Goudsche Courant, donderdag 13 april 1899

Vrijdag 14 April 1899 38ste Jaargang No 7863 ftoiMHE wmm J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer Hl Centen ftroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van A dvertentiën tot 1 uur des niidd rclefuuii o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN wordt thans ingenomen 4oor een stoomcarOüBsel met een locomobiel in het midden Wanneer men bedankt dat niet minderdan acht groote verhuiswagens noodig waren om den draaimolen met toebehooren vanDordrecht naar Amsterdam over te brengen dat alleen aan staangeld aldaar 1 4700 moetworden betaald en de politic bepaald lieeft dat de draaimolens s avonds om 9 nnr gesloten moeten zijn dan moeten er toch heelwat dïaailustigen opkomen eer er een winstjeoverschiet voor den Belgischen ondernemervan het caroussel N v N Zaterdag jl ontdekte de bemaning aan boord van het stoomschip der Red Star Line dat dien dag van Antwerpen naar New Yorlt was afgevaren onderweg naar Vlissingcn een man die zich in de steenkolen verborgen had ten einde kosteloos de reis mee te maken Dit viel hem echter bitter tegen want by het verwisselen van den loods werd hy zwart als de kolen zelf aan wal gezet en per trein naar Antwerpen waar hy woonde getransporteerd ADVERTENTIEN Togen 1 MEI wordt geerimgd m ES umLm met of zonder PENSION Verzoeke prijsopgaaf Brieven franco onder No 2 A B Bnrean De Avondpost den H au M nwmmim van alle Insecten als Vlooien Luizen Torren Kakkerlakken Micron Mnggen Vliegen enz is verkrijgbaar in glazen Flacons met gebrniksaanwijzing tegen 99 Cent per Flacon by J VAil OIJK KLEIWEG No 2 GOUDA HOLLANDSCHE ïlliïffiBEiïEKÏfflK AMSTeillkAM Prilanotaeriog China Congo Stofthee 50 en 65 c Grol 56 60 Ui ekkere il Souohon Qeurige 90 Congo 100 I Ontbijt Thee 66 l Namiddag Thee 75 I Alleen Terkrygbaar by P H J vanWankum Oosthaven B 14 A SLEGT beieeltiich aan tot h t leieren van Zuiger Zeeuwsoh Tarwebrood f cent le K G NIEUWE HAVEN 28 tfP Bekroond op de Internatioiiale Tenoonitelling van Bakkarj Maildery en KookkonBt ta t Gravenimgt met een diploma Vergald Zilveren Medaille TANDAiMS Ë CASSITO Gouda Turfmar k t aPBEKKUSESl MAANDAG DINSDAG DONDEKDAG m ZATEUDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van lUtA uur ZONDAGS ni t Stollwerck sche Borstbonbons gehbrioeerd na voomobrift van den W Universiteits Prot Gehra Hofrad Dr Harl M Bonn lebben sedert 60 Jaren ab Terzaohtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitstoekeude diensten bewezen Bij spoedigo afwisseling van warüie en koude lucht is t bijzonder anbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pakjes 26 cent Alom verkrijgbaar Gecombineerde NATUUR GENEESINRICflTItie door iU teii kruiden ozon wftter licht lacht eni lïixoodere behandeling van MniIWKlekteii verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheien hoofden ruglijden uleekzucht mUlK lUdeii slechte bloed tnieiijciiiir ziekten der stofwisHelinr borRtlIJdeii rheumatismns Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension f xtcrne behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratts en fraucow Sanatorium Arentsburgb V09KBUKG bij Den Haag aan de Geestbrug I J TAN SCHALEN Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPIJTEJS Gordijnstoffen Vitrages ZËiLËK LINOLEUM mnn eiiTarelkleedeu eiiz iigz TE HüUB TERSTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 P O IKE OU Dl tJ iii TA P O IKE OU DI GEKEVEE Merk NIGHTOAF Verkriigbur bjj M PEETER8 Jz NB A i bewijs van echtheid ii n oaohet en kurk stceda voorC H lEOAM r BÏen n dea naam d r Pirms P HOPPE AEMEUZOEG Afdeeling WEltKVBRSCHAFPING toor VROUWEN en lUElBJES wrjoekt NAAIWERK aan huis TOOr een nette Naaister Inlichtingen Teritrelit Gouwe C 166 FAXtM JrtB Mtj SSLTSKR aRAITDS MAaASmS DU FriDtemps NOU VEAU TÉS Wij Verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomernei oen nog niet ontvangen hebhe dit tewillen aaivragen aan Hl JULES JALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omi aund fjratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 Irancs vrjj van alle kosten aan hnis met 5 verhooging KeCxpHditib kaiiloor e Kozendiial N li j j 7andbpa mt Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zicli boleefd aan üoi het LKVr KKN en MAKKN an filtM r ii t H liliiderlilee llii legi U de liiiM ht coneurreerende iiryzeii gtf Zie de Etalage ALLEEIf VERHOaP voor oitila eii OmKtrekeii van iNTHRAGIETNOOTJ S Belangheblieiifleii worden verzoelil prlj § op te vragen S D BOON GoDDi U April 1899 NIEUW IIEUWI HIËUIV GESCHIKT VOOR ïïaclitUcliten Koffie en Theelichten Welke 4Vi uur branden k 2Va en 6 uur brandende k 3 oeat per stukËenig Ageot voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men beboeft hiervoor geen Olie geen Glaa eül Alleen een lucifer aansteken is noodlg Geheel sender gevaar voor brand als ook zonder reuk Steeds voorradig eroe ruime keuze der Soliedste soorteo Naaimachines welke tot billijke prijzen wnrdeo geleverd V Ourerkieiend op afbetaliog per maand en per week ktt A LKWKi STEirN GOUDA Kleiweg 49 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFIATTEN AEGIITBATES W WSTIN ook vülg ens op te geven Profiel Sipoedise aflevering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen Indien gij niet wilt lioesleii gebruikt de allerwega bekroonde en wareldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract tiiei i ij e uit de Koninklijite Stoomfabriek De Honigbloem van H V VAl S CHAMIi Co en Haag VAN SOHAIK Co s Mellaothe U het be u middel dor wenUI VAN SOHAIK Co s Kteliaatbe eneot Kmlhoe VAN SCHAIK Co s Mellanthe gsnoMl imm oud Is jou t VAN SCHAIK C0 S Mellanthe maü in eeo huisgerin oolbraVo VAN SOHAIK Co s Melianthe sla t oortdurend ond r Soheikuadig t MUt VAN SOHAIK Go s Mellanthe helpl ooherroepelgk VAN SCHAIK Co s Heliantbe i bukrooud aa Eerediplonu i VAN SOHAIK b Go s Heliantbe ii bekroond mot Qoud VAN SCHAIK 8c Oo fl Mellanthe 1 bekrooaj mol Zilver VAN 3CBAIK Go S Heliantbe orkrijgbaar in gaeoni A BUDMAN MotrdTêJd J C EATBLAND Boievf B T WIJK OudutaUr M KÜLKMAN Waddinmnn a ROLLMAN BocUgravm PINKSE NimatrkêrkadJJml van 40 Cf tO Ct en ft = Firma WOLFP h Co Weathaven 198 Soudn 1 D M BBIJBiS Kleiweg E 100 toriawater ut ftfe VïcforiaJBron fe Ober a n éai Tafeldrank Vanh£ ninklykef uis derJfedeHaném öonda Druk van A BRINKMAN Zn Qouda E H Ti MILD Veeratal B 120 te oKoio Voor deze terkiezing bevelen wij bij de beratemming aan voor Patroon de heer H J NEDERnORST Voor de Werklieden de hh A SMIT P J KONINGS en M SANDERS SCHO CTTTT OVER Slooten Wateren en Riole BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Je artt 148 156 der Algemeene Politie Verordening voor deze Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren en de bniikers van de niet aan de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren en Riolen dat op Maandag Dinsdag en Woensdag den 24 25 en 26 April 1899 eene Schouw over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen dat hunne Slooten of Wateren voldoen aan de afmetmgen genoemd in art 152 der bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zijn opgesloot zoodat geene boomstammen over of takken in het water hangen en dat die Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vast of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zijn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De Naschouw zal plaats hebben op Dins en Woensdag den 2 en 3 Mei 1899 Gouda 13 April 1899 Burgemeester en Wethouders van Gouda R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscb Overzicht Voor de tweede maal in enkele dagen is het Ierland dat de aandacht vraagt ditmaal om de plaatselijke verkiezingen welke een inderdaad verrassend resultaat hebben gehad Men weet dat een gedeelte des lands Protestantsch ia en de overwegende meerderheid der Ieren ja men kan wel zeggen bet lersche volk Roomsch Het Protestantsche deel Ides volks nu is te lang en te scherp van de Katholieke meer FEViLLElOlM Gedeiikschritteii van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naur het FranscK DOOR W NUTTERS 66 Dit was dus het doel de drijfveer geweet t van de edelmoedigheid des barons Daarom had hij hem aan den dood in de Seine onttrokken om van hem een werktuig ter afpersing te maken Altijd had de baron aangedrongen op het maken van verboden liefdes betrekkingen en hij was gevallen in den strik blindelings onergdenkend Hoe zou de huichelachtige weldoener hem bespot hebhen bij iedere nieuwe schrede naar den valkuil Hoe hem hebben verguisd fetj eiken pas nader aan den valstrik En ai de teedere woorden en verzekeringen hem door den baron toegevoegd trokken voorbij zijn geestesoog diens onuitputtelijke mildheid zijn vaderlijke zorg voor zijn welzijn zijn toegeven aan den minsten wcnsch Ik kan het niet gelooven Salluces gij moet bepaald liegen iHelaas ware het maar zoo 0f uzelf misleiden of u vergissen zeg mij dat dit mogelijk is Dat ksn ik niet icggen want het is niet mogelijk 0 mijn God maar dan ben ik geheel verlo derheid gescheiden geweest dan dat het veelzou gevoelen voor de lersche zaak en daarbökwam dat in veler oog de vrees dat oiiafhankeiykheid van Ierland de overhoerschingvan het Protestantisme over het Katholicismezou beteekende Vandaar een groote verdeeldheid welke zoover ging dat reeds iuden ttjd van Gladstone s Home Rnleplaunen het Protestantsche deel des lands verklaardedat het in geen geval de nieuwe regeeringte Üublin zou erkennen en het desnoods opeen burgeroorlog zou laten aankomen Maarnu blykt eensklaps van een grooten omkeer Ook in die deelen des lands waar de Protestanten de meerderheid hadden en vanwaar groot verzet tegen Home Rule dreigdehebben de unionisten het afgelegd tegen denationalisten zelfs in het zoogenoemde Oranjeland dat steeds de oude Hervormde tradition het hoogst hield Nog hebben de Unionistende meerderheid in Ulster M ar van de 112 zetels z n er volgens de Manchester Guardian reeds 48 door de nationalisten veroverd Ook in de andere provincies waar de groote meerderheid reeds lang lersch was hebben de nationalisten groote overwinningen behaald en in Cuimanght Munster en Leinster zullen tegenover de 375 Nationalisten te nauwernood 38 Unionisten staan In het geheel verwacht men dat in 27 van de 32 counties de meerderheid Nationalistisch zal wezen Op de meeste plaatsen is de leiding van het plaatselijk bestuur aan de landheeren ontnomen en ten deel gevallen aan het volk Ja de beteekenis dezer overwinning is zoo groot dat de Westminister Gazette spreekt van een staatkundige omwenteling De Daily Chronicle betreurt het dat de hertog van Connaught niet zyn recht op den troon van Koburg Gotha aan z jn zoon heeft afgestaan gelyk men gehoopt had zoodat Engeland gevaar loopt den hertog aan Duitschland te moeten afstaan En dat zou jammer z n want van het vorstenhuis is hij volgens de Daily Chronicle de populairste persoon de prins van Wales niet uitgezonderd Hoewel geen geboren generaal is hü door hardwerken en studie een bekwaam veldoverste geworden Hy was reeds aangewezen om Lord Roberts op te volgen als bevelhebber van Ierland wanneer deze in de plaats van Lord Wülseley opperbevelhebber van het Engelsche leger zou geworden zgn Het is de vraag of deze benoeming nu nog door zal gaan ren nog ellendiger dan toen ik rondliep met het voornemen om er een eind aan te maken en toen hij mij aansprak en mij meenam naar zijn prachtig huis en mij als zoon aannam en mij tranen in de oogen bracht over al zijn goedheid en zijn bewijren van liefde Is die man dan een levende duivel een vleeschgeworden booze geest O nu ben ik eerst ellendig en arm en naakt en geheel verloren Ik ben tot ongeluk geboren tot enkel lijden op deze vervloekte wereld geworpen Hebt ge nog meer te neggen Salluces jNeen iHet zou anders nog afschuwelijker kunnen zijn Het ware mogelijk en ik heb onder uw verhaal gevreesd het te zullen hooren dat die mensch de Maubert mijn vader is die mij enkel het aanschijn heeft gegeven om mij te verderven Beide jongelieden zwegen lang Het was een akelige plechtige stilte Raphael begon het eerst Salluces zeide hij met klanklooze stem gij hebt mij verraden meegewerkt aan mijn verderf maar waart gij liet niet geweest hij zou wel een ander gevonden hebben of middelen hebben gevonden om zonder hulp mij te brengen waar ik nu ben Ik vergeef u Ik dank u voor uw bekentenis Uw schuld wordt er door verminderd weggenomen Gij aijt daarenboven gedwongen geworden ik wil het gelooven Maar zou er niets te doen zijn om de arme Mathilda te redden Help mij wraak te nemen op dien mensch en ik vergeef u volkomen Wij zullen de hertogin redden en ons wreken Wij gaan den ellendeling doeden evenals gij zijn Duitsehland ia bereid zoo deelen de Daitsche bladen mede om te zoeken naar een vriendschappelyke oplossing der Samoaquaestie Maar Duitsehland eischt genoegdoening van Engeland en Amerika voor de optMilyke schending van de Bcrlynsche conventie door Araerütaansche en Engelsche ambtenaren en zeeofflcieren gepleegd Duitsehland staat er op zegt de offlcieuse Nordd Allg Ztg dat de regeeringen te Londen en te Washington aan de admiraals opperrechters en consuls zeer uadrukkeiyk doen weten dat zy zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige overtreding van de internationale tractaten en aan door niets te rechtvaardigen en daarom niet te verontschuldigen daden van geweld De Nord AUg Ztg meent te weten dat de Duitsche opmerkingen hierover aan duidelijkheid on vastbeslotenheid niets te wenschen laten en dat zy indien zij geen gehoor zouden vinden nog eenigszins versterkt zullen worden De Samoa quaestlf zal jb een geheel ander licht komen indien de itegeeringen te Londen en Washington de schending der conventie erkennen en door het desavoueeren van hunne ambtenaren Duitsehland de gevraagde voldoening geven De Duitsche regeering is vastbesloten dit te eischen z zal geen middel dat daartoe kan leiden onbeproefd laten Zy hoopt echter dat diplomatieke actie voldoende zal zyn om de zaak in t reine te brengen Zg is overtuigd dat de regeeringen te Londen en te Washington zullen erkeimen dat het recht aan de zpe van Dnitschland is en dat het niet aangaat ten gevolge van een rechtsHchennis van ondergeschikte ambtenaren de goede betrekkingen met Duitsehland te verbreken Ten vervolge van de laatste zitting van den federalen raad van den Oranje Vrystaat en de Zuid Afrikaansche Republiek zullen de volgende voorstellen aan de Volksraden van de twee landen voorgelegd worden de stichting van een genieenachappeiyke instelling van hooger onderwys een universiteit de instellii van een gemeenschappelijk hof van beroep het toelaten van Transvaalsch geld in den Vrystaat tegen den wettelpen koers met gemeemichappeltjk toezicht op het slaan van de munt de burgers van den eenen staat zullen volledige burgerrechten in den andereu staat hebben de Hollandschc taal zal in beide staten gehandhaafd worden beide staten zullen op gelijke wyze hun krijgsmacht inrichten hond hebt doen sterven als hy met toegeeft zeide de Salluces op beslisten toon aU iemand die zeker is van zijn zaak Dat het zoo zijl antwoordde Raphatil Wat moeten wij doen f Allereerst ons haasten en geen oogenblik verliezen De baron mocht anders eens onvindbaar blijken iHaasten we ons dan Natuurlijk Maar laten we zorg dragen ons met te overhaasten en zoodoende onze zaak te bederven Wij hebben het recht aan onze zijde laten we zorgen dat we buiten ons recht tevens met kracht gewapend zijn Ge hebt hier wapens geloof ik f Ja een paar sabels en vier pistolen dat is alles Aan sabels hebben we mets maar de piatolen waar zijn ze Raphael stond op van de sofa en haalde de wapens te voorschijn Salluce onderzocht de wapens nauwkeurig en laadde ze zorgvuldig Zelf voorzag hij zich er van twee de grootsten en legde de beide anderen voor Raphael neer Gevoelt ge u thans in staat voor den tocht dien we moeten maken Het betreft Mathilda s redding niet waar Voorzeker Doe mij dan geen dwaze vragen Ge ziet dat ik me reeds kleed Haast u En een verzoek moet ge mij inwilligen ik zal het woord voeren en hem neei schieten als het noodig is Verspreide Berichten De Aurore meldt dat de bekende advo caat Labori een aanval van iuHnenza heeft en naar de geneesheoren verzekeren binnen veertien dagen geheel hersteld zal zyn De Figaro van gistermorgen bevat hetbegin der getnigenverklarüig an generaalGonse De getuige verklaarde in het begin van September 1894 van kolonel Sandherr het borderel ontvangen te hebben dat in handen van Henry was gekomen Gonse gaf verschillende technische détails aan die voor het meerendeel slechts door een ofticier van den generalen staf konden gekend worden Op de vraag of het geheime dossier aan den krijgsraad was voorgelegd weigerde Gonse to antwoorden Hy zeide verder nog dat hy op den avond van de degradatie langs indirecten weg mededeeling ontvangen had van de bekentenis van Dreyfus Omtrent en zelfmoord van den oudadjndant Lorimier vroeger particulier secretaris van overste Henry verneemt de Temps uit Saint Quentm Kort na den zelfmoord van overste Henry kwam Lorimier te Catelet woneh by zyn schoonvader Hy had een getuigschrift van nonactiviteit wegens gezondheidsredenen Sedert de acht maanden dat hy in deze gemeente woont heeft Lorimier byua nooit van zijn vroegoren overste gesproken en uit bescheidenheid vermeden zyn medobnrgers den adjudant aan den tragischen dood van zyn chef te herinneren Men zegt evenwel dat zyn geest door dat drama zeer getroffen wSs Vrydag zou Lorimier van het ministerie van oorlog een telegram ontvangen hebben waarin hy dadelyk ontboden werd Hy pakte zyn koffer en bepaalde zyn vertrek op Zondagochtend maar s nachts is hy zich gaan ophangen in don stal Aan het kabinet van den minister van oorlog heeft men de Temps geantwoord niet te weten dat er een telegram als bovenbedoeld aan Lorimier gezonden is Men is integendeel geneigd te gelooven dat er een telegram aan hem gezonden is Volgens de Echo de Paris zou de raads heerrapporteur BallotBeaupré in het begin der volgende week het initiatief nemen tot het vragen van de confrontaties door Roget verlangd Hetzelfde blad verzekert dat een groot getal raadsheeren aanvulling der enquête van de strafkamer wenscht Als het noodig is Is er dan nog een moge lijkheid dat het niet noodig zijn zal Wanneer hij u de brieven geeft waarom hem dan te dooden Omdat ik hem haat Omdat ik hem zou Jcunnen verslinden om zijii gruw aam bedrog om zijn duivekchtige huichelarij iDwaasheid met nu Eerst de brieven en laat hem dan knarsetanden over zijn verloren spel Hij valt nog wel in onze handen Het worde ons lavensdoel hem te vervolgen Van ergernis sterven 18 de zwaarste dood niet een onverwachte kogel Laat alles aan mij over Doe dan zoo ge wilt maar breng ellende en onheil over zijn gevloekt hoofd Anders i il ik ni t tevreden zijn Na het vrceselijke besluit dat de beide jongelieden genomen hadden verlieten zij de woning op boulevard de Gand Raphael bleek en verzwakt op den schouder van de Salluces steunende die telkenmale blikken van innig medelijden op hem wierp Buiten gekomen vroeg de Salluces Zoudt ge denken mijn vriend dat ge den afstand tot rue Meslay te voet zuil kunnen afleggen t lk vrees er voor ik denk an neen was het antwoord op pijnlijken toon gegeven Dan zuilen we een of ander rijtuig afwachten dat er ons heenbrengt Wordt iurvo J