Goudsche Courant, maandag 3 april 1899

No 7854 J Maandag 3 en Dinsdag 4 April 1890 88ste Jaargang j Neemt s i p eens proef mimm met de zoo gunstige merken nit het Sigaren Iagazijn van w 1 ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefoM N S9 De üitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN HOFLEVERANCIER 41 4 PIIAE senrise 9 Cents fillsaar JACK enrlge 9 Cent ISIsaar $ t 4 t ft WER ¥ WELL gearlge 8 Ceiit § fiMgaar i ijr ft Ijl t MM afARY seurlge 3 Cents JiUgaar SILHOUET geurige 3 Cents Sigaar I Minzaam aanbevelend C F BUSGH GOUDA Markt A 64 ONTVAHTGEN de Nieuwste Modellen Zomermanlels BÜITBIGSWOON GROOTB REÜZB Yan af de goedkoopste tot de fijnste genres Iste H COMlllJ lE Fotografie TVDIO Fluweelen Singol 583 ÖOUDA Heeft zich geheel nieuw geinstalleerd tot het maken van Communie Portretten AanbeveleM f s M P V D WAALS Kort ovenicht onaer PrUsoouraDt 16 50 per 12 flew 2 1 10 2 12 12 flesch U SHERRIES P lu en Uold Dry v n af 1 15 18 1 60 1 7 5 2 26 ROODK en WWTE PORTWIJNEN e MADERA S droog en zoet VKRMOUTH lo Torin flODEUACHAMPAGNE t 8 26 3 7 eB COGNAC kjjnh i iJ aS 2 75 4 Per KI Pe Ank 46 Fl f 0 65 Nto i 27 75 Par KI Pe O SCOTCH WHISKY 31 36 42 53 34 42 37 50 47 0 75 0 86 1 25 0 80 I 1 0 90 1 10 = S LISTBAC O 3 CHATEAU VALEOSE 5 St ESTEPHE e St EMILION 189 g PAUILLAC 1B9S i2 a GRAVES Witte Bordestti O i 8AUTERNE O 6 ZELTINGER MoeïeV BOURGOGNE 1 10 r V elke hoeveelheid v rKr jgua i De flrma T CREBAfil Gouda De fleaachen ign in de pqjüen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen B $ elke hoeveelheid vcvkr gbaar b4 Opening Kaasmarkt Leeuwarden Als Commissie aangewezen door den BOND VAN COOPE RATIEV EZUIVELFABRIEKEN in FRIESLAND vestigen ondergeteekenden de aandacht van belanghebbenden op t bericht dat de gemeente Lekuwahden haar Waag van af WOENSDAG 12 APRIL openstelt voor t aanvoeren en verkoopen vai KAA8 Door de van vele zijden toegezegde medewerking ii een flinke aanvoer verzekerd Belanghebbendpn worden daarom uitgenoodigd te beginnen met WOErNSDAG ia APRIL deze markt te bezoeken De verkoop begint des namiddags klokslag hali drie De Commiusie voornoemd K ERIKS Voorzitter N R KÜPERDS J G HILMA F E POSTHUMA 8ecret ri p Het moderne Borduren op de Sinter a a i in a c h i n Op Maandag tO April beginnen wiij te Gouda met een op 12 dagen berekenden theoretischen en practischen BORDUUR CURSUS ineene gereserveerde kamer van het mode magaz n l Espérance Oosthaven B 19 De les nren zijn voormiddags van 9 12 nur en des namiddags van 2 5 aur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nieuwe kinst grondig verstaat is geheel kosteloos en zonder verplichting om b j ons te koopen Z j die aan dezen cursus wenschen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd hiervan kennis te geven aan bovengenoemd adres olwel aan ons kantoor te Uotterdam Hoogatraat 346 S1NGER MAATS H APPIJ Steeds voorradig eete ralme keaie dtr Solitdste soortia Naaimachines welke tot billijke prljitn wordn giintti ÊHT Diarnkiaiend op afbetoling p r muad i p r wMk W A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 40 öqud Druk v b A BRINKMAN Z TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 1 April 1899 Gisteren overleed alhier de heer J JBertelman sedert vele jaren teekenleeraar aan de stedelijke lagere en middelbare bcholen Vroeger aan de Stads teekenschool op ArtiLegi geplaatst ging hfl by de invoering der wet op het M O over aan de BnrgeravondBchool en de rjjkB hoogere burgerschool terw jl hij nog aan enkele lagere scholen bleef les geven Een langen staat van dienst had hij dus en met veel ijver en toewijding kweet hy zich steeds van zijn taak Hü was een man met veel gevoel en smaak voorde kunst in het algemeen die bijzonder werk maakte van oudheden en kunsthistorie op i elk gebied hj zem belezen was Ook als mede oprichter en lid der comjnissie voor het Museum van Oudheden ieelt hy zich voor de gemeente zeer veraienstelijk gemaakt Menig opstel van zyn hand verscheen in vroeger tyd in dit blad om zijn stadgenooten op kunstgebied Toor te lichten Al ïSn leerlingen en ieder die met hem in aanraking kwam zullen van z n vriendeiykheid hulpvaardigheid en bescheidenheid de aangenaamste herinneringen behouden In de laatste jaren genoot h j door lichaamsgebreken gedwongen grootendeels een welverdiende rust maar tot op het laatst bleef h $ belangstellen m zyn kunst zoodat zyn nog onverwacht overlijden weder een bekend figuur uit onze samenleving doet verdwenen zyn nagedachtenis zal zeker in eereblflven Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Maart het volgende resultaat 4Maart9 9 Mg permang kalicus perlOOOc c 18 14 4 8B 5 9 Volgens achterstaande advertentie zal W Tgen van hdl een tot half twee gelegenheid bestaan om ter nagedachtenis aan den heer J J Bertelman by te dragen voor een huldebiyk van oud leerlingen Ongetwyfeld lullen velen opkomen om dat huldeblijk zoo grootBch mogelijk te doen zgn Maandag 17 April a s van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uren zal in de St Janskerk de verkiezing plaats hebben voor de periodiek openvallende plaatsen en vacatnren tusechentyds ontstaan in het Kerk li k Bestuur Aan de heart van aftreding zijn als Kerkv 0 den de hh J M Noothoven van Goor en Ja J Nederhorst Als notabelen treden af de hh H Straver Dr A van IJsendyk W K van Zutphen en J de Ven Als oommissarissen vas oppertoezicht treden af de hh Mr D 1 van Heusde H J W Huber en B Bészelzen De aftredenden zjn terstond weder hi kiesbaar In de vacatures tusschentyds ontstaan dooi Overlijden A Dortland kerkvoogd H Overejlader notabel J F M Temninck comiiiMaris van oppertoezicht Vertrek H W M Steevens commissaris van o ertoezicht Benoemd tot Onderling C ö A Koog commissaris van oppertoezicht Voor de leden der MJ t bv v Ngverheld alsmede voor belangstellende stadgenooten zal Worasdag 5 April in de zaal Nut en Venuaak een voor Gouda zeer belangryke collectie gdiraud glas als proeven van glasschilderwerk nit het atelier van den Heer J L Schouten te Dellt ter bezichtiging gesteld worden terwyi in een toelichtende voordiacbt door dien heer de eigenaardige bewerUngeB die voor de vervaardiging van besproken zullen noodig kerkramen worden Ongetwyfeld zullen velen van de gelegenheid gebruik maken om dien interessanten avond by te wonen zj zullen nog meer loeren waardeeren de groote kunstwaarde die de oude beroemde glazen van gebroeders Crabeth hebben Voor introductie zie achterstaande advertentie Heden morgen werd in alle eenvoud op de R K begraafplaats ter aarde besteld bet lyk van den heer G A Bonter in leven Commissaris der Sociëteit Ons Genoegen Bestuurder van de afd Gouda der Hollandschc Maathchappy van Landbouw en van de Vereeniging tot wering van de Bedelary Deputaties van de genoemde Vereenigingen brachten een laatste hulde aan hun overleden Bestuurslid Wy herinneren aan de uitvoering op Maandag avond van het Goudsche Strijkorkest in de Sociëteit Ons Genoegen waar de heer C Keereweer solo violoncellist van het Utrechtsch Stod Orkest en de heer Joh G Arentz als solisten zullen optreden Door den Gondschen Bestnurdersbond Zfln als Candidaten voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrflven verkiezing 7 April tot candidaten voor de werklieden geproclameerd de hh J Mokkenstorm M Sanders W Roepers M Mallen en J Boot Voor de Confectie Bedrijven verkiezing 10 April zfln als candidaten geproclameerd de hh C van Ardenne M C Jongeneel D v d Vooren T Lens en P v d Kasteelen Zooals men weet moeten door de patroons ook voor elke kamer 5 patroons worden gekozen tot op heden zijn nog geen candidaten geproclameerd Waddihxvken Donderdag 30 Maart hebben alhier de eerste opmetingen plaats gehad van den tramweg Boskoop Waddinxveea Gouda Voor de Aideeling Waddinxveen van het ïïederi Werkliedenverbond Patrimonium zal op Maandag 3 April des avonds te 7 nur in de openbare school B als spreker optreden de heer D Nauta van Amsterdam Als onderwerp van bespreking heeft de heer Nauta De zaak der Gebr Hoogerhuis en de plicht der Justitie NiEUWBRK RK A D IJsEL Woensdagmorgen te elf uur werd onze nieuwe burgemeester de heer Mr M D Molenaar in eene openbare raadsvergadering plechtig geinstalleerd De meeste bewoners van het dorp hadden door het uitsteken van de Nederlandsche driekleur biyken gegeven vau hun belangstelling Na afloop van de plechtigheid en na ten huize van den burgemeester iets gebruikt te hebben werden de drie scholen welker leerlingen op onbekrompen wQze door den burgemeester een feest was bereid bezocht Voorzeker zullen de jubelende kinderen indruk op hem gemaakt hebben en het was zeker welgemeend toen hem by zgn intrede in de scholen een eenvoudig maar hartelgk lied werd toegezongen Keimpbs a d Lek Woensdagavond vergaderde de liberale kiesvereeniging Burgerplicht voor Krimpen a d Lek en Omstreken Uit de rekening bleek dat er een te kort was van f 65 93 Besloten werd dit tekmt door vry e inteekening der leden te doen dekken Daarna werd na eene korte toelichting van het bestuur diens voorstel om de kiesvereeniging te ontbinden met algemeene stemmen aangenomen Onmiddeliyk daarna namen de aanwezigen het initiatief om te trachten eene nieuwe kiesvereeniging op te richten die dan plaatselijk zou zyn en dus ook by gemeenteraadsverkiezingen werkzaam zon kunnen zyn Eene voorloopigvcommissie van 3 leden werd gekozen om een reglement te ontwerpen en daarna in eene Telefoon IVo h ADVERTENTIEN worden gcjlaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer lit Centen Groote letters worden berekend 9 naar plaatsruimte j iKimwnding van Advertentiën tot 1 uur des midd 4 Vrs ZUln OM m i I AHflnaUAJt OUligalloa ibM4 8 BoTTllDAH ai d IflUi 1894 8 NlD N Afr HudaliM und Areiid b T b M Cerli o l8ii DsUU Uobiip ig dito Ara HjrpothMkb p udbr 4 Cult Mii dorVontflni umd Gr Hypotliiwkb pondbr 8 t XaderlandBohs jink uod Kod HuidBlmK Uoh dito N W k Fl Hvp b paadbr 8 KoluHyi otliefliib puudbr 8 Vil Ulr Hypothaekb dito 8V OoniKK Oait Hoog bank aand BuBL Hypothaekbank psudb 4 Amiuiia Bqut bypotb pauiib 81 90 Maiw L a Pr Um rett 1 88 N D Holl IJ 8poorw Mg aiind 1181 Mij tot Kip 81 Sp aand 118 Ned Ind Bpoorwigm aand 820Ned Zuid Afr Spin aand 8 818 dito dito ilito 1891 duo 8 lOO iTAUlSpooral 1887 89 A Eabl 8 87 ViZuid Iul SparnijJ A H obl 8 69 PoL Waruhau Weeiieoaand i 160 KDai Gr Ruu Spw MiJ obl 4 9 Baltiaobg dito aau l Faatowa dito aand 8 j Iwang Dombr dito aand 8 108 Ktrnk Ob Aioir Sp kap opl 4 lOJ dito dito oblig 4 100 Amieha üont Pao Sp Mij olil 8 8S Obio fc Nortb W pr ü t aand 144 dito dito Win 8t Heter obl 7 140Vi Denier k Eb Gr 9pm eert T a 81 Illinoia Cemral obl in goud 4 j 104 Loulir kNa hiIlllOerl r aand 8V Hexiro X Bpw M Ie hyp o 8 10 S MUi Kama r 4pOt pre aand 14 N ïorkOnla ot Weet aand i l i dito Ponn Obio oblig 8 I Ongm Calif Ie byp ia goud 8 St Paul Minn k Hanlt obl 7 Un Pae Hoof lijn obig t48Vu dito dito Line Col Ie byp O t Oahada Oan 8oulb 0hert f iod 89 V C Eall kNa loh d n O Amaterd Omnibui My aand I71 Botterd TramireijHaau aaDd lOO NiD SUd AmUerdam aand 8 107 atad Botteidam aand 8 00 BlLOU Stad Antitarpeu 1887 8 100 Stad Brunei 1886 i 100 i Hosa TbeiHBeaullrG aelMb 4 11 Oornm StutalMnig 1860 8 118 K K Oait B Cr l880 8 Spakji Stad Madrid 8 1888 88 N D Vit B r Arh Spoil eert UI 101 101 951 f 74B 807 108 5 8 S04 164V 100 100 8V vergadering van Itfezere tiieuwe vereeniging te cohstitneerert Dp benoemde leden der commissie zyn de heeron P v d Hoog M Boogaerdt en K v d Berg leden van hot bestuur der opgeheven vereeniging 88 5BV 4 Vl J2 i Bero Ambacht De muziekvereeniging Excelsior alhier gaf Donderdagavond ten huize van den heer Bezemer eene uitvoering voor hare kunstlievende loden en geintroduceerden Een 10 tal muzieknummers werden ten gehoore gebracht welke op enkeh kleine uitzonderingen na keurig werden uitgevoerd en getuigden van degeiyke studie en goede leiding een woord van lof aan den directeur den heer Van Zntphon mag dan ook niet achterwege biyven Het kluchtspel Stotteraars in soorten voor afwisseling opgevoerd liep uitstekend van stapel en bracht door zyn koddigen inhoud mi en dan de lachspieren nog al eens in beweging Een geanimeerd bal sloot dezen gezoUigen avond die door een talryk publiek werd bygewoond Als eene byzonderheid wordt medegedeeld dat een bedelaar die in kenneiykeo staat te Hoofddorp door de gemeonte politie ter ontnuchtering m verzekerde bewaring werd gesteld by onderzoek bleek te bezitten oen spaarbankboekje te zynen name groot f 760 Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Maart Antonia G ertrnlda Jüsepha Maria ouders J B van Catz en E M A Thier 31 Jeannette ouders L de Lang en J J Campagne 1 April Antonie Gerrit oudera J Oskam en A Kraayenbrink OVERLEDEN 29 Maart C de Bruyn wed P van Gent 1 j 30 C Vlak 73 j J B van der Vooi eif 16 j G Zandyk 9 w N van der Klojn 9 j 10 ra G C Verlaan 8 m J P A Smient 3 m G Oosterhont 85 j 31 W Tuilo 1 j C van Eyk 70 j J J Bertelman 78 j J van Eyk 65 j G Lafeber wed G J van Willigen 55 j H Sluiter 44 j 1 April N Hoogteyling 2 j 9 ni J Bezem 62 j D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveauté s in TimMAllGOSTÜES n Voorjaar Capes ADVERTENTIEN ONDERTROUWD J van der Kreke en P 1 Jongerheld G C de Botte en S G de Jong G Valk te Heerjansdam en J Schouten C M M Viorling te s Gravenhage en M T E Jnrgens Wt Het Bureau van den Burgerlyken Stand zal a s Maandag 2e Paaschdag van des voormiddags 11 tot des nanriddags 1 uur geopend zyn tot bet doen van aangiften van geboorte en overiyden Dames en Heeren PARAPLUIES bij A Md Taillenr Klwwog E 73 73a GOUDA teiepbttm ito ii Uours van Anislerdam liL auiuijli J J BERTELMAN Slotkrs rrkfs Vi 101 0 t ♦ I MAA T SiomuASD Csrt Ned W 8 I dito dHo 4ita S dito dito dito 3 HoKOAl übl Ooudl 1181 88 1 lTALia InBohr jTiDg 1888 81 8 Oom Obl in p pisr 1888 dito io silfer 18 18 t PoBTOOAl Obl met coupon 8 dito lirkel SoiuxD Obl Binoeol 1894 4 dito O8COQI 1880 d la btj Bothl 1888 4 dtto hij Hop 188 0 4 dito ia goud Iwn 1881 dito dito dito I8S4 S apAXn Farpet tAM 1881 4 Tdmiu Gspr Conr iMn 1880 4 GM IeenlBgMttoD OflO iMnJDK MT fl C ÜDiD Am Bfp bl H Ibuoo Obl Buit geh 1880 8 Belangstellenden worden uitgenoodigd ZONDAG tusscben tt en I nur op de Bovenzaal van het Café HARMONIE De Ond Lejjrlingen J P LUGTHART G M PEETERS H C VA STAVEREN H H VA DER WOLF 8y Tl los 101 Creolin Ballen WOLFF eu Co 1 lOl j WESTHAVEN 198