Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1899

Zaterdag 8 April 1 00 38ste Jaargang No 7858 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TetcfMii Ne Ml ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer Ut Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdcfaaa No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN m fl Jamaen en 1 M Kndenbarg W Woerli nn E J BouwmeeKUr K A den OikIph en A 1 W du ihatpniiT 6 April J fHtr n i n 1 van di r haar ADVERTENTIEN Te Hunr torrtond f lat r een BOVE IIIJI l Te bevragen Kuiiluur van Va t ioedcr n Floweelen Siiigcl Nd IjVi uooGE nm m Voor het luitin vun vcrzckcringwi tegen Branttêelutde worden ti gen hoou provUU Agente gevraagd Bii gcbleki n geMliiktUeid vaHt ahiri Brieven onder N i 4701 IrariiBil l i Avondpust Wagenstraat 7 1 Uk H TA N DA UI ü E CASSllO Qouda Turfmai kt BPRKMKVRKfls MAANDAG DINSÜAO DO M K1U AO en ÜATKKDAO n tut S uur W0BN8DAG en VKIJPAtJvan tt t nnr ZONDAGIJ ni t H0LLAND8CHE AMHTKIIMAIM 65 75 90 100 PriiinotMrinï iObtna Congo Btoftlieo SO en 5S Grot 66 80 Lekkere Souobon OeuriRe Conto 1 es Ontbijt Thee Namiddag Thee lo AUwn rkrygbur H P H J van Wankum Ooiilhavtn li 14 AAN ALLE ZIEKEN geef ik B unJi r rcniue koulcii Br ili rolichlingen ml erkcntrlgklu uT oor ccne ciicMwiUe die mi en liiucmlen niet mij inijne geiondheid hreft Icruggegcvcii l ï LEEUWEN Bijsmjkliijliüïslbnig AUMENZOEG Afdeeling VVEKKVBK8011A1 K1N0 ro r VROUWEN en MUISJES rioekt NAAI WERK aan hoii voor een nette Naaister Inlichtingen er trekt Mej SaLTSEB Qonire C Zt iiuw oil Waajflijdors wordt it overtuiging als een wctkcloke holp in dan nood het hoek aanbevolen Na ontvangtt van adres per briefkaart ordt lit boekje Iranoo i or post toedeaondeo doo BLOKPOBL 3 Boakh Zaltbomnae OK w PDIKB OUDH f SCHIÜDAMMEH GEÏÏEVEE lUerl VorkrÜRbiwr bgi M PKKTKRS 1 N B AU bewy v n W5litli M l n Mohut on kurk tIeofU nwr a ut ldu niuun Ut Kirutii p ïTnï v VAN BlOMMESTEINS INKT i proefondervindelijk de Bf STC ril volkomen ONSCHADCLUK j APELnOORN HOUANÏJ NIGHTCAF Frintemps NOUVEAUTÉS Wjj erao ken de Dames die on geïllustreerd modo albam voor bet SSomertettoeit nog niet ontvangen hebben dit te willen aaavragen aan llLJI LBSJALDZOT C M aris Hetïelve wordt dan omgaand grati en franco toegezonden BeHteUingcn van al 25 tranen vrï van alle kosten aan Imi met verhooging Refxpeilitie kaaloor te Kozendaal N II EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIEL ABRIEK Uinwteur U BLIUGEaS DEVENTEK Prijzen van af 1 Maart 1899 Duor het groote prodnetie vermogen daar alle Htampingü en cmderdeelen aan de fabriek op Aulhomati scllc en Masnamnchinca vervaardigd worden zijn Ü l onderBtnande RI IWIEIjKN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prjicn ah Model A zeer Bülied en net alfeewcrkt zonder rem en spatnehermcn l 87 50 Model A zeer olied en net algewerkt met rem en spaluchennen I 90 Model J zeer soiled en net afgewerkt gang zeer lieht f 110 Model AA Ic Klas jn gemunteerji Bnelstc banden 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezoudheidnzndel snelste banden 1 145 LUXK HI IW1ELKN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f m thans I IfiO Deze Rijwielen onderscheiden zich door een pefittleii bouw met twee buizen aan don kcttingknnt loopcn zeer licht en zjn zeer tijii afgi werkt UKWUNK TOER ACATÈNES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXK AÜATENKH met gezoudheidszadel jn afgewerkt f IMO l H DAMKS KKTTINURUWIELKN op alle prijzen 1 5 hooger Prlji Couranten worden op aanvraag gratis en Sranoo toegeïonden Verli mooriliyer J l DERlilTER Gouda 250 Gulden Mooning of llondtnl vljr eii twintig Guldeo voor ieder liJk beloof ik aan dengene die miJ per telegram het vinden der lijken mededeelt van mijne beide den t Maart in den Rfln alhier verdronken zoons EBKHHARl oud 25 jaar met vollen baard en MAX oud a i jaar met kleinen knevul I i 8Bi oRK Uolzheini 59 22 Maart 18 9 EDUARl MPliLKXSlEEEN TK HUUK TERSTOiND t F I ATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Wal Mt tmjMH UfH Jlolit Wl KbMiaalM uiimS m kortom SJ5 fcita Mi txpBilw g s ltotof fii lxi BH TeikM kaM T W tmX n Mtk m fl da l ti ▼ eoikuta h ét naMta ArAakw m r IvVBAlar V M Botlodam Te GOUDA bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOL FK k Ca Weathavea I 9 i € adiiehe Waterleiding ifaatsehapplj ALGEMEEIVE VERGADERING van H H AASDKELHOl DERS op UOMDKKDAG 27 VIMIILa s B vourniiddai s en II uur len kniitor il er Utrerllr Korte Tlemtrwen lü Ie Goada De Directeur D C W VA DEK IjAAR Het iiKideriie Borduren op de Singer i a a i in a e h i n e Op Maandag 10 April beginnen wij te Gouda met een i p 12 dagen berekenden theoretischenenpractiachen WW BORDUUR CURSUS mt ineone gereserveerde kamer van het mode magazijn rE spérance Oosthaven B 19 De Ics nrcn zjjn voormiddag van 9 12 uur en des namiddags van 2 5 uur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nieuwe Ijunst grondig verstaat is geheel kosteloos en zonder verplichting om by ons te koopen Zy die aan dezen cursus wensehen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd hiervan keiniis te geven aan bovengenoemd adren ofwel aan ons kantoor te Bonerdam ttoogittrant 34H 81NGER MAATS HAPPIJ IIEUW KIEUltl HIKUU üEStJHIKT VOOR Naclitliclitoii Koffie en Theelicliteii Wetke 47 uur branden 2 3 en 6 uur brandende k 3 cent per atuk Ëenig Agent voor Ooudo en Omatrekea IZi ÏK CATS I apiennolcn GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft biervoor geen Olie geen Olaa e I U 1 Alleen een luoifer aansteken is noodig Oeheel sonder gevaar voor brand als ook londer reuk Steeds voorradig eme riilinü keuze der Soliedste soorleo Naaimachines welke tot billijke prijien worden geleverd nr Deirerkietend op afbetaling per maand en per eek Wl A LI WKi STElI GOUDA Kleiweg 49 tOoedkqopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel toowel binnen als bniten de stad met geeloten wagens i hy A GRA VEST E IJ N Oude Gouwe AUe urordt tegen TraruipoH schnde eemekerd Let voorai op da ECHT Aaadt k aing met rood lettarm jOberlahnstein nh0rlahn lein ♦ i OHUenUKDtliVieTOKIJIBIIOH OBCIilAHIISWH Hof is Overal J£££iN23 g ïerkriigbaar MaaUehappy M lgg aoUaUe turn de VieloHa Brmi KmWMT voor JfederUmd Boompje éO Botterdam Goud r Drak van A BRINKMAN i Za iwA KENlIfiiGEVING iNRICUTINOEN WELKE OEVAAR bCHADE Of HINDER KUKNBN VEROORZAKKH BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA 1 Gelet op de artt 6 en 7 tier Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter vuie is gelegd een verzoek met bijlagen van de firma P Goedeiragen iU on om vergunning tot het plaatsen van een gasmotor in hare pnpcn briek in het perceel gelegen aan den Raam Wijk O No 36 Kadastraal l ekend Sectie D No 2188 Dat op Donderdag 20 April 1899 des namiddagii ten iVi lire op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennib genomen Gouda den 6 April 1899 Burgemeetiter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kultenlandsch Overzicht De offlcieele uitnoodigingen voor de ontwapeningsconferentie zyn door onze Kegeeriiig vSWIen De mBMster van bnitenlandsche zaken heelt onze dipl iatieke vertegenwoordigers van den vreemdy opgedragen die uitnoodigingen tot de goidfemementen bjj welke zy zun geaccrediteerd over te brengen In het kort wordt daarby de wordingsgeschiedenis der conferentie bet lofwaardig initiatief van den Czaar om door een internationale bespreking de zegeningen desvredes te verspreiden zoo mogeiyk te komen tot matiging van de overdreven wapening de algemeene gunstige ontvangst die dat voorstel heeft genoten de tweede nota van de Eumeensche Regeering waarby de onderwerpen van bespreking nader werden aangeduid in herinnering gebracht en vermeld dat de Czaar om staatkundige redenen de byeenkomst liever niet in een der groote steden van de verschillende mogendheden willende honden aan onze Regeering de eer bewees Den Haag voor dat doel te kiezen In overleg met H il de Koningin die zeer ingenomen was met het denkbeeld van den machtigen Kussischen keizer nam ons gonverncijent gaarne het eervolle aanbod aan en thans worden de diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland dus verzocht de Begeeringen by welke zg zgn geaccrediteerd uit te nüodigen aan de Conferentie deel te nemen en haar vertegenwoordigers aan te FEViLUElOX GedenksekrilteD van een Gelukioeker OF AirmBAL DE 701TBELING Naar het Fransch DOOR w NurrERs Zooals ik zooeven leide er zijn bezwaren van emstigen aard om deze zaak op die manier in het reine te brengen Het moet c Houd in bet oog heer burggraaf dat ik slechts eenvoudig beschikker ben en een persoonlijke rechten heb op die brieven Ik ben verantwoording schuldig Die brieven zijn mij ontstolen Dat is zeer slecht gehandeld van degene die ze stal wcr slecht Ën tlians zijn ze onder uw berusting tZeer waar heer burggraaf Ze liggen zelfs voor mij herhaal ik u Aangenomen mijnheer vervolgde Raphael gefergerd over den kahnen eenigszins spottenden toon van den woekeraar dat gij de waarheid spreekt e n gij slechts op last van een ander handelt dan ii er toch in dez zaak een punt dat zeer in uw nadeel spreekt Welk danï De wet ze t dat de heler even schuldig ts ak de t mijnheer 1 wyzen onder modedceljng dat de bgeenkomst is bepaald op den 18en Mei e k en dat de tweede Nota van de Russische regeering den grondslag zal uitmaken van de te voeren beraadslagingen De volgende Enropeesche Staten zyn uitgenoodigd Rusland Zweden en Noorwegen Denemarken Engeland Nederland BelgiC Luiemburg Üuitscbland Oostenryk Hong arye Ser vi6 Bnmeni Moutenegrü Turkye Oriekenland Itali Spanje Portugal Kraukryk en Zwitserland Buiten Europa zyn genoodigd de Vereonigde Staten van Noord Amerika Siam Perzië China en Japan De Nat Ztg meldt Het voorstel der Duitsche Regeering omtrent het zenden van een commissie van drie leden naar Samoa is nadat het door de Regeering der Vereenigde Staten onmiddeliyk is aanvaard thans ook door Engeland aangenomen De diplomatieke actie van Dnitschland is bovendien in dit opzicht een succes dat bepaald beeft dat de besl der commissie j met eenstemmigheid moeten worden genomen Volgens de Messagero duurt de zwakte van den Paus voort Een dadeiyk gevaar bestaat er wel niet doch men vreest in s pausen naaste omgeving dat zgn krachten nog meer zullen vermindereu Teneinde den Pan zelf niet te verontrusten staat men hem toe alle twee of drie dagen iemand te ontvangen de audiënties duren echter zeer kort en da bezoekers mógen met den Paus niet over vermoeiende onderwerpen spreken Bovendien meldt het blad dat de kardinalen welke prefecten der congregatie zyn ontslagen werden van de voorgeschreven audiënties en volmacht ontvangen hebben zelf de vragen te beantwoorden waarover anders de Paus geraadpleegd moet worden Doch ook deze verontrustende berichten worden in één adem van andere zijde weder tegengesproken De Bnssiache pers doet haar best om de Rnssificeering van Finland te bevorderen zy eischt dat de Regeering strenge maatregelen tegenover dit land zal nemen omdat naar de bladen beweren de Russen die in Finland wonen voortdurend aan allerlei beschimpingen en beleedigingen blootstaan De ÜouvernenrGeneraal zeggen zy staat daar machteloos tegenover wgl hg geen Russische politie tot zgn dien st heeft De bedoeling die deze bladen met dergelgke geheel onbe fcZeer verstandig van de wet heer burggraaf Want waar zou een dief heen moeten met alles wat hij zoo in den loop van een weck hier en daar wegkaapt als het niet bij dezulken was die het hem dadelijk afkoopen en alzoo zijn treurig beroep mogelijk maken vergemakkelijken aanmoedigen Ik zeg met de wet en met u dat de heler even schuldig is als de dief En gevoelt ge dan geen vrees f Waarvoor fVoor een a iklacht van mijnentwege mijnheer Van der Grijp Een aanklacht van wat als ik zoo vrij mag zijn heer burggraaf f Wegen schrijven van dreigbrieven wegens afpersing mijnheer In de eerste plaats vergeet ge dat ik slechts tusschenpersoon ben en geen brieven aan u of iemand anders over deze zaak heb geschreven En buiten dat gij zeidet zooeven dat die brieven door een vrouw aan u geschreven zijn Als ik verder bedenk hoe groote som mijn lastgever goedvindt te eischen dwi maak ik de gevolgtrekking dat die brieven voor die dame van heel vecT belang zijn dat er veel voor haar van afhftogt dat ze in haar handen temgkeeren Dit alles geeft mij de meest volkomen zekerheid dat gij ze niet zult indienen heer burggraaf uw aanklacht En dat waarom niet Wat zou mij kunnen weerhouden Begrijpt g € dat met Zou de heele historie die aan uw brieven verbonden is niet wereldkundig wonknïc wezen bescbuldigingen hebben is den indruk te verzwakken teweeggebracht bg het St Petemburgsche publiek door de groote Finsche deputatie en door do vriendschappelgke on deelnemende houding der Pers uit byna geheel de beschaafde wereld De Jouverneur ieneraal toch heeft macht genoeg want het is bekend dat kort na het beraehte manifest van den Czaar een groot aantal Russische troepen Finland zyn binnengerukt om hem zoo noodig te helpen in het uitvoeren zyner bevelen Verspreide Berichten miEVFVB Vofreis een te PurUs loopend gerucht zegt 4b Petit Bleu heeft de Figaro het verslag van de strafkamer van het H v C gekregen van den heer Delcassè minister vau buitenlandsche zaken om te voorkomen dat miniBt t Dupuy bet aan het Petit Journal zon geven De Temps deelt mede dat de heer Marion Woensdagmiddag voor de vierde maal by den heer Borel directeur van de Figaro is gewewt om te weten te komen onder welke omstuiiligheden de publicatie van t verhoor door de strafkamer heeft plaats gehad De hear Borel heelt geweigerd te antwoorden Zaterdag a s zegt de Temp8 zal voor de cohrectioimeale rechtbank tan de Seise hot proces voorkomen tegen de Figaro wegens de publicatie van de enquête der strafkamer Janrès noemt zich voor in de Petite Rèpoblique de getnigenissen van Cavaignac en Rogut onder handen te itemen Ik verzeker n zegt hy dat wy parels zttlleD vinden Tegen hun zin zullen Ca vaignac en Roget ook ditmaal ons helpen de waarheid te vinden Zy is verpletterend voor Ësterhazy en den generalen staf en bevrjjlend voor Dreyfns Naar aanleiding van een brief van Oaviale behelzende dat kapitein Freystaetter lid van den krggsraad die Dreyfus heeft veroordeeld verlof heeft gevraagd om door het hof van cassatie gehoord te worden seinde Joseph Fabre aan Lockroy den minister van marine of deze den kapitein daartoe verlof zou geven Lockroy antwoordde Kapitein Freystaetter heeft zich niet olflcleel met een verzoek tot my gewend Als hy het wil doen spreekt het vanzelf dat hy volledige vryheid zal hebben om zich ronduit te verklaran Er is aan mijn brieven geen historie verbonden in t geheel niet iWaarom durft dan degeen die ze thans heeft er zulk een kapitale som gelds voor eischen zonder bijna tijd toe te staan r De brieven betreffen een zeer delicate zaak en hoe zal ik t zeggen lUw bneven zijn gevaariijk voor de dame in kwestie zeg dat maar En hoe de zaak ook moge staan of ge besluiten wilt om een aanklacht in te dienen of wat ter wereld ook zonder het geld wat ge weet dat geëischt wordt sta ik deze portefeuille niet af i Dan zal het gerecht u dwingen binnen een uur weet de procureur des konings de zaak die hij wel met de vereischte kieschhetd zal willen behandelen Verblijd u met geen dwaze hoop heer burggraaf En gedenk ook den wisselbrief van vijfduizend francs door u vervalscht op naam van den baron de Maubert i Een enkel woord voor we verdeï aaii mijnheer Hf heb zooeven duidelijk de stem van den baron wiens naanr ge daar noéarfï gehoord en ook die van een mijner vrienden Waren ze hier in mijn belang ï Ik ben niet gewoon opheldering te geven omtrent den aard der bezoekers die ik ontvang Ik kan u niet antwoorden Waren zij hier voor mij Ik kan me niet daarover uitlaten dat gaat u niet aan En wat denkt ge van uw aanlcUcht tegenover de mijne Luister mijnlieer vaa der Gr p ieide Ra FaiKKRIJK Te Nice is het petroloumreservoir van een motocycle ontploft doordat de vlam naar binnen sloeg De bergder word net hevige brandwonden aan de handen en het gelaat tegen den grond geworpen hy stierf den volgenden dag Kon in de onmiddellgke nabgheid trappende wielrüdor werd van zyn maehine geworpen terwgl zyn rgwiel geheel werd verbryseld President I oabet heeft eergisteren nvond Parys verlaten om zich naar z n geboorteland l r tme te begeven Naar Marsanue ijn geboorteplaats waar yn oude moeder woont gaat de President niet maar zy begeeft zich naar Hontëlimar om haar zoon wat langer te kunnen zien dan anders het geval zon geweest zyn Nagenoeg al de leden van het ministerie maken deze en de volgende week offlcieele en offlcieuse uitstapjes naar verschillende doelen des lands Voor dien tyd is er eergisteren nog eens een duchtige ministerraad gehouden waarin de loopende binnen uu bnitenlandsche zaken besproken werden Ksaii xNU Uehelnuinnige vergiftiging Een geheimzinnige mUdaad waarby elk spoor van den dader ontbreekt heeft dezer dagen te Logden groote ontsteltenis en verontwaardiging gewekt In een der krankzinnigengestichten by Watford wordt sedert vier jaar een 22 jarig meisje Caroline Ansell geheeten verpleegd dat ten gevolge van gebeurtenissen waarvan men de ware toedracht nooit te weten is kunnen komen krankzinnig geworden is Een der regels van genoemd gesticht ia dat allo brieven en pakketten welke aan het adres der verpleegden bezorgd worden door de administratie worden geopend en eerst daarna aan de krankzinnigen worden ter hand gesteld Toen er dan ook eenigen tgd geleden een doos met thee voor Caroline Ansell werd gebracht werd deze doos waarop de naam van den afzender niet was vermeld eerst opengemaakt en daarna aan het meisje gegeven De thee bleek echter een bitteren smaak te hebben zoodat bet meisje ze dadeiyk nitspnwdo en verder de doos onaangeroerd liet ingeveer tien dagen daarna werd er weder een doos voor Caroline bezorgd ditmaal met een plam cake er in Ze haastte zich deze lekkerny waaraan een eenigszins zure smaak was op te eten en gaf ook haar medeverploogden een deel ervan Doch oer er drie uren waren verloop n overvielen haar snydende krampen en de in alleryi ontboden geneesheer constateerde dat hier een vergiftiging had phael op initTkeiKieii toon geel mij ilie brieven terug en zend mi naar hel liagno venlerf mi maak mij rampzalig overlaad mij met oneer schandvlek mijn naam maar geef mij die portefeuille met brieven Doe mij het genoegen mijn waarde heer burggraaf om mij eens duidelijk te maken wat dat alles mijn lastgever in zijn zak zou geven Wat kan het hem schelen of ik u verderf u rampzalig maak met oneer overlaad of uw naam Bchan f vlek Niets niemendal zoo tenminste komt het mij voor Mijn lastgever ik Iwn er zeker van geeft verreweg de voorkeur aan de vijfhonderdduizend francs en ik geef hem gelijk De manier die hij voorstelt om de zaak te effenen blijkt onaannemelijk praten we over iets andeni i Hebt gij een hart mijnheer begon Raphael op hartstochtelijken toon Klopt er niemendal in uw borat mijnheei AU ge iets bedoelt wat aU pUutsverranger der geeischte som Ids zou kunnen optreden dan neen mijnheer niets voel ik in mijn borst Niets heeft dus invloed op uli Niets dan vijfhonderdduizend francs tk heb bijzondere orders ik moet en ik zal ze naar de letter uitvoeren Geld maar men weigert niet u te betalen wat geeischt wordt Gij betaalt dus f Zeker maar het is onmogelijk om in een paar uren zooveel geld bijeen te brengen Het ii de eisch van een krankzinnige of van een monster Dat is mijn zaak niet Wwit vmt é