Goudsche Courant, maandag 17 april 1899

de ontmoeting te Bazel met de agenten B en C De archivaris Gribeliu zegt dat hfl geen deel had aan ie samenstelling van het geheim dossier h j weet alleen dat het gedeponeerd werd De geruchten dat mevrouw Dreyfus opnieuw zon willen aandringen op annuleenng van het vonnis van 1894 wordt tegengesproken de vrouw van den balling zal zich houden aan het door haar 3 September 11 tot de betrokken autoriteit gerichte verzoek om herziening van het vonnis in verband met het ondertusschen gebleken nieuwe feit de ontdekking van de vervalsching van Henry Monaco Ofschoon tot de algemoene vergadering van aandeelhouders in de speelbank van MunteCarlo geen verslaggevers worden toegelaten en enkel houders van 200 aandeden en meer toegang hebbon is toch do uitkomst van het laatste speeljaar bekend geworden De winst bedraagt slecht 2 5 mill fr bijna geheel uit de ontvangsten in de speelzalen De koers der aandeelen ad 500 frs elk was dan ouk op 31 Maart toen de laatste balans werd afgesloten 4275 irs Hoe enorme winsten gemaakt moeten zijn volgt hieruit dat de Bank al de regeeringskosten van het vorstendom Monaco betaalt zoodat daar enkel verbruiksbelastingen van weeldcartikelen worden geheven Volgens een nieuw conttttct is de concessie voor 50 jaren verlengd en daarvoor moet de Bank in eens 10 millioen storten in den loop dor volgende halve eeuw nog 25 millioen en in 1900 een nieuwen schouwburg stichten die ten minste 4 millioen francs moet kosten De regeeringskosten blijven ten haren laste De vorst van Monaco die alleen 1600 aandeelen bezit ontvangt daarop een nitkoering van ongeveer 500 000 francs Rusland De minister van binnenlandsche zaken enz Witte betreurt in een memorandum de onvoorzichtigheid en het gebrek aan tact van de politie in zake de schoolbeweging terwijl hü tevens den grooten omvang der beweging en de ernstige organisatie der studenten constateert Ruim 30 000 studenten zijn door het goheele land ontslagen BINNENLAND Aan het dit jaar aan den hjootdcnrsus te Kampen ei te nemen offlciem examon ïaJ worde deslgenomon door 24 opdorolflciereii bestemd voor 2e nit biJ de infanterie van het leger h t 1 24 bestemd voor de int O I leger 6 bestemd voof 2e luit kwartm h t 1 en 5 voor 2e luit kwarm O I leger Pain Expeller Derhe jur wordt dit middel met verrasaend looes alfl pynstillende inwrgviiig langewetid tegen Rbeoma tiek Ji ih tVerkottdl teid pyn m den Dit be WiJ hebben reeds medegeiïeeld dat H H M M de Koningin en de Koningin Moeder een paar weken te Badenweiler gaan doorbrengen De K61ni8che Zeitung verneemt dat do Koninginnen met een gevolg van 35 personen komen en haar intrek nemen op het kasteel Hausbaden N R Ct De Tentoonstelling der afgietsels van de bouwkundige en de correctieve onderdcelen der Hfirtoekunst op Midden Java die thans in het Museum van Kunstnijverheid te Haai lem gehouden wordt werd tot heden zeer druk bezocht wel een bewijs hoezeoii de belangstelling toeneemt voor de prachtige bouwwerken die zich op een der schoonste eilanden onzer Oost Indische bezittingen bevinden De bouwwerken werden vermoedelijk omtrent de Sste eeuw onzer jaartelling gesticht nmU SiJüorwügverblndiiifeen uiel iVUÜA Wlnlerdlenst 18S8 99 Aaü ev iaj t 0 l October Tü l van reenwlcli OODDA aOTTIHDAM i rit 4 68 6 98 5 61 8 18 7 81 8 86 11 49 8 49 8 68 9 05 7 86 7 89 7 89 7 48 7 66 Omdi 8 Uoordraelit iot Kieuwnkark Oapalle ftottur uii 6 10 5 40 10 8 8 0 7 50 9 84 9 48 lÖ lB 10 80 11 88 8 80 8 40 D dnor 9 11 86 11 60 18 87 6 68 8 08 8 11 8 19 8 95 8 15 7 96 7 68 4 46 4 55 6 04 5 11 6 17 Sotterda Oipellg Hoordrwbt 4nitda MV 1164 IJ 08 19 47 8 88 7 45 8 11 SOUDA DEN HAAS m Tim 11 18 19 18 19 58 8 14 8 46 4 4911 80 1 8 11 41 1 19 U 66 1 88 1 18 48 1 8S 9 48 4 16 6 15 6 86 5 64 6 15 7 84 9 17 9 9 9 67 10 14 11 16 7 30 7 48 7 68 8 07 8 18 8 80 8 48 8 61 08 9 08 Souda ïnnluam UonkKflla ZMtannewZagwaard Toorburg Ha m 6 66 8 88 8 48 9 04 9 46 9 88 W n 10 4 4 11 46 7 40 7 46 aUage 5 48 7 80 Voorburg 6 58 Zoelermeer Zegwaard 6 8 Zerenlimzan MoarkapaUe 8 17 Oouda 8 88 7 48 7 68 8 84 j 8 64 GOUD A A M N t b 8 D A M l llonda 8 98 14 9 8 10 67 U IO 4 11 m ni is 1 l r sj All t W 8 01 9 0610 8618 48 1 6 00 6 87 8 40 10 08 1187 t mit C 8 80 9 98 10 60 108 1 18 616 8 56 10 18 11 41 0 8 17 4 8 37 46 3 08 8 39 8 56 7 8 7 8 9 07 10 1 9 S 10 61 5 80 5 86 6 48 t 08 8 84 7 61 8 14 Uioda Oldew Woerd irtreokt 8 84 S 60 6 04 8 08 8 28 UtTeolit 6 86 83 7 45 8 8T 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 11 38 18 08 1 37 3 08 3 88 8 66 4 48 6 38 6 83 8 58 7 58 60 9 07 Woardao 6 49 53 8 S8 9 18 10 38 11 66 18 94 8 47 4 18 8 56 7 18 9 10 9 88 nirt C 8 7 05 8 10 9 08 U U 8 68 8 46 4 4S 8 80 7 46 9 4 Amai W 7 80 8 86 S 11 80 3 08 4 00 6 00 8 36 8 00 10 0 Osnda 8 09 9 1 10 U U 8 68 4 47 6 49 7 49 8 4 1 O Woardaa Oudew Oouda 10 46 9 6 10 5 11 1 11 11 8 14 8 97 9 08 8 81 door de Hindoes die van de kusten van Coromandcl naar Java verhuisden alwaar zij godsdienst kunsten en wetenschappen overbrachten De tentoongestelde fragmenten leveren ons het bewijs dat de beschaving dezer kolonisten een bjzonder standpunt innam en dat hunne bouwkunst en decoratieve kunsten een hooge ontwikkeling hadden bereikt De tentoonstelling is eiken dag van s mergers 10 tot 4 uur geopend Aan de firma Siemens Halske te Berlijn is opgedragen het koninklijk paleis in Den Haag electrisch te verlichten mot uitzondering van de eetzaal en de kleine balzaal die reeds electrisch zijn verlicht Het werk zal tijdens de afwezigheid van Hare Majesteit worden uitgevoerd en er zal dus met den meesten spoed worden begonnen In de Consulaire Verslagen is opgenomen een mededeeliug van onzen consul W M van Haarst te Kopenhagen waarin melding wordt gemaakt van een nieuwe nitvinding op het geliied der zuivelbereiding zijnde oen toestel uitgevonden door den heer Nieb Bendixen dat voor de boterbereiding volgens deskundigen van groot belang zal ziJn De consul schrijft Hct meer of minder fijne aroma vau de boter hangt voor een groot gedeelte af hoe het zuringsproces van den room verloopt Gelukt dit proces in alle opzichten dan krijgt de boter een aangeiiamen zuiveren smaak en aroma en blijft ziJ lang goed zonder in qnaliteit te verminderen Zal dit proces hetwelk veroorzaakt wordt door eene melkzuurbacterie echter zeker verloopen dan moet het ingeleid worden door aan den room eene zekere hoeveelheid reincultuur dezer bacterie toe te voegen Do zuivelfabrieken hebben zich deze culturen de zoogenaamde zuuropwekkera totnutoeuitde laboratoriums verschaft maar daar deze cult iur niet dikwijls gebruikt kan worden zonder verontreinigd te worden door vreemde schadelijke bacteries geeft ziJ alleen goede resultaten zoolang zij frisch is dikwijls nieuwe culturen te koopen is tamelp kostbaar De nieuwe uitvinding Niels Bendixen s Propageeringsapparaat nu maakt het yuor de zuivelfabrieken mogelijk de reinculturen voor een lagen prijs zelf te kweeken Met kosten van ca 00 cents per maand knrtnen do zuivelfabrieken voor het vervolg zeil barterieculturen kweeken en wekelyks een paar maal nieuwe zuuropwckkers ter dispositie hebben Door op deze wyze voortdurend nieuwe frissche cnltnren te gebruiken is het deu fabrikanten mogelijk het zuringsproces beter dan tot nu toe in hun macht te hebben m a w een fijnere en meer houdbare boter te produceeren Het toestel waarvan eene afbeeldigg inhet verslag voorkomt is uiterst gemakkelükte bedionen i Om het patent hetwelk volgens zeggen in het bijzonder in Duitschland Kinlaud Engeland en Frankrijk de aandacht getrokken heeft productief te maken is te Kopenhagen eene naamlooze vennootschap opgericht onder de ürma Aktieselskabet Niels Bendixen s Propageringsapparater kantoor houdende Vestervoldgade 4 te Kopenhagen waarvan de heer Peter C V Hansen een gewezen boterexportenr voorzitter is INGEZONDEN 11 81 11 98 11 86 11 48 11 61 11 53 1 1 7 1 14 1 9 9 64 10 11 11 13 10 19 10 99 10 86 10 48 9 88 9 47 10 18 11 86 10 11 10 17 10 8 10 48 I0 5 11 87 9 46 daar 9 03 JHi 10 18 11 67 I O I DA U Tg liCH I 110 67 18 00 18 10 18 6811 14 11 8 1 7 11 45 U SÏ 1 4 4 4 37 5 10 1 10 U de R Hoewel het mijn plan niet was over de zaak huis met de kolommen verder te 1 liryveii nu de schrijver X in het Dagblad van Gouda van 27 Maart j 1 aan miJn verzoek om zjjn naam bekend te maken niet heeft voldaan voe ik miJ toch gedwongen het ingezonden stuk van den heer M H A Straater voorkomende in uw blad dd 12 dezer te beantwoorden Terwille der naarheid kan ik u berichten dat den 16 lanuari j l na afloop cener vergadering van de Commissie voor Strafverordeningen ten Stadhuize mü een ontwerp plattegrond is voorgelegd geheel in don geest als de nu aangenomen waarvan ik met zekiTheid kan verklaren dat deze nietTdoor den heer Dessing is ontworpen Door mij is daarop een vluchtige bemerking gemaakt en in overweging gegeven de trap en binnenplaats te wijzigen Het plan door den gemeenteraad in zyn vergadering van 24 Maart j l aangenomen wijkt weinig of niets af van bovenbedoeld plan waarom ik dan ook met alle vrjmoedigheid den heer Straater durf tegenspreken op zijno bewering als zoude hot aangenomen plan door den heer Dessing zgn ontworpen H 1 NEDEEHORST M Je R Door de welwillendheid van den heer Nederhorst ben ik in de gelegenheid zfln ingezonden stok in het zelfde No van deze Courant te beantwoorden In het volle vertrouwen de juiste waarheid mede te deelen heb ik M do R U het vorige ingezonden stuk toegezonden Reeds toen het plan ter inzage lag vernam ik van ter zijde dat het ontworpen was door den heer Dessing op verzoek van den Burgemeester Den avond voor de laatste Raadszitting is de heer Dessing mfl en ook later den heer Vingerling komen mededeelen dat het plan door hem was ontworpen Waar ik deze bevestiging van den ontwerper zelf ontving meende ik van de betrouwbaarheid overtuigd te mogen zijn worden dus de feiten door den heer Nederhorst genoemd niet door den heer Dessing weerlegd dan moet ik aannemen dat zyne aan ons gedane verklaring misleiding is geweest M H A STRAATER Wij liebhen hei antwoord op kei ingezonden stuk van den heer Straater aan den heer Nederhorat overffetaten daar genoemde heer one bedoelde mededeehng deed en hebben bij den heer Burgeredijk eveneent gein ormeerd d e dezelfde verkiariny a legde Het blijkt duidelijk dat wij geen dupe ran praatjee zijn geweeet en dat de bron waiiruit wij hebberi geput oei tri webaar wat niet gezegd kan worden van den lieer Kcd Straater Rechtzaken Tegen het vonnis van de rechtbank s Hage waarbij kapitein Vemer tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld is wegens doodslag is heden zoowel namens den verooi deelde als door den officier van justitie hooger beroep aangetoekend Mr J Limburg zal ook voor het bof den beklaagde bijstaan OimVËR BLOED 4 68 6 18 5 19 6 91 8 80 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 5 85 1 44 1 54 8 01 8 08 9 14 9 50 S 4 4 06 l m 4 05 1 84 4 56 6 l8 6 89 5 87 1 85 1 41 1 65 8 0 8 17 4 33 4 89 4 68 6 04 6 15 8 45 18 18 60 8 55 J IO 7 18 7 39 6 80 6 87 6 45 10 17 10 34 10 41 11 18 8 14 4 8 43 59 11 1 10 0 10 84 10 54 9 86 9 4 IM 8 16 10 84 11 10 De oorzaak van vele ziekten en kwalen is de slechte onzuivere toestand waarin het bloed zich van vele personen bevindt Het is noodig het bloed te vernieuwen en te versterken inaar welk geneesmiddel hiertoe te gebruiken dat is de vraag en de een raadt dit aan en de ander dat Mevrouw de Weduwe Vriezelaar 184 Prinsengracht te Amsterdam schrijft ons hieromtrent een belangrijken brief Sedert eenigentfld zoo schrijft HEd leed ik aan rhenmatiek en miJn bloed was onzuiver zulks maakte dat ik natuurlijk niet altijd opgeruimd was ik nam het besluit een doos Pink Pillen te probeeren en na eenige d o o z e n op regelmatige wijze gebruikt te hebben voelde ik mij genezen In het belang der lijdende menschheid kant U miJn schrijven bekend maken en er mede handelen zooals U goed zult vinden Dat de twijfelaars zich zelve overtuigen zulks is onze wensch Prijs f 1 75 de doos f 9 per fidoezen Verkrijgbaar bij J H I Snabii ié Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken B ranco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geneeswijze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rhenmatiek heupjicht zenuwpijn verlamming mggemergsziekte St Vitus dans hoofdpyn zennwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden fïehjk alle goede produkten worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een uder geve dut wel acht dat er in t Franech op het omhidael staat iPilules Pink pour Fersonnes Pdlee du Dr Williamst t OmhuUel en het etiket zijn van rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede zich voor namaakeeh welke dikwijls gevaarlijk zijn voor de gezond leid Wij kunnen de werkdadigheid der Pinkpillen niet waarborgen indien zij niet de echte zijn SvSteotHn 1 V Hartelijk dank aan allen die onsblijken van belangstelling gaven by hetoverlijden van onze innig geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mejuffronw deWod E ï FENNET Sluit e Uit aller naam 4 1 R C D BRIIIN V De Heer en Mevrouw J W SCHOUTEN TENFi ENTBOP en de Heer en MevrouwJ A VAN WIJK ScnouTEN betuigen hunhartelijken dank voor de vele bewijzen vandeelneming ondervonden by het overlydenvan hunne Zuster en Behnwdzuster MevrouwVitringa Schouten Een goed adre § is m urn KORTE GROENENDAAL I 199 200 eEREEDSCHAPPElV HUISHÜÜD ARTIKELEN F O R l 1 Z E K 10 04 10 38 r 18 10 11 10 18 f 10 86 10 84 10 54 11 80 7 65 8 09 8 09 8 18 8 95 8 88 D door 8 50 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 Da D treioeo allifo Ie en 2e kl Elk reiziger moet zich IboTendieo Toonsien ran een beirji i f 0 80 7 85 8 80 7 6 84 8 16 8 89 8 84 10 10 1 10 81 10 88 10 88 10 89 U f 99 D door 8 68 11 6 9 88 9 34 9 48 9 59 10 10 8 18 8 18 6 80 8 39 8 60 7 6i 7 80 8 98 10 8J 7 49 8 BREVKnAMWEIV Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij gevestigd te Leeuwarden Verzekering van kapitalen van fU lot 10 000 bIJ overlUden fli op vooral bepaalden leellljd Verzekering van lijfrenten van hoogstens 500 s jaars COMMISSARISSEN en ÜIRECTEUKEN van genoemde Maatschappy brengen bij deze ter kennis van Belangheboenden Dat de Bekentng en FerantKoordlnu over het administratiejaar IS98 doorde bij de Statuten voorgeschrevene Vergadering heden is opgenomen goedgekeurden vastgesteld sluitende met een voordeellg saldo van ƒ 109 690 16 Dat het te verantwoorden kapitaal uit December 1 1 bedroeg de som van 3 672 007 37 3 L Dat de werkelijks waarde van de bextttingen op genoemden datum zonderinbegrip van de op dien datum verschenen rente bedroeg 3 7 15 649 30 Dat het getal kapitaalverzekeringen is vermeerderd met 2949 en derhalve isgestegen tot 18S 688 met oen verzekerd bedrag van 17 275 517 Dat de Rekening en Verantwoording van al heden gedurende vier weken uitgezonderd Zonen Feestdagen van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur ter inzageligt ten kantore der Maatschappij alsmede dat een extract uit genoemde Rekening by de Hoofd Agenten der Maatschappij tot gelijk einde berustende is Dat de aftredende Commissaris de heer Jhr Mr C van EIJSINGA herkozen is Lebowakde 29 Maart 1899 Commissarissen Directeuren H BEEKKERK W J OOSTERHOFP Jz H W HÜBER H BEUCKER ANDRE Jhr Mr C VAS EIJSINGA Mr B W N SEpATIUS TARIEVEN en INLICHTINGEN verkrijgbaar bij den Hoofd Agent den Heer A J LAFBBBB Turfmarkt alsmede by de Agenten W HOLA Tiendeweg J VAN WEELDEN Aaltje Baksteeg Op plaatsen waar de KTaa schappIJ nog niet vertegenwoordigd is worden VERTEGENWOORDIGERS gevraSgd B Ieder zijn eigen KronlngS Limonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk Fijt Liter d i gelijk aan 10 halve fleaschen KnoNIKOSLiaroyADE te maken en ivel naar kenze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebrniksaanwyzing slechts 50 ets 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons by 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond By een zeker aantal stel ik de prys nog lager Vraag schriftelyk de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Ben ieder waehte zich voor namaak Let op t adres tOoedkoopsteen soliedBl adres Toor Vervoer van Inboedel EooWel biDiieD als boiten de atad meb gealoten wageoa aRAVESTEIJN Oude Qouwe AUeê wordt tegen Transport schade verieekerd K S DE BOKIV Sneek a et ► t s 9 MC s A ST VTj j i TiE3 jiJi riD miL jLSfBn T Kort overzlcbt onier PrUsoourant a q D V h a 35 O 2 O SHERRIES Pale en Gold Dry Tan af f 16 50 per 12 e ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 fleseh O o a a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 1 1 75 i 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 BOI 3DE ö X LISTRAC CHATEAU VALROSE St E8TEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 189S GRAVES Witte Bordeaux SAUTBKNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE Per Fl Per Ank 45 Fl I f 0 65 Nto f 27 75 0 75 31 0 85 36 1 42 1 25 53 0 80 34 1 42 0 90 37 50 1 10 47 ij a 1 IN il j iji y jyj t A AU ftl r a De flesschen zijn in de pryzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De arma T CREBAIS Gouda OPBNBARS VBRKOOPING te GOlJDA op DINSDAG 26 APRIL 1899 des morfreiiste uren aan het lokaal van verkoopijïgen Wijk K no 252 aan de Peperstraat ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER van eenen Inboedel waarbij vele Gouden Zilveren en Juweelen VOORWERPEN een fraaie SPEELDOOS een paar Engelsche PLATEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 28 APRIL 1899 v m 11 ure in het Koffiehuis de Hakmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J J A MONTIJN aldaar van EEN HUIS teaarin SLA 6 BB IJ met ERF en GEOND in den Roosendaal te Gouda wijk M no 18 met een uitgang op den gemeenen gang met het medegebruik van dien ê ang kad Sectie 0 no 1857 groot 1 Are Een HUIS waarin lAPPBHIJ en SLIJTMBIJ met Vergunning in de Wllhelminastraat hoek Cappenersteeg te Gouda wyk M no 63 kad Sectie C no 2090 groot 43 Centiaren Benevens COMPLBBTBN KOFFIEHUIS INVENTARIS Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op 15 Mei 1899 Te bezichtigen de 3 laatste dagen v66r den verkoop en des morgens vóór de verkooping IJt pereeelen zijn vrij van liuur Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris MONTIJN OraSABE TEBEOOFINI te GOUDA op DINSDAG 9 MEI 1899 v m 9 uur in het lokaal Nieuwsteeg È 17 ten overstaan van Notaris J J A MONTLJN aldaar van leuMlaire en andere Roerende Goederen als KASTEN STOELEN TAFELS LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDENGOED KLEEDEN KACHELS PORCELEIN GLAS en AARDEWERK KLEBDBREN BOEKWERKEN en eene party MANUFACTUREN Te zien des daags te voren van 9 12 en van 2 4 nnr Xr bestaat nog gelegenheid om goederen 6 te brengen liirniTiJT Handelaars Winkeliers Reederyou Stalhouderijen Bierbrouwerijen Tramweg Maatschappijen Stadsreinigingen U wordt attent gemaakt op myne Fabriek van Berken en nel bemem en HeMeboenOert Concurreerende prijzen vraag monsters en prijscourant Steenwijk J mmm hk SCHIEDAMMEB fiENEVEE Merkt NIGHTOAP VerbBgbMtt bï PEÈTER8 Jz Al böwya van chtheid i Mohet ea kurk lUedi tooi in na den hbuh d r Finit F Bom ders vertrouwen op het fabrieksmerk Anker Ad iaöiTQo enöOcdefl m de moeste apotheken Te Amsterdam by Uloth Qöban ran Tuyll en Saadors f 3iti tta ïftit o Itottttöam ZATERDAG MORGEN van af JJ nnr tot 8 ayondi JO uur VERKOOPING van onbeschadigde en beschadigde SIGAREN uit den Brand van G A SPRUIJT in de Fabriek GEÜZESTRAAT FRIHA KWAUTEIT Rund eo üalfsvleesch Tegen sterk mcurreerenile prijzen llIiil§Je§ltookvleescli MN GEROOKTE RUNDERWORST BU J P van Leeuwen lielzerstraat Goede en goedkojpe VleesehhouweriJ In het Weeshuis te Qouda WORDT GEVRAAGD EENE Rindermoeder Aanmeldingen bij Mevrouw HOOGENDIJK ViS Wijk Westhaven 165 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEL Directeur B BUBOËUS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeden aan de fabriek op Authomatische en Massamachines vervaardigd worden zyn wy in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage pryzen als Model zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model zeer soUed en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model t zeer soiled en net alge wetkt gang zeer licht 1110 Model 4 1 Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden f 126 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden 1145 J LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 than 1 160 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bonw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zyu zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATENES met best zadel en zeer licht loopend i 155 LUXE ACATENES met gezondheidszadels fijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle pryzen f 5 hooger PrDi Couranten worden op aanvraag gratis en anco toegezonden Verte enwoiirdii er J C DE RUITEII Gouda alle soorten SCHOENWERK voor het selsoen 1899 Geen beter adres als het Noordbrabandscii Schoen en LaaraenniagaziJB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS