Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1899

is thans geëindigd en de stukken zp of worden nu in handen gesteld van den offlcier van justitie bij de Haagsche rechtbank De groote beteekenis van dit proces voor de zaak Hogerhnis is vooral dat thans voor het eerst alle stukken op die zaak betrekking hebbende aan Troelstra zullen moeten worden overgelegd daar het debat tnsschen hem en den officier van justitie juist over den inhoud dezer stukken loopt Op de vraag van den rechtor commissaris of hj in de instructie ook getuigen wenscht gehoord te zien heeft Troelstra geantwoord hierover na inzage der stukken etjrst ziJn verdediger te moeten raadplegen Burgerlijke Stand GEBOREN 10 April Dirk Elshout ouders J Massaar en J Visser 11 Josina onders G Verweij eu M Belt Snra Wilhelmina ouders J F Signer en S W Blom Carel Louis ouders M Klepenburg en B Mallon Elizabeth Johanna Francma ouders A H van der Kind en T de Bruin 12 Paulus ouders P Pauw en C Luiten Sara ouders H de Jong en S Verkaaik Anna Helena Agatha Antonia onders H J van Schalen en A M van Leeuwen Huibert ouders N J Mepr en M Kooi OVERLEDEN 10 April W van dor Starre 4 m G Zeverboom Ij 11 A C Daudt 11 m L S Keiser 78 j 13 F Anders 21 j GEHUWD 12 April J van der Kreke en P J Jongerhold 6 J de Rotte en S G de Jong G Valk en J Schouten ReeuwUk GEBOREN Johanna Maria ouders D Mourits en E L de Jong OVÏIRLKDEN G van der Star wed G van Dijk 86 j K Hardenbol huisvr van B van Wingerden 81 j GEHUWD W échriek en M Heij MARK TUSRICHTKM Oouda 13 April 1899 Granen waren heden voldoende aangevoerd Bij weinig vraag was de stemming weder flauw Tarwe Zeeuwbche 6 80 il 7 10 Mindere duo 6 as i 6 60 Afwijkende 5 25 5 90 Polder ƒ 6 kf 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 20 il S 50 Polder ƒ 4 75 i 5 Oeri t Winter 4 60 i 5 ZoDier 4 50 il 4 90 ChevalUer 5 50 i 6 J5 Haver per heet 3 25 i 3 90 per 100 kilo 7 25 il 7 50 Hennepzaad Buitenlandsche 7 50 i 8 Kanariezaad 6 4 750 Koolzaad 8 40 i 875 Erwten Kookerwten 7 50 il g Niet koekende 660 ii ƒ 690 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 80 i 625 Boonen Bruineboonen 10 50 i ƒ 11 50 Duivenboonen 7 il 7 25 Paardeboonen ƒ sgoii ƒ 6 15 Maïs per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 5 il 5 20 Cinquantine 6 i 6 25 Foxanian 5 10 il 550 Vermarkt Melkvee goede aanvoer handel en jirijzen vlug Vette varkens goede aanvoer hamlel flauw 15 k 1 1 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 16 il 17 V et per Iialf K ü Magore Biggen goede lanvoer handel stug 0 65 ii 0 90 per week Vette Schajien red aanvoer handel vlug 16 il 22 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 4 i ƒ 7 lokkalveren 8 i 14 Boter groote aanvoer handel vrijwel Goeboter o 90 i i 00 Weiboter ƒ 0 70 4 o 80 Jier Kilo geven trachtte hjj werk te vinden doch niemand gal het hem Uij trachtte met bedelen zijn treurig bestaan te lekken doch men had geen droog stuk brood voor hem over Ten laatste zwierf hj naar de Amerikaansche wijk en daar met den voet op een der verfoeielijke plakkaten maakte hij een einde aan zijn leven Gouda van t Ned Oud Genootsch dat de 6de Voordracht van den Heer Lindner zal plaats hebben op Zaterdag 15 April a s Plaats eu uur bekend Boskoop Bij Kon besluit is o a ongegrond verklaard de reclame van dengepasporteerden sergeant P van Tol alhier betreffende zijn aanspraak op pensioen GotiDEEAK 11 April Bij de op heden alhier gehouden stemming ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad zijn uitgebracht 81 geldige stemmen waarvan de heeren A Blanken A C Snaterse en D Tom er respectievelijk 33 20 en 28 verkregen Herstemming moet alzoo plaats hebben tusschen de heeren Blanken en Tom 2180 de verdere studie te ontzeggen Ettelijke van dat ongeloofelijk groote aantal zijn in hechtenis genomen de overige naar huis gestuurd In Petersburg zullen wegens onbeduidende standjes de instituten voor ingenieurs gesloten worden ZwiTBEELAIiD Te Vallorbes is een vergadering gehouden van honderd vertegenwoordigers van belanghebbende streken om een voordracht te hooren van den ingenieur Camille Barbey over het plan om den Mont d Or te doorboren en een spoorweg aan te leggen door den Jura Hierdoor zou de verbinding van den Simplon met Noord Frankrijk 300 KM worden verkort De i ransche afgevaardigden verklaarden met het plan volkomen in te stemmen het werd dan ook unaniem goedgekeurd Nader zal een commissie worden benoemd bestaande uit 2 Pranschen 9 Waadtlanders en 1 Italiaan om de teekeningen en de berekeningen nogmaals nauw keurig te onderzoeken De totale uitvoer van bloemboUen uit Nederland is verleden jaar weder belangrp vooruitgegaan Het cijfer voor 1898 toch i 6 901 895 KG bruto gewicht terwijl in 1897 5 701 798 KG werd uitgevoerd Dames en Heeren PAUATLUIES bij A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA leleimmm Xo 3i Krimpen a d IJsel Dinsdag liep met goed gevolg van de werf de NiJverheidJ der firma 0 van der Giessen en Zonen alhier te water oen ijzeren Rynschip genaamd Basalt 9 groot 920 last gebouwd voor rekening van de Basalt Maatschappij te Rotterdam Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelp schip groot 740 last voor rekening van den heer van Meeteren te Duisburg Kruipen a u Lek Van tijd tot tijd komen hier gevallen van typhus voor die hoewel meest zeer ernstig toch geen doodelijk verloop hebben Thans liggen er nog 4 lijders allen jonge menschen aan deze gevaarlijke krankte Iteurs Ainslerdaiu van 13 APRIL KlMluSD Cart Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNSiLOblGaudl 1881 88 iTALn InaoliigTiiig 188 81 6 OoatlNI Obl m papier 1898 dito ia iilvorlsns 6 FolTUSAL Olil met ooupoo S dito ticket 8 Rdilakd Obl Binnenl 1894 4 dito Geoon 1880 4 dito bi Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goad leen 1883 6 dito dito dito 1814 5 8pam Perpel Bohuld 1831 4 TuBKlH Oepr Gouv leen 1890 4 Qei leening serie D j Ooo teem ng sere C Zoli Ar Bep V obl 189 s Mliloo Obl Buit Soü 1890 VlNflOH Obl 4 onhep 1881 AMaTKïOAM ObligBtien 1896 3 BoTTIMAM Sted leen 1894 3 KiD N Afr Handeliv aand Arendsb Tab Mu Oertitoaten DeliMaatBchappü dito Ara Hypalheekb paadbr 4 üuit Mij der Vorstenl aand a Or Hypotheekb psndbt 81 l Nederlandeche banlc aand Ned Haiidetmaatioti dito N WkPae Hyp b pandbr 8 Eott Hï otheekh pandbr S t Otr UyoothoBlb dito 8 81 OoaTBNU O let Hong banV aand BuèL Hypothealtbank paiidb 4 Amerika Eqiit hypoth pan lb K Maiw L G Pr Licn lert Nin Holl IJ Spoorw M j a nd Mij tot Eipl ï St Sp aand N d lud Spoorwegm aar d Ked Znid Air Spm aand 8 dito dito dito 1891 duo 6 IlAUl Spoor 1887 89 A Bobl 8 ZuidItal Sp mij A H obi S Pol n Warsobau Weenea aand 4 Boal ör KuM Spw Mg obl 4 Baltiaobe dito aaud Fa towa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aand 6 Knrak Ch Aaow 8p kap opl 4 dito dito objig 4 Ahesika Ccnr Pae Sp M obl Ohio 8i North W pr 0 t aand dilo dito Win 8t l etor obl 7 I DenTor ii Blo Qr 3pm aart r a Illinoia Central obl in goud 4 Loaiav Naih illiOert y aand 6 a Moiiro N Spir M lehyp o B lOS Mia Kantaa 4pOt pret aand 14 N TorlOnla oliWeat aaad 19 dito Penn Ohio oblig 6 Dragon Calif le byp ia goad 6 St Paul Minn Si Maait obl 7 BINNENLAND Slotkrs 87 Vikrs 87 101 90 84a 847 In het Koninklijk Paleis te s Gravenhage werd Maandag namiddag door Hare Majesteit de Koningin Moeder de acte geteekend waarbij Hare Majesteit het landgoed Oranje NassauOord bestemd tot een sanatorium voor longlijders De stichtingsacte werd gepasseerd ten overstaan van den notaris Ligtenberg Het hoofdbestuur der Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkssnnatoria voor borstlpers in Nederland zal met de algevaardigden der sub commissies en de donateurs der vereeniging eene algemeene vergadering houden te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op Vrijdag 28 pril te 3 uur Do begunstigers en contribuanten hebben toegang tot deze vergadering en het recht aan de beraadslagingen deel te nemen De Algemeene Friesche Levensverzeke ringsMaatsehappij te Leeuwarden heeft f 600 geschonken aan de Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria in Nederland S6 98 981 98 103 61 7 V 23 8 106 101 S Vl lOl 101 96 746 607 103 5 98i 204 1641 100 100 Haastrecht By de gisteren gehouden verkiezing voor een Hoofd Ingeland plaatsvervanger voor de Krimpenerwaard in het le district waren uitgebracht 215 stemmen waarvan werden uitgebracht op den heer H A Montijn te Haastrecht 169 stemmen op den heer D Schouten te Berg Ambacht 24 en op den heer J Brouwer de Koning te Haastrecht 22 stemmen Derhalve is gekozen de heer H A Montijn te Haastrecht in de plaats van den heer G Voorslnijs die tot Hoofd Ingeland was benoemd der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen gehouden den 13 April door Not Mr I Molenaar Bouwmanswoning met 27 Hectaren 73 Aren en 48 Centiaren Wei en Hooiland voor f 36690 k A Houdijk te Waddinxvcen VERSCHEIDENHEID Uit de bcbeopsjournalen der groote mailbooten is gebleken dat tydens de stormen in het eind van Jannari en de eerste helft van Februari van dit jaar buitengewoon lage barometerstanden zijn waargenomen Op 2 Febrnari zelfs 716 millimeter een ongekend lage stand Dagen achtereen konden booten die gemiddeld 15 zeemijlen afieggen slechts 3 mijlen in t uur vooruitkomen soms maar 40 in de 24 nren De Campania van de Cunard lp is trots haar 30 000 paardekracht in één etmaal 16 mijlen achteruit gedreven Op vele schepen zijn zware stukken weggeslagen o a een ijzeren boot voor 10 personen Dagen lang bleven de passagiers opgesloten en moesten zich met koude spijzen behelpen Zulk vreeselijk weder konden de oudste zeelieden zich niet herinneren meer te hebben beleefd 8 101 Te Rotterdam is na een langdurige ongesteldheid overleden mevr Anna Burlage Verweert lid van het gezelschap der Vereenigde Tooneelisten Le Gras en Haspels Mevr Burlage Verweert was een verdienstelijke actrice in kleinere rollen Hoofdrollen heeft zij ten minste in latere jaren weinig gespeeld Toch herinneren wij ons van haar o a een goede vertolking van de rol van Vrouw Frochard in De Twee Weezen Mevr Burlage was de dochter van den bekenden Verwoert den man van de kindercomedie onder wiens leiding o a Henri Poolman en C hrispijn hnn tooneelloopbaan begonnen ziJn Reeds op haar 16de jaar begon mevr Ilurlage tooneel te spelen Zy isslechts 60 jaar oud geworden Hbl Naar men verneemt heeft de regeering het plan bij de examen commissiën voor de hoofdakte in den a s zomer ook damesleden te benoemen 90 83 118 11 820 216 100 SJ a 160 83 67V 69 106 102i 100 68 144 140 21 104 S6 ADVERTENTIEN 231 AAIT ALLE ZIEEEIT geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid Toor eene geneeswijze die mij en duizenden met mij mijne gezondheid heeft teruggegeven L v LEmËliJijswijkbijGeeslbru9 Het voornemen bestaat om te s Gravenhage nog drie deurwaarders der directe belastingen te benoemen De jaarlijksche belooning voor ieder hunner is vastgesteld op een maximum van 1 1200 s jaar zonder inbegrip van belooning voor het doen der be Een Chinees die zelfmoord pleegde omdat hij dood was Er bestaat te San Francisco een geheime bond van Chineezen met uiterst strenge statuten en even onherroepelp als de wetten der ouden Meden en Perzen Onlangs had een der leden eenige geheimen van den bond verraden en daarom werd Sen Pe Tchin zoo heette de man voor een rechtbank gebracht bestaande uit leden van de kongsi In weerwil van het schitterend pleidooi van ziJn verdediger werd hij ter dood veroordeeld Een reusachtige Chinees trad naar voren gewapend met een tweesnpend zwaard ter lengte van 1 meter en sneed om te bewyzen dat zyn wapen scherp genoeg was een courant in achten gevouwen zonder den minsten druk midden door Daarop dwong menSen TeTchin neder te knielen en terwijl een anderen den staart vast hield en zoo den hal ontblootte flikkerde het zwaard door de lucht en Maar het is natuurlijk te San Francisco verboden iemand te dooden en daarom hield de beul bij tps het zwaard terug en zich tot de rechters wendende zeide hij De schuldige is dood De veroordeelde stond op en smeekte den rechters om vergeving Doch niemand antwoordde hem Iedereen was doof voor hem want hü was dood volgens hun overtuiging Op straat gekomen was het eerste wat hiJ zag een groot aanplakbiljet waarop zp vonnis en de voltrekking ervan vermeld stond Dagen lang zwierf hï geheel verlaten in het Chineesche kamp om niemand sprak hem aan niemand bemoeide zich met hem en overal las hij zp onherroepelijk vonnis op de muren Toen laatste dollar was uitge UV Dn Pao Hoof Ign obig dito dito Liuo Col le hyp O 6 Oahada Oan South Chert r aaod Tra O Eallw Na loh d o O Amaterd Omaibna My aand Eotterd Tramwea Maal and Nin Stad Amaterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BUrOU Stad Antwerpen 1887 Slad Brua 1888 8 Hom Tbeisa Begullr Geaelaeh 4 OoariHR Staalaleenig 18 0 6 K K Ooal B Cr 1880 8 SFASn Stad Madrid 8 1888 Km Ter B z Arb Spoel eert ülrecie spoitrwegverblndlngen met ttülÜA 14 H in H 69 171 100 107 00 100 100 118 86 11 Zenuw en ülaagflijders wordt uit orertaiging als een werkelyke halp m den nood het boek unbeToIen Na ontvangst van edres per briefliaart Hordt dit boekje franco per post totgezonden doo BLOKPOEIi 3 Boakli Zaltbommo ElMPÖTMm Hen wonlt verzocht op t HEKh t letten 0IT HBT AGiZUN TAM N RAVE SWAAYZO E QORINCHE Deze THËËËN wordu afgele rerd in verzegelde pakjes vau vijf lw e en een half en een Ned on imet vermelding Tan Nomraer en Prys voorzien Tan nevenstannd Merk volgen de Wet gedepon erd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ in lS 10 80 11 8 8 40 D 47 11 0 D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in TAUOR MDE ODSTÏÏKES en Voorjaars Capes Rechtzaken Men leest in De Sociaaldemocraat Jl Vrpag is Troelstra weer voor den rechter van instructie geweest De instructie 9 17 8 67 10 14 11 16 6 v i ln 10 44 11 46 u 4 8 93 D daar 7 6 = 4 3 8 64 10 1 1 u I D A l R Kt n I 10 67 18 011 IJ IO 18 68 11 14 11 8 1 11 4R I 11 07 10 1 D 8 in si S r M7 iS t iAo uai 7 6 Pbaskkuk I De chef van den staf der marine vic 1 admiraal de Cnverville heeft z jn ontslag 1 ingediend voornamelijk wegens verschil va i 1 gevoelen met den ministor van marine 1 Lockroy over de points d appui van de 1 vloot in de koloniën 1 Onlangs keerde een inwoner van Verne I een plaatsje in Frankrp per flets van een 1 naburig dorp hniawaarts Een gedeelte vai 1 den weg dien hy uf te leggen had helde sterk en daar gekomen nam hij de voeten I van de pedalen en rolde in vliegende vaart 1 do helling af Bevreesd voor ongelukken I wilde hjj den gang zijner machine matigen 1 en daar hij geen rem aan ziJn flets ha 1 zette hij een der voeten op den hand van 1 het voorwiel met het ongelukkig gevolg ech tter dat de voet beklemd werd en de wielrj der ter aarde viel waar hij zwaar verwon I bewusteloos bleef liggen Door het verlies van 1 het bloed dat nit twee diepe hoofdwonde i 1 stroomde ion de man zeker bezweken zijr 1 ware het niet dat zijn hond die hem op zjn I tocht vergezeld had naar een naburige hoev rende en door blaffen en huilen de bewoners I opmerkzaam had gemaakt Liefderijk opgono 1 men en verpleegd is er voor den man wici s I schedel door den val geheel was opengespl I ten nn hoop op herstel 1 Italiü I Een hevige brand heeft te Vallnrna meer I dan 100 huizen vernield Een aantal pe I aonen kwamen in de vlammen om De schade I wordt begroot op 200 000 gulden I Dditsohlasd I De groote Dnitsche rijwielenhandelaars I hebben besloten geen crediet meer te ve I leenen aan de kleinhandelaars die Amer 1 kaansche machines verknopen 1 Amerika I Het vermoeden dat de laatste brand te NewYork het werk zou ziJn van kwaadwi I ligen schijnt bevestigd te zullen worde I Daar een ontplofflng aan den brand vooraf 1 is gegaan denkt men dat een helsche ma 1 chhie in huis gebracht is en uit elkander is gesprongen Ongeveer vijf weken geleden ontving de heer Andrews per postpakket ee i dergelijk moorddadig werktuig dat hiJ aa i de politie ter hand gesteld heeft Het onderzoek naar de daders is in vollen gung EüSEUNn Bq een voetbalwedstrijd te Greenock is het Zondag tnsschen de twee partijen tot een botsing gekomen De verliezers vielen de winners aan én er werd twee uur lang met de vuist gevochten Negentien spelers en verschillende menschen uit het publiek kregen kwetsuren De politie nam negen personen in hechtenis 8 8 4 8 48 8 58 r t 0 nid 7 S iluidrmht ioK 1 8 Niauweryeck I Oiiialle 1 Kottatdim Otpalla Hieuwarkert Hoordraoht oada 8 16 6 7 1 8 6 6 8 08 11 1 at 4 46 4 86 6 04 6 11 6 17 8 88 7 46 8 11 7 0 8 80 7 41 S 4 7 B8 8 61 8 07 08 H Qoada ï Tail uia n Moarka lla Zoat6rmearZag a rd Voorburg 7 80 fooïSrg i i Zoateraiaar Zaftwaard eTanhaiian MoarkapaUe 8 17 g S4 7 61 8 14 8 81 16 7 8 7 8 6 0 6 81 6 48 08 itouda Oudaw Woard tnoh 8 08 8 II 8 66 7 04 Eenigen tijd geleden werd melding gemaakt van een zonderling geval van vergiftiging in Engeland Een jongedochter die in een krankziimigcngesticht dienstbode was kreeg over de post een koek en at daarvan met anderen Allen werden ziek en de ontvangster i van de koek stierf Maandag is voor den coroner gebleken dat de koek haar gezonden was door liaar zuster een dienstbode in een andere plaats en dat deze kort te Toren het leven van de vergiftigde voor een paar honderd gulden verzekerd had Bovendien bleek het dat zij herhaaldelijk rattenkmid gehaald had en de vergiftigingsverschijnselen waren ook als die van fosforus Rusland In Moskou heeft de regeering het noodig geacht van de ruim 5000 studenten aan schrijving en het uitreiken van aanslagbiljetten Het klassikaal bestuur van Assen heeft dr J R Slotenmaker de Bruine predikant bij de Ned Herv kerk te Bellen voor zes weken geschorst in de wa imeming van zijn ambt ingaande 1 Juni a s Genoemde predikant had ondanks een desbetreffende aanschrijving om des beginsels wille geweigerd met den godsdienstonderwijzer dier gemeente die modern is overleg te plegen over de door hem te verrichten werkzaamheden en het klassikaal bestuur heeft daarin gezien verzuim en vergrijp U de uitoefening van zjjn kerkelpe betrekking door den predikant toe afgebrand Het onheil veroorzaakt groote stoornis in het werk De werf heeft drie stalen en een houten vaartuig op stapel staan Het werkvolk had om 7 uur de werf verlaten Men schrijft uit utrecht De door het Utrechtsch dames comité ten behoeve van een sanatorium alhier te houden fancy tair zal plaats hebben in de zalen van Tivoh op 31 Mei 1 en 2 Juni en belooft van zeer groote uitgebreidheid te zijn Zeer vele dames hebben bare medewerking beloofd en talr jk zijn reeds de inzendingen Gemengde Berichten De directeur der s Gravenhaagsche brooden meelfabriek de heer Enssen ontving zoo meldt men ons uit Den Haag in delaatste dagen verschillende brieven bevattende dreige neuten naar aanleiding van zijne houding bij de jongste gebeurtenissen in de fabriek Hü heeft daarvan de politie kennis gegeven N R C Volgens de Tel is aan eene gemeenteschool in de Helmersstraat te Rotterdam Dinsdagmiddag een 5 jarig meisje door twee mannen van school gehaald Toen de moeder dit bericht tot hare groote ontsteltenis ontving was zfl als het ware waanzinnig en ijlde naar de politie om van het geval aan gifte te doen Die komt er wel mee uit De berekeningen van den Belgischen carousselhouder die de kolossale som van f4600 voor een standplaats op het Amstelveld te Amsterdam durfde bieden hebben wel kans naar z jn wensch te zullen uitvallen Dinsdagavond althans waren niet alleen een sluitboom maar ook vier politie agenten noodig om de toestroomende menigte eenigszins in toom te houden en nog ging dit uiterst moeielök Gisteren werd door de politie te Vlissingen aangehouden een 35 jarig Duitscher uit Herford die in zijn vaderland wegens mijneed vervolgd wordt en wiens opsporing en aanhouding door de Duitsche justitie was verzocht Rotterdam krijgt naar wiJ vernemen een tweede Witte Huis Gisteren werd tot den bouw van een dergelijk pand besloten aan de Geldersche kade 27 28 doorloopende tot aan de Wpnstraat te zamen vier perceelen Architect is de heer J C Meijers In het benedengedeelte zal een Duitschebierhalle komen R Nbl In de strafgevangenis te Leeuwarden zijn 14 gedetineerden die tot lev juslange gevangenisstraf zijn veroordeeld Zondag 1 1 den eersten Zondag waarop de Daily Telegraph en de Daily Mail verschenen ia in vele kerken te Londen tegen deze schending van den rustdag gepreekt De predikanten spoorden hun gehoor aan deze bladen geheel te boycotten en ook niet meer hun kranten te koopen bij krantenverkoopers die de Zondagsbladen er op na hielden In sommige kerken werd daarop geapplaudisseerd Vele ingezonden stukken worden over de nienwe Zondagsbladen geschreven Een inzender vertelt o a dat het werk der krantenjongens er zeer door is verzwaard zoodat sommige niet zooals zü gewend waren de Zondagsschool konden bezoeken De Koninginnen te Amsterdam De sterfte in de groote steden van Nederland liep ook weder in het afgeloopen jaar belangrijk uiteen Zi was het hoogst in s Hertogenbosch en Maastricht en het geringst te Haarlem en te Leeuwarden De verhouding der overledenen in een jaar tot 1000 inwoners bedroeg namelijk te Haarlem 16 14 Leeuwarden 16 34 sGravenhage 18 16 Arnhem 18 43 Amsterdam 18 63 Gronmgen 18 58 Dordrecht 18 68 Leiden 18 79 utrecht 20 18 Rotterdam 21 03 Maastricht 24 82 en s Hertogenbosch 26 6 Dank ziJ de goede maatregelen door de politie genomen maar ongetwijfeld niet minder den goeden geest der burgerij welke gelukkig nog voort bljft bestaan sedert de prettige en aangename dagen der nimmer te vergeten Inhuldigmgsfeesten van September verleden jaar is ook deze eerste bljde Incomste van H M Koningin Wilhelmina in de Hoofdstad des Rijks zonder eenig incident afgeloopen Wel werd bij het inrukken der cavalerie een knaap door een achteruitslaand paard deerlijk aan het hoofd getroffen en werd hij voor dood opgenomen en naar het BinnenGasthuis gedragen maar daar bleek het ongeval niet zoo groot als men aanvankelijk had gedacht Men meldt uit Amsterdam Gisterennacht even na twaalven werd op de Hoogte Kadp door een voorbijganger brand ontdekt op de werf t Kromhout van den heer Goedkoop Jr HiJ alarmeerde de brandweer die binnen korten tp ter plaatse verscheen en de smederij met den daarboven gelegen timmerzolder een gebonw van ruim 50 meter lengte fel brandende vond In de vaart achter de werf verleende de drijvende stoomspuit Jan van der Hepen assistentie bij het blnsschingswerk Ontzettende hoeveelheden water werden er in den vuurpoel geworpen waarvan de gloed een groot deel der stad verlichtte ï gen één uur was de brand wel beperkt tot een klein bestek maar intusschen een groot deel van de smederij ét den timmerzolder tot op den grond De Hoogere Bnrgerschool jongens echte jongens van Jan de Wit bleven hun spel en zang van eenige jaren geleden getrouw Met tassehen of in lederen riemen gehouden boeken om schouder of in handen drongen ziJ in dichte drommen tot vóór het Paleis waar zfl niettegenstaande den fijnen motregen nog langen tijd bleven joelen en krioelen En H M de Koningin die vrooljkheid passende aan de leergierige jeugd goed begrjpende gaf daaraan H D goedkeuring en instemming door meermalen aan t raam in de Van Spepzaal te verschijnen Toen de muziek omstreeks 5 uur inrukte en het weer tot vertoeven niet uitlokte de magen ook langzamerhand eischen stelden gingen de meesten huiswaart Gisterenmorgen 10 uur verleende H M de TUd van ireenwlcli 8 8 WInterdlenst 1H98 99 AannevaDgeo I October 8 S8 D JOOT 8 60 OOCDA ROTTIIDAIlTla nra 11 21 11 18 11 1 11 8 41 a 4 18 11 88 l 8 8 ll SB l T li U 4 1 14 S l 11 81 H 8 1 8 80 4 16 8 10 04 10 S ll U 10 11 10 18 10 16 10 S4 10 64 11 Da D t iun ll4a la au a U Uk reizigar moet xioh boTendian ToonieD ran aan beirü i f 0 0 7 85 8 08 8 0 S U 8 88 t ii t ti e ii T si S IO MO 10 80 7 80 87 47 64 10 01 10 07 17 7 1 84 41 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 Ï0 7 S6 2 60 8 4 4 06 1 44 1 64 01 i 08 1 14 11 86 11 60 U 87 7 41 i n 4 06 4 4 11 84 1 08 1 7 10 1 10 10 88 10 48 1 4k 6 t r 64 16 7 84 10 l6 8 10 1 t 10 11 10 88 10 S8 U 6 8 D door 8 60 11 18 U U H S W ♦ 11 80 1 8 11 41 1 1 W l 4 IV 4 6 6 6 11 7 6 84 8 18 8 8 84 11 44 6 66 48 8 04 10 06 8 S4 48 lo iojiia 7 66 4 88 4 1 4 68 6 04 16 1 86 1 41 1 66 08 17 11 86 l SS U 7 10 11 10 17 10 81 10 48 in s4 1 18 to 8 80 7 48 ii to MM 11 57 rin fVTM 8 80 8 17 4 8 8 87 i 46 8 84 S 18 5 S0 6 04 10 17 10 34 10 41 ll U 8 66 7 10 7 18 7 8 6 10 6 87 6 46 6 O U o A A s T f U A M load 8 14 9 48 10 B7 1 10 4 11 S J SI 11 17 8 lut W 8 0I 0B 10 86 1 48 1 8 00 97 8 40 10 01 U 17 8 48 84 4 10 0 10 84 10 64 07 8 HM t 4 Amat a 8 0 10 6 108 1 18 618 8 6810 18 11 41 10 S4 U IO r a ir s 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 46 f O 7 46 9 4 A W 7 80 8 B U 0 08 4 00 6 00 M 10 1 0 U 1 X MiM 4 7 6 4 7 4 8 4 J 1 O Koningin audiëntie aan militaire autoriteiten boven den rang van tweeden luitenant van schutterij leger en vloot niet alleen mt de hoofdstad maar aan alle krijgers uit de gamizoensplaatsen des lands voor zoover de dienst dit toeliet Volgens de voorschriften dezer olflcieele en traditioneele receptie ging de schutterij voorop dan leger en vloot wat meestal met een zg voorbijgaan militair saluut en buigen door H M geschiedde Te 1 uur werd de eerewacht van het 7e reg inf met de stafmuzif afgelost en onmiddellijk daarop de wacht betrokken door de schutterij eveneens met de stafmnziek onder aanvoering van de onlangs opgetreden kapelmeester Roeske En terwijl H M de Koningin audiëntie verleende aan militairen bracht H M de KoninginMoeder met klein gevolg een bezoek aan de Ziekenverpleging op de Prinsengracht Hier werd H M bij afwezigheid wegens ambtsbezigheden van prof Rotgans ontvangen door ds W J Leenderts vice voorzitter van het bestuur der inrichting en verder rondgeleid door de directrice mevr Esser Alle zieken ontvingen bloemgessienken van H M Enkelen werden toegesproken In het bijzonder onderhield Zj zich met zuster Hoogstraaten de oudste pl pcgzuster in het land die reeds 54 jaar als verpleegster aan de instelling is verbonden Een oude verpleegde een man van 70 jaar ontving eveneens het Koninklyk bezoek Ten slotte werd de operatiekamer door H M in oogenschouw genomen Justus van der Stadt gaf H M uitleg Hoogst voldaan verliet H M de inrichting om met H D Dochter in t Paleis het tweede ontbijt te gebruiken Van 1 3 uur verleende hierop H M de Koningin audiëntie aan civiele autoriteiten als aan de commissarissen in de verschillende provinciën en Gedeputeerden den Raad van Amsterdam consuls van vreerade mogendheden leden der Staten Gcneraal rechterlijke macht Hof Rechtbank kantongerecht burgemeesters afgevaardigden van liefdeinstellingen godsdienst genootschappen professoren enz A IJ EH Een telegram uit Oleh lch dd 11 Maart van de J B meldt Tjoet Nja Din houdt zich mot hare getrouwen nog steeds op te Lango de kolonne onder luitenant kolonel van der Dussen is Lango tot op twee dagmarschen genaderd zonder veel weerstand te ontmoeten Radja Batak de zoon van Tjoot Nja Din is opgetreden als leider van het verzet onder voogdij van teungkoe Itam Tabob Said Panoed en panglima Arom terwijl teungkoe Kadli en Habib Oesim als adviseurs optreden Teungkoe Gedong wijlen Oemar s oudste zoon doet echter evenzeer aanspraken gelden op de heerschappij over Menlaboh Volgens losse geruchten zouden Oemar s volgelingen diens lijk te Moengo weder hebben opgegraven uit vrees dat het in handen zal vallen van de oprukkende kolonne Uit Segli werd den Un Maart geseind Heden rukten van hier naar Tamseh uit het 14e bataljon vier brigades marechaussee twee pelotons cavalerie en hulptroepen alles onder kommando van mijoor van der Wedden De troep werd vergezeld door den gouverneur Gister rukten drie compagniën van het derde bataljon onder majoor van Loenen over Selimoen naar Tamseh Van het sneuvelen van toekoe Oemar wordt ook hier gesproken Hjj moet door twee schoten door de borat en een door de hand gedood zj n STADSNIEUWS GOUDA 13 April 1899 Naar wü vernemen hebben de heeren A Jonker Kz en P G Roosendaal bedankt voor hunne benoeming tot leden der Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven patroons Tot administrateur van het mil hospitaal te Vlissingen is benoemd de sergeant majoor J P van Loon van het 4e reg int De Ver tot bevordering der homoeopathie hield gisteren te Utrecht een alg verg onder voorzitterschap van dr N A J Vogel Vertegenwoordigd waren 12 afdeelingen Tot bestuursleden werden herkozen de heeren dr D K Munting Jr Amsterdam en P de Raadt te Gouda Uit het jaarverslag bleek dat het ledental der Ver toeneemt Dr Rolvink te Zwolle deed eenige mededeelingen over hetgeen hiJ in het buitenland vooral in Greilswald Pest Leipzich en Stuttgart in homoeopatische ziekenhuizen heeft gezien W8 herinneren den Leden van de Aid