Goudsche Courant, dinsdag 11 april 1899

Dinsdag 11 April 1809 38ste Jaargang No 7860 GOüDSCHE mm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No K9 ADVERTENTIEN worden ge laatst van 1 5 i egels k 50 Centen iedere regel meer ifi Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telefoon No S3 De üitg are dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN mElJW HIEUW WIEDWI GESCHIKT VOOR JJaditlichten Kof e en Theelichten Welke 4 i uur branden k 2 g en 6 uur brandende h 3 cent per Btpk Ëfloig Agent voor Gouda en OniatrekeD IZAAi CATS Papiermolen iiOIlHA Vind u dit niet goedkoop n geraakkelijk Meu beUbeft hiervoor geen Olie gean Glaa eüU Alleen een lucifer aansteken U noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de a lerwe i a bekroonde en wareldlMieemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H n VAl Si€llitlli Co Uen llaagr HoSeveraiiciers VAN SCHAIK Co s Melianthe i het beste nkldel dor wereld VAN SCHAIK Co s Melianthe nenecst Kinkhoest VAN SCHAIK Po s Melianthe gooeest zooorl oud ati j inir VAI SCHAIK Co s Melianthe ma iu geen huisgoBlu onllire en VAN SCHAIK Co s Meltanthe staat roortdurcud onder Soheikunclig teeelobt VAN SCHAIK Co s Melianthe helpt oeherroepelljk VAN SCHAIK Co s Meliaüthe i bekroon l mei Eerodiploma i VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bek n I mil ilrer VAN SCHAIK Co s Melianthe is verVrijjibaar in daoons van 40 CU tO Clê en ft bg H Firma WOLFF Co Weêthaven 198 Go ul D M £BiB Kleiweg E 100 Gouda E H ViH MILD VeeMtal B 126 te Gouda Gouda Druk van A BRINKMAN Zs tentwagen en het paard werd even buitende kom der gemeente op den IJseldiJk totstaan gebracht Behalve met een paar schrammen en builen kwam men met den schrik vrij Dames en Heeren PAEAPLITIES bij A van 03 Az Md Tailleur J Kleiweg E 73 73a GO UU A Telephwm Mo 31 Beurs van A msterdam it MAART I Vrkra Slotkrs 87 i i 8 6 i 101 90 I 84 NiMaiiND C rt Ned W S 8 871 1 7 4dito dito dito 3 j 9Bl i DB dito dito dito 8 HoKOi OU GouJl 1881 88 2 Italh laBohrijTiDg 1868 81 5 OosTKNft Obl in papier 1868 6 dito in zilver 18 H8 6 FoiTVOAL Obl met coupon 8 dito lirket t 66 98 981 4 81 1031 SI 79V 28V 88 106 101 3 101 1011 95 745 607 103 85 98 804 1641 100 98 lOll j 90 88 1181 Kdiuhd Obl Binnenl 1894 4 dito Oeconi 1880 é dito bij Boths 1889 4 dito bö Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S Bfxxji Ferpet aohuld 1881 4 Tuuiu Qepr Oonv leen 1890 4 Ger leening setie D Geo leauing serie 0 ZoiDA Eep V obl 189 B Mnioo Obl Buit Soh 1890 S VlNBZUlu Obl 4 oni ep 1881 AvaTKftDUi Obligatieu 18b6 S BoTTKBDjkH Sted leeu 1894 8 Nbd K Afr HandalBv aand Arend b Tab Mg C rtiflc tea DeliMaatBobavplj dito Arn Hypotbeekb pandbr 4 Gult Mij der Voraton aand a Gr Hypoth jekb pandbr 8Vi Nederlan ai he bank aaud Ned Hande maatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotlieekb pandbr 8 l 100 Utr Hypotbeekb dito 8 8V OomiBB OoatHong bank aand Rdbl Hypotheekbank paudb 4 AmuiiiA Bqut bypoth panJb 6 Mai L G Pr Lien cert 88 8V N D Holl U Spo r Mij aénd Mü tot ïipl St 8pw aa d 11 Ned liid Spoorvegm aand 880 Ned Zuid Afr 8pm aand 8 816 67 Vl dito dito dito 1801 dito 6 lOO lTUJ 8poor l 1887 89 A Bobl S t Zuid Ii I 9p mij A H b 8 69 PoLifW WaTBohau Woenen aaud 4 160 BOBL Gr Buia Spw Mij obl 4 99 BaltlBolie dito aand Paawwa dito aand 6 Iwangl Dombr dito aand 6 106 g KurBk kAaoir Sp kap opl 4 108 dllo dito oblig 4 100 55 AlUMIA Cent Pao 8p Mij oM 6 63 Ohio fc Nortb W pr C v aand 144 dito dito Win 8t I oter obl 7 140V I 881 SeuTer k Bio Gr 8pni eert v a 21 lllinoiB Central obl in goud 4 104 Loui T kNa li imOert v aaud 66 Meii o N Spw M Ie hvp o 6 06 KV Mia KaniaH t 4pCt pref aand 14 N ïork Onlaa o fc WoBt aand l udito Penn Ohio ohlig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t l aul Minn k Manit obl 7 48 On Pao Hoof lün obig 6 481 i dito dito Lino Ooi Ie hyp 0 6 Omili Can South Ohert T aand 691 VlK 0 Ballw k Na lo h d o O Amaterd Omnibna Mij aand 711 Bottord Tr mwe Ma lB and 100 N D Btad AmBterdam aand 8 107 BUd Xolterdam aand 8 OOI g Antwerpen 1887 8 100 Stad BruBael 1818 8 100 Hoso Theiaa BegullrO aelaob 4 116 OoiTINi 9taaUleenig 1660 6 118 K K Oo t B Cr l880 8 apiSJl Stad Madrid 1868 86 N D V r B I All P I rt U D SAMSOM jsiarkf iOUDA ONTVANGEN Noavcanté s in TMLOU ïm COOTES en Voorjaars Capes VEBSOHEIDKNHEID Verscheidene matrozen der Japansche stoomboot Jnaba Marn veroorzaakten te Antwerpen Woensdag deor de vele bezoeken die ztj aan herbergen brachten groote rustverstoringen Toen de politieagenten ze aan boord van hun sehip wilden terugbrengen werden deze met geweerschoten ontvangen De politie versterkte zich echter spoedig en joeg de rustverstoorders op de vlucht Een uurtje later keerden de lapanners echter terug en leverden nu een ware slag Nadat de politie ha welfden tien 1 drie in hot ho dene agenten iche ïnatnras alle wapens had ontnomen aniii i gevangen genomen en pitaal gebracht Ook verscheitwee linitsche en een Engel yden v rwond In tien her bergen was alles kort en klein geslagen Burgerlijke Stand GEBOREN ö ApriJ Louisa Wilhelmina Antonia ouders J H Stilting en C A van den Akker 6 Petronella Bastiana Hen drika ouders Laleber en H J Streefland 5 ÜKi ouders W KoUfe of Roelols enM Slegt Geertje ouders W Verraü enE Zeverboom OVERLEDEN 5 April J de Haan 26 j J M Koek 11 m 6 L J Cats 8 5 J W Abbema 1 A Everling huisvr van P K Boot 46 j ONDïmTROUWD 7 April K M Botterop en A Begeer S de Lange en L Laurier ADVERT EWTIEN WEmEMAFFINB De COMMISSIE voor WERKVERSCHAFFING bericht aan belanghebbenden dat de nSKlSXIKGenrERATfTfrOOBDl sa Ier inmage Ugl op aanstaanden naandag ntntdag en U oeuidag bü den heer P W KAMPHUIZEN Gouwe hoek Peperstraat yamèni de Comnmnt voort Werkveracliajing G KBOOK Took W ROEPERS Secr Een goed adres i § m urn KORTE GROENENDAAL I 199 200 G£ltl EU SCIIAI PEN HUISHOUD ARTIKELEN F O II Mi IZEiV BMEl ltBAIllH i EERSTE NEDERLANDSGHE RUWIEFABRIEK Directeur H BUEGEBS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings n onderdeelen aan de fabriek af AutUomatische en Massamachines vervaardigd worden zvjn wij in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model I zoei soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht 1110 Model Jl Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden 126 Model AAJ Puike Ie Klas mot gezondheidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans i loO Deze Rijwielen onderscheideu zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkaiit loepen zeer licht en z jn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATENES met best zadel en zeer licht loopend 1 155 LUXE ACATENES met gezondheidszndels fijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle prijzen t 5 hooger Prijs Couranten worden op aanvraag gratis en fraBOO toegezonden ïerlegeBffoardptJ C DmmR fiouda Waf b i bétt fanniriBff toe f RkramatUk LsBMspfua k ortom W Hnterfaia ExpeHer yff ia mat hat lilti mm un ts wandw tegea SS ABkerfiin Expeller Jf X BM itaadi In Msr hoügezüi = X rAiikBrlaiii Expeller PlV 80 oant 75 oeit ai 1 25 de 8 TtorundeD in da maaeta Apotheker du ng T AL ichtei k Ca I Rotteniaii Te GOUDA bg C LÜGEB Apotl ekor Markt en by WOLFF k Co WeslhaTed 199 J 1 m IE FA700BDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVEREN en MAKEN van Heereii eii Hliiderkleedlng tegen de meest concurreeiende pryzen ttf Zie Ie Etalag e Te Hunr terstond of later een Bovi inuii § Te bevragen Kantoor van Vajte Goederen Fluweelen Singel No 612 PAJBXJra ORANI MAaASIMS DD Frttmps NOU VEAU TÉS W j verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerneiffipen nog niet ontvangen hebben dit te willeu aa vragen aan MM JULES JALÜZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand ijrntlg en franco toegezonden Bestellingen van at 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met 5 verhooging Keëxpediüe kanloor tn llniendtal N li Een Dokter zeide tot zjne Kinderen voor zware Hoest en Verkoudheid kan ik U aanbevelen iKiusjfS Üru tan 10 Cent KNEIP s BORSTBONBONS in pakjes van 15 en 25 Cent Kneip s Salmoniak Pastilles in flacons van 25 Cent alles verkrijgbaar bfl J m OIJK Klmeg No 2 GOUDA E J TAN SCIALEN Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPLJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM LOOPERS eiiTafelkleedeii eDi eBz HOLLANDSUHE ïmeffiBiiPEffliu AMSTEUitAlM PrüanoteeriDg t Cbina Congo Stofthee 50 en 55 o Grot 55 60 L Lekkere AS Souohon 75 f S Geurige 90 Congo 100 I s Ontbijt Thee 65 Namiddag Thee 78 I Alleen verkrpgbaar bjj P H J van Wankum OoHthnven B 14 tfiOPj PDIKE ot Dfc r SCHIEDAMMEK aEUEVEE Herki Verkrijgbaar b t M PEETERS Jz N B Al bewijs ran eohtheid i foaohet en kurk steed roor Eten ven den dbuq der Firms P HOPPE i BOUMAN Uoordneki C BATELANO Bns rop B V WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddinmteti H ROLLMAN Bodegraven PIN KSFi Nieuwerlcerk a d IJuel NIGHTCAP KE ISGËVIf G De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dut door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 4 April 1899 executoir is verklaard Een Kohier No 10 van de belasting op bedryfs dryfsen andere inkomsten over het belastingjaar 1898 9 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld m handen van uen Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ib zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van i zes weken bmnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 10 April 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulttfiilandsch Over lchl De Fransche ministerraad moet zich in zyne zitting van Woensdag o a hebben beziggehoaden met de mogelijke maatregelen welke tengevolge van de onthullingen der Figaro tegen bepaalde leden van den generalen Btal dienen genomen te worden Beslissingen daaromtrent zonden echter niet gevallen zjjn wijl men eerst de beslissing op het verzoek om revisie wil afwachten en het mogelijk is dat het Hol van Cassatie een aanvnllingsonderzoek noodlg acht ten einde kapitein Freystatter en andere leden van den krijgsraad van 1894 te kannen hooren üp een verzoek van het Senaatslid Fabre heeft ntinister Lockroy reeds laten weten dat gezegde kapitein vrijelijk zon mogen spreken als hy towettigheden aan het licht had te brengen Maar dan ioest hij eerst verlof vragen en dat is nog niet geschied tot dusver De bekende Fransche geleerde Eduard Monod poogt de Dreyfus zaak en alles wat er aan voorafgegaan en er uit voortgevloeid is toe te lichten aan de hand van de aiteenloopende gebeurtenissen der laatste maanden Het is in het Parijsche blad Droits de l Homme dat Monod volkomen in tegenstelling met de verklaringen van generaal Roget als zijn meening uitspreekt dat van den aanvang af de generaals Gonse en De Boisdeffre niet alleen de medeplichügen zijn geweest van de kolonels Du Paty de Glam en Henry doch dat ziJ telkens weer het initiatief hebben genomen zonder hetwelk laatstgenoemden hun misdrijf zeker niet zond hebben ten uitvoer gebracht Verder komt Monod tot de conclusie dat Dn Paty en Henry het niet hebben kunnen klaarspelen en dat toen de medewerking is verkre FEVILLEIOIM Gedeiikschriften van een ietnkzoeker OF AMIBALJE VONDELING het Fransch BOOR W NUTTERS 163 Raphael wijdde een laatsta gedachte aan Mathilda aan den baron de Maubert aan alles wat hem lief was en aan allen waaraan zijn ziel hmg Toen sloot hij de oogen De uitdrukking van moordlust op het aangezicht van den reus werd hem on verdragelij k deed hem haiveren Moet gij er aan moet ik maar toehakken schreeuwde Camisard Wel neen antwoordde de stem van Van der Grijp die zich in een vertrek naast zijn kantoor scheen te bevinden Dat zou maar last en moeite geven Laat hem maar gaan dat is beter Gauw maar weg met hem Camisard wierp zijn bijl terzijde nam den burggraaf wederom in zijn armen en droeg den half bewustelooze buiten het vertrek in de antichambre fluisterende Pas op dat je niet weer in mijn banden valt Niet altijd kan ik wachten tot ik order kryg Soms sla ik toe zonder eerst te vragen Pas op En als ik je nu een goeden raad raag geven loop dan dadelijk naar een dokter want je hent een beetje stuk aan je schouder gen van kapitein later majoor Lauth dat was in het najaar van 1896 wiens rol van groote beteekenis en zeer verdacht is geweest hij en niemand anders zou het yetit bleu of stadstelegram hebben vervalscht waarvan nu Picquart beschuldigd wordt Monod releveert een aantal feiten die heel moeielijk aan het toeval kunnen worden toegeschreven en waaruit duidelijk zou blijken het bestaan van het complot tusschen meergenoemde generaals en de beide kolonels om tot eiken prgs de waarheid waarnaar Picciuart streefde tegen te houden Na de Times wil ook de Voss Ztg enkele opmerkingen ten beste geven over de Ontwapenings conferentie die te s Travenhage weldra bijeen zal komen Gedeeltelijk zal het doel dier conferentie zijn een aanvulling op te stellen vdn de conventie van Geneve betreffende het gebruik van zekere wapenen en werktuigen van oorlog in de toekomst Gedeeltelijk zal de conferentie maatregelen moeten nemen om het voeren vaü oorlogen in de toekomst zooveel mogelijk te beperken Nu zijn dit twee denkbeelden die niet alleen geheel van elkander verschillen maar elkander vaak in den weg zullen staan een oorlog vermijden en een onvermijdelijk geworden oorlog met zooveel mogelijk mcnschelijke middelen voeren Want boe onmenschclijker de oorlog is hoe vreeselijker de toestanden zjjn die uit den oorlog voortkomen des te grooter zal het verlangen worden voor altoos aan het oorlogvoeren een einde te maken zegt de Voss Ztg Over het denkbeeld van een algemeene ontwapening is herhaaldelijk gespl oken maar voor de eerste maal daarover thans worden onderhandeld tusschen de mogendheden De conventie van Geneve bestaat al sedert een menschenleven Zy is in de oorlogen die sedert haar invoering zyn gevoerd gebleken van veel nnt te ziJn zy heeft goede gevolgen gehad Haar uit te breiden en aan te vullen is dus oen werk dat uitvoerbaar schynt en lof verdient En het waarschynlykste zal zgn dat de conferentie bijeen geroepen om den oorlog voor altoos af te schaffen tot resultaat heeft dat enkele nieuwe bepalingen aan die conventie worden toegevoegd En dat zou nog niet het verkeerdste ziJn wat de conferentie kan doen Want als dan toch de oorlog biyft bestaan en niet kan worden afgeschaft bj decreet van een internationale vergadering dan ishetwenscheiyk voort te gaan op den weg om de oorlogen zooal niet menscheiyker dan toch minder Eeiuge oogenblikken later stond Raphael op straat Hij werd duizelig Alles scheen in wilde vaart rond hem te draaien Hij scheen het middelpunt van een bliksemsnel draaienden cirkel die al enger en nauwer werd de huizen voor hem en terzijde en van achteren kwamen aanstormen ora hem te verpletteren al draaiend naderende Hij viel neer op een stoep Maar dadelijk stond hij weer op en trachtte te loopen Hij gevoelde zich uitermate zwak zijn beenen trilden onder het gewicht van zijn lichaam en weer begon hij duizelig te worden en suizingen in zijn oor te hooren Hij deed een twintigtal schrede uiterst langzaan De voorbijgangers bleven staan en schudden het hoofd over den met bloed bemorsten wankelenden jongeling maar schenen er niet aan te denken hem ter hulp te snellen Vóór het tweede huis van dat van den jood af stond een huurrijtuig waarvan de gordijntjes neergelaten waren Hij wdde roepen den koetsier vragen hem te helpen maar eensklaps werd het portier aan zijn kant geopend en hij hoorde zijn naam noemen HOOFDSTUK XVI DE BLINDDOEK WORDT AFGERUKT Te midden van zijn verwarring begreep Raphael dat degene in het rijtuig hem wachtte of tenminste iets wilde zeggen en niet wilde dat iemand dit bemerkte De jongeling op het punt van te bezwijken onmenecheiyk te maken Wat men zoo langzamerhand van do uitvindingen hjj verschillende volken heeft gehoord doet zien hoe noodlg dat is De conventie van Geneve bepaalde dat uit handvudtwapenen niet met ontplofbare kogels mochtjporden geschoten Het loffelijke doel van ze bepaling is geheel weggenomen door Ie aitvindmg van wapens die een veel heviger veel verderfeiyker uitwerking hebben f dan oiitplofbare kogels Nog heelt men geen of weinig gelegenheid gehad over die uitwerking op levende menschen te oordeeleu Maar de genomen proeven hebben in militaire en geneeskundige kringen de meening doen ontstaan dat de wonden door die nieuwe vuurwapenen veroorzaakt ernstige ongeneeslyke kwalen vreeseiyke verminking en ontzettend lijden ten gevolge zullen hebben Nu is het wel het doel van den strijd zooveel mogelijk vyanden buiten gevecht te siellen maar het is niet noodig hun daartoe het leven te ontnemen of voor altoos ongelukkig te maken Het beste wapen zou zyn dat iemand tijdelyk buiten staat maakt te stryden zonder nadeelige gevolgen voor de toekomst Maar dat kan niet er zullen steeds doeden en gewonden vallen Doch dan is het te wenschen dat zij ten minste die niet door den dood van alle verdere lijden worden verlost niet noodeloos worden verminkt door wapenen waarvan het gebruik kan worden verboden Wanneer de conferentie te s Grayenhage tot dit resultaat komt zegt de Voss Ztg zal zij niet tevergeefs hebben gewerkt De opwinding in Finland gevolg van de keizeriyke nkase die tot de ü tü ing van het hertogdom by het Russische rAyen van de bevolking in de gelederen iiitftat Russische leger besloot is nog ver Mm erminderd Men zegt dat een groot aaiïTai boeren den Russischen krijgsdienst weigeren zal Een nieuwe ukase staat uitgevaardigd te worden waarbij de Czaar de parlementaire vryheid van Finland voorgoed atsdiaft De Russische regeerini heeft de uitgave van twee Finsche bladen die naar haar zin wat al te vrymoedig spraken geschorst De Nya pressen de grootste courant van Finland zal in twee maanden de Aftonpostcn gedurende een maand niet mogen verschyuen Aan Dr Lille hoofdredacteur van eerstgenoemde courant werd s avonds nadat het besluit bekend was geworden door duizenden personen een ovatie gebrachl Tot slot zong men een aantal nationale liederen in t Zweedsch Een groote meeting te Stockholm gehou naderde het portier dat op een kier was bhjven staan Hij opende het zoover als noodig was om hem doorgang te verleeneii zette zijn wankelenden voet op de trede greep zich met beide handen vast om niet te vallen en trachtte in te stijgen Maar de hulp van dengene daarbinnen bleek noodig Raphael voelde zich aangrijpen en in het rijtuig trekken Toen begaf hem zijn bewiistziji Een bezwijfning maakte tijdelijk een eind aan zijn lijden De man die zich ijner had ontfermd beschouwde hem een oogenblik medelijdend boog zich over hera en schudde het hoofd Zich tot den koetsier wendende gaf hy dezen een order waarop het rijtuig zich in beweging zette Vijf minuten later opende de burggraaf de oogen en prevelde 0 de brieven in s hemelsnaam medelijden erbarmen de brieven jjHoud u stil mijn vriend Hoei Zijt gij het Salluces Zoo ge ziet Het IS gedaan met mij mijn vriend Ik ben verloren Ik ben weg t Salluces antwoordde niet Het is niet mijn woord heer graaf waarvan ik spreek ik ben vernietigd Er blijft mij niet = meer over Ik ben weg weg Nog gaf de jonge graaf geen antwoordGij waart een half uful noogstens drie kwartier geleden bij Van der Gwifo met waai f vroegjj aphaël den heeft de sympathie van het Zweedsche volk uitgesproken voor de verdrukte Finnen en den wensch geuit dat alle beschaafde volken zich hun lot mogen aantrekken Verspreide Berichten nitEYFIIS De Figaro bevatte eergisteren do verklaringen van commandant Hartman van het 22e regiment artillerie over het kanon van 120 mM dat verre van in 1894 nieuw te zyn in al zyn details bekend was De aanteekening in het borderel over dit kanon en de hydraulische rem is niet gemaakt door een artillerieofficier De commandant acht nét mogelyk dat Esterhazy het borderel geschreven heelt het is onmogelyk dat Dreyfus het deed In tegenstelling met de verklaring van generaal Roget verklaart deze getuige dat de Manuel de tir volstrekt geen vcrtrouwciyk document is en dat iedereen het zich kan aanschaffen De majoor Hartmaan moet een moedig man zyn Hij is na Picquart de eerste officier in actieven dienst die ronduit voor Dreyfus durft getuigen Alle anderen die het deden waren reeds gepensionneerd of hadden den dienst verlaten Neen toch wy herinneren ons een marine officier die hulde aan den schryver van l accuse liad gebracht Hy is ontslagen Zal de minister van oorlog dezen hoofdofficier te lyf durven P Hiertoe is de Freycinet toch waarschynlyk niet in staaf Voorloopig kan de schandepers alvast beginnen te schryven dat iemand die Hartmann boet een Duitscher moet zyn en een schavuit 1 E sterhazy is door een Matin redactenr gdtntervieuwd Hy is natnurlyk woedend over het getuigenis van generaal Roget Maar hy zal hem antwoorden in de Matin van hedenochtend Het bestuur van de Parysche club l Epataut is bijeengeroepen om te stemmen over zyn schrapping De directeur en gérant van de Figaro zyn solidair veroordeeld tot 500 francs boete en in de kosten van het geding wegens het openbaar maken van de verhooren voor de strafkamer van het Hof van Cassatie De getuigenissen van Roget lokken tegenspraak op tegenspraak Zoo een omstandig schrijven van Christian Esterhazy dat zou het door hem zelf gesteld is den jongen man eer aandoet een korte en stellige ver Houd u stil mijn vriend gij zijt zwak schijnt het Ja ik ben uiterst zwak en ik mag nog niet zwak zijn ik wil sterk zijn nog eenige uren er is nog veel voor mij te doen Met moeite richtte de jonkman zich op en staarde zijn vriend aan De uitdrukking van diepe treurigheid van ongewone ernst op diens gelaat en zijn verslagen houding troffen hem Hoe Sailuces treurig Dan moest er wel iets ernstigs iets vreeselijks met hem gebeurd zijn Zijn eigen leed en zijn lichamelijke pijnen een oogenblik vergetende wendde htj zich tot zijn vriend en vroeg Wat hebt ge toch Salluces f Vraag mij niets heer burggraaf ik bezweer U ik smeek u vraag mij niets Straks als uw wond verbonden is zult ge alles weten Ik zal niet aandringen sta mij evenwel toe u een enkele vraag te doen t Goed Betreft het een of ander ongeluk een ramp een onheil Ja En kan het hersteld worden is er hoop op herstel Ik weet het niet Het moge zijn wat het wil heqr graaf het kan onmogelijk zoo erg zijn als wat mij heeft getroffen Maar ik heb toch medelijden met u Ziehier mijn hand anderen trooit kan ik u niet geven Wordt VêTüoigdJ