Goudsche Courant, zaterdag 15 april 1899

Kerkelijke Terkiezingeii IS99 De Kiesvereeniging Kerkeljk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 6 April 1 1 ter vervulling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toelicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftrede van terêtond weder herkieêbare Ijedeu en toaeaturea tuaaehemltlda omtataau de volgende Candidaten gesteld Zaterdag 15 April 1899 38ste Jaargang No 7864 mmmi mum ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de ronimissle van O iperioezichl Voor t College van Notabelen 6 Vaoatures Me D J van HEÜSDE aftredende H J W HÜBEB aftredende B BESZELSEN aftredende ö PEDJCE H VAN VLAARDINGEN A GOEDEWAAGEN Pz Zy beveelt deze Candidaten aan bij alle stembevoegde Leden der Gemeente 5 Vaoaturei H STRAVEB aftredende Dk A van IJSENDIJK aftredende W K van ZOTPHEN aftredende J DE VEN aftredende A DOETLAND Az Telefoon So R ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels cl 50 Centen iedere regel nicer III Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko 89 De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijs S met uitzondering van Zon en Feestdagen De p ijs per drie maanden is 1 25 franco i r post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Namens de Kiesvereeniging voomaemd Het Bestüue G STBAVER Waarn Vponitter D RUIJTEE Secretaris W KROMHOUT Sr H JAGER A VAN REEDT DOETLAND QoüDA 12 AprU 1899 Inlevering ier ingevulde Stembriefjes op MAANDAO 17 APRIL 1899 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA mr De onderteekening maakt het Stembiljet van onwaarde Voor t College van Kerkvoogden 3 Vacatures 1 J M NOOTHOVEN VAN GOOR aftredende H J NEDERHOKST aftredende E L MARTENS Een ware Schat voor de ongelakkige slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe jue aitspattingen i het beroenade werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG BoUandicbe nitgave met 27 aib Prus 2 gulden Ieder die aan de Teraehrikkelgke gevolgen van de ondeugd Igdt moet het lesen de oprechte ieenng die het geeft redt jaarlijki duizend van een Mkeren dood Te verkrjgen bg hetVer lagsMagazin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 4 5 5 8CHIEDAMMEB GEIIEVEE Merk i NiaHTCAP VerkrijgbMr bjj t M PEETER8 Jz N B Al bewiji van echtheid oaohèt en kurk atwds tooi CH IEDAM I i dcun ï P HOPPE ORANDS MAOASINS DU frinteips NOU VEAU TÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomeritei oen nog niet ontvaiupen hebben dit te willen aaivragen aan ll JDLSSJALDZOT G M aris Hetzelve wordt dan omgaand ijraUn en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met B vorhooging ReCxpedltie kantoor te Roicndaal N U G oud Druk van A BRINKMAN Zn HIEUW NIEUW MIEUW GESCHIKT VOOR ITaclitliclitsn I offie en Theelichten Welke 4Vb u branden k 2Vs en 6 uur brandende 3 cent per atulc Ëenig Ageat Toor Qouda en Omstreken IZ4 K CATS Papiermolen GOUDA Vind yi dit niet goedkoop en gemakkelijk Menjbehoeft biervoor geen Olie goen Qlaai e Alleen een lucifer aansteken 18 noodlg toebeel zonder geTaar voor brand als ook zonder reuk Xet vooral op ct met rood lottervt ECHT Oberlahnsteln OIKtCTEUKDlR ViaOKIABKOM OBCHLAMMSWM Dti Overal c l MaatsehappQ tot ExpMicUie tan de fietorUt Bron Kamtnor toor Nederland Boompfe éO Botterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEH ASGHITHAVEN EN LUSTEN ook volgens op te g even Proflel filpoedlse aflevering Nette nitvoerins Coneiirreerende pr Jzeii Steeds voorradig eene ruime kenze der Snikdste sovrten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd V Deirerkiennd op aibetaling per maand en per reek WB A LKWKINSTKICN GOUDA Kleiweg 49 I J TAN SGIALEN Be hang er en Stoffeerder Boelekiide 132 Gouda rl LEVERT Behaiigs 4papieren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages eiiTafelkleedeii eiiz eiiz Tegen 1 MEI wordt geeraagd SIT EN SLAAFEAm met ot zonder PENSION Verzoeke prijsopgaaf Brieven franco onder No 2 A B Bureau De Avondpost dex Haao TANDAirrs E CASSITO Gouda Turfmarkt SPBBEKUBEy MAANDAG DINSDAG DONDËBDAG d ZATEHUAO van 8 tot t nnr WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tots nar ZONDAGS nitt JeilereBii i oril Jong of ond door ons M cio nikksl wel ka Dpgigen Atirdtge wyia de iuit tot Kparnn opwakL Toor da uiiryka inriahtluf damar ipk r bank Krq in D wal kwartjaa het K a niet Piys 15 m weCr nit neiHen lvo rena fl li porto extra hyes gaipMrd yn daur e HUilaii 1e Mp krbAuk iloh HOtr mwr riaoh 1 n rlve opcHt Nftiadara werpmi wluit eich de pa rb Dk UotnntiBoli en genlt t a olyhaTtrd iidolykb tiii iw rpenbedril Hm Nk BBi li i tB ïyii js do ipaarliuik lenr aanTDudlg waAr to Bluitao au w t on niatiw da liut tot epAren VeraeD liag tag r inb f ▼ oomitbi Verzciidliiiis Mflrkur Comiiiiindit Vftatseh U 6fihiiliert u C AmsUrdiA HOLLANDSCHE AIUSTEIIitAlll 1B PrijsnotMring Cbina Congo Stofthee 50 en 65 c i Grof 65 60 I Lekkere 65 i Souobon 76 Geurige 80 Congo 100 I Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen Terkrygbaar by P H J vanVyankum Oonthaven Hie Afdeeling WERKVERSCHAFFING loor VBODWBN en MEISJES rsrioekt NAAIWERK aan huis voor een nette Naaister InlichtiBgaD teratrekt llej SiLTSBR Goawe G 166a StoUwerck sche Borstbonbons fcbtioeard na voorschrift van den km Univeraiieitii PToC Gelim Hofrad Or HvtMi Boon iMbtoa sedert 60 Jarm ah wachtend middel tegen hoeateo heenUwJd m aandoecii ademiiigaorganen nitsteekende dieoiten Iwvwwi By epoedige afnaeling van wanne en konde lacht ia t byzondit aanberelsDt ardig een bonbon te gebroikeii Verpakking Qf pdgea i 25 oaot Alom verkrijgbur Kiiiltataedscli Overzicht Het Agentschap Havat maakt de volgende nota bekeni Eenige bladen beweren dat de door de de strafkamer afgenomen verhooren aan een ochtendblad zonden zijn medegedeeld door den minister van bnitenlandsche zaken 0m de volstrekte onjuistheid van deze bewering a n te toonen is het voldoende te zeggen dat de beide boekdeelen der enquête welke door den minister van justitie aan den heer Delcassf ter hand gesteld zijn door dezen onmiddellijk bü het dossier der zaak Dreyfns zijn gevoegd zij worden daar sindsdien bewaard düorj le afdeeling politieke zaken onder voorwaarden welke elke mogelijkheid van een iidiscretie uitsluiten De kamers vin het Hof van cassatie honden weer afzoiderlijke zittingen tot afdoening van de loobende zaken Het verzet van leblois tegen de uitspraak der strafkamer op het verzoek tot regeling van rechtsgebied vin Picquart staat op de rol der strafkamer oor 13 14 on 15 April Het rapport wordt uitgebracht door den raadsheer Atthalin Mr Pérouse vertegenwoordigt Leblois Dadelijk na de uitspraak op het verzet zal de kamef van inbeschuldiging stelling van bet hof van appel naar wie de voornaamste punten van aanklacht tegen Picquart VBrwiaen zjn den rechter aanwpen voor wien deze zal hebben te verachijneil Zoo goed als zeker zullen dit de assiezen der Seine zijn De Temps bevestigt dat kapitein t reystaetter lid van den krijgsraad die Dreyfus veroordeeld heeft aan den minister van marine Lockroy geschreden heeft en hem gevraagd te mogen uitleggen welke redenen hem gedrongen hebben Dreyfus te veroordeolen Naar het heet geeft de brief ook Freystaotter s onrust te kennen na de ontdekking van de vervalsching van het stuk van Henry en den zelfmoord van dezen aangezien het getuigenis van Henry veel had bijgedragen om hem van Dreyfus schuld te overtuigen Hij voegt erbj dat er aan de rechters in raadkamer stukken zijn getoond Hij wist niet dat dat ontwettig was Minister Lockroy zal den brief aan den minister van oorlog doen toekomen In Frankr k blijft de kamer tot 2 Mei thuis Maar wat er dan te doen zal zijn durven wiJ zelfs niet gissen Bü alles wat de laatste dagen door de Figaro is open FEVILLEIOIM Gfdenkschriften vun een Gelukzoeker OF AMIBAl DE VONDELING Narnr het Fransch t doorJW nutters 167 tMijnheer de baron is rertrokken uitgegaan gaf de huisknecht die op hun schellen aan des barons woning opende ten antwoord iZeer wel dan zullen we geduld oefenen en hem afwachten Maar mijnheer de graaf lik zeg u dat we uw meester zullen afwachten viel de Salluces den huisknecht ongeduldig il de rede Ge kent ons durf tk denken en ge weet dat we geen van beiden vreemdelingen zijn voor den baron Wees zoo goed ons bmnen te laten De huisknecht getrouw aan zijn orders wilde nog tegenwerpingen maken en trachtte hen den toegang te versperren onderwïjl hij onsamenhangende verontschuldigingen prevelde Maat de jonge graaf duwde hem met een heftige beweging terzijde en taul zonder acht te hlaan op den verbluften bediende Raphael onderkteunende de antichambre binnen De bediende volgde hem Heeren zeide hij haperende en op verschrikten toon ik hoop dat ge mijnheer den baron baar gemaakt en een smet werpt op zoovele officieren van den generalen staf komt daar nu nog een verklaring welke door Casimir Perier voor het hof van cassasie is afgelegd en minder betrekking heeft op de Dreyfuszaak dan op staatkundige verhondingeii De oud president toch heeft verklaard dat hij het hoofd van den staat door de regeering gewoonlyk onwetend werd gehouden van den loop der staatszaken Hier wordt dus een tipje opgelicht van den sluier welke hing over het heengaan van den oudpresident En deze woorden zyn dubbel belangrijk omdat zg in de eerste plaats de tegenwoordige regeering treffen wyl het huidige kahittet niet veel meer is dan een reconstructie van het eenige ministerie dat tjjdens het presidentschap van Casimir Perier aan het roer is geweest Deze getuigenis zal dunkt ons wel een nieuwe slag zyn voor het kabinet Dupny Hoe jammer toch dat ook deze man die eens zoo flink scheen ook al weer door de zaak zich zelf vernietigd heeft In Finland is de verbittering tegen de Russische Regeering eer toe dan afnemende De Russische Regeering tracht nu de plattelandsbevolking voor zich te winnen en heeft talröke agenten uitgezonden die als marskramers verkleed het land doorkruisen en de boeren tot een bewoging tegen den Finschen Landdag eu Senaat en ten gunste van een enge aansluiting aan Ruslaad willen overhalen Toch blijft de beweging aanhouden die het herstel der oude vryheden beoogt Men is hezig om nieuwe verzoekschriften aan den Czaar gericht op te stellen en zal nu zorgen dat alle vormen en voorschriften daaromtrent bestaande stiptelyk worden nagekomen opd t deze verzoekschriften den Czaar mogen bereiken De Russische Regeering heeft de dagbladen Nya Pressen en Alton posten verboden de eerste voor den tyd van twee maanden de tweede voor een maand Dit heeft onder de bevolking een slechten indruk gemaakt en aanleiding gegeven tot volksoploopen vóór de redactie bur au s dezer bladen Volgens de Wilborgsbladet heeft de gouverneurgeneraal van P inland bekend gemaakt dat bij de eedsaflegging van de B inlandsche troepen de kus op het kruis en het Evangelie niet zal plaats hebben omdat de Lttthersche kerlt dit gebruik niet kent Wellicht wordt dit als een groote concessie beschouwd Een bnitenlandsch Finsch comité zon trachten tijdens de vredesconferentie een paging te doen de Finsche sïaatk op het tapyt te laten wel It onder het oog brengen dat ik datu binnengegaan zijt tegen mijn dat ik gezegdheb Ja dat zullen we wel in orde maken wees maar niet bang En verder hoop ik dat de heeren liet mij niet ten kwade zullen duiden dat ik het heb gewaagd Maar die kerel ib onuitstaanbaar voort pak je weg Geen woord meer De bediende verdween Raphael eo de Salluces wachtten zwijgend eenige oogenblikken Toen traden ze van uit de antichambre in het studeervertrek van den baron hetwelk ze ledig vonden De Salluces bleef eensklaps staan legde zijn hand op Raphaels schouder en zeide Heer burggraaf wij naderen ons doel Binnen weinige oogenblikken is de man die wij zoeken onder onze voeten figuurlijk gesproken hij zal eer vijf minuten zijn verstreken in onze macht zijn de ellendeling die u heeft bedrogen op een wijze als alleen de satan kan ingeven en die mij maanden lang onder zijn dwingelandij heeft doen zuchten Maar hoe wij ook naar wraak dorsten mogen dienen we toch goed bij zinnen te blijven Volg mijn voorbeeld in koelbloedigheid en kalmte of liever laat alles aan mij over Het slagen hangt daar van af 0 ik zal kalm zijn e me als het me mogelijk IS zelfs onthouden mij in de zaak te mengen Ik verlaat mij op u Hierop opende de jonge graaf een deur die brei ngen V v ia in Oostenrijk een krachtige politie ooHog begonnen tegen de beweging die men m t den naam Los van Rome aanduidt Vi vereenigiugen te Weenen die de protestaatsche beweging begunstigden of goedkeurdw zijn ontbonden op last van den stadh der onder voorwendsel daf deze vereenigiugen hare bevoegdheid overschreden h den Onder deze behoort de Verein der E ngelische Olanbengenossen die een mètie had aangenomeu waarin de overgang tot het Protestantisme met warmte werd g begroet en waarin leedwezen werd uifcesproken over een beslnit van den Evang schen kerkeraad pet ontbindingsbeslti it van dem stadhouder nqpmt dit overschrijden van d n kring der werkzaamheden door liet aannemen van een houding die in strijd is met de openbare welvaart Ondanks of wellicht door deze maatregelen neemt het aantal overgangen voortdirend toe De Deutsche Warte schrijtt Overal zyn overgangen te Vermelden en v groeten getale In Weenen zijn sedert 1 Januari driehonderd personen overgegaan 0 er zjjn nog een groot aantal bekeeringeu tp wachten ip Bohème op vele plaatsen Ifnderden Te Graz zijn sedert 1 Januari meds meer dan 100 personen overgegaan w BtïttschBohème bedraagt het geheele aantal overgangen ongeveer dCïzend uit de kleinste plaatsen van Stiermarken komon berichten dat 20 30 of 50 personen overgaan Een overzicht is zelfs by btsnadering niet te geven daar dagelijksch nieuwe aanmeldingen plaats hebben Verspreide Berichten linKYFIJS De Figaro bevat heden heit slot der getuigenverklaring van generaal ionse Hy wijst daarin op onjuistheden in de verklaring door Bertulus afgelegd hy zet niteen welke betrekkingen hy met Bertulus qnderhield hij ontkende het gezegde omtrent Picquart gebezigd te hebben en verklaart e dat Henry hem geen mededeelJng deed van het gebeurde bij Bertulus Generaal Heberl commandant Duclos en kapitein Moch legden met betrekking tot het borderel verklaringen af die gunstig voor Dreyfus zijn Luitenant Bruyóre zegt dat het Manuel et tir geen vertrouwelijk stuk was De Eclair bevat de getuigenverklaring uiger ruim toegang bleek ie geven tot een ruim vertrek dat op den tuin uitzag eo van uit wdlk vertrek ojen door het venster in gemelden tuin kon stappen Het iou te veel opzien baren alh wij op de gewone manier den tuin trachtten te bereiken zeide de Salluces Misschien ook zouden wij den uitgang gesloten vinden of op bedienden stuiten die zoo ze ons al niet met geweld tegenhielden toch de macht souden hebben oniien tocht vruchteloos te maken door hun meester tijdig te waarschuwen Alles goed beschouwd is het derhalve maar het beste om dezen weg te kiezen daar ze gemakkelijker is en veiliger Onder het spreken had hij een der ramen ge opend en btapte thans in den tuin Raphael zijn hand toestekende om hem behulpzaam te zijn Weldra hadden zij den tuin overgestoken Dowoekeraar bij wien het blijkbaar nooit wis opgekomen dat van dien kant onheil te vreezenzijn had de deur van het athtprhuis openlaten i De jongelieden betraden den gang Met et wenk drukte de Sallucea zijn metgezel nograaa op het hart zijn kalmte te bewareh hetgeen deze met een hoofdknik beloofde Voor de tweede deur in den gang bleef de Salluces stilstaan dacht een oogenbhk na en opendedezelve toen plotseling en trad met Raphael binnen i Aan de schrijftafel zat een raan die bij het onverwachte bezoek verrast opkeek en een kreet slaakte Dezen man geleek evenveel op den baron de Mau rt alB op den woekeraar Van der Grijp van Tarieux tot wien Tornielli gezegd hail dat het borderel niet van Dreyfus afkomstig is maar dat het aan Esterhazy werd toegeschreven door Schwarzkoppen die aan Panizzardi ook verschillende stukken kon mededeelen op Italië betrekking hebbende Een berichtgever van de Matin heeft te Londen met Esterhazy gesproken over de verklaringen van luitenant Bernheim Hy ontkende niet uitdrukkolyk wat Bernheim gezegd had maar verwees imar diens vroegere verklaring waarin Bernheim een heel ander boekje bedoeld moest hebben dan het Manuel Overigens had Esterhazy nog maar vlurhtig de getuigenissen voor het Hof van cassatie gelezen Later zon hij er wel eens op antwoorden Eén vooral zal er niet by verliezen als ik nog wat wacht dat is generaal Oonse zei do waardige oad inajoor ten slotte Picquart zou eergisteren zijn verzoek om confrontatie met generaal Rogct herhaald hebben aan president Mazeau en de Freycinet Clemenceau vertelt dat de generaal nu be zwaren maakt Een nauwkeurig onderzoek door do Temps te Catelet en onder de omgeving van den exadjudant Lorimier ingesteld schynt aan te tooneu dat de zelfmoord van dezen buiten verband met de zaak Dreyfus staat De schoonouders van den zelfmoordenaar zoggen dat hy nooit secretaris van Henry geweest is en dat hü geen telegram ontvangen heeft waarin hy naar P arös werd ontboden maar dat hy aan molanchotie leed en reeds meer dan eens getracht had zich van kant te maken Men beweert dat mevrmiw Dreyfus een nieuw verzoek tot herziening van het proces van haar man zal doen daar het eerste verzoek onbeantwoord is geblevon In het proces wegens laster dat de ouddirecteur van den Jour Vervoort tegen Yves Guyot gérant van de Hiècle voert wegens bet pnbliceeren van het bekende immmer met het geïllustreerde artikel De leugens der Fotografie is gisteren uitspraak gedaan Yvos Guyot is veroordeeld tot 100 francs boete en het betalen van 500 francs schadevergoeding aan Vervourt FltANKHUK De ontslagneming van admiraal de CuverviUe is het gevolg van een besluit van den ministerraad betreffende vlootstations welk besluit genomen is op een daartoe in de Hij had zijn vermomming gedeeltelijk afgelegd Het gordijn dat de woekeraar naar willekeur kon openen en sluiten welk gordijn gdijk wij weten het overige gedeelte van het vertrek ifsloot was op dit oogenbhk geheel gesloten Salluces zonder een woord te spreken zette Rapacl voor de deur waardoor 7ij ingetreden waren drukte hem een pistool in de hand wierp een veelbeteekenenden blik op den man achter den schrijftafel rukte vervolgens het gordijn open sprong over de balie en snelde n tar de andere deur die naar de antichambre geleidde En het volgende oogenblik was de wo keraar van alle gemeenschap met de buitenwereld afgesloten zat hij in een inet grendels verzekert vertrek overgegeven aan de macht der twee jongelieden Geheel hulpeloos van allen bijstand verstoken zat hij daar den reus Camiaard was het 1 innentreflen onmogelijk gemaakt Camiaard die met weinig moeite als met een enkele beweging ijner vrceselijke handen beide indringers naar buiten had kunnen werpen kon zijn heer niet ter hulp snellen En de hond was dood Eïenwel verloor de woekeraar zijn tegenwoordigheid van geest niet Zelf de overmoedige targende spotlach verdween niet van zijn lippen 0p mijn woord heeren zeide hij zich weder aan zijn arbeid begevende ik verklaar dat uw bezoek mij min of meer onverwacht komt flVordt vervolgd