Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1899

11 11 ll U 11 11 I II 1 41 1 17 4 11 11 11 l M 11 11 f 1 7 t t t 11 11 41 I I4 Lir 11 11 11 11 1 I II 4 4 11 I IS toitircUii 4 41 I II 1 11 7JI 7 11 4 I II II 10 11 11 11 11 10 1M7 1 44 l lü 1 4 4 01 4 40 M 0 17 7 11 1 1 17 10 11 DffOtrriaemllA OaptlU 4 11 I OI f f D ir f 10 11 f ff 1 14 ff 4 10 ff 1 17 ff ff 1 47 ea It kl m a tk k 1 04 1 11 j r f ff II M r ir 1 01 ff M7 ff 1 14 ff ff l l ff reiiiger moet tick lloorilr ikt I U I II 1M 10 41 ff Ml ff 1 04 ff 41 ff ff 10 11 ff boTendiea rooreien n fluda 1 17 Il Mi 1 41 1 11 1 tAI 10 11 1n44 11 14 if o 11 47 1 14 s ol 4 01 4 14 1 10 t ll 47 7 41 n 10 07 loiol Mn biiiryi l f O ao Soadi T tO M I IT t l B7 10 14 lUI U U ll U 11 11 1 14 Ml 4 41 4 11 III S I4 I II 7 14 7 11 bnahsim HwrkaMlU 7 41 1 41 V ff 11 10 ff 1 1 ff ff i 7 ff ff 14 7 11 Ml t V f ff 11 41 1 11 ff ff ff 11 ff ff I U Teorh t 1 07 I OI w f ff 11 11 V I II ff ff ff i il ff ff I II Hun I II I OI Ml v H 10 10 44 11 41 U 11 41 I IS 1 41 4 11 1 11 117 I II 1 11 141 1 04 1 14 A Bmnt 8 H A C BrinkmL 5 W Bokhoven 4 J J Duim 2 B Holgerwaard 2 J Vergeer 2 A Goedewagen 2 J C Bokhoven N A V d Ree en P Ie Jong ieder 1 stem lïekozen zgn dns de hh A JONKER Kzk C P W DE88ING A J ilJXHOORN en P O ROOSENDAAL J Herstemming moet plaats hebtsen tusschen de hh M F J Marlet H 1 Nederhorst en A Bmnt Voor de werklieden was de hilslag aldns uitgebracht 157 stemmen 2 blanco Hiervan verkregen de hh J Mokkenstorm 116 W Roepers 111 J Boot 72 M Mallon 71 P J Honing866 M Sanders i A Smit 58 H Vos 25 A Koot 22 P Marée 20 D J l ordgk 19 J Schultz 17 W K Schneyder 16 C Sanders 15 J Sprugt 11 A J van Vliet 7 E Kadii P van Vlietl J Lngthart en J van Kleef ieder 4 R Masaar 3 A Rabouw 2 stemmen en L Signet A de Jong 1 Büjawal A Smient P van Eyck A van Vliet J Roepers C P W Dessing A Jonker Kzn P v d Kasteelen W Harmsen A P v d Pool h Bmnt H Marée J Bineè H Hamerslag ieder 1 stem Uekozen zyn dns de hh J STORM en W ROEPERS Herstemming tusschen de hi Mallon P J Hnnlnira A Sn C van der Wilt 89 i te Zevonhninn enA van den Broek 86 jaar GEHUWD L de Vries 23 jaar te Dordrecht en A van der Graaf 24 jaar VUrt ÜNDERTHOUWD A Hoogendgk van Ouderkerk a d IJssel en A Smit Dames en Heeren PARAPLUIES b i A 7an OS At Md Tailleur Kl iwi B 73 73a OOUDA i leph t H 11 Beurs van Amslerdam M MAART NzMauiii Cml N 1 W 8 I dilo dito tliiD 9 diw dito dito 9 HoxaiLObl Oouill Uil 811 lTiLa hachigTmg18ei 11 s Oonm Obl in papiar 18S8 dito io lilier 18ii9 PoaTOtii OU nut MupoD 9 dito liokei I BoiuiiD Obl Biuainl 1814 4 dito Oaeou 1980 4 dilo bii Bolbi 1881 4 dito bjj Hop 18IV aO 4 d lo io goud Iaën 1899 dito dito dito I8s4 s 8ri JlP rp l Mhuld 1881 4 ToBIliB Oopr Conr Iaën 1190 4 öto Iflening aaria D Gac leanmg aar a 0 ZoioAli Hap obl I9 t 5 Mlzloo Obl Bait Soh 1810 Vwnmu Obl 4 onbep 1981 Awtlisui OUigaUan 19M 9 BoTTnam stad laan 1814 9 NlD N Afr H ndalai aand Araadib Tab Hu Oerlilcat n DtUkbitMliappg dito Arn UrpotfaMkb pandbr 4 C lt Mij darVorkt il ind a Hfpoihaakb pandbr 9 noderludacha baak aand Ned Haadalnaataofa dito N WkP p b pandbr 9 Bolt Hy lothoakb pan lhr 9 Ulr UjpotbMkb dilo l OoniKa Üjat Hong bank aand Bun HypothMkbank paudb 4 AinaUi Eijut hypotk pandb 9 Vtjim l O Pr Liin tart Nno Holl U Spoorw Mij aand Mg tot Eipl 8t Sp Hnd Ned Iitd Spoorwagm aand Ned Zuid Afr 8pm aand O dito dito itito 1811 dilo i IliWl Spoor 1897 99 A Bobl l Znld lüil Sp nia A H obl l Poii Waraohau Weei raaand 4 Bun Or Koia Loaii kNa hflKlüeri r aanl Vrkn lOlf en Sanders MOKKENJ Boot M Mallon P J Honing A Sniit M Sanders en H Vos In de Nnts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Maart 1899 ingeltgd f 8329 94 terugbetaald f7002 50 Voordracht voor hoofd der bgzondere school Ic l utten o d Veluwe de heeren J M Nienwenhnizeii loada 1 W Martin Amsterdam V Ferhiga Ermeloo J Dussel 8 iravenh ige van Waardhn zen Rollerdam F Wgnia Amersfoort VusT A Rietveld visscher Lhier heeft een otter gevangen lang 1 meter 25 legende 21 pond BoDEOHAïBN Op Je school mèl den bybcl alhier zul met ingang van 1 Mei ook meer uitgebreid lager onderwgs wordi n gegeven Tol eersten onderwgzer is benofmd de heer Ooidsmidt in het bezit der akten voiir Fransche Eiigelsche en Duitschc taal en Aiskunde MooKunncuT By de gistereii alhier gebonden slemmingen zgn licrbfWmd totHoofdIngeland van Schieland de heer Kvan der Torren Kz te Waddiifgsveen totHoofdIngeland plaatsvervanger de hsér L Exallo alhier en zgn benoemd tot HoofdIngelanden plaatsvervanger de heeren J de long M Jz alhier en W I PrWgt te Zevenhuizen de eerste ter vervanging van denheer P Vryiandt de Inatsto ter Ivervanginuvan den heer A Kluit Hz Stolwuk JI Maandag 2den Paaschdag gaf de Zangvereeniging Eensgezindheid alhier eene uitvoering in het kerkgebouw voor een vry lalryk gehoor Na oen kort openingswoord van den voorzitter werd het programma Hink uitgevoerd Niet weinig hebben tot het nrcces van don avond bgge dragtïn een 4 t stukken voor viool en piano door de hh W K on M A van Zntphcn uil Oouda die weder hun zoo gewaardeerde medewerking verieenden Ook een drietal baryton solo s en een trio voor dames oogstten veel byval in Na een hnrteiyk slotwoord van den voorzitter en het gcmeen chappelgk zingen van het Wilhelmus togen allen hoogstvoldaan huiswaarls 5 v iiy 109 i 51 7 l J9V 109 101 loiv loiv 741 907 108 91 19 90t 1941 100 100 l 10 lil liO 119 100 j7 l 190 109 IMVi 100 144 1401 III I 10 14 l 7 Htti o N 8p M la hrp e Mik K in a f 4pCt pret aand N ïork Onui o i Weal aaad dilo Ponn Ohio ohlig Ongoo Calif bjrp in gifnd 8t l aol Mini k Manit ob 7 Uu Pao Hooflgn obig 9 49l dilo dito Li o Ooi Ie hyp 0 91 OiSiD Cao South Olien T aanH i i Va O Bailir t Na Io h d a O Amitord Omriibua Uij aand i7 l Hoiterd TramwB Maan and lOO Nio Blad Ameterdam aand 8 107 l tad Bo t r Inm aand 8 00 BlulB 8Ud Ant er al987 9 1007 S ad Bruaaol isSA Ji 100 Ho e TheiuB siillrG cliob 4 ll i Ooanir Btaslalaenig 18 0 9 119 K K Ooal B Or 1990 8 Spisn Stall Madrid 9 18 l lit Nm Ter Bü Atb apoel mi UI IPOXiXTXIE ülrecte 8pourwegverblDdtngen met JUUÜA Wlnterdtenst 1898 99 AftDKevHBgeo I October TUd vao Greenwicb 90UDt tOTTI10AMt Oevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Maart 1899 1 Zwarte doek 1 zwart jasje 1 zinken emmer I heeren handschoen bruin 1 Vreipaal 1 dames haarkam 1 stuk bont en knoopen 1 olievat l kist met flesschon1 ring waaraan 4 sleuteb 1 gouden schuifje 1 hondeuhalsband 1 vaarboom 1 zakmes1 stuk van en gouden oorbol 1 bruine overjas 1 brief Engelsch 1 witte kip De gedeponeerde voorwerpen der maanden JanuMi en ï ebmari 1899 en niet dooi de veriiezers afgehaald zgn ter beschikking 20Ïl B w inachtneming van art Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 1 morjens Gouda 7 April 1899 De Commissaris van politie W N VAN GABDEREN 4 11 I II I II 1 11 7 11 1 14 U 1 10 MO I II 4 10 7 10 I M 1 41 D SIMSOM Markf GOUDA ONTVANGEN Noaveanté s in imi mi COSTUMES en Voorjaars Capes eouoa UZN Hk ta i m 7 10 7 40 7 41 ff ff 7 M 1 14 S ISlg É AP rtM 101 1 14 e O D u li k MS T e a o 4 indk l 1 14 A I 10 17 11 10 4 11 I M 7 11 Ml 10 17 4 AwLW I Ol I OI 10 II 11 41 1 1 001 17 1 40 10 0I U IT AJUta 110 III10 II 101 Ui lil Ml 11 11 lUl VERSCHEIDENHEID Eenige dagen geleden kwamen aan het station te Almeloo 2 kinderen uit RussischPolen aan geheel alleen zonder begeleiding en wier plaats van bestemming was Newyork t Was een jongetje j Ln 3 en een meisje van 4 jaar Broertje efi zusje hadden elkaar bg de hand en droegen een breeden band op de borst waarop de naam eener lamilie te New York te lezen stond Heisbe 1 17 4 11 t lO 1 01 ff ff 1 17 ff M4 ff 141 4 14 MO 1 04 4 1 14 S I7 10 11 11 17 11 00 11 11 ll U 1 10 ff n 1131 ff Uai7 ff l 4t I II K rt lO SI 11 41 11 11 y B u r g e r Hl k o Stand Moordrecht tXfm OVERLEDEN C M Bouwman 10 j G W Baas huiav van C Hooirendiik 57 i ONDERTROUWD J Andlwëgr25 to Klaaswaal en T F Vollebregt 21 j I II 7 41 1 17 141 I M l 10 11 10 11 il tl I1 0I 1 I7 9 01 I II l tl 4 41 I II 1 11 il I II 11 1 0 ID OI I II I M ff I U ff 10 11 ff U ti 11 14 ff 1 47 4 11 ff ff i ii 7 11 1 10 Ml 1 14 ff ff ff 10 41 ff ff ff ff 4 14 ff t I H ff 1 17 I M I N I II 10 11 U 10 U U l tti 9 41 4 17 le Ml 7JI Mi Ml 1I I4 i ut 0 8 7 1 10 Ml ll li Ml Mi 4 41 M 7 41 1 4 AmU W 7 10 Mi 1 11 11 10 Ml 4 M I M 1 11 LM 10 1 ftowU I II I U 1I M 11 91 Ml M i l 7 41 II O laata gehad doch dal het ten mirote voor Caroline reed te laat wa om hnlp tcverleenen Weldra rtleri y dan ok he andin verpleegden die van ilf gewaande lekkemg gegeten hebben vcrke ren allen in zurgwekkenden tveiitand Zooals geragd ia ontbreken vandebe r JTer van deie Bnoude mJNdaad alle aan üninKcn Op geen der beidi doojcn Wto de naam van den afzender geplaalut en üiigclukkigcr w jie zjfn de adresnen achtelimn weggegooid Na de Ijlkschonwing ontving dr Casi de gcneenheer van hel gesticht den volgenden brief onderteckcnd met den naam van de mueder der ongelukkige Mijnheer waarom wilt gjj een lykschoawing verri hten terwyi g vier jaren het lichaam onder aw bewaking hebt gehad f Ik betwim n daartoe ten eeneninale het recht Vrouw Ansell en zeer eenvoudig mcnwh kent echter lezen nog Hchrijven en verklaart ook totaal onbekend te zlJn jnet de afzender van dezen brief Het i te hopen dat de politie npoedig de daders in handen kr ge VERKKSiaDE Statu Bji het vedaten van de haven Eareka in Califomie heeft bel ntuomsrhlp i hilka chipbrenk geleden waarby elf van de negentien opvarenden verdronken Bm ut Do Soclét royale do Géographle deBmxelle hoeft het volgende telegram van de Uerlache ontvangen Ik heb met leedwezen n den dood aan t kondigen van WInrke matroo op 22 Januari 1898 en van Üanco op 6 Inni 1898 Voor de rent alles wel aan boord geen avery Zeer voldoBnd uittilag goode verzamelingen UngheHbaai en Palmerlaud bezocht Ëen hydrographitiche verkenning gi raankt in die streken j 2U maal ontscheept ini rotsstuhin te verzamelen Daarna gestevend naar Alexander Mand ten westen daarvan in het y gedrongen uiterste breedte bereikt fl SB lengte 98 W Verplicht te overwinteren veel slecht weer doch geen te hevige koude gedurende de overwintering tenzy in Heplembor 43 beneden O op H Hept 1898 T aama met den wind afgedreven uit het op U Haart 1899 Naar Punta Arenas waar wy aankwamen op 88 Haart 8tnnr brieven naar Punta Arenas Uit dat telegram biykt dat de Bclfjisch luidpooleipeditie in dn gelegenheid is geweest gewichtige uitkomsten te verJirygen De Hnghesbaai en het aangrenzende l almcrland liggen tegenover de ZuidMhetland eilandon deze laatste zgn herhaaldeiyk bezocht maar studiën op het vasteland jrahamland knnnen van belang zyn Aleiander I land is door Belliugshanscii in 18 1 uit de verte gezien l en westen vun dat land is de Belgische expeditie verder doorgedrongen dan een van haar voorgangsters In die streken Bellingshausen en Wilkes hebbon daar den 70cn breedtegraad bereikt Jook was in lanuari 1774 reed iets verder zuidwaarts doorgedrongen tot 71 maar veel westeiyker dan de Belgische expeditie thans wy moeten im afwachten wat voor Waarnemingen op aardrykskmidig geologisch en natuurkundig gebied Uerlache mee naar huis brengt Het plan om nog ten zniden van Nlouw Zeeland in het ys door te dringi ii beeft men biykbaar moeten opgeven 8 11 S 4I 1 41 I II I OI Onda I 7 11 HocrdrMkt danr 7 M Hlmimkvk 7 11 Oapalls 7 41 I ttw4am 10 7 11 Han t 4l Yoorbnri I SI ZMtomtffr Zffvvaard I rntahtim HMrksMlIff 1 17 Rwdff Ml 7 41 Ml M4 7 11 I II ff 1 41 7 1 I n 7 11 7 14 laadff Oadaw ffwid Uuwki I OI 1 11 UltMkl I II WmhIm 1 41 Oud Verscheidene matrozen van het lapansche stoomschip Inaba Maru verstoorden gusteron te Antwerpen in dronkenschap da orde Toen de politie hen naar boord wilde temg brengen schoten zy op de agenU n die hen echter op de vlucht joegen Een uur later keerden de Japanners temg en na ontstond een waar veldslag Eenige agenten drie Japanners twee Unitsche matrozen en een Engelsrhe zeeman werden gewond In tien herbergen werd alles kort en klein geslagen Ten Hlotte werden tien Japanners gearresteerd Hdbmsii lie studentenonlusten breiden zich nil zoodat byna alle hoogeseholen des rijk gesloten zyn BINNENLAND De Eerste Kamer der HtaUin tieneraal hundt hedenmiddag te 2J nor eene openbare vergadering lot afdoening van enkóle eenvoudige wetsontwerpen en zal dan tot omstreeks 20 April uiteengaan Ue boogleeraar mr Visser die zyn wuouplaats te Leiden gaat vestigen zal het lidmaatschap der Prov Staten van ZuidHolland voor Oorinchem blgven vervnilen Ingenieurs van de H U H U zyn begonnen mei het nemen van teehnisdhe proeven op de Ceintuurbaan van bet station ü P naar het station Haas Men meldt alt s öravenhage aan de N H Cl Voor de eerste maal deed zich in het afgeloopen jaar het geval voor dat 2 leerlingen van de afdecling A van de 6e klasse van het gymnasium verlangden deel to nemen aan de winteroefeningen van het relervekader en daardoor de lessen van het gymnasium moesten verzuimen niottegenstaande de rector daartegen ernstig bezwaar maakte Voor den goeden gang van bet onderwys Is dit zeer nadcelig en bovendien zyn de voorschriften omtrent opneming in het reservekader door de militaire overheid zoodanig ingericht dat de acht maanden die een vrywilliger van dat kader onder de wapenen moet doorbrengen zoo verdeeld kunnen worden over eenige Jaren dat het schoolbezoek daaronder niet behoeft te lyden In overleg dan ook met den rector en curatoren van het gymnasium is door B en W aan den goracenteraad eene aanvulling van de betrekkeiyke verordening voorgesteld luidende aldua Cnratoren zyn bevoegd aan leerlingen die tengevolge van herhaald verzuim van lessen den geregelden gang van hel oudorwgs in hunne klasse zouden verstoren het verder bywonen van het onderwy gedurende het luopende schooljaar te ontzeggen Naar Kenter nil Washington sehit zyn tut afgevaardigden van do Vereenigde Staten ter vredescoiiferentu aangewezen de hoeren Andrew I Whiles iimbassadcnr Ic Beriyn Stanford Newel buitengewoon gezant en gevulmaehtigd minister in Den Haag Seth Low voorzitter van Colombia College te NewYork kapitein Crozier van de artillerie kapitein tor zee Hahan Frederick HoUs secretaris M4 U U 11 11 10 11 11 10 11 11 ll li 10 11 10 17 10 11 10 41 10 S4 D 11 17 11 04 0J 10 11 Op last van het bestuur van den Haarleramermecrpolder werd gister door werklieden en in byzyn van don deurwaarder ilasor die in deze exploot deed voortgegaan met de afsnyding der draden en het aflagen der palen van de intercommnnale telefoonleiding Amsterdam Kolterdam Het ging nu van het stoomgemaal deLyndentot Leimuiden toe Den Gemeenteraad van Rotterdam bereikten Woensdag verschillende voorstellen van B en W betrekking hebbende op de markten In de eerste plaats wordt in nilzicht gesteld de verplaatsing van de groenlenmarkt van het Hofplein dat reed lang te klein daarvoor is naar het Noordplein hetwelk een oppervlakte bied van 5000 M dns groot genoeg om ook by vry aanmerkelgke toeneming der aanvoeren te blgven dienen Doordien deze markt byna nitslnilend dient voor inkoop door de detailverkoopers terwgl particulieren er nagenoeg geen gebruik van maken ligt in den groeten afstand van het centrum der gemeente geen bezwaar Ook de groenlenmarkt die langs de Coolvest wordt gehouden naar hel Noordplein te verplaatsen lag aanvankeiyk in de bedoeling doch tuit vooralsnog op bezwaren De kosten voor eens aan deze verplaatsing verbonden worden geschat op f 7500 Tevens wordt ook te Keyenuord een terrein aangewezen voor een dageiyksche groenten tenen fruitmarkt Tot verplaatsing der bekende Zaterdagavondsche markt in de Kipstraat wal de commissie voor de financiën wil bestaat by B en W bezwaar Om te groote opcenhooping van menschen en uitslailingen te voorkomen willen zq echter bepalen dat er alleen wagens en geen vaste kramen worden top gelaten De rest wordt naar Kaasmarkt Botersloot Oedemple Uondichesingel en Oedempte Binnenrotte verwezen Deze nieuwe regeling zon I Juni in werking treden Een tweede voorstel betreft de herziening van het marktgeld Behalve enkele kleine verhoogingen wordt daarbg ook voorgesteld een proef te nemen met gedeelteiyke verpachting der staanplaatsen op de kermis hetgeen men aldus wenscht te regelen dat bepaalde nader aan te wyzen plaatsen op het kennisterrein elk ter grootte als noodig voor de daarby aangeduide soort kermisinrichting door den Raad lydeiyk aan den openbaren dienst worden onttrokken teneinde het recht lot het hebben daarop van de kermisinrichting lot een voorwerp van verpachting te kunnen maken Onttrekking aan den openbaren dienst heeft te geiyk ton levolge dat dan de pachter niet bovendien staangeld verschuldigd is Ten slotte wordt nog voorgesteld hettarief voor een plaats in de Vleeschhal vauif t op f 45 te brengen Gemengde Berichten Uistereiiochtend tegen zes uur werd te Amsterdam de hulp der brandweer ingeroepen by een ernstigen brand ontstaan ten huize vau den heer H W Mur die een koeken banketbakkorg heeft in hel hoekhnis Keizersgracht en Heerenstraat No 41 Hoe de brand ontslaan is l egrgpt de heer Mur niet hy zelf was sedert een paar dagen bedlegerig doch zoover hy wist was er s nachts ge vuur in den oven geweest Uogelgk is het dat gisteren bg het opstapelen van lange turf om den oven die toen aan was die turf aan het smeulen is geraakt Hoe dit zy de dienstdoende politie agent langs de gracht komende zag de vlammen woeden in de bakkery en alarmeerde de brandweer Toen die ter plaatse kwam waren de vlammen reeds overgeslagen langs de boven het souterrain gelegen achterkamer en winkel 1 1 41 l tl I OI 1 17 4 31 4 11 4 11 1 04 i li 1 41 1 14 4 01 4 17 10 91 l lt 7 10 7 11 7 19 9 11 10 17 10 14 1 41 10 41 11 11 H ll 10 14 10 14 U U Bakkcrg en achterkamer brandden geheel de winkel gedoelteiyk nil Ongelukken had den met pUats de bewoners van het bovenhuis konden nog allen tydig hun woning verlaten alleen had men eenige moeite met een oude vrouw die niet spoedig weg kon en die daarom met behulp van een politieagent en een brandweerman over het dak naar hel aangrenzende huis in de Heerenstraat werd gebracht Hbl De IBjarige Schelliagerhout te Zaandam een lichameiyk zwakke knaap gevoelde een onweerstaanbaren drang in zich tot de muziek Daar zgn ouders niet by machte waren om aan dat verlangen te gemoet te komen trok de knaap de stoute schoenen aan en schreef aan Koningin Wilhelmina Zgn verzoek werd goed opgenomen Terstond gaf H M last om den jongen als proef een half jaar piano les te laten geven Luiden dan de rapporten daaromtrent welke aan H M moeten worden ingezonden gunstig dan worden deze lessen voortgezet en ontvangt hy van H M ook een piano ten geschenke 0 d In de bnnrl Blokland by HonUoort is Woensdagavond eene kapitale boerenbofstede met schuur en 2 hooibergen een prooi der vlammen geworden Het vee werd gered behoudens 1 koe en 1 of 2 kalveren doch de inboedel ging nagenoeg geheel in de vlammen op Ook by het bataljon dienstd schuttery te Haarlem is eene afdeeling wielrgders mgedeeld ter sterkte van 1 luitenant 2 onderofficieren 2 korporaals 1 hoomWazer en hoogstens 20 schutters Tot de passagiers die eergisterenochtend per mailboot te Vlissingen aankwamen behoorde er een die wat lengte betreft met de Bchoorsteenen scheen te willen wedgveren De man had de respectabele maat van 2 49 M C STADSNIEUWS OOUDA 7 April 1899 Histeren avond had de aangekondigde vergadering plaats uitgeschreven door den tioudschen Besluurdersbond waarin de keer F L Ossendorp hel onderwerp Oondsche Ouderwystoestandon zou behandelen De Voorzitter de heer M Mallon opende deze bgeenkomst en deelde mede dat hg de verdachtmaking als zon de Besluurdersbond socialistisch zyn ten zeerste tegensprak van de 10 vereenigingen waamit de Bond bestond was slechts 1 vereeniging nl de sociaal democi alische arbeidersparlg de socialistiBchc party In den besluurdersbond kende men geen party die vereenigingen waren samengekomen om verschillende toestanden te verbeteren Daarop verkreeg de heer Ossendorp het woord die zeide niet mede te kunnen gaaq met de verklaring dat in Nederland het onderwgs zoo goed is er mankeert nog heel wat aan eer wg kunnen zeggen dat het volksonderwys goed is Toen de minister een ontwerp van leerplicht indiende bleek duidelgk twee van onie slaatspartyen er tegen waren nl de Katholieke en de anti revolutionaire partg niet alle leden waren er tegen de heer FabiuB heeft zich ook duideiyk uitgesproken voor leerplicht en in het Centrum on Huisgezin verschenen ook artikelen ten gunste van den leerplicht 7 11 1 11 i 11 14 1I M i OI D 10 11 1 01 f 10 11 I U door lO ii t li 1 10 1 10 10 S4 10 14 U 1S 11 11 Ml D 11 11 1 14 10 10 1 10 11 r f 10 11I ll U ff U l i ao I U 7 11 7 iLff I II 11 11 ff M4 MO ft 1 Ml Ml ffjr I II t 10 7 41 Ml 10 10 11 t Vooral in landen waar de geesteiykheid veel invloed heeft is gebleken dat het onderwgs daar veel slechter is In Spanje b v had men 63 pCt in Italië 48 pCt en m den Kerkelgken Staat had men op 33 inwoners 1 priester n er was er maar 1 op de honderd die kon lezen Kgken wy voorts naar Duitschland en Zwitserland waar de leerplicht is ingevoerd dan biykt dat in het eerstgenoemde land 1 pOt en in het tweede land 2 pCt der bevolkbig niet lezen kan Onze ouders uit de arbeidende klassen welk onderwys hebben die genoten hoe kunnen zg dan hnnne kinderen opvoeden Zg moeten zooveel arbeid verrichten dat zy zich met de kinderen niet kunnen bemoeien en vele moeders zgn nog verplicht een bgverdienste te zoeken Icn wanneer die wei klieden hunne kinderen niet knnnen opvoeden dan mag de Staat bet niet nalaten Het ib üi het belang van den Staal dat ieder individu goed onderwgs geniel er zgn wel menschen die niets weten en wien het toch voor den wind gaat en er zgn er ook die wat meer weten en die het minder goed hebben In Dnitschland Pruisen en Engeland waar de leerplicht is ingevoerd vermindert hel aantal misdryven door het genieten van beter onderwgs men zou wel haast de gevolgtrekking knnnen maken bouwt scholen en gg kunt de gevangenissen afschaffen het is een feit waar hel onderwgs vooruitgaat daar worden de misdaden minder Er zyn een drietal landen m Europa waar leeridicht niet is ingevoerd de leerplicht in Spanje en Italië is een paskwil in ons land is leerplicht noodig er zgn in ons land nog pen 6Ö000 kinderen die niet de schooi l ezoeken De minister heeft in zgn Memorie gezegd wanneer de leerplicht wordt ingevoerd zal hel ten goede komen van ISWK kinderen dit is nog veel te min Spreker wilde de leerplicht van 7 jaren laten en niet zooals nn weer bg hel tweede ontwerp is voorgesteld op 6 jaar maar was meer nog weer voor een leertgd van 8 jaar In de nieuwe wet komt ook niet voor de verplichting voor de gemeente besturen om voor voldoende schoolrnimle te zorgen in den raad heeft de Burgemeester verklaard dat hier geen voldoende achoolruimle is dat moest aan de gemeente besturen worden opgelegd De Burgemeester heeft opgegeven dat wanneer leerplicht wordt ingevoerd dit f 32000 aan de gemeente zou kosten maar nn volgens het tweede ontwerp een jaar minder moet worden school gegaan dan zal dit niet meer dan f 8000 kosten dat is toch zoo n bedrag niet Voorts moest uit de wet worden weggenomen vrystelling wegen gemoedsbezwaren ook do lydelgke vrystelling voor luinarbeid moest niet worden toegestaan en wanneer het hcrhalingsonderwgs goed is geregeld dan kan de leerplicht ten nutte van het vulk zyn Spr wilde de controle ook aan de schoolopzieners opdragen maar dan moesten die niets anders mogen doen en zonden er meer moeten worden aangesteld Walmeer het ontwerp er doorgaal dan zgn wy wel wat vooruitgegaan maar toch mogen wg niet trotsch zgn op de invoering van den leerplicht en wanneer de arbeider beter waren georganiseerd dan hadden zg dan ook betere voorwaarden Van de gelegenheid tol debat werd door de heer Hegstek gebruik gemaakt die opmerkte dat de anti revolutionairen zooveel voor hun scholen moeien opbrengen wanneer het onderwgs geheel vry kon komen dan zon hy zeer zeker voor leerplicht zgn maar nu wordt door de anli rcvolulionairen er tejjen opgekomen dat de invoering van leerplicht zooveel schatten zal koaten en dit niet kan worden opgebracht De heer Ossendorp diende den heer Heystek van repliek hy was er wel voor dat de subsidie aan de bizondere Scholen erd verhoogd maar toch moet de Staat waarborgen blgven eischen dat het onderwys blgtt zooals het nn is Daarop spoorde spr de verschillende vereenigingen aan om zich op t geven voor het leerplichtcomité dat te Amsterdam is opgericht en hetwelk s Pinksteren een congres zal honden De voorzitter de heer Mallon deelde mede dat alle raadsleden hier ter atedc waren uitgenoodigd dat er geen enkele aanwezig was een dezer heeren de heef Noothoven van Cloor had kennis gegevei verhinderd te zyn hg sprak zyn afkeuring daarover nit en dankte daarna den spreker voor zyne rede die door het zeer weinige pnbUek met aandacht was gevolgd D heer E W F Bonte leraar aab de Ryits H B 8 alhier is benoemd tot plaalsvervangend lid van de Commissie die dit jaar het toelallBgsexamen voor de Militaire academie te Breu zal afnemen De uitslag van de stemming vi r de Kkmer van Arbeid Pttroons w S aldus uitgebracht 24 stemmeh 1 blanco waarvan op de hh A Jonker Kzn 23 A P W Dessing 17 A J Dyxhoom 14 VK Roosendaal 14 M F J Marlet 11 WJ Nederhorst 8 ooodigdhoden als een paar hemden een paar broeken ent waren den kleinen in een bundeltje op den arm vastgebonden De vorige week reisde te Almeloo weder een jongetje van 10 jaar uit Kalle a d Maale t Ventje reisde eveneens geheel alleen het droeg op de borst hot adres Leo huis Rotterdam verder den naam van de afzendster oen weduwe Ie Halle de moedoi van den knaap De kleine werd aan t station te Almeloo ruim voorzien van broodjes en reisde welgemoed verder vertelt de Tw O Op de sigarenfabrieken van den heer 0 1 Zooveele en de Brma B v d Menlen to Drachten staakten eergisteren de sigaren makers hel werk wyi zy verschil kregen i met de patroons onftrent den loeftyd dien de bosjesniakers moeten hebben bereikt om als sigarenmakers te werken De Nederlandsche Sigarenmakeisbond heeft daaromtrent eenige bepalingen viihlgcaU ld on daar deze sigarenmakers leden van dien Hond zyn SMkn Ü il ook de patroons zich aan Ijiy die bepalingen zouden houden Ilitj De fabrikanten oordeelden dat ly de be palingen dienden te stellen waarop de sigarenmakers hol werk neerlegden Wy vernemen dat de slaking by den heer Z al spoedig eindigde zonder dal de wensch der striken ingewilligd werd en die stakers het lidmaatschap van den Bond hebbeu opgezegd Ook by de 8rma v d Meulen zal de strike niet lang duren daar onder de strikers stemmen opgaan het werk weder te hervatten Op het graf van prof P J Veth te Dordrecht zal 14 April oen monument onthuld worden lOll j Hel gedenkteeken stelt in een vrouwenfiguur lnsulinde voor staande op een voetstuk van dezelfde soort zandsteen gehouwen Het beeld is uil hel alelier van Mi ndcs Da Cosla te Amsterdam Een Indische vrouw verleden jaar ter lentoonstollliig van Nationalen Arbeid aanwezig poseerde voor den kunstenaar In de rechterhand houdt ze een soort hoorn van overvloed waaruil Indische vruchten en planten voor haar voet rollen in de linkerhand ook een plantonsymlwol Achter op hel voetstuk een aap die den bok van een kaaiman openspert zg tvpeeren de Fauna van Indifi In dén voorwand van het voetstuk is een wilmarmereu plaat aangebracht waarop deze inscriptie Aan 99 Prof P J Veth den groeten Indoleog den veelzgdigen Geleerde 97V Vi den beniinneiykeii Vriend door zyne vrienden gewyd APVERTEWTIEN BfiRSTE HEDfiRLANOSCHE BIJWIBLFABRIEL DirMlror H BUBOKHS DEVENTER Prijsen 7a af 1 Maart 1899 Door hel groote productie vermogen daarallo Stampings en onderdoelen aan de fabriekop Anthoniatische en Massamachincs vervaardigd worden zyn wy in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar vollegarantie te leveren tegen zeer laire pryzcii als Model J zeer soiled en net ufgewcrkt zonder rem en spatscbermen f H7 5UModel 4 zeer soiled en nol afgewerkt met fem en spatschormen f 90 Model 4 zeer solled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model 4 4 Ie Klas fljn gemonteerd snelste handen f 126 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 18iW mei zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f Kjo Deze Rywielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan don kcttingkanl loopen zeer licht en zyn zeer fijn afgewerkt GEWONE TÓ eR A ATfeNES met bert zadel en zeer licht loopend 1155 LUXE AOATENE S met gezondheidszadels fijn afgewerkt f IHO P S DAMES KETTINGRUWIELEN op alle pryzen f 5 hooger Prljs Couranten worden op unTraBC gratli au Sranoo toegezpndea y rl sttWMnly J C DEBUITER fi uda AHMEÏTZOIIG fi l JÜ 8 WBKKVEH80HAFFIN0 roor WrT = J kl NaH BittllL UD baifi Toor een nette Naaister