Goudsche Courant, maandag 3 april 1899

ste Jaargang Woensdag 5 April 1899 No 7855 mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer III Centen Groote letteis wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rdefoon Ik SS De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Verkrugbaar l ji M PEETERS Jz NB AU be v van aoktheid ia p cachet el kurk ateedi nmÜHIEDAM I Ken vin den naam dar IBaa P HOPPE Te Huur terhtond o later een BOVEilHlIllS Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 I iiii Gecombineerde NATUUR GENEESINRICBTING door planten krulden oion mter licht lucht enz Ki70Ddere behandeling van zenuwzlekfen verzwakkingen aU gevolg van loabimiige leefwijze of jeugdige bmtcnsponghe len lioofil en ruglij len le k icht ma fl jden slechte bloedsmenKlar liekten Ier 8tuf ls eliut borstlUdeu rheumatlsmu ïsschuis vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandehng in speciale geval len ProapectiH op aanvrage fratU en franco Sa atotium Arentsburgh VOOBBUKGbij Den Haag aan de Geestbrug Druk van A BRINKMAN 4 Z Ned W t bpv ¥ an Mjverheld Departement GOUDA Woenidag 5 April avonds 8 nnr in de Zaal NUTfN VERMAAK Oosthaven voiiRimAiinT over OMRBAND OLAB met KVUST SBSCBOVWINO van proeven van Glasucbildering enz nit het atelier van den den Heer I L SCHOUTEN te Delft INTRODUCTIEKAAKTEN verkrggbaar bg Dr H IJ88EL db SCHEPPEK Voorzitter J W MOLIJN SecretariB Westhaven IbO Boscliviooltjes Meiklokjss HèsédsLi ¥ Muscus Heliotrope iDlanc i riris Ijlanc Witte Seringen per Maat Verkrijgbaar bij G USSËLSTM Amm y m Abonnement neer bUlijk Ook aan bnlB te ontbieden Beleeld aanbevelend Joh Sohermerts Markt 64 Gouda ♦ Terstond revraagd een flink PEESOOÏÏ i die met de naald knnneu omgaan hebben de voorkeur bg L M va dku LAAR Behangertj enz Wpstraat L S KEISER Korte TlendeweR Goiid Voortzetting der Algeboole U I T ¥ K n ü O O P vi g n vertrek nanr elderê Gedurende deze week Groote Opmiming van de Nieuwste Zwarte Stoöon oflen en gewerkte van al 80 cent per el 2 el breed groote keuze in alle pr ion concurrentie onmogelijk bgzonder geschikt voor Aanneem Tronw en Rouwjaponnen Schotsche Ruiten dubbel breed voor 20 cent de el Linnen voor Lakens 3 el breed van 50 voor 35 et de el Schotsche Karpetten 3 el lang 2 el breed voor 1 1 25 zoo een koopje komt nooit meer Blanw Cheviot 2 el breed van 35 cent de el Vitrage voor Gordinen 5 cent Verder worden alle goederen voor spotprijzen opgeruimd Kamgaren en Bucksking Pakken vanaf de spotprijs 1 10 50 Jongens Pakjes in alle grootten voor 11 25 Witte Rokken mol breedo geborduurde strookon t 125 Alle soorten Imermand goedoren voor de minste pr j3 Een groot koopjein Witte tiuederen ookTalellakens en Servetten van 15 cent Prachtige gekleurde Talelkleeden an f 6 50 voor 1126 van f4 voor f 2 75 Kapokbedden voor t 10 60 Veerenbcdden voor f 28 beste quoLteit WoUendekens 2 persoon van f5 voor f 3 50 Moltondekens 60 cent zoolang de voorraad strekt Groen damast 20 cent per el Cretonmenbel 10 cent par el Het HUIS IS TE HUUR spoedig te aanvaarden i S KEISEK Korte TIeiideweg Gouda kortom fcjgg AitoPiiilxiiriler Vit l oatMMmmualeinadiatacM f tgaL MM fih gMer Vgt ine ém ttmik b Mnr hiiia Mjii Pli M oaat 76 ceat n fl 25 ie ll i liVnrhjodai ia U lOMaM Ipothskaii m bi y AcWttcÉtar t Q BoMnUn j re GQVÜk by C LUGER Apotheker Markt en bg WOLfV k Co Werthafao IW B u l8t ka m p s OÜOK Gi iXKVER m dirern rerpakkingen verkryt baar bi J n P BEÜDEKËR Hooge Gouwe C ilSS TE KOOP door tterfgecal een in voUe teerking zunde Stoomwassclierij en Strpinrichting gelegen nabg tlMSTBHVAlH InlormatiBn b de makelaars I F vos GLAHN den ToxstraatSJ en C G MEERBURG Damrak 26 te Austeedam TE HUUE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adies MARKT 58 Aanbevelenswaardige MERKEN 2 Cents s PUK PUK CONTENTO TAN PLEZIER VRIJSTER STBIJK8TERTJES NEDERLAND MERCURIO OVERSTE SCHRÜDEH bij 1 F URIin N Za Tiendewe PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk ctnrreerenè prijzen llIiilsJesRookvleescli BN GBROOKTE RUNDERWORST SU J P van Leeuwen Helzersiraai Ooede en goedko pe Vleeaehhouwerlj J S 7AlIBErA700BBT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVkREN en MAKEN van Heereii en Kliiderkleedliig tegen de mcei t oncurreercnde prezen 1 Zie de Etalage DE ORGELS van story clark tyn alleen in Nederland reedi bg dmtmeméen ingevoerd en alom bekend en geheld Steedi een fraaie aorteering an Toorhenden ook Tan nnder oitnemende labrikaten ORDOTE VERSCHEIDENHEID an ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN en BENOODKjDE VOORWfiRPEN BIJ DE MUZIEK Tsbilisr nStrijkStOkkenmtolerer ii vuar HMM III of op deu laaUtell VrUdag n iedere lOMuil wiR lj l MARK tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer vaii Inboedel zoowel binnen ala bmten de stad met gealotec wagem by aRA VESTEIJN Oude Oouwe AUe wordt tegen Tranaport nchade vertekerd Deze Sigaar munt uit door j oeden smaak en geur iNTeegcn proef Sigaren Magazijn Willielmina Indien gij niet wilt lioesten gebruikt de a1lerwef bekroonde en wereldbaroemde Superior Druiven Borstlionig Extract Mém uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H 1 ¥ AW fi €HAIIi € o tien llaa Hdileveranaers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK aCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOBAIK ft Co s Mellaiithe it het beate iildel dor wefwidCo s MelllütbO Keneest Kinlchnest r o S Mellanthe ROnoeiI oow I oud aln JoDR Co s Mellaalhe mbk m Knen hmBguzm oiitbïe eu Co S Mellanthe ataat o rUluren i onrlur Sohelkundic taesiobt f Co s Melianttie helpt ooherroppolyk Co s Meliaathö ia bokromid mei Keredijdoyia a Co 8 Meliantbfl u bekroond mot Goud Co S Meliaathe ia bekroond met ilver Co B MoliaQttld ta verkrgsbaar in flacona van 40 Ct $ TO Cl e ft bj A BÜÜMAN Uoordruht J C RATEL A ND Bos rap B V WIJK OudeanIrT M KOLKMAN Waddmmxtn Il ROLLMAN Bodtgnmn PIN KSB Nvuwerkirk o d IJuiL Firma WOLFF Co Weethaven 198 Ooiuh D MIhBlSS i i E 100 Qouda f H Va MILD Veeratal B 126 ie Gouda Tikw hCHlKDAMMER GENEVEB Merkt NIGHTOAP p p si iiiua KOFEBSLAOER ZINKWERKER kk m m ii s m watëbleiding Specialiteit in ALBOID Vermkkeld Brittania Metaalwaren Prachtige collectie GüSWERKNIiTMKyLGEMOtiTËERD Lampen Ganglantaarns KOOKSmiEH VOOR GAS EH PETEOIFOM Prima qnahteit Ueemailleerde Keukeabentodigbedeg ENZ ENZ E 1 TAN mm Behanger en Stoff erder Boeickade 132 Gouda LEVERT Behangselpapiei en TAPIJTEJS Gordijnstoffen Vitrages blouda ZEILEN LINOLEUM LOOPbBS eDTafelkleedett en m r Kleinhandel in sterlien ilraok BURGFMbEhTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 18 Juni l8gl btaatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift vin den navolgenden persoon wwbij VERGUNNING wordt gevraagd om in dt bij ieders naam ypT melde localiteit sterken dnink in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker locahteit A Verbi Gouwe C 167 Gouda den 4 April 1899 Burgemeester en Wethouoers voornoemd R I M RlENb De Setretans BROUWER Ruitenlandscti Overzicht De Figaro gaat voort met de openbaarmaking van de enquUt dei stialkamer van het Hof van Cassatie Het dossier der un quete is niet chronologisch gerangschikt Dwnr gegroepeerd naar hetgeen by tlkander behoort Zoo volgt na het Vr dag gegeveni het verhoor van duPaty op 12 en l ï laiiuar laatstleden dit door hem ondorteekeiid Wfl üien trnit dnt tertv jl generaal Roget getuigd heeft zekeiheid te hebben dat hit met Ks peranee onderteckend sdirflven aan Esterhazy van 20 October 97 van dn Paty was de e alles beproift om z n verzekering waai te maken dat hy eerst drit dagen daarna voor het eerst van den majoor heeft hooren spre ken De sinds dat ougi iibhk met Esti rhazy onderhouden betrekkingen waren bekend by sommige leden der toenmalige legeeruig en bestierd door de thefs met name Üonse Bj het eerste onderhoud met Esterha y was dn Paty vergezeld van Henry en inbelin en heeft hy een bril en een valschen baard gedragen De valschUeid van het stnk van Henry heeft hg steeds volgehouden zegt hfl n h j schigft er de vervolgingen aan toe waarondtr hg peisoonlyk geleden heeft Al het onverklaarbaar geblevene is np zyn rug gestapeld Het zoogenaamd dooument liberateur is volgens du Paty nooit in handen geweest van Esterhazy nooit ook teruggebracht aan het ministerie Hoe vraagt hier een der raadsheeien verklaait gij dan dat de mimstei van oorlog hem een ont ang bewtis heeft laten toekomen Ik verklaar mets was het antwoord ik hib hoo ren zeggen aan het ministerie dat men dat bewfls moest zenden Dn Paty heeft tal van keeren mondeling en schrifteluk verlof gevraagd om de vele onware pi aatjes te mo FBViLLEJOni GedenksehriUen van een Gelukzoeker OF ANUIBAL DE VONDELING Naar hei J ransch DOOft W NUTTERS 158 fMaar mevrouw dan is alles verloren Ilc weet het teer wel heer burggraaf lÊ herinner raij den inhoud der brieven die ik u ichreef Verantwoord voor uzelf uw achteloos heid 0 mevrouw doe een poging om de gevolgen f te wenden i Ik stel deze 7aak in uwe handen Ik zal met meehelpen aan dit vnikoopen Ik al met mijn sieraden bijeen zodten en ala smeke ini e d n nnn die mij verderven wil bidden mij daarvoor een klein uitbtcl te iLhcnken Ik zal niet mijn con tint geld geitelii dnt ik het had as lobprij aanbieden vcor enkele uren vrijheid Ik zal met den DOtans van den hertog een bezoek brengen hem de zaak biout leggen om zijn hulp bineeken Ik HÜ geen schande en bespotting ovtr het grijze hoofd van den hertog brengen Ik zal afwachten xiedaar ales i En het einde daarvan aerrouw Wat zal daarvan het gevolg zijn ilk weet het niet heer burg aaf ik weet in t geheel niet wat dtt mijn besluit voor gevolgen gen vervolgen maar dat is hem steeds ge wcigcrd Om aan te toonen hoezeei de openbaarmaking de bladen der tegenstanders m er legenheid brengt diene dat Drnmont zich m ii artikel van heden bezighoudt met een ondi rwgskwestie Roehelort met meiikacn de Filippiiiieii de Beanrepaiie met de benoeming van Bourgeois tot afgevaardigde ter vredesconferentie Humbert in de Eclaii met Spanje lemeneeau vraagt naar aanleiding van het rapport van Ktrdrnin en de nitspiakcn van den raad van onderzoek Wie houdt Esterhazy dan toch bg de keel en onder de vrees van welke onthullingen doet lm den generalen staf sidderen m die mate dat opperoffiueren zirh zoover vergeten om aldus openl k het Fransche leger te bevlekken en zelf zkU over te geven aan de algemeene verachting i Inures schrijft dat do misdaad steeds hoogor stggt en de ministers durven haar met volgen Esterhazy had de generaals vast die de ministors vast hebhen hg hield zelfs den President Waarom Hoe toch Welke IS de kettn de keten der galeien die al deze liedin samenbond De Figaro wyst tegenover hen die den schuldige aan deze indiscretie zooken in het palcis van justitie op een dertigtal exemplaren die buiten het Hof uitgedeeld z jn De oproep tot openbaar maken van de enquête zoodra het geoorloofd zal 7Vin gaat voort Er is reeds voor meet dan twintigduizend franken geteekend Kardinaal Parrocchi de pauselgke vicaris te Rome heeft tegenovei een Fransi hen joui nahst beschouwingen ten best gegeven ovei de wereldlgkt macht van den Paus die zeei d aandacht verdienen In de eerste plaats omdat kardinaal Parocchi hfiewel met vtel kans dan toch eenige heeft om Paus te worden En dan omdat de kardinaal verklaarde dat hy met alleen zgn eigene ineening maar die van meer kardinalen verkondigde 011 dus een deel van de hoogste autoriteiten der katholieke kerk over het Italiaansche vraagstuk evenzoo denken De kardinaal Parocchi dan ziet de Roraemsche quaestie alleen opgelost door een verandering 111 den staatkundigen toestand van Italië dit zon een bond van republieken moeten wordt n Daarin zon voor pen onafhankelgken Kcrkelykon Staat plaats zgn Bc stad Home 70u op die manier haar goddelijke bestemming door de geschiedenis gesanctioneerd kunnen herkiggen de ondcdeelen moge hebl en 0 mevrouw de kalmte WjMirmee ge met uw leven bpeelt doorboort mij net hart verscheurt raij Want jk weet wel wat het einde ijn zal Het einde zal zijn de dood de dood in eenen of anderen vorm En tlat wil zeggen de dood voor mij voor mij die u liefheeft t iMijnheer ge zijt onder het dak van den hertog mijn gemaal Ik ken uw gevoelens ïk ken ze reeds sedert ma inden reeds vöór ge mij dien eeri ten brief schreef waa op ik u antwoordde dat ik zulke bncven niet verlangde ofschoon ik u vergaf En ik vergeef u nogmaals Ik beschuldig u met Uw handelwijze jegens mij ib altijd ridderlijk geweest Ontneem mij thans met mijn raeenmg omtrent u Gij hebt de brieven niet gij ziet geen kans de geeischte som tijdig bijeen te brengen De zaak is dus uit Al wat II overblijft is thans heen te gaan Mevrouw o hoor mij iian voor éénmaal hu itcr mar mij Mijn hart i rindt in mij van lief le voor u Toen ik u voor de eerste maal za u van nabij gatle iloeg in de feestzial in dat huil daar m uw woning toen ontstond die harts tocht neen eerder reeds loen gij daarv n mets kondt vermoeden sloeg mijn hart reeds voor u en zweefde uw beeld mij voor de oogen Kr tnlt iets voor u in deze borst Uw beeld heeft macht over elke vezel van mijn lichaam Alle spieren en zenuwen en aderen in mij werken en arbeiden slechts om gedachten omtrent u voort te brengen Zestigmaal elke mmuut slaat mijn hart uw naam en doet die galmen in alle drelen vaa mijD wezen Duizendmaal iedere seconde lands zouden meer een zelfstandig bestaan kunnen leiden en hunne eigenschappen beter ontwikkelen De paus zou wat het gebied van den kerkelgken staat aangaat zich tevreden stellen met hetgeen voor een ware Staatsmacht noodig 18 De kardinaal schgnt een groot voorstandoi te z u van het nationaliteits principe Van een Ëuropei sch Statenbond kan volgens hem nooit iets komen daarvoor bestaat er tusschen het Augelsaksisohe en de Latgnsche volken to groot onderscheid on zelfs ook tusschen de Italianen en hun stamverwanten Voor de toekomst meende kardinaal Parrocchi dat een strgdbare paus die snelle beslmten zou durven nemen en met er tegen opzien het uiterljk van do wereld te verandejen het beste zou zgn voor de katholieke kerk Of de kardinaal werd hg zelf paus zoo zon durven doen weet men met te zeggen De kathohek conservatieve partg in Italic schgnt slechts gedeeltelijk met deze wensthen mee te gaan Een deel wil met het koninklgk Itahë vernietigen om er een republiekenbond weer op te bonwen het ziet blgkbaar in dat de onderdrukking en de ellende van Italifi het gevolg zgn geweest van de eeuwenlange verdeeling in kleine staatjes Dit deel van de katholieke partg zou tevreden zgn wanneer de kerk en de katholieke gee t maar weer de heerseher is 111 bet openbaar en het private leven Zelfs hot herstel van de weroldlflke macht van den Paus is voor dezen niet een eerste wtnsth De andere partg waarvan kardinaal Paroechi na de wenschen heeft nitgesprokt n wil w President Kruger kwam Zaterdag te lohannisburg aan en werd met geestdrift ontvangen In antwoord op verschillende hem aangeboden adressen verklaarde hg dat bet stemrecht met eer was vcileend omdat liy vreesde dat de oude burgers wii r aantal bg de openstelling der goudvelden maar tien duizend bedioeg overweldigd zoudon woiden Daar zn nu dertig tot veertig duizend in getal zgn is de president voornemens aan deu Volksraad voor te stellen het tgdperk van vgf jaar te verminderen en zal hg pvedtueel een nieuwe vermindering voorstollen Politieke bigamie zal echter verboden zgn de nieuw aangekomeneii moeten hnn oud vaderland afzweren vooidat ze burgers van de Zuid Afrikaansche EepubUek kunnen worden wasemt mijn brein een gedachte aan u gewijd uit Als gij wankelt val ik reeds Hier barstte de dochter van Bertha de Claumont in tranen uit Raphael zweeg Hij was hooggekleurd Vuur straalde uit ijn oogen Oeebtdrift tintelde op zijn voorhoofd De tranen van Mathilda de Latour zou hij op verschillende manieren hebben kunnen uitleggen Maar hij aarzelde met omtrent de oorzaak die ze deed storten Zij lieminde hem Oeen woord vim hare lippen had hem dat ooit gezegd geen gebaar hem immer het recht gege ven dat te veronderstellen niettemin verstond zijn hart wat m het hare omging Alles in haar ver ried hem wat haar mond niet belijden mocht Alles in haar schreeuwde het woord uit dat hare lippen weigerden doortocht te verleoncn Zij had hem lief Een oogenbhk bleef Raphael nog taaa toen keerde hij iLh om lik zal u redlen mevrouw vóór negen uur vanavond zullen de brieven mijn zijn zal ik ze hier voor u neergelegd hebben Fn ik zal u eerbied gen en ontzien totdat ge eenmaal vrij zult 7ijn Gevoelende dat hij wederom dreigde zijn on geoorloofde taal onwillekeurig den vnjen loop te laten zweeg bij eensklapi en gmg heen En terwijl hij onder de boomen liep in de richiing van den muur die den tuin afscheidde van de Champs Elyséca verbond hij itch door gruwzame verschnkkelijke eeden haar te redden Verspreide Berichten NHKYFUS Tosoph Reinach verhaalt m do Siècle de kopie gezien te hebben van het volgende briefje door overste Henry geschieven zoodra de arrestatie van Dreyfus openbaar begon te worden aan een redai tour van do Libre Parole Hieruit kun bldkon dat Henry van den beginne at aan do hand in de zaak gehad lieeft Het briefje luidt Waarde vriend Ik had het u wel gezegd t is kapitein Dreyfus avenue du Trocadéro fi die den loden October gearresteerd IS wegens spionnago on die in de herche Midi gevangen zit en zegt dat In op reis iB maar dat is een leugen omdat men do zaak wil smoren tlansch Israel IS in bew eging Henry P H Laat mgn kleine cnquMe zoo spoedig mogelijk aanvullen FULNKBUK Vrgdagavond heeft een krankzinnige Ozout giiiaamd meenende den President dor Bepubluik te troffen in het Bois de liologno den rentenier ïourret die veel op Loubet gelakt met revolverschoten gedood Nddei woidt gemeld Van den vermelden mislukten aanslag op president Loubet in het Bois de Boulogne is geen woord waar De hoer Kngèiio Touret Igkt volstrekt niet op den president en de moordenaar Ozoul heeft mets tegen den hoor Lonhct üzouf ki 11de don heer Touret met wien bg oneenigheid heeft gehad en had hot op dozen gemunt Hoe deze moord is vermaakt tot een mislnktt n aanslag op den heer Loubet IS nog niet duidelgk Misschien heeft de Ie April de hand m het spel gehad Een snnggoro ofHcier Dezer dagi n werd m Frankrijk een raobilwatitpioef genomen met het Me regiment infanterie dat te Fontainebleau in garnizoen ligt De manschappen moesten gekleed zjn in oorlogstonne en natuurlgk zagen velen er in hun plunje slordig uit De luitenant van dienst inspeiteerde de manst happen Plotseling bemerkt hg twee soldaten van wie de oeno een pantalon aan heeft die te kort de andore er een aan beeft die te lang ts Wat todoenf ledei oogenbhk kan de generaal komen en dan al er een geduchte uitbrander voor hem opzitten Maarduar schiet hem een gelukkige gedachte te binnen en hg geeft don soldaten bevel van pantalon ti verwiaselm De twee intantensten ontdoen zich van hun ransel patroontasch en voeren vervolgens het gegeven bevel uit Toen dit gebeurd is heelt lik wil haHr redden ik zal het doen op welke wuze dan ook la het niet door de brieven onschadelijk te maken dan zal het op andere manier zijn Desnoods tegen haar zin m weerwil van haar zelve zal ik haar redden loen gcHchiedde er iets vreemds leta onbegnj pelijks in den geeit van den jonkman Was liij weinige minuten nog radeloos geweent geen licht ziende geen hoop verwat htende vin welke zijde ook ternauwe nood had hij het Iwsluit om haar ondanks alles te redden genomen of een heirleger plannen allen vol reden tot hoop verdrongen zich in zijn brein Verschillende wegen om tot een behoudenisbrengend einde te geraken daagden op voor het oog zQner iel Deze wegen hepen in de meest tegenovergeatelde richtingen Van der Grijp deze had de onacluksbneven m iijn bent Hem moest hij opzoeken hem uit stel vragen lutBtel afdwmgen Hij kon dreigen en hij was in stait Iwlofien te doen f c baron De Maulierfr zou indien hij acht digen uitstel verkreeg het geUi bijeen kunnen brengen En als bij tegenover deze belofte de bedreiging stelde van zelf den hertog alles te gaan mecdeelen en zijn leven dat met Mathilda s val geen waarde meer voor hem had aan dien j woede bloot te stellen in welk geval de brieven voor den hertog van geen waarde meer waren dan zou de keus tusschen alles of mets ntet twijfelachtig zijn iVardt verVffl d