Goudsche Courant, maandag 10 april 1899

Ütrecie NpwtrweKverbtndlngoii met tiUliUA WlDterdleost 1898 99 Aaoxevaogeo 1 October TUd vae GreflBWich 16 60 per 12 ets 2 CODDl ROTTIIDAMtIm ina 11 11 ltJ9 11 1 l M ll l 1 7 I I M 11 41 1 14 l ll I 11 11 1141 l tl t aO 4 4 11 l ll 1 10 l ll i ll l ll 7 11 7 11 t ti i i ff ff D 1 01 V l lt door 4 10 10 7 10 l lt t lO 1 17 7 1 I t I t7 ff ff ♦ 7 1 14 ff f t l4 t 41 ff 10 01 47 7 41 t lO 10 07 lO tO Qwda I 7 t lO l ll 1 14 l ll MtordrMkl dw 7 11 41 Hitawwtirk 7 lt l 4t Oa lU 7 l I II UHndu I U 7 11 t tl l ei I t4 l tl Jt I II 10 10 11 U 11 10 ll t7 1 44 I IO S 4i 4 01 4 40 i ll I ff ff 10 11 1 01 fff 4 17 ff 10 41 1 01 ff ff I M in U in 49 1114 11 01 11 47 14 s n 4 01 4 14 1 10 1 11 1 40 D ff dter ff 1 47 SOU04 UtN HtiOflaffnffB 11 11 U lt It ll 1 14 l a 4 41 4 11 ff 1 1 ff ff ff 1 711 41 l ll ff ff IU i ii ff ff ff UI 11 44 l ai l 4t 4 11 I U 1 17 11 14 l li t l7 J t l7 10 14 11 11 1 41 Il 10 11 10 44 11 41 1 40 7 41 7 M 4 a ff 4 11 ff 4 11 ff 1 04 4 17 l ll ff ff f H ff ff tttl i 7 41 1 01 t Mf I It OI e O u u k i T ü a D 4 M 4oad I Stl l4 S 4t 104711 104 11 t4i 7 ll 16 11 17 M AautW 8 01 t OI 10 li 11 48 Ij I OO 47 1 40 10 01 1117 AjbLG 110 1110 10 1011 11111 1 11 10 1 11 41 1 17 4 tl 1 10 1 01 ff ff 1 17 ff 1 14 ff 1 41 4 S IO 1 04 4 11 17 TE HUUR TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adrei H SKT 58 t ii 7 41 141 t 41 t 0 I IO 10 11 104 11 11 11 01 147 t OI I II l il 4 41 i U 1 89 U 7 1 40 1 07 10 01 10 84 l il t t I t ll ff 10 11 ff luit 1144 f ff 1 47 4 11 t il 7 11 Q t lO t4l ff 1044 1 14 ff ff ff 10 41 ff ff ff ♦ ♦ ff ff ff ff 1 17 M M 1 11 10 II 11 10 11 11 ei I4t 4 17 1 10 Ut 7 1 141 t 41 lt 4 11 10 V s 0 8 7 01 I IO l li 11 11 t i Mi 4Ji1 t tO 7 41 1 4 AlHt W 7 10 141 140 ll aO 8 08 4 00 1 00 tl 1 00 10 0 t Ot t ll l l I pul N insittez pul ATUt tont Itionnenr de l année Ik oordeelde niet verder van den toentand gebruik te mogen maken Henry wa zoodanig in de war en bewogen dat ik medelyden met bem bad Hg wan Km i kende zooveel men alecbt kan Bovendien wa ik alleen belaüt met bet onderzoek der valiicbe telegrammen en bad ik niit daar bnittii ti gaan Toen Henry uit müii kabinet wilde gaan ging by eerst den griilter ToorW iaaropmg mede temgnemend tot de aehterka ler waar wÖ met elkaar gesproken hadden verzocht Mi my als byzondcri gunst m t hem te gaan tot aan de gang der getnigen opdat zeide bjj de menschen zonden kannen zien in welke termen wg van elkaar gingen en men zou kannen constateeren dat ik bem niet arresteerde Ik deed dit Op 21 lull zag ik Henry weer en nam bem mee naar de acbterkauier bem berichten van generaal lioget vragend Henry was geheel als op en top veranderd niet meer bewogen noch moer gegeneerd en zeide my dat by nader inzien hetgeen ik in het dossier bad onvoldoende was Commentaar op deze verklaring acht ik geheel onnoodig zy spreekt genoeg voor zich MlTO Vkahkuijk De president der republiek is cergistoravond van Parys naar Montéli arvertrokken Aan bet station van Lyon bad men wachtkamer en perron versierd ora den president holde te bewyzen Het staatabootd werd te Parya officieel uitgeleide gedaan Het publiek aan het station Jaichte hem toe met Leve Lonbet en Leve de republiek vaartusseben zich ook enkele kreten mengden van Leve bet leger Te Montélimar werd de president recht harteiyk ontvangen Men had alle hulzen versierd Iedereen wa in do leeststemiumg en overal sprak men van de komst van monsieur Emil De eerste die hem de hand drnkle was de oude stationschef toen de burgemeester die indertyd den boer Loubet als genieentebuofd opvolgde In de redevoeringen die afgestoken werden lag een grcmdslag van groote harteiykbeid en president Loubet scheen dat alles byzonder aangenaam te stemmen Bg xijn intocht in de stad had een allersympathlokst tooneeltje plaats tasschen de oude mevrouw Lonbet de eenvoudige moeder en den booggepluatsten zoon Zg liad in het tuintje aan huur woning grenzend plaatsgenomen op een pliuiken iribnne om toch maar vooral goed te kunnen zien hoe haar zoem gevierd zon worden by zyn teei t iiykeninto btjnaafloop Tan bet programme zouden moeder en zoon elkaar eerst knnnen omhelzen Doch president Ijoubet wilde niet zoo lang wachten Toen zyn rytnig liet ouderiyk hnls voorbyreed Uet hy ophouden stapte uit liep den tuin bimien en drukte zyn oude moeder aiin bet hart zoodat de tranen beiden over de wangen stroomden Daarop reed de stoet door naar het stadhuis waar namens heel wat corporaties otflcleele redevoeringen werden gehouden die allen door den president vriendeiyk beantwoord werden s Middags ging de president nogmaals een bezoek aan zgn injieder brengen l e Wildateu Tan het garnizoen hadden het geheele buis met vlaggen en groen versierd en nu tonder olflcieel vertoon kon het Staatshoofd een rustig uurtje met zyn moeder zyn doi hter on andere bloedvjrwanten keuvelend doorbrengen DviTacKLmo lUttontaiB 4 41 l lt I U 7 11 7 tl 3 p ll4 4 11 I Ot mnwnkart 1 04 l ll Mosrihmlit l ll l lt t d 1 tt t tl 7 41 t n 7 10 7 41 7 11 1 07 l ll l tO 1 41 t ll I OI 01 Ooid bTHhaiMSllowkajwll tolOT IW t il Mnl Ttorbug 4 Bag 0 740 iUiM i 4t VMlEllf l ll ümUtumt XMT M d 1 1 t nakati iU 4rk p lt 17 n ia 11 ii 4a l iO 141 I S4 7 11 1 14 Oad I M t rt ItoHd I 4 74 uiTMki t ea 7 M 7 4 ijrt t ll m UUMkl 1 1 Wo4nl t 4t üudaw Te Hildesheim is een gymnasiast in hech tenis genomen die in de bibliotheek van het bisschoppeiyk gjmnasium tal van kostbare handwhrilten had gestolen iTALIt Tegen den zin van zgn omgeving wil de Paus laten zien dat hg zfn krarhten tenig heelt gekregen en Dinwiag in de bibliotheek van bet Vaticaan receptie honden Baaisi in De Italiaansche electroteebnische ingenieur Marconi die nog dagelgks proeven neemt met telegralecren zonder draad tufschen Wimerenx en Koreland zal ook proeven gaan nemen tusschen de Engelscbe kust en den Kifeltoren U Parys Ue afstand bedrilagt a iO kilometers SoMit Ulster morgen beeft een ontploffing plaats gehad in de vesting te Hoey Luik Door bet springen van een granaat ontploften patronen en een vat buskruit ïwee menschen werden gedood vgf gi Wund Een aangrenzende straat werd geheel vernield De ramp moet ann onvoorzichtigheid toegeschreven worden BINNENLAND 8TATEN G EN ERA AL KBHrnrK UMMBH Vergadering van Vrydag 2 unr Ingekomen h t verslag over den Landbouw 1H96 97 Iste gedeelte Achtereenvolgens worden behandeld de hierna te noemen wetsontwerpen alsi lo Uoedkeuring van bet met de Vereenigde Staten van Mexico gesloten tractaat van handel en vriendschap De minister van buitenlandschc zaken de hoer De Beaufort geeft in antwoord op de opmerkingen in het Eindverslag te kennen dat het gebruik van d taal in dergeiyke tractaten gewounlgk de Kransche is en dat de minister het volgen van dat gebruik zooveel mogeiyk bevordert Ity de ondeVhandelingen met Meiico is echter het gabruik van twee talen verlangd De beteukenis van de uitdrukking onderdanen en burgers iu dit tractaat is dexelfde als van die welke voorkomt in meert alle tractaten van dien aard Hat wetsontwerp wordt goedgekeurd i vennls 2o Overeenkomst tot wgziging van bet siotprotocol ten aanzien van art 15 der herziene UynvaafClkt van 17 October 1898 Op eon vraag in het verslag geeft ie minister van bnitenlandHche zaken de heer De Beaufort te kennen dat de redactie van de artt i en 1 niet onderling verschilt maar dat in elk dezer beide artikelen een verschillende vaartyd wordt bedoeld S naturalisatie van M Blumenau e zes anderen 4o goedkeuring der dadliig met den bOer M P Th Prévinaire e s nopens den e ndora van het Duin onder Callantsoog beaoorden de Uroote Keeten en de grens va dat duin met den Koegraszanddyk 5o Vaststelling van bet slot der rektning van de koloniale uitgaven en onvangsten voor Suriname over ISüfi De vergadering is daarna verdaagd tot een nader te bepalen dag 10 11 lUi It SO U lt 11 17 1141 ll 4 l tl o 10 11 10 17 1041 10 41 10 14 10 11 01 11 17 0 17 11 00 U 10 lil l jJO I7 iWl 14 1 10 1 17 1 41 t oi HH MH de Koninginnen zullen zich a s Dinsdag dos namiddags te 2 u 2 min per extra trein van Den Haag naar Amsterdam begeven alwaar de KoninUgki Familie met gevolg te 3 u 4 m hoopt aan te komen Aaa het versUg der Zoid HoUandsche MoatoehappS tot redding van schipbreokeliogen over bet jaar IWW ontleenen wg het volgende De ketel van de stoomre ddiagboot President van Heel wordt verbouwd ten einde in verband tot bet gebmik dat van dat vaartuig wordt gemaakt grooter duurzaamheid te verkrygen De reddingbooten Prins Hendrik en Willem van Houten ondergingen de noodige reparatién en zyn weder op bare stations geplaatst De y eren reddingboei van bet station Monster is afgekeurd In de plaats daarvan is de zelfrichtende en waterloozende reddingboot Reserve daar geplaatst De reddingboot van Maassluis is tgdeiyk aangewezen om als reserveboot dienst te doen en als zoodanig thans aan den Nieuwen Waterweg gestationneerd De bergplaatsen der reddingbooten en der schiettoestellen verkeeren in den besten staat van onderhoud Voor alle reddingbooten zyn thans vaste schipi ers en bemanningen in dienst der Maatschappg Vermeld worden verschillende strandingen de daarby aangel odon hulp en de gedane reddingen In het geheel werden 54 personen door de hulp der reddingbooton gered Verschillende belooningen werden toegekend die reeds vroeger door ons worden vermeld De inkomsten bedroegen het inbegrip van bet rgkssubsidie van f 7500 in bet geheel f 32 487 38 De rekening sluit met een batig saldo van f 2600 08 N E C t Gemengde Berichten Ter aanvulling van het aan de Twentsche Courant ontleende verhaal Tan een jongetje dat via Oldenzaal naar Rotterdam reisde en van daar naar Amerika ging deelt men ons mede dat het knaapje aan station Maas door eene beambte van de N A S M afgehaald gebracht werd naar den heer Post Vertranensmann van den 8t RafaelVerein en dat deze hem in Hotel Mainzor Hof Prins Hendrikkade bezorgde JW had 0 ets in zjn bezit de Holland Amerik Line beeft coulant alle kosten Ifétaald ten Ifétaah Kivenpoli di e recher üsterocMend heeft de hfivenpolitie te Amsterdam iget behulp van di e rechercheurs de band gelegd op zekeren S wiens opsporing reods voor veertien dagen verzocht was Deze persoon had zieh verscholen in het kolenmim van bet stoomschip Cludi U liggende aan den steiger van de Holland Ame rikniyn Weboeld werd tiJ naar de Oudebrngiteeg overgebracht tJit Temeuzen wordt aan de M C gemeld Do beruchte L de Feyter is gister aan de grens door de Belgische aan de Nederlandscbe marechaussee uitgeleverd en via Temeuzen naar Middelburg getransporteerd Hy pleegde hier te lande verschillende delicten onder meer diefstal van een paard Verder moet hy naar Veenhuizen worden opgezonden waaruit hy verleden voorjaar is gedeserteerd De Oemeenteraad van Alkmaar besloot de naehtwachts al te schaffen en de politie met 9 agenten en één inspecteur uit te breiden Die heeft er wat voor over Door een Belg is ingeschreven tot eau bedrag van niet minder dan f 4700 voor eene standplaats voor oen caroussei op de aanstaande voorjaarskermis te Amsterdam l ll Jl 1 4t 1141 l tt 1 41 A ff UI ff N ff 1 17 1 14 S 40 4 ll l 4 01 il t tt 8 41 7 M i 10 17 10 11 10 14 10 41 11 11 11 11 Die kermis dunrt slechts drie weken en de tent moet dea sTonda te 9 oren gesloten worden Hg Diniperloo is terwgl twee kinderen van de weduwe van Hold in een zandgroeve speelden een gedeelte daarvan ingestort De kinderen raakten daaronder bedelvenen hoewel zeer spoedig hulp aanwezig was werd slechts bet jongetje gered het meisje was reeds bezweken Laatste Berichten Tegenover de beweringen van generaat Roget is een schrgven van Hadamard den schoonvader van den banneling verschenen waarin staat dat hy nooit scholden voor Dreyfus heeft behoeven te betalen om de eenvoudige reden dat Dreytns er nooit heeft gemaakt Hg koestert jegens hem de hartelgkste genegenheid oorts een verklaring van mevrouw Dreyfus aan de Temps dat baar echtgenoot steeds een zeer geregeld leven geleid beeft en dat verzekeriagen van het tegendeel onwaar zyn Roget herhaalt slechts in een anderen vorm wat op de zittingen van den krygsraad van 94 reeds onjuist bevonden is Reinacb verzoekt bi een schryven aan den eerstepresidcnt van bet Hof van cassatie een confrontatie met Roget Diens praatjes zonden de moeite niet waard zgn als zg niet gehouden waren voor de strafkamer Hij zal hem op dit ougenbiik niet zgn getuigen zenden Roget heelt in zyn verhoor gesproken van les infftmes calomnies de Joseph Reinacb Een duel zon niet belpen om de waarheid aan het licht te brengen Ook Bertnlus verlangt confrontatie Tegelgkertgd heeft hg officieel den eerstepresidcnt van bet Hof en den procureurgeneraal aangezocht een enquête in te leiden naar zgn partienlier leven en de wgze waarop hg totnogtoe zgn betrekking van rechter van instroctie vervuld heeft Wat de bekentenissen van Henry betreft zegt Bertnlns in staat te zgn deze onwederlegbaar door getuigenissen te bevestigen De strafkamer hoeft hem geboord over de tegenspraak van Roget betreffende het document waarop de woorden B le en C voorkwamen Met de stukken in de hand beeft bff toen de aanwezigheid daarvan kunnen uantoouen op de by Esterhazy gevonden papieren maar andere dan waarop Roget zich had beroepen HHt is Uet énige punt waaromtrent de strafka mer na de getuigenissen vuu Roget op 25 Januari en A Februari gemeend heeft hen Bertato nadere inlichting te moeten vragen De uitgever Fayard bericht dat hg geen kopie van Esterbazy meer ontvangt en dns niet kan voortgaan met de uitgave van Leo dossons de l affaire Esterbazy heeft zooals men weet ruzie met Fayard gekregen maar bovendien heeft de uitgave door de openbaarmakingen vnn de Figaro veel van haar belang verloren In het voorbggaan zg opgemerkt dat uit de verslagen v n de Figaro bigkt dat er meer waars iq de onwaarscbynlyke onthullingen van den Uhlaan is dan men aailvankeiyk mocht veronderstellen AANBESTEDING By de gister gehouden aanbesteduig van lo het wyzigen en verbeteren van de lyiien langs den Hollaudschen IJzeren Spoorweg tusschen het Westerkanaal en het scheidiugspunt der spoorwegen naar Haarlem en Zaandam te Amsterdam 2o bet leggen en ingraven van een kabel in den grond te Rotterdam en 3o het leggen ingraven en inbaggeren van een kabel te Gouda 10 04 lO St l lt 10 11 ff ff H Bk reiiinr oflt nok borenoifta Toonieo ru en bffwiji t f O tO 10 11 ll TO 7 14 7 11 ff l ll ff t tl 1 04 1 14 I M D door 1 14 10 10 11 lO tl lO St l il II 1 44 I IO t ll l ll I N 10 lAi l il lO Oi S4 4 ff t l ll 10 10 10 tl 7 10 7 41 werden ontvangen do volgende inachrgvingcn voor het vork isb lo laagste inaehryver G AlUas te Waddinxveen voor f 1440 hoogste C J TieroUf te Rozendaal voor f2100 voor het werk sub 2o laagste inschrgver F ran Oosterhoot te Rotterdam voor f 530 hoogste C J TieroUf te Rozendaal voor f750 voor het werk sob 3o laagste inschnJTer O Alblas te Waddinxveen voor f1030 hoogste W van Dyk te Utrecht voor f 1590 Stct HET WINTERSEIZOEN Vooral in dit seizoen veroorzaakt het vochtige weder tal van ziekten waaraan het menschdom onderhevig is en vele personen zyn ten einde raad na alles en alle middelen beproefd te hebben De meest voorkomende ziekte in dit seizoen is zeker de rheumatiek wie onzer is daarmede niet behept en welk een ondragelgke pyn Velen zeggen reeds Ochl had ik dat beroemde geneesmiddel maar vroeger gekend wat een tal van pynlgke dagen had ik mg gespaard Ziehier een geval dat de moeite waard is gelezen te worden Do heer C C van Opdorp te Bergen opZoom schrgtt ons t volgende Alhoewel ik moet erkennen de voorbchrilten der Pink Pillen van Dr WiUiams niet üi alle deelen te hebben opgevolgd kan ik getuigen dat ik aan het gebruik er van te danken keb dat de pgnen door rheumatiek en heupjicht in het I rechter been veroorzaakt op bet oogenblik dragelgit zyn Ik tal nog wat wachten en mocht ik meer pgn krggen dan zal ik myn toevlucht tot Owe Pink Pillen nemen Verder zegt ZEd ons U knut van mgn schryven naar goedvinden gebruik maken want zy hebben mg goede diensten bewezen ter bestryding der Ischias Prys 1 1 75 de doos f 9 per 6doozen Verkrijgbaar bij J H I Sk biué Steiger 27 Rotterdam eenig depotfcrader voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwisseL Daar bet doel dezer geneesw ze is de hernieuwing van het blad en de versterking der spieren strekt hare werking zieh op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek heupjicht zenuwpyn verlamming ruggemergsziekte St Vitas dans boofdpgn zenuwacbtigheid klieren enz De Piiik Pillen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door licbameiyke en geestelgke overspaiming en door baitensporigbeden Ottisjt alU go9cU produkUn vordn ook de PmJc PilUn rttd nagemaakt un ieder gem due wel aehi dat er tn t Franteh op het omhuleel eiaat PUuUe Pink pour Pertonnee Palet da Df WtUiarne t OmhuUel en het etiket zijn van rooekleurig papier met blauwe lettere Men hoede eich voor namaaieele welke dikwijle gevaarlijk zijn voor de geeondheid Wij jtunnffn de werkdadigheid der Pmkpillen niet waarborgen indien zt nisi de eekté eijn ADVERTENTIEN Voor de deelneming by bet overiyden onzer Behuwdznster Tante en Behuwdtante Mejuffrouw LENA do JONG betuigen wj onzen dank Uit aller naam P GOEDEWAAGEN Harteiyk dank voor le zeer vele bewyzen van innige deelneming bg het overiyden van onze geliefde Moeder en Bebuwdmo eder ADKLANA UITHOF Wed Joutmis DE KsDur zoowel van Mer alt elders J DB KRUIJP M Dl KRUIJF Ebbibveld C DB QOEU DB KrüUT C DE GOEIJ Srrat 7 April 1899 BERICH T VAN INZET De Bouwmanswoning gciund ÜE ODDE HOP met diverse perceelen WEI of HOOILAND tezamen groot i7 78 43 H A gelegen binnen de gemeente WAsniirxvBiH in den Zuidplaspolder van Schieland aan den Zuidelyken Dwarsweg op den 6 April jl geveild ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR te WaddLnxveen i8 iu bod gebracht als volgt Perc 1 f 9600 2 4060 3 3100 4 3350 5 3150 6 m 7 3360 8 3400 Samen f 33200 De afslag blgft bepaald op DONDERDAG 13 APRIL e k s morgens St uur in bet Café HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg te Goada Inmiddels worden gedurende de werkdagen vö6r don afslag ten kantore van genoemden Notaris verboogingen op de perceelen aangenomen tegen genot van 10 der verhoogsommen Openbare Verkoopi ige te DRIËBRÜGGE gemeente LASaRRVlOEWBlüS ten overstaOn van den te Gocda resideerenden Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVER 1 Op DINSDAG 11 APRIL 1899 des morgens te etj uren in het Koffiehuis van den heer L bb Bbuik te Dribbbuoub van EcD go d ouderlioudeii eii gi l beklant WINKELHLIS met Vergunning WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND staande en liggende te DRIEBBDOOE gemeente Langeruig we4d geteekend Nr 55 kadastraal bekend in Sectie A Nr 1728 groot 5 Aren 50 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het perceel is 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot U nren te bezichtigen En 2 Op DINSDAG 18 APRIL 1899 dos morgens te t0 uren aan voorgemeld Huis van DenWIIlHEMIfVBMTAniS als Nieuw GLAS en AARDEWERK Nieuwe BUSSEN en THOMMEI S Nieuw VAATWERK eene party KRUIDENIERSWAREN WIJN en LIKEDKEN enz voorts een HIT met KAlt fisn wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Daags te voren van 10 tot 3 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OMMAAKTH LAMPEKAP XX prachtige fijne kleoren en dessins CRÊPE BOLLEN en BLOEMPAPIER om Lampekappen en Rozen te maken PAPffiBEN LAHPEKAPPEN voor Kantoren enz direct ontvangen uit een der voornaamste fabrieken van Parijs Aanbevelend ALBs jpGENEEL Boekhandel Oosthaven B 78 Gouda Kupapier en fanden Punaises de enorme Sorteering SIGARENPIjrPBl in de ÉTALAGE l F EERUAM V litliga Tiendeweg O No 26 OPROEPIilG tot alle Dames en Heeren Oud leeriingfeii en Belan steltoiiden die willen medewerken de berinnerin jr aan wijlen den Heer J J BERTELMAU levendig te houden VeitGADERIMe op MAAi UAG 10 APUIL des avonds om 8 unr zaali IJT en VERM I AK Oosthaven Het voorloopig Comité van Oud leerlingfen Qrand Brand I iM aanwezige SIGAHEN waaronder groote partjen PUNE HAVANA SIGAREN uit des brand der van C A SPRÜIJT snllei verkocht worden aan de Fabriek aBOZXaiBAAT So Van af aanstaanden D I N 8 D A G A V 0 N D Dageiyks s avonds van 7 tot 10 oir DONDERDAG MORGEN van 9 tot 2 uur En ZATERDAG den 15den APRIL van af a middags 12 uur tot s BV nd lU ir Alles moet binnen H dagen verkocht zyn Verkoop alleen tegen directe betaling Van af llx Al DAG worden alle MANUFACTUREN KARPETTEN LOOPER J TAFELKLREDEN GORDUNEN Zwarte en Gekleurde JAPON8T0FFEN MANS on JONGENS PAKKEN WITTE GOEDEREN GEKLEURDE KATOENEN CHEVIOTS CORSETTEN BOEZELAARS LCIEHMANDGOEDEREN enz enz nog mulder dan de gewone lage pryzen UITVERKOCHT I SI KEII ER Korte Tiendeweg iouda l teeds voorradig i ene raine keuze tier Svlledsie soerlei IVaaimachines welke ol billijke prljui worden geleterd VW Deinrkfeiend op afbetaling p r maand en per weak VG A LEWKNSTKIN J Kort oventcbt oiuMr PrQioonnuit 8HERRIEB Pale en Gold 4 Dry van af f ROODE en WITTE PORTWÜNEN MADERA S droog en loet VERMOCTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC k f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 8 26 I 8 76 en SCOTCH WHISKY 12 12 fleaoh 16 18 1 60 1 76 S 2 26 ce 9 m t s BOIÜDEJA XTX o a OOUDA Kleiweg 4 © LISTBAC CHATEAU VALROSE St E8TEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux O 1 a SAUTERNE x 5 ZELTlNGffll Moezel 0 90 B0URG0GN8 1 10 ras De flesBcben zgn in de prgzen begrepen en worden k 3 ets per atak teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrggbaar bg De flrma T CREPAS Gouda Zuivere Medicinale Levertraan ƒ 0 30 pifj rUêCh Verkrygbaar bt D JMIBBIEI Drogto Hleiweg E I4 0V