 l 8t 8 17 4 81 8 88 8 66 7 8 T 88 6 10 6 86 6 48 1 08 Ueada Oiilaw VoKi Utraahl 8 84 8 50 6 04 OuBOlil 6 86 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 38 18 01 1 87 8 08 8 86 1 66 4 41 6 18 I SS 8 56 7 68 68 9 07 10 01 Woanlea 6 49 1 68 1 06 9 11 10 88 n 66 11 14 47 4 16 8 66 7 18 9 11 9 11 Oadaw 8 14 10 48 Qonda 8 87 9 I8 m 1 18 11 19 11 11 11 11 J II9 8 40 4 87 1 80 8 1 7 C6 8 10 9 06 11 161 111 46 4 46 8 10 7 41 8 4 7 80 8 81 LSI 11 80 8 08 4 00 6 10 8 88 8 00 10 8 1 09 9 19 18 09 11 61 8 58 4 47 6 41 7 49 8 49 11 O uit dankbaarheid en tot heil der lijdende menschheid door de genezenen verstrekt Nogmaals overtuigt U persoonlijk Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bij J H I Snabilié Steiger 27 Botterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geneeswgze is de hernieuwing vaiK het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheomatiek heupjicht zennwpgn verlamming mggémergsziekte St Vitus dans hoofdpijn zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden m IKK 11 OUR Ml ERSONNESÊ Ales B i 1 h i ¥ Gelijk alle goede produkten wtyrden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een teder geve dut wel acht dat er in t franteh op het omhuUel itaat Pitulee Pink pour Pereonnei Pdlei du O WttUame c H OmhuUel en het etiket zijn pon rooakleurig papier met blauwe lettere Men hoede zich voor namaakeeli wAke dikwijl gevaarlijk zijn voor de gezondheid Wy kunnen de werkdadigheid der Pinkpillen niet waarborgen indien zij niet de echte zijn d w z gelijk aan nevenetaand model INQKZONÜEN IJV MEMORIAM Gisterenavond om 6 uur is na eene korte ongesteldheid overleden de heer J 3 Bertelman leeraar in het teekenen te dezer stede Een woord van dankbare hulde aan de nagedachtenis van den bg ouders en leerlingen zoo geachten en beminden onderwijzer en kindervriend is hier zeker gepast Een lange reeks van jaren wijdde hy zyne beste krachten aan de Gondsche jeugd Wat was mijnheer Bertelman by allep geliefd I Geen wonder wie zal ze teUen de jongelui die hy heeft gevormd en wien hg li de voor de kunst die hy zoo zeer vereeijde heeft ingeboezemd Hoevelen hee liij voortgeholpen gesteund en voorgelicht met zgne uitgebreide kennis op velerlei gebied Wie hem leerde kennen hud eerbied voor den man die zoo algemeen ontwikkeld was Het zou niet in den geest van don ontslapene zgn die de eenvond zelf was hier zijne vele go de eigenschappen als mensch en als burger op te sommen Zijne liefde voor Gouda was bekend getuige de zorgen gewyd aan het museum By velen zal de goedhartige brave vriend van ouden en jongen van allerlei rang en stand in dankbare herinnering biyven voortleven Keohtschapene en humane burgers als de algemeen geëerde mynheer Bertelman zgn te zeldzaam om vergeten te worden I Moge dit een troost zgn voor zgnekinderen wian het zeker aan hartelijkebewyzen van deelneming niet zal qnthreken X 8 64 10 11 11 18 10 18 10 80 11 88 10 18 10 89 10 88 10 48 M 11 17 8 SS D dut 9 08 9 4S 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 11 67 10 11 AANBESTEDING Voor de gister gehouden aanbesteding van een rykstuinbonwwinterschool met directeurs woning ta Boskoop waren ingekomen voor het geheele werk 19 biljetten Het werk is gegnnd aan den heer H J Nederhorst Sr te Gouda voor f 13 043 ADVERTENTIEN V Heden werd ons voorspoedig eene Dochter geboren L C D LANG J 1 DE LANG Campaose GomjA 31 Mrt 99 Heden overleed na een kortstondig lyden onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwden Grootvader de Heer Cornelis van Eijk in den ouderdom van ruim 70 jaren Uit aller naam Wed t VAH EIJK VA DEN TOORN GoiDA 31 Maart 1899 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Onze geliefde Vader overleed heden na een korte ongesteldheid M L BERTELMAN H D BERTELMAN 31 Maart 1 Verzoeke van rouwbeklag vtredioond te 1 1 blijven 1 1 0 REKENING en VERANTWOORDING over 1898 99 van de OOMMLSSIE tot bereiding en uUleellny van SOEP ligt van af 4 APRIL gedurende 8 dagen TER mm voor belanghebbenden ten Kantore van denPenningmeester den Heer H GROENENDAAL Eestauratiewerken St JAIKSKERK Mocht onverhoopt een belangstellende bg het verzenden of ophalen der circulaire zgn overgeslagen dan wordt beleefd verzocht deze aan te vragen of in te zenden hg een der ondergeteekenden De Commissie voornoemd R L MARTENS Voorzitter H J NEDERHORST Penningm J M NOOTHOVEN VAN GOOR Secretaris Pransch en Duitsch Eene j DAME die met veel succeb onderwgst Meth Berlitz heeft nog eenige uren disponibel Beste referentién 8 60 8 4S 1 44 1 64 8 01 8 08 9 14 s n 4 05 4 86 6 7 lil 6 88 5 87 tS II 1 86 1 41 1 66 l 0 1 17 4 08 4 87 11 60 6 66 7 10 7 18 7 8 6 80 1 87 8 46 10 17 10 84 10 41 U 18 6 84 4 1 48 19 11 18 10 84 10 64 I im9t 0 8 lA at W 10 14 11 10 OowU D 7 M 9 88 9 49 Franco Brieven Lett B T Centraal Advertentie Bureel Gebr Belipabte Wagenstraat 100 s Gravenhage 250 GuldeE helooning of Uonderil vijr üo twintig Galdeo voor ieder Igk beloof ik aan dengene die mg per telegram het vinden der lyken mededeelt van mg ne beide den 2 Maart in den Rgn alhier verdronken zoons EBEBHARD oud 25 jaar met vollen baarden MAX oud 23 jaar met kleinen knevel DussELDüRF Golzheim 59 22 Maart 1899 EDOABD MÜLLENSIEFEN Gez MICHAEL berichten de ONTVANGST der NIEUWE Yoorjaars en Zomerstoffen GOUDA Kleiweg E 66 MELZ OIDERZOEK Melk van den Heer L DE HEIJ Datum Tan ontraugat 26 Maart Aan den heer h DË HËIJ 1 Soort Ge 1 0326 2 Reactie Amphoteer Vet 3 45 Droogresida 11 87 Abnormale bestanddeelen afwezig ONTERTALSGEIE WL Gouda 27 M art 1899 E GBENDBL iËslËmün Alle LEERBOEKEN ATLASSEN enz voor den nieuwen Cursus worden ten spoedigste geleverd met 10 pCt korting door den Boekhandelaar ALBs JO GE EKL 8 81 O door 8 60 10 04 18 88 1M8 10 11 10 18 10 88 10 84 10 84 11 88 7 66 8 08 8 08 8 18 8 86 7 61 8 M 8 64 10 10 1 84 D 10 11 8 16 10 11 8 19 door 10 88 1 8 84 8 68 9 88 10 88 11 6 11 1 11 44 OOSTHAVEN B 78 GOUDA De ttotaris Mr I MOLENAAR ter standplaats Waddikxveen zal ten verzoeke zyns principaals btf eetllug en ajtlag op Donderdaggen 6eD 13 April 1899 s morgens ten f f ore in het Verkooplokaal van het Café Het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda pmUtek verkoopen De Kapitale onlangs gedeeltelUk Ternieuwde wel onderhouden lifSflBl genaamd ÜE OUDE HOF met de daarbg behoorcnde allen aaueengelegen teel bewerkte en beête Wei enïïooilanden gelegen MfileniZuUlplaêpoMer vau AcMelatld aan en ten Noorden van den Zuidel keu dwarsweg tusschen dien weg en de Znideiyke dwarstocht bmnen de Gemeente aééltupveeitf ter grootte van 97 HeclaroD 78 Area 43 Ceuüaren verhuurd tegen f tSOO p j aan den Heer J Vbekaik Lzn de Landergen tot 16 NOV 99 de Woning c a tot 30 APRIL 1900 NOTITIEN dezer verkooping omvattende de 9 veilingsperceelen opgaven van Lasten verdeeling der huurpenningen en de voorn VeilingsVoorwaarden enz zyn van den 15en MAART e k af gratis te verkrggen ten kantore van genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxvees ËiiaMWilE Hen wordt veriocbt op t HEKK t letten mr ER Masizu tam H RAVENSWAAY ZONE OOBIMCHEM Den THEEËN wordM a elaraid in Ter gelde pakjes van 9 twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prg Toorcien van nevenetaand Merk volgens da Wat gedepone td Zioh tot de nitvoaring van geëerde orden aanbevelende J BREEBAART LZ alle soorten aCH OENWERK voor het eisoen 1899 deea beter adres als het Noordbraliaiièdi SdmtD en LaarzenDagaiijn KLEIWEG E 30 tegenover de Jüeiwegnteeg Alle reparatiën en aangemeten werk ikaobevelend C SMITS leder doe zljii voordeel en koope zijiie fiilsaren Tabak Thee Kofrie eu Chocolade in het Sigarenmagazijn De Magneet LA tiE gkoi ivëlVD ial I 2a GRATIS VERLOTING van een aantal PRACHTIGE PRIJZEN Voor iedere iocts krggt men één LOT Cadeau loUandsclie laatscliappij van Landbouw Jfdeeling 60ÜDA en Omtlreken ü Heeren LEDEN der Afdeeling welke gelegenheid hebben en jtoe genegen zyn BEN nEHSTIEII gedurende dit zoen te stationeeren gelieven daarvoor opgaat te doen met vermelding van conditiën voor 9 APRIL a s aan den Heer k van VEEN Secretaris der Afdeeling Mlie door mg gebottelde Bieren worden bewerkt door de ISOBAEOMETEISCHE TAPmiCHTING welke het Bier veel üjncr aflevert dan eenig ander Taptoestel en daarom ver te prefereeren js Aanbevelend Jl H ROODE Zeiigstraat 85 lAmouadefabriek Oe Catcade Zuivere Medicinale Levertraan 0 30 per Vleaeh Verkrggbaar by D MlEBIfi rosi§l Kleiweg E ItO NIEUW HIEUW mEUW GESCHIKT VOOR ITaclitlichten Koffie en Theelichten Welke 4 uur branden k 2 en 6 uur brandende 3 cent per ituk Ëtnig Agent Toor Qouda en Omatreken IZ 4K CATS Papiermolen GOCDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Mea behoeft bierToor geen Olie geen Olaa elU AUeen een laoifer aansteken is noodlg Qeheel onder geyaar voor brand als ook zonder reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EDFIAITSN ABGÜII1A7EH EU LIJSTEN ook volgens op te g even Profiel Spoedige aflevering Nette altvoering Coneurreerende prijzen co M M LOUIS BISSCHOP Openbare Verkoopingen te DRIEIIRÜÜGE gemeente LASQBRUI6BWMIDM ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris Ö C FORTUIJN DRpOGLEEVER 1 Op DINSDAG 11 APRIL 1899 des morgens te elt uren in het Koffiehuis van den heer L de Bruis te DallBEUoaE van Een goed omjeriiouèn ea gied beklant WINRELHUIS met Vergunning WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND staande en liggende te liJtlEBBtJOOB gemeente LanueruigeweM geteekend Nr 65 kadastraal bekend in Sectie A Nr 1728 groot 5 Aren 50 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het perceel is 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen En 2 Op DINSDAG 18 APRIL 1899 des morgens te M uren aan voorgemeld Hnis van Den WINHELIM VEMTAHI8 als Nieuw GLAS en AARDEWERK Nieuwe BUSSEN en TROMMELS Nieuw VAATWERK eene party KRUIDENIER8WAREN WIJN en LIKEUREN enz voorts een HIT met KAU en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Daags te voren van 10 tot 3 nren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris B ORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda iÜTi NEDERLAIIIDSCHE RIJWIELFABRIfiK Directeur H BURGERS DEVENTER Prijzen 7an af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daaralle Stampings en onderdeden aan de fabriekop Authomatische en MasBumachines vervaardigd worden zgn wg in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar vollegarantie te leveren tegen zeer lage prgzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zouder rem en spatschermen f 87 60 Model A zeer solied en net afgewerkt met rem en spatschermen 1 90 Model é zeer solied en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden f125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans t 160 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bonw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en ijjn zeer Bjn afgewerkt GEWONE TOER ACATÊNES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATÊNES met gezondheidszadels fljn afgewerkt f 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prjjzen f 5 hooger PrljB Coaranten worden op aanvraag gratis en franco toegezonden Vertegawwriliger J C DEBUITEB fiouda