Goudsche Courant, donderdag 6 april 1899

Donderdag 6 April 1800 No 7856 38ste Jaargang fiOlDSHHE COIRANT l ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletbea Ho ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer j Ml Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd relcfoun Sa SS De Uitgave dezer Comont geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afztmderlijke Nommers VIJF CENTEN Ned M I bcv van NUvcrheld r ppart mont iOUUA WoenAdag April h avonds ft anr in de Zaal NUT kh VKBMAAK Oostbavcn VOORDRACHT over GEBlUyn GLAS nut KUNSTBBSCHOUWiyo van proeven van GlasscliiidfrinK cnz nit bet utelier van d n den Heer I h SCHOUTKN t DcUt INTR DU TIRK AARTKA verkiijgbaar by Dr H IJSSKI i K HCHKHPKH Voorzitter J W MOUJN Secr tariH Westbavcnl60 5 Hnkro ind T n n I W reWbsroamd agKoTiuAppr I taw Mparin Satin ttv lyn bflii B I middolBn r bet ondor m i i I kanrlg ponU t ii n t rt I gekUurd rhoenwsrk Vwhrrftt by wlnkeUuM in Bnh ttow rk Wiil ii Un Drogfryoti ur Msn lott S f ed op nMUn 11 f brtekiimerk i ii Ak Saidimtnii Arnliom J H MBBPA OOSBT Kleiwe g E 48 G OU DA Beveelt zich beleefd aan voor liet LEVüBEN en MAKEN van üeereii eii Hliidterklccdliig tegen de meest concnrreercnde prijzen Jflf IJw Ie Etalaife S J m SCEALEN Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 Cioiida LEVERT Behaiigselpapieren TAP1 1TEN Gordióiistoffoii Vitrages ZEILi LINOLEUM LOÖPKRS eHTafelklcedeii cnz enz Fraascli en DuitscLi Eene j DAjME die met voel acci i ondcrwiist Metli Hkui itz heeft nog eenige uren disponihel Beste rofcrcntiën Franco Brieven Lett T l ntraiü Advertentie Bureel Oebr BBi iKiSTE Wagenstraat 100 s Urttvenhago A SLEGT beïoelttioh aan tot h t lereren tan Zuiver Zeeuvsoh Tarwebrood f Mint Ie K O NIEUWE HAVEN 28 t Belsroond op de Int rn tio to 1 Selling an BaVk rB Geoombinoerde NATÜÜR GENEESINRICHTWG door planten kriiMen oison watM llclit Inchl en lii omlcre bchai delmR van W miwïlekleii verr w kkmgen al gevolg van o tandlg leolwijje f Jc lg I B biMk nsmrig Uiden Blechle l loed nien tln c lekten der aii ell ï borsIlUden rheunia n K hia vlerhten en hm l R kten IW ijk pension Externe iKliandeling m speciale gevallen ProspectB op aanvrage flWM entranen Sanatorium Arentsburgn VOIIU llIlili l ij l en Huig un d t i l r g jtl Het beite onfcti i1ely t o m l ftk nftltk lyksle pMttmldilrt i M Hüettii n vooral aaiOM en KlndnichoenWKk Is ijc Appre uar van C 1 liill Co BTlln UfUtli Slf 14 Mtnlcttepwl Jl op naam en tabrleklmerk ifkrvibu i tJouda Urnk van A BRINKMAN Zn 250 Gulden telooning of llanderil vijr en twintii PiiildeD voor ieder lyic beloof Ik aan dengene die niij per telegram het vinden der Ijjken mededeelt van mijne beide den 2 Maart in den Kijn alhier verdronken zoons EBERHAKD ond a 5 jaar met voUen baard en MAX oud 2 1 jaar met kieinen knevel pAJizja Di iHKi noRF üolzheim 9 22 Maart 1K99 EDUAR MÜLLENSIEB KS aBAKDS MA aA rN8 DU Frintenips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de iJames die onn geïllnstreerd modoalbnm veer het Zomerneixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aivragon aan MM JULES JALOZOT AC Paris Hetzelve wordt den omgaand ijratlx en francM loegezoiidcn Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met S verhooging Hefxpedille kanlonr te Untemlial N II I n war Schat voor de oBgelakkijje slachtoffers der Zelfbevlekkiag Onanie n gehe me nitspattingen is liet beroemde welk Z Dr Uetau s KLIBEWARIXÏi llollandüche uitgave met 27 afb Prvi 2 gulden leder die aan de verschnkkeiyke gevolgen van de e ondeugd Ijjdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlöks dniiend van een ekoren dood Te verkrijgen bj hetVerlags Magasin te Leipiig Noumarkt M franco togen Intending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland iaviMi ta i Jloai Lmueaptjatn kortom i d bots mnomstisk Wat i vff ABker PawExpeiler yfiX liMtkaltlltlHMIsuloweailnitageii TertnOuil w Mat siMts hl Mn liiils wia Rl rllll Exp Pi W oait 75 oent au 1 35 de Bwili VvorhADden la ds m et Ipothekan on k r Ai iiwktsr t Co ts Roaeriaro Te GOUDA bö C LUGER Apotheker Markt en biJ WOLFK k Co Westhaven 199 TB HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT fiS Stollwerck sche Borstbonbons gefcbriooerd na voomehrift van den Son Uniisniteits Frol Q bm Hofrad Dr Htrtou Bonn hebben gedort 50 Jaren ab wnaohtend middel tegen hoesten 1 heesekbokl on uandoomng der ademing orgiinen uitstoekoude diensten bewezen I By poedigo afwisseling van wanael en koude lucht is t bijzonder aanbevelens f wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes 1 25 cmt Mom verkrijgbaar Opening Kaasmarkt Leeuwarden Als Commiosie aangrewezen ijoor den BOND VAN OOOPE RATIEVE ZUIVRLFABRIEKEN in FRIESL 4ND vestjo en ondergeteckenden de aandacht van belang hebbenden op t bericht dat de gemeente Lekhwabdkn haar Waajr van af WOENSDAG 12 APRIL openstelt voor 1 aanvoeren en verkoopen van KAAS Door de van vele zijden toegezegde medewerkm k een flinke aanvoer verzekerd Belanghebbenden worden daarom uitgenoodigd te beginnen met WOi i SI AG 12 APRIL deze markt te bezoeken De verkoop begint des namiddags klokslag half drie De Commissie voornoemd K ERIKS Voorzitter N R KUPEEUS J O HILMA F E P08THTJMA Secretaris Hel moderne Borduren op de Singer a a i in a e h i n e Op Maandag 10 April beginnen wy te jouda met een op 12 dagen berekenden theoretischen en practisehen iJV BORDUUR CURSUS Wê in eene gereserveerde kamer van het mode magazijn 1 Espérance Oosthaven B 19 De les uren zjjn voormiddags van 9 12 uur en des namiddags van 2 5 nur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nieuwe kunst grondig verstaat is gehe t kosteloos en zonder verplichting om bü ons te koopen Zy die aan dezen cursus wenschen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd hiervan kennis te geven aan bovengenoemd adres ofwel aan ons kantoor te Botterdam Hoog traut 346 81NGER MAATS HAPPI J 7Li o lüinenUU K S s BT mparui f e es A O O 9 Kort overziclit oruwr PrUaooarant 3 SHERRIES Pale en iold Dry van af f 16 50 per 12 fless 12 12 15 18 1 50 1 75 5 2 25 ROODE en WITTE POEÏWIJNEN S MADERA S droog en zc et VERMOUTH U Turin X BODEGA CHAMPAGNE s Ank 45 Fl I g ® gff ft 9o 0 S COtiNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en S SCOTCH WHISKY Per Fl Pe USTRAC 1 eB Nto f 27 75 31 36 42 53 34 42 37 50 47 CHATEAU VALROSE 0 76 h3 e 1 t a SI St ESTEPHE 0 OO St KMILION 1894 m ö PAUILLAC 1893 1 5 GRAVES Witte Bordeaux ü 0 o o SAUÏERNE nil A 5 ZELTlNtiER Moezel O W De flSlj zlHn ie pryzen begrepen en worien i 3 eis per stnk teruggenomen B By elke hoeveelheid verkrSgbaar bn De flrma T CBEBAS Gowda tooodkoopateen aolledat adres Toor Yervoer van InlMtedel m aJ iiM zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens u bi A aRA VESTE IJ N Oude Gouwe AUtf wordt tegen Trantport Mhtide verneUerd toriawater uifde ïffeforiaiBron te OberlafinsteÊml Êm Tapeldrank is ü H w a p ttuii nlaii is h V rzlcbt De publicatie van het verslag der enquête door den Figaro wordt door den Temps met vieugde begroet Deze stukken zegt het blad werden door de openbare meening met spanning te gemoet gezien Toen het onderzoek van de strafkamer gesloten en het verslag gedrukt ou aan de leden verzonden was was het eerste het voornaiimsto doel bereikt Maar was het niet noodzakeiyk dat het publiek in de gelegenheid zou worden gesteld do conclusies te controleeren die de rechters uit dit onderzoek zullen trekken V Ia en daarom was de openbaarmaking noodïakelijk Er zyn zooveel verdenkingen verspreiii sedert cenige jaren omtrent allen die deel gehad hebben aan de zaak Dreyfus dat het althans een verplichting is geworden alles openiyk te zeggen en aan den dag te brengen Wat in het geheim geknutseld is kan niet beschouwd worden als een getrouwe afbeelding van de waarheid en het recht Men zal moeten trachten de zaak openlijk te behandelen Daarom moet men het gelukkig acliten dat door een complete openbaarmaking iedereen in staat gesteld wordt op het beslissende oogenblik alle bgzonderhedijn te kunnen volgen van een zaak die door de hartstochten zoozeer is verward En is die openbaarmaking als zy volkomen en getrouw is niet honderdmaal te verkiezen boven de berekende indiscreties die van mond tot mond gaan en die ten slotte nieuwe legenden doen ontstaan by de velen die reeds in omloop zyn Deze overwegingen zegt de Temps maken voor ons raadselachtig de boosheid van hen die de openbaarmaking van het verslag beschouwen als een misdaad Is het omdat die menschen bevreesd zjn voor den indruk die by het publiek zal worden opgewekt door de lezing van de stukken en van de verhooreuV Men zou dat kunnen vermoeden als zy zeggen De enquête wordt gepubliceerd om een volksbeweging te doen ontstaan invoer Dreyfus gunstigen zin by de debatten voor het Hof van Cassatie Die redeneering zegt de Temps is al te naïef vooral van de zflde van personen die reeds sedert maanden meer scherpzinnigheid hadden getoond Indien de tegenstanders der revisie erkennen dat de lezing van de enquête gunstig moet zqu voor den gevangene op het Duivelseiland is de zaak FEVILLËIOX GedeDkschrilteo v o eea Gelukzoeker OF AimiBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOR W NUTTERS En bleef de woekeraar of diens lastgever bij zijn eisch welnu was Van der Grijp met alleen in een groot huis En had de baron hem niet schieten doen leeren f Wat dan eenvoudiger dan den woekeraar te doodcn in zijn hol de brieven te vinden en ze aan Matliilda s voeten te leggen Of bijaldien hij ze niet vond het huis van den geldschieter in brand te zetten dat het in vuur opging met al wat het bevatte En too dit alles mocht mislukken dan zou hij den ouden hertog om het leven kunnen brengen en aldus de brieven krachteloos m en Of indien ook dit ondoenlijk bleek en hij sidderde voor dezen weg dan zou hij Mathilda nogmaals opzoeken in de kiosk haar voorstellen met hem te vluchten en zoo zij weipïrde haar bedwelmen en haar wegvoeren nacht en dag met haar doorreizen tot htj haar in veiligheid zou hebben gebracht duizenden uren van de plaats des gevaars Dan wu hij haar overtuigen van aijn liefde dan 70U hij die op haar doen overgaan haar overreden haar aantoonen en bewijzen dat xijn liefde en hunne vereeniging wettig was reeds uit is elke verdere bespreking overbodig Want hier ligt nu een verzameling getuigenissen wettig authentiek door de getuigen geteekend Dit is een helangryke en loyale b ydrage tot het zoeken der waarheid Mag men deze stukken opehbaar maken V Niet alleen mag men het doen het is plicht Bovendien niemand heeft gezegd dat het verboden is de enquête te completeeren en het Hof van Cassatie zal dit zeker doen als het dit noodig oordeelt Wy willen de waarheid hoc zg ook zy van waar zQ ook kome Ma r dan mogen wy niet do verwaandheid hebben te denken dat wy recht hebbon een bron van inlichting te mogen buitensluiten zy die vroeger niet geslaagd zyn de openbaarheid buiten te sluiten voor ons geweten zullen het nu niet kunnen doen voor ons verstand De plicht van lederen staatsburger is thans duideiyk zy bestaat in het volgen van hot hooge en edele voorbeeld der hoogste rechters die zich zullen beyveren met alle middelen om het recht te bevorderen en de waarheid te zoeken Aan de Prankf Ztg wordt uit Rome het volgende geseind In het Vatikaan veert inderdaad kardinaal Rampolla een interregnum De paus is te zwak om do zaken te kunnen afdoen en brengt den halven dag sluimerend door Tegenovergestelde dagbladheriehten zyn door het Vatikaan geïnspireerd De kardinalen stellen den toestand van den paus gunstiger voor om een pressie der mogendheden op het conclave te beletten en dit in alle stilte te kunnen voorbereiden De Bnlgaarsche minister president Orekoff verklaarde in een redevoering in een vergadering van kiezers te Tirnovo dat elk Bnlgttarsch ministerie dat tegen harteiyke betrekkingen met Rusland zou zyn verraad zou plegen aan het vaderland en do kroon daar de Russische regeering heeft verklaard dat zy zich niet zou mengen in de binnenlandsche aangelegenheden Verder verklaarde de heer Grekoff dat het ministerie de beste betrekkingen zal onderbonden mot alle mogendheden en vast besloten is zich niet in eenig vontuur te wikkelen V Den 2l8ten Februari was de hoofdredacteur van do Posener Zeitung een kalme courant maar die de dingen af en toe wat voor het wetboek der natuur Ik zal haar redden mompelde hij ondanks alles Ik zal noch mijn eigen leven ont ien nocU dat van anderen Ik zal vloeken of bidden al naar noodig is Ik ben bereid duivel of en el te zijn wat maar kans op redding zal aanbieden Of de hemel of de hel mij helpe ia mij van geen belang mits ik slechts slage Er zullen nog vreemde dingen gebeuren voor middernacht Hij trad een winkel binnen voor welks ramen allerlei wapenen bgen uitgestald Hier voorzag hij zich van een zesloops revolver die hij deed laden benevens van een lang mes Toen hij den winkel verliet keek de winkelier hem hoofdschuddend na Als dat jongmensch niet vreemde dingen in den zin heeft mompelde hij dan weet ik het niet Raphael snelde naar boulevard St Martin waar de woekeraar woonde In zijn rechterzak hadhij het vuurwapen in zijn linker het me geKeel geopend met de greep naar boven Hij zrfu slecht rijn handen in zijn zakken behoeven te steken om dood en vernieling rondom zich te kunnen zaaien Hij schelde aan AU gewoonlijk was het de reus Camisard die hem opendeed Is uw meester op ijn bureau t vroeg de jonkman moeite doende kalm te schijnen Hij is op zijn bureau aan de zaken U antwoordde reus Zou ik spoedig bij hem toegelaten worden is er veel volk re vrymoediger durft zeggen dan do meeste Duitsche bladen wegons beleediging van den épperpresident van de provincie Frhr von ilamowitz tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld En gaandeweg hebben M na déze Veroordeeling allerlei officieela instellingen en regeeringsbnrean s hun lontracten betreffende de levering van drnkferk met de ürma die do Posener Zeitnig uitgeeft opgezegd hoewel zij nooit over jie hoedanigheid van het afgeleverde drukferk hebben te klagen gehad De Posener Zeitung zelve ziet dan ook in deze maatregel een poging om invloed te oefenen op den toon van hare artikelen Deze poging zal echter verklaart zy in weerwil van de groote stoffeiyke schade die haar uitgever erhy ijjdt zonder gevolg biyven De Posener Zeitilng zal evenals tot dusver gematigd maar vrymoedig zonder iemand naar de oogen te zien of iemand vyandig te zyn de bolanj n van de Duitsche bourgeoisie weten te vefdedigen Wy verklaren verder dutwy over iet optreden van de overheid onverwijld ons beklag zullen doen wy zullen dit beklag zoo het moet tot aan de hoogste instantie brengen en weten zeker dat wy niet tevergeefs een beroep zullen doen op den rechlvaardigheidszin van don Keizer Verspreide Berichten niiEvrtiü De Süir laat zieh door haar woode over de openbaarmakingen van de Figato tot kosteiyke dwaasheden verleiden In het verhoor van Dupuy zegt zy heeft de strafkamer haar plicht verzakende gedeelten weggelaten De enquête is dus onvolledig vol gapingen en zal een aanvulling noodig maken welke de raadsheer rapporteur Ballot Beaupré zoo spoedig mogelyk zal aanvragen Welke is de bedoelde uitlating f Een der raadsheeren zou aan Dupuy gevraagd hebben zyn oordeel over Dreyfus in ronde woorden te zeggen Toen antwoordde de ministerpresident energiek en met krachtige stem sic Ik ben innig overtuigd van de schnld van Dreyfus Die buitengemeen ernstige verklaring is weggelaten Denk eens aan behalve de vyt ministers van oorlog nn ook nog Dupuy die zonder nadere argumenten te geven overtuigd is Maar nu eenige bedenkingen Ie Dupuy heeft zyn getuigoni zeli onderteekend en zou dus de weglating goedgekeurd hebben Ik weet er niets van Mij nooit iets vragen Ik weet niets van niemendal Dan zal ik wachten j Alii ge zoo goed wilt zijn mijnheer dan is het mij om t even Wacht dan maar i En Camisard liet Raphael in de antichambre na zorgvuldig de buitendeur gesloten te hebben De burggraaf had nauwkeurig acht geslagen op de wijze waarop die deur gesloten was geworden Tweemalen den sleutel die de reus in ztjn zak had pmdraaien dan onder en boven een knip verichuivcn en den grendel weg nemen Alleen gebleven in de wacntkamer Iwgon hij deze langzaam en gedachten verzonken o i en neer te kiopen Zijn handen omklemden in zijn zakken de moordtuigen Maar terwijl hij er mede speelde besloot hij niet dan in het ergste geval tot het uiterste over te gaan maar eenmaal zoover niets te ontzien Eensklaps trok iets zijn aandacht Hij bleef staan en luisterde Men zal zich herinneren dat de antichambre waarin de burggraaf op dat oogenblik vertoefde niet gescheiden wau van het kabinet waarin de woekeraar zitting hield dan door een gang die niet zeer lang was Welnu hij hoorde duidelijk stemmen in het kabinet van Van der Grijp Het was hem niet mogelijk woorden op te vangen tenminste niet in die mate om er met eenige zekerheid het onderwerp van het gesprek uit op te kunnen maken maar duidelijk hoorde hij de stemmen zelfs kon hij gemoedsstemming der iprekert afleiden 2e Dupuy ia in het geheel niet voor de strafkamer geweest Nadat hem als minis terpresident by presidentieel besluit machtiging was verleend om te getuigen heeft president Loew alléén zich op tweedon Kerstdag naar zyn kabinet begeven on hem daar zonder dat er iemand by was het verhoor afgenomen Hot is dus niet mogelyk dat een der raadsheeren hem een vraag gesteld heeft als door de Soir bedoeld Dat doet de deur toe Lalance de bekende Elzasser een der leiders van de protestparty die ook in het Zola proces getuigde heeft medegedeeld dat ook hy van Fanre wist dat Dreyfus niet op het borderau is veroordeeld maar op andere stukken die geen twyfel laten Dat deze stukken geheim waren heeft Faure er echter niet bygevoegd Fraskkuk President Loubet heeft Zondtig de wedrennen te Autenil bygewoond en tot groote verbazing der strenge volgelingen der etiquette hoeft hy oen uitstekenden indruk gemaakt men meende een nietig persoontje te zullen zien en men zag een hoUeiykon en zich gemakkoiyk bewegenden gentleman Heden vertrekt Loubet in gezelschap van den premierDupuy naar Montëlimar Paul DèroulMe en Marcel Habert hebben in hun gevangenis de Conciergerie gedurende de Paaschdagen veel bezoeken ontvangen zelfs werden hun bloemen gebracht Picquart ontving eveneens bezoeken bouqnetten en zeer voel visitekaartjes Itaub Den journalisten die aan nn Congres te Rome zullen deelnemen wordt een feostelfike ontvangst bereid Ter gelegenheid van het bezoek dat het Italiaansche k ninkiyk paar dit jaar voor het eerst aan SardiniO zal brengen wordt een schip ter beschikking gesteld van do binnen en buitenlandsche journalisten Op het eiland zelf krygen de journalisten een plaats in den koninklyken stoot BCSLUID Op het Technologisch Instituut en het Mynbonw Iiistituut te Petersburg zyn onder de studenten opnieuw ongeregeldheden uitgebarsten Da oorzaak van de ongeregeldheden of liever de staking aan het Technologisch Instituut waren de onhebbelijke maatregelen tegen de studenten aan de universiteit te Moskou en te Kiëf die de medewerking van hun makkers in Petersburg inriepen De Niet het hooren van stemmen echter maakte op hem zulk een diepen indruk en deed hem het oor tegen het sleutelgat drukken het was het herkennen van die stemmen wat hem trof Want een dier stemmen hij hoorde het duidelijk die welke opgewon kn en driftig bleek en zeer snel en telkens lang achtereen sprak was die van graaf Satluces En in de andere die op reel gedempter zach ter toon telkens als de andere zweeg zirh hooren liet meende RafihaÖl duidelijk het orgaan van den baron de Maubert te herkennen Toen Raphael nadacht over het vreemde van het geval verheiderde eensklaps een straal van hoop zijn bleek gelaat Zijns inziens was het duidelijk dat de baron zijn pleegvader met Halluces zijn vriend alleenin zijn belang bij den woekeraar waren miischien zouden zij er in lagen de noodlottigepapieren los te maken misschien zou de woekeraar genoeg vertrouwen hebben in den baron deMauUrt om de brieven op crediet af te geven Raphaels hart klopte zijn slapen sloegen hoorbaar Het onderhoud of liever de warme discussie zette zich voort De beide sprekers schenen met bijzonder vuur hunne zaak te bepleiten toen hü verder luisterde kwam het hem vreemd voor daf hij in t geheel de stem van den jood niet hooMe Ook scheen het hem nu en dan toe al f de beide sprekers tot elkander het woord richten het onderling oneens waren elkander bestreden Wtrdi Vêrvêlgd