Goudsche Courant, donderdag 13 april 1899

haar overladen wel het noodige geld beschikbaar zou zijn om haar doodkist te betalen heeft het bedrag der kosten thans reeds aan een timmerman ter hand gesteld waarvoor zü een bewijs ontving dat zj op een veilige plaats heeft geborgen doch z66 dat het bij haar overlijden dadelflk kan worden gevonden Zij zegt thans met gprostheid haar dood te kunnen afwachten Te Blesdijke Fr is de wonderdokteres de wed v d N overleden ruim 80 jaar oud Deze vrouw bekend onder den naam van het boerinnetje van Blesse had een zeer drukke praktijk Van heinde en vwre kwamen de patiënten tot haar om genezing te zoeken voor allerhande kwalen Haar faam ging wjjd en zp toen zij een patiënt cureerde die te vergeefs baat gezocht had bij het boertje van Staphorst den wonderdokter Stegeman Een paar malen werd het oude boerinnetje wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde vervolgd en veroordeeld wat juist het getal patiënten deed toenemen Voor haar eigen kwaal kende de vrouw geen medicamenten dat is met ons altjjd het geval placht ze te zeggen als men haar op het vreemde daarvan wees maar ze is er dan toch 80 jaar mee geworden In de Van Ostadestraat te s Hage had in den vroegen ochtend een ernstig ongeval plaats Door het te zwaar belasten van een bintlaag in een in aanbouw zijnd huis stortte een tusschenmuur in De bouwbaas die onder de binten was gegaan om ze te stutten geraakte onder het puin en hout bedolven Zwaar gewond werd de man na eenige oogenblikken er onder uitgehaald Weinig tijds later is hj overleden Eenige personen die mede op het werk waren hadden zich bijtps kunnen bergen De Zaak Eergisterennacht trof de politie op het Marktveld te Culemborg in zwaar beschonken toestand een persoon aan die zeide Dreyfus van het Duivelseiland te willen halen De man greep de stadspomp vast en wilde die medetrekken denkende dat hij Dreyfus voor zich had Een der politiebeambten zag hiJ voor Esterhazy aan Zondag ziJn te Antwerpen de van Dijckfeesten geopend met een planten en bloemententoonstelling vanwege de Maatschappij voor Tuinen Landbouw te Antwerpen Hoewel de tentoonstelling internationaal is Is het aantal inzenders uit Nederland beneden de verwachting slechts twee hebben aan de roepstem der commissie gehoor gegeven nl de heeren Jac lurissen Zoon te Naarden en de heer G van der Veld te Lisse Vreemde verhouding Te Lienden is in ondertrouw opgenomen een 53jarige arbeider met zjjn 19 jarige nicht stiefdochter van zijn broeder Door dit huwelijk moet de man zjjn eigen broer met vader aanspreken terwijl da vader van het meisje haar zwager wordt Te Gorinchem en Leerdam zijn gisteren 93 exportvarkena afgeleverd voor Nieuwerkerk a d IJsel en voor Osch De prijs is 1 cent per pond minder en alzoo maar 16 cent per half kilo Te Leerdam heeft do heer F Bats ziJn 99sten verjaardag gevierd Ondanks zijn hoogen ouderdom is hij nog flink en zijn zijne vermogens zeer goed Directe Si o irwegverbtndingen oiet GOUDA Winterdtenst 1898 99 AaoKevüBgeB 1 October TUd vao Greenwich 801IDA 19 18 19 68 1 1 7 1 14 19 89 1 98 8 89 O door 8 60 10 04 10 88 1 18 10 11 10 18 10 91 t 10 84 10 64 11 8 0 Da D trgiogasU Ie m e U m reiziger moet ileh borendies Toonien T eea bewiji i f 0 60 7 66 8 09 8 08 8 11 8 96 4 8 99 S 61 8 19 7 81 9 10 6 10 6 40 8 10 8 80 7 60 1 87 10 10 47 9 64 10 01 90 10 07 lO OI 7 86 11 86 11 60 19 97 7 46 11 64 19 08 19 47 SOUDA DEN BAAS ia T L 11 18 19 16 18 66 9 14 8 46 4 4111 80 1 8 11 41 1 19 11 6 1 88 I 19 19 46 1 88 9 49 4 16 6 16 8 64 10 10 88 U IO 10 19 10 91 10 88 8 11 10 88 11 6 1 44 8 98 D door 8 8 7 84 7 69 84 8 16 8 88 8 04 84 4 66 96 5 4 6 16 7 18 6 81 6 87 6 99 48 8 17 8 46 66 lo 96 10 44 11 46 8 98 10 06 9 84 8 48 8 68 8 9 t 10 10 10 88 7 61 7 90 6 80 19 6 18 80 6 89 6 60 4 4 88 4 88 4 68 6 04 4 17 16 11 86 7 48 G O n U A A M K T K H n A M oad 6 S1 8 14 9 48 10 57 11 10 4 U S IO 8 96 11 1 9 JA aut W 8 01 8 0610 86 11 48 1 6 00 6 87 8 4010 01 1197 Umat 0 8 10 8 19 10 60 1 08 1 18 6 1 8 66 10 J 8 11 41 o I D A I TKKO U 1 fioevem 6 84 7 61 8 14 8 07 10 19 10 57 19 00 11 10 19 68 9 90 8 17 4 89 11 14 9 87 D 11 99 19 97 9 46 8 849 89 10 61 11 45 li l9 I as 8 08 8 50 8 04 Woerd 48 7 8 8 08 11 91 i il d o lllreohl 08 7 18 7 04 8 88 8 68 9 89 10 61 11 45 li I U 8 08 8 50 6 04 4 7 89 8 Ctieehl 86 88 7 46 8 87 8 48 8 00 8 80 lO K 10 88 11 38 11 09 1 87 8 08 8 96 8 66 4 48 6 88 8 88 6 6 7 68 60 0fVTotrtlea 6 4 68 8 06 8 16 10 88 11 55 18 84 8 47 4 16 66 7 18 8 10 8 88 üudaw 8 14 10 4 4 4 8 8 Ovode 8 97 9 M 9 9 lt l ll It 11 11 l dl 8 40 4 87 10 10 7 11 8 86 9 49 i met 0 8 7 06 8 10 9 06 11 16 8 8 8 46 4 45 80 7 45 9 4 Amet W 7 90 8 86 8 91 11 80 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 Ghrada 8 00 9 19 10 08 18 1 8 4 47 6 49 7 48 8 4 1 O cas waren spoedig buiten Maar van de dieren waaronder vele zeldzame en kostbare exemplaren waren kon haast geen enkel gered worden Alleen in de duivenafdeeling wist men nog een paar kooien te bergen Het was afgrijselpk om de ongelukkige dieren die levend in hun kooien verbrandden te keer te hooren gaan Binnen een kwartier was van het houten gebouw niets meer over dan een smeulende hoop De schade is ontzaglijk BINNENLAND Bij Kon besluit is benoemd tot kanton rechterplaatsvervanger in het kanton Alphen C C Krom notaris te Oudshoorn Bjj Kon besluit is benoemd tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard provincie Zuid Holland N Dogterom De beschrijving voor de belasting op bedrijfs en andere inkomsten voor het dienstjaar 1899 1900 in deze provincie zal aanvangen op Maandag den Isten Mei aanstaande terwijl de beschrijvingsbiljetten door ol van wege den ontvanger der directe belastingen twintig dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald H M de Koningin en H M de KoninginMoeder zullen 17 April a s van Amsterdam naar het buitenland vertrekken na eene aiwezigheid van een vijital weken zullen Hare Majesteiten naar Het Loo terugkeeron Hare Majesteiten reizonde ak gravin en gravin moeder Van Buren zullen zich begeven naar Lipbnrg nabij Badenweiler Het gevolg van Hare Majesteiten bestaat uit jonkvrouw T L H van do Poll dame du palais honoraire van H M de Koningin hofdame van H M de Koningin Moeder C E B baronesse Sloet van Marxveld en I J F baronesse de Constant Rebecque hofdames van H M de Koningin Luit generaal C H B graaf Dumonceau adjudant generaal chef van het militaire huis van H M de Koningin majoor jhr W 1 P van den Bosch adjud van H M de Koningin mr W F graaf Tan Bijlandt kamerheer van H M de Koningin mr J A baron de Vos van Steenw k referendaris aan het Hof biJ het kabinet der Koningin Een groote socialistische ergadering is te Brussel belegd tegen 22 Mei met het oog op het congres van Parijs Frankrijk zal vertei enwoordigd ziJn door Vaillant Guesde en Dnbreuil Duitschland door Bebel en Liebknecht JSngeland door Tyndman en Tom Mann Italië door Ferri Holland door Troelstra en Van Kol enz Een groote meeting voor de ontwapening zal deze vergadering volgen De 30e algemeene vergadering van de Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes werd gisteren te Amsterdam in de Eensgezindheid gehouden Uit het verslag over den staat en de werkzaamheden der vereeniging in 1898 bleek dat de vereeniging 3 nienwe afdeelingen heeft gewonnen In 390 plaatsen is ziJ vertegenwoordigd 0 a ook in Oost en WestIndië Aan contribntiën werd f 2896 ontvangen ongeveer f 60 minder dan een vorig jaar Versterking van fondsen blijkt noodig 8 36 8 48 8 48 8 66 8 08 Ooud I 7 86 lloordriioht doM 7 8 KieuwerVwk 7 88 0 p ll i HotterdK 6 80 7 66 7 S0 7 49 7 68 8 07 8 19 8 80 8 49 8 61 S OS 9 08 oilde Ïereehuuen Moerkepelle Zoetermeer Zaiwurd Voorborg a Heee Hege 6 46 7 90 Voorburg 69 Zoelenneer Zonweitd 6 6 ZeTeakniien Heerkepalle 6 17 0 a 6 98 7 48 6 10 81 6 86 48 7 8 08 7 98 tjoad Üudeir Woerd lltreoht Verscheidene nuttige geschriften werden uitgegeven die ook behoorlijk aftrek vonden Copie voor een godsdienstig leesboek in vrijzinnigen geest wordt nog ingewacht De almanak de Liefde sticht werd als altijd gretig gekocht Uit de rekening bleek dat de inkomsten hadden bedragen f 5546 de uitgaven f 3261 Tot bestuursleden werden benoemd in plaats j van prof Meyboom dr A H Claaren ds J L Bommezijn en dr P J Proost de hh prof v Manen dr J J van Hille dr C J Niemeyer n dr P J Proost die als secretaris herkiesbaar was Prof Meyboom bracht verslag nitoverde uitgave van het volksblad Nieuw Leven De exploitatie van het blad had veel gekost De lage contributie maakt het moeielijk het blad kosteloos te verspreiden Het aantal lezers klom zeer vooral te Rotterdam door het bijblad Het aantal abonné s bedraagt circa 9000 Door extra bijdragen o a twee giften van f 100 konden ruim lOOD exemplaren voortdurend voor dej propaganda worden verspreid Eenige flinke medewerkers hadden zich aan het blad verbonden Ds W Bax rdimde veel in het blad maar kon zich niet vereenigen met de houding der redactie van het blad in zake de Hoogerhuijsbeweging De redactie heeft niet genoeg gevoeld dat deze beweging voortkwam uit het gekrenkte rechtsgevoel van een deel der natie Met het uitspreken van een oordeel in zulke belangrijke zaken zij men voorzichtig Dr Vrendenberg verdedigde de houding der redactie HiJ erkende dat hiJ zich vergist had in de mecning dat de zaak uit was door de beschikking vau den officier van justitie te Leeuwarden Maar in de vraag of de Hoogerhuyzen schuldig waren of niet heeft Nieuw Leven nooit een oordeel uitgesproken Wel hoeft het blad niet verbloemd dat het geloofde in den ernst en de onpartijdigheid onzer rechtspraak En tegenover de miskenning van dit feit en de agitatie in deze zaak mag een blad als het onze hierop wijzen Ds Bax twijfelde niet aan de eerlpheid der rechters maar alleen aan de juistheid van de rechtspraak in dezen en maande aan tot voorzichtigheid De voorzitter dr Begerman herinnerde aan de uitgave van preeken door de vereeniging en vroeg of men meer wilde doen om ze te verspreiden ten behoeve van hen die niet de kerken kunnen bezoeken of aangaande onzen godsdienst onjuiste denkbeelden hebben Voorts wees hü er op hoe ze door medewerking van enkele mannen uit het volk onder den arbeidenden stand worden verspreid Vooral in Amsterdam op vele fabrieken en in andere volkskringen wordt ons godsdienstig woord gretig begeerd Dr Schuttevaer wees op de wenschelijkheid om ze ten plattenlande te verspreiden waar het evenzeer noodig is Het Hoofdbestuur sprak ook den wensch uit naar een boek dat geschikt was voor ziekentroost en vroeg daarvoor copie hetzij van een hand hetzjj door samenwerking van meerderen Dr de Ridder achtte het laatste wenschelijk en drong er op aan dat het hoofdbestuur schrijvers samenbracht Dr J v d Bergh twijfelde aan de mogelijkheid van het tot stand komen van ulk een boekje op deze wijze en achtte het wenschelijk dat men wachtte of iemand zich geroepen achtte dit werk te doen Alzoo wordt besloten 11 81 11 98 11 86 11 49 11 61 8 64 10 11 ll U 10 18 10 80 11 89 10 18 10 98 10 88 10 48 l 4il 9 47 10 18 9 87 10 14 11 16 8 8 S D dooi os 10 11 10 17 10 88 10 48 lOJi 11 87 7 46 o 7 69 = 8 94 I 8 89 a8 64 19 0S 11 57 in i Een voorstel van dr de Sidder om belangrijke opstellen in onzen geest o a eenige stukjes van dr Knappert voor rekening der vereeniging worden herdrukt en uitgegeven en geeft nog aanleiding tot discussie Ds F A Hoeven acht de genoemde opstellen niet geschikt voor do kringen waarvoor de vereeniging werkt Dr Knappert verzette zich tegen de meening dat wj alleen voor het volk moeten werken Ook voor hooger ontwikkelden valt voor ons veel te doen tot verbreiding van vrijzinnig godsdienstig lewn Mr Baert de Ia Faille wenscht in dezen geen pressie op het hoofdbestuur uit te oefenen De zaak wordt aan de beslissing van het bestuur overgelaten Met een leeraar aan een der hoogere burgerscholen wordt onderhandeld over het schrflven van een leesboek Dr K F G Ham wflst er op dat onder de blaadjes der Vereeniging verscheidene zgn waarin het religiense element te zeer wordt gemist Uitstekende opstelletjes bevatten ze soms Maar vaak vraagt men zich af waar zit nu eigenlijk het godsdienstige dier blaadjes Dr Knappert onderschreef de opmerking maar wees er op dat alles afhangt van hetgeen de medewerkers schrijven en inzenden Hij wekt op tot medewerking in dezen geest Ben proef met een godsdienstige volksscheurkalender zal worden genomen die voor zeer lagen prijs verkrijgbaar zal zijn De vergadering wordt gesloten met een woord van dank aan de aftredende bestuurders Gemengde Berichten Gisterennacht heeft men zich door het insnijden eener ruit toegang verschaft in het kantoor van Van Marken s drukkerj ven nootschap tevens in het photograiisch atelier Van Marken beiden in het Agnetapark te Delft In het eerstgenoemde gebouw werd ongeveer f 40 ontvreemd in het photograiisch atelier daarentegen hebben de dieven niets van hunne gading kunnen Vinden ofschoon zij wel alle kasten en laadjes goed nagesnuffeld hebben Maandagmorgen stelde het letterspersoneel van de flrma Arnold de Vita te Amsterdam aan de patroons den eisch dat de Christelijke feestdagen uitbetaald en het loon met twee cent per uur verhoogd zou worden Toen de patroons weigerden op dien eisch in te gaan werd het werk gestaakt In den loop van den morgen hadden de hoeren Hols en Smit als gedelegeerden van De Ned Drukpers en van Draagt elkanders lasten een bespreking met de patroons die tot resultaat had dat het eerste deel van den eisCh werd ingewilligd het tweede gedeelte de loonsverhooging echter niet De zetters gaven niet toe Inmiddels had de flrma Spin en Zoon zich bereid verklaard om voor de flrma de Vita de Prijscourant van den Effectenhandel te drukken Toen echter de drukvormen onder politiegeleide naar de drukkerij van eerstgenoemde flrma werden overgebracht werden ze niet in ontvangst genomen wijl het personeel dier flrma weigerde om het werk voor de flrma de Vita uit te voeren De drukvormen werden daarop naar dedrukkerij in de Warmoesstraat teruggebracht De patroons daar willigden den eisch derzetters in ziJn geheel in en afgeloopen wasde staking Echo In een plaatsje in Pommeren moeten 20 paren overgetrouwd worden Een jaar geleden werd er een nieuwen burgemeester benoemd die in de meening verkeerde dat hij als zoodanig reeds bevoegd was als ambtenaar van den burgerleken stand op te treden Eerst onlangs is uitgekomen dat hiJ zich vergist had en hiertoe eenafzonderlijko nstellingvereischt wordt Die is nu gekonM maar de onwettig gehuwde paren moeten nog eens voor hem verschijnen De regeeriug heeft hun van de vereischti afkondiging vrijstelling verleend OITIEDAUii MI 8 11 8 49 8 67 4 68 8 1 9 80 4 4 16 6 98 4 40 6 86 4 0 4 67 6 04 4 06 4 94 10 6 6 6 17 6 97 84 8 41 6 4 1 44 9 0 8 4 4 06 1 64 9 01 9 08 9 14 1 0 8 40 S 4E 11 11 1 86 1 41 1 66 1 06 1 17 18 8 86 90 6 0 6 6 87 7 10 6 46 6 14 7 18 8 48 4 7 8 10 17 10 84 10 41 11 19 10 09 10 84 19 64 lO M 11 10 Een 88 jarige alleen wonende vrouw te Hoornsterzwaag er over bezorgd dat bij De Koninginnen te Amsterdam HH MM de Koninginnen zijn gisterenmiddag 2 nur van Den Haag naar Amsterdam vertrokken toegejuicht door een grootemenigte op het Stationsplein en uitgeleiddoor den gouverneur der residentie en denburgemeester Te 3 04 stadstp ziJn gisteren middag H M Koningin Wilhelmina en H M de Konuigin Moeder vergezeld van een groot gevolg van dames en heeren met den Koninklijken extratrein langs den Hollandschen Spoorweg aan het Centraal Station te Amsterdam aangekomen Zoodra de trein het grondgebied der gemeente Amsterdam was genaderd werden uit de voor dat doel bij de Houthaven geplaatste vunrmonden de gebruikelijke 10 saluutschoten gelost De inspecteurs van vervoer en mouvement en een ingenieur der Spoorweg MiJ hadden den trein van do Hofstad naar de hoofdstad Op het perron werden HH MM opgewacht door den burgemeester mr 8 A Vening Meinesz in ambtsgewaad en waren hier slechts een paar commissarissen der Hollandsche Spoor met den administrateur den heer Van Hasselt alsmede de vertegenwoordigers der pers aanwezig Zoodra HH MM den salonwagen hadden verlaten heette de burgemeester de Hooge Bezoeksters welkom in do hoofdstad en werden Haar daarop bouquctten aangeboden door dochtertjes der commissarissen De Koningin was gekleed in hemelsblauw fluweel de Koningin Moeder droeg een donkere kleeding Van het perron begaven de Koninginnen zich naar de fraai gedecoreerde met bloemen en heesters kwistig versierde Koninklijke ontvangkamer waar enkele civiele en militaire autoriteiten alsmede een der dames du palais aanwezig waren om HH MM op te wachten en te begroeten en met wie de Koninginnen zich even onderhielden Kort hierop namen HH MM in het Koninklijk rytuig dat onder den afgesloten doorrit gereed stond plaats en toen de deuren geopend waren en het rijtuig het plein afreed hief de hier dicht opeengepakte menigte vieugdekreten en hoera s aan welke hulde de Koninginnen naar alle zpen groetende minzaam beantwoorden Door een dichten drom van Oranjeklanten en nieuwsgierigen omstuwd met de rijtuigen van den hoofdcommissaris van politie en den burgemeester voorop bereikten HH MM gevolgd van den groeten Hofstoet allen in open hof rijtuigen gezeten langs het Damrak aar uit alle huizen de Nederl driekleur met of zonder Oranjewimpel wapperde het Koninklp paleis dat men aan deDamziJde door de ten vorigen jare daarvoor gemaakte fraaie marquise binnenging Hier werden de Koninginnen eu H D Moeder opgewacht door den Commissaris der Koningin in Noord Holland mr G van Tienhoven de dienstdoende kamerheeren in buitengewonen dienst de commandanten der stad en marine generaal Rooseboom en vice admiraal Ten Bosch door de dames du palais en enkele leden der hofhonding met een vroegeren trein aangekomen Terstond na aankomst in het paleis werd uit den torentop de Koninkljke standaard geheschen ten teeken dat de Koningin in het paleis was aangekomen en bracht de kapel van het 7e regiment infanterie onder leiding van den heer Zaagmans de gebruikelijke volksliedereu ten gehoore Van ditzelfde regiment deed een eerewacht in en om het paleis dienst Onmiddellijk na aankomst op de bel etage ging het bekende schuifraam in de Van Speykzaal omhoog en verschenen de Koningin en daarna ook de Koningin Moeder op het smalle balcon Gedurende de minuten dat de Vorstinnen zich hier aan het volk vertoonden weerklonk de Dam van het vreugdegejuich der duizenden en nog eens duizenden die hier opeengepakt stonden Wuivend met de handen en buigend met het hoofd werden deze spontane uitingen van blijdschap over het wederzien door de Koninginnen begroet En wanneer het raam omlaag was gegaan bleef H M nog eenigen tijd de opgewonden menigte gadeslaan die aan heengaan niet dacht maar nog gernimen tijd bleef jubelen en juichen ATJBH Een correspondent van de Javabode geeft van een scherp gevecht dat nabj de kloof der krOpiig Biniët tusschen onze troepen en de moslemin heeft plaats gehad de volgende beschrijvijig Den 3n Februari rukte s morgens om half zeve Ta Sf mgga eene atdeeling van 80 bajonetten uif met opdracht den ingang der kloof van de kroeng Biniët te verkennen en een pad over hf gebergte te zoeken tusschen die ijoqf eri den indertijd door den toenmaligen kolonel van Heutsz gevolgden weg Ingekomen berichten luidden eenparig dat de kloof niet bezet was en de vroeger neergeworpen boomstammen en hindernissen door intusschen plaats gehad hebbende bandjirs weggespoeld waren Even buiten Beungga ontmoetten wij twee mannen en twee vrouwen mot een karbouw van Tamseh afkomstig die beweerden door de kloof te ziJn gekomen en de ingekomen berichten bevestigden In het groote bosch gekomen dat de geheele vallei vult kwamen wij vijf Atjehers eveneens met een karbouw tegen die hetzelfde voorgaven en waarvan er een werd meegenomen om als gids te kunnen dienen Nauwelijks aan de Blang Maloe gekomen een vlakte die het groote woud van het onmiddellijk voor den ingang der kloof gelegen kleinere bosch scheidt begon deze Atjoher teekenen van vrees te geven en bekende dat naby de kloof een zeer sterke bende moslemin bijeen was die ons daar den doortocht wilde betwisten Nauwkeuriger inlichtingen kon hij niet geven hij had de leden dor bepde niet geteld doch wist wel dat er zeer veel waren 0p de Blang Maloe gedeboucheerd vielen van een op de rechterflank gelegen heuveltje een 20 tal schoten die ons geen verliezen toebrachten Spoedig werd het tweede bosch betreden on voorzichtig langs het kronkelende weinig uitzicht gevende voetpad voortrukkende waren wy de kloof reeds zoo dicht genaderd dat de omtrekken der bergwanden zich door het geboomte flauw lieten onderscheiden toen beneden in de kloof een drietal schoten vielen onmiddellijk gevolgd door een oorverdoovend geschreeuw en gegil en een hagelbui van kogels van rechts links en v6ór boven Onze positie was werkelijk moeilyk de onzichtbare vijand zelfs de rook der schoten was door het geboomte niet waar te nemen joeg maar steeds van drie kanten kogels naar beneden en onze salvo s konden hem weinig nadeel toebrengen daar ze maar op goed geluk af in de richting van het geschreeuw door de takken omhoog moesten worden afgegeven Links voorwaarts werd een beekje waargenomen aan de overzpe waarvan de steile bergwand zichtbaar werd Onmiddellijk trachtte nn een sectie daar tegen op te klimmen maar men moest hiervan afzien daar de vijand die blykbaar deze beweging voorzien had de klimmers die door de zware rimboe en de zeer steile helling slechts uiterst langzaam vorderden niet alleen uit de flank ouder vuur nam maar hen tevens van boven met oen hagelbni van steenen begroette Door de hoogte waarvan zy vielen hadden deze zooveel kracht dat een steentje niet grooter danken duivenei dwars door den helnihoed van een fnselier ging en hem ernstig aan het hoofd verwondde Geen kans ziende met de beschikbare kleine macht waarvan er reeds één gesneuveld en zes gewond waren de kloof te forceeren en daar de ontvangen opdracht alleen verkenning tot doel stelde werd besloten den terugtoclit te aanvaarden die met de grootste kalmte onder dekking van twee halve section beiden onder een offlcier geschiedde Een oogenblik dachten wg nog dat de vijand naar beneden zou komen zyn geschreeuw klonk steeds dichter bij maar hiertoe durfde hij toch niet over te gaan Om een idee van het vuur te geven dien ik hierbij nog te vermelden dat twee geweren getroffen werden twee veldflesschen verbrijzeld en de scheede van den reuntjong van den gids versplinterd werd terwijl een der offlcieren een schot door zp helmhoed kreeg Tpens den terugtocht bleef de vpnd uit zp stelling doorvuren hjj kwam daar echter niet uit zoodat wy spoedig buiten het bereik zper kogels waren Van thuisbrengen was geen sprake de vjand kwam evenmin uit zp stelling als wy er in gekomen waren Den volgenden morgen werd eveneens van uit Benngf uitgerukt met het doel om door het bosch om te trekken te trachten de seinschntters op de Blang Maloe in den rug te komen In het bosch werd een goed voetpad aangetroffen dat naar meerdere nederzettingen van uitgeweken kampongbevolking leidde Deze nederzettingen en de daarin aanwezige voorraden werden vernield Drie met geweren gewapende Atjehers door hondengeblaf biJtps gewaarschuwd wisten te ontkomen STADSNIEUWS GOUDA 12 April 1899 Sedert Zaterdag wordt in het koffiehuis Harmonie op de Markt alhier een kegelwedstrijd gehouden Dat deze vrpbaan wedstrp by de kegelaars in de smaak valt bewyst de deelname reeds meer dan 500 kaarten zp in die enkele dagen uitgegeven en geen wonder de pryzen zp ten volle waard eens een kansje te wagen De eerste prijs bedraagt f 100 de tweede f 60 eu de derde f 25 terwijl e tiental kunstvoorwerpen daarbij zjjn gevoegd benevens een dagelykschen aanmoedigingsprijs van 10 o van de ontvangst is uitgeloofd Wat dezen kamp zoo aantrekkolyk maakt is zeker dit dat hiJ alleen ia uitgeschreven voor kegelaars te Gouda woonachtig of tot de GoudBche Clubs behoorende Den 8 dezer is aan den Heer H Bakker sergeant in garnizoen alhier door den uitvinder der wereldtaal het diploma uitgereikt als volapUka tidel wereldtaalonder wyzer Reeds 1763 personen zp thans als zoodanig geöxamii erd Te Gouda isf een nieuwe Metselaarsvereeniging nngeficht de bestaande is bloot een ziekefflonds Tot leden van het voorloopig bestuur zp gekozen de heeren P Schoonderwoerd J Tok en P van Egk R Nbl ScuoosuovEN De instructie compagnie alhier wordt van 14 tot 24 Augustus gedetacheerd hl de legerplaats by Oldenbroek yt m 7 AprU Maandag heeft de koene visscher A Rietveld zonder hulp van anderen een otter gevangen in den polder Bonrepas Het viel hem niet mede dit geheel üleen te doen Eerst had hij twee schakels gesteld maar daar ging het dier doorheen Nu zag hy hem over den bagger gaan en telkens even boven komen om lucht te scheppen Opeens k hü hem onder zp bereik en steekt hem aan zp aalorgel aalbcUar Het dier werd zoo valsch dat het den stok van de schaar bpa door beet Het beest was 1 M 25 c M lang en woog 21 pond Weinig m enschen zyn er die ooit zulk een dier alleen gevangen hebben want zp zj in t nauw gebracht dan durven ziJ gerust den persoon aanvallen Iedereen was dan ook verheugd dat hy door die vangst niet alleen een lucratieven dag had maar dat hjj er zoo goed afgekomen was OuDERKEHK a d LIsEL Op do aanbeveling voor de betrekking van gemeente ontvanger te Valburg is no 1 geplaatst de heer A F Dorhout werkzaam ter secretarie alhier Bkbö Amiuoht Door de sub commissie alhier tot opi iohting van een volks sanatorium is aan het hoofd comité te Gouda overgemaakt eene som van f 100 zpde het bedrag der door haar voor dat doel gehouden collecte na aftrek der gemaakte onkosten Haastbecht Benoemd tot poldermeester van den polder Hoonaard den heer G Raateland in de plaats van wijlen W Versteegt Rechtzaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam zitting van gister werd o a het volgende vonnis gewezen A V 20 jaar arbeider te Capelle a d IJsel wegens mishandeling tot 14 dagen gevangenisstraf zoowel deze beklaagde als W L 30 jaar T v D 20 jaar P A de H 33 jaar en J B 20 jaar allen arbeiders te Capelle a d IJsel werden vrygesproken van de hun ten lastPgelegde vernieling van glasruiten De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde gister Van Jaarsveld die een bedrag van f 23 000 verduisterde ten nadeele van de Associatie Cassa tot twee jaar gevangenisstraf Door het openbaar ministerie was tweeen een haU jaar geëischt Naar het Handelsblad verneemt is de openbare terechtzitting in zake de bekende vergiftiging gevallen in de Oraujeboomstraat te Rotterdam die thans voor de tweede maal wordt geïnstrueerd de volgende maand te verwachten De vermoedelyke daderes de wed Soreiiser bevindt zich sinds 16 September van het vorige jaar in preventieve hechtenis Men zal zich herinneren dat deze vrouw beschuldigd wordt niet alleen haar echtgenoot maar ook haar commensaal en haar volwassen dochter benevens twee jongere kinderen te hebben vergiftigd ten einde zich te verryken met de opbrengst van levensverzekeringsbedragen Inderdaad is bij een huiszoeking dan ook arsenicum gevonden terwyl vaststaat door de verklaring van een tweetal apothekeressen dat zij zich dit vergift ouder een of ander voorwendsel heeft aangeschaft Een zestal lyken werden opgegraven op drie waarvan ook sporen van vergiftiging gevonden zp De instructie loopt Over niet minder dan 60 getuigen Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen 10 April 1899 door Notaris MAHLSTEDE te BergAmbacht gehouden Huis inet Schuur Tuin en Erf aan de westzpe van de Dorpsstraat te Berg Ambacht kooper T du Hou voor f 1000 AANBESTEDING Door den architect de heer W Molenbroek werd hedenmiddag te Rotterdam aanbesteed namens de directie van het Nederlandsche Veem Amsterdam Rotterdam het bouwen van een paMuispand van + 2000 M aan de Rijnhaven l Z te Rotterdam met elevator en machinale inrichtingen benevens het maken der fundeerüig voor een poren loods van 1000 M Ingekümeii 25 biljetten Minste insehryver de heer J Hilleu te Utrecht voor f 339 900 De heer Dessing had ingeschreven voor f 363 990 de heer Nederhorst voor f 361 943 === 9 = ==== = Dames en Heeren PAUAPLUIES bij A van OS As Md T iUeur kleiweg E 73 730 ÖODDA leleitliooH Mo il Beurs van Amsterdam IS APHIL Vrkrs Slotkrs NiDi LiND Cart Ned W S 9 8 Vl Vi dito dito dito 8 6 dito dito dito 3 l HONSIH ülil Qouill 1881 88 9 loiv talib lDBDhri viDgl868 81 5 90 OoBTKN Obi in papier 1868 6 84 dito iu ailrerises 6 84 Portugal Obi met coupon 8 dito ticket 8 RosusD Obi Bianoal 1884 4 65 duo Oaoona 1880 4 8 a dito bil Botha 1889 4 98 dito bg Hop 1888 90 4 981 88V dito in goud leen ISBS 6 dito dito dito 1894 5 103 SpiSjE Perpot Bcbuld 1881 4 61 ToKKBlJ Gepr Goor toen 1880 4 7 Q f leening aerie I 98 Oeo laenilift aene C 98V Zdid Am Bep V obi 1888 i 106 Mliroo Obi Buit 8oh 1890 VïNlzuiLi Obl J onlwp 1881 101 loiv S Vi A 8Tll Dill Obligatieii 1886 3 101 EoTTlEDiM Sted leen 1894 S loiv Nkd N Afr H nilela and 9 l Arond b Tab Mli OortiflcBtea 746 Deli Maataohappy dito 607 Arn Hypolheekb pandbr 4 103 Ooit Mij der Voratenl aand 65 a Or Hypolbeokb pa flbr S i OS 904 Nederlandacbfl banlE sand Ned Handelmaataob dito 1641 N W Pao Hyp b pandbr 8 100 Bott Hypotbeekb pandbr 3 l 100 Utr Hypotheekb dito SV B8V OoBTBNK Ojat Hong bank aand BuBL Hypotbeekbsnk paudb 4 Ahkbika Equt hypoth pandb 6 90 Haiw L 0 Pr Lien eert 82 4 83 Ned HoII IJ Spoorw Mij asnd 118V Hij tot Bip V 8t Spw aand Ui Ned Iiid Bjioorwogm aand 820 Ned Zuid Afr Spni aand 6 91B dito dito dito 1891 dito 6 100 iTiUB Spoor l 1887 89 A Bolil S 5 Va ivu Zuid Ilal Spuniij A H obi 3 59 B 69 Vifl PotPN Waraohau Weenen aand + 160 EtiSL Sr Bu B Sp Mij obl 4 UU Ualtisehe dito aand Fantowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Eunk Cb AEOK Sp kap opl 4 lOB 102 j dito dito oblig 4 100 Aheeika Cent Pao Sp Mij obi 6 58 55 b Oho Nortb Wpr 0 v aBnH 144 dito dito Win 8l foter obi 7 1 1401 Denrer k Bio Gr Spm oert v a 91 e 23 lllinoia Oeotral obi in goud 4 104 Louiir k NashfilliCert r aand 68 8 Meiii o N Spm M Ie hyp o fl lOi Misa Kanpas v 4pCt pref aand 14 i V N Yeik Oulaa o ii Weet aand l l dito Fenn Obio oblig 6 Oregon Califria hyp in goud fi St Paul Minn tManit obi 7 1 Un Pao Hoofiün obig i ♦ 8Vl ts A dito dito Line Col lo hyp 0 ü OaMXSA Can South Chert 7 aanfi Vis C Ballw Na loh a r C Amaterd Omnibua Mij aand 171 Eotterd Tramwe MaalB and 100 NlD Stad Amaterdam aand 8 107 Btad Bo terdaU aand 8 lO BtLOU Stad Antnerpen 1887 9 100 Stad Bruaael 1886 81 100 HoKG Tbeiaa Bogullr Grtelaoli 4 1 OojTlKï Staaleleonig 1860 6 1187 K K Oott B Or l880 3 SruiJl Stad Madrid 3 1668 S5 b NlD Ver B z A b Spoel oert 11 D SAMSOM Markf GOUDA ONTVANGEN Nonveauté s in TAiLOE mi mwm en Voorjaars Capes VERSCHEIDENHEH De halve breedte van den oostelyken hoek van het Amstelveld en Amsterdam