Goudsche Courant, zaterdag 15 april 1899

WinterdieDSt 1898 99 AangevangeD 1 October 8 18 7 81 OOCDA KOTTIXDAHTlti nru 11 81 18 18 18 68 8 11 8 41 8 67 4 6811 98 l 6 B 11 86 1 7 6 19 11 48 1 14 6 19 U Bl 18 89 1 88 8 80 4 4 1B B 88 6 10 B 40 8 1 8 80 7 B0 ll SB 11 60 19 87 19 7 7 46 OUUDA DE HAAen 11 18 18 18 18 68 8 14 8 4611 80 1 8 11 41 1 19 11 66 1 64 8 16 7 84 6 66 8 88 48 8 04 9 46 VM 10 96 10 44 11 46 It 18 48 l i 8 49 4 16 S IB 4 88 4 19 4 68 6 04 6 16 GOUD A A M S T IS B D A U oada 8 to 8 14 9 48 10 67 19 10 4 11 7 S I S lü 1 1 IT St Aiut w s oi9 06iosi l 48 1 6 oiyA lo o 1117 3 17 4 88 8 34 8 60 6 04 Otreolil 6 8B 83 7 46 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 lOJl lIJS 11 08 1 87 3 08 8 88 8 66 4 48 6 88 83 68 7 B8 Woardaa 6 49 68 8 0 9 18 10 88 11 66 18 14 8 47 4 18 68 7 18 q U d 8 14 10 4I8 4 84 Oouda 8 17 9 08 9 M 9 68 lO M 11 10 11 11 8 09 iA 4 87 6 80 M 7 89 8 16 liut C8 7 06 8 10 9 06 U 16 1 68 1 46 4M 80 T 46 9 4Ana Vr 7 90 8 86 9 8 11 30 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 0 aa da 8 09 9 19 10 04 11 61 S BI 4 47 6 49 7 49 8 4 1 O Kamer te kennen gegeven verlangen waarmee de admiraal zich niet kon vereenigen Minister Lockroy die zich op een dienstreis bevindt heeft het bericht telegrafisch uit Cherbourg laten tegenspreken daar hy zich niet zou kunnen begr cn dat de adniiratil zulk een besluit zou genomen hebben gedurende de afwezigheid van den minister De Pargsche rechter van instructie Pasques heeft Déroulède en Habert voor de laatste maal gehoord Beiden verklaarden geen tvoord van hun vroegere getuigenissen temg te nemen Daarop werd de instructie voor gesloten verklaard Spasje Generaal March die een beleedigenden brief aan den minister van oorlog Polavieja geschreven had is gearresteerd Bjj een groote processie in Sevilla Spanje is het beeld van de maagd Maria in brand geraakt en geheel vernield De waarde der edelgesteenten enz welke het beeld sierden wordt op ll 0 X f peseta s geschat Een groot deöl daarvan is teruggevonden doch de schade is niettemin aanzienlijk DUITSCHLAND Te Kiel te Erfurt en te Leipzig heeft het hevig gesneeuwd hier en daar werden de sneeuwbuien vergezeld van onweders Enoeland Koningin Victoria is gewoon aan iedere Engelsche moeder die aan een drieling het leven schenkt een prachtig geschenk te zenden Te Walkden is deze drielingenprjjs verdiend door een vrouw die haar echtgenoot verblp heoft met 3 levende jongens De eerste maal schonk zy haar gelukkigen man tweelingen achttien maanden geleden beviel zy voor de tweede maal van twee kinderen en de derde maal behaalde zg dezer dagen den koEinginneprgs den Nederlandschen Bond van Landarbeiders uitgeschreven bijeenkomsten van arbeiders in de vecndergen geheel mislukten omdat bijna geen arbeiders opkwamen is toch te Beets de grootste veenderfl het werk gestaakt d w z Dinsdagmiddag hebben de arbeiders de schop neergelegd Of de staking van die ongeveer 600 arbeiders uitging In geenen deele Op de bijeenkomst te Beet waren weinig arbeiders tegenwoordig Besloten werd het volk tot staking aan te zetten en bij kleine troepjes ging men de veenderij in om de arbeiders over te halen sterker woord zullen we maar niet gebruiken Velen legden alleen uit vrees het werk neder De afdeelingen van den Landarbeidersbond die de bijeenkomst uitschreven zgn beslist socialistisch gezind Het kamerlid V d Zwaag vestigde in zijn blad de Klok de aandacht op deze vergaderingen maar van socialistische zgde is ook tegen eene werkstaking gewaarschuwd door niemand minder dan den appelmeester der staking in 1898 zekeren Hylkema te Kngpe nog een vurig socialist Doze schreef o m Over het algemeen zgn m i zulke kleine stakingen meer af dan goed te keuren omdat men al wint men er voor het oogenblik toch geen voordeel bg behaalt omdat dit voordeel door de staking al reeds is verloren gegaan Ondanks deze woorden van een man van ondervinding op dit gebied heeft mén het te Beets toch tot eene werkstaking kunnen krijgen Wel hebben sommige kleine verveners toegegeven maar dat beteekent weinig omdat deze verveners slechts een 100 man aan het werk hebben De verveners leden der Vereeniging van Verveners de groote veenboeren zgn niet genegen hot loon te verhoogen Trouwens de toestand is er niet naar hooger loon uit te keeren d n verleden jaar hetgeen de arbeiders heel goed weten De avondtrein van de Great Western Irish Express die Maandagavond Paddington verliet had een half uur vertraging te Neath waarom de machinist door met groote snelheid te rgden zgn tgdverschil trachtte in te halen Op het punt waar do trein de Midlandlgn kruist voelde de machinist een lichten schok Hg rapporteerde dit toen hg zgn bestemming bereikt had en toen de politie op onderzoek uittrok vond zy de overblgfsels van een groeten steenklomp die op de rails had gelegen en door de machine in stukken was gereden Op juist dezelfde plaats werd vier maanden geleden een soortgelgke aanslag gepleegd De politie meent nu echter op het spoor der boosdoeners to zgn Rusland Een Engelsche bom die in 1854 of 5 5 bg de belegering van Mebastopel in zee is gevallen werd Woensdag bg het verrichten van baggerwerken opgehaald Het projectiel ontplofte aan boord van het baggerschip een man werd gedood terwgl verscheidene personen werden gewond OOSTEHKIJK HONOAEIJE In de Hongaarsche stad Arad is eergisteren een bloedig gevecht geleverd tusschen de politie en rekruten van Roemeensche nationaliteit die een Roemeensche vlag hadden meegebracht en die niet wilden afgeven Ettoiyke rekruten werden gewond De werkstaking te Beets mist den noodigen ernst zg is met kunst en vliegwerk door eenige heethoofden in het aanzijn geroepen het is te voorzien dat zg totaal mislukken zal tot schade der arbeiders die vooraf genoeg gewaarschuwd zgn Maandag zal er een tweede appèl gehouden worden het getal stakers zal dan al heel wat geslonken zgn Gaandeweg zal het werk hervat worden zooals men dat in de laatste jaren steeds zag In de andere veendergea wordt tot nog toe rustig doorgewerkt Te Koog aan de Zaan is bericht ontvangendat H M de Koningin Maandag a s de gemeente met een bezoek zal vereeren Bg de gister gehouden verpachting van plaatsen voor de kermis te Schiedam is met de vroeger toegewezen inschrgving voor een stoomcarronsel in het geheel ingeschreven voor f 3997 59 i buiten de naar het tarief te betalen plaatsgelden Uit Amsterdam wordt geschreven Van de nieuwe vennootschap Nederlandsche Opera hoort men hier weinig meer Wel gaan er verschillende geruchten o dat de heer v d Linden met het oog op het voortbestaan zgner ondernemmg in onderhandeling is voor engagement met de heeren Urlus Orelio mej Marcella de Vries e a BINNENLAND Onlangs kwam in de Gartenlanbe een plaatje voor een kijkje gevende in deh schooltuin te Friedenan In de April aüevt ring van De Natuur inl het bekende tijdschrift voor het lager onderwijs heeft de redacteur de heer P Tennissen een reproduti i van het plaatje doen opnemen en de ge1 gonheid aangegrepen om over zgn geliefd Men schrijft uit de Friesche venen Niettegenstaande de door afdeelingen van UIrccle S ioiirwei verblndlngen luet GOUDA 9 64 10 11 11 18 8 86 fl 48 8 49 8 68 C6 Oradi 8 7 86 MsordroDbt door 7 88 MieuwarVwk 7 S Oipall 7 46 Sattarlua M 7 BB 8 40 D 10 18 10 80 11 88 8 16 7 8E 7 B8 6 68 S 08 11 1 8 88 4 4B 4 66 B 04 6 11 6 17 10 19 10 89 10 88 10 48 1 4 ktterdn Owalle Kieuweikeik HoordrMht Doada U 64 19 08 8 88 7 46 8 11 9 9 17 9 9 B7 10 14 11 16 7 S0 7 48 7 68 8 07 8 19 8 80 8 48 8 61 S 08 9 08 eoKla ZaTaahuizaD MoarkapaUa ZoateraieerZagwaard Toorbug Han 11 86 7 80 11 97 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 46 o as 7 68 n 8 39 Sdaw 8 B4 ll in IS 11 67 b o I D A L T R k U H t via nru 8 84 7 61 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 11 10 18 68 8 80 11 14 8 87 11 89 18 17 1 46 aUage E 40 Voorborg B B8 Zoalermaar Zegwaard 7enDliuizea Hoafkapa le S 17nnud 8 88 8 89 66 7 8 7 98 6 90 6 86 6 48 8 08 8 08 8 18 ti 8 1 8 66 9 89 10 61 11 4 It SB 7 04 Ueada Oidaw Waard Ulracli denkbeeld een en ander te zeggen Zooals men weet is Oostenrfk ons op dit gebied verre vooruit De Schoolwet daar te lande schrijft nl voor dat by elke school een schooltuin moet zgn De tuin te Friedenau is 2100 vierk meter groot lederen middag wordt er 2 i 3 uur gewerkt onder leiding der onderwgzers an onderwgzeressen Natuuriyk werkt niet ieder kind eiken dag 2 4 3 uur dan zonden wellicht de andere vakken er onderIgden doch lederen middag zgn er een paar klassen aan den arbeid Wie als jongen of als kweekeling t geluk heeft gehad geregeld in een tuin te hebben gewerkt kan beseffen hoe heeriyk de jeugd geniet in den schooltuin t Ig niet t eentonig getel van meeldraden en stampers niet t tot in t oneindige uit elkaar peuteren en beschrgven van onbeteekenende wilde planten neen hier werken de jongens en meisjes met levende planten met planten die bg goede behandeling een oogst leveren Hier zullen schoone tastbare resultaten de moeite en zorgen en oplettendheid beloonen De jeugd geniet bg de bezigheid t is heusch werk t is groote menschen werk wat ze verrichten En dan de vreogde als de gewassen flink gedgen Verleden jaar werden er 100 vruchtboompjes en rozen veredeld en allerlei groenten en landbouwgewassen geteeld keurige bloemen werden er gesneden Allerlei loeten naaldboomen werden er gekweekt Kunstmatige nestjes z g nestkastjes lokten de vogels die er kwamen nestelen en waarin de onderwgzers aanleiding vonden op de bescherming der gevederde vrienden te wijzen Nuttige en schadelgke insecten werden waargenomen besproken beschermd of vernietigd al naar ze hulp verleenen of schade berokkenen Zoo n schooltuin is een lusthof En afgescheiden van t heeriyke genot en de gezonde beweging werpt de schooltuin zooveel krachtige vruchten af voor t practische leven Nooit zou in Bohemen bv de vruchtenteelt zoo n hooge vlucht hebben genomen als niet de onderwgzers op de lagere school gezorgd hadden voor bruikbaar onderricht in de plantkande van uit do school ging de kennis Ook wÓ moeten dien weg op De onderwyzers moeten niet buiten t echte maatschappelgke leven staan Zeker geeft t kind wat des kinds is en houd weg al die dingen die buiten z n bereik liggen Maar de practische plantkunde ligt niet boven de bevatting van t kind ze past er volkomen voor 0p t platteland kon oneindig veel meer gedaan worden in deze richting de boeren en andere dorpsbewoners konden veel meer proflteeren van den bodem Voor stadsscholen gelden wellicht niet jjezelfde motieven doch voortdurend contact van de stadskinderen met de natuur moet veredelend werken op geest en lichaam Gemengde Berichten 4 68 B 9 B Bl 6 8B J 60 a 4 i 4 06 S 17 87 8 84 8 41 4Ï 4 40 4 B0 4 67 B 04 B IO 1 44 1 64 9 01 9 08 1 14 S n 4 06 4 84 4 66 6 7 6 18 6 88 6 87 18 88 l SB 1 41 l BB 9 0 8 17 4 08 4 J7 lO St 0 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 19 6 10 1 87 6 46 8 48 60 8 14 4 10 08 60 9 10 9 07 9 18 9 8 9 49 1 84 11 10 erd er onlangs melding gemaakt dat men proeven genomen had om een kleed uit spinrag te vervaardigen iets wat tot heden toe alleen nog maar in sprookjes voor mogeiyk gehouden was nu gaat men de fijne draad uit welke de spin haar net weeft gebruiken om koorden te vervaardigen speciaal voor den luchtballon De spinnen worden daartoe in groepen van twaalf aan een haspel bevestigd waar de draad om heen wordt gerold Acht draden worden in elkander gevlochten tot een aan koord dat naar verhouding veel sterker en Ii ter is danzgden koorden van dezelfde dikte Elkespin levert gemiddeld dertig of veertig yarddraad Men schrgft uit TUborg De gruwemke aanslag Zondagnacht gepleegd op iemand die zonder de minste aanleiding te geven gevaarlgk werd gewond heeft opnieuw bewezen hoe treurig de toestand te dezer stede is een toestand van brooddronkenheid en woestheid gevolg van drankmisbruik Dat de aangevallene er het leven afbrengt is geheel onafhankelgk van den wild der woestelingen waar zg zooals in dit geval zoo onmenscheiyk te werk gingen Denzelfden avond had in een ander stadsgedeelte eveneens een gruwelgke mishandeling plaats In de woning van zekeren v 8 die kennisssen op bezoek had drongen drie kerels binnen Zg zochten twist en sloegen een der bezoekers Deze vluchtte werd achterhaald en ontving twee sneden over het hoofd en twee steken in den rug die zich vrg ernstig lieten aanzien Bij zulke tooneelen wordt van eene aanranding als op Tweeden P iaschdag toen een heer met een dame in het centrum der stad wandelde op klaarlichten dag werd aangevallen en mishandeld geen gewag gemaakt Kortom de toestand is zoo dat onder de gegoed 3 klassen der bevolking zich bgna niemand s avonds omstreeks of na sluitingsuur op straat begeeft of althans niet in een der buitenwgken Vooral des Zondagsavonds is het verkeer in die stadsgedeelten bepaald gevaariyk Of uitbreiding van politie deze toestanden zal verbeteren is te betwgfelen bg de onmogeiykheid om in eene fabrieksstad van zulk eene uitgestrektheid voldoend toezicht te houden Opvoeding en zedenverzachting zyn daartoe betere middelen dan sabel of gevangenis Wyien mevrouw de weduwe P van Ojen Heg heeft aan de diaconie der Ned Herv gemeente te Rgswgk f 2000 en aan de kerk f 400 vermaakt Verleden jaar viel een meisje van vgftien jaar dat in een fabriek van moutextract werkte in een ketel met kokende vloeistof en kreeg over hare beenen tot aan haar heupen de verschrikkelgkste brandwonden De dokter die haar behandelde verklaarde ten slotte dat om haar leven te redden een stuk huid van een ander mensch op haar diende overgeplant te worden Haar broer van zestien jaar verklaarde zich bereid om zich ter wille van zyn zuster van wie hg veel houdt aan de operatie te onderwerpen Hg liet zich de huid van de beenen tot aan de knie letterlijk afstroopeu en dit stnk huid werd op de brandwonden overgebracht Het meisje is gered De Stuttgarter Beobachter verlangt voor den stillen held hij heet Karl Frohnmttller en woont te Fenerbach by Stuttgart sen reddingsmedalje By het verhuizen van eene alleenwonende vrouw in de Kerkstraat te Ond Begerland moest de hulp der gemeentereiniging ingeroepen worden Met groote schoppen werd de mest opgeschept en met kar en paard vervoerd De HoUandsche Automobielmaatschappij te Delft zal den len Augustus a s een dienst openen tusschen Delft en s Gravenhage van weerszgden twaalf ritten per dag De trams worden gedreven door een benzinemotor van 10 pk en houden plaats voor 12 personen binnen en 4 buiten De geheele lengte der wagens is byna 5 meter waar l Ud van ïreenwlch 10 S8 l iS I M D door 8 80 7 18 8 01 8 09 8 1 8 86 10 04 10 11 10 18 in 9B 10 S4 10 64 11 O 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 86 DiDtniaoiialI a la n ia kl Bik reiziger moet zich Iboreodien roorzieo rao een beirij i f O 0 11 I 8 89 D door 8 6 7 68 84 8 16 8 89 8 84 10 10 89 10 18 10 91 10 88 10 88 11 6 10 06 7 6i 9 88 9 84 a 9 48 9 69 l ii 10 10 lo sf i 80 U 18 8 80 8 89 8 60 I J4 7 48 afgaat voor elk balcon 1 M zoodat afgerekend de betimmering eUce zitplaats gerekend is 50 centimeter De breedte is byna 2 M en de hoogte byna 3 M Het geheel is voorzien van eigen verwarming voor de wintermaanden en om het stoeten tegen te gaan zgn de wielen voorzien van zeer dikke gummi banden Het totaal gewicht van lederen wagen is 1500 kilogram Het oorspronkelijke plan was geweest deze rytuigen tb laten loopen naar Rotterdam maar de toestand van de wegen de hooge brug te Overschie de hooge eisch voor tolgeld en het lange traject waren redenen voor de directie het eerst eens aan te zien met sHravenhage De Koninginnen te Am tenlani H M de Koningin verleende gistermorgen audiëntie aan commissiën en particulieren H M de Koningin was gekleed in grgsblauw costunm Onder de commissie merkten wg o a op die van Artis Deutscher Verein Israël gasthuis Kerkeraden Pro luventute Synode Gemeentelgk en Vrge universiteit enz Het Nederl Toonecl van welker artisten de heer Louis Bouwmeester H M bekwam bedanken voor de onderscheiding hem ten deel gevallen Patrimonium wier voorz de heer K Kater 0 a H M mededeelde dat zgn bond zich speciaal bezighield met sociale en oeconomische aangelegenheden en de R K Volksbond wiens voorzitter de heer Passtoors o a H M mededeelde dat zgn bond zich vooral bezighield met verbetering van de maatschappelgke positie van den werkman Aan beide heeren gaf H M de verzekering dat Zy met groote belangstelling van de bemoeiingen en de werkzaambeden van beide deze groote vereenigingen steeds kennis nam en wenschte hun toe dat de pogingen der vereenigingen raochtep slagen tot wclzgn van den werkenden stand Het bestuur van den Nederl lonrnalistenkring was vertegenwoordigd door de heeren Dr A Kuyper Appel en Deen Dr Kuyper betuigde diepgevoelde erkentelgkhcid voor den steun door de Nederlandsche pers tgdens de Inhuldigingsfeesten van de regecring on dwvonden Tevens overhandigde hg H M een adres van dankbetuiging namens het bureau Central association de presse te Parys H M de Koningin verklaarde met groote belangstelling de ontwikkelnig van de Neder landsche pers gade te slaan en hoogeiyk ingenomen te zyn geweest met de goede ontvangst door de Nederl pers aan de Buitenlandsche in September bereid waardoor in het geheele buitenland een goede indruk over onze Nederlandsche toestanden is verkregen Hare Majesteit begreep de teleurstelling van den voorzitter van den Kring om na zooveel inspanning het land te hebben moeten verlaten De voorzitter dankte voorde goede woorden en beval de Nederlandsche pers in Hare genegenheid aan Te 1 uur werd de paradewacht der schuttery afgelost en vervangen door eene van hot 7e regiment infanterie Te 2 30 gistermiddag reden de Koninginnen met groot gevolg uit voor een rytoer waarna bezichtiging van het Gedenkraam in de Nieuwe Kerk Gister is er diner in de galery of groote zaal van ongeveer 50 converts Daaraan nemen deel vele leden der Hofhouding de 4 dageIgksche gasten alle adjudanten eu kamerheeren in buitengewonen dienst de commissarissen der Koningin in de verschillende provinciën en voorts de leden der Ie en 2e Kamer uit Noord HoUand voofr zoover zy ter audiëntie verschenen De muziek der marine zal zich laten hooren Een 8 tal dames die het verlangen daartoe te kennen hadden gegeven waren eergisteravond tusschen 8 30 en 9 30 by HH MM de JKoningin en de Koningin Moeder op de thee Onder die dames behoorden Mevr Vening Meinesz Den Tex Mevr Van Tienhoven Hacke Mevr Harinxma thoe Slooten Mevr Qeertsema enz Ter audiëntie ten Paleize gister werd aan het bestuur van het genootschap Natura Artis Magistra medegedeeld dat H M de Koningin als beschermvrouw van het genootschap zal optreden Tot degenen die ter audiëntie werden opgemerkt behoorde o a de heer Mengelberg HET BAL TEN HOVE Te 9 nor vertoonde de groote burgerzaal met haar eigenaardige verlichting ten Paleize een schitterend schouwspel van allerlei umlormen zoo offlcieele als offlcieuce afgewisseld door een aantal eenvoudige zwarte rokken en heel wat aangenamer door de keurige toiletten der dames die intusschen verre in de minderheid m aantal althans waren In de Troonzaal tevens danszaal ontving de Koningin de dames die aan H M wenschten te worden voorgesteld Kort na 9 uur traden Hare Majesteiten de groote zaal binnen en wandelden die door zich telkens ophoudende om velen der aanwezigen toe te spreken o a den gryzen en nog altyd flinken generaal Van der Hegden en ziJn echtgenoote De Koningin droeg een zware moiré satynen japon met een lange sleep De rok en sleep waren afgezet met een breede gestileerden rand van gondborduursel Om den bals was een berthe van goudkant en de geheele corsage was opgemaakt met snoeren van paarlen en paarlen montures H M droeg om den hals de bekende snoer groote paarlen in haar coiffure een diadeem en was getooid met het grootkruis der Orde van den Nederlandschen Leeow De Koningin Moeder droeg een licht lila japon van zA are ribzg met applicatie borduursel rgk mot edelgesteente bewerkt H M droeg zeer vele prachtige kleinoodièn en was gekapt met een sluier van buitengewoon fraaie onde kant en een diadeem Onder de vele prachtige toiletten blonken vooral die van de hofdames uit o a een van lichtblauw satgn en velours miroir van dezelfde kleur geheel overgeborduurd met Louis XV figuren van zilveren pailletten Verder een van moiré satgn gebrocheerd met vieil or en een tablier van onde echte kant Tegen 10 uur verscheen H M de Koningin in de danszaal maar nam zelve aan het bal geen deel De gasten verspreidden zich allengs in de galeryen en kleinere zalen van welke de Mozeszaal oen ryk voorzien buffet voor de dames bevatte en de groote galery een voor de heeren Omstreeks halfelf kwamen de Koninginnen weder in de groote zaal waar zich een wyde kring vormde en de hooge Gastvrouw evenals hare Moeder zich tal van hare gasten lieten voorstellen o a den heer Van Hasselt van de HoUandsche Spoorwegmaatschappy prof Stokvis prof Van Hamel Groningen mr N A Caliüch den architect Ed uypers enz enz en een aantal officieren van land en zeemacht en sehuttcrg Het welgeslaagd feest liep tegen middernacht ten einde Het duurde echter nog goruimen tgd eer de laatste gasten vertrokken waren en de krachtige stem van den man die de noinmers der rgtnigen afriep klonk tot ongeveer één uur over den Voorburgwal Het orkest van Zaagmans dat gisteravond ten paleize dienst deed voerde achter groen verscholen dansmuziek uit STADSNIEUWS GOUDA 14 April 1899 By de heden gehouden herstemming voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrgven werden voor de patroons vacature uitgebracht 9 biljetten Gekozen werd do heer H J NEDERHOBST met 6 stemmen de heer A Brunt verkreeg 3 stemmen Voor de werklieden waren uitgebracht 148 stemmen Van onwaarde 2 biljetten als zgnde blanco terwyi twee namen op biljetten voorkwamen die niet in aanmerking konden komen Gekozen zijn de hh M SANÏIERS met 115 J BOOT met 94 en M MALLON met 87 stemmen De hh P J Honings verkreeg 66 A Smit 49 en H Vos 19 stemmen De agent van politie der Ie klasse met den personeelen titel van hoofdagent van politie titulair 1 F Zitwing zal den 17 April a s den politiedienst met pensioen verlaten Gedurende ruim dertig jaren heeft hg in zgne betrekking van agent van politie de gemeente trouw gediend en velen zuilen hem toewenschen dat hg nog lang van die rnst zal moge genieten Met ingang van 17 April zgn benoemd tot agent van politie Ie klasse de Agent van politie der 2e kl K Akkerman en tot agent van politie 2e kl de agent derSekl A Pluim Gisterenavond ten ongeveer 7 uur is uit de wetering bg de Manége opgehaald het lijk van P H die reeds sedert eenigen tgd het Voornemen had te kennen gegeven zich het leven te benemen Moderne borduurkunst De cursus in het moderne borduren die hier ter stede voor een paar dagen door de Singer Maatschappy in eene gereserveerde kamer van het modemagazgn l Espérance Oosthaven B 19 geopend werd wordt door n flink aantal leerlingen gevolgd die zich met veel vlg t op deze nieuwe kunst toeleggen t Zgn werkelgk fraaie en eigenaardige werkstukjes welke men daar in n paar dagen tgds op de gewone Singer naaimachine leert maken Elke bezoekster ook al neemt ze niet aan den cursus deel is bg de lessen welkom Enkele mooie borduurwerken i reeds in Nederland vervaardigd zijn in het les lokaal geëxposeerd en trekken veel attentie Lekkekkesk Door stemgerechtigde ingelanden in het 3e district van de Krimpenerwaurd is tot hootdingeland herkozen de heer F Breedveld alhier en gekozen tot hoofd ingelandplaatsvervanger de heer G Oskam alhier in de plaats van den heer J van dsr Graaf Hz overleden Rechtzaken Het openbaar ministerie bg de arrondissements rechtbank te Almelo eischte gisteren tegen J H L tapper en J W fabrieksarbeider beiden te Hengelo verdacht van het afleggen van een valschen eed in een jachtdeliet respectieveiyk 2 en It jaar gevangenisstraf Men schryft uit Haarlem Gisteren had zich voor de rechtbank een milicien te verantwoorden die zich eenige maanden geleden tegen de politie had verzet Hg kwam hier uit Leiden onder geleide van een sergeant Toen de officier 6 weken tegen hem had gerequireerd kwam de milicien tot de ontdekking dat de sergeant even was weggegaan en hiervan maakte hy gebruik om zooveel borrels te drinken dat hg spoedig op straat liep te zwaaien Zoo kwam hg op de Gedempte Oude Gracht een anderen sergeant tegen die hy niet groette niet alleen doch ook nog beleedigde bovendien terwgl hg zich eveneens nog verzette tegen de politic die hem wegens dronkenschap wilde arresteeren De rechtbank te Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak van Pieter 0 Bos uit Amsterdam vervolgd wegens beleediging van een ambtenaar tweemaal gepleegd Hy zou nameiyk den 4n Maart 11 te Sneek den politieagent D de Boer hebben toegevoegd Wat doe je hier te staan je vreet van de gemeente luie vlegel dat hoor je dkt is ïlollandsch en toen de commissaris van politie hem naar het bureau liet brengen omdat hg weigerde op te houden met séhreeuwen met luider stem tegen het publiek geroepen hebben lees de Arbeider waarin beschreven is de scholtige handeling van dpn commissaris van politie te Sneek Wat het eerste feit betreft is hg ontslagen van rechtsvervolging doch wegens Bet tweede feit veroordeeld tot één maand gevangenisstraf ING EZONDEN t Ik was gisterenavond getuige van iets wat men in een stad zooals Gouda niet meer zou verwachten ongeveer 7 uui n m liep ik te wandelen langs den Flnweelen Singel te Goud en zagvap eenige passen voor mg uit een hoofdagent van politie met een burgerheer van wien ik later hoorde dat deze ook tot de politie in betrekking stond deze spoedden zich met grooten haast naar dat gedeelte der Singel wat men met den naam bestempeld van Manege ik volgde hun er daar gekomen zag ik een manneiyke drenkeUng ter halverwege op het drooge gi bracht omringd door een massa lieuwsgiprige menschen niemand dor omstanders SC leen dus te weten dat men een drenkeling vrg op het drooge mag ik zou haast zeggen moet brengen een kort of dom verstand wat men nog wel ten plattelande sointyds aan kan treffen doch in een stad zooals deze mJest iets dergeiyks ondenkbaar zgn De po itie toog dan ook onverwyid aan het werk do ir den drenkeling op het droogo te brenge I en toen zij vernam dat deze niet langer da 1 pi m twee uren te water gelegen kon hepben daar men dien persoon om ongeveer 5 lur nog had zien wandelen in de nabgheid vaii het water begonnen zg onmiddellijk met de voorgeschreven hulpm ddelen toe te passen welke hun ten dienste stond doch het was te laat want al hunne pogingen na ongeveer een half uur tgd mochten niet baten men ging dus over tot vervoor van het Igk en M de Redacteur wat ik toen zag heb ik nog nimmer in een onzer steden gezieh nl een afzichtige groote gzeren bak in len vorm van een kist gedragen aan twee zwi re houten boomen kwam te voorschgn en hierin werd het Igk nedergelegd en vervoerd de dragers hadden echter nog geen 50 gassen gedaan of er moest gerust worden en dit behoeft geen verwondering op te wekken want twee man heeft reeds genoeg aan een dergeiyk onpractisch en onoogeiyk voorwerlp als bedoelde kist meer dan genoeg te dra fcn Waarom hier te Gouda niet even als in andere steden ingevoerd eene brancard of zooMs men op vele plaatsen ziet een handIgki ragen in den vorm zooals men die heeft tot vervoer van doodkisten dit toch zou oneindig veel practischer zyn en tevens zou het onoogelgke Van het vervoer van een Igk daardoor worden weggenomen Hopende dat dit mfln schryven een kleine stoot moge geven tot wgziging in deze en V Mgnhcer de Redacteur dankende voor de plaatsrnimte heb ik de eer te zgn F Laatste Berichten Gisteravond te ongeveer 6 uur is de stoomboot Oarsjens van Oude Wetering naar Leiden met zulk oen kracht tegen de Spanjaardsbrug onder Leiderdorp gevaren dat de geheele bovenbouw ineenstortte en gedeelteiyk op de boot terecht kwam Niemand bekwam letsel doch de schade aan materieel is zeer aanzienlgk on de passage is gestremd Dames en Heeren PAEAPLUIES bjj A 7an OS Az Md Taitlenr Kleiweg K 73 73o GOUIIA Itt urs Amsterdam Vihrs Slotkrs i 961 961 101 90 8 l l van 14 APRIL 87 B6 l HlDMLASn Jert Neil W S 9 dito dilo ililo 3 flito dito dilo 3 Uiwoii Uil Gou II 1881 38 9 lTAU Iiiiohr ving 1869 81 5 OoSTlKE 01 1 in rapier 1888 dito in zilver 18 18 6 PoaTUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 66 98 981 981 1031 61 Kdiland Obl Binnenl 1894 4 dito Oecons 1860 4 dilc bij Rolba 1889 4 98V dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spakjü Porpel ohuld 18S1 4 1011 Tnmtu Gépr Couv leen IBUO t 79 Ge leening ene D j SS Gec leeuing ser e C 98 ZlllDrAra Eep ï obl Wèr 106 Mmioo OW Buit 8oh 1890 8 101 VllliBVaiA Obl 4 onl op 1881 87 AnanEDAll ObliRation 18116 S 101 EoTTBBDiM St d leeu 1894 3 1011 NlD N Afr Hindeltv Band l 961 Arendub Tab Hlj Cerlifiiiatüii 746 DeliHuMchsppij dito 607 Ara Hypotlieekb psndbr 4 I 103 Oult Mjj derVorstenl aand 61 Or Hypolheekb pandbr 8 t Nederlandirhe bank osnd I 90t Ned Handelmaatacb dilo I 1641 N W k Pao Hyp b pandbr 3 100 Bott Hy iotleokb pandlir SI 100 ütr Hypotheekb dito SV 981 GoarSNa O at HoBff bank aand BtUL Hypotbeokbauk paudb 4 Ammika Equ bypotb panJb B 90 33 57 9 561 93 14 Vl Maiw L O Pr Litn een 8 Nan Holl IJ Spoor Mü sand 1 IS Hij lot Bip V St 8p aand 119 Ned Iiid Spoorwegm nai d 920 Ned Zuid Afr 8pm aand 916 dito dito dito 1891 dilo 6 100 llAUlSpoornl 1887 89 A Eolil S 671 Zuid lul Spumg A H obl 3 69 PoL M Warschau Weenen aand I 180 Ecsi Gr Rusi Spw Mij obl 4 Ualtiaohe dito aand Faïtowa dito aand 6 IwangdPombr dito a nd 6 1067 Kurik Ob Aioar Sp kap opl 4 1 0 dito dito oblig 4 100 Akeeika C ni Pao Sp Mg o l 6 83 Obio h North W pr C n I 144 dilo dilo Win 8t l oter obl 7 1407 Denver t Rio Gr 9pm eert a 81 Illinoi Central obl in nood 4 i 104 Louiiv St Na hvilliüort v aaD I 68 Mexico N Sptv M lehyp o 6 10 Hi K n a V 4pCt pref aand 14 N ïork Onlaa o West aand 1 dito Penn Obio obhg 6 Oregon Calif ie hyp in goud 1 St Faul Minii Manit ob 7 Un Pao Hooflijn ob ig 6 4 l dilo dito Lii c Col Ie byp O 6 Cakada Can South Chart v aand SO Vis 0 Rallar Na Ie b d c O Amslerd Ommbui Mij aand 1711 100 Nan Bud Amsterdam aand 3 107 Stad Bo lerdam aand 8 00 BlI oilt StadAntworponl887S 100 Stad Brussel 1888 i 100 HoHo Tbeiss Begullr Qoselseb 4 1 18i OosTiKa Staatsleenig 1860 6 118V K K Coat B Cr 1880 8 Spanj Stad Madrid 3 1808 36 Nlii Vfr Bas Avb Spoel oort UK D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveauté s in TAM mi COCTDMES en Voorjaars Capes