Goudsche Courant, woensdag 12 april 1899

7 68 8 89 8 64 10 84 D 10 18 8 16 1 10 81 8 89 door 10 88 8 84 8 66 t n in s8 bevoegd is om het polderbestuur te gelasten aan de uitvoering van het Amsterdamsche vonnis geen gevolg te geven Wel wat laa alzoo De opruiming der telefoon geschiedde zonder verzet Staande gebleven zjn de palen tusschen Hoofddorp en Leymuidenbmg waaraan twee draden die beweerd worden geen telefoondraden te zün Men schrüft nit Rotterdam De a s gemeenteraadsverkiezingen ter voorziening in de periodieke aftredingen en waarbü zooals vroeger gemeld drie leden zich niet herkiesbaar hebben gesteld beloven interessant te worden Dr J A Guldenarm tot 1 April j 1 eerste heelmeester in het Ziekenhuis en die ten koste van züne betrekking openbaarheid gaf aan enkele misstanden in het beheer van het Ziekenhuis komt nJ voor op de voorloopige pandidatenlüst der liberale kiesvereeniging Rotterdam en deze candidatuur wordt ook van enkele andere zijden ondersteund In jVrede het blad van dr Babler en J K van der Veer wordt medegedeeld dat al degenen wier overtuiging is dat het vredesideaal langs den weg van diplomatie en parlementarisme uitteraard nimmer bereikt kan worden dezer dagen zullen woi den opgeroepen om een comité te vormen welks taak het zal wezen eene monstermeeting te organiseeren waar verschillende sprekers en spreeksters de oogen zullen openen voor de ontheiligende vredesport en weer de harten doen ontvlammen voor het ongerepte ideaal van wereldharmonie Tüd en plaats voor de vergadering van personen en gedelegeerden zal nader worden bekend gemaakt In den nacht tusschen Zondag en Maandag is te Tilburg de fabrieksarbeider H M gepasporteerd onderofficier der genie bü het naar huis gaan door vier met messen gewapende kerels onverhoeds aangevallen die hem behalve eene kleine wonde een diepen steek in den rug en een in de züde toebrachten waardoor de ingewanden te voorschün kwamen De verwonde een oppassend jongeling is gistermorgen per brancard naar het ziekenhuis gebracht Zün toestand is levensgevaarlük De aanvallers zekere v E J en de gebr R hebben gistermiddag na confrontatie een gedeeltelüfce bekentenis rf De gezondheidstoestand van het nieuwe Kamerlid voor Veendam schgnt voor t oogenblik te wenschen over te laten De heer Schaper deelt mede dat bü om gezondheidsen andere overwegingen in AprU geen spreekbeurten kan aannemen noch de reeds toegezegde vervullen Ook die te Rotterdam len Amsterdam vervallen hierdoor Na de veroordeeling van den gep kapitein Vemer tot 3 jaren gevangenisstraf is de vraag gerezen of de veroordeelde al of niet zfln officierspensioen behoudt Blükens daaromtrent ingewonnen inlichtingen vervalt krachtens Indische verordening welke op dit pensioen van toepassing is hg veroordeeling tot gevangenisstraf van 3 jaren of daarboven het pensioen zoolang de straf of bet vonnis niet is opgeheven Een ruziemaker heeft te lüiüpe defeestelüke uitvoering van de zangvereeniging uitspanning door Inspanning geheel bedorven Pas was deze begonnen of een met verlof zünde huzaar begon zoo n leven te maken dat de zang gestaakt moest wor Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GtilDA 30BDA R0TTJlBDAM i 10 86 IM8 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 8 88 D door 8 60 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 4 68 6 88 i 61 6 18 7 81 18 68 l 7 1 14 1 88 9 14 9 86 9 64 10 11 U H 10 64 11 80 6 10 6 40 10 6 80 7 60 9 S4 9 48 10 13 10 80 H Do D trainen llMa la en e kl m reiitger moet zich iboTOttdien Toonian van een bawjja n f 0 60 9 87 9 47 9 64 10 61 10 07 7 88 11 86 11 60 18 87 11 64 17 08 18 47 GOUDA DE HAAG in Ten 19 16 18 66 8 11 8 46 4 49 10 88 ll O 6 86 6 64 6 16 7 84 11 6 6 66 6 88 6 48 8 04 lo ue 9 i 9 84 9 48 9 69 10 10 8 18 6 18 6 10 6 89 6 60 7 80 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 11 86 10 81 7 48 8 88 6 GOUD A A M S T K H D A iouil 6 8 8 14 9 48 10 67 18 10 4 11 80 I l JAnut W 8 01 9 06 10 36 18 48 1 6 00 6 87 8 40 lO OJ lAnut 0 8 80 9 88 10 6 1 03 U8 6 16 8 681018 l 0 1 DA ll TKSOH I laeTem 10 67 18 00 11 10 18 68 8 80 8 17 4 3811 14 8 87 11 88 18 87 8 46 3 84 11 46 IS 1 26 8 08 5 66 6 04 8 96 11 17 86 1187 11 41 6 S4 7 61 8 14 8 88 7 46 8 S7 8 48 8 00 8 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 86 8 66 4 48 6 88 6 33 6 66 7 68 ttu i 8 47 4 16 8 66 7 18 im tflS 7 os J 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4S 6 80 7 46 9 4 i t ff 7 90 8 86 9 88 11 80 8 08 4 00 6 00 6 8 08 10 0 8 09 9 18 10 8 18 61 8 68 4 47 6 49 7 49 8 4 1 O 8 47 4 16 a Do 1 10 4 84 S C9 3 40 4 S7 6 89 8 10 7 89 8 86 10 38 10 48 8 89 18 68 11 1 18 11 mandant Esterhazy beeft gehad in een hnis in St JamesBtroet waar hfl a n den commandant werd voorgesteld door den Parpcben correspondent van liet blad In den loop van het gesprek verklaarde Esterbazy dat bg van kolonel Sandberr bevel had ontvangen bet borderel te scbrflven Verder dat het borderel hij het proces overgelegd overgetrokken was met bobnlp van zeer dnn papier op het oorspronkelijke gelegd Enkele woorden die aan dnideiykhcid ontbraken werden door een andere hand overgehaald Zwitserland Sedert Zaterdagmorgen vallen over bet geheele land hevige sneeuwbuien het is zeer koad Bet oië De dketal soldaten die bjj de ontploffing op bet fort te Hooi ernstig gekwetst zgn leven nog maar hun toestand is zorgelijk Men heeft ze ondervraagd maar ze kunnen geen nauwkeurige inlichtingen geven omtrent de ontploffing De twee dooden worden vandaag begraven Hnbin de socialistibche afgevaardigde van Hoei heeft den minister van oorlog een interpellatie over de ramp gezonden Het fort van Hoei is in 1822 gebouwd voor twintig jaar ontmanteld en later weer Eo BLAND In een steenkolenmijn bjj Odessa ziJn bü een vreeselvjke m jngasontplofflng een en vjjftig mflnwerkers gedood Veertig werden er nog vermist Aherika De New Yorksche politie gelooft dat de brand in bet buis van den millionair Wallace Andrews Vrpag Waarbij dertien menseben bet leven verloren aan brandstichters te wijten is Er schijnen dreigbrieven ontvangen te zijn en do familie was zoo ongerust dat bet buis ddor de politie bewaakt werd desniettegenstaande verspreidde het vuur dat s nachts om half drie uitbrak zich zoo snel dat verscheiden bewoners niet meer konden ontsnappen Deze ramp in een particuliere woning ïoo kort na de ramp in het Windsor botel heeft natuurlijk de ongerustheid onder de bewoners van hooge buizen niet weinig vermeerderd Palestina Verschillende menseben die met den Duitschen keizer mee zjn geweest naar Palestina hebben Aleppo builen meegebracht Dit zgn knopachtige gezwellen aan gezicht en ledematen die meestal langer dan een jaar blijven Dan breken ze door er ontstaat een zweer en de plaats groeit dicht Do ziekte neemt gelukkig meestal een goedaardig beloop Voor zoover men weet komt zij alleen voor te Tunis Bagdad Biskra en Aleppo Volgens prof Lassar is deze huidziekte waarschijnlijk bet gevolg van muskieten betsn Italiï De doktoren bonden by den paus aan om zflu plan om 16 April a s de plechtigheid in de St Pieterskerk bü te wonen op te geven Leo XIII heeft heftig geantwoord Zoolang ik leef zal gebeuren wat ik wil Als ik deed wat gij me voorschrijft zou ik mü levend begraven Spanje 8 86 S 48 8 49 8 68 9 e 6 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 Ooildl 8 Hoordreolit don Kieawertark 0 pall ftoltnrduK 6 80 6 16 7 86 7 9 6 68 6 08 6 11 6 19 6 86 4 46 4 S6 6 04 6 11 6 17 BotMrdm Oapojla IHeuwerkerk Uoordrwht gada 8 88 7 46 8 11 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 S0 7 48 7 B8 8 07 8 18 eoudl ï n liiiiMiiIlo rk iollo Voorburg J n sHage Voorhut ZootoronM Zog M ï nl i MoorktpoUe Gmi 7 40 6 46 6 6 6 6 8 17 6 88 7 80 6 80 6 89 6 86 8 66 6 48 7 3 8 03 7 88 üauda üadew IVoard Utreokt 8 08 8 86 8 66 7 04 Otraebl 6 86 Woanlen 6 48 8 68 8 06 Oudo Ooitdn J S7 9 08 M In de Nacional beschuldigt een officier Juan Uriquia generaal Fernandez Tejeiro dat deze tpens zijn verblijf op de Philippijnen zich heelt gedragen als een dief een lafaard en een verrader De adjudant van den generaal heeft Uriqnia uitgedaagd doch deze heeft geantwoord slechts m t den gineraal te willen vechten BINNENLAND Do acte examens voor onderwjjiers en onderwijzeressen beginnen den 17en April in Den Haag Er zijn 620 candidaten De circulaire door onze Regeering aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland in het buitenland gezonden betreffende de uitnoodiging aan de reeds vroeger genoemde staten tot deelneming aan de hier te honden vredcsconferentie luidt in het Nederlandsch vertaald aldus s Gravenhage 6 April 1899 Mijnheer De Keizerlpe Russische regeering heeft dd 12 24 Augustus 1898 tot de diplomatieke vertegenwoordigers aan het Hof te St Petersbnrg geaccrediteerd een circulaire gericht waarin de wensch werd uitgedrukt dat er een internationale conferentie zou gehouden worden om de meest werkzame middelen te beramen teneinde den volkeren een duurzamen vrede te verzekeren en een grens te stellen aan de steeds toenemende militaire wapening Dat voorstel ontsproten aan bet nobele en edelmoedige initiatief van den verheven keizer van Rusland vond overal het dankbaarste onthaal en verwierf de algemeene instemming der Mogendheden Daarop heeft Z E de minister van buitenlandsche zaken van Rusland dd 30 Dec 98 11 Jan 99 aan dezelfde diplomatieke vertegenwoordigers een tweede circulaire gezonden waarin een meer concreten vorm werd gegeven aan de edelmoedige denkbeelden door den machtigen keizer uiteengezet en waarin een aantal vraagstukken werden aangewezen die in t bijzonder konden onderworpen worden aan de beraadslagingen der voorgenomen conferentie Om politieke overwegingen heeft de keizerlijke Russische regeering geoordeeld dat het niet wenscbelijk zou zijn deze conferentie te doen bijeenkomen in de hoofdstad van een der groote mogendheden en na zich de instemming te hebben verzekerd van de betrokken regeeringen heeft zfl zich gewend tot het Kabinet te s Gravenhage ten einde diens toestemming te erlangen op de keuze van die residentie als plaats voor de bedoelde conferentie Ik heb miJ gehaast om de bevelen van Hare Majesteit de K iingin ten opzichte van dit verzoek te vernemen en het is mü zeer aangenaam te Uwer kennis te kunnen brengen dat het Hare Majesteit mijne verbeven Souvereine beeft behaagd mij te machtigen te antwoorden dat het Haar bijzonder aangenaam z üu zijn de voorgenomen conferentie te s Gravenhage te zien samenkomen Daarom heb ik in overleg met de Keizerlijke Russische regeering de eer U te verzoeken de regeering uit te noodigen zich te willen doen vertegenwoordigen op de bovengemelde conferentie teneinde te beraadslagen over de vraagstukken in de tweede Russische circulaire d d 30 Dec 98 11 Jan 99 uiteengezet alsmede over alle andere kwesties die verband houden met de denkbeelden in de circulaire d d 12 24 Augustus 1898 ontvouwd met uitzondering echter van discussie over alles wat de politieke betrekkingen tusschen de staten of den door traktaten gevestigden staat van zaken betreft Ik vlei mij met de hoop Mijnheer 18 18 11 81 11 81 11 86 11 48 11 61 18 88 10 19 10 89 10 86 10 48 f 40 D door 9 9 47 11 18 11 80 11 41 11 66 U 9 8 9 67 10 14 11 16 18 46 11 88 10 96 10 44 11 46 11 97 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 46 o 7 68 = f 84 3 8 S9S door 9 08 11 67 10 16 9 07 10 19 11 89 10 61 11 S6 19 84 dat de regeering waarbij U is geaccredi teerd wel zal willen meewerken aan het groote humanitaire werk onder de auspiciën van Z M den Keizer aller Russen ondernomen en dat ziJ geneigd zal zijn onze uitnoodiging aan te nemen en de noodige maatregelen te treffen opdat haar vertegenwoordigers te s öravenhage vereenigd zullen zijn op den 18den Mei a s bjj de opening der conferentie Elke Mogendheid zal daar boeveel afgevaardigden zij ook zende slechts één stem hebben Daarna volgt de onderteekeniug W H de Beaufort Gemeng de Berichten Over den Boezemsingel tegenover den Crooswijkschen weg te Rotterdam wordt van gemeentewege de bestaande brug terzelfder plaatse door een nieuwe vervangen en is dezer dagen een begin gemaakt met het afbreken van de oude brug terwijl geen hulpbrug is gelegd De bewoners van dit stadsgedeelte moeten zich daardoor een groeten omweg getroosten wat voor vele arbeiders aldaar woonachtig veel tpverlies veroorzaakt Vrijdag kwa n een werkman op klompen vermoedelijk niet broodnuchter den Orooswijkschen weg afwandelen en liep tegen de beuling die om bet bouwwerk geplaatst is Geen tiJd willende verliezen klom bij over de schutting en zwom den Singel over doch liet ziJn klompen bü fde heining staan Aan de overzüde gekomen plofte bü andermaal te water om zfln schoeisel te halen waar inmiddels een diender de wacht bü hield die den haastigen wandelaar naar bet politiebureau in de Meermanstraat bracht Dit brugverhaal doet denken aan een Kampenscbe geschiedenis In die stad moest ook een nieuwe brug gemaakt worden wel niet op de plaats der oude maar dan toch met inachtneming van de besteksvoorwaarde dat het materieel der oude brug voor zoover bruikbaar bg de nieuwe gebezigd moest worden Daaraan was echter de bepaling toegevoegd dat het verkeer oyer de oude brug niet gesloten mocht worden voor de nieuwe kant en klaar was Men schrüft aan de N R Ct Gisterochtend werd uitvoering gegeven aan het laatste gedeelte van het vonnis der Amsterdamsche rechtbank waarbü aan bet bestuur van den Haarlemmermeerpolder wordt toegestaan de palen en draden vai de internationale telofoonleiding Amsterdam Rotterdam op te ruimen De deurwaarder A Glaser uit Haarlem ook nu weder voor het polderbestuur optredende liet beginnen aan den Bennebroekerweg en zoo ging het tot den Spaarnwouderweg toe en werden nu tien draden ieder 3000 meter lang alzoo 30 000 meter draad afgenomen Dit geschiedt niet ruw neen zooveel mogelyk wordt schade voorkomen De draden worden net zoolang opgerold totdat de rol te zwaar wordt om t tillen Dan volgt afsnüding en wordt aan een nieuwen rol begonnen De palen worden netjes omgezaagd en alles wordt geborgen in loodsen die het bestuur van den polder voor rekening van de Bellteletoon beeft gehuurd Want zoowel de opruiming als de berging geschiedt voor rekening van de maatschappü 4 68 6 l8 6 19 6 88 8 11 8 48 8 67 8 80 6 86 6 17 8 87 6 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 60 8 4 4 06 1 44 B4 8 01 8 08 i U S n 4 08 4 84 4 66 6 7 6 18 6 88 6 87 1 8 1 19 1 83 l S 8 49 4 16 6 16 4 1 86 1 41 1 66 8 06 8 17 4 08 4 87 6 66 7 10 7 18 7 39 10 17 10 34 10 41 11 18 6 80 6 87 8 46 8 48 11 69 6 84 4 ii ur 10 08 10 84 10 64 9 07 9 88 9 88 9 49 60 9 10 10 84 11 10 Waar nu gister het laatste deel van de lyn aan de beurt was en dus het Amsterdamsche vonnis geheel zal zün uitgevoerd wordt Donderdag door den president van de Amsterdamsche rechtbank beslist of dat de president van de Kaarlemsche rechtbank den De directeur verzocht hem heen te gaan de logementhouder deed betzelfde doch nu werd de militair nog lastiger Een vechtpartü ontstond met stoelen en flesschen werd geslagen De huzaar wilde zün sabel trekken maar gelukkig bad een van bet publiek hem die ontnomen Tal van personen hadden bloedende wonden de dames waren gevlucht met moeite werd de politie den woesteling meester De voorstelling was echter geheel in de war want velen waren huiswaarts gegaan Eenige aanwezigen rekenden nog af met den huzaar die flink klappen kreeg De hotelhouder had veel schade tafels stoelen enz werden stuk geslagen en een enorm getal glazen en flesschen verbrüzeld STADSNIEUWS GOÜDA 11 April 1899 De Onderofficiers Vereeniging Eensgezindheid zal op 20 April a s eene liefdadig heidsvoorstelling geven ten voordeele voor de eene helft voor bet oprichten van een volkssanatoria en voor de andere helft ten voordeele van de gepensioneerden voor de wet van 1877 Op het dezer dagen te Amsterdam gehouden examen voor Klerk bü de Holl SpoorwegMaathcbü is geslaagd Leo Dekker leerling van de school voor m u 1 0 Hoofd de Heer Leopold alhier Naar wü Wmemen zullen in verband met de openstelling van de verbindingsbaan te Rotterdam de plaatsbiljetten voor het verkeer tusschen Amsterdam en Utrecht eenerzyds en alle Belgische en Fransche stationsvia Esschen anderzüds tegen de bestaande prüzen facultatief geldig zün Gouda Rotterdam Rosendaal en via s Hertogenbosch Rosendaal Tevens zullen worden ingevoerd rechtstreeksche vrachtprüzon voor het verkeer tusschen Gouda en Den Haag eenerzüds en Belgische en Fransche stations anderzüds N R Ct Het bestuur der afdeeling Gouda van het Algemeen Nederl Werkl Verbond beeft besloten een afdeeling op te richten te Lekkerkerk Vrijdagavond zal daail ter plaatse een openbare vergadering worden gehouden waarin als sprekers zullen üptreden de heeren D de Klerk en Tb de Rot presidenten der Rotterdamsche afdeeling die daartoe zün uitgenoodigd Gisterenavond had in de Sociëteit Réunie eene openbare vergadering plaatje nitgescbroven door het voorlodpig Comité tot bet daarstellen van een huldeblük tor nagedachtenis aan den heer J J B rtelman die meer dan 40 jaren als teekenonderwüzer in deze Gemeente werkzaam was Slechts een kleine dertig personen hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven Besloten werd een Bertelmdn fonds tot stand te zien te brengen Tot leden van het vaste Conité werden benoemd de bh G N Kruisbeeij H 0 van Staveren 6 Prince C W vab de Velde 0 C Krom en S W van Bnnrin Nz Dit Comité kan andere heeren assun eeren De heer A J Lafeber dankte de leden van het voorloopig Comité voor het genomen initiatief Wü herinneren aan de collecte die morgen zal gehouden worden ten voordtele van dfe Maatschappü van Weldadigheid A Frederiksoord Aan de circulaire die verspreid wordt ontleenen wü 0 a het volgende Het is bekend dat de werckring der Maatschappü vooral bestaat in h jt opnemen van verarmde gezinnen of personen die zfl in de gelegenheid stelt als arbeiders en later dikwerf als vryboeren in eigen onderhoud te voorzien Allen hebben tegen ene matige vergoeding een huis met tuintje en de vrüboeren daarenboven 2J hectare 1 grond in gebruik en ontvangen de noodige voorschotten voor hun bedr f De bevolking bestaat thans nit pl m 350 gezinnen met ruim 2000 zielen Twee Hervormde en ééne Roo nsche Kerk met pastorieën zün in onderhoud ig de Maatschappü De kinderen zü verplicht bet onderwüs in de scholen tot hun 14e jaar te volgen en bovendien het godsdienstonderwüs hunner gezindte bü te wonen Bü het verlaten der school staat hun de gelegenheid open om zich voor verschillende betrekkingen te bekwamen voor de meisjes o a in een viertal handwerkscholen en voor de jongens door de uitmuntende gelegenheid die de Maatschappü van Weldadigheid in hare fabrieken en werkplaatsen aanbiedt tot het aanleeren van allerlei ambachten en in hare zes groote boerderüen tot het zich bekwamen in den landbouw Aldus toegerust verlaten ons jaarlüks een zestigtal bestedelingen of kinderen van opgenomen gezinnen en bun latere loopbaan geeft in den regel aanleiding om met groote voldoening op de verkregen resultaten terug te zien Door Burgemeester en Wethouders zünde volgende stukken aan de Raa dsledentoegezonden N 28 Gouda 4 April 1899 Onderwerp Wiitiging der verordening oi de Avondschool voor ambaehtaUeden In haar bierbg overgelegd schrüven van beden N 3 geeft de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwys ons eenige wüzigingen en aanvullingen van de Verordening op de Avondschool voor ambachtslieden in overweging Wü kunnen ons met de denkbeelden der Commissie wel vereenigen Bü Koninklük besluit van 16 Mei 1896 N 8 is echter aan de Gemeente tot 1 September 1901 vrüstelling verleend van de verplichting tot bet oprichten en instandhouden eener burgerschool dag en avondschool onder voorwaarde dat gedurende dien tyd de overeenkomstig de Verordening van 27 Maart 1896 N 12 op te richten Avondschool voor ambachtslieden door de Gemeente ten genoegen der Regeering worde in stand gehouden Het komt ons daarom gewenscht voor de aan te brengen wüzigingen te onderwerpen aan de goedkeuring der Regeering Wü hebben mitsdien de eer den Raad voor te stellen I de Verordening op de Ayoddschool voor ambachtslieden vastge8t d den 27 Maart 1896 onder N 12 te wjjzigen als volgt a In artikel 3 eerste lid vervallen de woorden Uitgezonderd des Zaterdags b Artikel 15 wordt gele ien De leerlingen worden naar hun toekomstig beroep verdeeld in de volgende groepen A Timmerlieden en metselaars B Smeden machinewerkers koperslagers wagenmakers instrument en horlogemakers C Meubelmakers en steenhouwers D Goudsmeden beeldhouwers en stucadoors E Schilders lithografen zadelmakers behangers en stoffeerders Leerlingen die een hierboven niet ge noemd beroep zullen uitoefenen worden ingedeeld in die groep met welke hun beroep bet meest verwant is ter beoordeeling van den Directeur c Artikel 16 wordt gelezen Leerlingen die zich aan wangedrag of herhaald schoolverzuim schuldig maken kunnen door den Directeur voor ten hoogste acht dagen van de school worden wegge zonden zü kunnen voor langoren tyd dan acht dagen of vool goed worden verwijderd op voorstel van den Directeur door Burge meester en Wethouders geboord de Com missie van Toezicht Leerlipgen die voor de tweede maal niet hebben voldaan aan hetzelfde over gangsexamen kunnen evenzeer voor goed van de school worden verwüderd II Ons te machtigen deze wüzigingen aan de Koninklüke goedkeuring te onderwerpen No 29 Gouda 4 April 1899 Onderwerp Inatrtictle voor het personeel bIJ de Bank van Leening Bü de toezending van een afschrift van bet Koninklük besluit van 9 Maart j l No 15 houdende goedkeuring van bet den 24 Januari j l door den Raad vastgestelde Reglement voor de Bank van Leening doelen Gedeputeerde Staten ons hg brief van 27 Maart j l G S No 105 mede dat de Minister van Binnenlandsche Zaken hetnoodig acht in verband met het slot van artikel 42 van het Koninklük besluit van 31 October 1826 No 132 dat artikel 21 laatste lid der Instructie voor het personeel bü de Bank van Leenuig Gemeenteblad No 96 eenigszins worde aangevuld Evenmin als bü de Commissie van Administratie wier gevoelen wü inwonnen bestaat bü ons college bezwaar aan bet verlangen van den Minister te voldoen Wü hebben mitsdien de eer den Raad voor te stellen bet laatste lid van artikel 21 der Instructie voor het personeel bü de Bank van Leening vastgesteld den 24 Januari j l te wüzigen en te doen luiden als volgt Zü zal geen pand lossen dan op verzoek van den pandgever of van den rechtmati gen houder van het beleenbriefje aan een verzoek tot lossing van een pand wordt door haar binnen vier en twintig uren vol daan zullende zü bet pand als dan aan den verzoeker moeten ter hand stellen zoodra deze zich daartoe bü haar vervoegt No 30 Gouda 4 April 1899 Onderwerp Onderaijxend personeel a a Avondschool voor Ambachtslieden De Commissie van Toezicht op bet Middelbaar Onderwüs deelt ons mede dat gedurende den afgeloopen cursus van de Avondschool voor Ambachtslieden meerdere assistentie bü het onderwijs in het lüuteekenen in de talrük bevolkte afdeelingen der eerste klasse welke in aantal leerlingen veeleer voortdurend zullen toenemen dan verminderen hoogst noodig is gebleken Bovendien zal de leeraar in het handteekenen en hot boetseeren vooralsnog tüdelük de heer Goddün gedeeltelük ook al door de toeneming van de bevolking in de 3e en de 4e Bassen meer uren les moeten geven gedurende welke hü in de Ie klasse dient te worden vervangen De Commissie geeft ons daarom in overweging de aanstelling van een tweeden assistent voor het hand en rechtlynig teekenen op eene jaarwedde van f 100 en beveelt ons voor eene eventueele benoeming aan den oudloeriing der school T J LUGTHART Met de denkbeelden der Commissie gaarne medegaande hebben WÜ derhalve do eer den Éaad voor te stellen het personeel aan de Avondschool voor ambachtslieden verbonden uit te breiden met een tweeden Assistent voor het onderwüs in het hand en rechtlünig teekeuen op een jaarwedde van f 100 Voor eene benoeming tot deze betrekking tüdelük voor een jaar dragen wü U voor den heer T J Lugthart alhier AmiERSTOL De beer A Oskam alhier heeft ontslag genomen als lid van den raad VERSCHEIDENHEID Achttien maanden geleden vond iemand te Parus op straat een boededoos waarin een nieuwe hoed die hy by de politie bracht Nadat een jaar bet voorwerp ter beschikking was gesteld van den eigenaar werd de hoed naar den vinder teruggezonden die hem nu als zü n eigendom mocht beschouwen Tegen Paschen liet de vinder den hoed opstrüken Daarbü merkte de hoedenmaker dat achter het kapje in den hoed iets verborgen was Hü baalde het er uit en vond er 3000 francs aan bankbiljetten in De vinder bracht de schat naar t politiebureau Daar werd hem medegedeeld dat hy t geld als zü n eigendom mocht beschouwen De man heeft oen gelukkige Paschen De Kamer van Koophandel te Amsterdam had aan de firma C J van Houten en Zoon te Weesp mededeeling gevraagd van de opmerkingen waartoe de aanhangige Ongevallenwet haar aanleiding gaf Aan dit verzoek heeft de firma voldaan in een schrüven dat in afschrift ook aan de Tweede Kamer is medegedeeld Be firma verklaart van bet aanhangige wetsontwerp met byna onverdeelde instemming te hebben kennis genomen De bezwaren tegen de verzekering bü de rüksverzekeringsbank door andere indnstrieeleu geopperd heeft zy niet De firma geeft overigens eenige door baar gewenschte wüzigingen aan Zy zou o a ook de ongevallen overkomen aan de werklieden buiten het bedrüf m do verzekering willen zien opgenomen en zü zou ook ieder die in het verzekeringsplicbtig bedrüf werkzaam is willen verzekerd zien afgezien van de vraag boeveel zün loon bedraagt In een openbare politieke vergadering te Dedensee in Dnitscbland betoogde een redenaar dat de schoolmeesters aldaar zich zeer schenen te interesseeren voor de samenwerkmg tusschen nationaal liberalen en boerenbonders Do op de vergadering aanwezige onderwyzer Wöhler diende m verband daarmede een aanklacht wegens beleediging in bü de rechtbank die den redenaar veroordeelde tot een boete van 80 mark In booger beroep werd het vonnis bevestigd met de opmerking dat bet woord schoolmeester in een openbare vergadering gebruikt onverschillig in welk verband een beleediging is omdat het kwetsend voor den onderwüzer is die gewoonlük met den titel mynheer de onderwyzer en niet als münheer de schoolmeester wordt aangesproken De B ransche Regeering moet zoo voldaan zgn met den uitslag der proefnemingen van signer Marconi tusschen de Fransche on de Engelsche kust dat zy thans wil zien of de depêches ook van Parus naar Engeland kunnen overgebracht worden De Eiffeltoren zon dan als punt van uitgang te Parys genomen worden In het Ombradal by Lavis hoeft Vrydag avond een aardbeving plaats gehad die zich Zaterdag in den dag herhaald heeft Uit Graz worden trouwens meerdere aardschokken gemeld die in verschilende plaatsen als Leoben Trofaiach en Niklasdorf gevoeld werden Zy gingen gepaard met een geluid dat veel op rommelenden donder geleek en werden gevolgd door heI vige piasregels De storm heeft in Prankrük in het laatst der vorige week nogal schade aangericht Op verscheidene plaatsen werden gebouwen ernstig beschadigd In het Bois de Colombos is volgens de Figaro een klein meisje door een wervelwind opgenomen in de lucht geslingerd en togen een boom gesmakt Te GennevUliers is e n waggon stroo weg geslagen te Levallon Courbevoie Clicby en Puteaux zün tal van personen gewond doop dakpannen en vallende schoorsteenen Op het Champs de Mars te Parys werd oen groote tent die door verscheiden beeldhouwers in gebruik was genomen omvergeworpen op het oogenblik van het ongeluk was gelukkig niemand in het gebouw tegenwoordig Te Marseille woei het zoo hevig dat de mailboot Sidney van Oost Afrika de haven La Joillette niet kon biraienloopon Passagiers noch mails konden worden geland Dames en Heeren PAUAPLUIES b i A 700 OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA l elephnim Ka il Amsleriiam Vrhrs Slotkrs Beurs van 87 87 96 96 86V loiv 901 84 l 65 j I 98 98 981 fl8V 103 61 7ïV f28 88V 106 99 MAAKT NlDiaiAND Usrt Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOAli OM Qou ll 1881 88 2 Italib InschrijTing 1889 81 5 Oo8T m Obl in papier 1868 6 dito in zilver ISh S 6 PoBTUOAL Obl mot coupon 8 dito ticket 8 101 Rusland Obl Bionecl 1804 4 dito Geoonfl 1880 4 dito bij Rolbs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dHo 1884 5 3Fi Jl Porpet schuld 1881 Tu K lJ Qopr CoDV leen 1890 4 Gfl leening serie D Gec leening serie C ZmnAr Eep ï obl 189 Mllloo Obl Buit Sch 1800 6 101 VïNEZBBLA Obl 4 onliop 1881 37 AwsTtBOAii ObligBtien 1896 8 101 HoTT DiH ated keu 1894 8 101 NlD N A r Hindelsï nd 96 Arondib Tab M ï C6rliüoBteu 746 DeliMaatHhappü dito 607 Arn Hjpolheekb paüdbr 4 103 Oult Mij derVorBtenl aand 6 Or Hypotheokb pandbr 3 98 Hederlandsche bank aand 204 Ned HaudelmaalBch dito 161 N W k Pao Hyp b pandbr 3 100 Bott Hypotheekb pandi r 3 100 ütr Hypotheokb dito 3 98 OoBTBNB O let Hong bank aaud j it 8L Hypotheekbank paudb 4 Ahkbika Equt bypoth paudb 6 90 S3 I V 69 Maiw L G Pr Litu ferl I 82 Ned Holl IJ Spoor Mü a od 118 Mij lol Eip 8t Sp aaud Uï Ned Iiid Spoorwegm aaud 930Ned Zuid Afr Spm aand 6 21B dito dito dito 1891 dilo 6 100 IlALlB 8poor l 1887 89 A Bobl 3 671 8 Zuid Ital Spwmg A H obl 3 69 PoLlTN Wai Bchnu Weeoen aand 4 160 Bdsl Gr Ruas Spir Mü obl 4 99 Baltiaohe dito and 56 2S UV Fastowa dito aand B ïwang Domhr dito a nd 6 106 Kurik Oh Aiow Sp kap opl 4 102 dito dilo oblig 4 100 AjftamA Crnt Fac Sp Mij olil 6 68 Gh C h North W pr 0 v aand 144 dito dito Win Bt I eter obl 7 140 Benver Eio Gr Spm eert v b SI Illinois Central obl iu goud 4 1047 Louiar Na briili Oen v aand Oö g Meiic o N Spw M lehyp o 6 10 iMi Kwas V 4pCt pret aand U N York Gut o West aand 1 dito Ponn Ohio ohlig 6 Vl Oregon Calif I o byp in gond 5 8t Paul Minn I Manlt obl 7 On Pao Hooflün obig 6 48 dito dito Line Col lo hyp O 6 CiNiDi Can South Chert r aaud 69 Vb C Itallw Na lch d o O Amsterd Omnibus Mij aand 171 Eotterd Tramive Maals and 100 Nbd Stad Amsterdam aaud 8 107 Blad Botlerdam aand 8 00 i Bbloik Stad AnUerpon 1887 100 8 ad Brussel 1886 2 100 Koks Thoiss Begullr Geselseh 4 IIO OoaTBNB Staatsleenig 1860 5 llS K K Oost B Cr 1880 3 Bfanib Stad Madrid 3 1868 36 Nbd Ver B 12 Avb Spoel eert U9 D S VMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveanté s in TilLOSUDECOSTülIES en Voorjaars Capes Burgerlijke Stand OEBOREN 1 April Jacobus ouders J de