Goudsche Courant, dinsdag 11 april 1899

r 38ste Jaargang Woensdag 18 f pril 1899 No 7861 mimM ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ro KV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels k 50 Centen iedere reg el meer i i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 9 De Uitgave dezer Courant geschie dagelijks met uitzondering van Zon ir E 8tdagen De prijs per drie maandenffis 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEMTEN OPENBARE VRIJWILLIGE VEIIKOOPIINGEN De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens in het openbaar te verkoopen 1 Op WOBNSVAG 19 APRIL 1899 ten 9 uur op de liofstcde A 23 inOppertuit onder LEKKEBKEBK 10 KALFKOEIEN 11 VAAEKÜEIEN 4 VETTE KOEIEN RIJTUIGEN BOUW en MBLKGEREEDSCHAPPEN 2 Op DINSDAG UB APBIL 1899 ten 10 uur vóór het hnis no 381 nabühet dorp BEBGAMBAGHT MEUBILAIRE eii andere ROERENDE GOEDEREN waaronder bonhenr du jour Linnenkast Salontaiel Stoelen Bedden en vele andere goederen meer 3 0 TBIJDAG 28 APUIL1899 ten 9 uur op de hofstede no 5 aan denUseldii k nabij Oudewater onder H4 ISTBEGHT 20 KALFKOEIEN 13 VAARKOEIEN 2 GUSTE VAARZEN 9 PINKEN 1 TWEEJARIGE STIE BOUW en MELK6EREED8CHAPPEN en andere ROERENDE GOEDEREN Bekendmaking Vroeg in het Ijuua vroeg fet De Veehandelaar DB VBIES van Groningen komt met 100 T 9st0 Weilammeren den 13 APBIL aan de Markt te GOUDA TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARK T 68 1 j VAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapiereii TAPIJTEJS Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM L00PËR8 enTaf elkleedeu enz m Een ware Schal ▼ oor de ODgelakkise slachtoffers der Zeïfbêvlekking Onanie en geheime uitspattingen 18 het beroemde vrerk Z Dr Retau s ELFBEWABI G Wat te D Jtobt kortom Bbranutitk HoUandsche uitgaye met 27 atb Prys 2 gnlden Ieder die aan de Mrsebrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlSks duizend van een ekeren dood Te verkrijgen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 ftanoo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken hoekiümdel in Holland lariBi Hid yffX ia Bart kat Mi mw muü to maden tegen Aiikerliin xpelle Flïs H out K OMi 1 26 d lle li TtQEhutei in 4 msMti Irotheku sn b J IMMitei Oi ts BottanUm Te GOUDA b j 0 LUUEB Apotheker Markt en by WOLFF t Oo Westhaven 199 GEVRAAGD IJl lIlLlU UUliJÜUUUiJlIJli loon f 100 Adres den Heer G TUIJTHOF Lange Groenendaal I 12 Smidsknecht VOOR DIRECT GEVRAAGD m mwimmm VUURWERKER Yoor vaat werk bij J C DE RUITER Tiendpweg Gouda Te iHuur terbtond of later een BOVEIHUII Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 FEAKSCHE STOOMVEEVEEIJ chemisebe Wasscherij VAN 11 OPPEKHEIMEB 19 Kruiskade Rotterdam GtbrereteorJ 1 or Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Haar A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en verren van atle üeareoen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n vanpluchemantels veeren bont enz Gortt nen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatate methode geverld Alle goederen hetag gestoomd of geverld worden ouschadel k voor de gezoudfieid volgens staat bewerkt EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BÜRÖEBS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabriek op Authomatische en Masaamachines vervaardigd worden zijn wij in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen J 87 50 Model A zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model A Ie Klas 8jn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f 146 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loepen zeer licht en zün zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 165 LUXE ACATÉNES met gezondheidszadels fijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen f 6 hooger PrijS Couranten worden op aanvraag gratis en franco toegezonden Vertei eiiMi er J C DE RlJITFi Goud A SLEGT beTeeltEicb aan tot bet leveren van Zuiver Zseuwsoli Tarwebrood 12 cent de K G NIEUWE HAVEN 28 mgf Bekroond op de Internatioaale TenooDStelling van Bakkerg Maalderij en Kookkunst te e Oravenfiage met een diploma Verguld ZiWeren M aille Stoom Zzigerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVKRT KOFLATTEN AEGEITIIA7E1I EN LIJSTEN ook volg ens op te g even Profiel Slpoedlgc aflcwerliig Mette ultwoertiig Coociirreerende prijzen i ECHT op de met rood lettaxVi OIRECTEUK OCR VICTOKIABKOIt OBCRLAHHISWH ÜiS gs MrkHisliaar i nder Cup Maataehappy tot ExploUaHe van de Fietoria Bron Kantwr voor NederlaneL Boompjes éO Rotterdam IIEUW JIIEUW IIEUWI GESCHIKT VOOR Uachtlicliteii Koffie en Tlieslicliten Welke 4V9 uur branden 3 3 en 6 uur brandende h 3 ceut per stuk Ëeuig Agent voor Gouda en Omatreken IZ AK cats Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Uea behoeft hiervoor geen Olie goan QlaaaJelHl Alleen een luoifer aansteken ia noodig Geheel zonder gevaar voor brand aU ook zonder reuk 9 i ics g Kort overzicht onier PrUsoourant d SHERRIES Pale on Gold Dry van af f 16 50 per 12 Seas S ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 fleach V BODEGA CHAMPAGNE I 1 75 g j COGNAC k I 1 76 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 76 en 5 g SCOTCH WHISKY 2 25 B t BOI IDE TJX =§ 2 2 Per Fl Pot Ank i5 PI l ff S LISTRAC f 0 66 Nto f27 76 S O B ij CHATEAU VALKOSE 0 75 31 § o B SaSt ESTEPHE 0 86 36 ® s St EMILION 1894 1 42 o fc 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 ttg GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 i P O i SAUTERNE 1 42 l iS O o ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 oQ D BOURGOGNE 1 10 47 W Oe flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stnk teruggenomen pBü elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T CREBAIS Gouda Steeds voorradig ecDe ruime keuze der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleveriX tfV Desferkieiend op afbetaling per maand en per week l B A LEWEINSTEIN QOUDA Kleiweg 40 Gouda Druk van A BRINKMAN Zm Kleinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Juni i38i Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften van de navolgende peraonen wa irbij VERGUNNING wordt gevraagd om m de bij ieders naam vermelde localiteit sterlcen drank in liet klein te mogen verkoopen als Namen der Aanduiding der Verzoekers localiteit R K Leesvereeniging Westhaven B 182 C Bezemer Veerstal B 134 Gouda den 11 April 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultcnlandscli Overzichl Naar gemeld wordt zijn sir Julian Pauncelote Britsch gezant te Washington en siir Henry Howard Britsch gevolmaehtigde biJ JWt Nederlandsche hof aangewezen als vertegenwoordigers van Groot Brittannië ter ontwapeningsconferentie Sir John Fisher en generaalmajoor sir John Ardagh zullen hun als marine en legerdeekundigen ter zijde staan De Italiaansche Regeering heeft de uitnoodiging voor de ontwapeningsconferentie te sGravenhage ontvangen De minister van buitenlandsche zaken admiraal Oanevaro inde den Italiaanschen gezant by het Nederlandsche Hof graaf J aiiini aan Koningin Wilhelmina mede te deelen dat Italië vertegenwoordigd zal zijn door markies Visconti Venosta Te Antwerpen is weder eene vergadering gehouden om te protesteeren tegen het plan van minister De Brnijn om het Nederlandsche vette vee voor België bestemd aan de grenzen te laten slachten Vele belanghebbenden waren tegenwoordig Besloten werd een brief naar de senatoren en de volksvertegenwoordigers te zenden om hnn te verzoeken bjj wjjze van interpellatie in de Kamer de zaak ter bespreking te brengen Tevens werd gevraagd om gedaan te krijgen dat de beesten die van Nederland komen niet meer in de besmette stallen der grenzen maar in de stallen der eigenaars hnn quarantaine zouden mogen doen De volksvertegenwoordigers zonden er op moeten Wijzen dat de ziekte in België veel FEVILLEJOX Gedenkschriften van een Gelukzoeker CF AMIBAL DE VONDELmC Naar het Fransch s DOOR W NUTTERS Maar de Salluces trok huiverend zijn hand uit die zijns vriends Ik mag uw hand niet als vriend drukken voor ik gesproken heb Als ik gesproken zal hebben zou het u misschien berouwen Straks zult gij mij misschien vloeken als uw verderver Bij deze laatste woorden werd het gesprek gestaakt en er heerschte een diepe stilte in het rijtuig tot op het oogenblik dat dit stilhield voor Raphaels woning waar beide jongelieden uitstegen iGroote hemel nep Salluces het bloed ziende waarmee de burggraaf bemorst was nu zij in het volle licht kwamen wat is u overkomen wat ia er gebeurd Jk heb met een wild dier gevochten Een wild dier Ja met den hond van Van der Grijp die mij aangevallen heeft en mij zoo ge ziet deerlijk heeft gehavend O mijn schouder kom mee binnen Als gij uw verhaal hebt gedaan zal ik U wat anders vertellen iets waarbij al uw verdriet tot niets wordt Wacht maar Aangevallen door Van der Grijp a hond door meer verspreid is dan in Nederland De Samoa quaestie houdt nog voortdurend de Duitsche Engelsche en Amerikaansche bladen bezig Dnitschland ia naar de uitingen der Duitsche bladen te oordeelen bezield met alles te doen wat mogelijk is om tot een vredelievende oplossing te komen Volgens de Standard heeft de Keizer in het onderhoud met den Amerikaanschen gezatit gezegd De drie betrokken mogendheden moeten Zorg dragen tot leden der Samoa commissie te benoemen verzoeningsgezinde kalme en bedaarde personen mannen die met de Hamoaqnaestie volkomen bekend zijn Dan is het mogelijk de orde op de eilanden te herstellen en te handhaven Want de hoofdoorzaak van den tegenwoordigen toestand is de overdreven ijver dien de vertegenwoordigers der betrokken mogendheden hebben betoond In een onderhoud met oen correspondent van de Münch Allg Ztg verklaarde de heer White Ik heb geen inlichtingen ontvangen die mij kunnen doen vermoeden welke gronden Engeland heeft voor een afkeurend oordeel over de Duitsche staatkunde en de houding der Duitsche ambtenaren op Samoa In Amerika zal men zich door de pogingen van de Engelsche Jingo s niet van de wijs laten brengen De Regeering der V S is in beginsel geneigd met Dnitschland in vrede en in goede verstandhouding te leven De goede Amerikaansche pers denkt er niet aan de ophitsing van de gele pers die steun vindt in Engelsche kringen ernstig op te vatten En al is ook door de beoordeeling die den oorlogshandelingen van verleden jaar in een restje bitterheid achtergebleven in het hart van de Amerikanen die aan de Duitsche vriendschap bijzonder groote waarde hechten toch is het algemeen gevoel van du V S een wensch naar verbroedering mot Dnitschland en Engeland Invloeden uit Engeland trachten dien wensch tegen te gaan maar de oorzaken van de ontstemming zijn van te weinig beteekenis dan dat het Dnitschland niet zou gelukken ze te overwinnen Een bericht uit Manilla houdt in dat generaal ütis besloten heeft de vijandelijkheden een week te schorsen opdat zijne proclamatie ter kennis van de Philippijnsche bevolking knnne komen en hij de uitwerking ervan kunne nagaan Malolos krijgt zijn gewone aanzien weer de zaken schenen hervat te worden Afdoelingen soldaten zijn dat verschrikkelijke dier dat altijd op zijn bureau Stop is het niet ïjuist En wat hebt ge met dat monster gedaan Doodgestoken Natuurlijk 0 dat is uitmuntend Hadt gij maar tegelijkertijd zijn meester even groot monster en nog veel gevaarlijker van kant gemaakt 0h antwoordde Raphael met haat in zijn oog en in zijn stem o geduld dat zal wel komen wacht maar dat komt wel Maar voor ik bij den ellendigen woekeraar werd toegelaten heb ik u gehoord en ook den baron de Maubert Salluces zweeg Waar is de baron heengegaan f Wacht tot ik straks gesproken zal hebben heer burggraaf ik bid het u Een vraag waart gij beiden om mijnentwil bij den woekeraar Is mijn toestand u bekend heeft de baron u mijn omstandigheden blootgelegd Ik herhaal wat ik zooeven zeide wacht tot straks Intusschen waren beide jongelieden in Raphael s woonkamer gekomen Acajou de neger verscheen en keek nieuwsgierig toe Salluces beschouwde den neger met zijn onschuldig dom gezicht glanzende van vet en van gedachteloosheid aandachtig en keerde zich at zonder een woord te zeggen Maar ternauwernood was Raphael met behulp bezig de half verbrande stad schoon te maken waarna zij tot een blijvend kamp zal worden ingericht Klken nacht doorzoekt een derde van het garnizoen den omtrek der tot op een afstand van 2 kilometers Agiinaldo verzamelt zijne troepen ten noorcfen van Malolos maar generaal Otis schijcjt zich volkomen opgewassen te achten tegen de komende moeilijkheden Admiraal Dewey heeft te Washington voor zes itaaanden munitie aangevraagd zoodat hij het onmogelijk schijnt te achten voor het oogenblik de vloot in de Philippijnsche wateren te ver ninderen Een later telegram van generaal Otis aan de Begeering te Wa shington meldt dat genera Lawton hedenmorgen Santa ruz de voornaamste stad aan de Laguinada baai heeft genomen De Amerikanen hadden zes gewonden de Filipinos werden op de vlucht gedreven met achterlating van G8 dooden en een groot aantal gewonden terwijl vele insurgenten krijgsgevangen werden gemaakt Generaal Lawton zal den vijand in westelijke richting achtervolgen Verspreide Berichten UHKYVIJS Volgens de Fronde is mr Labori vrij ernsjjiff ziek Van hoe groote beteekenis het getuigenis van den majoor der artillerie Hartmann is leert de Gaulois ons met een berichtje dat de generaal die aan het hoofd staat van de afdeeling artillerie aan het ministerie van oorlog op bevel van den minister dadelijk een memorie van weerlegging aan de strafkamer heeft doen toekomen Wacht daarop alvorens te oordeelen zegt de Gaulois Geconstateerd zg dat totnogtoe de tegenstanders der revisie zelfs niet beproefd hebben dit getuigenis te verzwakiten Wat Hartmann betreft de Libre Parole vraagt of diens familie wegens nabuurschap te Golmar niet met Schenrer Kestner bevrind is De Figaro gaf gisteren de verboeren van Zurlinden en hanoine Eerstgenoemde is wel ongelokkig geweest Ondanks alle nasporingen aan het ministerie van oorlog heeft hü niets niets te weten kunnen komen omtrent de mededecling van geheime stukken aan de rechters in raadkamer Men mag opmerken dat Mercier om te vernemen of het faux Henry invloed uitgeoefend heeft op de vrijspraak van Esterhazy het volgens zijn getuigenis aan generaal de Lnxer voorzitter van den krijgsraad van Esterhazy van zijn vnend en den neger op den slaapkamer aangekomen of hij gebood d n zwarte te ver Deze gehoorzaamde dadelijk Hebt ge hier niet een donket hokje een kast of zoo iets liefbt niet te dicht pan de straat enmet een stevige sluiting aan de buitenkant Zeker wel i Wat is het Een soort kastje een meten hoog waarin jk allerlei oude rommel bewaar oude schoenen flesschen en dingen van dien aard Goed Er is zeker wog wel plaats in voor iets Dat zal wel Maar wat wilt ge Ge zult het zien Waar ergens kan ik dat kabinetje of hokje vinden Hier in de kamer daar En Raphael wees naar een deurtje ter zijde van den haard Salluces opende het hok schopte de oude rommel wat op een hoop en sloot het weer Dat is best zeide hij lEn wat ge nu zien zult staat in nauw verband met wat ik te vertellen heb Treed dus niet tusschenbeidc Hij gmg naar de tafelschel dacht een oogenblik na en belde Acajou verscheen Mijn vriend zeide de Salluces uw meester verlangt een paar nog draagbare schoenen uit dat kabinetje daar wilt ge oo goed zijn eens te kijken Acajou opende het deurtje van het hok naast den haard gmg op zijn knieën liggen en kroop heeft gevraagd Waarom hebben deze minister en zijn opvolgers de nieuwsgierigheid niet even ver gedreven tegenover de leden van de krijgsraad van 94 En Jaurès en Clemencean zijn verbitterd dat de strafkamer de schuldigen de beantwoording dezer vragen heeft laten vermijden Nooit is de bedeesdheid van rechters tegenover misdadigers schandaliger geweest schrift Clemenceim Jaurès meent dat nu de strafkamer den getuigendwang niet toegepast hoeft wat haar plicht was het Hof de gestelde vraag tot oplossing moet brengen door Mercier en de leden van den krijgsraad te hooren en dat het parlement zijn hoogste roeping zou missen wanneer niet dadelijk den 2den Mei omtrent dezen in rechte en aan den verantwoordelijken minister gestelde vraag volkomen opheldering werd geëischt Het Engelsche blad de Observer komt met het bericht dat Esterhazy nu dan toch werkelijk heeft verklaard dat hij van kolonel Sandherr bevel heeft gekregen het borderel te schrijven een nieuwtje dat reeds meer de wereld is ingezonden doch telkens weer door den braven Uhlan is tegengesproken en dat nu misschien weer eens wordt hernieuwd om particuliere redenen De Haagsche correspondent van de Indépendance Beige weet te vertellen van heftige onrast waargenomen hij den militairen attaché van Rusland te s Gravenhage on te Brussel kort na de veroordeeling van Dreyfus en maakt tevens melding van enkele toespelingen van dezen v66r een tweetal jaren overleden diplomaat waaruit zou zijn af te leiden dat het verraad door een ander dan Dreyfus is gepleegd ten gerieve van Rusland een lezing die feitelijk niet nieuw is In verband met het aan mr Mazeau i n eersten president van het Hof van Cassatie toegedichte voornemen om de vereenigde Kamers onverwpd een besluit te doen nemen inzake de wenschelijkheid van een aanvullend onderzoek wordt bericht dat mr Mazean volstrekt niet voornemens is dit vraagstuk ter beslissing aan het Hof voor te leggen terwijl het Hof eerst zal samenkomen als de president der Civiele Kamer Ballot Beaupré zijn rapport zal hebbon uitgebracht In dit rapport zal hiJ uitmaken of het wenschelijk is in te gaan op de talrijke aanvragen tot confrontatie door het onderzoek verder uit te breiden Een confrontatie tusschen generaal Roget en kolonel Picquart eenerzijds en generaal Roget en Bertules anderzijds is in elk geval waarschijnlijk De Observer deelde Zondagochtend een gesprek mede dat een harer redacteurs met com er in bijna geheel alleen zijn beenen staken or nog buiten De Salluces snelde toe sloeg met een geweldigen slag het deurtje dicht en sloot hetzelve Maar mijnheer riep de neger verschrikt u mij opsluit u mij opsluit en ik zit er in Dat weet ik voor den duivel heel goed deugniet Dat is ook juist de bedoeHng Blijf daar maar eens een week of drie zitten En laat ik je aanraden om stil te zijn want zoo niet dan schiet ik je dood Maar Salluces wat beteekent dat vroeg Raphael verbaasd Wel het is bepaald noodzakelijk dezen zwarten deugniet te beletten een stap buiten de deur te doen terwijl hij dubbel deze kleine straf verdiend heeft Hij verraadt u hij brengt en brieft alles van u over Aan wien Gij zult alles hooren Het is een belangrijk punt in mijn verhaal Maar nu ontkleed u opdat we eens naar uw schouder kijken Ge kunt er niet langer mee blijven loopen Ik ga den geneesheer die een paar huizen verder woont even roepen De hemel geve dat hij thuis is Kleed u intusschen uit en ga te bed Maar als de dokter hier komt en de neger gaat schreeuwen Dat is waar Luister je Acajou Kun je me hooren Ja mijnheer maar ik er uit wil graag Ik mijn beea slaapt