Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1899

Vrijdag 7 April 1890 38ste Jaargang No 7857 mmm timm J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lUtfoea N t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer H Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inüending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefocn No S9 De Uitgave dezer Comant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Eksteroogeny EELTKNOPBELS enz worden gcmakkfIjjk en zonder pijn viTW jdci l floor P AU VK8 Likdooriizalf verkrijgbaar tegen 10 Cent per Doosje bij J VAN OIJE Kleiweg No 2 iouda ÏANÜAUTs Ë CASSITO Grouda Turfmarkt aPBJSKKURVN MAANDAG DINSDAG DONDEllDAG m ZATiSKDAO van S tot S uur WOENSDAG enVKIJDAO an lt t uur ZONDAGM nirt alle soorten SCHOENWEKK voor bet eisoen 1899 Geen boter adres ais bet NiMrèrdliaiiilsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E tegenover de Kleiwcgsteeg Alle reparatie en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Kieuw onovetrofleu Prof t i iobers wBlIiokoiid Allwn clit met KaUriekiuerk tot Toortdnrende rwlicaie eu sekere guiiozing van alle xelU de meest hardnekkig xenuW xleh teiif vooral oatstaan duor lafdwaliugeu op jeugdigt ii eeft d Totale genezing van elke zwakte Bleek tucht Henaawdheid Hoofdpyü Migraine Hartklopping Maagpyn slechte ipysverturing Onvermogen Impoteoz PoUutione enz Uitvoerige proRpectusB n I rijspcr fiesch fl t il fl i dubbelo fleaoh il CV OentiadlDopÖt Miittli v ti VeRte ZulUmmrael Uvpöti M Clé mi k Co Amsterdmu 1 Hftppel s üraveuhaKe HalinmituB ilo JüQfïJ ÓEn Ilotterdam V IflF üi auucJa n bii Ue drofjpsten FEANSCHE STOOMVEEVERIJ eheiiiiscbe Was cherli H OPPËi llEllllEU I KrulHliiide Kotterdam U bni f teonl door t M den Koning der Belgen HoofddepOt voor GOUDA de H m A VAN OS x rip ciahteit voor het utoomeu en rerreu van alle Heerea en Dameigarderoben alsoolr allu Kindergorieren r iale inriohting voor het toom o au mantala eeren bont enr Gordguen talelkleeden enz wordeu naar de nieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen het ö geetoomd ot gevertii worden onHchsdoliik voor de gezondteid volgenii etaal bewerkt Te Hnur terstond ol later een BOVEWnUIfi Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fïnweeleu Singel No 612 Van eene l verinK overgebleven 2000 HtDks iQogenumdel waKuiii hlpin mUn ni t JuUt Tol f iii modal uit o wl r nd in t t dun potiirijs vmi A T i fr Bhik T hl tre ki un HH LHn lt m w r lu nitv rUl Dom I IKKK lUtbarc l lt B i ii iwkriM U ei n I 1 ïM M iri not thwlH l n trd gahMl bedakkfltxli a Mki i bruin Rist b nMl li mndmi Mtit i broed trMi i Toonien Kl ln vOOrrtMl Engelsehe Spori Dubbel Paarden ekens Ornnjrklrnr f o llOxM b id niW pruohtiKO liiwd 11 bisd wij we ti t rir rt l ht door ro öii T a h t iik l n rkb r l f t t 4 P t k WD Ujke iwi riU i l BmmUldk tn leudon bbI avkjd Ujk dr tH TOoruUbeUUuf of rMubouni n Tenendhuis Merkuur Oominr lit MMti j i j y e Mehnkrrl o N v ttut im A SLEGT beveelt zich aan tot hei leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood it cent de KM NIËUW K HAVEN 28 üpT Bekroond op de Inter oatioa ale Teooonstelling van Bakkf ry Maalderij en Kook kontit te ê Gruvenhage met eeu diploma Verguld Zilveren Medaille 250 Gulden belooning or llonderd vijf ei twintig Guldeo voor ieder lijk beloof ik aan dengene die miJ fKT telegram bet vinden der lijken mededeelt van mijne beide den 2 Maart in den Kijn alhier verdronken zoons EBERHARD oud as jaar met vollen baarden MAX oud 23 jaar met kleinen knevel DeSBEi uoRP Golzheim 59 22 Maart 1899 EDUARD MÜLLENSIEFEN TK HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 Qeoombineerde NATPR GENEESINRICBTINe door plauten kruiden ozou water licht lucht eiu BizonJcre Ijchandeling van zeHUWZlekten verzwakkingen atij gevolg van losbandige leefwij e of jeugdige buitem ponglie len hoofd en niglijden bleekzucllt luaai lydei slechte bloedsmenicinr ziekten der KtofwUselinic borMlUdeu rheumatisniug lüsihij vlei hten cu huid iekten BilHjk pen iioii L x terne beliandeling in speciale gevallen Prospectus op lanvrage ffratls en franco Sanatorium Arentsburgh VOORIttlKdbij Uen Haag aan de Gecitbrug EBRSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFARRIEK Directeur U B U R 6 K U S DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daaralle Stampings en onderdeelen aan do Jabriekop Authomatisehe en Massamaehinea vervaardigd worden zjjn wij in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar vollegarantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model jt zeer aolied en net algewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht f UO Model AA o Klas fijn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 mot loer veel succes verkocht voor f 200 than f 160 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loepen zeer licht en zijn zeer tljn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend 1155 LUXE AOATENES met gezondheidszadels fljn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINÖRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger PrljB Couranten worden op aanvraag gratis en franoo toegexonden VertegmoordiijeriJ C DE KUITER Gouda Ken ware Schal voor de ongelukkige elachtoflera der Zeltbevlekking Onanie en geheime litapattingen ia het beroemde werk Dr Retau s z RI PKE VAKI HoUandeche uitgave met 27 atb Prga 2 gulden Ieder die aan de veraehrik kelüke gevolgen van deae ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duiaend van een lekeren dood Te verkrggen biJ hetVer lagtMagaiin te Leiptig Neumarkt 34 franoo tegan iniending van het bedrag ook in postxegols en ut alken boekhandel in Holland m mm WAT ERLEM6 mTSGIAFFIJ Geaboniiperden wordt herinnerd de hetaaldag en der abonnementsgeldeh zijn van 1 tot en niet 8 APRIL De IHrecttur D C W VAN DER LA Vit Opening Kaasmarkt Leeuwarden Als Commissie aangewezen door den BOND VAN COOPERATIEVE ZÜIVELFABRIEKEN in FRIESLAND vestigen ondergeteekenden de aandacht van belanghebbenden op t bericht dat de gemeente Lbkuwaiidbn haar Waag van af WOENSDAG 12 APRIL openstelt voor t aanvoeren en verkoopen van KAAS Door de van vele zijden toegezegde medewerking is een flinke aanvoer verzekerd Belanghebbenden worden daarom uitgenoodigd te beginnen met WOi j ySDAG 12 APRIL deze markt te bezoeken De verkoop begint des namiddags klokslag half drie De Commissie voornoemd K SRIKS Voorzitter N R KUPEHUS J ö HILMA F E PÜSTHDMA Secretaris HIEUW IEUW HIBUW GESCHIKT VOOR NacMlichten Koffie en Theelicliteii Welke 47ii uur branden h 2 9 en 6 uur brandende 3 ceat per stuk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZiAK CATS Papiermolen GOIJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Meu behoeft hiervoor geen Olie geen GlaasijeUU Alleen een luoifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt tioes Mi gebruikt de allerweg bekroonde en wereldberoemde Superior Drniven Borsthonig Extract Mejianihe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Hoiiigbloem van H VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN tv VAiV fil€HAIIi € 0 l en llaajr yeverancim SCHAIE a Co B lUellaDtbe is het bDito middel dor oreld SCHAIE Co s Mellaothe enoest Kiukboost 8CHAIK Po s Meliantbe genoeil zoowel oml jfinir SCHAIE Co s Stelianthe majt in gvm hmsgi siu ontl rti en 8CHA1K Co S Molianthe aunt voortdurend onder SchüLkunili toe iulit SCHAIE Co s Meliantbe helpt onhcrroüpslgk SCHAIE Co s Mellanthe ia bnkroond na Keredi iouu s SCHAIE Co s Meliantbe bekroond mol Goud SCHAIE Co s Mellanthe bakroon 1 mei ilver SCHAIE Co s Hellanthe it erknigbaar in flacon van 40 Cl 10 Cf e ft bo A BOUMAN MoordreekL J C RATELAND B arop B V WIJK Oudeuai r M KOLKMAN Waddinmmi B ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieumerkerkad JJteel Firma WOLFK Co Westhaven 198 ffou D MIIiBlES K eiyieg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Oouda Het nioderiie Borduren op de Singer l aaimachine op Maandag 10 April beginnen wjj te Gonda met een op 12 dagen berekenden tlieoretischenenpractischen MT BORDUUR CURSUS n in eene gereserveerde kamer van het mode magazijn l Espérance Oesthaven B 19 De les nren zjn voormiddags van 9 12 nnr en des namiddags van 2 5 nur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nieuwe kunst grondig verstaat is geheel kosteloos eu zonder verplichting om bij ons te koopen Zjj die aan dezen cursus wenschen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd hiervan kennis te geven aan bovengenoemd adres ofwel aan ons kantoor te BoUerdam Boogntraett 346 SINGER MAATSCHAPFIJ Gouda Druk van A BRINKMAN Zn VERKIi Zt G Een deel onzer medeburgers is tegen morgen Vrijdag opgeroepen om de leden aan te wijzen voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven Dit is iets nieuws gelijk de geheale instelling van Kamer van Arbeid nieuw is Indertijd is van verschillende zijden en ook door ons gewezen op de beteekonis dezer college s Wij achten het gepast thans nog eens bet wetsartikel onder de oogen der belanghebbenden te brengen waarin het doel der wet van 2 Mei 1397 omschreven wordt Art 2 dier wet luidt aldua De Kamer van arbeid heeft ten doel de belangen van patroons en werklieden in onderlinge samenwerking te bevorderen door het verzamelen van inlichtingen over arbeids aangelegenheden het dienen van advies aan de hoofden der departementen van algemeen bestuur en de besturen van provinciën en gemeenten hetzij op aanvrage van die autoriteiten hetzij uit eigen beweging ten aanrien van alle onderwerpen Welke de belangen van den arbeid raken het dienen van advies en het ontwerpen van overeenkomsten en regelingen op ver zoek van daarbij belanghebbenden het voorkomen en vereffenen van geschillen over arbeidsaangelegenheden ook Toorzoover noodig door te bewerken dat eene scheidsrechterlijke uitspraak tusschen de partijen tot stand kome Uiermede is duidelijk omschreven wat de taak van de nieuwe Kamers zal ijn Bij Koninklijk besluit is bepaald dat ook hier die wet in werking treden zal Er ia o a in het leven geroepen eene Kamer van arbeid voor de bouwbtdrijven Gelijk in kleinere steden meer gebeuren zal zijn onder die benaming ook begrepen enkele bedrijven die niet tot het eigenlijke bouwvak behooren als drukkerijen pijpenfabrieken mandenmakerij smeden enz Uit welke personen moet nu de Kamer bestaan die de bouwbedrijven vertegenwoordigt De wet geeft in art 5 dit antwoord FEUiLLElOJM GedKnksciiiillen van een Gelukioeker MNiBAL DE Vondeling Naar het Fransch DOOR W NUTTERS i6o Toen daalden eensklaps de stemmen en gingen in gedempt fluisteren over Raphael hoorde een deur openen en eer sluiten Pe bezoekers schenen te vertrekken en dat langs een anderen weg door een anderen uitgang die buiten de antichambre ora met de straat in gemeenschap moest staan want de jonkman hoorde niemand passeeren Terwijl hij hierover nadacht en zich afvroeg in hoeverre degenen die zijn belang hier bepleit hadden in hunne bemoeiingen geslaagd waren hoorde Raphael de stem van Van der Grijp Camisard is er iemand in de antichambre om mij te spreken i Raphael hoorde geen anliroord geven op de vraag van den jood Cami ard waar zit je kerel schreeuwde de woekeraar luidkeels W r geen antwoord Tden opende de burggraaf op goede gronden veronderstellende dat de jood hem ook wel zonder dat hij eerst aangediend was geworden te woord xou willen staan de deur der antichambre die De Kamer bestaat voor de eene helft uit patroons werkzaam in het bedrijf of de bedrijven in de Kamer vertegenwoo digd voor de andere helft uit werklieden gekozen door de werklieden in dat bedrijf of in die bedrijven werkzaam Morgen moeten dus door de kiesbevoegde patroons 5 patroons en door de kiesbevoegde werklieden ö werklieden als lid der Kamer verkozen worden Deze leden moeten 31 jaar oud ijn en in een der aangewezen vakken het laatste jaar ol gedurende 3 der laatste lOjaren alhier zijn werkzaam geweest Wij behoeven niet te zeggen dat het van veel gewicht zal zijn aan wie die eervolle taak zal worden toevertrouwd hun vakgenooten te vertegenwoordigen en in moeilijke omstandigheden van rand te dienen Knappe eerlijke onbesproken mannen van verschillende vakken zijn daar op hün plaats Wij zijn natuurlijk niet bekend met de verschillende personen die het meest verdienen in aanmerking te komen Maar enkele kieabevoegden die gaarne de proefneming met de Kamers van arbeid zouden zien gelukken zijn oxïreeng ltamen hun stem uit te brengen op de volgende personen die wij daarom aan de welwillende aandacht onzer lezers onderwerpen Aanbevolen worden de volgende patroons H J NEDERHOBST Mr timmerman en aannemer H A C BRINKMAN boekdrukker A BRUNT Mr schilder C P W DES8ING Mr timmerman en aaunemer A JONKER Kz aardewerkfabrikant en de volgende werklieden W ROEPERS voorz Alg Nederl Werkl verbond goudsmid A SMIT aecr Coöp Bakkerij Ons Voordeel letterzetter J MOKKENSTORM timmerman P J H0NINQ8 bestuurslid R C Volksbond metselaar P MARÉE smid Laatstgenoemde persoon werd gebracht in de pUata van H VOS die abusievelijk op bet strooibiljet is vermeld daar genoemde persoon den vereischten leeftijd nog niet had bereikt toegang gaf tot de kleine gang of alcove j ing deze door opende toen de deur voor het kabinet van Van der Grijp en stond toen van aangezicht tot aangezicht tegenover den man in wiens bezit de brieven waren die Mathilda konden verderven Deze gedachte schoot aU een lichtstraal door Raphaels ziel En hij sloeg do vmgers aan den greep van zijn vuurwapen en zwoer dat hij niet zou heengaan zonder de brieven Zijn hart sloeg om te breken Zijn aderen zwollen op Zijn slapen en zijn polsen klopten als hamers Zweetdroppelen biggelden op zijn voorhoofd Hij hijgde naar adem Zijn hrhaam trilde Het hart sloeg hem in de keel Hij werd duftelig Een oo enblik werli alles donker en relachtig voor zijn oogen uVeli HOOFDSTUK XV Stop Op het zien van den jongen burgg aaf wiens bezoek hij blijkbaar niet verwachtte en wiens onverwacht binnentreden hem eenigszins scheen te verrassen haastte de jood zich ztjn bril op te zetten Ook vergewischte hij zich van zijn baard of deze nog op zijn plaats wag van welke bewegingen Raphael mets bemerkte Het gordijn dat wij kennen en hetwelk de jood van zijn zitplaats af kon opendoen en sluiten naar willekeur was gcop nd Ier breedte Tan een halve meter De doghond waarvan wij bij een vorige gel egenhekl melding maakten begon zacht te knor Bulteplandsch Overzicht Te Baden Badeii is een feestmaal geweest ter eere van prins Hohenlohc s tachtipten verjaardag Er werden verschillende toosten ingesteld op den jubilaris Uit naam van den Bondsraad sprak de Beiersche gezant graaf Lcrchenfeld die zoide dat prins Hohenlohe steeds oen voorvechter van de Duitsche oenheid was geweest on de Duitsche ideën mgang had helpe i verschaffen De hertog van Ratibor vierde namens de familie Hohenlohe den rijkskanselier als een voorbeeld van trouwe plichtsbetrachting en echte vaderlandsliefde De rijkskanselier bedankte in een toost en zeide o a Het is waar dat ik sedert meer dan vijftig jaar een trouw voorvechter van de Duitsche eenheid ben geweest maar niet in de eerste plaats Voor geweldige daden heb ik geen gelegenheid gehad en toen ik tot het hoogste ambt m dienst van den Keizer werd geroepen was het rijk tot stand gekomen Mij bleef en blijft de roeping te onderhoaden en te behouden wat tot stand is gekomen Dat is ook een schoone roeping Zjj wordt mij gemakkelijk gemaakt door de medewerking van de verbonden regeeringen Staatssecretaris von Puttkamer herdacht Hohenlohc s verdienstelijke werkzaamheid als stad houder Vin het Hflksland Hohenlohe was daar zeide hij een wachter voor de Duitsche zaak geweest en had tevens in hooge mate de sympathie van de bewoners van het land verworven In zjjn antwoord noemde Hohenlohe ElzasLotharingeu ziju tweede vaderland De gebeurtenissen op Samoa hebben den beer staatssecretaris Von BUlow er toe gebracht zjjn xerlof af te breken en naar Berlijn terug te keeren Onmiddellijk na zijn terugkeer in de hoofdstad had de minister een bespreking met den keizer en daarna met den Engelschen gezant Sir Krank Lascelles Van alle zijden wordt verzekerd dat niemand om de Samoaeilan deu oen oorlog verlangt of zelfs een verkoeling in de betrekkingen Dat de quaestie boe ingewikkeld ook op vredelievende wjjze zal worden opgelost staat vast De Standard meldt dat het denkbeeld ecu commissie door drie regeeriiigen benoemd naar Samoa te zenden bij alle betrokken regeeringen ernstig overwogen wordt Het denkbeeld moge nu afkomstig zgn van den heer Von Billow van den heer White den gezant der Veroenigdo Staten te Berlijn all van Kir Julian Pauncefote den Engelschen ambassadeur te Washing ren en zich onrustig te bewegen en aan zijn ketting te rukken Leg Stop kwade rekel neerleggen zeg ik nep Van der Grijp wien een oogcnbÜk voldoende wai geweest om zijn tegenwoordigheid van geest teri te vinden en zijn aplomb te hernemen terw l hij zich tot Raphael wendende op bijna dencelfden toon ala hij tot ztjn hond had aangeslagen voortging iWaaraan dank ik de eer van bet bezoek van mijnheer den burggraaf Verontwaardigd over zooveel onbeschaamdheid aarzelde Raphael te antwoorden De jood herhaalde zijn vraag Weet ge dat niet mijnheer Van der Grijp kunt ge het niet raden Misschien wel ik zou wel eeii gissing durven maken maar ik hoor het liever van u ik geef er de voorkeur aan dat mijn bezoekers mij kUar en duidelijk uitleggen waarvoor it komen Op gissingen ga ik nooit af Verklaar u derhalve ïNaluurlijk kom ik de zaak die ge kent roet u in orde brengen ♦ Spreek ronduit mqnhecr Gij begrijpt me wel Ik herhaal u dat ik er prijs op tel dat men mij duii lijk de zaak noemt Welnu mijnheer gij zijt bezitter v n zeventien icgge zeventien brieven iHo ho twer burggraaf viel de woekeraar den jonkman m de rede Ik zie mij gedwongen uw woorden te verbeteren Bezitter is in geenen decle het juiste woord om mijn betrckkmg Ot die brieven te omichr veo Ik ben t etchiUMK ton het is voor het oogenblik het eenlga practiwc he Na een plaatselijk onderzoek op onpartijdige wpe ingesteld kan liet best beoordeeld worden welke oplossing in het belang vaii de betrekken mogondhoden zoowel al van de eilanders is Over de toekomHt der eikiulers zegt de Vos8 Ztg kan niet doop xonmls of acheepsbevolhebbers worden beslist doch door de regeeringen der betrokken mogendheden en deze zullen met alle macht zoeken naar een oplossing die elke botsing voorkomt en voor de toekomst ook waarborgen vau rast en vrede oplevert Versprdde Berichten DHEYFIJS Uit Florence heeft Gabriel Monod een schrijven gericht aan het Jonrnal du Hfivre over de quaestie van dokter Gibert en Faare Na gezegd te hebben een man als Gibert kan nooit gelogen hebben en dus alij hü verklaart Faure heeft dit of dat aan m toevertrouwd dan is dit wftar geeft de schrijver het volgende opzienbarende nieuws De senator Siegfried went als ik dat Faare den naam Gibert ziende onder die der getuigen in het proces Ziila hem niet alleen met tegenspraak gedreigd heeft maar ook met te laten vertellen dat do dokter zyn verstand verloren had en door eoue soirinarahule zich in de Inren liet leggen vy zien nu dat die bedreigingen niet jjdel waren Als Gibert gezwegen heeft is dit echter niet alt persoonlijken angst g 3weest maar wijl hij vreesde de zaak van on onschuldige te beiiadeelen door eene zoo hoog geplaatste persoonlpheid in staat dergelgke bedreigingen te doen te vertoornen Een and Te courant te HAvre vertelt dat het artikel tegen dokter Gibert van November 1897 haar is bezorgd door ülondel de rechterhand van Faure De heer Joseph Reinach ontleedt in do Siècle breedvoerig de verklaring van Cavaignac van de Strafkamer en komt daarbjj tot het resultaat dat Esterhazy de verrader is en Henry zyn medeplichtige Hü staaft deze atïeiding met de verklaring voor welke hij geen gezaghebbend dementi vreest dat kolonel 8chwartzkoppen gezegd en verhaald heeft dat Esterhazy hem heeft verklaard alle Inlichtingen welke hij hem verkocht te hübben van Henry en een tweeden perHoon dien de heer Reinach voorloopig niet wil noemen Merkwaardig is wat Beinach verder vertelt van het wantrouwen dat Esterhazy aan er over Ik moet er bijzonder op staan dat ge dit onderscheid in het oog houdt w int ge zult dit lelvcn mzien het in uitermate belangrijk voor mij unminste iHet komt er voor mij heel weinig op aan Bezitter of beschikker in elk geval zijn op rilt oogenblik onder uw berusting zeventien brieven door een vrouw aan mij geschreven Dat kan wel het geval zijn Houdt mij ten goede maar ik ken den aard der brieven niet en wil ze ook niet kennen Ge begrijpt dat de diskretic He ik mijn lastgever heb moeten bclooven niet dooi i j verbroken wordt Ik kan ii dan ook zeggen dat ik geen enkelen blik in die brieven heb geworpen ofschoon ze op het oogenblik voor mij liggen in deze portefeuille Men etscht een enorme som geld voor die brieven ging Raphaöl voort Ja nogal aardig wat Vijfhonderdduizcad francs een half millioen Het schijnt dat de eischer geen gering idéc heeft van de rijkdom der onderhevige dame Ik moet die brieven hebben iZeer wel ik begrüp heel wel daf gij ze hebben moet Op dal moeten bouwt mijn lastgever natuurlijk zijn hoop Brengt ge het geld mede Neen Dan vrees ik dat het eenigzins moeilijk zjfl zijn het samen een te worden I c heb mij verbonden het bedrag dat zooeven genoera d is of de brieven te verantwoorden Dat is alles goed en wel ik twijfel er niet aan maar ik nooet ze hebben WertU urvêlgii