Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1899

geweedt De optimUtiwhe tgdingen door b t Vaticaan venipreid zooden slecht bedoelen iu stilte je bgeenroeping van het om laaf voor te bereiden en den nieawen pan te kiezi n zunijer dat de mogendheden den tyd hebben invloed uit te oefenen op de verkiezing van ei n door haar gaarne gezienen candidaat BINNENLAND Volgen bet Handelablad komen ah ernstige f andidaten voor de binnenkort te vervullen post van g mvenieur gcnera l van Nederlandsch Indië in aanmerking de beeren K It s laeob burgemeester van Rotterdam Th de Meester exretari vun den Raad van IndiS en jhr mr H van der Wijck lid van den Baad van Htate Naar men vemeemt Is door H M de Koniiigin afwijzend besiliiki op het verzoek van de afd Indewater van de Holl Maatschapp van iandbouw om in Heptember van dit jaar een tentoonstelling met verloting te hundeu E VbU In Mei a g zal e n vergeiykend onderzoek worden gebonden voor de betrekking van telephonist waarvoor SB plaatsep aitalnitend voor vronweiyke eandidaten worden opengesteld 12 plaatsen kunnen onmiddellyk worden vervnid Zy die voor plaatsing in aanmerking komen worden aanvankeiyk als Icerlingtelephoniste in dienst genomen tegen eene vergoeding van 15 of f Bil per maand al naar gelang zy in of balten hunne woonplaats worden werkzaam gesteld Na voldoende geoefendheid in dentelepboondienstverkregen te hebben worden zy naar male van de behoefte als telephonlste aangesteld op eene piarwedde van I 400 welk bedrag by voortdurende geschiktheid na drie maanden tot f 50 wordt verhoogd Dit jaarlökselie traetement kan met vyfjaariyksehe verboogingen van f 100 o e klimmen tot f 81K met dien verstande dat verhooging boven f 5U0 eerst dan kan volgen als de telephonlste inmiddels biyk zal hebben gegevi u van ook in de Kngolsi he taal de lil dievenlieul te bezitten welke sub e vun hi t pTdgriimina voor de Krantiehe en Unitsche tulen is omschreven zy die aan hel examen wenschen deel te nemen moeten zich v ór 1 Mei 1H9Ö aanne lden lm den Itirectear g meraal der l i teryen en Tel graphie door een op zegel geschreven verzoek met nauwkeurige opgaaf van iiUam voornamen en woonplaats Daarby mm ten worden overgelegd de stukken welke aangeduid zgn in de j St t No 77 waarin tevens de vereischten voor het examen worden omschreven zy die reeds tweemaal aan het examen hebben dfelgenomen worden niet meer toegelaten G€men fde Berichten Do heer 1 architect en aannemer wonende aan den Hoogenoord te Utrecht kwam eenlgen tyd geleden lot de ontdekking dat er des nachts vreemd volk in een nabj jzyn woning staande aehnnr was geweest en dat er diverse metalen voorwerpen waren verdwenen Deze diefstallen herhaalden zich daarna meermalen zonder dat men er in slaagde den dader te ontdi kken Maandagnacht was men echter zpo gelukkig den dief te snappen Sedert enkele dagen had de heer P nameiyk vooral des nacht de schuur door twee knechts S 8 rw v rbl l GOUDA Wl f i T Z T T OOUDA ROTTIIDlU ia iim 18 18 11 18 8 11 8 48 8 17 4 18 1 t 8 1 1 8 18 14 l ll 18 S8 1 8 8 8 80 4 4 11 8 8 4 18 1 88 l ll S IS t Sl 1 14 10 11 11 18 41 1 11 89 11 81 11 48 11 11 1 14 f 1 10 J 4a lit 4 80 7 80 I4 48 It U lO aa 11 88 lU 11 80 It ll U 8 88 1048 WJ8 10 U 46 8 11 7 18 7 18 8 40 D 4 7 48 8 11 8 11 84 18 08 18 4 47 f ia eouoa nzH BtAO ti m 11 18 11 88 1 14 S 48 4 48 4 88 1 8 8 7 118 t 8 18 1 18 8J1 11 48 1 1 1 41 4 11 l ll 8 87 10 81 11 10 I4 s lt 7 14 11 18 11 10 11 41 tl 8 7 U 8 80 lt M I7 10 14 11 11 7 48 8 41 f 7 18 1 81 t t 1 07 8 08 8 18 tM 8 48 M 10 18 10 44 11 48 1 81 88 41 a4 11 18 11 17 18 11 10 17 10 11 10 41 t 4 8 8S O 7 48 7 68 3 MS 8 Hf dM 11 7 B 6 o o U 4 i Tm i rt 18 8 14 8 10 17 18 10 i Il 5 801 41 8 8 11 17 11 W tM Im 10 88 18 48 Ut k rt a 8 10 1110 60 lOllM 8 8810 18 IMl oi 4 r tmiiii 1 7 lOni 10JI7 ll OO U 18 11 11 11 14 ff f D 11 11 11 17 8 lo Sl 11 41 ll XL 8 17 4 11 8 10 1 17 1 41 8 118 8 84 si U 1 14 S IA 8 04 TliSra 8 01 1 11 1 M 4 a 8J1 S 0 7 11 11 14 ff Ml 4 118 7 W Iq 4 14 ff 8 8 S 40 4 17 1 18 Il 7J1 1 81 r OI 8 10 LM 11 18 1 811 48 4 41 10 7 48 1 4 7 10 811 IJ 11 80 8 08 4 00 1 M 181 01 U 8 01 18 WJtl 11 M ♦ ♦ Otrwlil 181 S ll 7 41 8 7 8 4 8 00 0 til ll HUI 11 WMnlw 8 4 4 18 8 0 s tl 10 88 11 1 14 ICI 4I 8 17 IM U M 10 18 11 10 l ll dun Dnit8clien nilitain n attaché inboezemde Schwartzkuppen wiigprde ie gelijuven ilat im officier v Hh m vt rlangdc van zijn agent dat hy in Bnilorm te paard en vergezeld van oen generaal eveneen in nnibimi langu 1 ni zon rilden Zoo gencMedde het De he r Keinach weet deze leiten van een der getuigen die h in het prores Henry had gedagvaard De ouimiMsarih van litit M rioii is andermaal naar de Figaro gegaan om de Kodays en den gérant Morel Ie ondervragen nopenH de openbaaniiiiking van liet enquétedomiier Men gal hem geen antwoord De inschryving om h doaaler van de trafkamer zooveel mogeUlk te verxpreiden oodra het gcoorlooM zal zgn bedraagt reed ruim Ir SH IKW ViuiKun Een krankzinnige I éon Bardou lid eener eer geaehle amilie te I erpignan heeft iian de bcwakerB die hem naar ei n ge ticlit overbrachten weten te ontunappeii en zun KehoonzoHter echtgenoote van de exraairt van t erpignan toen zj met haar dochtertje uit de kerk kwam en lOp hem t oetrad om hom te groeten douclgi ichoten Daarna joeg bil zich zelf een kogitl door het hoofd Het arme kind dat dit verachrikkeiyke tooneel bijwoonde heeft Hedert nog geen woord kanoen preken Wet 1 het bericht van de iaalob aangaande de definitieve schrapping van Emile Zola alH eerelid der Totiring l irih de Krance togeiige prok n door deusecrilur1 derClal doch een groot deel der leden achten elk optreden dor club tegen den grooten chrijver die een ijverig wielrijder i onbehoorlijk i n f het regent bedankje van ontevredenen men zegt zelh duizenden I President Lonbet zal ttjdeni zijn verlilül te Ifontèlimar officieel de wielerwedüirydcii aldaar bjjwoBïS Martin de Zweed die onderzoek n gaim doen naar de gerucliten omttnnt lii t vinden van Andrée H ballon seint uit Tomsk dal hil vernomen Ik cH van Tungunen dat zy drie lyken gevondiii haddeu en een groot met doek overtrokken vrij ii ig voorwerp waaraan een metalen toestel met stangen verbonden was De Hjken waren in vreerade kteeren gestoken niet gelijkende op Ru siaehe kleeding De laarzen waren met bont gevoerd Martin ging van Tomsk naar Krnsnojorsk en van daar naar de gundvelden DnTse iii AMi by Drie fterUjnnche hoogerhurgerscholiorcn ziju g en ronitorhtje dat zy met de faaiiehdagen op do Spree wilden maken met hun boot omgeslagen en wuarsrhyniyk verdronken De boot w teruggevonden doch de drie lyken niet Tc HamhdVg ye ib i takende kleermakers het voor het meeicndccl ne I limnn patroons eens geworden I c Alliom in Oliennen zul de werkstaking waarM hgniyk ook niel lang meer dnren maar zal iW tryd wol eindigen hl het nadeel van de werklieden ESOKI JISO Do biljartmatch vnn IB tKX punten welke te Lünd n gehouden werd tn ischen ïtoberts den wereldkampioen en Dawson te gemakkeiyk door Roberts gewiinnen met een voor prong van 1H14 punten lT UIi S tt 4 8 48 8 l e8 7 81 7 7 88 7 48 lt Owdt 8 MoordrMkl dotr Nin rkeck 0 IMll aatftnlui kttirdai OapdU Hleawnkul Msordnokl da 8 88 08 8 11 S l S SR 4 41 4 81 1 04 1 11 1 17 Soiids Ï Ml aiMoMo rkwlta lMtaraMrZ v ud Vootbiirg Haw 7 10 1 18 il 7 S 7 88 i SO 1 81 1 48 8 03 Uaudi I i d w Towd 8 08 Ill 7 0 l ltiU Hardnekkig biyft te Rome het gerucht gaan dut do paus weder is Ingi stortondnt hy eergisieri ii langen ti d bnileii kennii die zich daarin verborgen haddan doen bewaken zonder dat evenwel jetfi verd hts werd waargenomen Maandagnacht omstreek 1 uur hoorden zQ echter dat iemand behoedzaam met een sleutel de schuur opende endaami binnentrad Nadat zg hem eenige oogenblikken zyn gang hadden laten gaan ten einde omtrent het doel van zgn komst volkomen zeker te zijn traden zg onverwacht uit hun schuilpUats en pakten hem by zfn kraag waarna zg hem aan de politie overleverden die nu wel voor de rest zal zorgen De Raad der Frieiche gemeente Oostdongeradeel heeft het hoofd der school te Paèsens benoemd tot klokluider De jonkman die den 22n Maart te s Gravenhage werd aangehouden verdacht den diefstal te hebben gepleegd ten huize van de wed Roos aan den Loosduinscheu eg is uit de voorloopige hechteni ontslagen daar de tegen hem geopende instructie geen Ijewgzen iieeft opgeleverd die eene langere gevangenhouding wettigen Het hotel Hol Tan Holland te Kaarden is gisteniacht tot den grond afgebrand Het omstorten van een petroleumlamp was weder de aanleiding de eigenaar over een karpet struikelend liet dit lamp uit zgn handeu vallen De laatste berichten omtrent het vergaan der Stella toonen dat het verlies aan mensehenleven op tachtig gesteld moet worden De Igsten der vermisten in de Engelsehe bladen van 4 April noemen slechts Kiigelsche namen als slachtoffers Een verbaal van een merkwaardige reddiiig geeft nog de Westminster lazette van een knaap wiens moeder hem een voetbal om het middel bond welke nienschdyker wyze gesproken zgn behoud was De Honfleur en Raven haalden nog enkele lyken op die allen herkend werden De tiert bezocht de plaats des onheils en vond dut het wrak op de rots Ortoch zat waaruit volgt dat het ongelukkige schip door den mist misleid niet westelgk doch oosteiyk vai de Caskets heeft gestuurd Tegen den dame kleedcrmaker H R te Delft te door de politie proces verbaal opgemaakt wegens het in verboden tpd doen werken van niet minder dan 14 meisjes ny Kon besinit is met Ingang van lU Mei benoemd tot directeur van het post en telegraalkantoor te Hloki l i 1 De Jong thans in gelgke betrekking t Huisen STADSNIEUWS die is overgebracht ODUDA O April 1899 Door de politie alhier Is aangehouden eengesignaleerd persoon naar Utrecht De kapitein A L De Blauw van het 4de reg infanterie zal in den aanstaanden zomer de practiacho schietoefeningen der vesting art te Uldebroek bywonen I SI 0 17 8 17 8 84 8 41 4 47 4 40 4 80 4 87 1 04 1 10 1 10 S 4 4 01 1 44 IM Ml t 1 14 l n 4 nl 4 84 8 40 4 88 4 18 4 88 1 04 1 18 1 4E 1 88 1 41 1 18 1 M 1 17 11 11 4 IJ 4 l 11 80 10 17 lO SIj 10 84 10 41 ji 18 ii iaf 8 10 1 17 8 48 II 7 1 7 18 7 8 01 8 84 4 8 48 8 1 8 07 10 01 10 14 8 10 8 81 10 84 V ï t C S 81 ff t w w 1 4 11 14 11 10 ÖouU Gteterenavond had een e openbare vergadering plaats van het Departement Ooudu der Ned Maatschappy tot bevordering van Nyverheid waarin de heer J D Hchonten van Delft het onderwerp behandelde over gebrand glas De beer Schouten liet de aanwezigen verschillende nuances glas bewonderen en toonde ons verschillende gebeurde ramen aan Het raam dat binnen eiMi paar dage in de Nieutve Kerk te Am sterdam zal worden geplaatat bevattende de Icvensgroote beeltenis v a de KoninginMoeder die reed s vroeger daar was aangebracht maar niet naar wensch voldeed was een zeer goed gelukte besehildering die ieders bewondering afdwong BzBosciiESHOEK Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk alhier toez door ds K A de Groot te Houten WoiEDEï Gisterochtend 10 uur had alhier de opening plaats der door de vereeniging Wilhehuiua nilgeschreven tentoonstelling van hengsten paarden stieren en melkvee Het fraaie hoewel eenigszins winderige weder had een vrg groot aantal vreemde bezoekers uitgelokt Onder de ingezonden hengsten en stieren vielen ze fraaie exemplaren te bewonderen Omstreeks 12 uur had een wedstrp plaats van het schoonst in het tuig loopende hengsten voor g of 4 wielige rgtuigen gespannen Hieraan werd door 7 deelgenomen De uitslag was dat de 1ste prgs f 100 werd behaald doon den hengst All right van P Bosman te liHoningen bergder eigenaar de 2de prjs fjO door Beckford van J ü de Boer te Utrecht beryder eigenaar en de 3de prys f 10 door Nelion llf van de Ver verk van hengsten te Dordrecht bergder P Jas De volgende bekroningen werden toegekend De beste hengst geboren in 1K96 of vroeger 17 uizendingen Ie j rgs Roll van W h van Oppsiiaay te Bemmel 2e pnjs Martin van D 1 Willet en tl de Ridder te Utrecht 3de prgs Kdo van 1 van der Spek te Moerkapelle Het beste paard ruin of merrie geboren in 1S94 of 189 12 inzendingen Ie prys Leida vafi G SturkeniHtom te Jutfaas 2e prga N N van Gebs RIemer Ie Arnhem 3de prys Nanny van Ph van der Breggen té Waddingsveen De beste rgstior geboren in 1S97 20 inzendingen Ie prys Ijabori van G Herweyer te Strgen 2e prys Jonge Victor van G v Dam te Bodegrave 3e pr s Marinus van Ph V d Breggen Waddingsveen Bestuursprgzen H v d Grift Breukelen J Bunrij Bee i ster De boste rystier geboren in 1898 18 inzendingen Ie pi ys Staby Van A Meerkerk te Öiessendam 2e prgs Dirk van J v d Dinden te Dubbeldam 3e prjjs Pieter van loh Heyko op te Kamerik Bestuurspryzen J van Maurik Allen a d Rgn Joh Schouten Alfen a d Rgn 1 G van Eek Houten De twee beste melkgevende koeien 5 inzendingen Ie prys E van der Vnng t Indshoorn 2e prys P van Kampen Hoogkarspel 3e prys Wed T Buys Linschoten De twee beste melkgevende vaarzen 3 inzendingen Ie prys X t van Nieuwenbuizen Haarlemmermeer 2e prys P Knip Beeiuster 3e prys niet toegekend AIJKH De correspondent te Batavia van het Hblad seinde den 5 April Eene colonne die Polim vervolgt is met den vyand verscheidene malen in gevecht geweest en kreeg daarby vgl gewonden Er wordt hevige tegenstand verwacht te Paroe De vermindering van de bezetting van Atjeh begint nog in deze maand Alle troepen boven de gewone formatie keeren naar Java terug 10 04 10 88 11 18 tO ll 10 18 10 81 US t 10 S4 10 1180 Dl D traUen illA U m kl Bk reiiiger moet lioh Iborendien ToonUn Tife m bewgs t f 0 80 1 88 D door 8 80 7 88 8 08 8 00 8 18 1 18 8 87 8 47 8 84 10 01 lo m 8je D door 8 18 10 10 18 10 11 10 91 7 81 14 1 11 8 1 8 84 10 88 II M 44 7 1 11 u ot ff 1 14 t ff 1 41 r 81 ff l tl 10 10 lojt 18 8 18 80 M 7 10 7 48 VERSCHEIDENHEID Men heeft in di laatsten tgd liefhebbers van vruchten nogal eens bly gemaakt door te praten over een zoogenaamde nieuwe vmcht de Aardbei framboos die het midden zon houden tusschen deze twee vruchten en bgzonder lekker zon smaken In de laatste aflevering van het Tijdschrift voor Tuinbouw van J B Wolters Groningen ontneemt de heer Leonard S Springer ons deze illusie in en stukje waaruit blgkt dat die vmcht niets nieuws maar ook niets bgzonders te ten minste wat smaak aangaat Uit een afbeelding zien wg wel dat deze vmcht wat kleur en grootte betreft met andere frambozen kan wedgveren Maar dat ia te weinig Uit een statistiek van straften in het Duitsche leger is gebleken dat een zeer aanzienlyk deel der gestraften behoort tot het personeel van de cantines Voor deze lieden srhynt de verzoeking om zich wederrechtelgk goederen en geld toe te eigenen inderdaad te groot te zgn Dientengevolge is van hoogerhand bevolen dat de cantines niet langer in eigen beheer genomen doch aan particulieren verpacht zullen worden In eeii niet zeer groote maar welvarende residentiestad in het Noorden van Dnitschland trad onlangs een reizende circnstroep op die buitengewoon goed was en zich taarom in grooten toeUtop mo ht verheugen By dien troep bevond zich ook een clown die door zyn fijne zetten en geestigheden niet alleen de gunst van het publiek veroverde maar ook door zijn gentlemanlike manieren buiten den circus een overal gaarne geziene en gevierde persooniykheid werd De clown was iemand van buitengewoon groote algemeene ontwikkeling en op en top een heer maar daar hy een echte kunstenaarsnatnnr bezat was hg een slecht financier Voortdurend verkeerde hg in geldelgke verlegenheid Spoedig na zgn aankomit in de residentiestad maakte hg konni met een rentenier die er warmpjes in zat Deze noodigdeden clown by zich thnis waartegen zgn vrouw g4en enkel bezwaar maakte Alleen zeiile zg tot haar wettigen heer Het einde van de vriendschap met dezen kunstemaker zal wel als gewoonlyk zyn dat hy zal trachten gjold by je te leenen Ik rbled je ej hter hem geld te leenen en nu je kent mi in dit opzicht Desniettemin ist de clown het by zyn vertrek zoo aan te leggen dat de rentenier hem 301 mark leende Hy beloofde het geleende ultarlyk binnen vier weken terug te betalen Dit deed hy echter niet maar hy schreef tfen rentenier een brief waarin hy zich veri ntschnldigdV voor het niet op tyd terugbiitalen van het geleende Deze brief kw m ongeJnkkigerwyzi in handen van de echtgeflOüte Van den rentenier NatnurIgk gaf het nu Mederen dag eindelooze pfeeIfcn en vorwgten waarvan het refrein altgd was De 300 mark zul je natuuriyk nimmer terugzien Om een einde te maken aan dit gezeur zond de rentenier den clown nog 300 mark benevens een brief waarin hg liem van alles op de hoogte stelde en hem verzocht met de toegezonden 300 mark zyn schuld bg hem den leener zonder uitstel te voldoen en hem aldus hi de gelegenheid te stellen over zgne echtgenoote te zegevieren De olgwn voldeed stipt aan deze opdracht en de rentenier trad zyne vrouw toen hg den postwisael ontvangen had triomlantelyk tegemoet Maar nu zeide de echtgenoote Zoo de arme drommel heeft je dushet geld teruggezonden P Natuurlgk heb jehem het pistool op de borst gezet hem methet gerecht e den deurwaarder gedreigd dat is zoo de gwoonte van de heeren derschepping maar niet mgn gewoonte DadeIgk iioet je den armen kerel het geld terugzenden en hem schryven dat het met de teruggave zoo n haast niet heeft Hy kandan betalen als het hem schikt Kn datalles zul je hier in myn tegenwoordigheidin orde maken Ik zal den brief en hetgeld zelf naar de post brengen Wat kon de arme man anders doen dan gehoorzamen en zwygen en ook deze 3 KI mark oftere i mdien hy niet wildci dat het bedrog dat hg om des lieve vredes wil had gepleegd aan het licht kwam f De clown moet bg de ontvangst van het geld gezegd hebben dat dit de beste mop was die hy ooit had beleefd Bel schgnt nu ernst Ie worden met het gebruik van petroleum als brandstof op Btoomschepen Een Lonttensche firma heeft aan het bestuur van het Suezkansal vergunning gevraagd tot het oprichten van Tier vergaarlpakken van petroleum elk groot 5000 tons op haren grond te Port Said en te PortThewfik De pbinnen voor dit werk zgn gereed en de ingenieur bevindt zich reeds te PortThéwflk Dezelfde firma heeft een landconcessie verkregen van 200 Eng mjlen lengte op Borneo waar onuitpnttelgke petroleumbronned liggen voldoende om schepen voor het verre Oosten bestemd vele jaren lang te voorzien Tusschen Borneo en Suez zgn volgens een schrgven aan den Moniteur Offlciel du Oommeroe ell petroleum station gevestigd die door twee baksehepen voortdurend van voorraad voorzien zullen worden De sdïrgver beweert dat zoodr de reservoirs aan het Suezkanaal gereed zi n de steenkolenvoorraden te Aden Perim Bombay Colombo enz nagenoeg waardeloos zullen wezen Petroleum heeft veel v6ór boven steenkool Men rekent dat een ton petroleum of het nablyviQgbproduct gelgk staat met drie ton steenkool Men zou dus reeds twee derden bezuinigen indien een ton petroleum evenveel kostte aU een ton steenkool wat niet waarschgnlgk is Voorts vindt men ruimte in de voorraadkamers Tot dusver werd een zwart residu uit de rafflnadoryen van Batnm gebruikt dat voorheen werd weggeworpen Men is van plan zoowel dit residu als de olie uit de bronnen van Borneo te bezigen welke van veel minder soort te dan de Europeesche Men kan er op aan zegt de schryver in den Moniteur üfcciel ten slotte dat deze brandstof meer en meer gebruikt zal worden Met betrekkelgk geringe kosten kan men machines die steenkool branden voor petroleum inrichten en de verscheping dezer brandstof gaat zoo eenvoudig mugelgk Men verbindt het stoomschip door slangen met het tankschip en de olie loopt ov r Di stoomschcpen der Russische vrgwilligersvloot zyn reeds zoo gebouwd dat zg even gemakkelyk petroleum als steenkool branden Er is tegenwoordig een streven merkbaar om kunstvoortbrengselen zooveel mogelyk binnen het genot van ieder te brengen Dit streven hoeft do commissie van het museum Boymans te Rotterdam geleid bg haar jongste voorstellen aan B en W dier gemeente Gaarne zon de commissie hebben voorgeleid voortaan het bezoek aan het Museum geheel kosteloos toe te laten De bepalingen in het testament Boymans verbieden echter eene zoo ruime openstelling zy verzoekt echter aan B en W waar het bedoelde testament voor den toegangsprgs geen minimum stelt hun medewerking te verleenen om de kosten aag het Masc umbezoek verbonden doorloopend te stellen op 5 cents de persoon In dienzeUden gedachtengang meent de commissie dat eene betaling van 0 cent Voor eene abonnementskaart en van 25 cent voor vreemdelingen om gedurende den gesloten tyd te worden toegelaten voldoende kan heeten terwgl zy de het vorig jaar voorloopig goedgekeurde bepalingen voor hil bezoek door de vereenigingen en klassen van inrichtingen van onderwys ouder geleide van den leermeester nl tegen 1 cent per persoon gaarne zag bestendigd Ten slotte stelt zy B en W voor t e bepalen dat voortaan het bewaren der af te geven stokken en parapluie kostelous zal moeten geschieden De geldelgke gevolgen van deze voorstellen behoeven naar hare meening op de te nemen beslissing geen invloed te oefenen B en W stellen den Raad voor deze voorstellen onveranderd goed te keuren Te Utrecht werd Maandag avond door de politie een ongeveer éO jarige vrouw aangehouden in verregaandoii staat van dronkenschap Aan iedereen die het hooren wilde vertelde ze dat ze s morgens uit de gevangenis ontslagen was Het was zoo s morgens ontslagen met een uitgangskas van ruim f 8 was ze nog geen uur daarna in kenneiyken staat gezien s Avonds by de arrestatie werd nog ongeveer f i in haar bezit gevonden Een treurig ongeluk gebeurde Dinsdagmiddag om 5 uur pp de Uroeselaan te Utrecht Een 7 jarig meisjje dat op die laan woont geraakte in de idaar langs loopende sloot Haar broertje eeb 9 jarige jongen Vrachtte h ar te redden maar geraakte ook te water Geen hulp kwam er opdagen totdat eindeiyk de slager Nyhuizcn werkzaam aan de militaire slachterg aldaar het gevaar bemerkte Hy sprong gekleed te water en bracht beide kinderen op den wal Het meisje was echter reeds overleden het knaapje in bewusteloozen toestand Terstond wefden de beide ongelukkigen naar hun woning vervoerd De moeder schrikte zoo hevig dat zg bewusteloos neerviel Een inmiddels gearriveerde geneesheer kon slechts den dood constateeren van het meisje Laatste Berichten Voor de openbaarmaking van de dos siers en van de verslagen van het revisie proces is nu bgna 40 000 frs bgeen Professor Van Hamel te kroningen zond f 10 met een brief vol instemming met den stryd der irftellectueelen Wat zullen de stafbladen daarvan wel zeggen een hoogleeraar in de littérature francaise kunnen zy toch niet voor een vyand van Erankrgk verklaren Te Berign is een baakiersflrma gesprongen Een der firmanten Riese is met alle waarden op den loop de ander Muller heeft aUes verloren Wjjlea mevrouw Hirseh heeft haar vermogen voor het grootste doel nagelaten aan hiiar broeder bankier Ferdinand Bischoffsheim te Brus el en haar zusters Goldschmidt te PariJB en Montefiore te Brussel en enkele aiidere bloedverwanten Aan weldadigheidsstichtingen werden zeven millioen francs vermaakt o a aan de Galicische HirschStichtmg 1 milUoen de Weener Hin chKeizer ileejitichtuig 2 millioen als grondslag eener nieuwe siiehting 1 1 millioen en aan den burgemeester van Weenen voor liefdadige doeleinden ÏÜO tlOO frs IHQEZONDEtl Frederiksoord 6 April 1899 Te midden van den strgd om het bestaan vervolgt de Maatschappg van Weldadigheid de grootste philanthropische vereeniging in Nederland rustig haren weg zonder ophef zonder eenig vertoon doch trouw zorgend voor de aan hare hoede toevertrouwde gezinnen Door het vei schaffen van werk op verschillend gebied behoedt zy die gezinnen voor armoede door degelgk en verplichtend gesteld onderwy treedt zy streng padago gisch op en vormt het jongere ge lacht totnuttige leden der samenleving door het verplegen van 200 wezen in bet huisgezin vergoedt zg dien kinderen het gemis aanouders en is zg een reddingsboei voor velen die anders in de Maatschappy in den stryd om op eerlyke wys het dageiyksch brood te verdienen ten onder zouden gaan Zy te dien menseben ten zegen Strikt neutraal op godsdienstig gebied doch ook weer zorgend dat ieder naar zyn geloof tyn plichten kan vervullen is onze Maatschappy eene instelling waarmede velen in den lande van welken rang of stand van welke party ook sjmputhiseeren Een philanthropische inrichting als de onze k n niet bestaan zonder gi ldeiyken steun van buiten Onze boerdergen onze fabrieken en werkplaatsen die alle zyn evenzooveel scholen voor aankomende jongelieden luist omdat alle artikelen vervaardigd worden door leerlingen zgn de productie kosten hoog Onze winst is niet in geld uit te drukken zy bestaat m het iO lal jcmgelieden die ieder jaar goed toegerust onze Maatschappy verlaten Ontginningen van woeste gronden voor werkverschaffing op groote schaal door ons ter hand genomen eischen aanvankeiyk groote offers Wilt ge U overtuigen f Komt en ziet ons aan t werk Wy zgn overtuigd dat wy Uwe sympathie zullen winnen Door de kleinste gave draagt ge by tot de instandhouding eener hoogst nuttige instelling en oefent gy daardo n zelf de dankbaarste philantljropie uit De Collecte zal gehouden worden door geheel Nederland van 10 15 April 8 9 Moge die ons in staat stellen op den ouden voet te kunnen voortgaan De Directeur der Maatschappy van Weldadigheid JOB VAN DER HAVE MAKKTBERICHTBN Gouda 6 April 1899 Tengevolge het Faiuthfcest wa de Momarkl van mig beteekenii In de pnjien kwam geen verandering Tarwe ceuwjMhe 6 00 i 7 10 Mindere dito 6 J5 4 6 60 Afwijkende 5 15 4 5 90 Polder 6 4 6 50 Rogge eeuwnche f 1 20 4 5 50 Polder 4 75 4 5 Gerst Winter 4 60 4 5 ZoDier 4 50 i 4 90 Chevallier 5 50 4 6 25 Haver per heet j 35 4 3 J pe 0 kilo S t i r 7 50 Hennepzaad ilmtenlandsche 7 50 4 8 Kanariezaad 6 4 7 50 Koolzaad 8 40 a 8 75 Erwten Koolterwten 7 50 4 9 Niet kookcnde 6 60 a 6 90 Huitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 80 4 625 Bo nen Bruineboonen 10 50 4 11 50 Duivenboonen 7 4 7 25 Paardeboonen 5 90 4 6 15 Mais per 100 Kilo bonte Amerikaansche 5 10 4 525 Cinquantine 6 4 6 25 Foxanian 5 10 4 5 50 VIEHARKT Melkvee red aanvoer l ndel en prijzen vaster Vette varkens redcl aanvoer handel vrijwel 15 4 17 et per half K O Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 16 4 17V1 et per half K J Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 65 4 0 90 per week Vette Schapen handel van geen bcteekenis Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 4 i 7 Fokkalveren 8 4 14 Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter o 95 4 ƒ i 05 Weiboter o 70 4 0 85 per Kilo 360 Staat8 loterij la KhuK Trekkiag van Dondariiag 8 April No 686 800 No 11313 an 17160 ieder I 0 Prij n van 80 178 2111 4484 7087 lOODS l m Ü 17841 894 8788 8 7i5 10961 11 76 16147 18068 310 2884 4S7S 7474 10761 180 1 1 737 181 6 84 86 468i 81 llOOT 61 89 31 727 8017 4866 36 11846 13452 16016 18188 848 8111 6111 1663 US08 13681 1018 11881 14 1811 M 7T04 11 118U l 1 1100 8878 1811 7880 18101 18 18711 18704 1110 88 1878 8S08 17 14010 Huil 4 10 11 8 Oil 8810 18403 14488 I704I te 9l 4 88S4 881 8788 IISS 14744 17104 104 HOS 4Sai 404 I74 IlSOi 14841 171 10718 1414 la KluM la Lijtl No 778 m i 778 Dames en Heeren PAUAPLÏÏIES bij A 7an OS At Md Tailleur Kleiweg K 73 73a GOIHU SrIriikiMU a 11 Beurs van Imslerdam rilun 8l tkn 8 HAART NiDlaLuiD t rt N d W 8 1 dito dito lito 1 V 101 O a 4 l 4 u diio dito dilo 8 lionaiaUlil Oanll 1881 88 8 lTal tB Iaaabrgviog 1861 81 I OoiTlKa OU iD papiar ll 8 8 dito ia lilnr 1S 8 8 PoanaaL Obl met ooupou 8 dito tlok 1 1 ai 11 108 l l 79 83 88 106 101 1011 741 107 108 681 8 804 114 100 100 4 dito Oeeoni 1880 4 dito biiBothl 1889 4 dito hy Hop 1888 90 4 dito ia prad leen 1898 dito dito dito I8H4 i Srami Parpet lekuld 1831 4 TuuilJ Oipr OoDr leni I8 0 4 Q i leaning MrieD aae laniniMreO ZolD Ar aep t obl 1 5 101 1810 8 V iiriDii a Obl 4 onbep 1881 A miDaii Obliiatian 1898 8 BoTTlaaaH Stad laan 1894 1 Nm N Afi H ndal aaod Areidib Tab M 0 ÖirliloaUa DaU Haataohappy dito Aro HrpothBekb paodbr 4 üulL Mij dor Vontanl aaod aOr Ilrpolkrakb panrlbr 1 Noderlandaoha baak aaad Nad Handalmaataoh dito N W k Faa llvp b paodbr I Eott HTpolbaekb paadi r 8 i Utr Hypotlieakb dito l i Oonntt O lat Hong banV aaad Bual H i otbMkbank paudb 4 O 118 111 110 111 lOO 17 160 AmalKA Kqut hvpoth pan ib 8 11 Haiw L O Pr Litn ren NlD Holl D 8noorw My aand My t ilRip v 8I Bp aaad Nad l id Bpoorw gin aaRd Nod ZnU Aft Spm aaad dito dito dito 1811 dilo I 87 iTALllSpoor 1887 8 A Robl lJ 10 108 100 144 1401 11 104 in 14 1 8 14 48 91 IOC 107 00 100 100 116 118 5 l Zaid lial Spamii A H nbl 1 PoLrH Wariobaa Waetien aand 4J BuaL Or Ruil 8pw My obl 4 Baltiaoba dito aanil Failowa dito aaod I Uaog Dombr liilo a Dd 8 KgnEcii AKir 8p kap apl 4 dito dito oblig 4 A lla A Ooi IV 8p Hij obl h c Il North W pr C t aand l dito dilo Win 8t l etar obl 7 Denvar k Rm Or Spia cart v a ItliaoU l nlr l obl éi fi ad 4 b ouiaT kNabiilllOrt v no Ma i a N Sp lal vp 6 Mtai Kiniai 4pCt pro a nj y rorkOnt okWaat aaud cHto Ponn Okio ohlifr 6 Oragoo Calif bjrp lil nood 81 Paul Min Ik Haait eb 7 On Paa HoofluD obln 6 dito dito U e Col Iab vp 0 6 Oasana Oan 8oulb Uhen aan Va O Hall k Na loh d O Antturd OoiMihMa My aaod Roiterd Tramw Haa a aod Niu 8lad Amltsrilain aand 8 Klail Ho tftrdnm a in l 3 Bnoil Slal Anlxerpan 18 7 ivJ Bad Bruaaal 1886 l Hok ThalH eauUrO irlieh 4 Oorrin Btaauleenii 1180 6 K K Ooai B Cr isins apiKJ Sta 1 Madrid 1 11 118 Naii V r B i Ar i apo l e rt D SAMSOM Markr GOUDA ONTVANöEN Nouveauté in TAIlOndDEGOSTüUSS en Voorjaars Capes BulrgerlUke Stand UEBOREN 4 April Baartje ouder W Veerman en N Steehouwer OVERLEDEN 4 April A Vermejl bulBvr van A den Braber 49 j 11 m W C Looyaard 6 m A J van Erp 71 j C M Slootweg 8 j 6 C Moorings 34 j GEHUWD 5 April N Sluyter en J van Drielen M C Muuse en P van Tent