Goudsche Courant, woensdag 5 april 1899

7 66 B Bi 9 8 10 04 10 98 ir 8 09 D 10 11 8 09 f 10 19 8 18 doot 10 96 6 86 8 60 10 10 34 10 64 BatWfdtaa 4 46 6 89 0 16 7 98 7 69 8 40 9 98 9 68 10 19 11 86 11 60 19 87 1 44 9 60 8 4 4 06 4 40 6 86 6 17 7 96 8 9 87 10 10 Da D traiaen ill Ktnw arlLk 4 86 8 08 f ff D 10 89 ff ff ff 1 64 ff ff ff 4 60 ff 8 97 ff 0 47 ff la ao l U Elk 6 04 0 11 a ff ff ff 10 80 ff ff 9 01 ff f ff 4 67 ff 8 84 ff ff 9 64 ff reiiiger moat riob Mootlnalit 6 11 0 19 ff ff daor ff ff 10 48 ff ff 9 09 r ff 6 04 ff 8 41 ff ff 10 01 ff boTsadifla rooniea ran Baada 6 17 0 88 9 88 7 46 9 11 9 47 10 18 I 40 1164 11 08 19 47 1 14 1 0 4 06 4 84 6 10 66 8 47 7 46 8 10 10 07 10 80 aan bmriji l f 0 60 maakt alleen daarvoor een reisje naar Rotterdam Wie herinnert zich niet van vroeger dien rensachtigen Azaleaberg waar men met bewondering voor bleet staan alvorens de serres binnen te treden ja wy zonden byna zeggen met een gevoel van eerbied zooals men ondervindt wanneer men een gewyde plaats gaat binnentreden In zekeren zin is dat ook werkeiyk zoo want hier in dien tempel van Flora wordt men yervuld van bewondering over den rykdom der natuur van eerbied voor de machtige hand die dat alles schiep van waardeering voor de kunstenaars in hun vak die zoozeer weten te woekeren met de talenten hun geschonken om zooveel schoons byeen te brengen Ook ditmaal getuigt de serre weder van de groote zorg aan de kinderen van Flora besteed maar tevens ook van een hoogst artistieke opvatting by het arrangement aan den dag gelegd Ditmaal heeft men gebroken met het vroegere idee der zeldzaam schoone collectie azalea s tot een berg op te stapelen doch alles meer los en vry uitgezet tnsschen sieriyke waaierpalmen en andere planten waarvan vele ook weder met haar bloemen en trossen pronken Een zeer schoon effect maken o a de zeer gelukkig geplaatste Imantophylinms Men heeft door een oordeelkundig arrangement en kleurschakeering gekozen welke het oog bekoort uitmuntende door zachtheid en lieiiykheid De ry van vrooiyk bloeiende cytirissen langs den wand verhoogt daarbg den aungenamen indruk terwyi de ter weerszyden geplaatste ontelbare collectie voorjaarsbloemcn er toe bgdraagt den majestueusen indruk van het geheel te voltooien Wanneer wy hiermede wat de groote serre betreft volstaan mogen we toch niet nalaten ook nog te herinneren aan het vorstelgk geschenk van orchideeën onlangs ontvangen waardoor de orchideeën verzameling der Botterdamsche Diergaarde wellicht de grootste uit ons land geacht mag worden Honderden van deze staan thans in bloei on geven in de zyvleugels van de Victoriaserre een bloemenpracht te aanschouwen waarvan men niet weet wat meer te bewonderen de pracht van kleuren dan wel de allermerkwaardigste vormen Het middelgedeelte van deze serre met zyn Indische scèncrie biyft ook als altyddo aandacht trekken en getuigt mode zoowel wat het schoone aanzien dor planten en gewassen zelf als het keurig arrangement betreft dat hier kunstenaarshanden zyn aan het werk geweest Ëindeiyk mag ook niemand vergeten in de Prins Hendrikserre de unieke verzameling C tictnsBoorten te bezichtigen welke eveneens tot de merkwaardigheden van dez Diergaarde behoort Die dezer dagen Rotterdam bezoekt zou verkeerd doen als hy daar niet een kykje ging nemen door een maüboot van de Great Western de Lynx van Weymouth naar Öuersnesey onderweg terwyi 40 anderen geredden opgevischt werden door een nachtboot van den Zuidwester Spoorweg de Vera en een Fransche logger nog acht anderen opvischte en te Cherbourg aan wal zetten Laatstgenoemden dankten hun redding aan een verhuiswagen die op het dek van de Stella stond en waaraan zy zich vastklampten Het is niet onwaarschyniyk dat meer menschen gered zfln De Honlleur van den Znid Wester Spoorweg is gaan zoeken en heeft de Casquets omgevaren waarbfl een paar booten opgevischt werden het is mogeiyk dat nog menschen daarin gered zjn ofschoon dat stryd met het feit dat beiden gevuld waren met geld en juweelenen gemakkeiyk mee te nemen artikelen By benadering wordt het getal der slachtoffers op 100 geraamd ongeveer overeenkomend met het aantal vermisten De ramp had plaats omstreeks 4 uur Donderdagmiddag STADSNIEUWS yOUDA 4 April 1899 De uitslag van het examen aan de Avondschool voor Ambachtslieden is aldus Bevorderd werden Van de 1ste naar de 2e Klasse S v d Klein Pr Jansen K Binnendyk P v d End N de Korte B Swanenbnrg P J Gravesteyn H Saikkenbnrg B Nieveld Th Koot H Gemaardt M Woerlee L v d Berg C ö F de Jong W Zuidwyk C K J Hornes B Dessing J Wassing C de Korte N D örivesteyn J Hortensins J H Versteeg M v Deth A Spruit H Kroeders N B van Vliet M v Hofwegen W N de Bruin J D Schultz J Kooiman M Blom N M Engelbrcgt Th Steenland B de Jong W I de Weger P H Donk Van de 2e naar de 3e Klasse A v Es J T Tybout A Zorg C Lekkerkerk t A Donk L Buitelaar W J Dtrcksen A Lakerveld A H v d Sterre C v Eisden P J Spieringshoek J Boer M Lakerveld J M V Buuren J v Ryswyk M Duym J Klingen A den Heldt A Let s J T deZeeuw Van de 3e naar de 4e Klasse c H Neef Tb Gravesteyn Th Uithol J Bessing H Houdgk L W Nieuwveld J v d Velden J Toen L Verstoep J P Gra festeyn C Knoop C Woerlee P A Lafeber J W Kooyman Van de 4e naar de 5e Klasse C Visser G V d Horst Ch Zwarts A Treels J Lugthart A de Hoog G Weiland Th J J Bertels B H de Harde Het diploma voor voldoend eindeiamenis uitgereikt aan K P Tholens C J Duön Prflzen werden toegekend aan Iste Klasse A C 6 F de Jong Iste prys voor Handteekenen Th A Koot 2e K Binnendyk Eerv verm K Binnendyk Iste prys Lypteekenen F Janssen 2e C G F de Jong Eerv verm Iste Klasse B W N de Bruin Iste prys voor Handteekenen en 2e prys voor Lynteekenen M van Deth 2e prys voor Handteekenen en Eerv verm voor Lynteekenen B de Jong Iste prys voor Lynteekenen 2e Klasse A L Buitelaar 2e prys voor Lynteekenen 2e Klasse B J Boer 2e prfls voor Lynteekenen 3e Klasse Th Gravesteyn Iste prys voor Handteekenen H Hondyk 2e prys voor Handteekenen en prys voor Boetseeren 64 69 88 8 91 333 0615 81 4 84 19 86 1480 95 1897 48 90 86 94 8717 1914 4547 89 94 48 6809 19 16 89 11 96 9 9009 4668 6911 8 86 89 90 I 79 90 11 1905 4113 16 89 69 41 7011 86 n 59 8310 4884 84 90 41 1116 Gemeiijfde Berichten De jaariyksche algomeene vergadering van de leden en begunstigers der Vereeniging tot bevordering der Homoeopathie in Nederland zal worden gebonden op Woensdag den 12on April a s des namiddags te l i uur in bet gebouw Irene Keistraat te Utrecht Men meldt uit Werkendam Vrydagmorgen zeer vroeg begaf de 30jarige I V R zich met eenige manden naar het voorhoofd om ze op de Heusdensche boot die op komst was te laden In den korten tyd dat de veerman even wegging om iets aan don vrachtbrief te veranderen was de man verdwenen en na lang zoeken zag men Directe Spoorwegverblodlngen oiet tiUUUA WlDterdteost 1898 99 Aangevaogeo i Oc Directe Spoorwegverblodlngen oiet tiUUUA WlDterdteost 1898 99 Aangevaogeo i October TlJd vao Greenwich eonDA XOTTIIDAlltim nra 11 91 19 19 19 69 9 11 S 49 8 67 4 69 l 6 6 l T 6 1911 49 1 14 6 1911 61 19 89 1 98 9 80 4 4 16 6 99 eonDA XOTTIIDAHtim nra 11 91 19 18 19 68 9 11 8 49 8 67 4 6811 91 l 6 6 11 86 l T 6 19 11 49 1 1 14 6 19 11 61 11 89 1 98 9 80 4 4 16 6 91 4 69 6 99 6 61 8 1 4 69 6 99 6 61 8 18 7 91 0 14 10 11 11 19 0 84 10 11 11 19 9 14 0 96 0 14 0 96 11 18 6 10 40 4 10 0 90 7 60 6 10 40 10 0 1 10 18 10 80 11 88 10 19 10 90 11 99 0 40 D dwr 9 98 9 68 11 86 11 60 19 97 10 19 10 99 10 80 10 48 I 40 1164 11 08 19 47 9 47 10 18 OUDl DEN Ba 19 18 19 68 9 14 ff 1 8 ff ff 1 19 ff ff 1 88 ff 19 48 1 84 9 49 OUDl DEN BtAC BJO D 9 9 9 67 10 14 11 18 9 9 9 67 10 14 11 16 11 16 11 90 11 41 11 66 II 11 16 11 90 11 41 11 66 II 19 60 1 8 1 19 1 8B 1 84 9 49 84 0 16 7 B4 7 89 ff ff ff 94 ff ff ff 8 16 ff ff ff 9 99 door 8 99 8 48 1 04 8 84 8 68 7 80 6 80 9 17 7 49 9 49 8 61 9 08 9 08 9 46 7 80 6 80 9 17 7 49 9 49 8 61 ff 9 08 9 08 9 46 8 64 10 10 89 11 10 10 18 10 91 ff ff 10 88 9 19 10 88 11 6 1 44 19 40 0 88 10 96 10 44 11 48 D IO 10 96 10 44 11 46 11 88 6 B0 7 90 7 40 7 46 7 69 7 90 7 40 7 46 7 68 11 97 11 97 6 19 8 18 8 80 8 80 8 60 7 90 7 66 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 10 06 9 99 9 84 9 48 9 69 10 10 t 94S 8 89 a B 64 H t 94S 8 89 a 8 64 H daot a8 dut a8 18 08 19 80 19 00 11 80 11 67 11 67 8 7 48 8 98 10 81 llOA l 1 llOHi iM ma 6 90 0 90 0 94 7 61 0 14 9 07 10 10 10 67 19 0 19 10 19 68 9 90 9 17 4 99 6 90 8 06 6 666 86 8 66 f n It l 06 48 7 8 r 8 08 11 99 1BJ7 9 46 8 94 6 46 8 14 7 180 08 7 98 7 04 1 90 8 66 9 89 10 61 11 46 ll S O U 8 08 8 60 6 04 4 7 89 iti i XX KI a tt aan aan lo m laaa ii ita la ni I S7 s os o io s bb a ao k bo o ss o io i bs sa II Oa l 1 llOHi ia ma 6 90 8 90 0 84 7 61 0 14 9 07 10 10 10 67 18 0 19 10 19 68 8 90 6 86 8 66 ff ff n l 48 7 8 8 08 ff ff 11 99 ff 19J7 9 46 8 08 7 98 7 04 8 98 9 66 9 89 10 61 11 46 ll S O 1 96 8 08 S O U U k k UkaTEODl t ida 8 J9 8 14 0 48 10 7 19 10 4 U 6 90 7 1 8 98 11 17 80 ABat W 8 01 0 0810 8119 48 1 6 00 8 87 8 40 10 01 11 87 AmaLU B 90 O 99 10 0 108 1 16 16 8 6610 18 lUl 8 17 4 89 6 90 8 06 6 66 ff ff 8 87 ff 7 10 8 84 ff 6 46 8 14 7 18 8 60 8 04 4 7 89 t ida 0 J9 ABtt W 9 01 AluLU B 90 Ulnclil 6 96 8 98 7 46 8 67 8 40 9 00 1 90 10 16 10 88 11 S8 19 09 1 87 8 08 8 80 8 06 4 a i 89 O SS 8 88 7 6B 60 07 10 09 10 94 Waanim 8 49 8 68 8 00 0 18 10 88 11 66 19 94 9 47 4 10 8 86 7 18 j 1 10 9 99 10 84 Ou l r 8 14 10 48 4 94 9 88 8o la 8 97 0 08 0 0 0 10 69 11 10 19 11 9 00 8 40 4J7 6 90 9 10 7 99 9 96 9 40 10 94 11 10 7 06 9 10 06 11 16 9 69 1 46 4 46 0 90 7 46 1 4 7 90 9 9i 9 90 ll SO S 06 4 00 t OOOJiB 00 10 0 1 00 19 10 0119 61 9 60 4 47 6 7 49 9 401 O ait 0 8 Aast W Otnda de eon oen pantalon aan die hem over de hielen de artdere een die hem tot aan ie helft van de kuiten komt De twee mannen waren namelü even groot ZWITHERLAXU Uit Zttrich Verneemt het BerlijnBche Tagcblatt dat dje Zwit er che Bondsraad aan de HaagBchc oWwapeningsconterentic belangrjke voorstellen zal doen tot wijziging der conventie van öenève Roode Kmis O a de onzijdigverltlaring van gewonden in den oorlog hot ontslaan van gewonde gevangenen mits zy zich verbinden geen deel meer aan den oorlog te nemen het onderrichten der soldaten Jn de regelen dor conventie scherpe bepalingen tegen raisbmik van bet Roode Krnis teeken oprichting van een veldpolitie tot bescherming van gewonden op het slagveld verpllicbtc mededeelmg omtrent de namen enz va i gesneuvelden gewonden en gevangenen Waartoe elk militair een band met vermelding van naam enz om het lichaam zal moeten dragen ruimere bevoegdheid van beveilvoerende officieren over nitwissoling van gcvaegenen Voorts zal voorgesteld worden dat geen hoHpilaa in de onmiddelijko nabpeid van wn slagveld mag verrijzen en dat de eonvenlie ook op den oorlog ter zee tocpasM l jk wordt verklaard BINNENLAND Het XXVste Nederlandsch Taal en Letterknndig Congres De afvaardiging van de regelingscommissie van het aanstaande Nederlandsch Taaien Letterkundig Congres dut te Gent zal gebonden worden is verleden Maandag door minister SchoUaert in verhooi ontvangen geworden Do heer Minister heeft het eerclidmaatschap aanvaard en do hulp van het Staatsbestuur beloofd Zooalh tijdens di voorgaande congressen zullen de vergaderingen plaats grjjpen in de lokalen der Öentsche Hoogeschool Het gemeentebestuur en de bestuurder opziener dor Hoogeschool hebben de toelating verleend In de ragon des Tijds vinden wij een zeer nltlücrige beschoowing van mr E Fokker over Mr üruckor s Arbeidsovereenkomst De öids dib een eerste vervolg bevat van dr Bijvanck s levensschets van Hubert Fruin brengt o a een opstel van den oudministur van oorlog A Ij W Seytfardt getiteld ïyd en strijdvragen op defensicgebied waarin biykens de opschriften der paragrafen behandeld worden Legerorganisatie Korte eerste oefontjjd Blijvend gedeelte Voorbereidend militair onderricht Beservekader In den Raad der gemeente Söbekarspel deelde do burgemeester mede dat hij allen steun bad geweigerd om handteekoningcn te verkrijgen voor het Ontwapeniugs Congres Onder meer redenen voerde hi aan dat hy ook di rom medewerking weigerde omdat de boweging uitgaat van dep Ned Vrouwenbond en er dus aan verbonden is de belocheiyke verfoeiiyke en afkeurenswaardige emancipatie De voorzitter eindigde met te zeggen dat hy dit mededeelde om aan de vertegenwoordigers der gemeente zyne houding te doen kennen Qouda 8 7 96 8 10 8 86 Haordtaokt dm 7 88 8 49 NUuwOriiack 7 80 8 49 Oapallt 7 48 t 8 68 tatturdam 0 90 7 66 8 99 9 06 7 96 1M 7 90 7 40 7 66 8 S6 8 49 9 49 9 60 0 06 Ooudt I Moordnobt dov NUuwOrliack Otpdit Ratturdim 0 90 0 16 7 96 7 9 ktWidMi OOMIU I in w l8 rli lloordnelit Budt 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 69 0 08 0 11 0 19 0 96 0 8B 7 46 8 11 Soudl ZnnhuiHU MMrktjpalla Zo t mMlr Z tvurd Toorburg Souda ZaTaahuiiaii Mciarkaipalla Zoatameaa Zagvaard Toorburg 7 68 B 07 8 19 7 68 8 07 8 19 8 40 6 69 6 0 8 17 0 91 8 40 6 69 6 0 8 17 0 98 aUaga Voorbnrg Zoalemaar Zajwaard Zataakiiiaa Msaikapalla Ooatta Voorburg ZMlemMr ZeKwiird Zamkiiiu Ms kip le QtmAk Uoalt Ouin Wond Ulnokt Uoada Otidaw TToard Uuaokt De Eotterdamsche Diergaarde heeft do traditie der laatste jaren getrouw haar serres weder in een Panschkleed gehuld Die serres te gaan bewonderen is voor leden en vreemdelingen een bepaald genot on menigeen hem voorover liggende in de rivier drijven Met behulp van den dekknecht der Heusdensche boot welke inmiddels was aangekomen en van een schipper werd de drenkeling opgevischt en na zeer langdurige behandeling mocht bet den inmiddels ontboden geneesheer gelukken de levensgeesten weer op te wekken Het wonderiyke in deze geschiedenis is dat de man die zeker door eene duizeling overvallen van het hooge veerhoofd is getuimeld zoo lang is biyven dryven Zgn toestand i echtei nog zorgwekkend Te s Hertogenbosch is gevangen genomen zekere A B die verdacht wordt zich aan bigamie schuldig gemaakt te hebben Te Petersburg moeten zeer verontrustende berichten over den toestand van paus Leo XIII zjn ontvangen De berichten uit Eome daarentegenluidcnvolstrektniet onrustbarend Zaterdagavond is door de doctoren Lapponi en Mazzoni een stukje doode huid van de geopereerde plaats weggenomen De wonde die bykans geheel genezen is is met een hechtpleister bedekt De algomeene gezondheidstoestand is goed De heilige Vader hoopt binnenkort de mis in de St Pieterskerk te kunnen opdragen Uit Londen wordt aan de N R Ot geseind Een gruwelijke ramp verduistert onze Paaschdagen Donderdagmiddag vertrok uit Southampton het nieuwe dubbelschroefstoomscbip Stella aan de Zuid Westeiyke Spoorwegmaatschappy toebehoorende en in 1890 aan de Clyde gebouwd De Stella had een nog onbekend maar wegens de Paaschvacantie zeer groot aantal passagiers aan boord voor een pleizierreisjk naar iuemesey vermoedeiyk ruim tweehonderd menschen met inbegrip van de 40 man der equipage s Middags om 3 uur toen de Stella de Kanaaleilanden naderde ontstond er plotseling een dikke mist Kapitein Reeks meende ten onrechte dat hy slechts met dunne nevelstrooken te doen had en liet met volle kr cbt achttien myi in het uur doorstoomen maar de mist werd steeds dikker en de kapitein en de cerste offlcier raakten biykbaar aanzieniyk buiten de koers Het Bchip verdwaalde naar de gevaariyke rotsen der Casquets by Alderneü men kon op de Stella den misthoorn booren maar den beogen vuurtoren mot het electrisch licht niet zien Eensklaps liep de Stella op een blinde klip De gezagvoerder liet met volle kracht acbteruitatoomen maar bet was te laat de puntige bazaltriften hadden de kiel van het vaartuig opengereten Binnen weinige minuten liep de Stella vol water daarop kantelde zy in diep water waarby de ketels sprongen het vernielingswerk voltooiend de achtergebleven passagiers en leden dor bemanning ook de kapitein kwamen om bet leven Er ontstond geen paniek ondanks don omvang van de ramp daaraan is het toe te schryven dat het aantal slachtoffers niet nog grooter is Binnen tien minuten werden zes booten uitgezet waarin allereerst vrouwen en kinderen plaatsnamen behalve enkele vrouwen die verbysterd en biddend als vastgenageld op het dek van de Stelle bleven De manneiyke passagiers bleven doodkalm en hielpen moedig de bevelen van den kapitein uitvoeren 9 60 8 4 4 06 4 40 i se 4 60 4 67 6 04 6 10 1 66 1 44 1 64 9 01 9 09 9 14 6 17 6 97 8 84 0 41 8 47 1 09 4 06 4 94 40 8 46 4 66 ff 6 7 ff ff 6 18 ff ff 6 B9 ff 6 16 1 87 6 66 4 40 4 66 6 7 6 18 t 6 89 1 97 1 66 6 96 64 0 16 9 14 8 46 4 40 6 96 9 4E 19 98 19 99 8 40 8 40 1 B6 1 41 1 66 9 08 9 17 1 B6 1 41 1 66 9 00 9 17 4 89 4 B9 4 68 6 04 6 16 4 89 4 89 4 68 6 04 6 16 8 14 8 14 4 06 4 97 4 06 4 97 8 88 8 88 10 17 10 80 10 84 8 48 10 41 6 11 19 11 19 10 17 10 80 10 84 8 48 10 41 69 11 18 11 19 Van de andere draagbare by het verlaten van het schip uitgezette booten sloeg er een spoedig om zoodat byna alle opvarenden verdronken behalve enkele die opgevischt werden door de overige booten De geredden brachten een hangen nacht door op zee twee booten zyn met 37 opvarenden gered J T d Velden Eerv verm voor Handteekenen Th Uithol Iste prgs voor Vakteekeneu J V d Velden 2e prjs voor Vakteekenen J Dessing Eerv verm 4e Klasse Th J J Bertels Iste prys voor Handteekenen A de Hoog 2e prys voor Handteekenen enprjs voor Boetseeren C Visser Iste prys voor Vakteekenen G v d Horst 2e G Weiland 2e B de Harde Eerv verm voor 5e Klasse i K P Tholens WW prys voor Handteekenen en Vakteekenen J P Dessing 2e piijs voor Handteekenen en Vakteekenen K P Tholens prjs voor Boetseeren Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Maart 1899 in de Rykspostspaarbttiik ingelegd f 13953 8 5 terug betaald f 14960 79 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6738 Het was eene aardige verrassing die de leden van de Sociëteit Ons Genoegen was bereid door de aanbieding van eene uitvoering van het Gondsche Strykorkest onder directie van den heer J 6 Arentz op gisteren avond Werd vroeger jaren het eerste concert met bal gegeven up 2e Pinksterdag thans reeds op 2u Paaschdag werden wö in de gelegenheid gesteld kunstgenot te smaken Het Gondscbe Strijkorkest voor bet geheel uit jonge liefhebbers samengesteld en nog zeer korten tyd bestaande hoeft den roep die van enkele andere plaatsen in den omtrek tot ons kwam niet beschaamd zy hebben zich uitstekend van de op hen genomen taak gekweten het concert wa uitmnntond zelfs enkele stukken werden zeer mooi uitgevoerd en deden de uitvoerders alle eer aan De solo violoncellist vun bet Utrecbtsch Sted Orkest de heer J C Koereweer had een werkzaam aandeel in het programma en speelde zyne solo s met gevoel de O Cara Memoria was zelfs zeer mooi Do directeur van het orkest de heer J G Arentz had mede een paar solo s voor zyne rekening genomen die uitstekend voldeden en hem den byval van bet publiek deden verwerven De heer Arentz heeft getoond zyn instrument volkomen meester en een uitmuntend violist te zyn terwyl hy uitstekend werd geaccompagneerd door zyn zoon wy brengen het Goudsch Strykorkest hulde voor hetgeen wy hebben gehoord en hopen het nog meermalen te booren bet applaus was welverdiend het was evenwel jammer dat de zaal niet boter bezet was de afwezigen badden ongeiyk door weg te biyven deze eerste kennismaking bad hen niet berouwd Bene kleine opmerking moeten wy nog uken niet over het concert zelve maar over bet leven dat tydons de verschillende nummers word gehoord dit was vooral na de pauze bepaald hinderiyk zelfs personi U die by andere muziekvereenigingen medewerken maakten zich hieraan schuldig laten wy hopen dat voortaan de pratenden te huis zullen biyven dan hinderen zfl andereu niet Een dertigtal personen had Zondag gevolg gegeven aan de oproeping van vier oudleerlingeu van den heer J J Bertelman De beer H C van Staveren opende deze byeenkomst en deelde mede dat de beer J P Lugthart een der onderteekenaars door ziekte verhinderd was de vergadering by te wonen Alvorens met de bespreking aan te vangen werd door de aanwezigen een stille buide gebracht aan den overledene Besloten werd in de eerste plaats eene deputatie van 12 oud leerlingen af te vaardigen om de laatste eer den overledene te hjwyzen terwyi tevens een krans van de oud leerlingen op de lykkist zou worden nedergelegd Nadat de 12 oud leerlingen werden aangewezen werd tevens bepaald dat dezen het voorloopig comité zouden uitmaken tot bet in het leven roepen van een biyvend aandenken aan den overledene Dit Comité zal binnen kort weder eene algomeene vergadering uitschryven om tot dit doel te kunnen geraken Heden Dinsdag had de begrafenis plaats die in alle eenvond zou geschieden De lykkist was gedekt door een zestal kransen nl 1 van de leerlingen der Tusschenschool 1 van de leerlingen der Iste Burgerschool voorjongei 1 van de oud leerlingen 1 van de6yi S tKk Vereeniging Excelsior waarvan de heer Bertelman eere lid was 1 van zyne vrienden en 1 van zyne beide kinderen De hear o C fcrom nam na aankomst op de begraafplaats het woord en herdacht den overledene als een waar vriend die veel belang steljfc iu ds l nrilie waar hy zoovele jaren woo ttinis geweest Daarop nam de beer H fi van Staveren het woord die in herinnering bracht hetgeen de heer Bertelman had gedaan in het belang der kunst die hy zoozeer lief bad hu schetste den overledene als een braaf mensch die zeker in aller herinnering zou blgven voortleven Een neef van den overledene dankte voor de vele biyken van deelnemmg aan den overledene betoond en hiermede was deze plechtigheid afgeloopen en keerde ieder huiswaarts onder den Indruk dat een waar vriend van oud en jong begraven was Talrykc belangstellenden waren op de begraafplaats aanwezig KuiMPKS i u IJsEi Op een vergadering der Antirevol Kiesvereeniging alhier werden tot bestuursleden gekozen de hoeren A den Boer en C Kooiman Met goed gevolg is Vrydag van de werf der beereu A J Otto en Zonen alhier te water gelaten een yzeron sleepkaan Christina groot 180 last gebouwd voor rekening van den beer H van Neyenhoff te Bemmel Dadeljk werd de kiel gelegd oor een yzeren motoihoot voor rekening van don heer J Blom te Oud Beierlahd OuDEWATER De heer Wickevoort Crouimelin logeerende in bet Hotel Konings alhier ontsnapte deze week aan een groot gevaar Toen men hem des morgens wilde wekken vond men hem bewusteloos wat veroorzaakt bleek door bet open laten staan van het kraantje der gaslamp Aan do in alleryi ontboden en doelmatige hulp van dr Thier mocht het gelukken hem weder tut bewustzyn te brengen Strkkfkeek De raad dezer gemeente beeft Vrydag besloten geen subsidie of renteloos voorsebot te verleenen voor den aanleg van een stoomtramweg Gouda Schoonhoven waartoe de heer J M Vas Visser te Voorburg aanvraag had gedaan Voor den aanleg van een lokaalspoorwog verleende de raad indertyd een subsidie van f 500 De telefonische aansluiting tusschen Bergschenhock en Bleiswyk is geheel gereed BinuonkorI kan ook dus de uponstelling van bet kantoor te Bleiswyk voor bet publiek worden verwacht VEKSCHEIDENHEID Een belnugryk proces boudt te Konigsbergen de gemoederen in spanning Een mouie Dnitsche vrouw een 38 jarige weduwe moeder van tien kinderen zou hertrouwen toen haar eigen broeder tusschen beide kwam en zyn zuster aanklaagde wegens moord op haar echtgenoot De zaak die nu voor den rl chter aanbangig is vormt feiteiyk het vervolg op een schandaal proces dat in 97 zonder resultaat eindigde Den 17dcn Maart 97 werd de heer Kosengart in zïn studeerkamer doodgeschoten Het vermoeden viel aanstonds op den rentmeester Reiss die in intieme verhouding tot de vrouw des hnizes boette te staan Er werden zeer bezwarende bewyzen tegen hem aangevoerd en zyn veroordeeling schoen zeker toen by in de gevangenis stierf Mevrouw Hosengart werd daarop vrygelatcu Doch nu zy hertrouwen wil heeft baar broer die voogd over haar kinderen is de zaak weer opgerakeld Nieuwe getuigen hebben zeer ernstige verklaringen tegen haar afgelegd Ten eerste de aanklager zelf die beweert dat zjn zuster liem zelf verklaard heeft baar man te hebben laten dooden Dan een kok die zön meesteres heeft booren zeggen dat zy er 100 thaler voor over bad als men haar van baar echtgenoot bevrydde Een vroegere koetsier die eveneens relaties met mevrouw Hosengart moet hebben gehad weigert oen getuigenis af te leggen doch zyn verlegenheid getuigt reeds tegen hem Er zyn nog meerdere getuigen Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 4 Apn 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer ie kwahtcit 30 2e kwaliteit 38 je kwaliteit 26 cent per half Kilo Majere Ossen Melkvee en Vaarkoeien voor ile vetweiderij goed aangevoerd Vette Kalveren groote aanvoer ie kwahtcit 39 3e kw 37 3e kw 34 cent per half Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer ie kw 17 3e kw 16 3de kw 16 cent per half kilo Schapen en Lammeren weinig aangevoerd De handel was in vet vee vette varkens en schapen stadig prijshoudend ie kw vaarkoeien duurder melkvee vlug vette kalveren minder m prijs Burgeriulko Stand GEBOREN 1 Apiril Dirk ouders W Brugniks en 8 de Jonj Petronella ouders A Turkenburg en C W Lujjten Johannes Wilhelmus oudern J Bergman en J L Zwanenburg Karet ouders H C de Rooy en W H Beerman 2 WUlem ouders Ö van der Slujs en J Kerver Neeltje Alida Tonia ouders D L üykxhoorn en C Verhoef 3 Bemardus Johannes ouders H Bakker en A M G van Vliet Adri na Cornelia ouders S Tak en G Mes OVERLEDEN 1 April E Luxon 45 j D Bakker wed P de Haan 63 j 2 M A van Vliet 59 j J J Pont buisvr van C H den Edel 37 j 3 C J Zwarts 16 d G F Wieser 17 d C Rietveld wed G H Jelderda 88 j Dames en Heeren PARAPLTJIES bij A van OS As Ud Taillaur Kleiweg K 73 73 i GOUDA l eleiihmtu o 3t Beurs van Amsterdam ViWrs 98 lOlf Motkra 87 9 99 MAABT Nbmiuuuid Cert Ned W 8 9 dito dito dito 3 dilo dito dito S Ho aii Obl Goudl 1881 88 9 lTU U Insohrvvmg 1809 81 6 OosTun Obl ia papier 1888 6 dito ia sUror 1868 6 FoiTtlBU Obl met ooapoa 8 dito ticknl 8 66 98 98 98 1031 61 79 i 99 98 106 101 101V 101 961 746 607 103 51 98 904 1641 100 100 981 101 90 118V 119 980 916 10 ii 160 99 Boiuiii Obl Bianenl 1804 4 dito OeooDi 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito l j Hop 1889 90 4 dito 10 goad leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SriSn Porpel aohuld 1881 4 TuKlu Qopr CooT leen 1890 4 Gec IflaolDg sene B Oeo laoning aerie C ZoiDAri Bep r obl 1809 6 Ullioo Obl Buit Sob 1890 O VlstlOBli Obl 4 onbep 1881 AtHTiaDAX Obligatiaii 1396 8 BcniiDAii Stad leeu 1804 3 Nbd N Ui Hsndelav aand Arandtb Tab M j CertiAoataa DeliMaataohappij dito Ara Uypotlieekb paodbr 4 Cult M j der Voratanl aaod Or H polheekb paodbr 8 i flderlaadscbe bank aand Nad HaodalmaaUoh dito N W k Pao Uyp b paodbr 8 Bolt Hypolhaskb paodbr f Un Hvpothoekb dito 8 OoSTBNi OjBl HoDg bank aand HusL Hypotheekbank paudb 4 Amuuk £ qut hypoth pandb 6 67 Maiw L Q Pr Lien rerl NlD Holl IJ Spoarw My aand My tot Bip V 8t Bpir aand Ned lud SjKwrwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand O dilo dito dito 1891 dilo 6 luuiSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 106 109 100 68V 144 1401 91 1047 08 lOB 1 l l 561 987 4 Vll in loov 107 OO 100 100 U8 116 88V UI Zuid Iui Spwmij A H obl 8 P0L H Waraehau Weenen aand Buil Or Ru Spw Mij oU 4 Baltisohe dito aand Pattowa dito aand 6 Iwang nombi dito aand 6 Kank Ob Aiow Bp kap opl 4 dito dito obtig 4 Axiwu Oenl Pao 8p Hij obl 6 Ohio It North W pr C v aand dilo dito Win 81 Pater obl 7 Denver k Bio Qr Spm oarl T a Illinois Central obl in goud 4 Louisr k NashvitHGert v aand Ueii o N Spv M 1 Ie livp o 6 Miss Ksusas v 4pCl pret aand N Tork Outasio b Weit aand dito Peon Ohio oblig 6 I Oregon Calif Ie hyp in goud 61 BI Paul Minn k Itanit obl 7 On Pao Hoof lyn ob ig O dilo dito Line CoL la hyp O 6 Ouiilu Oan South Ohert v aaod 7 O Ballw k Na Ie h d o O Amilard Omnibai MQ aand D SAM8O1II Markt ÖOUDA ONTVANGEN Nouveau tf s in TAILOn mi COl iTWS en Voorjaars Cupes 36O Staat8 l0teriJ 9e IClalie Troükiiig van Dintilag 1 April No 015 20 100 No 901 i 000 No 11i 8 an 2018 ioilar 1600 No 8 104S8 a 16 8 ied r JO lO No 7689 ai 1U04 il der 400 No 19981 19774 an 0019 iadar 900 No 1693 6309 ISOtS 18088 14196 16161 I 8808 m 18343 ieder 100 Pr jiau Tan 30 9 9866 6069 98 78 89 46 88 6199 69 9798 84 63 44 84 79 08 680886 84 39 184 8609 80 8984 10 998 8909 98 9 46 98 801 8 84 18 8011 81 874868 83 7186 9968 19657 15893 18809 7918 68 76 1 6 84 18 84 88 11610 40 18196 87 93 87 46 18819 46 10071 77 87 80 51 71 18706 16 06 6 89 17 91 69 41 71 73 81 88 89 68 6 06 7 7848 99 66 18 77 74 0 101114 9 16891 l t940 7618 81 II8 3 60 89 65 48 84 15757 96 84 ie 18907 16864 l 009 91 10864 19 6s 81 81 40 98 19178 78 81 lotos 19809 98 76 83 18047 88 84 86 86 441 U 6443 78 3100 46 7 6776 95 5600 88 4606 3880 6 44 H 818 3488 6S 93 78 94 BS 96 98 78 3689 5811 789 S3 14 18 84 11885 3811 35 48 11 80 671148 4161 74 7648 3710 8974 14 90 1017 54 68S5 19 56 79 81 3891 98 44 40 51OS 68 10 76 88 90 91 68 3900 60196 3 6119 I 98 18 8918 7654 81 13018 49 59 19 10861 98 79 76 1806 10644 80 88 Ot 10819 0 78 17 08 1988 10111 14 80 19810 8040 10808 1 7t8 111441 8t H860 19 50 00 96 78 1V300 16 11 18100 90 SI 15 18 00 30 9J 41 88 19415 31 81 88 49 tB 96 80 59 40 16 86 16400 10 44 71 88 10 13806 96 10986 8149 88 109 15 31 98 48 11008 51 80 19 06 65 165111 11 87 84 98 99 9801 48 81 96 88 1071 4 61 59 11009 99 87 19843 81 90 91 19980 14 18891 76 10 1 8 89 97 13 901 5 48 30 50 87 8811 61 8115 88 39 84 90 8116 79 17 95 16806 87 18481 80 64 98 18505 1100 8 48 15 ISni 13606 87 8 31 ia 44 13101 61 10 14 69 60 47 53 67 16915 19 90 119 68 96 91 1008 89 19 87 88 60 99 8609 11841 65 45 89 97 99 47 1S83S U1U5 1185 78 1301 6 17 4014 90 85 55 UKll OS 1 11 101 4 17 98 10 69 68 9 85 8341 H 11 60 14 56 6481 81 63 78 II 9 6501 69 8111 11485 13981 23 36 1 I10IS 19 84 11515 14107 8816 19 88 71 48 17100 76 17419 84 48 64 78 98 11810 14814 16 88 84 4179 48 4981 67 38 86 98 19 88 49 80 8948 6 81 64 11101 58 78 90108 89 14 i 17611 81 88 14369 89 9048 93 94 48 58 11818 14409 61 03 1104 98 36 74 18 86 88 37 90 769100 11 67 91 90111 99 11991 14588 98 18 68 87 44 91 69 66 68 89 17684 7 89 81 14606 88 460 1101 I 18 86 10S06 9113 14 15 11188 79 41 85 11710 17917 10410 9801 49 24 51 10609 58 59 58 18006 14 78 19100 14808 98 41 C451 60 16 18111 80 91 76 19 99 85 06 199 6 88 85 88 0690 99 8 6H 10016 9601 11488 14940 84 88 18 69 77 18919 10118 49 6 13 77 9707 78 9808 90 89 0 1S03S 31 99 54 1B346 20908 65 18468 98 90 1488 1589 40 64 9 71 83 81 18 68 15 07 75 71 67 11604 59 18604 I0J67 81 18 15918 I 4U 80 9004 41 80 66 78 11 48 81 7 66 4956 66 81 9067 6007 ADVERTENTIEN Heden overleed na een kortstondig lyden onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwden Grootvader de Heer Cornelis van Eijk in den ouderdom van ruim 70 jifreii Uit aller naam Wed C Vi EIJK Ï H l F TOORH GofDA 31 Manrt 1899 Snoeken van rouubektag kunnen nUl worden afgeaachl Voor de vele biyken van belang stelling gedurende niyne ziekte ondervonden betuig Ik hy dezen mynen dank O C 01 VOOIJS AprU 99