Goudsche Courant, dinsdag 18 april 1899

hg zag den dmk waaronder de arbeiders znch 1 ten Nog weerhield hem de overweging of I een prediker van liefde zich mocht mengen in een klassen strgd Maar daar het is een 1 strijd met eerlgke middelen resjiecteerend I de overtuiging van anderen begreep hg dat 1 t goed was Toen weerhield niets hem meer 1 mee te doen aan de groote beweging het I voorbereiden van de mooie toekomst 1 Ook heeft hg lief de knnst vooral de 1 letterkundige kunst van onze dagen die 1 mooi is en groot Maar daarin is een levens 1 moeheid een matheid Als daarover zal gegaan zgn de stroom van nieuw leven de 1 adem der nieuwe maatschappg dan zullen Ide dichtersdemocraten spreken met reuzen I stem omdat het is de stem van de komende 1 eeuw I Voor t komende buigen we ons omdat I het is de uiting van den goddelgken wil I De sociaal demokratiBche beweging is een 1 godsdienstige beweging een beweging van I goedheid van liefde I Arbeiders van alle landen vereenigt u I En ook gg die niet staat in den kring van het proletariaat maar liefhebt het edele het goede gg ook arbeiders van den geest van alle volken alle standen arbeiders van alle landen vereenigt u H C De Almanach Hachette had voor het jaar 1S97 eene premie uitgeloofd aan dengene die het beste hygiënische tel tien geboden zou I inleveren I Van de iOO mededingers is zooak in de I Hygiënische bladen wordt medegedeeld beI kroond Dr Decornet voor de volgende IgfI spreuken I lo Vroeg op vroeg naar bed bezig zgn I zoolang men op is I 2o Water en brood onderhouden Jiet leven I maar versche lucht en zonneschgn zgn onI outbeerlgk voor de gezondheid I 3o Matigheid en genoegzaamheid zgn het I betite levenselixer I 4o Zindclgkheid voorkomt het roesten de I best onderhouden machine duurt het langst I 50 Voldoende rust herstelt en versterkt I te veel rust maakt zwak en week I 8o Goed gekleed is wie zgn lichaam warm I genoeg houdt en het bewaart voor alle plotseI linge wisselingen van emperatnur terwyi hy I volkomen vrgheid van beweging behoudt I 7ü Een vrooiyke en zindelgke woning is I oen gelukkig tehuis I 8 De geest rust en scherpt zich opnieuw I door ontspanning en vermaak maar ovcrI maat roept de hartstochten wakker en deze I trekken de ondeugden aan I 9o Vroolgkheid brengt tot levenslusten deze I 13 de halve gezondheid trearigheid verhaast den ouderdom lOo Leeft gy van uwe hersenen laat dan uwe ledematen niet verstgveii zwoeg vooi uwe levensonderhoud maar vergeet niet uw verstand op te frisschen en uw gedachten te verheffen Naar men verneemt bestaat het voornemen ten einde tot een vrg aanzienlgke bezuiniging te geraken om het aantal generaals bg het leger hier te verminderen wgl sommigen dezer opperofficieren in de functiiin die zg thans waarnemen bg mobilisatie kunnen vervangen worden door de oudste kolonels of omdat de aan hen opgedragen werkkring evengoed hg een anderen tak van dienst kan worden waargenomen In de eerste plaats zouden hiervoor in aanmerking komen de inspecteur n het militair onderwys de commandanten der velden vesting artillerie en de divisie generaal Letter fCXVste Nederlandsch kundig Congres Het bestuur der Hegelingscommissie heeft Aangevangen 1 October TUd van ireenwich 4 81 6 Ml 8 18 7 81 7 88 8 81 y 10 04 10 8 U 8 6 10 6 40 4 1 1 80 JjO 8 17 8 17 8 84 8 41 8 4 616 64 8 16 7 84 6 66 6 18 48M4 10 06 4 88 4 89 4 68 6 04 S 16 6 O ü U A A r S K B A M 10 d 6 1 8 14 9 48 10 67 11 10 4 11 VI LM 8 98 1 l M limit ff 8 01 9 06 10 8111 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 1117 jABaUC 8109 1110 60 108 1 18 6 16 8 66 10 8 11 41 o t 8 7 06 8 10 9 06 1 16 1 SS 1 46 1 41 MO 7 45 9 4 Ami llO 8 11 a l 11 S0 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 0 Qglda 8 09 a ll 10 0 11 61 8 6 4 47 6 49 7 49 8 4 1 O overgehaald om ook te staken De mijnwerkers in een mijn te Trasreth staken eveneens BINNENLAISTP 1 Het bericht in een der bladen dat de I Koningin hier te lande uit het buitonland zou 1 terngkeeren tot het openen der ontwapening conferentie kan beslist tegengesproken wo I den Hare Majesteiten vertrekken heden1 avond te O l ï uur stadstijd uit Amsterdam naar het buitenland 1 De Tweede Kamer is tot hervatting der 1 werkzaamheden bjecngeroepen tegen Dinsdag 1 25 dezer s namiddags te 2 uur 1 De minister van waterstaat hoeft zijn goed1 keuring gehecht aan het door de Staat I spoorwegmaatschappij ingediend plan tot het aanleggen te Utrecht van een geheel nieuw 1 stationsemplacement met gebouwen spitren 1 enz welk emplacement 3Vi M hooger kou t 1 t ï liggen dan het tegenwoordige 1 De aanbesteding van dit belangrijke werk 1 waarvan de kosten begroot worden op 1I l irM m zal plaats hebben op 24 Mei Dr v d Bergh van Eysinga heeft in ee i lezing te Zutphen uiteengezet waarom hl sociaaldemocraat is geworden Aan de Zntph Ot ontleenen wij daarontrent h t volgende I Spreker meende het eerst gevonden te I hebhen in de bestaande Christelijke gemoenI schap Maar spoedig vond hij zich daarin I bedrogen want hij zag daar strp over I leerstukkon inzettingen en traditien I Hü wilde begrijpen den Stichter van het I Christendom Toen kwam hy onder de raoI domo theologen en deze wisten dat er I moest komen verzoening tusschen godsdienst I en wetenschap Veel is aan hen te danken I zij hebben onderzocht en den Bijbel doen I begrijpen Maar ook zg pasten niet toe in I de maatschappij wat zij predikten daar was I een halfheid den mensch onwaardig I In Stiens in Friesland kwam dr v d I Bergh het eerst in kennis niet Tolstoï I den man van het weerstaat den booze I niet Dat bracht hem tot kennismakiug I met het socialisme Maar het socialismo I in Friesland uitte zich in schimpen verI dachtmaking een spotten met troon Bijbel I altaar wat walging wekte Toen keerde hiJ I terug naar Tolstoi denkende dat het daarI van komen moest En hij hield zich bozig I met toynbee arbeid en lezingen Maar zich I Christus als mensch zij het dan ook edelste I der menschen denkende kon hg niet als I Tolstoï voortleven zonder verder onderzoek I zich alleen beroepende op Jezus Zoo kwam hij to Zutphen waar hy tijd vond veel te studeoren Hy ging onder de menschen Bg de meer gegoeden eenigen uitgezonderd vond hg gebrek aan idealen onverschilligheid zucht naar geld Hg bezocht ze t gaf nietH Onder dien indruk hchreet hg het bankroet van religie en christendom in de moderne maatschappg Toen wendde hg zich tot de arbeidende klasse hy zag dathetstoftclgkbestaan hier vrg goed was maar vond diepe armoede van geest En hg wist dat het overal zoo was Hg trok zich terug zoekende overal naar de reden van dat tekort aan liefde aan ideaal Enstig ging hg bestndeeron de socialistische stelsels begiimende by Plato Hg kwam eindeiyk by Marx den groeten semiet don man van de meerwaarde theorie Hg voelde het onrecht aangedaan door de kapitalisten hy begreep dat de aarde zoouls de Bgbel leert niet mocht zgn in erfelgk bezit kracht door welke eigennchappen velen om 1 den tuin zijn geleid Hg kenschetst Est rhazy als den condottiere Bit de zestiende 1 eeuw met al diens gebreken maar ook al 1 diens goede hoedanigheden Deze getuige I legt nog dat Esterhazy op tal van openbare 1 plaatsen verklaard had dat Dreyfus onschul 1dig is Generaal Grenier en majoor nré I legden eveneens verklaringen al die voor 1 Esterhazy minder vleiend zvjn eerstgenoem Ie 1 vertelt dat op zijn staten van dienst een I vermelding voorkwam dio onjuist wat en dan 1 ook op last van den minister van oorlog was 1 geschrapt Majoor Jnré droog z jn collega 1 weinig achting toe 1 De getuigen Ecalle en Bonsquet vertelden I dat Esterhazy hun teekcningen had laten 1 maken van onderdeelen Van een geweer die 1 aan het Ifransche schietwapen deden denk n 1 Overste leannel verklaarde dat Dreyfus I van hem gedurende twee etmalen een schiet 1 reglement ter leen heeft gehad Kapitein Junck gal jnliehtingen over de 1 geheimen die Dreyfus kon kennen enbev stigde de verklaringen van IjautUenGribe in over het petit bleu Evenzpo kapitein Valdant De verklaring van jnffrouw Gérard de eoneierge van Marguerite l ays leert ons haar veelbesproken aantcekenboekje kennen waaruit o m biykt dat hi Mie Pays èn Esterhazy zich schuldig bekenden aan het maken van het telegram Hperanza op bevel van Du Paty on dat deze het telegram Blanche had vervaardigd Marguerite Pays vertelde vorder dat de gesluierde dame Du Paty was dat zg herhaaldelijk des nachts bijeenkomsten had gehad met generaal Boisdeilre op de Champs Klysées dat kolonel Handherr en Henry het borderel hadden gemaakt Bovendien zeiden beiden herhaaldelijk dat Dreylns onschuldig was De verklaringen van het echtpaar Tournois beYestigen enkele uitlatingen van hot waardige paar Verder geelt do Figaro do getuigenvorhooren van den heer Paléologue en uit do documents annexes de brieven en rapporten van den Italiaanschon gezant Toruielli naast do verklaringen van den Senator Trarieux alles reeds in hoofdzaken bekend D01TBCH1 AND Bij het tweegevecht te Kohlontz tusschen den student en den officier waarbjj de eerste werd doodgeschoten schijnen bijzunder scherpe bepalingen voorgeschreven geweest te ziJn Zoo b V dat zoolang kogels gewisseld moesten worden tot een der partijen geheel 1 en al buiten gevecht was gesteld en het mooiste is dat dit een voorschrift moet geweest zijn van den raad van eer wiens taak het is de partjjen zoo mogelijk te verzoenen De commandant van het regiment te Koblentz is naar Kouion ontboden om rapport uit te brengen over het geval Men sproekt reeds over een interpellatie in don Rijksdag Dat men lang oen vreemd voorwerp in zijn eigen lichaam kan meedragen leert het voorbeeld van een smid uit Maagdonburg die deelgenomen heeft aan den beroemden rniteraanval bj Mars la Tour in Aug 1870 en toen door een kogel getroffen werd Eerst dezer dagon dus b jna 20 jaren later heelt hy zich bij oen dor Borljnsche hoogleeraren aangemeld voor een onderzoek of de kogel verwijderd kan worden OOBTESRIJK HOSUAUIJE Taal De werkstakingen en de onrustigheid in noordoostelijk Bohemen honden aan In Polna heerscht onder de weiklui eun bedenkeluko gisting Stakende werklui uit Hronov hebben die van een fabriek in Nioder Drewitseh Wlnterdieost 1898 99 OOUDA BOTTÏEDAM mu 11 91 li l8 ll tt i ll 8 41 8 87 4 18 11 8 l 8 1 11 88 1 7 8 18 11 4i 1 14 s ia 11 61 11 8 1 1 8 1 80 4 4 16 5 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 11 ll U i a 8 SS R 4I 8 4a s sa a Gt T ii 7 Si 7 S 7 7 111 n 4 40 4 80 4 67 6 04 6 10 6 86 4 06 ê k f 4 14 1 60 S 4 1 44 1 64 1 01 8 08 1 14 11 86 11 60 11 17 hiudi Maordraobt diow Kifluwerlrarlt f 0 wlla RBttnfdKii CIO 10 1 10 19 10 88 10 48 8 40 O iaar 8 16 7 86 7 S8 4 46 4 66 8 04 6 11 8 17 BUtUnlni Oipalla Hiauwerkark Moorilraaht wda 1 111 4 06 11 64 1 08 12 47 47 10 18 88 7 48 1 11 8 B 17 9 1 9 87 10 14 11 16 90DDA DIN H e 8 80 ♦ 8 61 9 09 9 08 11 18 11 18 U B6 1 14 8 46 4 49 4 66 7 SU 7 41 7 68 8 07 8 11 eouda Ïaiaahuiaan Moerkajiane ioatarmaar ZaK a td Voorburg Ham 11 80 1 8 a 11 41 1 19 i ü 1 48 i kJiL 9 46 t8 10 18 10 44 11 46 1 86 1 41 I 8I i oa 1 17 1 4 11 17 11 11 11 48 10 11 10 17 10 81 10 4 10 64 8 85 D daor 08 7 40 7 10 Uafa y Voorbotg 6 61 Zealamaar Zatwaard 8 8 ïafaabaUaa Moarkapaüa 8 17 Hnud 7 81 14 3 8 89 8 64 11 86 1 57 10 16 U U l B A U Tï OH 1 itanm 6 84 7 61 8 14 9 67 1 19 10 67 11 00 11 10 11 68 1 10 8 17 4 8 11 14 ir V 1 87 V 11 11 11 17 48 4 08 4 17 6 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 11 6 10 1 87 6 46 8 89 8 66 7 8 7 18 6 10 6 86 6 48 1 08 llaada Uuéew Noaid l tnabi 6 48 6 8 84 8 50 6 04 ii iir 8 08 8 18 06 6 14 ib H I 8 7 04 8 66 8 10 61 11 46 11 81 10 84 10 64 9 07 9 18 9 36 1 49 60 1 10 10 01 Itfeahl 6 16 8 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 10 88 11 88 11 01 1 87 8 08 8 10 3 66 4 48 6 88 0 88 68 7 68 Waanlaa 6 41 6 68 8 06 a ll 10 88 11 66 48 84 3 47 4 18 8 88 7 18 10 84 11 10 0 d 8 14 10 48 4 14 OmiÊ 8 17 I M a U a ll 10 61 11 10 11 11 i oa S 4t 4 87 6 10 1 10 711 8 16 het bericht ontvangen dat Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden gunstig beschikkende op het Haar gedaan verzoek den titel van Beschermvrouwe van het aanstaande vg f en twintigste Nederlandsch Congres heeft gelieven te aanvaarden De gemeenteraad van Gent heeft verleden Vrgdag met eenparige stemmen eene toelage van duizend frank voor het Congres verleend I Gemengde Berichten Even over twaalven brachten Zaterdag een 25 personen door het zingen van socialistische liederen een serenade vóór de Frederikskazeme aan de zgde van de Javalaan te sGravenhage in welke kazerne de onwillige milicien van wien onlangs reeds melding is gemaakt gehuisvest is Drie der nachtegalen werden naar het politieburem overgebracht Te Venlo is de heer S organist in de E K kerk toen hg van een bruiloft naar huis ging door de duisternis misleid in het water geloopen en verdronken Men schrgft uit de Friesche venen Ook onder de klgntrekkers in de veenderg te Oldeouwer er zijn daar circa 600 man aan het werk wordt het nu zy gehoord hebben dat te Beets het werk gestaakt is woelig Vrg algemeen denken de arbeiders dat heden ook te Pideouwer de werkstaking zal geproclameerd worden Na een streng onderzoek is het der politie te Barneveld gebleken dat de diefstal bg den smid v d M aldaar door eene vrouw gepleegd is De daderes die elders woont heeft namelijk bekend dat zg zich denvorigen avond heeft laten insluiten Zy heeft zich toen tot na middernacht in den kelder verscholen vervolgens is zg naar de woonen tevens slaapkamer gegaan waar zy uit een kabinet ongeveer f iBO gestolen heeft Ook heeft zg nog uit een broek hangende voor het bed van den knecht een zakje met geld genomen De Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters gevestigd te Amsterdam heeft bekend gemaakt dat de minister van oorlog heeft goedgevonden gehoor te geven aan de wonschen uitgedrukt in haar request waarvan wg in Februari melding gemaakt hebben De minister van oorlog het wenschelgk achtende meer medewerking te verleenen aan veroenigingen tot vrgwillige oejcniiigin den wapenhandel heeft nameiyk goedgevonden o a te bepalen Ic Aan elk lid van eene weerbaarheidsvereeniging zal desverlangd tegen betaling een geweer M 95 mot toebehooren worden verstrekt De prys daarvan beilraagt het geweer f 36 75 een schroevedraaier f 0 27 een pompkoord f 0 25 een baiiddrgver f 0 31 eon monddeksel f 0 16 een staai tstukborstel f 0 15 Voorts kan ook een hajonetscheede met drager worden verstrekt tegen den prgs van f 0 58 2e Ook aan de Vereeniging zelve zullen op aanvrage enkele geweren M 95 toebehooren on bajonetscheeden tegen de sub 1 genoemde prgzen in eigendom worden afgestaan 10 04 10 88 U 18 10 11 10 18 10 16 I M 10 84 n 80 Da D treiiiea mA la au e kl Eik reicigar moet aioh boreDdieo roonieo Tan een bawg i f 0 80 7 86 8 0 8 09 8 1 8 16 S Si D door 8 60 87 9 47 a 64 10 01 in m 7 16 8 10 10 89 11 0 8 19 D door 8 68 10 10 11 10 11 10 88 1 10 88 11 6 7 61 84 8 16 8 19 8 84 7 65 9 S8 r a S4 a 48 9 69 8 S8 10 10 8 11 6 18 8 30 sg 8 60 7 10 6 80 10 8J 8 7 4 Be De aanvragen om geweren M 95 en toebehooren en om bajonetscheeden met dragers op grond van het sub 1 en 2 bepaalde moeten door de besturen der betrokken veroenigingen worden gericht aan het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters adres den heer W van Waning voorzitter dier Vereeniging te Hoorn en met laatstgenoemd bestuur worden verrekend 4e Aan de weerbaarheidsrereenigingen zal onder de voorwaarden en bepalingen vermeld in de beschikking van 30 September 1897 IVe afd No 67 R M 18 7 blz 509 voor elke tien leden een geweer M 95 met schroefdraaier pompkoord monddeksel en staartstukborstel kosteloos in bruikleen worden verstrekt met dien verstande dat alleen voor de veroenigingen wier ledensterkte 20 bedraagt twee wier ledensterkte 30 bedraagt drie geweren enz in bruikleen zullen worden gegeven 5e an de veroenigingen waarbg op grond van het bepaalde sub 1 3 en 8 geweren M 95 aanwezig zgn gekomen zullen volgens de bepalingen vermeld in de sub 8 genoemde beschikking voor elk lid dat aan de schietoefeningen met dat geweer deelneemt jaarlgks kosteloos 150 scherpe patronen No 1 worden verstrekt 6e Aan leden der vereenigingen en aan de vereenigingen zelve die zulks wonschen zullen patronen boven en behalve het sub iÓ genoemde aantal worden verstrekt tegen betaling van vier gulden de 100 stuks zgnde de prgs van de patronen na aftrek van de waarde der daarvan voortkomende hulzen De V ereeniging van N S acht het doelmatig dat tusschen de schietvereenigingen in den lande tot onderlinge hulp en voorlichting meer aaneensluiting en samenwerking konie De omstandigheden tot het in het leven roepen eener daartoe leidende organisatie gunstig achtende heeft zg de vereenigingen die in beginsel tot medewerking in deze bereid zgn verzocht daarvan vóór den In Mei a s kennis te willen geven Zg heeft voorts formulieren aangeboden ten dienste van eventueele aanvragen van vereenigingen of leden tot het bekomen van geweren en patronen tegen betaling Eindelgk heeft zg ter kennis gebracht dat ni 1899 op door de Vereeniging van Nederlandscge Scherpschutters uit te schrgven schietwedstrgden met geen andere geweren zal worden geschoten dan met ons Nederlandsch geweer M 95 en hieraan geene verandSfingen of hulpmiddelen zullen Worden toegelaten dan wat de vervanging van den korrel betreft door een van zwaarder model doch overigens van denzelfden vorm eji geiyko hoogte De militaire hoofdwacht sedert onheugigke jaren bezet in een der lokalen van het stadhuis te Leiden wordt op last van den minister van oorlog sedert 13 dezer niet meer betrokken In de Sachs Arb Ztg wordt het volgende meegedeold als een bewgs hoever de bureaucratie het brengen kan Een inwoner van Lobtau heeft zes maanden na den dood van zgn dochtertje van 5 maanden ambtelgke aanschrgvmg gekregen het kind te laten inenten De vader tegenover do onmogelgkhjid aan dit bevel te voldoen besloot door den burgerlgkcn stand nogmaals officieel het niet bestaan van zyn kind te doen vaststellen het extract van de doodakte werd aan het gemeentebestuur gezonden Na eenige maanden wordt hem echter bericht dat hg 1 mark boete had gekregen nalatig die te betalen verviel hy in een boetevan 10 mark en eindelgk werd bg hem beslag gelegd alles omdat hg een kind dat een jaar dood was niet liet inenten I De bekende predikant Bodelschwingh te Bielefeld de man van de arbeiderskolonies heeft een verzoekschrift gericht aan de beide huizen van den Pruisischen Landdag waarin hg om wgzigingen verzoekt in de wet op de ondersteuning van lieden zonder middel van bestaan door de gemeentebesturen Naar de bestaande wet zegt hg moet aan eiken leeglooper die tot niets nut is die uit brooddronkenheid of luiheid koppigheid of lichtzinnigheid of m arre moede het contract met zgn patroon breekt en zgn gold verdoet in elke gemeente waar hg lich ophoudt koiteloos huisvesting en onderhoud verleend worden want de wet zegt nitdmkkeiyk dat dit ook in gevallen van werkloosheid door eigen schuld den yerklooze toekomt De wet verlangt niet de geringste legitimatie Wilden de gemeenten doen wat de wet verlangt dan moesten zg voor honderden luilakken hofjes bouwen Daarom begaan de hoofden van gemeenten liever eiken dag etteiyke wetsovertredingen door aan werkloozen die werken kunnen wettelgke ondersteuning te weigeren en hen zoodoende tot nieuwe overtredingen namelgk totbedelarg te dwingen waarvoor dan zelfs de onschuldigste bedelaars opgepakt gestraft van gevangenis naar gevangenis gesleept en ten slotte in het werkhuis gedaan worden Bodelschwingh beveelt de volgende hervormingen aan om de tegenwoordige euvels te verhelpen lo losmaking van alle wervende armen die werken kunnen van de ondersteuning door de plaatselgke armbesturen en het leggen van dezen plicht op broedere schouders dietricten 2o het eischen van werk van allen die ondersteuning zoeken 9o algemeene bepalingen te gen landloopery en invoering van de ver 9 püchting om een legitimatie bewgs over te leggen voor alle zwervende armen zonder middelen van bestaan in het geheele koninkrgk Van de lasten dienen de staat de provincie en de kreits iedei een gelgk deel voor hun rekening te nemen STADSNIEUWS GOÜDA 17 April 1899 Door eenige jongelieden alhier is eene postduivenvereeniging opgericht onder den naam van de Snelvlieger Men is voornemens de vluchten te doen houden voor oude duiven van Mons en voor jonge duiven van Brussel De traineering begint 31 Mei a s Lekkebkeek Vrgdagavond werd in het café De groote Boer alhier vanwege de afd Gouda van het Alg Nederl Werkl Verb een vergadering gehouden De beide sprekers welke waren uitgenoodigd de hoeren D De Klerk en Th De Ent uit Rotterdam konden wegens ongesteldheid on bezigheden niet overkomen Hoewel onvoorbereid nam de heer F Moll uit s Grevenhage de spreekbeurt waar en sprak daarbg zoo overtuigd over het noodzakelgke van het vereenigingsleven dat ruim 20 personen besloten een afdeeling van het Veriond te stichten wolk getal wel spoedig zal verdubbeld zgn Een der meest invloedryke personen aldaar de heer Luyten gaf zich aldadelgk als donateur op en beloofde do zaak zooveel mogelgk te steunen Stolwuk 15 April 189 By de heden gebonden verkiezing van een Notabel der Ned Herv Gem in de plaats van den heer H Kramer die als zoodanig had bedankt IS met algemeene 19 stemmen gekozen de heer P Bongers In de vergadering van het polderbestuur Stolwgk in vereeniging met gecommitteerde ingelanden is afwyzend beschikt op de aanvrage van de hoeren Vas Visser en Co om subsidie voor den geprojecteerdcn stoomtramweg Gouda Schoonhoven VERSCHEIDENHEID Te Londen schgnt het gewoonte te worden jeugdige koeriers met gewichtige brieven naar Amerika te zenden die ze daar persoonlgk afgeven en het antwoord onmiddelIgk terugbrengen Onlangs werd een 14 jarige jongen Jaggers genaamd dio in dienst is van de Messengers Association voor den te Londen wonendeii Amorikaanschen journalist Davis met blieven naar New York en Chicago gezonden Hg deed zgn boodschappen nitstekend en bracht de antwoorden sneller terug dan dit door middel van de post mogelgk geweest zou zyn Deze manier van lïrievenbestellen is weliswaar een zeer kostbare maar bg deze gelegenheid gbig het om een weddenschap van hoog bedrag welke gewonnen werd door Davis die had beweerd dat Jaggers de Boodschap in den bepaalden tgd zou doen Taggers heeft nu een mededinger gevonden Kenige dagen geleden trad een heer het in Piccadilly gelegen kantoor van de Messenger s Association binnen en overhandigde den chef een brief met de opmerking Laat dit bezorgen en laat den bode op antwoord wachten De brief was aan een veefokker in Califoriiië geadresseerd De chef liet oen jongen Elsey genaamd bg zich komen die binnen een uur reisvaardig was Te hallzes reisde hg naar Liverpool om van daiir aan boord van het stoomschip Etrnria de lange reis naar Californië te aanvaarden De vraag of een danser voor de wet strafbaar is als zgn dame onder het dansen een ongeluk krggt hield dezer dagen de rechtbank te Weenen bezig De kantoorbediende Max Fisscher was wegens zulk een ongeval aangeklaagd dat op een gemaskerd bal had plaats gehad Fisscher had toen een polka met een naaister Rosa Kunz genaamd gedanst zgn danseres was daarbg gevallen en had hem mede slenrd in haar val Zg kon zich niet meer oprichten en moest per rgtuig naar huis gebracht worden De dokter constateerde dat zy den voet verstuikt had nog is zg niet geheel genezen en moet bg het loepen op een stok leunen Tegen Fischer werd een aanklacht wegens het toebrengen van lichamelgk letsel door onvoorzichtigheid ingediend Hg ontkende schuld aan het ongeval te hebben doch verbond zich de kosten voor de genezing van Rosa Kunz te dragen Volgens zgn meening had Rosa slecht gedanst anders had het ongeluk daar hg zelf uitstekend danst niet kunnen gebeuren Rosa Kunz verklaarde dat zg een beproefde danseres was maar dat ITischer bravourstukjes had uitgehaald onder het dansen had hg geknield wat de oorzaak van haar val was De rechtbank sprak den beklaagde vrg omdat de verantwoordelgkheid van een danser niet 100 ver ging dat hy voor onkunde van een ander of een toeval kon instaan NIEUWE wmimE bii A van OS Az Md TaiUmr Kleiweg E 73 73 i GOUDA leêenhtum l o 9i Bi iirs van Amsterdam Vrkrt 96V 101 90 4 l ♦ 16 APRIL Vrkrt Stotkri fiDaaiAliB aart Ned W B 1 87 87 dito dito dilo 8 98 98 dito dito dilo 3 Ho a a Obl Gouill 1881 881 lTAlJB lMehrj m 1861 81 6 OoaTM Obl in papier 1868 6 ilito in il et 1868 6 FoBToeu Obl met eoupon 8 dito tiok t 8 66 08 98V 98 IMV 61 I8V 106 101 101 1011 1 6 746 607 108 I 65 98 I 104 164V 100 t lV RDBUin Obl Binnenl 1894 4 dite Oecona 1880 4 dilo bi Bothl 1889 4 dito bq Hop 1889 90 4 dito in goad leen 1883 6 dito dito dito 1814 6 SpiüJl Perpet Mbuld 18S1 4 Toaiiu Gopr Oon leen 1890 4 7 Vi Ge leemngMtioD 18 ftoc leaning wr e C ZoidAm Bep V obl 1891 Hllloo Obl Buit Soh 1890 6 TiNizuiu Ohl 4 onbep 1881 AvaTcaDAH Obligalien 1896 3 BoTTlulAll Stad leen 1894 3 Nio N Afr Uindel aand Arend b Tab M Cerli8rataa DaliHaatu happij dito Am Hvpolheekb pandbr 4 CaItMlj derVor t6nl aaiid Or Hypolheekh paodbr 8 Nedarlandwbe bank aand i Ned HandelmaaUoh dito I N WliP i Hyp b pandbr 8 Bott Hjr iotheekb pandlir 8 100 Utr Uypotheekb dito 8V B8 OonEMa O Bt Hong bank aand j BuaL Hypotheekbank paudb 4 Ambrika Ëqnf hypoth pan Ib 6 aO 38 lOO u 67 180 99 k Mai L O Pr Lien cert BI NlD Holl U Bpoom Hij aand 118 lig tnt Eipl 1 Bt 8p aand 111 Ned Itid Spoorvegm aand 110 Nad Znid Afr Spm aand 116 dilo dilo i ito 1891 dilo 6 ITALH Spoor1 1S87 89 A Bobl 3 106 101 100 68V 56 18 14 i bl 8 PoLifN Warwhau Weenen aand Bual 8r Ba Bpw Mij obl 4 Baltiaobe dito naad Faatowa dito aand 6 Iwang Dimbr dito aHud 6 Knnk Cli Aior Sp kap opl 4 dilo dito oblig 4 Akiuea ür n Pao Bp Mij oM 8 Ob o k Noitb W pr C r aan I 144 dilo dito Win 8t fotar obl 7 140 Danrer Rio Gr Spm eert T a 11 Utlnoia Central obl Ill gond 4 J 104 LinuT Na btilliCert r aanil 60 i Mexiro N Spw M Ie hvp o 6 106Mill K n aaT 4pOt pref aand 14 N Tork OuiM o Si Weit aand lv dita Ponn Obio oblig 8 Oregon Calif lobyp ingond 6 8t Paul Minn Manit ob 7 On Pao Hoof lijn ob ig 6 48 dito dito Liuo Col la byp O 6 Oakada Can South Obert aand 69 VlX C Rallv Na lo b d a O Amiterd Omniboa My aand I71 Bolt rd Ttamira Maal aand 100 NlD Blad Amiterdam aand 8 107 Stad Boiterdam aand 8 00 BlMILStad Antwerpen 1887 1 100 Btad Bruaiel 1886 1 100 HoKO Then Begullr Gp liob 4 116 i Ooinmt BtaaUleanig 1880 6 118 K K Ooat B Cr 1880 8 SpAHi Btad Madrid i It68 36 N D Vpr B Art 8po l o rt 11 O SAMSOM Markt C30UDA ONTVANGEN Nouveauté s in IMLOS UABE COSTIIUES en V oorjaars Capes 3 € o Staats loterij 8e Klasie Trekking Tan Maandag 17 April No 11166 26000 No 4908 1500 No 6681 400 No 70 an 14973 ieder f 200 No 396 lEU 4664 8998 n 14921 ieder 100 PriJBen n 46 6 8897 6883 8428 10608 18896 18891 18944 81 8910 6 00 60 68 84 16801 66 76 f 8 14 8600 80 18046 9 7 101 86 6087 1 89 47 13 87 4 96 78 8677 llie 6 1S1 6 16618 11017 81 3074 S S717 48 1810 8 89 98 80 94 89 46 47 60 19119 149 3187 184 96 7 13846 78 19130 814 86 68 8808 10710 86 18 04 67 480 99 8100 8 86 13418 16 89 tl 8118 88 10 10803 41 16701 19888 61 38 86 8911 8 61 90 71 ML 39 aa 81 18 64 16810 19469 7rs806 8307 31 19 13 08 13 19605 88 69 11 44 46 81 81 16648 3417 8414 67 10906 13648 48 36 96 19 89 81 66 64 80 61 681 36 6601 9014 11080 18716 16987 66 64 8180 18 16 mos 189B6 17061 68 801 61 80 11 84 18961 88 86 11 8811 46 78 11114 64 90 11 44 3780 91 86 11366 88 99 19611 81 8883 96 9116 96 14011 17136 19767 916 77 8698 47 11406 14109 82 60 36 4084 6741 63 18 81 n 64 81 89 79 83 9818 61 61 1T441 1980094 4163 6846 9316 11618 68 17687 4 1000 4818 6906 68 44 97 60 IS 6 4810 43 9419 48 14118 17614 76 89 18 45 91 76 33 6 19907 73 31 93 9649 11641 78 90 16 1141 33 7037 60 11768 84 17701 88 1147 99 80 76 88 11347 18 10003 1309 4401 68 9661 11804 68 38 86 83 99 7103 64 41 14408 66 10106 36 4601 18 89 88 14667 77 91 1464 10 43 71 11961 71 17807 10116 16 6 t 88 9710 Cl 94 4 91 1608 89 7806 43 11017 14880 17909 81 1 4808 86 64 II 147 9 64 47 10 71 7S06 86 11199 10 60 81 83 4901 91 98E9 12206 14833 i8 10847 1781 69 86 St 81 84 84 20416 61 6011 41 9961 89 71 18001 13 1800 86 470 81 79 81 47 84 4 88 71101 78 11884 14917 86 66 10 8186 14 l i080 18416 38 18187 10681 61 64 46 81 16 41 18181 71 78 86 7770 66 43 16180 98 91 1089 88 7919 79 6 15318 18819 80611 6 1 94 98 98 1113n 46 41 30 66 6211 r008 10 18 68 81 80 67 1466 6811 U 76 64 16417 18600 20771 93 6411 98 10108 67 61 7 108008674 11 6118 18 94 16 U 41 7 19 16 8111 66 18809 83 80 18 48 81 1110338 18761 166 4 13666 64 61 97 66 37 68 16746 BI 10914 87 6698 8880 66 11 30 16808 18716 60 94 6761 88 88 88 16933 18867 781728 6806 8810607 86 16103 ii 91 97 11 INGEZONDEN M deR 1 Do waarheid wil wel gezegd maar niet altgd gehoord worden 1 Waarom toch dat couranten geschrgf dezer dagen over het huis met de kolommen Is hot om dat een weinigje eer voor het maken van plannen tot verbouwing van genoemd huis den een of ander persoon gegund of wel misgund wordtP Bedoeld ontwerp is te klein te nietig voor zoo veel geschrijf Echter moet ik omdat het mg wordt afgedwongen voor de waarheid uitkomen en tegen mgne bedoelingen in ze openbaarmaken Voor bedoelde verbouwing dan werd iny ton stadhuize verzocht of ik een verbeterd plan zou willen ontwerpen het voorgaande was reeds door den gemeenteraad ondoelmatig bevonden en niet aangenomen hetwelk ik schoorvoetend aannam onder voorwaarde dat men niet de minste modedeeling zou doen van wien hot plan was gekomen Tot myne groote verwondering was het geheim toch openbaar geworden voor do raadsvergadering van 24 Maart j l was dit bg een groot deel der raadsleden reeds bekend Nu de waarheid Genoemde teekening zynde grondplan met eene etage is door mg ontworpen en in potlood geteekcnd op wit papier en aan den Burgemeester door my persoonlgk overhandigd om het verder zeker op een aijder stuk papier in inkt en in lichtdruk af to werken terwgl het thans goedgekeurde plan juist en elgk met de indeoling in lynen klopt met mgne afgegeven teekening De Heer M H A Straater had dus zgne grove veronderstelling in de pen kunnen houden hy is niet door my misleid en de Heer H J Nederhorst is blgkbaar verkeerd ingelicht of wel de waarheid wil door hem niet erkend worden Ten slotte en tor bevestiging dat het ontwerp als boven gezegd door mg en te mynen kantore is geteekend stellen zich de mede ondergeteekenden bereid de waarheid te vorklaren C P W DE8SINÜ W DILI EN W S TAL8MA P B Verder of meerder goschrgf over genoemd ontwerp wordt door mg onder welken vorm ook niet meer beantwoord C P W DES8ING MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTKRDAM Notaeriog rau 10 April 1899 TARWK par HL ƒ 5 60 i f 8 70 pet 100 Ï Q f 7 60 a 8 1 betere qual par 100 K G CANADA per HL a 6 40 BOöGE per H L 4 60 i 6 80 WINTBttaiBST par H L ƒ