Goudsche Courant, maandag 17 april 1899

kerkelijke Verkiexingeo 1899 De Kiesvereonigiiig Kerkel lk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 6 April U ter vervulling van de plaatsen in de drie Colleges voor hot Beheer van on Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden van teritoud teeder herkleêbare i eden en vacature tattehenltldt antttaan de volgende Candidaten gesteld Voor t College van Nolabelen i 5 Vacatures H STRAVER aftredende 1 Dr A van IJSENDIJK aftredende 2 W K VAN ZÜTPHEN aftredende 3 i J DE VEN aftredende i 6 A DORTLAND Az 5 Maandag 17 April 1890 No T865 38ste Jaargang Voor t College van Kerkvoogden 3 Vacatures J M NOOTHOVEN VAN JOOR aftredende H J NEDERHOBST altredende R L MARTENS I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No t ADVERTENTIEN worden g eidaatst van 1 5 reg els k 50 C iiten iedere regel meer Ut Centen Groote letters wonion bereliend naar plaatsruimte Inzending van Adverteiitiën tot 1 uur des midd reletouii a 89 De üitgaTe dezer Courant g eseliiedt d a g e 1 ij Ic s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is f 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijlte Nommers VIJF CENTEN Z8 beveelt deze Candidaten aan bij alle stembevoegde Leden der Gemeente ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed na eene korte ongesteldheid onze dierbare Echtgenooto Moeder Behuwd en Grootmoeder FRANCINA KROMHOUT TONKER in den ouderdom van omstreeks 83 jaren Bijna 63 jaren was zij met haren Echtgenoot vereenigd Uit aller naam W KROMHOUT Sn Gouda 13 April 1899 Bezoeken van rouwheUag kunnm niet worden afgewmeht ♦ Voor do vele hl jkon van belangstelling ontvangen bü de geboorte van onzen Zoon betuigen wij onzen hartclijken dank J A IJSSELSTI IN A IJSSELSTIJN lOSKEIl Open baar Onderwijs Tdalinij vao Leerlingen op de Tussctienschiiol De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van L erlins en wier plaatsing men met den Isten TUNI 1899 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 25sten APRIL 1899 des namiddags ten vijl uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Di Seeretarü J H VAN DBB VOORT GoiiDX 13 April 1899 EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Direotenr H BUEGEB9 DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabriek op Authomatische en Massaniachines vervaardigd worden zyn wij in staat onderstaande RLIWIELEN mot een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model A zeer selied en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht 1110 Model AJ Ie Klas fljn gemonteerd snelste banden f125 Model AAA Puike lo Klas met gezondheidszadel snelste banden 1145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor 1 200 thans f 160 Deze R wlelen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopcn zeer licht en zijn zoor fljn afgewerkt GEWONE TOER ACATENE8 met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATENES met gezondheidszadols fljn afgewerkt f 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Prijs Couranten worden op aanvraag gratis en frauoo toegezonden VerlegeBwoordiserJJ DBRUira fiouda HOLLANDSCHE fi AM8TEH IM 7 ThiM Congo Stofthee 50 en 55 o Grol 56 60 Lekkere Geurige 66 Souohon S II 0 II Coiigo 100 Ontbijt Thee Namiddag Thee Alleen Terkrsgbaar bfl P tl J vaii Wankum Oorthaven H 14 66 15 Goui 4 12 April 1899 Inlevering der ingevulde Stembriefjes op MAANDAG n APRIL 1899 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA m De onderteekening maakt het Stembiljet van onwaarde Indien gy niet wilt hoesten gebraikt de allerwet a bekroonde eo wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H il ¥ Aili lS€HAIIi € o Uen lluag Iloflevemciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SOHAIK SOHAlK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAlK SCHAIK CO B lUeUaDthe i het beito middel dor Kenld ft Co 8 Meüanthe Kcnocsl Kinkhoest fo S Mellanthe Renoe t zoo il oud all JOUR ft Co S Mellanthe ma i jffon huiegttzin ontbra ea ft Co s Meltanth Ó ataat voortdun nd onder Scheiitmidis toeiiclit Co s Mellanthe helpt onherroepelijk Co s Mellanthe ia bekroolid mei Eerediploma s Co s Mellanthe is liekrooml met Ooud Co s Mellanthe ia bekroon l met 7 ilver ft Co s Mellanthe i verkrij baar in flaeona T n 40 Cl 10 Ctt en ft by A BOUMAN Moordneht J C RATELAND Bn rop B y WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinmeet n BOLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieuwerkerk a d l luel Firma WOLFP Co Westhaven 198 Goud D MIEBIB8 Kleiweg B 100 Qouda E H VAB MILD Veerstal H 126 te onda Het groote aantal zenuwkwalen van fliit lioofdpiinaf totde oorafg anndekaHUeken nvanap plexle lierunb roerta toe trot enrflB HOK tuRds alle mlddelön door de raediaclie eten cliap aangewend Kerit aan den nionwen tiJd komt in eer tea lat slj door het gebruik maken van den eenvoadigiten weg namelijk tangii de bnid ene pliyBloInylBctie outdekklnK gedaan heeft dia na honderde iiroetuemingen thans over Uh geheele wereld veibretd is en terwijl Elf In wetenHchappeliJke knagen de hoügete belungetelllng wekt teveait ueue weldaad blijkt te lijn voor de aan iennwl w lBii lijdende meneohheid Deze genpeswijie ii uitgevonden door aeu gowezeu OfDcler van Gexoudbelt Ur Roman weieeraaun teVtlshofen en bei nut op d OU dervindliiy opgedaan in eene bUjarigfc praktijk uor fvasHolitnx vnn het hoofil eeHniHnl per tun w r leii dHArto feBehlkte i ff n doai d hul4 nmiddellijk anti liet lennw RfKlel medrurdecld Uet dese gen wirljB werden werkelijk aohltterende reanlUUn v rkref B en Kil maakte louvpet opgang dat vta een dcor den uitvinder geaoiireven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE liarfl vaarkomlMB en genezing Il nuen kortea tijd reedn de Itle druk verecheneu lx Dit boekje bevat niet alle vor het froota puin lii v retii inbare verklaringen omtrent het weyen der nieawere tlieraple en de daarmede lelfi in wanhopige Eovalleu verkregen nitweiklng maar ook vindt men daarin wetenechappelijke verhiiiid iufc Ti nitde inedtaelivblitdtfn die aan deze gnneeswijze gewild zijn zoomede aftohrift van tal van getui Hchrifteii van hooggeplaaUts geneeeknndiKiu oader welke P Msnière n ti dr prerotiDr aai dl pDiyItllnlBk f Hanjt rue Rougemont 10 StalngreDet mud dr praktiietrand genetaha i aan het krank ilnnineti ceiHoht di ChBrnnton Saitltdtiratli Df Coin te Stot iii Qroiimann med r arrend arte telDhUniBn O P Foristiar HBntMh er dlreolBur va het hoipiUal Ie Agan Oetieimralli Or Scbsrlni kettBsI Outanfol Bad L Dtraei med dr gsneeihaor dlr aleur der galvano ficrapBuliMhe Inrlclitlng voor iinuwlildere te Pirlji ruB St Henori 334 Coniul von AicheFtbaoh ned dr ts Corni Dr Buabaoh arroatl arii de ZIrknIli OberitflbtK tt Jectil med dr te Waenen Dr C Bongavel te La FarrlArB £ ui e lid van den Cornell Central d hygiini t de Sant In Frankrijk en vele anderen Aun allen wier r nuwKeHt l nicer nf minder nMi daan la of ami rnBennniniU K iiHnaelitl ih l l lijilen waarvftn dekent ekonen zijn oflreiiiohe hDordpIJn mitralnafaottele hoof dpijr liloBdandraiig groote prlkkelt aarhBl ge ugdhe d ilapeloeetield tiBham tliha onruit en onbehaDelIjka totiiard verder alle tieken die door beroorU f etroffea weidéo an nog lijden kan de itevolgen daarvan EooalB vurlammlngen DnvermDgen lat aprakea rware tongval moelallik allkken ttltrkeid der gewriohten met veertdurunde phn pla tselltke twakte vBriwakklig van gaheuifla enz a ifj die read onder geueeBkundire h l J U lln rtnoa J t lran 1 M lolAn al Anthniirl inimitn Mi knndnrntjIpIlnTii eurunne pi n piaii8Biii e iwbkib vonwaKKiig van geneu SB out u bij um maun wuuoi gBUBCB HuuiBii behandeling gvweest Eijn maaf door dn bekande middelen aia ontbondingien n kondwaterkanr wriueu elei trlaeeren atoomlooi of eebaden oen geneaiöK of laniflng hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte eIJ die vi r r voelenTovr l rro rte en daartoe radea hebben wegeni versohijuselen alH non aanhoudBnd airgitig voelaa vardoovlng In bet boafd hoofdpltn met dultellghBld nikkeringen en donker werden voor de oogBn drukkondi pijn onder het voerhoofB euliing In ie ooren het voo bb van krieboling In en bet ilaptn van handen en voeten n al deze drlo oateaorifin ran n uwlljderii alB ook aan Jonge mal M ll dende aan bleehiHOht en kraohtalooiheld ook an fezonde lelfi aan jong parionen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wllian voarkomen wordt dringeniï sAngeraden cieb het boVen vermelde Werkje san te Bchaffen hetwelk opaanTrif a koelilooa en franco ver tonden wordt door AHiotcrdam dooï 1 ri RR4 A Co Heiligewcg 43 llotterdHiu F K van SANTRN KOLFP Apotheker Korte floofateeg L Vtr eht LOBRV POIITOS Oudegracht bij de Qaardbmg P lö Uu de tougste kTgj nniioh madioiuii ie tentoanHtellIng in de ikr Welaanaan acha Gaaea vHm oor da Medladhe JarlJ nK I da seilvfmii lrdnni h hroniid ƒ IIIEOWI HIEUW HIEUWI GESCHIKT VOOR HacMllchteii Koffie en Tlieelicliteii Welke 47 uur branden k 2 en 6 uur brandende i 3 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Otnitreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk e behoen hiervoor geen Olle 0 Glaa J iteken U noodig Geheel aonder gevaar voor brand aU ook zonder reuk Zuivere Medicinale Levertraan Verkrijgbaar bfl Hlelwes E 100 0 30 per Fleteh 1 Ki II MIKBIfil Drosist Voor Ie fomnilssie van Opperioeiichi e Vacatures Mk D J van HEÜSDE aftredende H J W HUBER aftredende B BESZELSEN aftredende G PRINCE H VAN VLAABDINGEN A GOEDEWAAGEN Pi Namens de Kiesvereeniging voornoemd Het Bestoob G STRAVER Waarn Voorzitter D BUIJTER Secretaris W KROMHOUT Sr H JAGER A VAN REEDT DORTLAND VAN E CASSUTO Taiidari § te Gouda Eenig agent vour Nederland O I ISSEL8T1 TN Blauwstraat Verkrijgbaar in doozen van 10 15 95 en 40 ccnl bij B SCHOLTEN eoilfeur Gouwe WOLFF en Co Haven Ph t d STOK Markt C 0 KKOM Markt F STEOEVE Markt Th SCHMIDT Hoogstraat D MIEBIES Kleiweg J 1MBBFA700BBT Kleiweg E 48 GOUDA Bevoelt zich beleefd aaij oor het LETKEEN en MAKEN van lleereii eii Kliiderkleedliig tegen de meest concnrreerende prezen 1 Zie de Etalage n j VA mLEN Behanger en Stoffeerder Itoelekade 132 Gouda LEVEET Behangselpapieren TAPIJTEiN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM LOOPËftS ciiTafelkleedeii eiiz eiiz StoUwerck scfae Borstbonbons U iioeerd na voorsofarift van den kn UnlTcrsiteits FroC Gebm Eofrad Dr HilleM Boon hebben sedert 60 Jaren h vtrnuhtond middel tegen hwniso heesohbeid eo undoening der ademingsOTganen nibiteeteDde dieneten bewezen By spoedige aMaeeling Tan warme en koude lucht is t bijzonder anbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele ftS k 25 oenl Alom vtrkrijgiiaar Tegen 1 MEI wordt gevraagd W W SLAAFEAME met ol zonder PENSION Verzoeke prijsopgaaf Brieven franco onder No i A B Bureau De Avondpost deh Haao Gouda Druk van A BRINKMAN Zm Dit JSo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat afschriften van de processen verbaal betreffende de herstemming ter verkiezing van vier leden van de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven een patroons en drie werklieden zijn aangeplakt in den Korten Groenendaal albmedü dat gelijke af schriften op de Sccretane der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens lo tot de namiddags i uur Gouda den 15 April iSqy Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER In den Duitschen Riksdag werd gieter de interpellatie over de Samoa quaebtie gebonden In zijn antwoord op de aan de regeering gestelde vragen wees de minister Von Büiow op de verklaringen door hem in li begrootingb commissie afgelegd en op de houding der Duitschers tegenover de verwikkelingen op Samoa deze houding Wai die van eerbied en gehechtheid aan den rechtstoebtaud door de Samoa akte in het leven geroepen zoolang die akte niet door het eenstemmig besluit van de mogenheden die haar onderteekenden is gewjzigd Dnitschland zal dus de rechten van andere krachtens dit verdrag eerbiedigen maar eischt tevens de volle onvoorwaardelijke handhaving van de Dnitsche rechten Toejuichingen Het zou te wenschen z n dat de onvoldoende gebleken Samoa akte door den tegeuwoordigen toestand beter en in verband met de omstandigheden werd veranderd Doch zoolang de Samoa akte bestaat moet zjj door alle deelgerechtigde mogendheden loyaal worden gehandhaald Besluiten kunnen slechts doar eenstemmige medewerking van de drie mogendheden worden genomen Tegenover de verschillende candidaten voor den troon staan wiJ volkomen onpartpig Wy deden met het oog op anzo neutrale houding niet mede asin de interventie door de Engelsche en Amerikaausche oorlogsschepen en keurden die tusschenkomst dan ook niet goed Over de jongste botsingen op het eiland voorgekomen hebben wjj slechts verminkte en onvolledige berichten ontvangen Duitschland zal echter den eisch stellen dat Engeland den gevangen genomen Duitschen FEUILLETOM Gedenl schriUeii viio een Gelukzoeiier AMIBAL DE VoiTDELmG fNamr het Fransck DOORgW NUTTERS i68 Houdt mij ten goede dat ik u zoo tweeslachtig te woord moet staan half uw beider weldoener de baron de Maöbert en half uw beider schuldeischer de woekeraar Van der Grijp Hebt de goedheid mij te zeggen in welke kwaliteit ik u ontvangen moet Raplüël en de Salluces wisselden een blik maar gaven geen antwoord Welnu heeren ata niet 200 vreemd te kijken Ge hebt ongetwijfeld iets op het hart laat mij hooren waaraan ik de eer van uw beider bezoek en van zulk een even onverwacht als ongewoon bezoek te danken heb Komt mijn zeer beminde pleegzoon bijgeval geld vragen aan zijn milden pleegvader om de doktersrekening te voldoen die hij te danken heeft aan de beten van den hond van den woekeraar Van der Grijp Of komt hij hier den woekeraar Van der Grijp opzoeken om hem een door den baron de Maubert geteekenden wissel waarop gemjelde baron verklaart in te staan voor de som van een half millioen francs te preseHteere in ruil voor welken wissel hij dan de bewuste brieven vaa Madame Mathilda detAtour UUll lUJ UUl l 1 ± XI I planter die bij de hinderlaag door Mataafa gelegd betrokken is geen leed zal doen indien het blijkt dat hij persoonlijk onschuldig ib aan de krijgsmaatregelen van Mataafa Overigens ui ee oordeel ovef de gebeurtenissen thans nog onmogelijk Dat er een conflict zou bestaan tusschen den Amerikaanscheu admiraal Kautz eu den commandant van den Duitschen kruiser t alke acht de minister Von Billow niet waarschijnlp Dit wil hij wel zeggen dat door de plaatselijke gebeurtenissen op het eiland op de regeling van den toestand geen invloed kan worden geoefend Die regeling kan slechts het gevolg zijn van een overeenstemming tusschen de drie betrokken regeeringen Het doet mij genoegen zegt de Minister dat Engeland thans oflicieel heeft verklaard dat de voorstellen van Duitschland betreffende de bevoegdheden en het optreden der speciale commissie voor Samoa door het Engelsche kabinet zijn goedgekeurd De bevoegdheden en de taak der commissie kunnen als Volgt worden saamgevat Ue Samoa commissie door de drie onderteekenaars van do Samoa akte benoemd zal voorloopig de regeering en het bewind over de eilanden op zich nemen De leden der commissie znllen het hoogste gezag uitoefenen Alle overige ambtenaren en offleele personen zullen aan de commissie gehoorzaamheid verschuldigd zijn Oeen maatregelen door de commissie genomen zullen kraclit van wet hebben indien niet de drie leden der commissie erin toestemmen De commissie zal di taak hebben te overwegen welke bepalingen zjj voor de toekomstige legeering der eilanden of tot wijziging der besluiten van de conferentie van Berlijn iioodig acht WiJ hopen dat het deze commissie zal mogen gelukken tot een rechtvaardige bilIpe en voor alle betrokkenen aannemelijke regeling der to gstanden te mogen komen Ten slotte verklaarde de heer Von Billow dat Duitschland slechts in zulke besluiten zal toestemmen waardoor de DuUsche rechten zullen worden gehandhaafd en gewichtige Dnitsche belangen op Samoa niet worden geschaad WiJ mogen daarbg twï e zaken niet vergeten namelijk dat op ons de plicht rust de vrpeden en rechten de bezittingen en de zaken van onze Dnitsche landgenooten op Samoa te beschermen en dat wij bovendien op Samoa bjj verdrag vastgestelde rechten bezitten waarvan de handhaving door het Dnitsche volk als een zaak van eer wordt beschouwd Toejuichingen Wü mogen onze verkregen rech du Pic w ns Cht te ontvangen Ge ziet in beide gevallen zijt ge terecht Nog zwegen de beide jongelieden Komaan ik houd van open spel heeren Laat me hooren wat ge verlangt deel me mede waarom ge hier komt En vlug wat Ge staat beiden te kijken alsof ge hier bij ongeluk verdwaald geraakt waart en nietb liever wenschtet dan maar weer buiten te zijn Als dat het geval is dan kan ik u tot uw geruststelling meededen dat ik niet het minste plan heb om u beiden of een uwer het heengaan te beletten en dat ik zelfs bereid ben om mijn bediende Camisard te roepen om u desverlangd den weg te wijzen op de hem eigene eigenaardige manier Gij schijnt zeer vroolijk en uitmuntend op uw gemak heer baron En ik vraag u heer graaf hebt ge mij ooit anders gezien dan vroolijk en op mijn gemak Waarom zou ik thans een uitzondering maken op den gewonen regel f Ik heb u wel eens gezegd geloof ik dat een goed humeur de spijsvertering zeer bevordert en allerlei andere voordeden aanbiedt Ge zult misschien gemakkelijk begrijpen wat de reden it van ons bezoek iMisbchien gemakkelijk begrijpen wat is dat voor onzin uw woord misschien veronderstelt twijfel inzake mijn begrijpen het woord geraak kelijk duidt zekerheid aan op datzelfde punt Hoe kan men eene zaak betwijfelen en er van verzekerd zijn tegelijkertijd Gij zijt een weinig in de war Ge zijt hier binnen gedrongen op ongeoorloofde wijze en dat doet uw geweten spreken ten niet lalen verkorten Levendige toejuichingen Zonder debat werden de verklaringen der rogeermg goedgekeurd en werd de interpellatie gesloten verklaard In Frankrijk brachten de vergaderiugeu der generale raden niet wat men verwachthad Uit de lange Ijjst van het verhandelde in deze departementale lichamen blijkt niets van een weerslag der jongste gebeurtenissen Daar waar men verleden jaar met bijna algemeeiie stemmen moties tegen de leger beleedigers aannam wordt nu gezwegen Slechts in een departement kwam de zaak zijdelings ter sprake en wel in Herault waar men met groote meerderlieid bl fis tcjestorid als bijdrage voor de openbaarmaking der stukken In de meeste vergaderingen werden alloen zaken behandeld die tot haar eigenlpen werkkring behooren Zoo werden de meest verschillende wenschen geuit ten aanzien van onderscheidene plattelandshelangcn terwijl slechts enkele dezer lichamen aandrongen op een verbod de staatsbegrooting door amendementen te verhoogen het Engelsche stelsel alzoo Maar voor hot overige boden de eerste bijeenkomsten niet veel bijzonders ♦ Volgens het Berliner Tageblatt hebbon alfeert de mogendheden der Triple Alliantie en eenige kleine Staten de uitnoodiging tot de Vredesconferentie zonder voorbehoud aangenomen Daarentegen stelden Engeland Frankrijk de Vereenigde Staten en Turkjje verschillende voorwaarden Engeland verklaarde in geen geval tot beperking van zijn vlootuitbreiding te znllen overgaan en Frankrijk houdt vast aan het bezit züner onderzeesche torpedobooten fit de meeste antwoorden bleek dat de mogendheden de uitnoodiging slechts uit beleefdheid voor den Ozaar hebben aangenomen President Mc Kinley en de Fransche gezant ambon hebben Dinsdag te Washington de ratificatie van het Spaansch Amerikaansche vredesverdrag goedgekeurd De 50 millioen gulden die Spanje van Amerika ontvangt voor den afstand der Filippijnen zullen worden verrekend in een wissel op NewYork Verspreide Bericliten IIKVPUS Eergisteren was een zitting van de vereenigde Kamers van het Hof van Cassatie aangekondigd Deze heeft echter niet plaats en dat doet uw mond onzin spreken Het beste Ib maar dat ge spoedig weer heengaat op dezelfde wijze als ge zijt gekomen of op andere manier En kom dan over een half uurtje mij een bezoek brengen ik zal voorzeker niet weigeren u te ontvangen als ge tenminste u behoorlijk lnat aandienen wat ge bij dit uw bezoek als onopgevoede straatbengels verzuimd hebt iGenoeg heer baron antwoordde de Salluces Ik zal u zeggen wat we hier komen doen We komen een pakje brieven ten geta e van zeventien stuks halen En gij zult ons dat pakje dadelijk geven Ha ha ge hebt haa st schijnt liet mijn Heve ktnderkena Wij wachten riep Raphadl Gij wacht Ge hebt dus geen haast Zoo zoo Dat doet me pleizier ïMaar wij hebben geen voornemen bijzonder lang te wachten iZiedaar een mededeeling die mij meer dan welkom is heeren Ve komen hier niet om een wedstrijd in aardigheden te houden mijnheer We zijn hier in follen ernst Kijk ona aan zie ons in de oogen en zeg of ge denkt dat wij m ernst zijn Gij moet ons oogenblikkehjk de zeventien brieven geven die gij in uw bezit hebt iMijn antwoord op uw voorstel zoo helder en zoo duidelijk zal even duidelijk en helder zijn en even beslist ik geef ze niet Gij geeft ze niet Gij weigert rtep Raphael in woede ontstekende jNeen gehad en zal vormoedelijk ook niet plaats hebben voordat de heer Ballot Beaupré gereed ib met zijn rapport Als zeker wordt inmiddels reeds aangenomen dat ten gevolge der onthullingen van de Figaro verschillende getuigen o a generaal Roget met lïertulus en Picquart zullen worden geconfronteerd Ook wordt een supplementaire enquête waarschijnlijk geacht Zooals gisteren werd geseind heeft de majoor Freystaetter zich tot minister Lockroy gewend met het verzoek gehoord te worden o a ook omtrent de overlegging van gelieime stukken aan de rechters in raadkamer Op dit punt hebben alle generaals die het weten konden tot nog toe geweigerd de strafkamer voor te lichten Het bewjjs van deze algemeen bekende rechtsschennis zal dus eindelijk door de persoonlijke vorklarhig van een der rechters van Dreyfus geleverd kunnen worden Lockroy heeft den brief aan de Freyeinet gegeven wien de beslissing t ekomt Het lijkt ons niet niogelp dat deze zou weigeren den majoor te hooren Is er proces verbaal van diens verklaring opgemaakt dan zal de Freyeinet die herhaaldelijk uit eigen beweging getuigen en nota s naar de strafkamer gestaard heeft met het doel om de schuld van Dreyfus vol te houden er bezwaarlyk bniten kunnen ook dit proces verbaal om het Hof te doen toekomen Christian Esterhazy heeft kost jloozen rechtsbijstand verzocht om zich te laten vertegenwoordigen in het proces van de prinselijke familie Esterhazy tegen hem en In het verslag van de enquête der strafkamer in den Figaro staat dat generaal Büisdeffre bij zijn getuigenis zeide dat er op het oogenblik van de indiening der aanklacht tegen Dreyfus geen quaestie was van een geheim dossier Op het stuk van de mededeeling van oen geheim stuk aan de rechters weiger ik te antwoorden zeide de generaal erbij voegende dat hij kennis droeg van Dreyfus bekentenis Picquart heeft nooit bewijzen tegen Esterhazy aangebracht Hjj verklaarde dat hij geen rekening hield met de depêche van Panizzardi Commandant Lauth zeido in zijn verklaring dat hij protesteerde tegen de getuigenis van kolonel Cordier die het borderel niet kende en van Picquart die niet weet van Ziedaar iets wat we zullen zien riep de expleegzoon uit een ütap doende in de richting van zijn gewezen pleegvader en beschermer Geduld zeide de Salluces zich tot zijn vriend wendende ilaat ons eerst trachten dezen heer baron tot reden te brengen lAls ge met tot reden brengen bedoelt mij over te halen de brieven uit mijn handen Ie geven dan vrees ik dat het moeilijk gaan zal Misschien minder moeilijk dan ge denkt wij zullen u voor argumenten stelten die ge ttgen wil en dank wel voor ontegenzeggelijk zult houden Een half millioen francs vroeg de baron met een valsch lachje iBeter dan dat En wat dan Dit En Salluces haalde de vuurwapens te voorst hijn en toonde ze den baron Deze begon luidkeelj te lachen We schijnen in uw oog een min of meer dwaas figuur te slaan 0 een zeer dwaas figuur Salluces bespottelijk Denkt ge bij ongeluk met die instrumentjes mij vrees aan te jagen Kom kom Ik zal u eens wat zeggen Ik geef de brieven niet Gij krenkt geen haar op mijn hoofd ik voorspel u deze twee punten met de grootste zekerheid Want als gij my zoudt dooden dan ware Mathilda de Latour du Pic nog volkomener verloren dan dit thans het geval worden kan Gij weet onmogelijk ze hier te vinden Wordt vtrvffigd