Goudsche Courant, maandag 17 april 1899

co M oegaan door de heeren Stokvis en Convée ichtereenvolgeos bsztehtigd de apotheek de znsters eetkamer 4e chirargische zaal de balconzaal waar de hulpmiddelen voor het onderwüs zgn voorts de mannenzaal voor inwendige zieken de interne vrouwenzalen en operatiekamer Dan over de binnenplaats naar de keuken en conversatiezalen voor de mannen en de vrouwen en eindelgk aan de kerk waar ter eere van het Vorstelük bezoek alle luchters branddenHoogst voldaan verlieten HH MM de groote stichting en keerden na een korten rytoer naar t Paleis terug Hier was te 1 uur de eerewacht van het 7e Reg met de muziek afgelost en vervangen door eene eerewacht van mariniers welker muziek zich nu geruimen tüd voor t Pfileis liet hooren Te 7 uur was er diner van 60 couvers Geiioodigden behalve de vier dagelüksche gasten de 45 leden van den Gemeenteraad eoüisGiE DOs y VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD 3 JLa 6 zij isr vA isr M m M Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Aanbevelend Firma B DE JOiWi 7oor het Dessert LA FUEESA 5 Cents na liet Dessert CAEDIITAAL 12 Cents ROOKT SIGAAR LOUIS BISSCHOP Kerkelijke Verkiezingen 1809 lopenkre Yerkoopmg f CJ te GOUDA De Kiesvereeniging Kerkel jk Beheer alhier heeft in hare vergadering van C April 1 1 ter vervulling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkeltjke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het pert Mek aftreOem van terêtond weder herktetbare tieden en eaeatureê tuMtckenlilOê autttaan de volgende Condidaten gesteld Voor t College van Nolabelen S Vaoaturea H STRAVER aftredende Da A VAN IJSENWJK aftredende W K VAN ZUTPHEN aftredende J DE VEN altredende A DOBTLAN0Az Voor t College vao Kerkvoogden 8 Vacatarei J M NOOTHOVEN VAN GOOR altredende B J NEDERHORST aftredende E L MARTENS oer Ie Commissie van Oppertoezleht e Vacatures Me l J VAN HEUSDE aftredende H J W HUBER altredende B BE8ZELSEN altredende ü PRINCE H VAN VLAARDINGEN A GOEDEWAAGRN Pï Zij beveelt deze Candidateu aan bjj alle stembevoegde Leden der Gemeente Namens de Kiesverceniging voornoemd Het BEaTi UB r nrr G STRAVER WaaHi Vooriltter n APRIL 1899 van 10 uur voor tot 4 uur namtddags RUIJTER Secretaris in ie SI Janskerk te OOUDA ji KROMHOUT Sr H De ondtrtiek eninc maakt het Slembiljet van onj jageR uaarde h A VAN REEDT DOETLAND ÖOüM 12 AprU 1899 Inlevering der ingevulde Stembriefjes op UAANDAQ i Miul ltJ il ii itultih i i L illM t M ijri i 7 iste xï C03iv £ls £ Cr3iTIB Fotografie STUDIO Fluweelen Singol TiSS GOUDA Heeft zich ffeheel nieuw g einstalleerd tot het maken van COMMUNIE PORTRETTEN Aanbevelend P V D WAALIS Vraagt steeds de merken geurige 3 cent Sigaar 5 6 10 NIAGARA C il lü cent SlLllOUKT JACK geurige 2 cent Sigaar HUBEBTA PIKANT 2 BRINIO PHAP 2 LAS GRASIAS VERY WELL 2 EL OLOR uit het Sigaren Magrazijn van W G BOELE Senior Hofleverancier MARKT 54 50ÜDA Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN IBGEITBATEH EN IIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Melte uitvoering Coueurreerende prijzen Zuivere Medicinale Levertraan ƒ 0 aO per Vetch Verkrijgbaar bü D illCBICfi llrogist Kleiweg E lOO BÜELHUIS te HAASTRECHT De Notaris J KOEMAN te Haastrecht zal op W0EN8DAU 2 APRIL 1899 des voormiddags te 9 uren aan de Boawmanswoning genaamd BüOM AARDLUST geteekend Nr 13 in Benedon Haastrecht in het openbaar om contant geltt vetkoopen 28 Roeien igt a die gekalfd hebben 1 VAARKOE 3 6UISTE VAARZEN 5 PINKEN 1 STIER 1 HIT 1 PAARD eenige KIPPEN 2 BLOKWIELDE WAGENS BRIK KAR OP VEEKEN TENTWAGEN STORTKAR HOOIMAC HINE 2 IJZEREN SCHOUWEN bOl W lELK m STALGIËEDSCHAP en eenige Meubeien en Huisraad s Morgens vóór de Verknoping te zien Het Bestnur van de Droogmakervi van ZESTIENHOVEN en OUDENDIJK genaamd RIJS E DAAL zal op MAANDAG den len MEI 1899 des voormiddag 11 uren in den Vekoui den Koet8wi oek te Overschie In bet openbaar aanbesteden Het weder opbouwen van den WATERMOLEN gelegen aan de Sohie te Overschie op de bestaande fundeeringsmuren Bestekken zijn op franco aanvrage tegen den prijs van f 1 per exemplaar verkrijgbaar bü den Secretaris van den Polder den Heer C vak der LINDEN te Overschie Gouda Druk vaA A BRINKMAN Zi te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C PORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 1 MEI 1899 des morgens te elf uren in het Kofttehuis HiEMoniE aan de Markt van 20 HUIZE1 en ERVE allen staande eu liggende te Gouda en wel Nr 1 Een HUIS ERF en TUIN in de Boelekade Wijk B nr 132 Verhuurd bj de week voor f 2 25 Nrs 2 tot 6 Vijf naast elkander staande HUIZEN en ERVEN met den GROND daarachter in of achter de Boelekade Wjjk R urs 73 74 75 76 en 77 Allen verhuurd bü de week Nrs 73 76 elk voor f 1 40 en Nr 77 voor f 1 30 Nr 7 Een HUIS en ERF aan de Kaniemelksloot smalle züde Wük R nr 387 Verhuurd bü de week voor f 1 60 Nr 8 tot 11 Vier HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wjk RR nrs 1673 75 en 84 Allen bü de week verhuurd nr 16 voor f 1 50 en nrs 73 75 en 84 elk voor f 1 30 Nrs 12 en 13 Twee HUIZEN en ERVEN in het Paradfls in de VVilhelminastraat Wük M nrs 21 en 22 Verhuurd bü de week elk voor f 1 Nr 14 Een HUIS waarin eene goed beklante Tapperij en Slijterij met VEBeVNHUIG en ERF aan de Nieuwe H v n op den hoek van de Vrouwevestesteeg Wük N nr 232 en Een Pakiinl § en Grf aan de Breedstraat aan de Nieuwe Haven Wyk N nr 256 Terstond te aanvaarden Nr 15 Een HUIS en ERF aan de Westzgde van den Raam Wük O nr 193 Terstond te aanvaarden Nr 16 Een HUIS en pRF aan de Weetzüde van den Raam Wük O nr 420 Verhaard bü Se week voor 80 cents Nr 17 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat Wük H nr 144 Verhuurd bg de week voor f 1 Nr 18 Een HUIS en ERF in d n Roosendaal bü de Wilhelminastraat Wük M nr 3 Verhuurd bü de week voor f 1 75 Nr 19 Een HUIS en ERF ingericht tot Bierhuis in de Wilhelminastraat WJk M nr 49 op den hoek van het Paradüs Verhuurd bfl de week voor f 1 60 En nr 20 Een HUIS en ERF met SCHUURTJE in de Lemdulsteeg Wflk M nr 181 Verhuurd bü de week voor 1 1 35 De pereeelen zün te bezichtigen 27 28 en 29 April 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FQRTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TWEEDE BLAD Oe Koninginnen te Amsterdam Niettegenstaande het gure regenachtige weder reden HH MM de Koninginnen gistermorgen tegen 11 unr in een open rijtuig nit bespannen met 2 paMden Eerst op den terugweg naar het paleis werd de kap van het rgtuig overgetrokken De Koninginnen brachten gister den dag door mat verschillende bezoeken te brengen lo Aan Uet yerte4 B najaar nienw gestichte DiaconesseBhuis dertotherscho Gemeente aan het einde Vau den Willem Parkweg Dit gebouw verleMt niet alleen huisvesting aan de zusters diaconessen maar dient tevens tot ziekenverpleging voor drie verschillende klassen van betalenden De Vorstinnen werden hier ontvangen door ds J P G Westhof voorzitter van het bestuur eu Haar werden bouquetten aangeboden door de dochtertjes van mevr Van Loon Egidins regentesse en den heer E Sillem bestuurder In de regentenkamer werden de overige bestuursleden dames regentessen en de directrice zuster Lina KrUger aan HH MM voorgesteld Hierna werd eene wandeling door verschillende zalen gedaan en aan de kranken bloemen aangeboden en enkelen opbenrend toegesproken Büzonderbelangstellend werd de langzaam van een schedelbrenk herstellende verpleegde kapitein v n het Indische Leger De Voogd dooi H M W egei pr lten en ondei vraagd Kindorljk aa ge4aaR aanvaardde De Voogd de bloemen hera door H M aangeboden Bü het vertrek zongen de zusters een afscheidslied 2o Van hier werd een bezoek gebracht aan hetStedelük Museum voornamelük ter bezichtiging van het jongste werk van onzen Jozef Israels en van de historische galerü waarin Hobbe Smith den Intocht van Koningin Wilhelmina op het doek hééft afgemaaid en vereeuwigd HH MM werden hier door mr I A Sillem vice voorz en jbr mr J Son secretaris ontvangen die de Hooge Bezoeksters dadclük naar het meesterwerk van Israels begeleidden die tegenwoordig de gelnkwenschen van de Koninginnen met de voltooiing van zün groot en grootscb werk mocht ontvangen Het omvangrüke doek stelt de büna levensgronte beeltenis voor van den gedurig in sombere vlagen verkeeronden koning Saul met zün öchter Mlchal tittist haren vader in de oorlogstent en David harpspelend en zingend aan den ingang 3o Na het tweede ontbüt ten Paleize gebruikt te hebben werd een bezoek gebracht aan de Induhtrieschooi voor vrouwelüke jeugd aan de Weteringschans waar het bestuur met mr W van der Vliet en mevr Quack Van Heukelom met de bejaarde directrice mej A Müné de Hooge Bezoeksters ontvingen Twee damcsleerlingen boden der Vorstinnen bouquetten aan Na korte begroeting werden verschillende lokalen doorgewandeld waar de tesaen van de 250 leorjingen in vollen gang waren en onderscheidene proeven van fraaie of nuttige handwerken of het restaureeren van onde kant door de leerlingen aan HH MM getoond werden Ook de apotheek werd in oogenschouw genomen want de artsenümengkunde is ook onder de 9 vakken van onderwüs voor apoöiekers leerling examen opgenomen 1ie t dank voor hetgeen te zien werd gegeven verlieten de Koninginnen de school om vervolgens te rüden naar het Paleis voor Volksvlüt voor een bezoek aan de 4o Internationale Honden tentoonstelling waarvan H M de Koningin het beschermvronwschap aanvaard en der vereeniging vergund had zich Koninklüke te mogen noemen Baronesse Van Tuyll van Serooskerke en gravin Van Limburg Styrnm boden fraaie bonquetten aan Met het bestuur voorz bar Van Tuyll werd eene wandeling langs de lange rüen van getraliede hokken gedaan waarbü aan HH MM jncnig merkwaardig dier werd aangewezen op vele vragen naar soort of ras werd het gewenschte antwoord gegeven Met groote belangstelling werd in een der tninzalen de voor dit Vorstelük bezoek met zeldzame dierenvellen behangen en gestoffeerde salon of ontvangkatter beziohtigd en aldaar een korte wüle vertoefd 5o Een laatste bezoek gold het Israélietisch Ziekenhuis Muideigi cht waar 120 zieken 126 krankzinnigen en 96 ouden van dagen verzorgd worden In de versierde hal werden de Vorstinnen verwelkomd door prof B J Stokvis dr Couvée directeur geneeAeer en mevr Cohen directrico Bonquette werden aangeboden door de dames Cato Convée en Fanny Jitta Door een rfl van pleegnisters werden de Hooge Bezoeksters naar de versierde ontvangkamer geleid waar prof Stokvis het geheele bestnir aan de Koninginnen voorstelde en daarna kort de geschiedenis der stichting uiteenzette Vervolgens werd een wandeling gedaan door een groot gedeelte van het gebouw eu vooral Gemengde Berichten Omstreeks 9 1 uur gisterochtend sloeg een rukwind in de tuigage van het fregatschip Annesley kapitein Smith liggende in de Binnenhaven aan de Oostzode op den hoek van de Entrepothaven voor loods 13 te Rotterdam Tengevolge daarvan helde het schip dat ledig en ongebaUast was over om daarna geheel aan bakboordzüdc over te slaan De equipage die het onheil zag aankomen repte zich yiings van boord en allen bereikten behouden den vasten wal Bü het omslaan sloegen de masten van het fregatschip op het dak van loods 13 dat voor een gioot deel ingedrukt en ontzet werd Het fregat maakt zoo goed als geen water en rust als t ware op zün op loods 13 liggende masten Den 28 Maart kwam de Annesley uit Antofagasta westkust van Znid Amerika met een lading salpeter te Rotterdam aan en het zou eerstdaags van daar na nieuwe lading ingenomen te hebben naar Antwerpen vertrekken Het schip is 1694 register ton gryot werd in 1876 te Stockton van üzer gebouwd eu behoort te Liverpool thuis Men is nu voornemens het boventuig weg te nemen ten einde het overeind brengen van het schip te bespoedigen De schade is belangrük Gisterenavond om 8 uur is men begonnen met het verrichten van de voorbereidende raaatregejen het wegnemen van de tuigage enz die dienen moeten om het omgeslagen fregatschip Annesley overeind te brengen Men schrift aan de N R ft Onder de haringvisschers te Nieuwediep heerscbte de paar laatste dagen gisting Zy toonden zich ontevreden en niet zonder reden Aan de Texelsche hors waar dagelgks ongeveer 200 visschers de haringvangst uitoefenen had de marine Dinsdagmorgen een vlot gelegd ten dienste van te houden schietoefeningen De visscherfl werd daardoor onmogelük gemaakt en en gevolge daarvan waren tal van gezinnen broodeloos gedurende den tyd dat het vlot daar zou blgven liggen Buitendien lagen eenige vischsloepen op hariiigaas te wachten en konden daaraan nn de visacherü moest worden gestaakt niet worden geholpen Dadelflk brachten 4e visschers hun beklag in bü de marineantori teiten ter plaatse doch dezen konden aan de zaak natuurlük niets veranderen waw de te houden schietoefeningen van hoogerhaiid waren gelast En toch moest er verandeiiiig komen want honderden werden met doodsgebrek bedreigd Hemel en aarde werd bewogen Naar den burgemeester naar ieder die zü meenden dat hen kon helpen trokken de visschers heen maar niets mocht baten Toen werd besloten den groeten weg op te gaan en zich rechtstreeks tot den minister te wenden Ben paar der woordvoerders van de bedreigde visschers trokken naar Den Jlaag en vroegen eene particuliere audiëntie aan bü den minister van marine zü werden terstond ontvangen en een gevolg van de bespreking was dat het gehate vlot Donderdagmorgen voorloopig werdverwüderd en dat nader zou worden overwogen hoe de schietoefeningen zullen kunnen plaats hebben zonder een der partüen te schaden Dadelük maakten de haringvisschers van de hun geboden gelegenheid gebruik om hunne netten uit te werpen zü hadden het geluk een paar honderd tal haring 1 tal is 200 stuks buit te maken en volgeladen kwamen de booten met de vlag in top te Nieuwediep binnen De op aas wachtende sloepen konden worden voorzien en nitzeilen de visschers konden brood koopen en de ontevredenheid heeft plaats gemaakt voor eene dankbare stemning jegens den auwBler die toonde het belang van zoovele ie te willen opofferen aan de belangen vas den dienst Men schrült uit Overslag aan de VlÖ In de naburige gemeeate Moerbeke werd sedert Zondag vermist zekere A v K kkunpenmaker Na lang zoeken heeft men Dinsdagnamiddag zün lök opgevischt uit de Meervaart Men weet niet of me hier moet denken aan opzet of aan een ongeluk De verdronkene laat een vrouw en 4 kinderen in behoeftige omstandigheden na Te Oud Beierland schünt men aan de groote schoonmaak te zün Nu is er weder de hulp der gemeentereiniging ingeroepen thans aan de woning van oen alleen wonenden man in de Kerkstraat Eu ook nu was kar en paard noodig om het vuil dat tameiyk veel op een mesthoop geleek te vervoeren Deze mau die zelfs vermogen bezit was te gierig om zyn huis op tgd te laten reinigen Naar wü vernemen heeft onze regeeringvan de Standard Voting Machine Company te Rochester een stemmachine op zicht gevraagd D Men meldt nit Winschoten Te Assehendorf Pr heeft een ernstig ongeluk plaats gehad Een knecht van de bierbroawerü Koolman te Weener reed met een ledigen bierwagen met twee paarden bespannen door de openstaande spoorbekken juist op het oogenblik dat een sneltrein daar passeerde Het rütuig werd door de locomotief gegrepen en totaal verbrüzeld Een der paarden was onmiddeUük dood Hot andere stierf eenige oogenblikken later De knecht werd ver van den wagen geslingerd en is zoodanig verwond dat meu voor zün behoud vreest Men schrüft ons uit de Friescho venen Ook te Fünjc hebben de klüutrekkers het werk gestaakt Trouwens dit was te verwachten omdat de veenderüeii te Beet en Fünje aan elkander grenzen en omdat er verveners zün die in beide veendarüen venen Kchtcr de veenderj te Fünje is klein de staking geldt daar misschien 80 4 100 arbeiders Het aantal kleine verveners dat aan den eisch toegegeven heeft bedraagt thans 17 De arbeiders die het werk tegen het geëischte loon hervat hebben moeten per week ieder 25 et voor de stakers afzonderen om zoodoende eene weerstandskas te vormen Naar wfl vernemen is het volgende appel door de politie verboden op den openbaren weg het zal nu op het erf van een particulier gehouden worden Door het ruwe weder dat flink werken in de veenderü zeer benioeilükt lüden de verveners door de staking nog büna gecne schade ook bü de verveners die toegaven is deze week eiiiig klün gespreid N E Ct Te Rotterdam is gevormd de StoomvaartMaatschappü Tritoir onder directie van de flrma Wm Ruys Zn met een kapitaal van 2 millioen gulden waarop voorloopig 6 ton is gestort Iji de maatschappü zün gebracht de stoomschepen Ameland en Indiaan vroeger aan de ürraa Wm Rjiys behoorende Commissarissen zün de heeren R A Mees C W V P Baron Sweerts do Landas Wyborgh en H Veder Jzn Naar men verneemt zal aan de algemeeue vergadering van aandeelhouders der maatschappü tot exploitatie van de ondernoming Krasnapolsky te Amsterdam worden vooigesteld na belangrüke alschrüvingon ooii dividend uit te keoren van 11 pet Sch Ct STADSNIEUWS GOUDA 15 April 1899 Met ingang van 1 Mei a s is benoemd tot agent van politie alhier 1 T Iraholtz thans agent van politie te Leiden Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappü Datum 11 April 1898 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 35 vervloeiende kiemen 5 soorten 4 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed was get Dr H J Vi t HOFF Door Burgemeester en Wethouders zünde volgende ingekomen stukken aan deRaadsleden toegezonden No 31 Gouda 12 April 1899 Onderwerp Verordening Begrafent en graf rechte Volgens artikel 14 laatste lid der door den Baad den 21 Febi nari j l vastgestelde verordening op de heffing van liegrafenisen grafrechten op de Algcmeene Begraafplaats wordt het arbeidsloon van opgraven en overbrengen van een lük naar een ander graf den belanghebbenden in rekening gebracht Deze bepaling is geheel golüklnidend met het tweede lid van artikel 14 der bestaande hefflngs verordening goedgekeurd bij Koninklük besluit van 6 April 1895 N 30 Gedeputeerde Staten dealen ana echter mede dat daartegen bij den Minister van Binnenlandsche Zaken bezwaar bestaat wenscht de Raad de betaling dezer kosten als belasting te regelen dan behoort naar de meening van d n Minister het bedrag daarvan in de hefüngs verordening te worden bepaald Wy hebben mitsdien de eer den Baad in overweging te geven de op 21 Februari j l vastgestelde verordening op de heffing van begrafenisen grafrechten op de Vlgcmeene Begraafplaats opnieuw vast te stellen nadat daarin zün gebracht do volgende wüzigingen artikel 14 wordt gelezen jVoor het lichten en overbrengen van een IÜk uit het eene naar het andere graf wordt boven het eventueele meerdere bedrag van grafen begralBnisrecht geheven een recht van drie gulden voor de overboeking van het lük en een recht van zes gulden wegens het arbeidsloon van opgraven en overbrengen welk laatste recht aan de grafdelvers wordt uitgekeerd en artikel 18 wordt gelezen De invordering der in deze verordening vermelde rechte geschiedt overeenkomstig de verordening van heden 21 Februari 1899 No 32 Gouda 12 Onderwerp JnnrWfilile Oiirl ru ixer i ft hanilteekenen Door liet ovoriyden op 31 Maart j l van den heer J il Herteliuan onderwüzer in hot handteekencn aan de openbare lagere scholen verliest onze gemeente een barer trouwste dienaren die niettegenataiinde zgn hoogen ouderdom met lust en toïwüding op ti waardeeren wüze de beginselen onderrichtte van een leervak dat eerst later is opgenomen onder de verplichte vakken van lager onderwüs en waarvan ook thans het groote belang algemeen wellicht nog niet voldoende wordt ingezien Do hoer Bertelman die S Maart 1858 werd aangesteld tot onderwüzer aan de Stttdsteekenschool en dus de gemeente meer dan een en veertig jaren gediend heeft werd benoemd aanvankelük voor een jaar als onderwijzer in het htyidteekonen aan do lagere scholen bü Raadsbesluit van 13 April 1863 en wel op eene jaarwedde van f 500 dezelfde bezoldiging welke hü büzjjndood genoot Hü had toen gedurende 10 of 12 uren s weeks les te geven aan de vier bestaande stadsscholen Langzamerhand Is het aantal scholen toegenomen tot zeven en vermeerderde hot getal lesuren zonder dat echter de onderwüzer vorhooging van looning vroeg of verkreeg Wol werd op de 2e Kostelooze School het onderwüs In het teekenen opgedragen aan een aan die school verbonden en tot het geven vaii dat onderwüs bevoegden onderwüzer en zulks om den heer Bertelman eenigszins te ontlasten maar het aantal uren gedurende welke hü wekelüks las bleet eveii op de overige lagere scholen bedroeg toch nog 18 Wü weJen reeds op liet hooge belang van goed onderwüs in het handteekenen dat niet alleen ls etening vanooifenhiind maar ook en vooral voor aanstaande ambachtslieden als voorbereiding voor verdere ontwikkeling van zou groit nnt kan zün Even als op büna ieder gebied hebben aangaande dit leervak nieuwe denkbeelden post gevat in de laatste jaren openbaart zich een streven m ook dit llnd w door eenigszins ïewUzigde methoden beter aan zü j beantw orde v in resultaten vrSOTbaarder te doen zün Bü de vervulling er vacature zal daarop zeer zeker moeten worden gelet zoo mogeip zal de te benoemen onderwüzer behalve de door akten te staven bevoegdheid moeten bezitten de bekwaamheid om door het kiezen van den goeden weg aan züne ui levonsonistaBdigheden en aanleg zoo niteenloopende leerlingen werkelük goed onderricht in liet handteekenen te geven Er dienen dan eek zooveel mogelük waarborgen te worden genomen dat een werkeiyk geschikt man worde aangesteld Daartoe zal in de eerste plaats de bezoldiging billijk moeten geregeld zün verband moeten houden met de eiseh van bekwnamheid en geschiktheid 0e vraag reeds vroeger bij ons gerezen of eene jaarwedde van I 500 eene billüke bclooning is voor een vakonderwjzer in het handteekcnen die minstens 18 uren s weeks les heelt te geven is door ons met ernst overwogen en moet naar ons oordeel ontkennend beantwoord worden Eenvoudige vergelü f met de jaarwedden der gymnastiekonderwüzers aan de lagere scholen en met die ïer leeraren aan do muziekschool welke f 800 bedragen doet reeds fiien dat met I 500 een onderwüzer in het handteekencn van wies waarschüniyk het bezit eener akte middelbaar onderwüs zal worden gevorderd te laag is bezoldigd Het komt er toch op aan een goed onderwüzer te verkrügo et alloen maar ook te behouden Nadere regeling der jaarwedde achten wü daarom noodig In verband met raogelüko wüziging van het aantal lesuren zouden wy de bezoldiging willen doen afhangen van den tüd gedurende welken de