Goudsche Courant, donderdag 13 april 1899

No 7862 x 1 Donderdag 13 April 1890 38ste Jaargang fiOMCHE ÖIIIANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ulo ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inx ending van Advertentiën tot 1 ijur des midd Duitsche partijen in Oostenrp eindelijk beginnen te begrijpen dat eendracht macht maakt en dat het met het oog op het groote gevaar dat het Duitsche j Volksthuin in Oostenrijk bedreigt de geschillen die de Duitschers onderling verdeelden moeten worden vergeten om plaats te maken voor eer eendrachtige samenwerking In den Boheemsohen Lapddag heelt de Czechische algevaardigde DVorzac in de toelichting van zijh voorstel tot bescherming der nijverheid biJ het sluiten van eventueele handelsverdragen met naburige Staten zich heftig uitgelaten over het Drievoudig Verbond een verderfelijken invloed uitoefent op de economische toestanden iti de monarchie en verweet de Duitsche staatkunde dat ztj zich ten doel stelt de bondgenooten van het Duitsche Ki k langzaam e isoleeren en te beheerechen V Khodes heeft naar Renter s AgentschSp verneemt behalve het oorspronkelijke voorstel dat de Engelsche regeering een waarborg zou geven voor het kapitaal benoodigd voor de lyn Boeloewajo Zambesi haar ook nog het denkbeeld aan de hand gedaan van een waarborg voor een 3 pets rente op het kapitaal van de bestaande lijn tot Boeloewajo Maar ook dit voorstel had nog tot geen uitkomst geleid Maar zoo heet het verder Khodes is besloten den spoorweg in elk geval door te zetten met of zonder regeeringshulp Over het Duitsche gedeelte van den spoorweg en de onderhandelingen daaromtrent konden geen mededeelingen gedaan worden Uit Kaapstad wordt geseind dat de onderhandelingen te Berlijn feitelijk beperkt bleven tot een spoorweg van de kust van DnitschOost Afrina naar de zuidkust van het Tanganjikameer waar de lijn later met den spoorweg van Boeloewajo naar het meer zou aamsluiten Het plan van den spoorweg van den noordkant van het Tanganjikameer naar het zuiden van Soedan blijft voorloopig rusten omdat de moerassen en poelen die zich tusschen het Albett meer en Pasjoda naar alle kanten uitstrekken den aanleg belemmeren In het Lagerhuis deelde de onder minister van buitenlandsche zaken Brodrick mede dat het bezoek van Rhodes aan Berlijn en zijn onderhandelingen met de Duitsche Eegeering geheel uit zijn initiatief zjjn voortgesproten Dit wordt zeer wel in aanmerking genomen door allen die er biJ betrokken zijn i II I I vreeselijk gebit in Raphaels vleesch had geslagen Bij de minste beweging leed de jonkman ondragelijke pijn Walgende van zijn eigen bloed te zien en zijn gehavend vleesch wendde hij het oog van zijn kwetsuren af en zette zich neer op de sofa de deur van zijn salon openlatende Een kwartier daarna traden de Salluces en de geneesheer binnen Hierheen verhuisd heer burggraaf vroeg de Salluces veelbeteekenetid Ja heer graaf Het was me m mijn slaapkamer te benauwd De geneesheer onderzocht de wonden schudde het hoofd richtte tot den patient enkele vragen wiesch den sojiouder goot een vocht in de wondjes zuiverde ze en legde een verband en vertrok na den patient absolute rust geboden te hebben De hond had Raphael ook nog in zijn linkerhand gebeten doch dit achtte hij van te weinig beteekenis om er den dokter van te spreken Met een weinig brandewijn wipscli liij de wond aan ZIJ tl hand en eide Ik was toch bang dat de neger zou gaan schreeuwen of zich verroeren zou ais hy vreemden hoorne wel begrijpende dat m tegenwoordigheid van onbekenden geen gevolg ou worden gegeven aan de bedreiging Da irom ben ik maar hierheen gegaan En than gevoel ik me heelemaal opgefrischt en verstcl kt Begin dus met uw verhaal En eenigszms bittet voegde hij er btj Ik meen uit alles op te moeten maken dat ik m hetgeen ge te vertellen heb ook ben betrokken Maar laat dat u niet weerhouden Wat ïendrika onders J Groot 8 Antoninu Best broer en A Praaae Erberveld en Marfa onders C van Nestelrodo oud s K C Agten en ouders P H van Kleef 10 lor Laan en C A ouders A C ijohar nes Jansje Bru jii en J Broer van der Wal en C de Marinns onders M Anna Maria onders E W Mulder OoBtstroom en A 0 9 Kaatje Cornelia P S Sprnijt Schoonderwoerd en C 1 Caspams ouders 1 van Spekf npor 11 Schriek en P Vermeulen H M S van i van Vrenmingen Apj il OVERLEDEN 9 Wijngaarden 9 w E 79 j elegraphie PosterUen eo te Oudesluis W D Avegaart telegraphic Sdc jmegen tclegraat aldaar lie 4do klasse Vonloo telegraai oor aldaar hooien van Arnhem het postkantoor Benoemd 1 April Tot brievengasjrder C Slikker en te Fijnaa rt Verplaatst 1 April De commies d r klasse P Klaasen van kantoor naar het postkantoor de commies der telegraph H C S Wanting van kantoor naar het postcanti de telegraflst J W T telegraafkantoor i aldaar INQEZOIIDEN Mijnheer de Redaeteir icomen van tyd tot In ieder Nieuwsblad tfld wel eens mededeelin en voor die later blijken onjuist te zijn geweest Naar mijne meening moet men dit dt kwaljk nemen daar het i z jn vooraf van alle berichten e juistheid te onderzoeken Erger wordt het echtei wanneer men berichten in andere bladen voor geheel bezijden de waarheid verk iaart te zijn zonder zich van de waarheid zijner bewering overtuigd te hebben vooral gemakkelijk de zaak had kbnnen onderzoeken nededeeling in het ook voorkomende ioude het plan tot In Uw courant van Mi andag j l komtde bewering voor dat de Goudsche Nieuwsblad in het Dagblad als verbouwing van het hnis met de kolojumeu ZDoals dit in de laatste Raadszitting werd aangenomen ontworpen ziJn door den heer Dessing geheel bezpen de waarheid is en dat de eer daarvan toekomt aan den gemeente bonwmoester Mijnheer de Bedactenr hoewel mij dit spijt voor onzen geachten Bouwmeester moet ik ter wiUe der waarheid verklaren dat Uw bericht geheel bezpen de waarheid is en dat naar mij uit de beste bron bekend is het ontwerp met schetsteekening afkomstig zp van den heer Dessing Dat do eer het plan ontworpen te hebben niet den heer Burgersdijk toekomt is geheel buiten zp schuld M H A STKAATER Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dmwiag lï April 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit 31 ae kwaliteit 28 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 39 ae kw 37 3e kw 24 cent per half Kilo Stieren redelijk aangevoerd De handel waa in vet Vee vlug prijshoudend mager Vee stug iets minder in prijs vette Kalveren en Stieren redelijk in prijs ADVERTENTIEN Tot mijne diepe droefheid is heden nacht overleden niiju geliefde Echtgenoot de Heer JAKOB SAHDEL KEISER in den ouderdom van bijna 74 jaar j diep betrenrd door niij en wederzijdsche 1 betrekkingen ö KEISER 1 WlNKEl GoLDi 11 ipril 1H99 NIEUWE PIANINO S ir te buur Oude PIANO S of ORGELS worden voor hoogste taxatie ingekocht Brieven fr onder No 2470 aan het Bureau dezer ohrant I l Te Huur teitbtoud of later een BOVEiniJlli Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelen Singel No 612 Bekendmaking Wrotg in heTT i vroeg f et De Veehandelaar 1 M YBIBS van Groningen komt met 100 l3est6 Wi r VNOÜVEAüTÉS i Wü vijrzoeken de Dapesidie ons geïllustreerd modealbum voor het Ztimerseixoen nog niet ontvangfen hebbenl I dit te willen antvragen aarf HH JULES JALUZOT P Paris Hetzelve wordt dan omgaand liraHit en frarwo toegezonden 1 Besitellingen van af 25 francs vrU van alle kostei aan huis mevS verhoog g lleëxpeditie kantoor te Hoïendiat N ti Oeoomblneerde NATUUR 6ENEESINRICHTIN6 door planton kruiden ozon water licht tucht en liizondere behandeling van Zennwzlekten verzwakkingen als gevolg van lobbandige leefwijze of Jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht maaglyden slechte bloedsmenging ziekten der stofwUsellng borstlUden rlienuiatlsmas Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe beliandelmg in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgli VOOHBUItCi bij Den Haag aan de Geestbrug TANDAKTS E CASSITO Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG n g tot S nur WOENSDAG enVBUDAGvan k tB uur ZONDAGS uiat StoUwerck sche Borstbonbons gefabiiceerd na vooroefarift van den kon UniversiteUs Pn Gehm Hofrad Dr HariMI Boon hebben sedert 60 Jaren uk Twzaofatend middel tegen hoesten heesohheid en aandoening der ademingsorganau uitsteekende diensten bewezen B spoedige ofwiseeling van warme en koude lucht is t bijzonder anbèvelenswsrdig een bonbon te gebmiken Verpakking Geelo pskjes i 26 omt Alom verkrijgbaar TE HÜOR TEBSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MAKKT 58 w ï iiï np j PKW g wqp jq f ALLEEN VERIiOOP woor Gouda eii Oiiiitreheii van ANTHRAdETmOTJIS Belanghebbenden worden verasochtprlj § op te vragen i i 1 S D iBOON ndien gij niet wilt hoesten I gebralkt de allerw s bekroonde en wsreidberoemde Snperior Drniven Éorstlionig Extract m méB uit de Koiiipklijke Stjoorafabriek De Honig bl9em van ii VAii S CHIAIK Co Den Haajür Hofleveimiers l jMeliantMfia het beate naddel dor wereld iVAN SCHAIK ÜO MéliaDtil fia het beite n iddel dor wereld Van SCHAIK Co 1 MeliantBè senoest Klukhoest VAN SOHAlK To i Mellanth genoe mawtl oud lU jonü VAN SCHAIK Co s Mellanthejiraa in bbu huugozin ontbreken fVAN SCHAIK tlo S Melianttej t t voorldumid ouder Soheitundig toezijehl VAN SCHSAIK CO S MeliantESholpt onherroopelgk I l ïB iiükrooixl leet EerediploRia a VAN SCHiMK Cft l S MeUantWl bekroond mot Goi IK Cö ai M Uanthe n lül rolJn met Zi IK cfrs Meliantlie urtnjsbaaj w flfcon kan j 0 Cf p e I I bjjfj Srnia WOLFF Bi Co Weathar n 198 Qmdi JHJJiïjBIBiS iïIeiwlk E 100 Gmida H TAN Ml Vperstal B 128 t VAN VAN Moordrteh M ND Bn dewalfr m WaddiuMm Bodegraven erkerk a d JJeaet Gouda il April 1899 u lEUWI UW ftlKT VOOE HIEUW M aclitlichteii Kof e ea Theejiclitoii Welke 47a uur branden 2Va en 6 uur brfemdende 4f 3 cö Ëenig Agent voor Gouda en Omatreken d IZAAK cats Papiermolen GpijDA j Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men beboett hiervoor geeu Olie geen Glaa eHl Alleen een luoifer aansteken is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Let voorai op de hattdteékexiiiiff xaet rood lettorst jOberlahnstein OlltlCTEUK DiR VICTORIA BROH OBCRIAHHSTEIH Overal 42èi£ft iig aar C amtom t Maataeliappii HxpUMaUe van de Fietoria Brmt Kantoor voor Sederiana Boompjes iO Botterdam Vi a Het beate onaohadalykfl en f i makkelykate poetamMdel voor Hearea en vooral damea en KinderachoenweriC is de Appretuar van C M MHIIer k Ot v Berlin Beuth Str 14 Men lette fOMl ULVV op naam en fabrfekameric VtrkryiblBr by He r n Whthalisri In itkOMwsrk galMltrlM riroflaryin ent ani GenaraBl Dapnt by W Sardamana Arntiani Nieuw onovetroflen Prof Dr Liebers welbekend nirvw SRACBT Ei ixia AUeea echt met Ftbrickimerk J H TAN1EFA700M Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zicli beleefd aan voor het LEVÜEEN en MAKEN van Heeren eii Kliiderkleedlne tegen de meeat concnrreerende prezen WW Zi Etalag e tot voortdarende radicale en Eekere genezing van ftHe zelfi WWW de meest hardnekkige xenutV bffjJJH xiekte f vooral ontataao door mS afdwalingea op jeugdigen leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleek eaoht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysTertering OuTermogen Impotenz Pollutiooe enz Uitvoerige p roBpeotusaen iTijjpoi f each fl 1 fl fl 8 dubbele flesoh Gouda Druk van A BRINKMAN Zs n 6V OentrailDepÖt Mattb t d Vepte ZaltboMmel Depots M Cléban Sc Co Amsterdam V Hftppel s Graveohage Haimmins do Jong J Ctn Rotterdam V Iff k Co Gouda u bii iiUe drogisten I l eleróou K 89 De üilg ave jdezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiidering van Zon en Feestdagen he piijs peij drie maanden is 1 2 5 franco perpost 1 70 j Afzonderlijke Nomiiers VIJF CENTEJS é mm BURGEMEESTER pn WETHOUDERS van GPUDA brengen ter openbai kennii dat afschriften van de propesgen verbaal betreffende de Jtèmming ter verlyezmg vaji efjleden vijf patroons en vijf werklieden van e Kamers van Arbeid voor de Contectiebed ijvafivzijn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsnt e dat gelijke af schriften op de Secretarie der gelèente voor een I ieder zjjn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens ip tot des namiddagj l uur Goyuda tien ii April 1809 f Burgemeester en Wethoilders voornoemd I L MARTENS De Seciéldins BiuUWER Jl BultenlaiKiscIt Ke zlclii BJ gelegenheid van zj n nnamdag zeide de paus in antwoord op de oespraak van qen oudsteji der kardinalen Üer Voorzicnig J eid dank voor zyn herstel Daarop spreeude over den internationalifn vrede bracht e H Vader in herinnering dat de kerk is V de algemeene bemiddelaarster want haar taak is het in den hemel en op aarde de menschen met den Schepper te verzoenen ï$ti vervnlde deze rol liaar waar de volkeren en hun hooiden haar bemiddeling inriepen Sn zfl zet haar werk steeds voort door denkbeelden en gevoelens te verspreiden welke men steeds aan haar zal ontleenen om de Volken tot elkander te brengen en de oorlogen te voorkomen In Weenen werd de groote bijeenkomst ian de Vertranensmanner der Duitsche partijen gehouden De bedoeling dezer bijeenkomst was een algemeen program op te stellen van de nationaal politieke eischeii der Duitschers m Oostenrijk en de verschillen tusschen de partijen te doen verminderen Aan de beraadslagingen werd deelgenomen door de Duitsche volkspartij de Duitsch vrijzinnige parlü de constitutioneele grootgrondbezitters en de Christelijk Soclale partij Door afgevaardigden der verschillende landen werden rapporten uitgebracht deze rapporten zullen worden vereenigd en tot een algemeen program voor alle Duitsche groepen in Oostenrijk worden omgewerkt door de daartoe benoemde commissie waarin alle groepen vereenigd zijn De uitgebrachte rapporten zoowel als de besluiten der commissie zullen streng geheim worden gebonden Uit deze mededeelingen blijkt dat de FEViLLEIOX Gedenkschriften van een Geinkzoeker OF MNIBAL DE VOOTELDTG Naar hef Framch ooR W NUTTERS A1b hier zoo meteen iemand komt en je schreeuwt of je laat merken dat je daar zit dan schiet ik je dood verstaan Acajou Ja ik me zal stilhouden maar zal ik er uit gaan dan Mogelijk Maar onthoud wat ik gezegd heb Houd je stil De burggraaf schudde het hoofd doch Salluces stelde hem geruft Wees maar kalm hij zal wel zoo wiji zijn om te zwijgen Salluces vertrok Toch scheen Raphael iio niet geheel en al gerustgesteld am hij verliet ijn slaapvertrek sloot hetzelve af en gmg nnnr ijn ialon d ita m de straat lag Hier ontkleedde luj zich nitt zonder moeite want zijn kleederen vooral om zijn arm hadden zich door het blotid aan zijn huid gekleefd en het veroorzaakte hem jiijii ze los te trekken Toen hij zijn schoujlers eindelijk bloot had beschouwde hij de wonden Vier opeoingen waarom heen blauwe randen toonden waar de hond zijn Verspreide Berichten DReYFUS Do Figaro bevatte gisteren de verklaring van gineraal De Gallilet deze verklaarde dat generaal Darras na de degradatie gezegd heeft dat Dreyfus voortdurend zgn onschuld betnigje De tetrekkingen van Esterhazy met buitenlandsehe agenten waren algemeen bekend De Engelsche generaal Talbot zeide overtuigd te zjB dat Esterhazy mededeelingen deed tegen geldeljke betaling De generaal de Gallifet dcht Picquart niet in sta4t om een schurkenstreek uit te halen De getuige Painlevé verklaarde dat de heer Badamard steeds Dreyfus als onschuldig had beschouwd De getuige Casimir Perier oud presidont der Republiek sprak van de stappen gedaan door den Duitschen gezant aan wien werd verkltard dat het borderel in de Duitsche ambassade gevonden was HiJ voegde erbij dat generaal Mercier hem had gezegd dat het atak met de uitdrukking Cette canaille de D aan den krijgsraad was voorgelegd President Perier had niet den indruk gekregen dat die mededeeling tot de rechters beperkt was President Perier verklaarde bovendien nooit van een bekentenis van Dr s gehoord te hebben Een telegram uit St Qnentin aan den Petit Parisien meldt dat de gewezen adjudant Lornier vroeger secretaris van kolonel Henry zelfmoord heeft gepleegd na ontvangst van een telegram waarin hü naar Parijs geroepen werd Uit de nadere opmerkingen van Esterhazy in de Matin over de tot nog toe gepubliceerde verboeren opmerkingen van uiterst weinig belajig voor het grootste deel nog hot volgende Eoget verwijt mj zeide de Uhlaan djit ik reis en leef in het buitenland en hij geeft te verstaan dat ik daarvoor geld krijg van het syndicaat Ik zal hem zeggen waarvan ik leef Van miJn boeken I en van de artikelen die ik schrijf Het bewfls is gemakkelijk te leveren Ik weet wel dat de generaal ais zooveel anderen niet ongaarne zou zien dit de ellende mij tot zelfmoord bracht Maar het spjt mij zflu hoop te moeten teleurstellen Het ventje leeft nog en zal bleven leven De beweringen van Rachel Beer in Observer dat hiJ zon bekend hebben de maker van hot borderel te zijn spreekt Esterhazy opnieuw tegen Volgens de Temps heeft Paty aan den komt het er op aan eeu weinig meer of minder Ik verwacht me op alles niet zal mij verbazen Ik al niet ontsteld staan hoedanig de nieuwe slag die mij dreigt ook moge zijn Ik heb den beker der wanhoop reeds tot den bodem geledigd Ik ben dood voor alles en totaal onver schilhg iLuister dan zeide graaf de Salluces bejege mij met al de minachting welke ik verdien maar bhjf bedaard zoo ge kunt Aanschouwmij Raphael kijk mij in de oogen neem mijnauwkeurig op als een onbekend dier als eenwanstaltig monster Zie hoe ik het hoofd volschaamte buig ik sta voor u als voor raijnrechter Ik ben in dezelfde omstandigheden alsJuda die den Christus verried met een kus Ookik heb onschuldig bloed verraden u overgeleverdaan degene die uw verderf zotht Eenmaalslechts heb ik u gewadrschuwd het trachten tedoen zonder feiten te noemen die ii zekerheidgaven Eigenlijk behoorde ik mijn bekentenis tedoen geknield en als ik al hebljen uitgesproken en ge schopt me met uw voet van u dan zult geslechts leta doen waartoe ge recht hebt ik bende e rste om dat ie erkennen J tyheb u overgeleverd Mijn God riep Raphael it ontsteld over deze vreemde inleiding iwat ga ik hooren Wat IS er ge chied Ik ga beginnen antwoordde de Salluces met eun zucht En de jonge graaf begon zijii verhaal Hij vmg aan met te zeggen dat hij geheel en al in je macht was van Van der Grijp dat deze hem Minister van Oorlog machtiging gevraagd oin ziJn aantijgers te vervolgen Daaronder behoort thans in de eerste plaats Roget Zal Paty niet gaan spreken indien men hem dus lu t nauw brengt P De senator B abre heeft een brief gerichtaan Freystaetter Ten opzichte van de onwettigheid zegt hij kon geen beroepsgeheim bestaan en helaas in de zaak is die onwettigheid aangetoond door de verklaringen van den een velke bewijzen zijn door het stilzwijgen van den ander het is een strengeplicht voor den rechter een onwillens begane fort to erkennen en herstel uit te lokken Zeg dus wat n op het hart ligt majoor geef ons een tegenwoordig te zeldzaam voorbeeld van een man die geweten en karakter in zicli vereenigt Fkankeuk Max Regis is onmiddelijk na zijn arrestatie gevangengezet op eep fort op 26 kilometers afstand van Algiers Een moeting die als protest tegen deze arrestatie was aangekondigd werd door den prelect verboden l e senator voor Algiers Gerente is bij aankomst aldaar door do antisemieten vijandig ontvangen Naar verluidt zon de Parijsche dokter Bra de kanker microbe hebben gevonden Am ika Naar aanleiding van hot bericht uit Dawson City dat lö goudgravers op Amerikaansch gebied in Kloiidyke door een bende Indianen zyn vermoord geworden wordt nader uit NewYork gemeld Do beweegreden bjj de Indianen schijnt roof te zijn geweest zj hadden grond te geloovon dat hnnne slachtoffers voornenions waren met schatten beladen naar de Vereenigdc Staten terug te keeren De moordpartij schijnt vooraf besproken te zijn geworden want den Indianen gelukte het te ontkomen Het district waarin het bloedbad plaats greep was zeer spaarzaam voorzien van politie waarom het door de Indianen dan ook uitgekozen was Een aldeeling Amerikaansche cavallerie is onderweg oin in den politiedienst in Alaska te voorzien DUITSCHLASD Te Mannheim brak Zondagavond brand uit in de kleederbewaarplaatsen van een circus waarin een tentoonstelling van plnimgedierte werd gehouden Binnen enkele minuten stond het geheele gebouw in lichter laaie Dank ziJ de verstandige maatregelen van de politie waren de honderden menschen die op het oogenblik dat de brand uitbrak in den cir had verleid op vervalschte wissels geld op te nemen en dat hij daarmee de macht had om met hem te doen wat hem goed dacht Verder hoe de woekeraar er altijd op uit was jongelieden in een gevaarlijken ramnehandel te wikkelen en alsdan bewijzen daarvan in handen te krijgen en deze tegen grof geld in te wisselen Salluces sprak lang verklaarde alles helderde iedere omstandigheid op spaarde zichzelve in geenen deele en eindigde met de verpletterende mededeeling dat Van der Grijp en de baron de Maubert een elfde persoon was Bij dit laatste sprong Raphael overeind en schreeuwde Dat hegt gij Ik heg het niet arme vneni het ii treurige akelige waarheid iHet IS onmogelijk Ik ben toch met met blindheid geslagen geweest toen ik Van der Grijp be zocht Mijn ooren zyn toch niet verdoofd geweest zoodat ik de stem van mijn weldoener met herkende Dat allei kan waar zijn Raphael het moge waar zijn dat de baron zich zoo goed wist te vermommen en zijn stem te veranderen maar de waarheid is dat zij beiden één zijn Als dood viel de burggraaf op de sofa terug Met den baron ont iel alles hem En hij twijfelde niet langer Het was niet mogelijk dat de Salluces loog of zich vergiste Bittere gedachten vlogen door ijn hoofd hij begon te begrijpen Wordt vtrvoiidj