Goudsche Courant, dinsdag 11 april 1899

Heiligen Stoel die S Maart wegens zijn ziekte moest uitgesteld worden zal 11 St Leo dag dezer gevierd worden De kerkelijke viering zal in de St Pieterskerk plaats hebben op Zondag 16 dezer Tkahbv l Vrijdag hebben in dé Kaapkolonie de verkiezingen in bet district Vrijburg plaats gehad Om driehonderd kiezers van de Rhodosparty waaronder tijdelijk te Kaapstad verblijvende vrijwilligers m staat te stellen daaraan deel to nemen huurden de progressisten een extra trein af om hen naar Vrijburg te vervoeren maar toen de trein aan het Kaapstadsche station klaar stond weigerden de spoor beambteu hem te laten vertrekken voorgevende dat de spoorwegminister Saur voor den extra trein zijn toestemming ingetrokken had De progressisten stortten nog zeshonderd pond sterling voor driehonderd gewone retourbiljetten naar Vrijburg Maar de regeering weigerde aan de vrijwilligers verlof te geven en dreigde op den trein beslag te laten leggen Desondanks vertrok de trein maar laat zoodat de Ijdige aankomst te Vrijburg twijfelachtig is De trein nam spoorwegvolk mede omdat men de regeering van het voornemen verdacht onderweg de rails op te nemen teneinde den trein te beletten Vrijburg te bereiken De regeering weigerde ook deze kiezers terug te brengen Volgens de correspondenten van de Daily Mail en van de Times te Kaapstad wekt deze taktiek van de rogeering groote opschudding Eerstgenoemde seint van vrees voor onlusten daar de naar Vryburg vertrokkenen dreigen zich van de mailtreinen uit het Noorden meester te maken om er mede terug te reizon De progressistenpartü aan de Kaap heeft een vordering tegen de regcering ingesteld met den eisch van aanzienlijke schadevergoeding ook wegens een soortgelpen maatregel van de regeering te Kumberley BINNENLAND Het intercommunaal telephoonverkeer Amsterdam Rotterdam is nu over Utrecht geleid 90 000 meter draad ziJn Donderdag afgesneden H M de Koningin zal na het bezoek aan Amsterdam rechtstreeks van daar de buitenlandsche reis aanvaarden XXVste Nederlandsche taal en letterkundig congres Zijne Excellentie de heer Goeman Borgesius minister van binnenlandsche zaken in Nederland alsook zijne Excellentie Jhr van Postel buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Nederland te Brussel hebben het eerelidmaatschap aanvaard Verleden Vrijdag is in de commissiöii van den Gentschen gemeenteraad besloten een hulpgeld van duizend frank te verleenen voor de iariehting van het aanstaande congres K schrijft in ól Hervorming Wü hebben met belangstelling gelezen dat de onderkoster van de Leidsche Pieterskerk voor veertien dagen in zjjn ambt is geschorst omdat hiJ het doopbekken na gebruik op de steenen had uitgegoten Naar onze meening is de man nog niet zwaar genoeg gestraft want gelijk de Eoomsche kerk voor haar wijwater zoo dient de Hervormde voor haar doopwater te zorgen Alle oneerbiedigheid in deze moet ten strengste worden Wlnterdlenst 1898 99 AaDgevaogen I October TUd van Greenwich G0DD4 aOTTIlDillii Teri 18 18 1 68 11 8 4 3 67 4 68 7 1 14 18 88 1 88 8 8 0 ♦ 4 16 6 8 4 6 6 8 6 61 8 1 7 31 6 10 6 40 llO 8 0 7 50 11 86 11 60 1 7 10 19 10 S9 10 38 10 43 1 4 11 64 1 08 18 47 OODDi CBN H146 rem 18 H 1 8 14 1 1 1 1 88 5 1 4 1 88 4 4 16 6 16 6 87 11 0 6 6 i 64 8 16 7 34 11 1811 8011 4111 66 11 9 17 9 9 67 10 14 11 16 6 66 48 8 04 9 4 9 8 10 86 J O 44 11 46 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 10 11 10 17 10 8 10 48 10 64 U S7 U 06 6 O U U A 1 vt 1 T B D i o da S 8 14 9 48 10 67 U IO ♦ V V t W 8 01 9 06 10 8 18 48 1 ttï S WV Umita 8 0 9 10 60 108 1 18 615 8 6810 18 11 41 I O I D A 1 TKIloa 1 il en 07 10 19 10 67 U OO 18 10 H 68 8 0 8 17 4 8 6 0 11 14 8 87 D II 1 7 46 3 34 6 46 9 89 10 61 11 46 la iS 1 81 8 08 8 60 6 04 imatCS 7 06 8 10 9 06 11 16 68 8i46 4 46 0 7 46 9 4 WW 7 0 8 6 11 30 8 08 4 00 6 00 8 8 8 00 10 SÏÏ 8 0 i lt 10 11 1 1 f 1 1 i klaring tui Uathien Dreylns Ib een volstrekte onjuistlieid betitelt de doorBoget am generaal Lebelin de Dionne directeur der Hoogere Krjgsschool tegen den balling in den mond gelegde drie grieven De Soir bericht dat een vreemdelinge die ZIJ niet noemen wil in het bezit van sommige bescheiden welke zj zegt te hebben van Esterhazy naar Parijs gekomen is ter overlegging met den directeor van een van de organen van liet Duivelseiland over de openbaarmaking Waar8ch nl ik wordt hier gedoeld op de directrice van do Observer Ëachel Beer van wie de Daily Chronicle reeds geschreven heelt dat zij belangrijke mededeelingen bad te doen FliAMKHIJK Volgens den Courrier dn Soir zullen I éronlède en Marcel Habert terechtstuau voor den Senaat alsdan geconstitueerd als hoogste gerechtshof Beloié Vrijdagochtend te 10 nur werd aan een tiental soldaten onder commando van oen luitenant op bastion No 1 van de vesting te Hoei Huy onderricht gegeven in het laden van een stuk geschut Een bom met kruit gevïild werd daarb gebruikt Bij het laden en ontladen ontplofte de bom waardoor eenige kruitvaten die zich in bastionzaal bevonden in de lucht vlogen Alle soldaten werden door de zeer krachtige ontploffing ter aarde geslingerd De soldaat Desmedt die de bom vasthield werd als het ware aan stukken geslagen Een wachtmeester Legrenier werd zoo enistig aan hoofd en borst gewond dat hiJ na enkele minuten den gees gaf De toestand van een derde den adjudant Bacquelaerdts was Zaterdagavondhopeloos zijn wonden aan hoofd en boenen waren vreeselijk en de geneesheeren hebben een der beenen en een vinger moeten afzetten De luitenant Donoux is er betrekkelijk goed ofgekomen met brandwonden in het gelaat en aan de banden De officier vertoonde een staaltje van buitengewone wilskracht door toen hij tot bewustzijn wederkeerde er allereerst aan te denken zijn manschappen ter hulp te komen De overige militairen z n allen meer of min ernstig gewond te zamen telt men elf slachtoffers Op het oogenblik van de ontploffing was er juist een soldaat die aan den luitenant gevraagd had zich even te mogen verwperen wat hem toegestaan was Zoo iets noemt men een gelukkig gesternte hebben 1 De ontploffing was zoo hevig dat groote stukken rots naar beneden duikelden en in de aan den voet van den citadel gelegen tuintjes van het plaatsje Sous le Chateau terecht kwamen Op 1 Juli zjn 50 jaren sedert de invoering van postzegels in België verloopen Tot viering van dien dag zal de Belgische postadministratie een byzonderen kunstig uitgevoerden postzegel uitgeven Ahssika In New York is Vrjjdag weer een groote brand geweest die verscheiden menschen het leven heeft gekost In een huis van vijf verdiepingen in de 67e straat bewoond door Andrews voorzitter van de Maatschappij van Stoomverwarming brak Vrpdag brand uit De vronw van Andrews ziJn schoonzuster vier kinderen van hem en zes vrouwelijke dienstboden kwamen in de vlammen om Een belendend huis raakte door de overspringende vonken in brand en verbrandde evensds het eerste tot den grond Maar hier konden alle bewoners zich redden zes vrouwen echter met brandwonden Italië De jaardag van s pausen verheffing tot den OIreete Spoorwegverblodlngen met GOUDA 9 18 9 64 10 11 ll U 8 6 4 8 49 8 68 g C6 Ooudi 7 MoordrMlit do l 7 88 NieuverVark 7 89 10 18 10 80 11 8 Oniwlle ♦ taHnim 80 7 66 16 7 S6 7 6 6 68 08 11 19 8 16 8 40 D issr 9 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 aotterdm HieuiTMliork HoordrMbt S d 9 47 10 18 88 7 46 8 11 8 80 8 4 8 61 S 08 9 08 7 80 7 4 7 68 8 07 Goudi ZenikuiHii M rk lla Zfwttnaew Zapurd Voorburg Hm 7 ÏU 8 83 D daor 9 08 9 48 7 68 KUS 8 89 88 64 10 18 Hap Voorburg 6 6 Zoalatmaar Zoditaard 6 8 7a nh iMnMoorkai lo 17 i d 6 20 6 86 6 48 8 1 6 89 8 6 7 8 7 8 Uaiida Oidaw Woiud Htr jhl H4 7 61 8 14 Utraoht Waanlam Oudaw soila 8 08 2 tegengegaon want ieder gevoelt dat dit met den bloei van het godsdienstig leven ten nauwste samenhangt Wij hopen alleen dat de Leidsche Kerkeraad die immers blijkens zijne bonding tegenover de vrijzinnige minderheden de eere der kerk zoo moedig handhaaft ook in dezen niet halverwege zal blijven staan Hij onderzoeke of misschien de koster zich min eerbiedig gedraagt bij t afstoften van den kansel tegenover bijbel en gezangboek de gordijntjes en de stoof En hij bepale wat t onderhavig geval aangaat dat voortaan het doopbekken na gebrnik door den koster begeleid van twee ouderlingen plechtiglijk in den RiJn zali worden uitgestort In verband met de hangende kwesties over den doop zullen wij dan w ïder eene schrede op den goeden we hebben gedaan Het toelatingsexamen tot het reservekader zal blijkens aankondiging in de St Ct van 6 Aprjl jl no 80 dit jaar worden gehouden op den 19n Juli en zoo noodig op een of méér volgende dagen te Amsterdam Arnhem Assen Breda Deventer s Gravenhage Groningen Helder Leeuwarden Maastricht Middelburg Utrecht en Gorinchem Jongelieden die geen aanspraak hebben op vrijstelling van dat examen en het op prijs stellen tot j het reservekader toe te treden moeten zich vóór 19 Juni e k tot deelneming aan het bedoelde examen hebben aangemeld bij den hoofdofficier voor het resei vftkader te s Gravenhage Paramaribostraat to 11 Die aanmelding geschiedt door de i iz nding van een kennisgeving model B ivftarvan het formulier is opgenomen in het Werboven aangehaalde nimmer der St Ct n bovendien op aanvrage verkrijgbaiar i tej bureele van den hoofdofficier voor het resewekader Bij die kennisgeving moet worde overgelegd een extract uit het geboort register of een ander authentiek s uk waartiit de leeftijd van den adspirant blijkt De aandacht wordt er in het bijzonder opgevestigd dat de gelegenheid tot het afleggen van het hierbedoelde examen slechtséénmaal per jaap wordt opengesteld i en datieder die in den loop van dra jaar 17 jaarwordt en niet ondet is dan jaar aan dat examen kan deelnemen i Wie inlichtingen wenschtjslhptzij omtrpnt het examenprograqima hetzij omtrent den dienst de verdeclljig van den diensttp f andere bijzonderheflen den kaderreservist betreffende kan pch daartoe wenden tot den hoofdofficier yjor het servekader Men meldt dat et voorstel der leden van de Tweede Kamer betreffende de revisie van strafvonnissen tot vele opmerkingen in de afdeelingen der Eerste Kamer aanleiding heeft gegeven en daar van verschillende zijden moet gewezen zijn op de leemten die in het voorstel zijn overgebleven o m ook op het grondwettig bezwaar Ook de uitslag van de overweging van de Indische Mijnwet doet voorzien dat beide ontwerpen niet voor het laatst dezer maand in staat van wijzen zullen zijn Vandaar dat de Kamer Vrjdag niet tot een bepaald genoemden datum kon uiteengaan en het zeer waarschijnlijk wordt dat de leden eerst in Mei zullen terugkomen In het tpschrilt Heimgarten geeseltde bekende Duitsch Oostenrflksche dichter en schrijver P Rosegger op de volgende wijze de drankzucht zijner landgenooten 6 86 4 40 4 60 4 67 6 04 10 8 6 1 S 4 1 4 06 S 17 8 87 84 6 41 47 1 44 1 64 01 9 08 8 14 H 09 4 06 4 84 1 86 1 41 1 8t l Oi 17 11 60 8 66 7 10 7 18 7 8 10 17 10 34 10 41 11 18 8 48 9 8 84 4 Zoo ver ia het dan met ons gekomen dat al meer en meer de vraag zich voordoet of het niet het beste zou zijn het menschengeslacht te laten uitsterven Misschien was dat nog zoo kwaad niet Maar hoe zal men dat aanleggen V Nu hebben we vele middelen om lichaam en geest te verzwakken het ontzaglijke arsenaal der ondeugden Die worden overal en met gnnstig gevolg in praktijk gebracht maar t wil nog maar niet tot een beslissend resultaat komen Het beste en meest beproefde middel tot verzwakking en langzamen ondergang van lichaam en geest is zeker het drinken Dat werkt zeker Menschen die aan den drank verslaafd zijn worden traag zwak en dom Bij den een gaat de lichamelijke en geestelijke demoralisatie sneller dan bij den ander al naar de werking der tegenfactoren ze zal echter hare uitwerking niet missen De oplossing van het vraagstuk langs den natten weg zou dan ook al lang een feit geworden zijn als er niet zooveel menschen aren die niet drinken en zoodoende ook anderen ondengden minder voet geven Zy blijven verstandig worden sterk komen vooruit en neutraliseeren ten deele weer de schadelijke werking van den alkohol op de maatschappij Ah thans een nieuwe Hermann opstond met de heilige rqeping het Dïitsche volk weer krachtig en groot te maken hij zou den met gerstenat gevulden beker niet opI heffen om dien op Dnitschlands welzijn te jleêgen Een volk dat zijn goden bloedige offers brengt kan misschien groot worden een volk dat voor ziJn idealen jdrankofters plengij gaat ziJn ondergang te gpmoet neïüen coffnac IslnlO boVen t padden wyn nieuwe Hermann zou hhoge prijzenuitloven vobr rationeelje aankwee an de hopluis en druiflMs tot die n van de aarde wureh veijdwenen roören zich de bierbuiken en zeegen jf De DnitscUers drinken meer dan duizëjid jiren en l ran tothl ninhi Vebleven t IMmogelijk dit de faal oe ir cht d oudeWeripanen minder lsdhad f i van ten hevigeta wonkSlnjelkfze z irider driiiikeif ookaiii Men moge in de j eschi idenis VI lan eens nMlaan iüe 4 wamGerraénen Inken Of delpflescy jde bierkmik kwam Pdag s morgens kgi potje en s avonds na M het bierdronk De oude Germanen wari deren met moedermelk gevoed wi menig kindje van dezen tjd VootiIn de jeugd melk in den oud ridat ing nog M ar in de kindsheid wateren melk ip de jeugd bier en in deti ouderdom ho zoo ver komen we niet De Dnitschers brengen üu nog groote dingen tot stand ik yraag wie dit doen de bierdrinkers of de nuchtere lui Neen zoo de Dnitschers flink gebleven zijnj is het niet door maar ondanks hun drinken Men redeneert vaak over het versterkende van den wiJn Zeker de wiJn maakt sterk om te dispnteeren en kwajongensstreken uit te halen en gooit u ten slotte in goot Ik zelf verlangde eens vurige tongen te hebben om voor de gevaren van den alkohol te waarschuwen En zie een glas wijn schonk my dien gloed Ik dronk en prees in volle geestdrift den wellust van den dronk in plaats van er voor te waarschuwen De straf bleef niet uit Ik werd vreeseiyk onpasseiyk en deze gevolgen hadden op mj meer invloed dan alle waarschuwingen ter wereld hadden kunnen uitoefenen Maar de magen en zenuwen der meeste drinkers zyn zelfs niet in staat tot reaktie langzaam en zonder verzet komen ze geheel in de macht van het vergif 7 66 8 8i 8 6 10 04 10 88 8 0 D 10 11 8 09 10 18 8 18 door 10 86 K 8 6 8 60 10 10 14 10 64 ll l 8 SS lO lOj Da D treioan allé la BD 2e kl BK Tciiieer moat uoh iboTeDaien roonian ran aan bawiJB i 0 80 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 86 10 10 89 lO li 10 1 10 88 in B8 11 6 7 6 84 8 16 S 8 84 S S9 O door 8 68 8 11 8 18 6 80 8 60 7 66 9 28 9 84 9 48 9 69 8 23 10 10 7 80 10 8j 7 48 8 Myne oogen zyn opengegaan voor de verwoestingen door den drank aangericht Ik heb jongelui gekend ryk begaafd voj geestdrift voor alles wat edel was en schoon Zy zyn verdronken in bier Ik heb onder wyzers priesters en ambtenaren gekend menschen die aangesteld waren tot leiding en voorbeeld van anderen ze zyn onderge gaan in bier Op een middag kon men op den straatweg tusschen Weenen en Glogg f nits een troep gymnasiasten zien die hun dronken leeraar op handen en voeten kruipende als een beer aan een touw meevoerden Ze schreeuwdeil het uit van pret maar het luidst van allen joelde de beer Als het werkelflk der diep gezonkenmenschheid ernst is met haar voortbestaan dan moeten in Europa regenten en wetgevers opstaan die de prodnctie van allesterke drankep voor zoover ze niet voormedische doWeinden dienen kortweg ver bieden Zonder volksstemming want tvolk stemt licht voor zfln eigen erderf maar krachtens den wil des heerschèrs dieduideiyk inziet wat voor alle menschengoed is En met den sterke drank zondengezelligheid eii genoegen on geestdrift nietverdwenen Als het eens niet meer mogelyk zal zfln zich een roes te drinken danzal de ware natuuriyke geestdrift n eeraangetroffeii ivordenjj de witte lichtende vlam die loolang door de blauwe was overschenen I Gemeng de Berichten Togen dii drogist te Deviter die aan iCen jöffrouWwoIiastrammonic aMbmakruiden i Bckl hai oeten zo I in zyn i inkel hy w persoon in deze enijverkocjif d schadel f aan ieind die met Iliiet bdenij vtas f O M rfeeslopihet aan drogisten ieroo heden vtrglf k Y thekers slechtV ept djogen II i Men hrflfryDé hjijicj yn aan d len te ontldiken e afgesneden en ffant hyacinthenbloei narktprys zal wel en voor beter toezicht de verantwoordeiyke or zyii schuld waren e folia strammonic t schadeiyke er vaji amlüllnaar van bet keerao lil de wet dat fd 1 groote bo veel opej terwöl de apo sseï enij nTop i i verkoclit bid werd door hef O M bg de rechtb il Jè Zutfen ff 300 bbete geéischt M Jjwat ontkomeh p jaarskoo pegin1 overig JiVS S W durven kiet zeggen alles wat dó vorst eorstond kant nu in bloei inaar we kut i ii toch aannemen dat een ieder die bepaald van plan is dit eens te gaan zieu het beste doet in de eerste dagen te gaan want de blpemrykste tijd is aangebroken al lis het dit jaar erg zuinig Van alle landen van Europa en de Voreenigde Staten van Noord Amerika wordt er in ons land de meeste koffie gebruikt meer dan 10 kilogram per hoofd en per jaar Daarna komen Denemarken en België met 7 kilo terwyi in Frankryk niet meer dan 1 kilo per hoofd wordt gebruikt The Lancet die van deze Pransche statistiek melding maakt juicht het gebruik van koffie zeer toe en meent dat deze drank om zyn vele nuttige Manschappen ten opzichte van de spysverteHg en de werking lan het zenuwstelsel alle aanbeveling verdieUt Dat er by ona zooveel van wordt gebruikt hangt zeker samen met de omstandigheid dat koffie hier niet belast is Of de gunstige opinie van het Engelsche tydschrift geheej juist is laten wy daar hoewel wy meenen dat ook hier evengoed als by alcohol en by ieder zenuwprikkelend middel matigheidi noodzakoiyk is maar op de smakeiykheid van den drank zoqals die door het overgroote deel der bevolking wordt gebruikt valt zeker nogal wat at te dingen Het bericht meedeelende dat de leden der manege te Rotterdam een eerewacht van 40 rniters zullen aanbieden aan H M de Koningin by haar bezoek aan Rotterdam voegt het Vad er by Wegens het groot aantal paarden dat dien dag noodig al zön o m ter uitbreiding der brigade bereden politie zal de manege versterkt worden met rypaarden uit de Amsterdamsche en paagsche manege De werkstaking aan de sigarenfabriek der firma Van Os en Co te Deventer die 9 weken geduurd heeft kan als geëindigd beschouwd worden Op verzoek van het hoofdbestuur van den Ned Sig en Tabaksbew Bond heeft een conferentie met de firma plaats gehad Gebleken is dat van loonsvermindering geen sprake is geweest en dat op grond daarvan de sigarenmakers het recht niet hadden te staken Den 22sten zal de arbeid hervat worden De sigarenmakers hebben hun eischen laten vaUen Heer voor 6 gulden I Een der groote confectiemagazy nen in een onzer steden houdt half jaariyksche uitverkoop Dezer dagen kocht er iemand een jas voor f 3 een broek voor f 1 een hoed voor 50 cent een boord voor 20 een das voor 15 cent parapluie voor f 1 25 Hy was dns klaar voor een zes gulden k Wed zei hg dat als ik nu met deze parapluie een politieagent toetakel iedereen zal zeggen dat er een heer naar t bureau wordt gebracht Dan klaagt men nog dat heer zjn duur is STADSNIEUWS GOUDA 8 April 1899 Voor de verkiezing van 5 Patroons voor de Kamer van Arbeid voor de üonfectiebedryveu waren er van de 46 kiezers 11 opgekomen Hiervan verkregen de bh Dr H IJsel de Schepper 10 J van Galen 9 D Samfeom 9 L J Jaspers 9 enJ S van der Sloot 9 stemmen A € C Verzyi 2 J B van Catz G J F Steynen H Boaters J ¥ E J Nieuwenhuis 3 T Willems P J Bellaart en J van TeUingen ieder 1 stem Zoodat gekozen zyn de bh Dr H IJSSEL de SCHEPPER met 10 J VAN GALEN D SAMSOM L J JASPERS en J S VAN DER SLOOT ieder met 9 ittemmen yoor de werklieden was de uitslag aldus uitgebracht 284 stemmen 9 van onw iaide Gekozen de hh D v d Vooren met 254 C van Ardenne met 219 T Lens met 211 P V d Kasteolen met 204 en M C Jongeneel met 203 stemmen Voorts verkregen J A Roepers 59 J Moerman 43 H vande Putte 43 J Engielhart 41 R Massaar 10 W Roepers 6 ifl Mallon 5 J Hulscher 2 P Boer 2 H T o Mat 2 J Prang 2 A Koot 2 S Kulik i P Lateber Jan Vuik P J JongeDhto P Jvan As P JJ Blom J M iJongeneel vA Roepers jjLeierweort J Schultz if Hatei hlag H U iKóijtenoever E Kortenoo m J Kortonoever H Cz M Korténoever Ezl fG Zegers A de Hoog A van As A Karr nan W Kefl J Verkerk J C Leer ië t Veld Jr C Borst Spierlngshoe Hl Anker P van GalenH Verkerk ieder 11 stem i CO HESPÓNljlgNTIE Het ingezonden stuk van den heer S Wordt in ons volgend nummer opgenomen Dk Redactie AANBESTEDING Dykgraaf en hoogheemraden van den Lekdyk Bovendams hebben Zaterdag te Utrecht aanbesteed hot leggen van een berm langs de binnenglooiing van den Lekdyk Bovendams tusschen de hectometerpalen 108 en 124 onder de gemeente Wyk by duurstede ter lengte van 1600 Meter Ingekomen 21 biljetten Minste inschryver C Zanen Hzn Ammerstol f 14570 Gegund aan laagstee inschryver VERSCHEIDENHEID De koning van Klondyke Dezer dagen werd te Londen het huweiyk tusschen Alexander Macdonald bflgenaamd de goud koning van Klondyke met Margaretha Chishülm de dochter van een hoofdambtenaar der rivierpolitie gesloten Macdonald is 39 jaar oud en als de zoon van Schotsche ouders in Nieuw Schotland Vereenigde Staten geboren Op 20 jarigen leeltyd trok hy als mynwerker naar de zilvervelden van Mexico verwierf daar eenig vermogen doch liet toen het zilver snel in prys daalde yn werk in den steek Hy ging toen als eén der eerste pioniers naar het goudland Klondyke trotseerde het klimaat en de onaangenaamheden van de yswoestyn en verwierf een aantal groeven die thans jaariyks een winst van 12 miUioen gulden afwerpen De waarde van zy n bezittingen wordt op 325 miUioen gulden geschat Macdonald bouwde te Dawson city een kerk stichtte eenige liefdadigheidsinsteUin gen en ging daarna op reis om zyn bloedverwanten in Engeland een bezoek te brengen Eén zy ner vrienden introduceerde hem te Londen by Chisholni op wiens dochter Margaretha hy verliefd werd In het voor jaar zal hy met zyn jonge vrouw naar Klondyke terugkeeren Nu door den raad van Staphorst die voor de meerderheid uit anti revolutionaire leden bestaat bet schoolgeld is verhoogd zgn door de ouders van kinderen die de openbare lagere bchool te Staphorst en Rouveen bezoeken en geen voorstanders z n van het byzonder onderwys drie requesten aan heeren Gedep Staten opgezonden met verzoek de koninkiyke goedkeuring op die verordening niet te willen bevorderen In de fabriek Dwars in den Weg te Hoogezand heeft een verschrikkeiyk ongeluk plaats gehad De voloatair B werd door het vliegwiel gegrepen en verpletterd zoodat de ongelukkige terstond dood was De heer Léon Teisserenc de Bort eigenaar van het observatorium voor dynamische meteorologie te Trappes die zich reeds jaren lang heeft bozig gehouden om den meteorologischeu toestand in hoogere streken van den dampkring te onderzoeken waarvoor in den laatsten tjd luchtballons en ook vliegers gebruikt worden meent m de heidevelden onder de gemeente Rheden een uitstekend terrein voor zpne waarnemingen gevonden te hebben en hy zal zich met zyne toestellen en helpers vestigen op het Wortb Rhedensche zand waar in de nabyheid van het oude observatorium voor de graadmeeting een punt wordt gevonden dat boven de omgeving uitsteekt eh omringd is door eene vlakte waar zich op kilometer afstand geen boom bevuidt Dames en Heeren PAEAPLUIES 1 bij A van OS Az Md Taillour Kluiweg E 73 730 GOUDA Teleplteon IK o ai itefirs van Amslerdaiu Slotkrs 87 Vikrs Vi i 96 lOl s 90 8 l 84 89 MAAUT NbllLAHD Uart Nad W S dito dito dito 8 idito dito dito 8 HoN8lll Qb ÖouJI 1881 88 8 Italië Inli liri ing 1 888 81 6 OoSTüS OW m papier 1888 8 dito in iilvellSGS 6 FORTUOAL Obl mat coupon 8 dito tioket 8 98 98 108 61 T l 83 88V 106 101 S Vi 101 101 95 746 607 108 5 9 8 804 164 100 100 98 8 Ifl iS 90 88 iir 880 816 100 5 180 38 67V BuiLAllD Obl Einnsnl 1894 4 ditü Oeoooa 1880 4 I ditoliijBotba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito iu goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 S ANiS Ferpot schuld 18S1 4 TuaxilJ Q pr Conv laan 1890 4 Gao leeoing serie B Geo leaning sane C ZmuAn Eep V obl UOa 6 Mivoo Obl Buit Soh 1890 8 Vii EzuiLA Obl 4 enbep 1881 AWBTBEDAU Obligation 1896 3 BoTTElDAM Stad leau 1894 8 NlD N Afr Hundelsv aand Arendib Tab My Certiacatan ï eliMaBtaohappij dito Axn Hypolheekb pnndbr 4 OuU M j derVorstaDl aand s Or Hypotheakb pandbr Sl i Kederlaodaclia bank aand Kad Handaimaatsch dito I N W k Pac Hjp b pandbr 8 Eott Hypotbeekb pandlir S ütr Hypotheekb dito 8 OonENK O ist Hoog bank aand fiuali Hypotbeokbank paodb 4 Ahsrika Ëqut bypotfa pandb 6 Mkiw L ö Pr Lim eert Nkd HoH IJ Spourw Mij aand Mü tot Eip r 3t Spw aand Ned lad Spoorwegm aand I Ned Zuid Afr Spm aand dilo dito dito 1891 dilo 6 ITAUI Spoorwl 1887 89 A Eobl S 105V 108 100 58 144 140 91 8 1047 s 105 UV 56J 23 48 69 171 100 107 00 100 100 11 U8V 86 11 Zuid Ital Spumy A H obl 3 FoliRN Waraobau Weonen aand 4 BCBI Gr Rues Spw My obt 4 Balttaobe dito aand Faetowa dito aand 5 Ivaog Dombr dito a lnd 6 Kursk Gh Azoir Sp kap opi 4 dito dito oblig 4 Amiwka Omt Pao Sp Mij obl 8 Chic t North W pr C aand dil dito Win St Heter obl 7 i Denver Kiu Qr 9pm oert v a Illinois Central obl in goud 4 LoaisT Na4rilliGert v aand Meiiro N Spir M le hyp o 8 Mias Kansas r 4pCt pre aand N ïork Ontasio k West aand dito Fenn Ohio oblig 8 Oregon Galif le hyp in goud 6 St Faul Minn k Manit obl 7 On Pao Hoofl jD ob ig 6 dilo dito Line Ool le hyp 0 6 Canada Can South Chert r aan 1 Tin G Ballir k Na le h d c 0 Amstard Omnibus Mg aand Botterd Tramwe Maals nand KxD Stad Amsterdam aand S Stad Botterdam aand 3 Biuis Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 188 8 i Hond Theiss Begullr Geselsch 4 OOBTINa StaaUleenig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1888 NlB Ver Bax Aïb Spoel oert D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveanté s in TULOS mi COSIUUES en Voorjaars Capes Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag lo April 1899 Vette Obsen en Koeien grootfc aanvoer ie kwaliteit 31 2e kwaliteit 28 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 2e kw 38 3e kw 24 cent per half Kilo Vette Varkens goede aanvoer ie kw 17 ae kw i6 3de kw 16 cent per half kilo Schapen en T arameren redelijk aangevoerd De handel was in vette runderen kalm schapen prijshoudend varkens traag MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen HOTTKRDAM Noteoring an 27 Maart 1899 TAHWÈ per HL 5 60 a 8 70 par 100 KO 7 60 a 8 2 S betera quel per 100 K G J if CANADA per HL a 6 40 ROGGE per H L 4 80 a 6 20 WINTEKQEEST per HL i per 100 K G 7 0 i 8 1 1 Z0MEEGER8T per H L 4 60 a 6 par 100 KQ 7 76 a 7 a CHEVALIERGERST per 100 K G per HL i O HAVER per H L 3 90 n 3 75 p r 100 KQ 7 a 7 80 FAARDEBOONEN per H L 6 75 i 96 WITTE BOONEN per H L 9 6 i 10 60 BRUI E BOONEN per H L 8 ü 11 BLAUWE ERWTEN Kooksoorten per HL 7 a 7 10 Niet kooksoorten p H L 8 80 o 6 75 KANARIEZAAn per H L ƒ 60 ü 7B KOOLZAAD niou per H L Per Telegraaf BOTTEttDAM 10 April 1890 Wintorgorst 7 60 a 8 00 Zomergant 7 60 a 7 S0 Hater 7 26 a 7 60 Faardeboonon 6 74 a 8 86 ADVERTENTIEN Tot diepe droeflieid van niï en mijne Kindereu overleed heden na eene Itorte ongesteldheid niün innig geliefde Echtgenoot de Heer Pieter van der Want J Mzn in leven Notaris alhier in den onderdom van ruim 55 jaar Wed P VAN DER WANTVAN Heoven Amebspoort 8 April 1899 Tot myne diepe droelheid overleed heden mjjn hartelfllc geliefde Broeder de Hoer Pieter van der Want J Uzn in leven Notaris alhier W VAN DKR WANT Amerrfoobt 8 April 1899 V P AP overleed kalm en stil in den ouderdom van 7i jaar onze Tante EVA VAN VREDHIN6EN Namen i de Familie D J VEENENDAAL M iniNSKLIE PUNSELIE B PUNSELIE ÖOüDA 10 April 1899 AAN ALLE ZIEKEN geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid voor eene geneeswijze die mij en duizenden met mïj mijne gezondheid heeft teruggegeven l f LEEUWEN BiFijk bij Geesüirug