Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1899

Maandag 10 April 1890 38s e Jaargang No 7859 ftOüMHE mmm ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelcfMi So St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTEiN TMefOM n M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer Centen Groote letters worden berekend niiar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd QMomblneerde HiTUM CEIEESIHBICHTIiie door plinten kniMen sun wal r Ilckt Incllt eni Bi£onderc l rhanrjellii i van MnowxlcktCB vcr witkkingeii ali gevolg van losbandige leefwijitc of jeiiadige buitensjwngheden hoorden rugliiden Meektuchl in m tfdCB tlechte kliüdiiiBeuKini ziektrn ilrr MsfwiMelInc korrtlUden rheiimillunaii lawhia vlechten en huid ickten Hiilijk jjcnston Kxterne bebandeling in pecüüe gevalt len ProipectU op aanvrage fimtl en fruieo Sanatorium Arentsburgli VUOKHIilUlbl Den Haag aan de Ueeitbrug A SLEGT ktTMltiich I tut het laTtnn f n Zxdver Zeeiwsoh Tanrebrood iM eent de K O NIEDWB HAVKN 28 W0f Bakroond ap da lotarnatioHla Tasoonitalling tu Bckker Mulder ao Kookkanit ta i GnKênhag mat aan diplom Vatgnld Zilvaran Hadiilla Te Haar terstond ol later een BOVCÜHUIS Te bevmgen Kantoor van Varte Goederen FInweelen Singel No 612 HOO iE PROVISIE Voor het Hluitcn van verzekeringen tegen Brandtehaile worden tegen hooge proviiie Agente geTiaagd By gebleken geKchiktbeid vast salari Brieven onder No 4701 bureau I e Avondpont Wagenstraat 70 Umi Ha o TANÜAUlis E € ASSrTO Gouda Turftaaarkt aPRBBKVHIClI MAANDAa UIN8ÜAG DUNUEliüAO au ZATEBUAQ van tot nor ORAMXnI MAOABInl WOBNSDAO anVltUDAQTan tkati aar ZONDAOa niat Frintemps NOUVEAUTÉS W veriooken de Dane die onn geïllustreerd modealbaoi voor bet Zowieriusi oen uug niet ontvangen bebben dit te willen aaivragen aan MM JÜLBSJAlüZ0T4C P ris Hety el¥e wordt dun omgaund aratln m franco toegeionden Bea tellingen van at 25 francs vry van alle kosten aan bui met verbooging Rteipt dUlo ktBtoof te Roieadwl N B EEMBEFOTtANTBEË en werdt venofbt op t MERK UleUM UIT KT MaOUUN Tl M KAVENSWAAY ZONEN QOKINOBBH Daia THEEËN wordw afgelavard in rwgelda pakja twM 1 Mn a en etn Std oiumat Tannelding van Nommar an Priji Toomien lan neïanataandMerk TolgeuB da Wet gedapenaarde j Ziek tot da nitvoanng aa gaaarda ordara aanbaTalen a 4 BREEBAAKt LI WEsmammE De COMMIMHIE voor WEKKVEKHCHAFFINti bericht aan belanghebbenden dat de REKnWISaenrilSBAllTWOOBr Diya Ier Immage Ugt op aanstaanden nuauéag Mmêétig n Êt aenêéag bij den heer P W KAMPHUIZEN Oonwe boek Peperstraat Namm dt Cotnmiuie voor Werkvtrtchajinff O KBOOK Koor W ROEPERS Skt EK BIEDT ZICH AAN een net Meisje voor in leen Winkel o andere werkzaamheden met alles bekend Brieven onder letter f S borcaa dezer Courant Klenw anovctrollea Prof r l islMTv wolbekand niVW KBACBT IUZI AÜMi eekt mat fabriiikMurk tot Toortdarende radicale eo sakare genezing van alle zetta da nïaeet hardnekkige ztnuwMiekten vooral ODtata D door afdwalingaa op iaagdigen laaftgd totale ganating van alka iwakta Blaak zacht Bananwdbeid Hootdpgn Migraioa Hartklopping Maagpjjn alechta ipSiiartering Onvermogen Impotent Pollutiona ani UitToeriga proipactuuan I ly per £ aMh J 1 t i i r dubbelelawk 1 OentranlDapêt Mallh d Vagle Mtlwaaiaal Drpöu M Cléban k Ca Anulerdam 1 llappol i Oravenhage Halmtaani da Jong J Oid Ikittarilaii Wolf fc Co Gouda n bii alle drogisten alle soorten HCHÜENWERK voor bet seisuen 1899 leen beter adres al het Noontbrabanilscli Schoeit en LaammaguiJB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Een wace SchaC vooi da ongelukkige alaohto ri der £ eltbavlekking Onanie en geha jne litapattingen ia bat beroemde werk Z Dr Retau ELFBEWARI f HoUandaobe nitgava met 27 alV Prm 2 golden leder die aan de r iirikkeinke gevolgen vao deae ondeugd li dt moat het laian de oprechte leering dia hat gaaft r dt jaarlijk duizend van een akaren dood Ta verkrijgan hg hotVerlaga Magazin ta LeijMig Naumarkt M franco togen intending van bet bedrag ook in poatiagelt en in alken boakkandal is HoUMd W timmMt L ii iliirt i n a koitooi Hd II W M Mi MM 4 w aaat 4b ataaéi la MM kiiaiedi N t M ast n eaal aa f IX it t iL T mk Mlaa h 4a aM ta Afalkakn H T AdBmiktv A Oa s Betlarlam TatlOUUA bj C LÜGEK A thakar aikt an bji WOLFK k Co Watthavan 199 j TE HUCE TERSTOND OF LATER j J een BOVENHUIS Adres MAJIKT 5S VAN Bl OMMESTEIN S INKT iisn ONSCHAOELI OPROEPING lol alle Uames en lleeren Oud leerlingen en Belangstellenden die willen medewerken de berinnerin r aan wijlen den Heer J J BERTEI IIA 1 levendi T te houden WERCADERING op MA i l AG 10 IPUIL des avonds om 8 uur zaal MJT en VER MA A IS Ooslbavcn Het voorloopig Comit van Oud leerling en Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEV ERT EOFLATTEN AEDEITSAVEN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel fikpoedige afieweriug HeUe uitvoering Concurrecrcnde prlJaecM a Kort overaicht onier PrUioourant U SHERR1E S Pal en Gold Dry van al I 16 50 per 12 ess ROODE en WITTE PÜKTWIJNEN 15 U a MADERA S droog en zoet l = VERMOUTH la Tarin J O e ch 5 BODEGA CHAMPAGNE J S = COGNAC 4 1 1 75 f 2 25 1 2 75 f 3 25 1 3 76 en 5 g SCOTCH WHISKY 2 25 S 5 BOi 3DE crx W o ffi Per Fl Pe Ank 45 Fl I g ® g S LISTRAC 0 65 Nto 1 27 75 S 3 CHATEAU VALRPSE n t W H 5 8t ESTEPHE 0 85 Sft g t St EMILION 1894 J f SS 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 g 5 GRAVES Witte Bordeaux ƒ S S O 9 SAUTERNE J rT B g 3 O g ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 gg 3 BOURGOGNE l SS J Dé esscben zgn in de pfflzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen D By elke hoeveelheid verkrggbaar bg De llrma T C REBAS Gouda NIEUW ÏÏÏÊijWI IIEUWI GESCHIKT VOOH ITaclitücliteii Koffie en Theelichten Welke 4Vi branden k 2 eil 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Ageal voor louda eo Omstreken IZAAK cats Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en jjemakkeliik 7 Men behoen hiervoor ï 01i goaj 0 g e 11 Oebeel londer gevaar voor brand als ook onder leuki X t roorai j P UT mat rood T Oberlahnslein oiiuereuitotK vietoKMBROH oacHiAHKsmH y Overal 4£££iSS wkrijgbtór Maatèehapp tot EaepUMeMe van dé VieloHa Brm Kmtttor wmrSedaiond Boompje éO offmfam öoada Druk van A BRINKMAN Z Dit Ho bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA brengen ter openbare kennis dat afachriitcn van de processen verbaal belreffende de stemming ter verkiezing van tien leden vijf patroons en vijf werklieden van de Kamers van Arbeid voor de Bouwbedrijven Jijn aangeplakt in den Korten Qroenendaal aliraede dat gelijke atschriften op de Secretarie der gemeente voor een ieder zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag Vftn desmorgens lo tot des namii igs i uur Gouda den 8 April 1809 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS I e Secretaris BROUWER Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUUERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van j8 Juni 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis 4at bij hen is ingekomen een verzoekschrift vaaf dcnnovolgenden persooo wa irbii VERGUNNING wordt gevraagd om in de hij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in bet klein te mogen yerkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit M A van Rysdam echtg van K van Wijk Kleiweg E lo Gonda den 8 April 1S99 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARIENS l e Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzicht Bnitenlandsrhe berichten zijn zeer schaarsch Hoofdzakeljk zijn de binden gevuld met de verklaringen voor het Fransche hol van cassatie waarmede de Figaro voortgaat gndaokB het haar aangedane proces In berichten ait Rome worden opnienw de ongnnutige berichten over den toestand van den Pans tegengesproken en verzekerd dat de Pans zgn gewone werkzaamheden weer waarneemt hj ontvangt eiken dagen leest des morgens de mis Den lln April op ztjn naamdag zal de Pans het collego van kardindlen en de waardigheidsbekleeders van den hofslaat ontvangen om dezen dank te zeggen voor hun gelukwcnschen op don FEVlLLElOiyi Gedenksekrilteii w een ielDkueker V OF ANNIBAL DE YONBELmO Namr het Fransch BOOR W NUTTERS i6a Ik heb wijn bcKherraer dei ba ron de NUubert bezocht die mij beloofd iKeft over acht dagen de som mij ter hand te zullen stellen Acht dagenwat zijn acht dagen Gee me dien tiiM en gekrijgt geld t Onmogelijk De eigenaar van de brieven de eischer he A dat geld nog heden noodig en verkjeit niet to wachten Vandaag nog wil hij ze hebben Maar als hij ze niet van mij ontvangt dan ziet hij ze nimmer fWaarom nwt Als de brieven nog m uw bezit zijn dezen avond en wy zien geen kaas ze in handen te krijgen dan maken wij de bedreiging krachteloos 0p welke wijze Wij zullen zelve gaan tot degenen waarop de ewchcr rijn hoop stelt wij zullen hem alles vertellen bekennen en gij ziet nimmer een centime f Gij zult dat niet doen ik voorspel het u en buitendien ik weet niets van die brieven ik weet niet op welke wijze de eigenaar er van te werk wil gaaa wur hij op rekent of wat hij kroningsdag en tot ben een toespraak houden Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen gaat de Paus It April in plechtigen optocht naar de Pieterskerk om er den mis bg te wonen Dr Lapponi verklaart dat de Pans de laatste dagen I ven wel is geweest als twee ol drie jaar geleden De Finsche Senaat heeft besloten geen gevolg te geven aan bot verzoek van den Guuvernenr Generaal Hobrikof om aan hi t volk raeo te dcelen dat volgen s de meening van den Senaat het bekende manifest van den Czaar van 15 Febr niet In strjjd ia met de Trondwet Generaal Hobrikof beeft aan de verschillende gouveneurs van de Finsche provincies berispingen toegediend omdat zjj niet hebben verhinderd dat er in hun provinciën handteekeningen ztjn verzameld voor het monsteradres aan den Czaar Graaf Leo Tolstoi heeft zich over de Finsche quaestie als volgt uitgelaten De sympathie van alle beschftatde Russen is met Finland evenals de mijne Volgens m n meening deed men gued als men de toestanden in Rusland in overeenstemming bracht met die in Finland en niet omgekeerd Op Kreta is een algemeene amnestie afgekondigd voor de politieke misdrijven van Ib September 1896 af tut 9 December 1898 Alleen de daders van de wanbedrijven te l andia in Angnstus van het vorig jaar zijn hiervan uitgesloten De toestand op het eiland laat evenwel nog veel te wenschen over 1 Mohammedanen keeren maar niet naar hor woonplaatsen in het binnenland terug zij vertrouwen den toestand niet en hebben geen geld om hun dorpen weer op te bouwen ZiJ blijven het eiland verlaten al gaan ze veel gebrek tegemoet De Engelachen zouden het door hen bezette Oost Kreta tot rost brengen maar zijn hierin nog niet zoozeer geslaagd dat prins iJeorge zonder al te groot levensgevaar Cundia zou kunnen bezoeken De prins ontvangt van verschillende Enrepeesche maatschappijen voorstellen voorden aanleg vun wegen spoorwegen havens en andere werken op liet eiland Hij heeft beloofd die voorstellen in overweging te nemen De Daily Telegraph verneemt dat de onderhandelingen door Cecil Rhodes met de Dnitsche regeering gevoerd over de aansluiting van de Djiitsrhe spoorwegiyni u ii Afrika aan de liJn Kaapstad Cairo haar einde voornemens s ik titel u nogmaals voor betaal I En zoo ge dat niet wilt of niet kunt ga dan heen Dan hebben wij niets meer te bespreken Hier die brieven Op verschrikkeli ken tooa werden deze woorden geuit Met een akehgen vloek rtikte de getergde zijn wapens te voOTs ijn beiden gelijktijdig alsof hij het voorwerp van zijn woede door beiden tegelijk wilde doen sterven K n schot knalde een tweede schot knalde toen weigerde het wapen 1 ƒ Lïronken van razernij stak iRjiphatl het mes in het hout van de balie Zijn oogen waren met bloed beloopen hij zag tn een nevel een geluid als van een geweldigen wind suisde in zijn ooren zijn slajMsn klopten om te breken Plotseling hoorde hij een gebrul als van een wild d er een heete adem werd hem in het aangelicht eblazen tanden voelde hij in zijn schouder slaan Het was de hond van den woekeraar het wa op üloodra het eerste schot gevallen was was Van der Grijp opge iprongen eii ad ziju hond losge maakt onderwijl het tweede schÖt Tiel Toen floot hij doordringend en lang op een zilveren fluitje en verdween ongedeerd wel zorgdragende dt bnevep mede te nemen Door de brandende pijn in zijn schouder eenigermate tot bezinning gebracht zag Raphaiil met welk een vrceselijken vijand hij te doen had Hij stak het dier met zijn mes bij sloeg met den revolver op zijn kop het bloed van het dier vermengde zich met bet zi jne £ n nogmaali sloeg nader De Duitsehe Snanciers die de zaak ter Uld hebben genomen hebben alle bjzondemeden vastgesteld Edmund Davis de gevoliwehtigdi van Rhodes zal weldra Ie Beriyn aankomen ora de overeinkomsten at te slnften Om alle moeilijkheden uit den weg to ruimei heeft de Duibehe regeering naar de Daily ffelegraph meldt besloten een garauMe op ziofc te nemen voor den spoorweg van de kist naar het Tanganyika meer Ken hierop betrekidng hebbend wj tsontwerp zal binnenkort aïa dpu Rijksdag worden voorjjelegd De regeerilg gaat uit van de veronderstelling dat de aanleg van dezen spoorweg een groot belang 1 daar er een handelsweg door ontstaat tusschla de kust en het binnenland De Keizer is persoonlijk zeer geïnteresseerd voor bet uitvoeren van dit plan en wenscl t dat 0 4 aan de ontwerpen van Rhodes geen moeilwheden zullen worden in den weg gelegd De Jobs Z koestert twytel aan de juistheid dezer pededeelingen van de Dnil Telegraph Het PAU voor den spoorweg vanjle kust naar bet Plnganyikameer heeft m Ae plannen van Ifhodes niets te maken s ook van veel ouder diitnm dan de poorwcgplannen van KWpstiid naar Kalro Re mogelijkheid bestaai zegt de Vos Ztg dat de regeeriijg een voorstel tot garandooren van dien spoorweg by den Rgksdag zal indienen doch het blad gjloolt niet dat zulk een voorstel kans zotf bibbeu aailgfenomen te werden Verspreide Berichten DREVFVS De particuliere corraspondent van het Handelsblad seint aangaande de verklaring van rechter Bertulus het volgende Toen Henry op 18 nli 1898 on hier begint hot in ragne oogen helangrgkste nieuws van liertulus verklaring by den rechter kwam om te spreken over het nazien der stukken wees deze hem op het woord Bazel en den naam R C Ik vertaal na letterlgk Kertuhis verklaring Bij het zien dezer stukken werd kolonel Henry zeer bewogen Hy zeide my dat ik de eer van het leger kon redden en dat dit nign plicht was Ik deed hem opmerken dat ik nooit doof zoude zyn voor eene dergeiyke roepstem en zette hem het verpletterend bezwaar uiteen dat deze stukken tegen Esterhazy en tegen Dn Paty opleverden Het is het bewgs dat Estejliazy bg het bureau der cohtraspionage slIRtbare hulp gevonden had Henry begrgpende dat mg een licht was opgegaan discuteerde niet meer en erkende de hond door de pijn dol gemaakt ijn t iiit cn in het lichaam van Raphat en liet met weerlos maar bleef als aan zijn tanden hangen aan zijn vijand onder een dof gebrul ali van dierlijk genot kreunende van voldoening smart te veroorz en en émart te Iqden van begeerte om te vernielen om dieper in het trillende vleesch te dringen van genot zijn wreed instinct te kunnen bevredigen en warm bloed te proeveu en intezwelg n terwijl het zijne wegvlood Raphael duizelde en werd bang voor de uitdrukking der oogen van den hond die wijdgtQpend btrak op hem gericht waren heldere groote vochtige oogen waarin blauwachtige vlammen als van brandende alcohol speelden Ën hij stak met zijn mes andermaal in het volle lichaam yan het dier en voelde het bloed over zijn hand stroomen en de tanden dieper in zijn schoyder dringen en hij zag de oogen wijder en helderdfer gorden Eo weer stak hij en Jiet lichaam van den hond trilde en de bpieren schenen zich te ontspannen maar de tanden heten niet los en de oogen sloten zich niet en het vuur daarin verdoofde niet Een dik kleverig schuim stroomde hem uit den muil e n gloeiende lucht ontsnapte uit zijn heusgaten en nog altijd stond de reusachtige hond tegen Raphael op op zijn achterpooten en als aan zijn tanden aan diens schouder hangende Nogmaals stak hij het dier zijn mes in het grove lichaam thans niet in den rug maar in het onderlichaam en maakte een wijde scheur in het trillende vleesch dat het bloed op geweldige wijze stroomde en de ingewanden naar buiten traden Toen liet Stop los Hij viel neer en wentelde zich en kromde dat Bazel beleekende zekere reis door hem met kapitein Lauth gedaan om met K t te spreken Ten slotte bekendis hg dat de makers der telegrammen Blanche en Spernnza niemand anders waren dan Esterhazy en Du Paty Hy vroeg ray niets te dnen voordat hy generaal Koget in kennis had kunnen stelles met ons onderhond Bertulus na verteld Ie hebben dat hy vergunning had gegeven dien generaal alles te zeggen en dat hy hem tot halfzeven zon afwachten terwgl de generaal niet gekomen is gaat aldus voort Henry stond op om heen te gaan Op dat oogenblik by de horinneriiig aan do reeds oude holfelgke belrekkingen die ik met Henry gehad had achtte ik het mgn plicht hem terug W houden en te zeggen Dat is niet alles Esterhazy en Dn Paty zyn schuldig Laat Du Paty zich vanavond voor den kop schieten en laat de justitie haar loop tegen Esterhazy als falsaris en niet als verrader Maar er is nog een gevaar en dit gevaar zyt gy Ik heb gedurende twee dagen een brief in handen gehad onderteekend Esterhazy en die brief is niet de eenige in dien geest In dien brief gericht aan den heor Jules Roche geeft Esterhazy die dien algevaardigde eenige gedetailleerde inlichtingen over zekere verkeerdheden aan het ministerie van oorlog verstrekte van uw karakter en van uwe bekwaamheid de meest slechte ciiilderhig Hh zegt ook dat gU steeds krap hg kas zgt on iiem geld schuldig zgt gebleven Dit alles klimt op tut oen datum veel vroeger dan het Dreylusproces Ik deed hem opmerken dat indien een zoodanig ituk in handen viel van zgne vyanden men er voor hem de ergste gevolgtrekking uil zoude halen en dat sommige deskundigen gemak keiyk er toe gebracht zouden kunnen worden te beweren dat hy die Esterhazy inlichtte niemand anders was dan Henry By het hoeren ei ner dergeiyke veronderstelling zonk Henry op zyn stoel ineen zonder Hn woord te uiten Daar begon hy plotseling wanhopig te weencn stond vervolgens op kwam tot my omarmde mij nam myn hoofd tuBsehen zgne beide handden kuste mg bartstuebteiyk op het voorhoofd en op de wangen herbaaldeiyk roepende Redt ons I Ik deed Henry weer nederzittcn wachtte tot zyn snikken bedaarde toen eensklaps als uit een droom ontwakend hy my zeide Esterhazy is een bandiet Zonder hem den tyd te laten den zin te voltooien indien hg dit had willen doen antwoordde ik Esterhazy is de maker aii het borderel Daarop zeide Henry niet ja niet neen hy vergenoegde zich met mi te hei hsleii N insistez zuh sloeg met ie poolen op ijn afs huï elijkewonde sloeg den kop tegen len vloer sprong open licl zijn middenlichaam op den grond zakkenzich krampachtig uitrekkende als om de wonde te stoppen en viel bewegingloos noer r Raphaels krachten dreigden hem te begeven Hij zag rond Niemand aanwezig De jood verdwenen De portefeuille weg Alles verloren geen hoop meer op MÏithildrs red njg Zijn blik zocht den woekeraJU diens zitphutt was ledig De jonkman trachtte de balie te lieklimmen om het afgesloten gedeelte te toereiken en de brie 1 ven te zoeken Ën vind ik ze niet dan steek ik dit vervloekte huis iö brand riep hij Twee armen voelde hij op dit oogenblik rondom hem slaan hij voelde zich opheffen Hij werd oml t gedrukt nust onweerstaanbaar geweld langfSam maar met een kracht waartegen zijnverzet zijn inspanning om zich los te rukken altniets was Raphael werd op den grond geworpen Toen het men hem los Het was Camisard de reusachtige knecht de woekeraars Zwijgend stond de reua voor hem den voetopgeheverf als om hem te vertreden indien hij zien bewoog Op een koffer in de onmiddellijke nibijheid vanden wilde het halve dier mdlsch lag een bijl welke hi aangreep en r een cirkel rondom zijn k hoofd mede beschreet