Goudsche Courant, donderdag 6 april 1899

Aangevangen 1 October Tüd van Greenwlcb 6 88 8 81 6 18 7 81 7 86 8 S8 8 6 10 04 10 86 11 18 B te Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1898 99 OOUDl KOTTIIDiUviM nm 11 81 18 18 11 68 S ll 8 48 S 67 4 88 11 8 l 6 6 11 86 l T 6 18 11 48 1 14 6 18 11 61 18 88 1 8S 8 80 4 4 18 6 88 8 14 88 t 64 10 11 11 18 6 10 8 40 4 16 8 80 7 60 84 4 10 18 10 80 11 88 11 86 11 60 1S S7 6 40 D door 8 11 7 46 11 64 IJ OS 1S 47 S0UD4 DKN a 4 48 ik 11 18 18 18 18 66 8 14 M 11 80 1 8 I I 11 41 1 1 11 66 1 88 V U 48 1 8H 8 48 4 16 8 86 f 64 S 16 7 84 17 67 10 14 11 16 tt 88 HM UM n i 6 66 8 88 S48 8 04 4 88 4 8 4 88 8 04 8 11 7 46 7 6r 1 84 8 8 8 64 e O U U 4 4 MSTSKDiU oa l 6 1 8 14 48 10 67 18 10 4 U 8 80 7 81 6 88 10 17 86 uLW 8 01 06 10 86 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 08 1117 üuua 8 80 88 10 80 1 8 1 18 618 8 6810 18 11 41 o ü t D A r T I K l H I Tin 6 80 8 8 8 84 7 81 8 14 07 0 1 10 67 18 0A IS IO 18 68 8 80 8 17 4 88 6 80 6 86 8 86 n l l 6 48 7 8 8 08 11 88 18 87 8 48 8 84 6 46 4 0S 7 88 7 04 8 88 6 86 10 81 11 46 1 1 8 8 08 S 60 6 04 UttMill 6 88 8 IS 7 4 8 67 8 4 i OO 10 10 16 10 88 11 86 18 08 1 87 S 08 8 86 8 66 4 48 6 88 8 83 S SS 7 68 60 07 10 08 W lat 6 48 6 88 8 06 l U 10 88 11 68 U U 8 47 4 16 8 66 7 18 8 10 8 88 8 14 10 48 4 84 8 86 8 87 8 M m 8 88 10 68 11 1 18 11 a lll 8 40 4 87 8 80 8 10 7J8 8 86 8 4 18 84 11 10 VmUO S 7 06 8 10 iM 11 18 8 68 8 46 4 46 8 80 7 48 8 4 Auu W 7J0 8 86 S 11 90 8 08 4 00 6 00 8 18 8 08 10 0 QowU 8 08 18 l 18 61 8 68 4 47 6 48 7 41 8 4 1 O PeterabnrgerB vroegen om yoUedige vergUienis TOor de stidenten in Kiel en Miialioii en toen hnn dat werd geweigerd iK sIotcn z om te stalten Daarop werden de btndenten van liet M jnbonn Institnat ooii zoo oproerig dat men dit inBtituot sloot EüOKLASD De Londensche politie heeft op een Icolic wjze een opliclilerubcnde gesnapt Reeds diliwBIb had 2 j het uomplot op ocu zijner amenkomsten willen betrappen Maar steeds bleek dat zoo goed waeht werd gehouden dat de bende altjjd gewaarscUowd was Toen gingen tien detectives in een groeten verhuiswagen die tot voor de plaats der samenkomst reed zoodoende verschalkt eu zy de waakzaamheid der uitgezette posten BINNENLAND Maandagmiddag 3 April werd de tentoonstelling der algietsels van de Hindoi monumenten op het Mnseum van Kunstnijverheid te Haarlem bezocht door Zijne Excellentie den Ministor van Koloniën en Zijiie Excellentie den Minister van Marine met hunne dames Het hooge gezetachap heeft eveneens een bezoek gebracht aan het Koloniaal Museum en werd rondgeleid door de hoeren von Saher en Dr üreshof De correspondent der N B Ct te Batavia seint onder dagteekening van gister De rust is te Socmalata licrsteld De moordenaars zijn gevangen genomen De troepen zijn naar Menado teruggekeerd Ofschoon de gemeenteraad van Voorburg aan de heeren De Knokke van der Meulen en Vas Visser eene cunccssio voor 60 jaar heeft verleend voor het leveren van electrisch licht heeft hy om eene gowenschte concurrentie in de verlichting levendig te honden tevens met algomeene stemmen besloten do concessie van de reeds H2 jaren bestaande petroleum gasfabriek van den heer Bleuland Tan Oordt tot het jaar 1959 te verlengen Te Utrecht werd op don len Paaschdag geopend de jaarvergadering van den Alg Ned Timmerlieden Bond Uit het jaarverslag bleek dat de bond thans i 9 afdeelingen telt met 2571 leden üe rekening en verantwoording van den penningmeester slnit met een batig saldo van f 400 14 Het saldo der weerstandkas is f H39 074 Als zetel van het hoofdbestuur werd Amsterdam aangewezen Do vergadering benoemde tot verantwoordelijk redacteur tevens administratenr van het vakblad don heer ö Wolfswinkel en tot mede redacteuren do heeren H Wolving C Nieuwstad J Portegij en H L Harren Een voorstel van Zaandam tot strekking hebbende dat in het vakblad geen adv rtentien Ten slotte werd aangenomen deze voorstellen te boschonwen als wenken In hnn Ha ndblad schrijven dr Van Hamel Koos en Harmens 8 86 1 48 8 4 8 68 8 a a 7 llMrdrMkl dow 7 88 Ki w4ry fk r tapilla 4S lotfnnlaM 7 66 6 16 7 86 7 88 6 6S 6 08 S ll 6 1 8 86 4 46 4 86 6 04 6 11 6 17 Rolt rdaa Oapell Hlluwerkuk HoordrMht i nd t SO 8 48 8 61 8 08 g 08 7 80 7 48 7 6S S 07 8 18 S id tata li UHD Mo k r IU Xoatamaar Zagsuid Tsorbttrg 1 Hwn aUaga Voorliug ll alaroiaar ZaïtiTMid Zatanhaitaa Mowkap 0 ula 7 80 8 4S 6 8 6 n 8 8 08 7 48 UHd Oadaw Wawl Dirtaki Oadav Wij haddon dezer dagen gelegcnboid oen onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van schadelijke beStanddeeleu in puetspoeilur voor zilveren voorwerpen als bij under doel treffend aanbevolen Het poeder bleek kwikzilververbindingen te bevatten en derhalve aan zilveren en andere metalen voorwerpen een prachtigen glans te verleenen door een zich daarop afzettend laagje metallisch kwikzilver Het behoeft geen betoog dat het bezigen van een dergelijk poe4er een ernstig gevaar in de haishomliiig zal opleveren Het laagje kwikzilver up de lepels vorken enz aangebracht gaat langzamerhand in de spijzen of dranken over en zal zonder den minsten twijfel tot chronische kwikvergiftigingen aanleiding geven Een zeer gemakkelijke wgze om zich te overtuigen f een poeder kwikzilververbindingen bevat bestaat in het daarmede poetsen van een blank koperen voorwerp Indien kwik aanwezig is wordt het koper bijna oogenblikkelijk met een laagje van dit metaal bedekt on derhalve fraai verzilverd Wy waarschuwen het publiek nadrukkelyk tegen het gebrnik van dit naar ons medegedeeld werd uit Engeland en Amerika geïmporteerd rood uitziend poetspoeder In Engeland zelf wordt bij aanbevelingen van poetspoeders voor ihetalen speciaal gewezen op de afwezigheid van kwikzilver met den uitvoer schijnt raen zooals trouwens meestal het zoo nanw niet te nemen Voor ecnige jaren heeft men getracht hier te lande langs den weg kwikhondende watertjes te siyten ter verzilvering van metalen voorwerpen hetgeen toen van overheidswege verboden is geworden Nu echter groote fabrieken dergelpe waren gaan afleveren is het van publiek belang te voorkomen dat znike zware vergiften een plaats in onze huishouding vinden Gemeng de Berichten Een ÜO jarig meisje nit Uithuizen dat als hnishoudstertje in dienbt is biJ een vader en twee zoons kwam voor eenige dagen ten gemeentehuize met den oudste der zoons en werd in ondertrouw opgenomen Het schijnt dat de beide broers het in dezen niet met elkaar eens zijn geweest wie nu eigenlijk de echtgenoot moest worden althans Donderdagmiddag kwam de bi id met den jongsten broer en verzocht den ambtenaar van den burgerlijken stand om de eerstgedane aangifte maar te niet te doen en nu werd zjj met den jongste dor broeders in oni ertronw opgenomen Of nu de voltrekking van het huwelijk zonder stuiting zal plaats hebben Van IJrk wordt gemeld Groote bedrijvigheid heerschte er Paasch Maandagmiddag op ons eiland Plotseling klonk het geroep haring aan land door het dorp Oud en jong trok naar het niterste einde van het eiland waar zich een hoogte de Top bevindt Met groote netten landzegens werd spoedig naar het schubbig waterheir gevischt Niet minder dan 85 last of 4250 tal elk van 200 stuk werd buit gemaakt ijenig gezin verdient hiermee een aardig sommetje Uit Almelo wordt aan de Zw Ct gemeld 1 68 10 1 10 8 10 80 10 4S V 4 88 47 10 18 8 8 D 11 87 11 88 10 11 10 17 lO SI 10 48 10 64 18 01 10 18 11 67 08 Nadat S Bos eerst geweigerd had bij den luitenant der marechaussee alliicr te verschijnen heeft hiJ eergisteren een langdurig onderhoud met hem gehad en heeft hy aldaar de verklaring geteekeud dat de wachtmeester hem eerst afgeranseld had en dat bjj hot in de cachot stoppen de oppasser hem daarna nog heelt geslagen en geschopt Verder heeft Bos den luitenant nog modegedeeld dat de marechaussee die hem kwam vragen bij den Initenant te komen erkend heeft dat Bos geslagen geschopt on in de cachot gestopt was welke erkentenis is aangehoord door 2 personen die Bo in ztn hsis verborgen had Men meldt uit Uselmonde Er staat hier een kofüehnis daar achter 6 bnrgerwoningen en daar wéér achter een steiger waar de stoomboot aanlegt De passagiers en de bewoners van de burgerwoningen bereiken over het hoofd eene ruime open plaats daarnaast gelegen respectievelijk de boot en hunne hnizcn De ambachtsheer van Uselmonde de heer mr Bichon van Uselmonde schijnt eigenaar van dat hoofd te zijn en heeft nu langs die huizen en de brug een hooge heining doen plaatsen zoodat passagiers wagens vee eet plus de bewoners van die burgerwoningen niet anders de publieke straat kunnen bereiken dan door het koffiehuis hetgeen nog al eens aanleiding tot eigenaardige ontmoetingen geeft De eigenaar van dat kofflehnis niet de huurder en tevens ook van de woningen en van de brug is telkens zoo welwillend om door middel van een grooten hamer do passage weder vrij te maken zoodat bet een komisch gezicht is den timmerman van de eene partij ijn best te zien doen om de heining zoo spoedig mogelijk klaar te krijgen terwijl de eigenaar gereed staat om den boel weder af te breken Een proces zal het nastukje van deze vertooning zjjn Zondagochtend kreeg een ISjarig meisje te Velsén geschil met haren vader over de plaats waar in de woning een vogelkooi moest staan De twist liep z66 hoog dat de jongedochter naar boven ging op een stukje papier haar uitersten wil schreef toen de deur nitliep en aan het laadhoofd bij de Velservoetbrug in het Kanaal sprong Heeds was zij in zinkenden toestand toen twee lui met een vlet kwamen die haar een roeispaan toestaken Zjj greep dien nog en word toen bewusteloos op het droge gebracht Bijgekomon bleek haar toestand van dien aard dat zoowel geneeskundige als geestelüke hnlp werd ingeroepen en Maandag was zj nog niet buiten gevaar Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen 0 St 32 jaar reiziger en J G S 37 jaar caféhouder beiden te Amsterdam wegens oplichting flesschentrekkerij van Men sigarenfabrikant 1 Montagne te Uonda dien zy tot de afzending van verschillende partyen sigaren hadden bewogen ieder tot 1 jaar gevangenisstraf Den 9 October van het vorige jaar waren een tiental heeren van apelle a d l Isel met elkander uitgeweest en des avonds in de naburige gemeente Ouderkerk a d Usel verzeild geraakt waar zj in verschillende herbergen het noodige hadden gebruikt Wellicht onder den invloed van het Schiedammernat waren zy op weg naar huis op het erf van F Rijkaart benedendijks gekomen en hadden daar eenige glasruiten vernield en een gedeelte van een raam stuk geslagen Voor dit misdrijf hadden zich te verantwoorden A N 20 jaar W L 80 jaar T V D 20 jaar P A de H 23 jaar en J B 20 jaar allen arbeiders in eerstgenoemde gemeente woonachtig De eerste bekende op het erf van Bykaart een onbekend persoon te hebben ontmoet die hem een slag had gegeven Hjj was den onbekende nageloopen en zon hem toen een slag hebben teruggegeven Rijkaart die hem tegemoet gelo pen was had hem toen gezegd Wie je zoekt is hier niet waarop hij zich verwijderd had 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 17 S S7 8 84 6 41 8 47 8 96 1 44 1 64 01 8 08 8 14 8 60 S 4 1 4 06 H O 4 48 4 66 6 7 6 18 6 88 8 87 IS SS 1 86 1 41 1 66 8 06 S 17 li 8 4 08 4 87 S 68 7 10 7 18 7 8 lO Stf 8 06 10 17 10 84 10 41 11 18 6 84 4 8 48 6 ll lS 10 84 10 64 Alle beklaagden ontkenden de ruiten te hebben vernield de tweede derde eu vijfde zeiden zelfs niet op het erf te zijn geweest Voor ieder hunner werd een gevangenisstraf van 1 maand gereqnireerd De verdediger mr Jos van Raalte achtte het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd en concludeerde tot vrijspraak Onder beschuldiging van op den 16 Febr te Jaarsveld een overjas te hebhen weggenomen toebehoorende aan G v d Kwast stond daarna terecht de 51 jarige P A K vijlenkapper zonder vaste woonplaats Beklaagde ontkende den diefstal te hebben gepleegd en zelfs dien dag niet in Jaarsveld geweest te zjjn Het bleek evenwel dat hij de jas te koop had aangeboden doch daar er zich papieren in bevonden had men geweigerd ze te koopen en het geval aan de politie bekend gemaakt Eisch 6 maanden gevangenisstraf Kaotonsierecht te Gouda Zittmg van Woensdag 6 April 1899 De volgende personen zjn veroordeeld wegens Straatschendery N M E en J D H te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Overtreding Politie Verordening Gouda en Strafrecht W T B te Gouda tot f 3 of 3 dagen h en f 1 of 2 dagen h Overtreding Strafwet J de J Wz te Gonda tot f 3 of 3 dagen h W V te Gouda tot f 5 of 3 dagen h A V h W H G A B en A C b allente Gouda No 1 2 en 4 ieder tot 12 of 2 dagen h en No 3 tot f 5 of 3 dagen h Visschery overtreding B S te Stolwyk tot f 5 of 2 dagen h Overtreding Arbeidswet J P S te Gouda tot f 3 of 3 dagen h met vrijspraak van het meerdere ten laste gelegde J V V te Reeuwyk aangehouden Overtreding prov reglement W S te Reeuwyk tot 1 2 ol 1 dag h H D L en H v R te Leiden No 1 tot 1 2 ol 2 dagen h en No 2 vrygesproken Overtreding Strafwet A A V d B te Gouda tot 1 3 of 3 d h Overtreding politieverordening Gouda J S te Rotterdam tot f 1 of 1 dag h D G te Rotterdam tot f 0 50 of 1 dag h C V d B te Gouda tot f 1 of 2 dagen h P W M Pzn te Gouda aangehouden Politieovertreding te Gouda J V V te Gouda tot f 25 of 5 dagen h Politieovertreding op het zeilen en vastleggen van voertuigen te Nienwerkerk a d Usel A F zwervende tot f 5 of 1 dag h Overtreding politieverordening Waddingsv P V P d B en L v E allen te Wad dinsveen No 2 tot f 3 of 3 dagen h en No l en 3 vrygesproken N V D K S J 1 en h B allen te Waddingsveen No 1 tot f 3 of 2 dagen h en No 2 B en 4 ieder tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 1ste herhaling D T te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Openbare dronkenschap B W en J v D zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap by 7de herhaling G A B te Gouda tot 5 dagen h en 6 m opzending naar een werkinrichting Openbare dronkenschap bj 2de herhaling D M G te Gouda tot eene week hechtenis Openbare dronkenschap P H te Gouda tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap by Sste herhaling 8 S8 D ioor 8 60 10 04 10 11 10 18 10 86 10 14 10 64 11 S O DtDIntMDluA la m ia 11 Ok reiiifar moat lioh IboTandiflD rooniaii na m hawja il t 0 80 7 86 8 08 8 0 8 18 B S6 7 86 8 87 47 8 64 10 01 10 07 8J D door 8 66 7 68 84 8 16 8 8 8 84 S IS 8 18 8 80 8 8 S 80 7 80 6 7 48 C K te Gouda tot 3 dagen h en 3 maanden opzending Openbare dronkenschap A e L te jouda tot f 3 of 3 dagen h P O te Stolwyk tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap by 5de herhaling S P te Gonda tot 2 weken hechtenis Openbare dronkenschap C B te Gouda tot f 2 of 2 dagen h Openbare dronkenschap by recidive P V te Gouda tot 3 dagen h Overtreding prov reglement D K te Nienwerkerk a d Usel tot f 1 of 1 dag h STADSNIEUWS GOUDA 4 April 1899 By Koninkiyk besluit is o a benoemd tot inspecteur der directe belastingen invoerrechten en accynzen te s Hertogenbosch E 7 W Rftmer inspecteur derzelfde middelen alhier Vanwege de Goudsche Bestuurdersbond zal op Donderdag 6 April 1899 des avonds 8 uur in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene openbare vergadering worden gehouden waar als spreker zal optreden de heer F h Ossendorp uit Amsterdam met het onderwerp GondscheOnderwSstoestand Eergisterenochtend geraakte dicht by den Hoek van Holland de petroleUmtank Chester vast op de Maasvlakte Nadat er 480 000 liter petrolenm overboord was gepompt is het vaartuig door vier hleepbooten er afgetrokken en werd de reis verder naar Rotterdam voortgezet Dit verklaart de petroleumlucht die Maandag langs den Usel alhier merkbaar was De vloed voerde die weggepompte stof zeker gedeelteiyk landwaarts in GouDERiit 4 April By de heden alhier gehouden verkiezing van een lid van den gemeenteraad zyn candidaat gesteld de heeren A Blanken Dz A C Snaterse en D Tom Oeoot Ahmeeb Beroepen by de Nederl Hervormde Kerk alhier ds Uomoet te Ouderkerk a d Ussel OuDEWiTBR De commissie voor het inhuldigingsfeest alhier hield Dinsdagavond 1 1 in het hotel Konings haar laatste vergadering De voorzitter de heer R W Haeutjens Dekker burgemeester dezer gemeente opende de vergadering met de mededeeling dat men nu de slotrekening kon doen Na rekening en verantwoording door den penningmeester den heer J A Verhoef bleek er nog een batig saldo van f 44 71 Die rekening werd goedgekeurd en vastgesteld Van de door de dilettantenclnb in iVugustus 97 in den buitentuin Rozenburg gehouden kermesse d été was nog overgebleven een bedrag van f 71 welk bedrag bestemd was Toor de armen dezer gemeente De voorzitter hoewel vragende wat er met de f 44 71 moest gedaan worden stelde voor beide sommen te combineereu om in den aanstaan den winter daarvoor eene extra bedeeling te houden voor de armen der gemeente welk voorstel na eenige discnssiën werd Kenomen Als eene herinnering aan het mhnldigingsfeest zal er een verslag daarvan door den archivaris der gemeente worden opgemaakt dat aan burgemeester en wethouders zal worden aangeboden om by t gemeente archief een biyvende plaats te verkrygen De rekening en verantwoording is voor elk ingezetene van Oudewater tot 10 Apnl a s ter inzage by den heer J A Verhoef Alvorens de feestcommissie werd ontbonden bracht de voorzitter een woord van dank aan de leden voor al de moeite aan hun taak verbonden en bracht niet minder hulde voor het goed slagen by dat pogen en het groot succes dat heeren leden daarmede hebben behaald want den omvang der stad ta aanmerkmg genomen is optocht verUchtmg en versiering ja het geheele Koninginnefeest alhier mtmnatend geslaagd Vóór het Bche den bracht de heer P r van Dnynen Montfln een woord van dank aan den voorzitter voor de leiding der vergaderingen Haastrbciit Dr J lTpool hoopt Zondag 30 April nine afscheidsrede te houden m de Hervormde Kerk alhier VERSCHEIDENHEID De opium dame van goeden huize P B I echtgenoote van den ofScicr van gezondheid 2e kl dr L P K is by vonnis van den raad van justitie te Batavia by verstek gewezen schuldig verklaard aan overtreding van art 19 van het reglement op de opiumpacht op Java en Madoera Stbl 1890 no 149 door het bezitten zonder daartoe wettig verplicht of bevoegd te zgn van meer dan één katti deels ruw deels bereid opinm voor de eerste maal gepleegd Zy is zooals vry meldden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf tot een geldboete van f 20 0 K en tot betaling der kosten van het geding Het aangehaald opium is verbeurd verklaard en de subsidiaire gevangenisstraf by niet betaling der boete bepaald op ééne maand voor iedere verschuldigde 2 X gulden tot een maximum van drie jaren Uit vonnis kan zoowel in Nederlimd als in ïndii geëxecuteerd worden zoodat mevrouw K om er aan te ontkomen zich gedurende zes jaren noch in Indië noch in Nederland zal kuimen vertoonen tenzy haar gratie mocht worden verleend Na dien termyn is het vonnis verjaard Het Soer Hbid schrijft nog Mevrouw K bevindt zich nu te Penang waarheen haar echtgenoot haar gevolgd is Men zon uit dit laatste moeten afleiden dat hy van het bedryf zyner vrouw meer afwist dan aanvankeiyk werd vermoed Minder algemeen bekend is het dat de gestrafte reeds jaren lang in opium deed Toen haar man officier van gezondheid was te Serang werd haar clandestien opinm ontdekt liet spoor werd gevolgd tot Bengkalie maar verloor zich daar Overal waar K met zyne echtgenoote zich heeft bevonden werd de aanwezigheid van gesloken heulsap geco nstateerd maar de S okkelaars konden niet worden uitgevonden Niemand dacht er trouwens aan dat de vrouw van den officier van gezondheid zich zou leenen tot zulk geknoei Uit het voorloopig onderzoek is men tot de trouwens niet bewezen conclusie gekomen dat mevrouw K met den Bataviaschen opinmpachter onder een deken lag en de pachter de politie eerst gewaarschuwd heeft toen zy meer opinm aanbracht dan hy debiteeren kon en daarom voor eigen rekening verkocht Men meldt nit Haarlem Om haar zoontje van 5 jaar een g ede beurt te geven had eene vrouw alhier een emmer kokend water gehaald De knaap ging terwyl de moeder even weg was in den emmer zitten en brandde zich zoodanig dat hy aan de gevolgen overleed Houdt em houdt em me man zit in die wagen schreeuwde eene vrouw gisterenavond omstreeks negen uur in deUynmarkt te Utrecht op een draf liep ze achter den wagen een grooten Jan pleizieraan Eindelyk baalde zy den wagen in en greep naar een been dat ze kon het aan de pantalon zien van haar echtgenoot was De echtvriend had ook in de gaten dat zyn snoepreisje ontdekt was en trachtte zich v6 ir in den wagen te verbergen De vrouw kon niet in den wagen komen maar ze zon em nagaan tot dat hy stilstond Dapper hield ze zich aan den wagen vasten sjok sjok ging het met fladderende harenen rokken door de hoorstraat Steenweg waar ze toen heen gingen weten wy niet maar dat ze tot loon voor baar volharding manlief mee maar huis gekregen heeft geiooven we wel U D Uit Zweden wPU men de aanstelling van een groot aaiitar vronweiyko beambten by de politie Men acht het ooit daar ongeschikt en ongepast dat vrouweiyke arrestanten zich bevinden in gezelschap en onder opzicht van uitsluitend mannen terwyi de behandeling van vrouwen die in aanraking komen met z g zedeiykheidspolitie er nagenoeg geheel aan vrouweiyke beambten is opgedragen Dames en Heeren PAUAPLÜIES bij A van 03 Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA leleiHtovu Ka 31 Beurs van Amsterdam Vikrs Vi 6V 1011 mi 84 81otkrs V 8 MAART I NlDUUilD üart Nsd W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 Homia Obl Goadl 1S81 88 8 iTlULlalohriiTing 1868 81 8 OorriHa Obl in papiai 18S8 S dito Id liJrsi 1868 6 F TIIBJLL Obl mat aoupoo 8 dito ticket 8 06 881 106 101 1tinuin Obl Buinanl 1884 4 dito Oaoooa 1880 4 il lo bi Eulbi 1889 i 8 dilo bij Hop IS8 0 4 dito in goud laaa ISSS S dito dito dito 1884 6 Sltxn Furprt uhald 18S1 4 Toiliu Oa r 0aDT leaa ISSO 4 öa leeoing aeria D 0 30 laening aaria C Zi in ArB Hap ohl 1897 101 UuicO Ob Buit Sob 16 0 S lOlV 101 748 607 103 8I 801 164 100 100 8 80 8 V 11 880 818 100 8 V 160 rnnniiu Obl 4 nhm1881 Ainiiuui ObligaUaa 18S6 8 BoTTiuui 8Ud leaa 18 4 8 NlD N Afr Handalaf aud Ataadab Tab My CertiScBtw DaUUaauabappü dito Ara Hypoibeekb pudbr 4 Cult Ug darVorataiil aaiid a Gr Hypolbaekb paadbr S Nederlandicha baak aaod Ned Handalmaataah dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb paadbr SV Utr Hjpothaokb dito 8 Ooarrasm Oiat Hong baak aaad Buai Hypotbeekbaak paudb 4 Amuiii Ëqul bypoth pan Ib 6 88 67 6 i 106 108 100 63 144 14 0 81 104V 108 i i 56J 88 1 V Vi 4 l 171 100 107 00 100 100 us V 118 Mai L O Vt Ubtt rort NlD HoU lJ 8poorir Mü aand My tot BlpL r St 8p aand Ned lud Spoorwagm aand Nad Znid Aft Spm aand 6 dito dito dito 18 1 diio 6 luuiSpoor 1887 8 A EoU 8 Znid Ital Sp mij A H obl 8 PoLlCN Waraohau WeeneDaand SuaL Ot Buaa apw Mjj obl 4 Baltiaohe dito aand Faalon dito aand 6 Iwau Dombr dito aand 6 K IM li Ch Ala 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AMaauu Cent Pao 8p Uij obl 6 Chick North W pr Cr aand ditoditoWin 8t Potor obl 7 Daniei k Bio Gr Spm oarl T a lUuoia Central obl in goud 4 1 LouUt k Naibtilli Cen T aand Moiito N apw M lohyp 0 6 Uiai Euf as r 4pGt pref aand N Yotk Outaaio k Waat aand 1 dito Ponn Ohio oblig S I Oregon Calif ie byp in goad 6 St Fanl Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoof tyn obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Oan di Oan South Cbert r aand ViH O Ballw kKa loh d o 0 Amatard Omnibua My aand Bolterd TTamiie Haals and NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aind 8 fl I I 88 11 D SAMSOM Markt OOUDA ONTVANOEN Nouveauté in TAiios mi wmm en Voorjaars Capes aeO Staats lotenj ie KluK Trukking laa WocnulaK 6 April No 11036 SOOO No 706 en 16861 ieder ƒ 1000 No 6480 11B18 en 18 8 ieder 400 No 1888 800 No 148 4 0 67 183 7 en 111786 ieder 100 Prijun Tan ƒ 30 81 8888 8387 7604 10867 13 5 t8 01 18609 a 88 88 6 10488 1S806 66 16 101 2411 70 48 lOSOl 48 fi 3 61 13 5107 58 i061 70 1417 69 86 47 15 7110 3 98 16 89 18788 SS 68 47 86 10787 13346 83 81 81 64 68 31 31 41 1 8J3 7 4 66 73 46 6 13440 67 89 71 66 1 S S 108S 18 80 84 SS 94 8808 8841 77 83 48 98 18883 818 17 89 78S1 i 4 1640 86 80 97 eSlS 89 1098T 66 yt 18911 88 8S48 68 7988 71 1370 84 97 S81 8710 80 81 8 88 8 6 8 18 5713 80 llOnl 84 8 1 037 88 SS H 81 18 13801 16618 88 408 8816 98 8887 61 6 4S 69 89 81 96 61 67 17 68 77 41 7 68 78 78 88 68 1004 48 88 76 7 0 91 16601 18 88 9078 87 94 lUOS 13988 10 SI 76 7 88 7 7 85 40 198 4 601 SOOS 8 8S48 1181 0 BS SI 4 18 6804 76 11801 14047 94 ao 1 84 19 94 18 Si S 88 66 8181 88 8410 l i 78 16776 1 09 S 87 81 47 SS 9 77 87 617 47 40 61 11400 14119 88 67 81 74 77 8604 SI 90 liS09 71 8 7 4 98 SS 39 6 8 58 8316 60 1 SS 46 48 k 06 l 49a 68 1 1 88 81 64 B S9 100 S8 8188 8S8S 68 78 40 76 11 7 88 68 11678 76 17001 l 841 84 67 83 76 78 14848 77 48 6 8481 74 8710 8 S 91 71 88 78 47 1161 14 8T 17188 1981 74 8 SS 60 84 14101 86 l 706 886 791680 76 86 18 61 16 980 96 84 886S 11768 18 79 68 57 3688 6 64 8 48 1790S 7 69 66 69 7 11818 4 tJ 1 891 88 76 84 8 09 98 a 87 41 S 77 97 10 66 la9 17808 44 1018 90 6401 88 81 49 18 81 84 3861 17 80 7 l 86 99 66 8 64 86 UtO NS 86 19M8 t 8700 Utt tolO t 4 S8 48 1100 8808 71 IS 67 73 70 81 18 78 78 48 68 14814 88 90013 96 3108 6688 47 76 18 17408 80 40 63 63 67 f4 86 4 S 68 88 68 99 1808J 68 68 68 89 4019 88 9109 19136 64 88 80181 96 90 90 16 1811 73 70 64 1998 H 6719 46 18 14780 1 800 0 41 88 4108 18 89 70 78 98 66 1808 13 81 98 SS 81 30 67 88 93 54 9800 97 14840 17665 76 64 S3 88 87 19398 89 69 8tf 78 4888 68 63 63 60 70 90314 141 9 70 9331 64 14960 17774 66 69 47 87 76 91 OU 86 89 74 76 6 01 9488 194 1 ISOi 1 838 99 81 4316 40 48 36 151 69 90430 98 88 84 58 45 I63DS 79 66 1536 4491 96 71 87 93 94 70 1 88 6933 75 1J601 81 17919 90819 1608 63 86 96 43 89 99 84 10 90 ï 31 9804 86 41 49 84 63 450t 41 34 70 16433 69 69 64 88 86 40 81 3 80 79 8 4618 7110 78 H 70 18086 80611 1743 44 7907 88 18601 97 SO 17 4 93 13 9684 60 16813 18186 96 80 4709 17 9800 71 18 61 80 1796 88 SB 46 19716 94 18810 64 1808 4816 96 70 98 38 44 98 1911 84 7849 96 19818 84 63 90 00 18 94 61 99U0 81 74 70 89 83 4 tO 81 16 50 7 79 69 45 89 08 68 81 86 1 314 74 49 8068 7409 1008 18814 15688 97 80 70 81 18 75 18 40 38 86 900 87 19 10107 71 68 40 80 0 00 98 88 11304 0 WO 90 37 67 8136 89 10J08 98 97 18 81 SC908 88 31 76 47 9 18770 89 8 9808 43 7503 87 61 18806 18834 88 64 61 88 89 13109 17 86 88 s 8ni 34 lOSOO 87 94 66 6 9869 86 SS SI 61 38 84 68 86 68 ADVERTENTIEW HOLI ANDSCHE IllïHIIlBRiïïJIfflIfilSG Prpauotaeriog übma Congo Stoftlies 50 en 65 c Orof 65 eo Lekkere 66 Soaobon 75 Oeurige 90 Congo 100 I Ontbijt Tbeo 65 Namiddag Tbee 76 i Alleen rerkrygbBar by P H J van Warikum OonUuiven II 14 lïmmöm Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVk EKN en MAKEN van Heeren eii Kliiderklceaing tegen de meest concurreijreude pry en 1 j m mm B e 11 u n g e r en 8 1 o f f e e r d er Boclekade 132 oiida LEVEET Kehangselpapiei en TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILO LINOLEUM LOOPbitS eiiTarelkleedeii eDz eiiz Stollwerck sche Borstbonbons geitbrioeerd na voomefarift tid den k Univeriitaita Frot 0 bm Hofrsd Dr HwiM Bcnn heUxo aedert 60 Jaren b TtrsMhtrnd niddel teg i hoerien hteMkhetd m aaadoeoiic der ademinggorgitseo uitriBokeDde diensten bewezea B 4poedigo afwigeeling van wanne m koude lochia t bijzonder aanbevelen wirdig een bonbflu ta gebroiken v TerpOUng Oeele p üi t n t Alom verkrilgbaar ÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊ