Goudsche Courant, woensdag 19 april 1899

38ste Jaargang Woensdag 10 April 1800 No 7867 60ÜMHË COVRAMT J ieuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken Tdefoon Ho Hf ADVERTENTIEN worden g eilaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefooii B S De Uitg ave dezer Courant geschied d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Kommers VIJF CENTEN pn 100 K 0 ƒ 7 S0 i 8 ZOMEEGEBST per H L 4 50 i B per 100 KO 7 0 k 7 0 I CHEVALIERGKRST per 100 K O a Iƒ per HL 4 6 i HAVKE per H L 8 80 p r 100 KG 7 86 i 7 80 PAAEUEBOONEN per H L 6 75 ü 35 WITTE BOONEN per H L S ö 10 60 BRUI E BOONKN por H L 8 11 BLAUWE EUWTKN Kookioorten por HL 7 i 7 60 Niel kook ciorlen p H L t M ƒ 6 7 i KANAEIEZAAn per ll L 50 i J S KOOLZAAD uenw per H L ƒ Per Telegr at EOTTËH AM 17 April 1881 Tarwe 7 O ii 8 60 Eogge 4 S0 1 6 40 Chevalier 8 a 8 76 Harer 7 as a 7 7 6 Paardeboonen 5 76 a 6 80 Blauwe erwten 6 40 i 76 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maindag 17 April 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit 32 2e kwaliteit 29 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren goode aanvoer ie kwaliteit 28 2C kw a6 3e kw 23 cent per half Kilo Vette Varkens goede aanvoer ie kwaliteit 17 ae kwaliteit 16 3e kwaliteit 16 cent per half Kilo Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel was in al het aangevoerde stadig prijshoudond ADVERTENTIEN Heden overleed na voorzien te i n geweest van de H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behnwdmocder Maria Van de Pavoordt in den ouderdom van 01 jaar li VAN WANKÜM P H J TAN WANKüM J 0 M VAN WANKUM Mei kert A VAN HELLEMONDT A A M VAN HELLEMÜNDT VAN WaNKUM A M C VAN WANKUM Gouda 17 April 1899 apl alin Camphor Blokken Poets Pommade WOLVF eii € o WESTHAVEN 198 Een ware Schat voor de ODgelukkige sluchtoHer der Zeltbevlekking Onanie en gehe me iit pBttingeu i het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIXG HoUandeche uitgave met 27 aib Prjis 2 tuiden leder die aan de Tereehnkkelflke gevolgen van de ondeugd Ijjdt moet het leien de oprechte leenng die het geefl redt iaarlflka duiiend van een lekeren dood Te Torkr gen bfl hetVerlaga Magaain te Leipaig Neumarkt 34 franco tegen iniending van het bedrag ook in poitaegel en in eiken boekhandel in Holland PRANSCËE STOOMVEEVEEIJ cheaiisohe WssscheriJ TAN H OPPËNHEIMEB 10 KrwUkaile Botterdatn QebreTetaoril 1 or Z M den Koning der Belgen HoofddepM loor GOUDA de Heer A VAN OS Az Inecialiteit voor het toornen en verven van alle Heereneu Dameigarderohen alsook alle Kinilergoederen Speciale innohting voor het atoom n van plnchemanteU veeren bont eni Gordyueu tatelkleeden eni worden naar de aieowite en laatste methode geverfd Alle goederen hetag gestoomd of gevertuworden oneohadelnk voor de etondneidTolgen taal bewerkt ltu Het beet onich delyk e en mk makkelykite poetsmiddel voor Heerea en vooral damel en Klnderich nwerlt iB de Appretuur van C M Mlllltr It Ce Btrila BeuthStr 14 Men lette Oed JiL op naam en fabriekamerlc Virkrvikuf r H ren Wtnkellid In icMHWark ilIanttrlH THtTV int OsMrail Dipel bv W Saréemanii ArMkM ZOME RSAISOEN 1899 odes eo Confectie Gez VAN DANT2I3 Gouda Hoogstraat A 127 hebhen de eer de ONTVANGST te berichten der NIEUWSTE MODELLEN Dames en Rinderhoeden en bevelen zich tevens beleefd aan tot het LEVEREN en MAKEN van COSTUMES IIEUWI IIEUWI I1IEU1 GESCHIKT VOOR Uachtlicliteii Koffie en TheelicMen Welke 4Vs uur branden é aVa en 6 uur brandende 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gondo en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOlïDA VincJ u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie KOen Glaasje r Alleen een lucifer aansteken is uoodig i Geheel zonder geirBsr voor brand als ook zonder reuk fi g Ieder zijn riffen M Hroiiings Llmoiiade Falirikaiit Om zonder eonige kennis vlug en goniakkeiyk Vijf Liter d i gelijk aan 10 halve ilesschen KHVNiyOSLIlUOfiAOE te maken en vel naar kenze FRAMBOZEN CITROEN KEI SP N of SINAASAPPEL Per stel is de prfls franco thuis met gebrmksaanwijzing sloehts 50 etH 2 stel in eens franco 90 eta na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond B j een zeker aantal stel ik de prys nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele ilankbetulgingen liggen ter image JEen ieder wochte Kick voor namaak Let op t adres K S DE BOKI4 Sneek Steeds voorradig eene ruime keme der Solifdsle soorten JVaaim ach in es welke tot billijke prijzen worden geleverd tv Desverkieiend op afbetaling per maand en per wrok A LKWKf STKirV GOUDA Kleiweg 49 Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwegs bekroonde eu wereldberoemde Superior DruiYen Borstlioiiig Extract mm uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloeni van H H VAIV 8CIIAIIi Co Den llaat llolleverwicis VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN topciebt SCHAIK Co s Melianthe u hei bette u iddpl dor wereld SCHAIE Co s Melianthe enoi t Kinkhoesi SPHAlK Co s Melianthe nmnni zoowd oud sU jodr SCHAIK Co 8 Melianthe majc m ipeu hmig zin onlbra m SCHAIK Co s Melianthe atnut vourtdiirtmi ondor Schelltuiid SCHAIK Co s Melianthe Uolpi ouhi rroopolijk SCHAIK Co s Melianthe u bokrooml met Kerodiplomi SCHAIK Co s Melianthe i Wkroood mot Ooud SCHAIK Co B Melianthe i bokroon l met Zilmr SCHAIK Co B Melianthe i rknigbaur in flaoon A BOUMAN Uoordruht J C KATELAND S ropl B T WIJK htdewalrr M KOLKMAN Waddinxmn H KOLLMAN Bodegravm VI N KSE Nieumrkerk f d IJtiel T n 40 CU aro Ctl en ft bg Firm WOLFK ft Co Westhaven 198 Qouda s D MIMBIES Kleiweg E 100 Patent H StoUen Ttt n Cat lui tn ilirtt Ilr j Wf i mnma arrungan hal Arilau lu ff M i Ai5iJ i uitrlhtMni Xachalimuiiti ii fitif Uut tdtifa dêtiaf imur $ gtetH scharfen H slitltfi Bur for uiti Jttot tfv ff ao cAM ikeiflianittmim dniKi nturfltiêt full atbamltlmiil mtliMt S5 PrtlMtUm md Znw nt e Intk mm fntm tMknul uk Gouda e a VAS MILD Veeratal U 126 tfi ionda Heden ONTVANGEN een nieuwe zending Frasz Jozeph Bitterwater bij SLOTEMAKKR o Oeoomblneerde NATUUR GENEESINRIGHTIN6 door iiliDteu krulden ozon water licht lücllt eni Bi7ondere behandeling van teiniwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buiteii iporig heden hoofden nighjden Üleekzucht lliaus lydeii slechte bloeiUmeuiclHE xleklen drr stofwisseling borstiyden rheunialisuius ïsschiab vlechten en huidziekten üiilijk pension Externe beliandehng in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratllt en franco Sanatorium Arentsburgh VUOKBIIKG bij Den Haag aan de Geebtbrug HOLLANDSCHË ïli ftKlPlHGI Ml Aiu$ Ten M Prysnoteering f China Congo Stofthee 50 en SS o Grol 55 60 Lekkere 65 Souohon 75 Geurige 90 Congo 100 j Ontbijt Thee 65 Namiddag Th e 75 AUeen Terkrii P H J van Wankum Oosthntwn li 14 i J TAN mm Behang ei ei Stoffeerder Itoeickade Itt i iouda LEVERT Rehangselpapieren TAPIJTEiN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM LOOPiRS eiiTafelklee leii enz eiiz as o r Paln Espêlla Uertig jaar woidt liit ni I Ifll met MTiiSHCiiil f iii ala p nsuilctidfl uiwj m aaugoweuil tOL tii IJlir uma liok JichLVc TKnuiHn d jiiji lil don l if Vio iiiiiMiiii a o CS dioiitdim J £2Sïi ll dora vertiuuttt il Men Inlt opbut fKbneUin ik 4t ltet j Ad t i5 7ücen iOo dt ll □ de meeste apotiirktn Ti Amsteidain by lllotli Jlf ban van Tuyil eu Kaodoih w imwininiMi I SCEOOHmKTIJl Handelaars Winkeliers Eeederijen Stalhonder en Bierbronwervjeii Tramweg Maatschappijen Stadsreinigingen tl wordt attent gemaakt op mjjne Fabriek van Berken en BeMebememM en UeUteboenOera CoDOurreerende prijzen vraag monBters en prijsoouraut Steenwijk J UUmH Johz StoUwerck sche Borstbonbons geiibriceerd na vooroofarift van den koo Universiteits ProC Oehoi Hb ad Dr p ri M Boon hebbeo J edert 60 Jaren tend middel tegen hoesten heesohheidjen aandoening der ademingsoivanen ujtstedaule diensten bewezen Bij spoedigo afffisBQliiig vaa warme en kobde lacht is t byzonder unbeveleiiswardig een bonbon te gebruiken TerpakUbg Oeele pi ea i 25 eent Alom verkrijgbaar Gouda IMV van A ffltlMYUMTiiZOOK BulteDlaDdsch Overzicbl De interpellatie waarom Cornély in den Figaro gevraagd heeft is reeds aangekondigd door den radicalen algevaardigde Charles Boa Deze heeft in een scbrjiven aan den minister van jnstitie Lebret diens aandacht gevestigd op de verklaring van Casimir Perier en den stap van kapitein Freystaetter en zijn voornemen te kennen gegeven den Minister te vragen waarom hij nog aarzelt het geding tot vernietiging van het vonnis van Droytus aanhangig te maken daar toch de onwettigheid van het proces van 1894 is bewezen De beweging onder de Belgische mijnwerkers had zich in het laatst van de vorige week snel uitgebreid vooral Zaterdagochtend was dat zeer zichtbaar Het Gewestelijk Mgnwerkersverbond van het bekken van Charleroi had daarop besloten tot werkstaking met 1 Mei Eisch 20 percent opslag Zondagochtend is de beslissing van het Nationaal Mflnwerkersverbond gevallen algemeene werkhtaking in alle vier kolenmynbekk ns vau België Luik Jharleroi Centrum Borinage van Maandag af met denzellden isoh In do oproeping aan de mijnwarkers wordt ais reden opgt gcven het staken van e t groot aantal kameraden in Luik on Charleroi en de gunstige toestand van de steeukoolnijverheid die den patroons best vergunt wat meer te betalen Uit een telegram van gisterenmiddag blykt dat de mijnwerkors nog lang niet algemeen gehoorzamen listerenavond vergaderden trouwens pas de mynwerkers vereentgingen in de verschillende plaatsen ïn het Engelsche Lagerlinia deelde de viceminister van buitenlandsche zaken de heer Brodrick mede dat aan den Britschen vertegenwoordiger op Samoa machtiging was gegeven om ingeval hiJ znlks wenschelijk achtte met de twee andere consuls een gemeenschappelijke proclamatie uit te vaardigen waarin op alle inwoners een beroep wordt gedaan om de vijandelijkheden te staken tot na de aankomst der commissarissen Maar de bevelvoerende Britsche officier is verplicht alle iioodzakeljke maatregelen te nemen voor de bescherming der Britsche levens en eigendommen in geval deze door een det wedjverende partijen bedreigd zonden worden Ongeveer de heele wereld met uitzon FEViLLEtOIM iedeokschrlllen v o een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTERS 170 Want ik twijfel er zeer sterk a n dat wij niet gewoon verzoekingen in ons hart krachtig te keer te gaan tevergeefs de aanvechting om u het hoofd min of meer aan stukken te slaan zouden bestrijden lik zal dat punt m overweging nemen heeren en hiermee goeden middag Raphael en de Slilluces vertrokken met een opgeruimd gelaat in een opgewonden vroolijke stemming ongeveer op de wijze van gevangenen die eensklaps iich op vnje voeten bevmden De baron de Maubert alleen gebleven wreefzich in de handen een glans van boosaardigeblijdschap straalde uit zijn oogen In een opwelling van toornige vreugde van een vreugde diezich uit m knersetanden duivelachtig en onheilspellend braakte hij een afschuwelijke godslastermguit sloeg met zijn vuist op sjjn schnjibureau enschreeuwde luidkeels i Arme dwazen nog met Hij dacht een oogenbhk na en begon toen in vliegenden haast te schrijven dering waarschijnlijk van dr Lehr en ziJn chauvinistische partijgenooten is tevreden over den afloop der interpellatie over de Samoaqnaestie in den Duitschen Rijksdag De DuitscUe bladen waarvan de meeste niet de verwachting hadden dat er b die interpellatie veel te voorschijn zou komen zfln voldaan over de kalme flinke wijze waarop de heer Von Bülow zich gesteld heelt op het terrein van het bestaande recht en door jie verklaring dat Engeland en de Vereenigde Staten toegegeven hebben ten opzichte van de noodzakeiykheid van het zenden eener commissie en van de wgze van werken en de bevoegdheid der drie commissarissen Ook de Engelsche bladen zijn heel tevreden Er zijn wel enkele dingen in de woorden van den minister Von Bdlow die hun niet hcelemaal aanstaan o a verschillen 7 ij met den minister ten opzichte van den omvang der verdragsrechten maar de Times bü drukt er op dat de heer Von Bttlow niet anders heeft gezegd dan wat de minister Brodrick zeide in het Engelsche Lagerhuis en hoopt dat heftige taal in de drie landen die de zaak aangaat zal worden vermeden De Morning Post verklaart ook dat de Duitsche staatssecretaris de Duitsche politiek iu dezelfde uitduikkingeu uiteenzet als men de Engelsche politiek zon willen verklaren En zoo spreken ook andere bladen De toon der Engelsche pers is over het algemeen vriendelijk Niet bepaald aangenaam voor dr Lehr is het dat de Times het jammer vindt dat hij zyn interpellatie niet wat vroeger heeft gehouden Want de verklaringen van de verschillende partijen in den Rijksdag die het alle met dr Lehr on zi n partij niet eens waren en die hun vertrouwen uitspraken in de regeering en de Samoacom missiq hebbon juist de lucht gezuiverd en dat heelt de onhandige interpellant toch uitgelokt De Temps meldt als uitslag van de verkiezingen in Spanje dat de ministerieele meerderheid 2 0 afgevaardigden zal tellen op 410 Kamerleden De republikeinen behaalden de overwinning te Cadix Valencia Tarragona Sint Sebastiaan en Valladolid Van hun randidaten werden o a gekozen de heeren Castelar Piuy Margall Salmeron Ortega Azcarrata en Labra Het district Logrono vaardigde Sagasta de stad Sarragossa den ond minister Moret a HOOFDSTUK XVII Sai luces en Raphael De beide vrienden verlieten haastig de woning van den woekeraar dat is te zeggen ij vertrokken door de gewone uitgang van diens woning terwijl ZIJ evenveel van den heer Camisard bespeurden als het geval geweest zou zijn wanneer de ouders van gemelden persoon een paar jaar voor zijn geboorte het tijdelijke met het eeuwige hadden verwisseld Nauwelijks de straatsteenen van den boulevard Saint Martm ondeft de voeten voelende greep de Salluces de hand van den burggraaf en zeide Welnii mijn vriend hoe hebben wij er dat afgebracht Heerlijk geheel naar wensch neen beter nog want het is ïonder moeite gegaan Als we dien ellendehng om l leven gebracht hadden dan zou het noodig geweest zijn ons uit de voeten te maken terwijl we thans mets hebben te vreezen Vergeeft ge mij thanh mijn aandeel in het bedrog dat jegens u is gepleegd Vergeeft ge mijn medeplichtigheid lik vergeef alles graaf Ik denk er zelfs niet meer aan Men dwong u gij waart slachtoffer En bovendien alles zou toch gegaan zijn zoo het IS gegaan Uw aandeel is zeer gering En ik herinner mij op het oogenbhk duidelijk de waarschuwing die gij mij hebt gegeven in den tuin n den ht rto de I atour in den nacht van het feest dat de hertogin gaf welken nacht ik nimmer zal ver Verspreide Berichten Figaro deelt uit de enquête van de Str4fkainer het vervolg mede van de verklaijing van Piequart die echter nog niet afloDpt Picqnart gelooft niet dat het stnk ce canaille de D slaat op Dreylus Ondervraagd over het bekende artikel van de Echo de Paris verklaart hij dat het zoo juisi is dat het slechts afkomstig kan zijn van het bureau van inlichtingen Hij is üve tuigd dat het geheim dossier dat hij in 1893 op inde hetzelfde is dat twee jaar vroeger aan de rechters werd meegedeeld H j Terklaart dat hj Boisdeffre en Gonso aanioonde dat het geheim dossier hem toescheen niet op Drpytns maar op Esterhazy te il an hj geelt uitvoerige bgzonderheden oveir de werking van den inlichtingendienst en over het schrift van bet borderel Hij verldaart hoe hjj vervolgens er toe geleid werd de onschuld van Dreylus vast te stellen Uoï M Soir noemt het zeker dat Ballot Beaupré het Hof van cassatie Uftt rapport zal indlpnen den 26en of 2len van deze maand den door Lel met A t ï et rapport dat de Eclair publiceert over de wijze waarop Dreylns de tijding van aanvang der revisie ontving is opgesteld Deuiel den man die door minister oti llaar Ifet Tluivelseiland is gezonden het bevel om den balling in boeien te slai n en die zich als een wreed cipier heelt lattn kennen men zie daarover lean Hess ile du Diable ornélz schrijft hieromtrent over Deze veroordeelde die bljjft gelooven dat generaal de Boisdeffre niet ziJn rehabilitatie bezig is heeft zich ontroerd getoond Hü heeft gezegd dat litj zich niets meer herinnerde en dat zijn antwoord uit vijftien regels bestaan dat overigens mr Doraangeen vrouw van alles op de hocjgte waren en vodr hem zouden antwoorden du Deze houding is den bevelhebber der Hes Salut verdacht voorgekomen Het spreekt inderdaad vanzelf dat de veroordeelde die abstiluut niets afweet van wat hier gebeurd is Idle nooit geweten heeft dat Henry zich van kant heeft gemaakt en die van ziJn heele zaak niets kent dan het borderel den bevelhebber uit zijn hoofd do pleidooien van de heeren Clemenceau loseph Reinach en Vves Gnyot had moeten opzeggen Hij zon cvenzüo zijn gemoed moeten hebben uitstorten aan die vaderlijke koloniale administratie die hem sedert vijf jaar in een soort van zwirte houten kooi heeft opgesloten en hem in Ide boeien heeft geslagen om hem te geten want m dien nacht brak mijn liefde door werd ZIJ geboren jij valt raij dus met hard over de onvrijwillige laaghartighcden waaraan ik mij jegens u heb schuldig gemaakt iNeen Salluces Ik zie m u thans mots anders dan mijn redder Zonder uw hulp had ik thans die brieven met hier Geef mij uw hanp laten wij onze vriendschap hernieuwen opnieuw bespreken life beide jongelieden drukten elkaar de hapd raeti warmte Vervolgens hepen ij een tijd lang zwijgend elk in zijn verschillende omstandigheden verdiept voort lEr is toch iets wat mij bij goed nadenken hindert zeide eensklaps Raphael iNamehjk dat WIJ de slang de Maubert niet hebben gedood iHet n zoo beter iMisschien Maar toch hij verdiende het zoo Van een zoodanigen schurk den aardlwdem te verlossen komt mij met alleen wenschelijk maar plichtmatig voor Ongetwijfeld En toch is de dood met altijd de zwaarste straf St l u voor hoe hij zich verbijt aan welke kwelh gen hij ten prooi is Hi 11 thans een dolle hond gemuilkorfd dol van lust tot bijten tot vermalen en geheel onmachtig De Maubert is volkomen overwonnen algeheel verslagen iMaar anderen terwille van anderen die hij in zijn netten zal vangen iDie moeten zelf maar oppassen En wij voor ons laten wij voortaan voorzichtiger zijn Ik mmm mamÊSsamÊmmfmÊmÊÊÊÊimmÊSÊÊmimmÊÊBmmHt straüen voor zijn revisie verzoek waarvan hij niets alwist Zijn vrees zijn verlegenheid zijn angstals van een mishandeld dier getuigen ditis zeker van een zeer slecht karakter Fkjinkkuk Het smerige weer heelt oen Paryschen chauffeur oen Icelijkeu poets gestooid Een tochtje lange de boulevards makend raakten zijn rem eu wielen zoo vol modder dat het remtoestel geen vat meer vond De berijder was wel genoodzaakt zich op genade en ongenade aan zijn voertuig over te geven Hij stormde dus don Boulevard de PortRoyal il de Rue de la ölaoière Boulevard d ltalié Boulevard St lacques tot eindelijk een dikke boom het tot hier on niet verder sprak De automobiel brak aan stukken en de ongelukkige chantleur zi n Door oenigo visschers werd bij Boulogne uit de Seine een pak kleeren gehaald gehuld in een stuk canvas Toen zy het pqk openden vond men het alschuwelijke verminkte Igk van een twintigjarig meisje waaraan het hoold en beide beeuen ontbraken De politie doet ijverige naspuringen naar de bedrijvers van het gruwelstuk De eenige aanwijzing die men vooralsnog heeft is het hemd waarin het verminkte lijk gewikkeld was dat voorzien is met de letters A P Italië Een berg aan het larda meer de Balde die soms in Iuli nog met sneeuw is bedekt laat zeer verdachte geluiden hooren die al sterker en talrgker worden tot groeten schrik van de omgeving Dicht bü den top zjn tevens spleten ontstaan waaruit zwaveldampen opstijgen en in den omtrek is de sneeuw door de hitte gesmolten Bovendien is een haven aan den oostelijken oever plotseluig droog geworden door verhefflng van den bodem een eilandje in het moer is een halve meter gestegen elders zijn warme bronnen ontstaan van bftter smakend water gelijk voor eenige jaren midden uit het water van het meer een sterke straal opspoot Al die verschynselen zeer belangiijk voor geologen hebben groeten angst verwekt voor ernstige vulkanische uitbarstingen Enoxuiid Gisterenochtend brak te Londen een geweldige brand uit in oen huizenblok van elf verdiepingen bezuiden Hydo purk bekend onder de benaming Hydepark Court De bovenste verdiepingen waar de brand ont begin hoe langer hoe meer m te zien dat men met de helft van de moeite die men aan kwaaddoen besteed de braafste mensch zijn kan Maar zou het met noodig zijn om de hertogin gerust te stellen Zij is in doodelijke angst zeide de burggraaf eensklaps stilstaande Zijn wij niet verplicht om haar van haar onzekerheid te bevrijden f Ga gij maar naar uw woning neen ik z il u tot daar vergezellen Ge schrijft alsdan een l rt bnetje waarin ge meedeelt dat alles in ord € dat ZIJ mets meer behoeft te vreezen iMaar mijn vriend hoe kan zoo iets bij u opkomen f Zij zal sterven i an ergernis over mijn onvoorzichtigheid mijn gebrek aan kiea hheid verwijten ziende dat ik derdm in on geheim heb gehaald iZij behoeft met te weten dat ik met den inhoud der geruststellende tijding bekend ben Ik zal er een gewone mc delinge beleefdheidsboodschap bij doen en alles vermijden wat haar mijn medeweten van de zaak kan doen vermoeden Vooruit zoo moet het innar gij zijt te zwak te opgewonden Zwijgend zetten de beide vrienden hun weg voort en bereikten weldra de woning van Raphael op boulevard de Gand Ik heb een zekeren tegenzin om hier binnen te gaan zèide de burggraaf iHeer graaf ik gevoel dat ik verphcht ben u mijn levensgeschiedenis te vertellen en ook mijn verhouding tot den baron de Maubert Maar ge ult tot morgen geduld dienen te oefenen Ik Iwi thans niet rdt vtrvoi d